DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Dokument uzupełniający

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Dokument uzupełniający"

Transkrypt

1 PL PL PL

2 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. SEC(2011) 355 wersja ostateczna DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW Dokument uzupełniający Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi (Tekst mający znaczenie dla EOG) PL PL

3 1. WPROWADZENIE Odpowiedzialne udzielanie kredytów definiuje się jako troskę ze strony kredytodawców i pośredników o pożyczanie kwot, które konsumenci będą w stanie spłacić i które odpowiadają ich potrzebom i sytuacji. Podobnie, odpowiedzialne zaciąganie kredytów oznacza, że konsumenci powinni udzielać adekwatnych, pełnych i dokładnych informacji o swojej sytuacji finansowej oraz zachęca się ich do podejmowania decyzji umożliwiających im zachowanie równowagi finansowej, po uprzednim zebraniu wszystkich niezbędnych informacji. 2. OKREŚLENIE PROBLEMU 2.1. Problemy W całej Europie wzrasta poziom zadłużenia gospodarstw domowych. Jednak fakt ten sam w sobie nie oznacza, że ma miejsce nieodpowiedzialne udzielanie i zaciąganie kredytów, o ile poziom zadłużenia jest zrównoważony i możliwe jest dokonywanie spłat. Dane pokazują jednak, że obywatele mają coraz większe trudności ze spłatą swojego zadłużenia: w 2008 r. 16 % obywateli zgłaszało trudności związane z zapłatą rachunków, a 10 % wszystkich gospodarstw domowych zgłaszało zaległości płatnicze 1. Trudności z dokonywaniem spłat doprowadziły do wzrostu wskaźnika zaległości w spłacie i liczby egzekucji z nieruchomości 2. Na te dane mogą mieć wpływ inne czynniki niż nieodpowiedzialne udzielanie i zaciąganie kredytów, na przykład ogólny spadek koniunktury gospodarczej. Jednak dane zebrane do celów niniejszej oceny skutków wraz z danymi jakościowymi przekazanymi przez zainteresowane podmioty i niepotwierdzonymi danymi z całej Europy pokazują, że nie jest to wyłącznie problem koniunkturalny ograniczony do jednego lub dwóch państw członkowskich, lecz występuje on w całej UE. Szereg czynników wpływa na decyzję o udzieleniu określonego kredytu hipotecznego, ostateczny wybór produktu hipotecznego przez kredytobiorcę i zdolność kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu. Czynniki te obejmują klimat gospodarczy, asymetrie informacyjne i konflikty interesów, luki i niespójności regulacyjne, a także inne czynniki, takie jak poziom wiedzy finansowej kredytobiorców i struktury finansowania hipotecznego. Chociaż te pozostałe czynniki niewątpliwie odgrywają pewną rolę, pozostaje faktem, że nieodpowiedzialne zachowanie niektórych podmiotów rynkowych było jednym ze źródeł kryzysu finansowego. Jest zatem jasne, że należy zająć się kwestią nieodpowiedzialnego udzielania i zaciągania kredytów, aby uniknąć powtórzenia obecnego kryzysu finansowego. Wskazano następujące problemy, jeśli chodzi o praktyki nieodpowiedzialnego udzielania i zaciągania kredytów. Oprócz opisanych poniżej problemów wskazano kilka problemów dotyczących przedterminowej spłaty kredytów hipotecznych. Problemy te, które poprzez tworzenie nierównych warunków prowadzenia działalności ograniczają działalność transgraniczną i mobilność klientów oraz obniżają zaufanie konsumentów, zostały 1 2 Europeans state of mind, Eurobarometr 69, listopad 2008 r. Towards a Common Operational European Definition of Over-indebtedness, Observatoire de l'épargne Européenne we współpracy z CEPS i University of Bristol, luty 2008 r. Informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie. PL 2 PL

4 szczegółowo omówione w ocenie skutków załączonej do Białej księgi dotyczącej integracji rynków kredytu hipotecznego w UE Nieporównywalna, niezrównoważona, niepełna i niejasna reklama i podobnego charakteru marketing W całej UE można znaleźć przypadki nieodpowiedniego reklamowania produktów hipotecznych. Niepełne i niejasne materiały reklamowe i marketingowe są często trudne do porównania i nie umożliwiają konsumentom porównania ofert poszczególnych podmiotów i wyboru właściwej oferty. Mimo prawodawstwa krajowego i przepisów UE zakazujących reklamy wprowadzającej w błąd, nadal istnieją niespójności i luki. Różne przepisy oznaczają również, że kredytodawcy lub pośrednicy kredytowi oferujący produkty i usługi w wymiarze transgranicznym muszą zmagać się z dodatkowymi obciążeniami Niewystarczające, nieterminowe, skomplikowane, nieporównywalne i niejasne informacje udzielane przed zawarciem umowy Podjęto starania w celu poprawy jakości i porównywalności informacji udzielanych przed zawarciem umowy, np. w postaci europejskiego kodeksu postępowania w sprawie informacji udzielanych przed zawarciem umowy dotyczącej kredytu mieszkaniowego. Jednak stosowanie tego kodeksu przebiega różnie, a mechanizmy jego egzekwowania i monitorowania są nieskuteczne. Terminy przekazywania uzgodnionego europejskiego znormalizowanego arkusza informacyjnego (ESIS) różnią się, co ogranicza wykorzystanie go na przykład do porównania ofert. Mimo istnienia kodeksu nadal utrzymuje się szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku. Po pierwsze, informacje udzielane przed zawarciem umowy są trudne do porównania. Różne metody obliczania i podstawy kosztów sprawiają, że główny element arkusza ESIS, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO, ang. APRC), jest nieporównywalny. Po drugie, konsumenci postrzegają udzielone informacje jako skomplikowane i niejasne. Po trzecie, udzielone informacje są często niepełne. Wreszcie, nie ma obowiązujących przepisów regulujących ujawnianie informacji o zależnościach między kredytodawcą a pośrednikiem kredytowym Udzielanie niewłaściwych porad Niewłaściwie skonstruowane zachęty w odniesieniu do udzielania porad mogą prowadzić do występowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku. Doradcy mogą podlegać negatywnym bodźcom zniechęcającym ich do udzielania bezstronnych porad, na przykład dlatego, że otrzymują różnej wysokości wynagrodzenie od różnych kredytodawców za sprzedaż określonych produktów. Zebrane dane wskazują, że w wielu przypadkach udzielono niewłaściwych porad w zakresie kredytu hipotecznego, w wyniku czego konsumenci ponieśli szkody. Przy braku zasad lub standardów umożliwiających ocenę udzielania porad, trudno jest określić, czy udzielone porady były właściwe Niewystarczająca ocena adekwatności i zdolności kredytowej Istotną nieprawidłowością funkcjonowania rynku w tej dziedzinie jest brak zachęt do przeprowadzania gruntownej oceny zdolności kredytowej lub oceny adekwatności. Kredytodawcy mogą polegać na wartości powiązanego zabezpieczenia (nieruchomości obciążonej hipoteką), przenieść ryzyko zaległości w spłacie lub sprzedać kredyt osobie 3 SEC(2007) PL 3 PL

5 trzeciej. Podobnie konsumenci mogą również mieć motywację do zawyżania swoich dochodów w celu otrzymania kredytu. Dodatkowo do niewystarczającej oceny adekwatności i zdolności kredytowej przyczyniają się nieprawidłowości regulacyjne polegające na braku ram regulacyjnych bądź też ich niejasności lub niespójności. Bariery regulacyjne ograniczają również możliwość oceny przez kredytodawców informacji o zdolności kredytowej kredytobiorcy w wymiarze transgranicznym poprzez bazę danych o kredytach Nieskuteczność, niespójność lub brak systemów rejestracji, udzielania zezwoleń i nadzoru w odniesieniu do pośredników kredytowych i instytucji niekredytowych udzielających kredytów hipotecznych Nie wszystkie państwa członkowskie wymagają rejestracji pośredników kredytowych lub uzyskania przez nich zezwolenia, co może stwarzać warunki do nieodpowiedzialnego zachowania. Brak wymogów rejestracji lub udzielania zezwoleń oznacza również, że organy publiczne mają niewielkie możliwości prowadzenia nadzoru nad działalnością pośredników kredytowych lub nakładania sankcji za uchybienia. Stwarza to możliwość powstania niekonkurencyjnego otoczenia, w którym nie sankcjonuje się uchybień, podejmowania nadmiernego ryzyka lub udzielania słabej jakości porad. Działalność transgraniczna pośredników kredytowych jest obecnie bardzo ograniczona: występujące na szczeblu UE współistnienie różnych systemów regulacyjnych może zniechęcać przedsiębiorstwa do podejmowania działalności transgranicznej. W sześciu państwach członkowskich nie ma wymogów w zakresie rejestracji instytucji niekredytowych i udzielania im zezwoleń, a w innych państwach członkowskich obowiązujące wymogi są bardzo różne. Brak wymogów rejestracji lub udzielania zezwoleń oznacza, że organy publiczne mają słabą podstawę do prowadzenia nadzoru działalności instytucji niekredytowych lub nakładania sankcji z tytułu uchybień, co prowadzi do skutków podobnych do opisanych powyżej Skutki Wskazane problemy niosą ze sobą konsekwencje dla konsumentów, pośredników kredytowych, kredytodawców i całej gospodarki Znaczące skutki uboczne dla całej gospodarki Rynki kredytów hipotecznych odgrywają ważną rolę w gospodarce UE. W 2008 r. kwota pozostających do spłaty mieszkaniowych kredytów hipotecznych w UE-27 stanowiła około 50 % PKB UE. Dlatego nieodpowiedzialne udzielanie i zaciąganie kredytów może mieć znaczące skutki dla całej gospodarki. Ma ono wpływ na wypłacalność podmiotów udzielających kredytów hipotecznych. Ponieważ instytucje finansowe muszą odkładać coraz wyższe kwoty na kapitał przeznaczony na pokrycie strat związanych z nieodpowiedzialnymi kredytami, obniża się dostępność kredytu dla odpowiedzialnych kredytobiorców i przedsiębiorstw, co z kolei ogranicza wzrost gospodarczy i konsumpcję. Nieodpowiedzialne udzielanie i zaciąganie kredytów pociąga za sobą również skutki finansowe związane z rządowymi programami przejmowania zobowiązań lub nacjonalizacji, co w konsekwencji prowadzi do obciążenia budżetów rządowych i wymaga często cięć budżetowych. Wreszcie, siatki bezpieczeństwa socjalnego są obciążane rosnącym bezrobociem i zwiększonym zapotrzebowaniem na wydatki socjalne i mieszkaniowe. PL 4 PL

6 Ryzyko poniesienia szkody przez konsumenta Konsumenci, którym sprzedano nieodpowiedni produkt, często wpadają w trudności finansowe prowadzące do nadmiernego zadłużenia, zaległości w spłacie lub egzekucji z nieruchomości. Konsumenci mogą ponosić szkody z powodu barier regulacyjnych, które uniemożliwiają kredytodawcom prawidłową ocenę zdolności kredytowej kredytobiorców i adekwatności oferowanych produktów, lub z powodu dodatkowych kosztów ponoszonych przez kredytodawców prowadzących działalność w wymiarze transgranicznym. Tacy konsumenci mogą ponosić bezpośrednie szkody finansowe (np. płacąc wyższą cenę za produkt, który mógłby być dostępny po niższej cenie) lub potencjalne szkody społeczne (np. spotykając się z odmową udzielenia kredytu hipotecznego mimo zdolności do jego spłaty). Wreszcie, konsumenci mogą również tracić zaufanie do kredytodawców i pośredników kredytowych Niska mobilność klientów Kilka ze wskazanych powyżej problemów ogranicza mobilność klientów. Brak przejrzystości i porównywalności może uniemożliwiać konsumentom porównanie ofert i wybranie najlepszej oferty odpowiadającej ich potrzebom. Konsumenci planujący zaciągnąć kredyt w kraju innym niż kraj pochodzenia mogą napotykać wyższe ceny lub otrzymać odmowę udzielenia kredytu ze względu na fakt, że zagraniczni kredytodawcy nie mają wystarczającego dostępu do informacji o historii kredytowej konsumenta Niski poziom działalności transgranicznej Bariery gospodarcze, takie jak koszty dostępu do infrastruktury oraz potrzeba dostosowania materiałów reklamowych, ujawnianych informacji, produktów, modeli biznesowych i strategii cenowych, podnoszą koszty prowadzenia działalności w innym państwie członkowskim. Bariery te zniechęcają nowe podmioty do wchodzenia na rynek i ograniczają konkurencję. Na przykład pośrednicy kredytowi zamierzający podjąć działalność transgraniczną muszą zmierzyć się z dodatkowym obciążeniem: w przeciwieństwie do pośredników inwestycyjnych lub ubezpieczeniowych, nie ma systemu unijnego paszportu Brak jednakowych warunków dla wszystkich podmiotów rynkowych i produktów Luki regulacyjne i niespójności w ramach regulacyjnych stworzyły sytuację, w której podmioty prowadzące tę samą działalność na rynku kredytów hipotecznych są narażone na podobne rodzaje ryzyka, ale już niekoniecznie podlegają podobnym przepisom. Różne ramy regulacyjne dla kredytu konsumenckiego i kredytu hipotecznego mogą również prowadzić do arbitrażu między tymi dwoma rodzajami produktów kredytowych. 3. CELE POLITYCZNE Występują dwa ogólne cele, które są wspólne dla wszystkich obszarów problemowych. Po pierwsze, stworzenie skutecznego i konkurencyjnego jednolitego rynku dla konsumentów, kredytodawców i pośredników kredytowych, zapewniającego wysoki poziom ochrony konsumentów, poprzez zapewnienie realizacji następujących czterech celów szczegółowych: zwiększenia zaufania konsumentów; ułatwienia mobilności klientów; PL 5 PL

7 ułatwienia działalności transgranicznej kredytodawców i pośredników kredytowych; stworzenia jednakowych warunków dla wszystkich podmiotów. Po drugie, propagowanie stabilności finansowej poprzez zapewnienie odpowiedzialnego funkcjonowania rynków kredytów hipotecznych. 4. UZASADNIENIE DZIAŁAŃ UE Działania samych państw członkowskich doprowadzą do powstania różnych zbiorów przepisów, które mogą utrudniać funkcjonowanie rynku wewnętrznego lub tworzyć nowe przeszkody w funkcjonowaniu tego rynku oraz prowadzić do nierównego poziomu ochrony konsumentów w całej UE. Wspólne standardy na poziomie UE są zatem niezbędne w celu wspierania skutecznego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego o wysokim poziomie ochrony konsumentów oraz w celu zapobiegania rozwojowi rozbieżnych przepisów i praktyk w poszczególnych państwach członkowskich. Traktat przewiduje możliwość podjęcia działań w celu zapewnienia ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego o wysokim poziomie ochrony konsumentów oraz swobodnego świadczenia usług. Odległe jest jeszcze ukończenie tworzenia takiego rynku mieszkaniowych kredytów hipotecznych, ponieważ istnieje szereg przeszkód utrudniających swobodne świadczenie usług i powstanie prawdziwego rynku wewnętrznego. Podstawą prawną działań są następujące przepisy Traktatu: art. 114 (dawny art. 95). 5. WARIANTY POLITYCZNE Określono kilka możliwych wariantów politycznych. Streszczenie tych wariantów znajduje się w poniższej tabeli. Utrzymane warianty zostały wyróżnione (kursywą i pogrubioną czcionką). Analiza wykazała, że warianty te są najbardziej skuteczne i wydajne pod względem osiągnięcia opisanych powyżej celów. Warianty polityczne dotyczące przedterminowej spłaty zostały szczegółowo przeanalizowane i ocenione w ocenie skutków załączonej do Białej księgi dotyczącej integracji rynków kredytu hipotecznego w UE 4 oraz w badaniu dotyczącym oceny kosztów i korzyści różnych wariantów politycznych w odniesieniu do kredytu hipotecznego 5. Reklama i marketing 1: Brak działań 2: Wprowadzenie zasad reklamy podobnych do zasad zawartych w art. 4 dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego 3: Wprowadzenie szczegółowych przepisów dotyczących formy i treści materiałów reklamowych i marketingowych Informacje udzielane przed zawarciem umowy 1: Brak działań 2: Zagwarantowanie otrzymywania przez konsumentów europejskiego znormalizowanego arkusza informacyjnego ESIS 3: Zagwarantowanie udostępniania arkusza ESIS w odpowiednim terminie umożliwiającym konsumentom wybór spośród wielu ofert 3.1: Wymóg oparty na zasadach 3.2: Określenie terminu udzielenia informacji 4 5 SEC(2007) Badanie dotyczące kosztów i korzyści różnych wariantów politycznych w odniesieniu do kredytu hipotecznego (Study on the costs and benefits of different policy options for mortgage credit) London Economics wraz z Achimem Dübelem (Finpolconsult) we współpracy z institut für finanzdienstleistungen (IFF), listopad 2009 r., s PL 6 PL

8 4: Udoskonalenie formatu i treści arkusza ESIS 5: Standaryzacja stopy APRC 5.1: Standaryzacja na podstawie wąskiej listy kosztów 5.2: Standaryzacja na podstawie art. 19 dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego 5.3: Standaryzacja na podstawie szerokiej listy kosztów 6: Dodatkowe informacje udzielane przed zawarciem umowy na temat podmiotu oferującego kredyt hipoteczny (np. wysokość wynagrodzenia) Porady w zakresie kredytu hipotecznego 1: Brak działań 1.2: Wymóg przedstawienia wystarczających wyjaśnień (art. 5 ust. 6 dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego) 1.3: Standardy udzielania porad oparte na zasadach 1.4: Wymóg udzielania porad w zakresie kredytu hipotecznego Strategie wynagradzania doradców 2.1: Brak działań 2.2: Oparte na zasadach wytyczne w zakresie polityk wynagradzania 2.3: Szczegółowe zasady dotyczące metod i poziomów wynagradzania Oceny zdolności kredytowej 1.1: Brak działań 1.2: Wymóg dokonania przez kredytodawcę oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy 1.3: Wymóg odmowy udzielenia kredytu przez kredytodawcę w przypadku negatywnej oceny zdolności kredytowej 1.4: Niedyskryminujący dostęp kredytodawców do baz danych 1.5: Ujednolicenie treści i charakterystyki baz danych 1.6: Wymóg udzielenia przez kredytobiorcę prawidłowych informacji o jego sytuacji Oceny adekwatności 2.1: Brak działań 2.2: Wymóg przeprowadzenia przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego oceny adekwatności oferowanego produktu 2.3: Wymóg ostrzeżenia kredytobiorcy, jeśli wybrany produkt kredytowy nie jest dla niego odpowiedni 2.4: Wymóg udzielenia przez kredytobiorcę prawidłowych informacji o jego sytuacji 2.5: Regulacje dotyczące określonych produktów, w tym zakazy i ograniczenia dla pewnych produktów kredytowych Pośrednicy kredytowi: Rejestracja i udzielanie zezwoleń 1.1: Brak działań 1.2: Wymogi oparte na zasadach 1.3: Wymogi szczegółowe 1.4: Wprowadzenie paszportu Pośrednicy kredytowi: Wymogi ostrożnościowe i nadzór ostrożnościowy 3.1: Brak działań 3.2: Wymogi oparte na zasadach 3.3: Wymogi szczegółowe 3.4: Wprowadzenie nadzoru na poziomie UE Instytucje niekredytowe: Rejestracja i udzielanie zezwoleń 1.1: Brak działań 1.2: Wymogi oparte na zasadach 1.3: Wymogi szczegółowe Instytucje niekredytowe: Wymogi ostrożnościowe i nadzór ostrożnościowy 3.1: Brak działań 3.2: Wymogi oparte na zasadach 3.3: Wymogi szczegółowe 3.4: Wprowadzenie nadzoru na poziomie UE 6. SKUTKI Preferowane warianty ograniczą prawdopodobieństwo nabywania przez konsumentów niewłaściwych produktów z kategorii kredytów hipotecznych. Oczekuje się również silnego, pozytywnego wpływu na zaufanie konsumentów, co wzmocni popyt na produkty kredytowe i zachęci konsumentów do mobilności na poziomie krajowym i w mniejszym zakresie również na poziomie transgranicznym. PL 7 PL

9 Wprowadzenie niektórych z utrzymanych wariantów nie doprowadzi do znaczących zmian w funkcjonowaniu podmiotów rynkowych po stronie podaży w szeregu państw członkowskich, w których obowiązują już podobne wymogi. Preferowane warianty polityczne będą jednak miały znaczący wpływ na działalność transgraniczną kredytodawców i pośredników kredytowych. Wejście na rynek zagranicznych kredytodawców i pośredników kredytowych powinno zaostrzyć konkurencję, a w konsekwencji przełożyć się na szerszą gamę produktów kredytowych dla konsumentów, a potencjalnie nawet doprowadzić do spadku cen. Ogólny wpływ tego pakietu nie może być obliczany jako zwykła suma wpływu poszczególnych elementów. Wynika to nie tylko z ryzyka podwójnego liczenia pokrywających się kosztów i korzyści, lecz również z efektów synergii między niektórymi wariantami, które powinny wzmocnić ich skutki. Zgodnie z obliczeniami Komisji opartymi na bieżących danych, oczekiwane korzyści powinny według ostrożnych szacunków kształtować się w przedziale mln EUR. Oczekiwane łączne koszty jednorazowe i bieżące kształtują się odpowiednio w przedziale mln EUR i mln EUR. Większość skutków preferowanych wariantów będzie rozkładać się na całą UE. Jednak w przypadku niektórych wariantów korzyści i koszty będą wzmocnione w tych państwach członkowskich, które będą musiały znacząco dostosować obowiązujące przepisy lub wprowadzić pełne ramy prawne (np. w państwach, w których pośrednicy kredytowi lub instytucje niekredytowe nie są w ogóle objęte regulacjami). Można wskazać dwa przeciwstawne potencjalne skutki społeczne: istnieje ryzyko, że praktyki odpowiedzialnego udzielania kredytów mogą doprowadzić do ograniczonego dostępu do kredytu, zwłaszcza dla pewnych grup kredytobiorców (np. tych o niskich dochodach), z kolei polityka odpowiedzialnego udzielania kredytów zwiększa również zrównoważony charakter praktyk udzielania kredytów, a w konsekwencji zwiększa spójność społeczną. W przypadku większości utrzymanych wariantów nie przewiduje się wzrostu obciążenia administracyjnego. Wyjątki dotyczą ram regulacyjnych dla pośredników kredytowych i instytucji niekredytowych, w przypadku których koszty związane z udzieleniem zezwoleń tym podmiotom rynkowym i ich rejestracją oraz z bieżącym przestrzeganiem przez nie nowych przepisów będą stanowiły dla nich obciążenie administracyjne. 7. WNIOSEK Preferowanym instrumentem politycznym byłaby dyrektywa UE. Dyrektywa umożliwia uwzględnienie zasady proporcjonalności dzięki wybranemu poziomowi harmonizacji. Szczegółowa harmonizacja nie zawsze jest niezbędna lub stosowna we wszystkich przypadkach: struktura rynków mieszkaniowych i rynków kredytów hipotecznych różni się znacząco w poszczególnych państwach członkowskich UE; występują również znaczące różnice w strukturach produktów i systemów wynagradzania. Działania UE muszą być z jednej strony wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić ich skuteczność, jednak muszą jednocześnie mieć na tyle ogólny charakter, aby uwzględnić różnorodność UE. Proponowana dyrektywa UE przewidywałaby przegląd jej stosowności i skuteczności. Przegląd ten powinien być przeprowadzony kilka lat po jej wdrożeniu i obejmować konsultacje społeczne. PL 8 PL

Niemieckie doświadczenia z wprowadzaniem dyrektywy y y w sprawie umów o kredyt konsumencki

Niemieckie doświadczenia z wprowadzaniem dyrektywy y y w sprawie umów o kredyt konsumencki 1 Standbild Niemieckie doświadczenia z wprowadzaniem dyrektywy y y w sprawie umów o kredyt konsumencki dr Alexander Schäfer Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów 2 Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r.

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Odpowiedzialne kredytowanie i pożyczanie w UE Odpowiedzialne kredytowanie produkty kredytowe

Bardziej szczegółowo

dotyczące oceny zdolności kredytowej

dotyczące oceny zdolności kredytowej EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Wytyczne EUNB dotyczące oceny zdolności kredytowej 1 Treść Część 1 Zgodność z przepisami i obowiązki sprawozdawcze 3 Część 2 Przedmiot, zakres i definicje 4 Część 3 Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat,

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

- w ramach ogólnych informacji o oferowanych kredytach mieszkaniowych;

- w ramach ogólnych informacji o oferowanych kredytach mieszkaniowych; EUROPEJSKIE POROZUMIENIE W SPRAWIE DOBROWOLNEGO KODEKSU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE INFORMACJI UDZIELANYCH PRZED ZAWARCIEM UMOWY KREDYTU MIESZKANIOWEGO (ZWANE DALEJ POROZUMIENIEM ) Niniejsze porozumienie zostało

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE L 60/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.2.2014 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE W KONTEKŚCIE WŁĄCZENIA FINANSOWEGO W POLSCE

REGULACJE PRAWNE W KONTEKŚCIE WŁĄCZENIA FINANSOWEGO W POLSCE REGULACJE PRAWNE W KONTEKŚCIE WŁĄCZENIA FINANSOWEGO W POLSCE Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska Dr Ewa Cichowicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie WYKLUCZENIE FINANSOWE Proces, w którym obywatele

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY 2008/48/WE Z DNIA 23 KWIETNIA 2008 R. W SPRAWIE UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY 2008/48/WE Z DNIA 23 KWIETNIA 2008 R. W SPRAWIE UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Polityki Konsumenckiej IMPLEMENTACJA DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE Z DNIA 23 KWIETNIA 2008 R. W SPRAWIE UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 15.02.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczącego niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa o kredycie hipotecznym i rynek pośrednictwa kredytowego. Paweł Szramowski Prezes Zarządu Alex T. Great Sp. z o.o.

Dyrektywa o kredycie hipotecznym i rynek pośrednictwa kredytowego. Paweł Szramowski Prezes Zarządu Alex T. Great Sp. z o.o. Dyrektywa o kredycie hipotecznym i rynek pośrednictwa kredytowego Paweł Szramowski Prezes Zarządu Alex T. Great Sp. z o.o. Nazwa dokumentu: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/WE z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Seminarium poprowadzi: Cele seminarium: Warszawa, 9 czerwca 2016 r. Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/52, sala Etiuda

Seminarium poprowadzi: Cele seminarium: Warszawa, 9 czerwca 2016 r. Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/52, sala Etiuda Zmiany na rynku kredytów hipotecznych i kredytów (pożyczek) konsumenckich wprowadzane nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim i ustawą o działalności instytucji pożyczkowych i pośredników finansowych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr Błażej Lepczyński Marta Penczar dr Błażej Lepczyński, Marta Penczar Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 22.4.2013 B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawca: Reine-Claude MADER

Sprawozdawca: Reine-Claude MADER 29.10.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 318/133 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Szwecji na 2015 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Szwecji na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2015 r. COM(2015) 276 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Szwecji na 2015 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW: ZASADY I INSTRUMENTY

POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW: ZASADY I INSTRUMENTY POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW: ZASADY I INSTRUMENTY Europejska polityka ochrony konsumentów stanowi podstawowy element dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego. Jej celem jest zapewnienie prawidłowych

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pani/Pan

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pani/Pan Załącznik l ARKUSZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO l. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy/pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres Nr telefonu Adres poczty

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Przyszłość kredytów hipotecznych w świetle dyrektywy hipotecznej i założeń projektu ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami Warszawa, 8 czerwca 2015 r. Hotel Mercure,

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie

REKOMENDACJA. w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie REKOMENDACJA w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie Niniejsza Rekomendacja została opracowana we współpracy z Polską

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

1.1 Wpływ integracji rynku kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej na strategie biznesowe banków krajowych, Marta Penczar

1.1 Wpływ integracji rynku kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej na strategie biznesowe banków krajowych, Marta Penczar 1.1 Wpływ integracji rynku kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej na strategie biznesowe banków krajowych, Marta Penczar Założenia ogólne i stan postępu integracji rynków kredytu konsumpcyjnego w UE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Formularz informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką (wzór) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Załącznik nr 3 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ 1. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi. Wniosek

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi. Wniosek KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 SWD(2013) 443 final DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW Towarzyszący dokumentowi Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 2 Kredyt konsumencki - wybrane zagadnienia UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

Kontrola reklam przedświątecznych

Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Zakres badania: reklamy kredytów konsumenckich, którymi kredytodawcy lub pośrednicy kredytowi posługiwali się w okresie od 1 listopada

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja sprawie dobrych praktyk zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych produktami bankowymi

Rekomendacja sprawie dobrych praktyk zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych produktami bankowymi Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, 2 lutego 2010 r. Podstawowe informacje Cel określenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr BłaŜej Lepczyński, Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Marta Penczar Instytut

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki przedsiębiorstw finansowych

Dobre praktyki przedsiębiorstw finansowych Dobre praktyki przedsiębiorstw finansowych Przykład wdrażania i monitorowania Dr Krzysztof Grabowski Doradca ds. Ładu Korporacyjnego Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Warszawa, 21.01.2016

Bardziej szczegółowo

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową WPŁYW STRATEGII LIZBOŃSKIEJ NA STRATEGIE BIZNESOWE BANKÓW W ZAKRESIE BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GDAŃSK, KWIECIEŃ 2008 SPIS TREŚCI Synteza. Wpływ Strategii Lizbońskiej na strategie biznesowe

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 14 grudnia 2015 r.

Projekt z dnia 14 grudnia 2015 r. Projekt z dnia 14 grudnia 2015 r. Projekt założeń projektu ustawy o działalności instytucji pożyczkowych i pośredników kredytowych, która będzie zakładała również nowelizację ustawy o kredycie konsumenckim

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

dotyczące polityki i praktyk w zakresie wynagrodzeń w odniesieniu do sprzedaży i dystrybucji detalicznych produktów i usług bankowych

dotyczące polityki i praktyk w zakresie wynagrodzeń w odniesieniu do sprzedaży i dystrybucji detalicznych produktów i usług bankowych EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Wytyczne dotyczące polityki i praktyk w zakresie wynagrodzeń w odniesieniu do sprzedaży i dystrybucji detalicznych produktów i usług bankowych 1. Zgodność i obowiązki sprawozdawcze

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Rewolucja w kredytach konsumenckich zmiany wprowadzone wdrożeniem Dyrektywy 2008/48/WE do prawa polskiego II edycja Warszawa, 8 listopada 2011 r. Hotel Holiday Inn, ul. Złota

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 427 31995D3052 30.12.1995 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 321/1 DECYZJA NR 3052/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 grudnia 1995 r. ustanawiająca procedurę wymiany informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Przewodniczący AndrLej Jakubiak L. dz. DOKIWPR/L'I'J:/.3 /1 /2014/PM Warszawa, dnia,,{ IIID.( /2014 r. Sz. P. Krzysztof Pietraszkicwicz Pre'"Lcs Związku Banków Polskich Ul.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO. Artykuł wprowadzający do e-debaty

EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO. Artykuł wprowadzający do e-debaty EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO Artykuł wprowadzający do e-debaty Marta Penczar, Piotr Górski, Monika Liszewska Edukacja finansowa szansą na zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r.

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r. U S T A W A z dnia 5 sierpnia 2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej 1-1 Art. 1. Ustawa reguluje szczególne

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Uwagi wstępne Rozdział I Konkurencja a regulacja na rynku consumer finance

Spis treści Wykaz skrótów Uwagi wstępne Rozdział I Konkurencja a regulacja na rynku consumer finance Wykaz skrótów... 11 Uwagi wstępne... 15 Rozdział I Konkurencja a regulacja na rynku consumer finance... 23 1.1. Wspólny rynek usług finansowych Unii Europejskiej... 23 1.2. Zasada kraju pochodzenia dostawcy

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 22.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 51/3 III (Akty przygotowawcze) EUROPEJSKI BANK CENTRALNY OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.7.2012 r. SWD(2012) 192 final C7-0180/12 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW Towarzyszący dokumentowi: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 lutego 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 lutego 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 lutego 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0014 (COD) 5712/16 ADD 4 ENT 20 MI 45 CODEC 103 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 28 stycznia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zidentyfikowanych problemów i podjętych środków zaradczych w zakresie PPI. na podstawie opinii EIOPA

Zestawienie zidentyfikowanych problemów i podjętych środków zaradczych w zakresie PPI. na podstawie opinii EIOPA Zestawienie zidentyfikowanych problemów i podjętych środków zaradczych w zakresie PPI na podstawie opinii EIOPA Lp. Kraj Zidentyfikowane problemy Środki zaradcze 1. Francja Wprowadzanie przez instytucje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE I. PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE TAB. 1 Karty kredytowe w złotych Załącznik do Uchwały nr 119/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi: KOMUNIKAT KOMISJI

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi: KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia XXX r. [ ](2013) XXX draft DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW Towarzyszący dokumentowi: KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne w sprawie pomocy reginalnej na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe

FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe Szczegółowy program kursu 1. Budżetowanie i analiza Budżety stanowią dla zarządców jedno z głównych źródeł informacji przy podejmowaniu decyzji

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

REMIT. Łukasz Szatkowski radca prawny. 12 czerwca 2012 r. Weil, Gotshal & Manges

REMIT. Łukasz Szatkowski radca prawny. 12 czerwca 2012 r. Weil, Gotshal & Manges REMIT Łukasz Szatkowski radca prawny 12 czerwca 2012 r. / Zarys prezentacji Cel i obszar REMIT Zakres regulacji i definicje REMIT Insider trading Manipulacja na rynku Monitorowanie rynku i współpraca Gromadzenie

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH. 01.02.2011r

OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH. 01.02.2011r OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH 01.02.2011r Wyciąg z Tabeli oprocentowania środków pieniężnych klientów detalicznych BGŻ S.A. Kredyty hipoteczne i budowlane, w tym także z dopłatami do oprocentowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 INSTRUMENTY FINANSOWE W POLITYCE SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zmieniony wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zmieniony wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 28.10.2004 COM(2004)747 końcowy 2002/0222 (COD) Zmieniony wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie harmonizacji przepisów ustawowych,

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 1 października 2014 r. Departament Prawa Unii Europejskiej

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 1 października 2014 r. Departament Prawa Unii Europejskiej MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 1 października 2014 r. Departament Prawa Unii Europejskiej ZAŁOŻENIA DO STANOWISKA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE PREJUDYCJALNEJ C-312/14

Bardziej szczegółowo

Co nowego w europejskiej polityce konsumenckiej? - przegląd aktualności z perspektywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego

Co nowego w europejskiej polityce konsumenckiej? - przegląd aktualności z perspektywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego Co nowego w europejskiej polityce konsumenckiej? - przegląd aktualności z perspektywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego Zawartość prezentacji Nowe etap systemu prawa konsumenckiego UE Nowe priorytety

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 134/2014/Z Zarządu Banku z dnia 19.11.2014r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek, listopad 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Rejestry kredytowe w Europie. Członkowie Aplikanci Niezrzeszeni

Rejestry kredytowe w Europie. Członkowie Aplikanci Niezrzeszeni Rozwój rynku wymiany informacji (doświadczenia europejskie) dr Krzysztof Markowski Prezes Zarządu BIK S.A. III Kongres Gospodarki Elektronicznej 19 maja 2008 Rejestry kredytowe w Europie Członkowie Aplikanci

Bardziej szczegółowo

Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych w wybranych krajach

Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych w wybranych krajach Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych CHORWACJA Wobec kredytów we franku szwajcarskim władze zamroziły na jeden rok kurs kuny do franka (na poziomie 6,39, czyli sprzed decyzji SNB o uwolnieniu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Analiza wykorzystania środków unijnych przez podmioty sektora publicznego w latach 2007-2011 Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o kredycie hipotecznym Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza

Bardziej szczegółowo

Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy/pośrednika kredytowego. Kredytodawca: Adres: Novum Bank Limited Nr

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015 r. Druk nr 1048 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Założenia Umowy Kapitałowej Przyjętej w 1988r.(Bazylea I) podstawowym wyznacznikiem

Bardziej szczegółowo

LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Marcin Czugan. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Marcin Czugan. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO Marcin Czugan Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Warszawa, 12.12.2014 PLAN PREZENTACJI 1. PROPOZYCJE LIMITU

Bardziej szczegółowo

RYNEK CONSUMER FINANCE

RYNEK CONSUMER FINANCE RYNEK CONSUMER FINANCE WZROST W OBLICZU WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ? dr Piotr Białowolski Szkoła Główna Handlowa Kongres Consumer Finance, AGENDA PREZENTACJI Rynek consumer finance wielkość, cele sięgania po kredyt

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycyjny dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy Plan inwestycyjny dla Europy ma na celu stymulowanie inwestycji w strategiczne projekty w całej Unii Europejskiej. W ramach Planu do roku 2018 wsparciem zostaną objęte inwestycje o łącznej wysokości co

Bardziej szczegółowo

W sprawie Ustawy o kredycie konsumenckim

W sprawie Ustawy o kredycie konsumenckim Informacja prasowa Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego W sprawie Ustawy o kredycie konsumenckim Warszawa, 19 grudnia 2011 lunch prasowy w siedzibie Fundacji dr Agnieszka Tułodziecka Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 30/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 05.03.2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek,

Bardziej szczegółowo

Wycena portfela wierzytelności przeterminowanych z perspektywy inwestora. V Bankowe Forum Wierzytelności Kwiecień 2014

Wycena portfela wierzytelności przeterminowanych z perspektywy inwestora. V Bankowe Forum Wierzytelności Kwiecień 2014 Wycena portfela przeterminowanych z perspektywy inwestora V Bankowe Forum Wierzytelności Kwiecień 2014 Sytuacja rynkowa Poziom kredytów nieregularnych (NPL) nadal wyższy niż w UE, a nasycenie kredytów

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH Druk nr 3781-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o poselskim projekcie ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNA W SYSTEMIE WYPŁACALNOŚĆ II

DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNA W SYSTEMIE WYPŁACALNOŚĆ II DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNA W SYSTEMIE WYPŁACALNOŚĆ II Szkolenie dla Polskiej Izby Ubezpieczeń www.dlapiper.com Insert date with Firm Tools > Change Presentation 0 System aktów prawnych regulujących działalność

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.6.2015 r. C(2015) 3759 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo