DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA PRZETARGOWA"

Transkrypt

1 NR 3411/PN/5/12 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA dotycząca ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Zatwierdzam Kierownik Zakładu Komunalnego w Sicienku Stanisław Jurak Sicienko,

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ 1 OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Nazwa i adres Zamawiającego Zakład Komunalny w Sicienku ul. Lipowa 1, Sicienko, woj. kujawsko-pomorskie NIP: tel.(052) , fax.(052) Tryb udzielenia zamówienia Postępowa o udziele zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Wartość zamówienia przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy. 3 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku, w zakresie ubezpieczenia: a) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wyszczególnionego w Załączniku b do SIWZ Tabela Nr 1, b) Mienia od kradzieży z włamam, rabunku, dewastacji wyszczególnionego w Załączniku b do SIWZ Tabela Nr 2, c) Urządzeń elektronicznych wyszczególnionych w Załączniku b do SIWZ Tabela Nr 3, d) Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia wykazanej w Załączniku b do SIWZ Tabela Nr 4, e) Ubezpieczenia OC, AC, NNW pojazdów wykazanej w Załączniku c do SIWZ Tabela Nr1. Lokalizacje mienia uwidocznione są w załącznikach majątkowych. 2. Przedmiot zamówienia składa się z 2 odrębnych części: Część 1 ubezpiecze mienia oraz ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w tym: ubezpiecze mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamam, rabunku, dewastacji, ubezpiecze urządzeń elektronicznych, Część 2 ubezpiecze komunikacyjne, w tym ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpiecze następstw szczęśliwych wypadków, ubezpiecze auto-casco. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 4. W Załączniku a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił wymagane minimalne warunki ubezpieczenia (obligatoryjne) ich treści Wykonawca w 2

3 jakikolwiek sposób może zmienić. Wprowadze jakichkolwiek zmian, limitów, franszyz spowoduje odrzuce oferty. Ogólne warunki ubezpieczenia będą miały zastosowa wtedy, gdy będą korzystjsze niż minimalne warunki ubezpieczenia określone w SIWZ. 5. W wyniku rozstrzygnięcia nijszego postępowania przetargowego, zostaną zawarte umowy, zgod z treścią SIWZ Istotne postanowienia umowy, odrębne na każdą część. Umowa zosta zawarta na okres realizacji zamówienia. Dokumentami potwierdzającymi zawarcie umów będą polisy ubezpieczeniowe. Składki za poszczególne rodzaje ubezpieczeń będą płacone w dwóch ratach, w terminach określonych w Załączniku a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 6. Umowy ubezpieczeniowe będą zawarte i wykonywane za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Biuro Brokerskie Marta Nowak, Bydgoszcz, ul. Piękna 29/6, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie zawartej w dniu roku umowy brokerskiej o współpracy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Broker będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następ będzie uczestniczył w jej realizacji. Z tego tytułu otrzyma prowizję brokerską od Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego w wysokości regulowanej odrębnymi przepisami. 7. Wszelkie informacje zawarte w nijszej SIWZ przeznaczone są wyłącz do przygotowania oferty i w żadnym wypadku powinny być wykorzystane w innym celu ani udostępniane osobom trzecim uczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to koczne i zbędne do udziału w postępowaniu i przygotowaniu oferty. 8. Oznacze według wspólnego Słownika Zamówień CPV: Usługi ubezpieczeniowe, a w szczególności: Część 1: Usługi ubezpieczenia od uszkodzeń lub utraty, Usługi ubezpieczenia od ognia, Usługi ubezpieczenia własności, Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów, Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej, Część 2: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych, Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej, Usługi ubezpieczenia od następstw szczęśliwych wypadków. 10. Zamawiający przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 11. Wykonawca może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom. 12. Postanowienia zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ są wiążące Wykonawcę z Zamawiającym, stanowią integralną część umowy, maja charakter priorytetowy. 13. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowi dokument, którego zapisy są wiążące obie strony i maja pierwszeństwo przed polisą, która z kolei ma pierwszeństwo przed OWU lub innymi równoważnymi dokumentami. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami w/w dokumentów, pierwszeństwo mają dokumenty w kolejności określonej powyżej. 4 Termin wykonania zamówienia Wykonawca zrealizuje zamówie czyli udzieli ochrony ubezpieczeniowej w termi: Część 1 - od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku 3

4 Część 2 zgod z terminami podanymi w Załączniku f do SIWZ. 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający niżej określone warunki udziału w postępowaniu. 2. Warunki udziału w postępowaniu określone są na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Podstawą oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu będą wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w 6 SIWZ. 3. Wykonawcy mogą wspól ubiegać się o udziele zamówienia stosow do postanowień art.23 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o udziele zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udziele zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie kompletności złożonych dokumentów wymienionych w 6 SIWZ, zgod z formułą spełnia spełnia, 6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, zgod z art.26 ust.3, wezwie Wykonawców, którzy w określonym termi złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 6 SIWZ, lub którzy złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w 6 SIWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego termi, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo koczne będzie uważ postępowania. Złożone na wezwa Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, późj niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśń, dotyczących treści złożonych przez nich ofert zgod z art.26 ust.4 6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 1. oświadcze o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgod z art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy prawo zamówień publicznych (wg załącznika j do SIWZ), 2. koncesję, zezwole lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówiem publicznym, W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udziele zamówienia wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty 3. oświadcze, że Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 4

5 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg załącznika k do SIWZ), 4. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a stosunku do osób fizycznych oświadcze w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w 6 pkt 3-4 SIWZ, 6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia (np. w formie konsorcjum), dokumenty wymienione w 6 pkt 3-4 SIWZ muszą być złożone przez każdego uczestnika oddziel, Inne dokumenty 7. Pisemne zobowiąza innych podmiotów do udostępnia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca będzie korzystał z potencjału technicznego i osób innych podmiotów, 8. Wykaz wskazanych części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcom, 9. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę, w przypadku podpisywania przez nich ofert, do składania oświadczeń woli w imieniu towarzystwa ubezpieczeniowego udzielone przez osoby upoważnione do reprezentowania towarzystwa, 10. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia, ewentual umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, 11. W przypadku składania oferty przez kilku wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia, dokumenty wymienione w 6 pkt 9-10 muszą być podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum, 12. Statut towarzystwa w przypadku Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z którego będzie wynikać, że towarzystwo będzie ło także osoby będące członkami towarzystwa. Zamawiający będzie traktowany przez Wykonawcę jako osoba będąca członkiem towarzystwa, a co za tym idzie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnosze dodatkowej składki zgod z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010r, Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to zobowiązany jest przedłożyć: 13. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zalega z uiszczam podatków, opłat, składek na ubezpiecze społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, orzeczono wobec go zakazu ubiegania się o zamówie - wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5

6 14. Zaświadcze właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się takiego zaświadczenia. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Powyższe dokumenty Wykonawca składa jednorazowo, zależ od ilości części, na które zosta złożona oferta. 7 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskaza osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Zamawiający przewiduje zebrania wszystkich wykonawców, w celu wyjaśnia powstałych wątpliwości. 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ oraz sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapyta na piśmie na adres: Zakład Komunalny w Sicienku, ul. Lipowa 1, Sicienko, faksem na nr: 52/ lub drogą elektroniczną na adres: Przekazywa zapytań, informacji, oświadczeń i dokumentów faksem lub drogą elektroniczną jest dozwolone pod warunkiem zwłocznego przesłania tychże dokumentów w formie pisemnej. 3. Zamawiający udzieli wyjaśń zwłocz, jednak późj niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaś treści SIWZ wpły do Zamawiającego późj niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaś treści SIWZ wpły po upływie w/w terminu lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśń, Zamawiający może udzielić wyjaśń albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje lub dokumenty Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisem. Dopuszcza się przekazywa oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji lub dokumentów faksem lub drogą elektroniczną z zwłocznym potwierdzem faktu zapoznania się z ich treścią, zawsze, jeżeli zażąda tego któraś ze stron. 5. Ewentualne przedłuże terminu składania ofert będzie wpływać na bieg terminu składania wniosku o wyjaś treści SIWZ. 6. Wyjaśnia zostaną przekazane zgod z art.38 pkt.2 ustawy-prawo zamówień publicznych. 7. Oświadczenia i dokumenty wymienione w 6 SIWZ winny zostać załączone do oferty. 8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: - Marta Nowak tel w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, - Mirosława Wargin tel. 52/ w sprawach dotyczących procedury udzielania zamówienia publicznego. 6

7 8 Wymagania dotyczące wadium Zamawiający żąda wnoszenia wadium 9 Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. od dnia roku do dnia roku. 2. Wykonawca samodziel lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmj na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraże zgody na przedłuże tego terminu o oznaczony okres, dłuższy jednak niż 60 dni. 10 Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowam i złożem oferty. Oferta musi być kompleksowa i jednoznaczna. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę sporządza się w języku polskim, pisem, na papierze przy użyciu nośnika pisma ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszystkie stronice oferty należy kolejno ponumerować, a numeracja musi rozpoczynać się od numeru 1. Strony na których dokonano poprawek lub korekty błędów, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści nijszej SIWZ. 4. Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 5. Oferta powinna zawierać: Formularz oferty wypełniony według warunków i postanowień zawartych w dokumentach przetargowych bez dokonywania w nim zmian. Wymagane dokumenty w 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Zaleca się aby Wykonawca umieścił ofertę w wewnętrznym i zewnętrznym trwale zamkniętym naruszonym opakowaniu, które będzie zaadresowane do zamawiającego i będzie posiadać oznacze: Oferta na Ubezpiecze mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku otwierać przed dm r godz Opakowa wewnętrzne powinno posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było ofertę złożoną po termi zwrócić bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej opóźnia. Wszystkie elementy oferty opakowane i oznaczone w ten sposób mogą być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących Wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty mimo braku ustawowego wymogu otwarcia oferty. 7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed ostatecznym terminem składania ofert. Powiadomie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, zosta przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgod z postanowieniami pkt. 6., a wewnętrzne i zewnętrzne opakowa, będzie dodatkowo oznaczona określeniami ZMIANA lub WYCOFANE. Wykonawca może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie, po upływie ostatecznego terminu składania ofert. 7

8 11 Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zakład Komunalny w Sicienku ul. Lipowa 1 w sekretariacie do dnia 11 grudnia 2012 roku godz Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po termi podanym powyżej będą ważne i zostaną oddane Wykonawcom otwarte po upływie terminu przewidzianego na wsie protestu. 3. Oferty zostaną otwarte przez Zamawiającego w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu roku w siedzibie Zamawiającego o godz Ofertom będą nadawane numery wg kolejności ich złożenia. 12 Opis sposobu obliczenia ceny Wszystkie ceny określone w ofercie powinny być wyrażone w PLN. Wartość netto, podatek VAT i cena brutto oferty powinny być obliczone zgod z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług oraz zasad wystawiania faktur. Ceny należy przedstawić z uwzględm dwóch miejsc po przecinku. Obliczone kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy przyjmując zasadę, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 1. Cena oferty składanej przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słow, z wyodrębm należnego podatku VAT jeżeli występuje. 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonam zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 3. Dla zamawianego przedmiotu należy zachować sposób obliczania ceny w układzie określonym w załączonym druku oferty. 4. Zasada obliczenia ceny uleg zmia w trakcie realizacji zamówienia. 5. Oferty zostaną sprawdzone przez zamawiającego pod kątem omyłek pisarskich i rachunkowych. 6. Zamawiający poprawi omyłki zgod z art.87 ustawy prawo zamówień publicznych. 7. Przed obliczem ceny oferty Wykonawca powin dokład i szczegółowo zapoznać się z opisem zamówienia oraz uzyskać zbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia. 13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podam znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. W trakcie wyboru najkorzystjszej oferty, Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny: 100 %. 2. Oferta, która będzie przedstawiać najniższą cenę zosta uznana za najkorzystjszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgod z ceną jaką będą przedstawiać. Realizacja zamówienia zosta powierzona Wykonawcy, którego oferta zosta uznana za najkorzystjszą. 3. W trakcie oceny spełnia warunków wymaganych od Wykonawców Zamawiający będzie kierował się zasadą: brak dokumentów wymienionych w 6 SIWZ jest obligatoryjnym wykluczem z postępowania przetargowego 8

9 14 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocz po wyborze najkorzystjszej oferty Zamawiający jednocześ zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udziele zamówienia publicznego o: a) wyborze najkorzystjszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasad jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczem oceny i porównania złożonych ofert, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasad faktyczne i prawne c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udziele zamówienia, podając uzasad faktyczne i prawne, d) termi, określonym zgod z art. 94 ust.1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. W przypadku złożenia w nijszym postępowaniu więcej niż jednej oferty, podpisa umowy przez Wykonawcę i Zamawiającego nastąpi, z zastrzeżem art. 183 ustawy Pzp, wcześj niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystjszej oferty, jeżeli zawiadomie to zosta przesłane faksem bądź drogą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zosta przesłane w inny sposób. Termin zosta ustalony przez obie strony. 3. W przypadku złożenia w nijszym postępowaniu tylko jednej oferty, podpisa umowy będzie mogło nastąpić przed upływem terminów wymienionych w pkt. 2. Termin ten zosta ustalony przez obie strony. 4. W przypadku, gdy w nijszym postępowaniu zosta odrzucona żadna oferta oraz zosta wykluczony żaden Wykonawca, podpisa umowy będzie mogło nastąpić przed upływem terminów wymienionych w pkt. 2. Termin ten zosta ustalony przez obie strony. 5. Jeżeli wykonawca, którego oferta zosta wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie nijszego zamówienia publicznego, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystjszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych 6. Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli najkorzystjszą ofertę złożą Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka określać ma między innymi sposób reprezentowania Wykonawców występujących wspól oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych Wykonawców za wykona zamówienia, z zastrzeżem, że umowa musi zawierać zapis o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców wobec Zamawiającego. 7. Podpisa umowy nastąpi w trybie i termi ustalonym między stronami. 8. Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia polis ubezpieczeniowych w przeciągu 10 dni od otrzymania od brokera ubezpieczeniowego wniosków, a w odsieniu do pojazdów mechanicznych do wystawienia polis na wniosek brokera ubezpieczeniowego przed początkiem ochrony ubezpieczeniowej każdego pojazdu. W razie możliwości wystawienia polis przed r oraz dla pojazdów, których ubezpiecze rozpoczyna się od r Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia do dnia r noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i odwołal wykona zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia r oraz certyfikatów potwierdzających obowiązkowe 9

10 ubezpiecze OC każdego pojazdu. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych. W przypadku uprawomocnia się wyników postępowania do dnia r Wykonawca do dnia r wystawi promesę, stanowiącą warunkowe przyrzecze ochrony ubezpieczeniowej od dnia roku. 9. Wnioski o wystawie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. zbędny okres ubezpieczenia, każdorazowo będzie składał broker ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego Biuro Brokerskie Marta Nowak w Bydgoszczy. 15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający żąda wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 1. W załączeniu projekt umowy dla części 1 (załącznik l do SIWZ) oraz projekt umowy dla części 2 (załącznik ł do SIWZ). 2. Do składanej oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć podpisany egzemplarz projektu umowy odpowiedni dla części zamówienia, dla której składana jest oferta. Podpisa projektu umowy winno nastąpić w sposób następujący: każda strona załączonego projektu winna być parafowana przez Wykonawcę, a na ostatj stro win być złożony podpis osoby uprawnionej wraz z pieczęcią osoby składającej podpis oraz pieczęcią firmową. 3. Zamawiający dopuszcza do zmiany treści umowy w przypadkach określonych w załączonym projekcie umowy. 17 Poucze o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udziele zamówienia. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych z późn. zm. ROZDZIAŁ 2 DODATKOWE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 18 Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składa ofert częściowych Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Opis części zamówienia został zawarty w 3 ust. 2 nijszej SIWZ. 10

11 19 Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej Zamawiający przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3 oraz okoliczności, po których zaistniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje udziele takich zamówień Zamawiający przewiduje udziele zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego, w trybie art.67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składa Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych 22 Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewa się drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w termi, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zosta zwłocz potwierdzona pisem. Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: zksicienko.pl 23 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą jedy w walucie polskiej. 24 Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej Nie dotyczy postępowania. 25 Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. Zamawiający przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 11

12 ROZDZIAŁ 3 SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 26 Żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykona zamierza powierzyć podwykonawcom, zamawiający może zwrócić się o poda nazw (firm) proponowanych podwykonawców Zamawiający żąda wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykona wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom. 27 Określe części zamówienia, które mogą być powierzone podwykonawcom. Zamawiający określa zakresu robót, który może być powierzony podwykonawcom 28 Załączniki do SIWZ Załącznikami do SIWZ są: Załącznik a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik b do SIWZ Tabele do składanej oferty na Część 1 (Tabele 1, 2, 3, 4), Załącznik c do SIWZ Tabela do składanej oferty na Część 2 (Tabela 1), Załącznik d do SIWZ Druk oświadczenia do Tabeli nr 1 w Załączniku c do SIWZ, Załącznik e do SIWZ Charakterystyka do Tabeli nr 4 w Załączniku b do SIWZ, Załącznik f do SIWZ Wykaz pojazdów do Tabeli nr 1w Załączniku c do SIWZ, Załącznik g do SIWZ Wykaz treści klauzul, Załącznik h do SIWZ Wykaz i lokalizacja majątku Zakładu Komunalnego w Sicienku, Załącznik i do SIWZ Wzór formularza oferty, Załącznik j do SIWZ Wzór oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.), Załącznik k do SIWZ Wzór oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.), Załącznik l do SIWZ Projekt umowy dla Części 1, Załącznik ł do SIWZ Projekt umowy dla Części 2. 12

13 Załącznik a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku, w zakresie ubezpieczenia: a) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wyszczególnionego w Załączniku b do SIWZ Tabela Nr 1, b) mienia od kradzieży z włamam, rabunku, dewastacji wyszczególnionego w Załączniku b do SIWZ Tabela Nr 2, c) urządzeń elektronicznych wyszczególnionych w Załączniku b do SIWZ Tabela Nr 3, d) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia wykazanej w Załączniku b do SIWZ Tabela Nr 4, e) ubezpieczenia OC, AC, NNW pojazdów wykazanej w Załączniku c do SIWZ Tabela Nr1. Lokalizacje mienia uwidocznione są w załącznikach majątkowych. 2. Przedmiot zamówienia składa się z 2 odrębnych części: Część 1 ubezpiecze mienia oraz ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w tym: ubezpiecze mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamam, rabunku, dewastacji, ubezpiecze urządzeń elektronicznych, Część 2 ubezpiecze komunikacyjne, w tym ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpiecze następstw szczęśliwych wypadków, ubezpiecze auto-casco. Lokalizacje mienia uwidocznione są w załącznikach majątkowych. 3. Warunki ubezpieczenia obowiązkowe wymagane bezwzględ 3.1. Ubezpiecze od ognia i innych zdarzeń losowych 1) Zakres ryzyk pełny flexa oraz ryzyka dodatkowe: huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, śg (ciężar i top), trzęsie ziemi, zapada lub osuwa się ziemi, implozja, huk ponaddźwiękowy, dym, uderze pojazdu mechanicznego, upadek drzew, szkody wodociągowo-kanalizacyjne, szkody będące następstwem akcji ratowniczej w związku z wymienionymi zdarzeniami (flexa i EC) z uwzględm następujących dodatkowych ryzyk: a. dewastacja (podlimit ,-zł) b. zala przez osoby trzecie nakładów inwestycyjnych i mienia c. klauzula ryzyka pośredgo uderzenia pioruna, przepięcia (podlimit ,-zł) d. klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia e. klauzula reprezentantów f. klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia g. klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie (dodatkowy limit ,-zł) h) franszyza integralna 200,-zł i) franszyza redukcyjna zsiona j) klauzula zabezpieczeń k) klauzula składowania l) klauzula drobnych robót budowlano-montażowych (podlimit ,-zł) ł) klauzula odstąpienia od zasady proporcji w szkodzie (limit 20%) 13

14 m) klauzula zawiadomienia w termi o szkodzie. 2) Przyjęto mie do ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto. 3) System ubezpieczenia (system sum stałych) - bez ustalania sumy ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje (dot. wyposażenia) z uwzględm zmiany miejsca lokalizacji poszczególnych składników mienia w obrębie posiadanych lokalizacji. 4) W przypadku szkody stosowa wartości z podatkiem VAT bez potrącania stopnia zużycia technicznego. 5) Kwotacja składki stała i zmienna w przypadku doubezpieczenia mienia. Termin ubezpieczenia od dnia roku do dnia roku. Opłata składki : w dwóch ratach: pierwsza rata płatna przelewem do dnia roku - druga rata płatna do dnia roku (klauzula stempla pocztowego) 3.2. Ubezpiecze od kradzieży z włamam i rabunku 1) Włącze ryzyka dewastacji, wandalizmu franszyza integralna złotych franszyza redukcyjna - zsiona 2) Ubezpiecze na pierwsze ryzyko do wyczerpania sumy ubezpieczenia bez ustalania limitów dla posiadanych lokalizacji. Lokalizacje mienia uwidocznione są w załącznikach majątkowych 3) Ubezpiecze gotówki - kradzież z włamam - rabunek w lokalu - rabunek w transporcie, podlimit dla inkasenta przenoszącego lub przewożącego gotówkę 4 000,00 złotych. 4) Koszty naprawy zabezpieczeń w sumie ubezpieczenia bez wprowadzania limitu. 5) W przypadku szkody odszkodowa płatne z podatkiem VAT. 6) Klauzula zabezpieczeń (zabezpieczenia wg Załącznika b do SIWZ Tabeli nr 2). 7) Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie, 8) Klauzula zawiadomienia w termi o szkodzie. 9) Kwotacja składki stała i zmienna w przypadku doubezpieczenia mienia Termin ubezpieczenia od dnia roku do dnia roku. Opłata składki : w dwóch ratach: pierwsza rata płatna przelewem do dnia roku - druga rata płatna do dnia roku (klauzula stempla pocztowego) 3.3. Ubezpiecze sprzętu elektronicznego: 1) Ubezpiecze ALL-RISK sprzętu i oprogramowania (w tym kradzież z włamam i rabunek, huragan, ryzyko upadku dla sprzętu przenośnego) w zakresie szkód materialnych. Wykaz sprzętu z podziałem na lokalizacje w Załączniku h do SIWZ Tabela nr 3. 2) Ubezpiecze kosztu odtworzenia danych. 3) W przypadku szkody stosowa wartości księgowej brutto. 4) Wartości przyjęte do ubezpieczenia wartości księgowej brutto. 5) System ubezpieczenia (system sum stałych bez ustalania limitów dla posiadanych lokalizacji). franszyza redukcyjna 300 zł franszyza integralna - zsiona 6) Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia. 14

15 7) Klauzula reprezentantów. 8) Klauzula mienia przygotowanego do pracy 9) Klauzula zawiadomienia w termi o szkodzie. 10) Zabezpieczenia okna okratowane, drzwi z jednym zamkiem wielozastawkowym, dozór całodobowy, system alarmowy sygnalizujący w miejscu chronionym. Termin ubezpieczenia od dnia roku do dnia roku. Opłata składki : w dwóch ratach: pierwsza rata płatna przelewem do dnia roku - druga rata płatna do dnia roku (klauzula stempla pocztowego). 3.4.Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej oraz pracodawcy 1) Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa, pracodawcy na tere RP w zakresie: 1. prowadze działalności statutowej i pomocniczej w Załączniku b do SIWZ Tabeli Nr 4 posiada ruchomości w tym gruntów, infrastruktury z tym związanej posiada maszyn i urządzeń (w tym maszyn rolniczych) 2) Włącze odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek awarii wodociągów, kanalizacji, centralnego ogrzewania i zalaniowych w mieniu najemcy, dzierżawcy lub innej umowy. 3) Odpowiedzialność za szkody w mieniu (ruchomości i mie ruchome) najmowanym, dzierżawionym, użytkowanym, użyczonym, przechowywanym lub posiadanym na podstawie innej umowy nazwanej (podlimity po ,-zł dot. ruchomości i mienia ruchomego). 4) Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w wyniku wykonania lub należytego wykonania robót i usług (w trakcie i po wykonaniu usługi) zobowiązań związanych z przedmiotem działalności Zakładu Komunalnego w Sicienku. Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód wyrządzonych przez jącego i osoby, za które ponosi on odpowiedzialność i którymi posługuje się na podstawie udzielonych pełnomocnictw (podlimit po ,-zł dot. klauzul w trakcie i po wykonaniu usługi). 5) Odpowiedzialność cywilna pracodawcy (podlimit ,-zł) 6) Odpowiedzialność cywilna podwykonawców (podlimit ,-zł) 7) Rozszerze zakresu o szkody wyrządzone w wyniku posiadania i eksploatacji pojazdów wolnobieżnych podlimit zł. 8) Rozszerze zakresu o szkody wyrządzone w środowisku przez jego zaczyszcze podlimit zł. 9) Objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich jednostek organizacyjnych jącego. 10) Suma ubezpieczenia; złotych 11) franszyza integralna złotych 12) franszyza redukcyjna zsiona Termin ubezpieczenia od dnia roku do dnia roku. Opłata składki : w dwóch ratach: pierwsza rata płatna przelewem do dnia roku - druga rata płatna do dnia roku (klauzula stempla pocztowego) Ubezpieczenia komunikacyjne A/ Ubezpiecze auto-casco 1.Pełny zakres ryzyk łącz z kradzieżą pojazdu i ryzykiem powodzi i pożaru bez względu na przyczynę. 2. Zakres terytorialny RP. 3.Zsie udziału własnego w szkodzie w tym rówż udziału własnego z tyt. 15

16 kierowania pojazdem przez osoby w wieku poniżej 26 r.ż. 4.Zsie stosowania odliczeń amortyzacji części zakwalifikowanych do wymiany. 5.Rozlicza naprawy pojazdów wg rachunków (z podatkiem Vat). 6.Kwotacja składki stała i zmienna przy założeniu urealniania wartości rynkowej pojazdów (z podatkiem Vat) podlegających ubezpieczeniu w ciągu roku. 7.Zagwarantowa zmienności stawek składki w okresie od dnia r do dnia r zgod z ustaloną ceną przetargową /dla pojazdów nowo nabytych / 8.Uwzględ zależnych od odszkodowania kosztów holowania i parkowania uszkodzonego pojazdu 10% sumy ubezpieczenia min. 500,-zł 9.Ubezpiecze wyposażenia dodatkowego w ce stawki Auto-casco 10. Ubezpiecze assistance teren RP (wypadek i awaria) 11.Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w brzmieniu: Ustala się, z zachowam pozostałych zmienionych nijszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że suma ubezpieczenia majątku trwałego w zakresie pokrytym nijszą polisą, będzie automatycz odtworzona w przypadku szkody. Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia w uzgodnionym termi dodatkowej składki wyliczonej, z uwzględm pro rata temporis, według przyjętej pierwot stawki ubezpieczeniowej od sumy, o którą uległ obniżeniu limit odpowiedzialności w rezultacie wystąpienia szkody. 12. Klauzula zabezpieczeń- akceptacja zabezpieczeń istjących w pojazdach zgod z Tabelą nr 1 w Załączniku c do SIWZ oraz przyjęcie ciągłości ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu auto-casco i odstąpie w związku z tym od koczności dokonywania oględzin pojazdów, B/ Ubezpiecze następstw szczęśliwych wypadków 1.Suma ubezpieczenia ,-zł 2. Kwotacja składki stała i zmienna. C/ Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 1.Podstawowa suma gwarancyjna. 2.Zagwarantowa zmienności składki w okresie od dnia roku do dnia roku zgod z ustaloną ceną przetargową dla pojazdów do nowych umów /dla pojazdów nowo nabytych / Terminy ubezpieczenia AC/OC/NNW zgod z Załącznikiem f do SIWZ - wykaz pojazdów, opłata składki w dwóch ratach płatna przelewem klauzula stempla pocztowego 3.6. UWAGA: Proceduralnym skutkiem przyjęcia przez Wykonawcę któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków tj. określonych w pkt.: 3 jest odrzuce oferty. Treści klauzul ubezpieczeniowych powoływanych w nijszej specyfikacji znajdują się w Załączniku g do SIWZ. 16

17 Zakład Komunalny w Sicienku Załącznik b do SIWZ Wzór formularza Tabela Nr 1 Ubezpiecze od ognia i innych zdarzeń losowych LP Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia ( PLN) a) Budynki i budowle wymienione w Załączniku h ,88 tabela 1 i 2 b) Pozostały sprzęt elektroniczny ujęty w ,00 Załączniku h tabela 3 c) Nakłady inwestycyjne ,00 d) Mie pracowników 32 osób ,00 e) Gotówka ,00 f) Koszty dodatkowe ,00 Wysokość składki rocznej ( PLN) Tabela Nr 2 LP Ubezpiecze od kradzieży z włamam i rabunku (z dewastacją, wandalizmem) na pierwsze ryzyko Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia ( PLN) Wysokość składki rocznej( PLN) a) Maszyny, urządzenia, wyposaże środki trwałe, przedmioty mjszej wartości oraz pozostały sprzęt elektroniczny ujęty w Załączniku h ,00 tabela 3 b) Gotówka kradzież z włamam ,00 c) Gotówka rabunek w lokalu ,00 d) Gotówka rabunek w transporcie teren RP ,00 Zabezpieczenia okna w większości okratowane, drzwi z 1 zamkiem wielozastawkowym, system alarmowy sygnalizujący w miejscu chronionym dotyczy budynku Zakładu Komunalnego w Sicienku tylko pomieszczenia biurowe, dozór całodobowy, system alarmowy na hydroforniach, monitoring na Oczyszczalni Ścieków w Wojnowie. Ubezpiecze sprzętu elektronicznego Tabela Nr 3 LP Przedmiot ubezpieczenia a) sprzęt elektroniczny wymieniony w Załączniku h tabela 3 Suma ubezpieczenia ( PLN) ,86 Wysokość składki rocznej( PLN) 17

18 LP Przedmiot ubezpieczenia Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej a) odpowiedzialności cywilnej deliktowa i kontraktowa z klauzulami podlimity (zatrud 32 osoby) Suma ubezpieczenia ( PLN) ,00 Tabela Nr 4 Wysokość składki ( PLN) Przyjmujemy do wykonania warunki ubezpieczenia obowiązkowe wymagane bezwzględ. UWAGA: Brak wypełnia którejkolwiek z pozycji, w kolum: wysokość składki rocznej skutkuje odrzucem oferty.... (podpis pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 18

19 Zakład Komunalny w Sicienku Załącznik c do SIWZ Wzór formularza Tabela Nr 1 Ubezpieczenia komunikacyjne AC / OC / NNW LP Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia ( PLN) Wysokość składki rocznej( PLN) a) Ubezpieczenia komunikacyjne AC, OC, NNW Przyjmujemy do wykonania warunki ubezpieczenia obowiązkowe wymagane bezwzględ. Zabezpieczenia: autoalarm, immobiliser, zamontowane sterowniki GPS UWAGA: Brak wypełnia pozycji, w kolum: wysokość składki rocznej skutkuje odrzucem oferty.... (podpis pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 19

20 Załącznik d do SIWZ Oświadcze do Tabeli nr 1 w Załączniku c do SIWZ l.p 1. nr rej. obecny 5/197 walec marka rodzaj nr nadwozia drogowy NV 10UH Pojład. rok prod L. miejsc 1 Wartość wysokość składki AC+ASS wysokość składki OC wysokość składki NNW 2. 9/11/58 równiarka drogowa 1 3. CBY47AC przyczepa H / BGV8028 przyczepa Sanok CBYN945 Ciągnik Ursus C BGK1027 Ciągnik Ursus C BYO267B Ciągnik Ursus U CBYGN64 Autobus Mercedes Vario 614D-KA WDB N CBYK625 Autobus Autosan H CBY GF50 Autobus Autosan H CBYK952 CBY21UR CBY31L2 Autobus Autobus Autobus Autosan H-9-21 Cacciamali IVECO TEMA Autosan A0909L TRAMP SUASW3AAPYS ZCFA1AF SUADW3CFT9S CBYK821 Mercedes śmieciarka WDB CBY31T2 Daf śmieciarka XLRAE55GF0L CBY GC80 Daf 18. Koparkoładowarka kołowa LF FALF55 sam.asenizacyj Fiat Hitachi FB 110 XLRAE55GF0L CBY93UR Fiat Ducato ZFA CBY32G2 Fiat Doblo ZFA CBY83M2 Scania P 94 samochód ciężarowy YS2P4X

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Usługa ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udziału w postępowaniu

Instrukcja udziału w postępowaniu Instrukcja udziału w postępowaniu Wrocław: Ubezpieczenie mienia, OC i D&O ZOO Wrocław Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 135760; data zamieszczenia: 22.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Śrem: ZP/21/PN/12 ubezpieczenie dla Szpitala w Śremie Sp. z o.o Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie Numer ogłoszenia: 222622-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 5 2015-08-26 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Bielsko-Biała: Usługi ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE*

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE* Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Gniezno: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gniezno.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Skierniewice: Usługi kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.html Mysłakowice: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl/zampub/ Puławy: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.brokersunion.pl Biłgoraj: Usługa ubezpieczenia mienia i OC Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla pojazdów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Grójec: Ubezpieczenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-11-15 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi2.php (strona pełnomocnika Zamawiającego) Toruń: usługa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Puławy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Puławy

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Numer ogłoszenia: 158904-2015; data zamieszczenia: 29.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Tychy: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61- Poznań: Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego przez okres 12 miesięcy. Znak sprawy: DT.III.272.9.2011 Numer ogłoszenia: 348603-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY DREWNICA W ZĄBKACH, WRAZ Z UZYSKANIEM WYMAGANEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY DREWNICA W ZĄBKACH, WRAZ Z UZYSKANIEM WYMAGANEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego. Łódź: Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.. Numer ogłoszenia: 326030-2012; data zamieszczenia: 31.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy- Zdroju; 33-380 Krynica

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r. Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kamiensk.com.pl oraz www.bip.kamiensk.com.pl Kamieńsk: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Turek: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU TURECKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Numer ogłoszenia: 281248-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 194426-2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 64857-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 64857-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2015-05-06 14:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl Świętochłowice: Ubezpieczenie majątku i interesów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Warszawa: Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenia dozoru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bonusubezpieczenia.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bonusubezpieczenia.pl osnowiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 269938-2014; data zamieszczenia: 13.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl 1 z 6 2013-11-18 14:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl Sieradz: Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl/zampub/ Puławy: przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr (miejscowość, data)

Załącznik Nr (miejscowość, data) Załącznik 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Lubochnia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer ogłoszenia: 12563-2015; data zamieszczenia: 29.01.2015

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Namysłów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Część I zamówienia: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Wałcz: UBEZPIECZENIE MIENIA I OC Numer ogłoszenia: 259861-2012; data zamieszczenia: 07.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałcz: UBEZPIECZENIE MIENIA I OC Numer ogłoszenia: 259861-2012; data zamieszczenia: 07.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.walcz.cos.pl Wałcz: UBEZPIECZENIE MIENIA I OC Numer ogłoszenia: 259861-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Swarzędz: Ubezpieczenie majątku odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez:

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 8a do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ 1 z 6 2014-03-14 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ Łęknica: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów w zakresie OC,AC,NNW,ZK Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. Numer ogłoszenia: 266408-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: brokersunion.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: brokersunion.pl/ 1 z 6 2014-12-05 16:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: brokersunion.pl/ Godziesze Małe: Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO. Nowe Miasto Lubawskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Numer ogłoszenia: 246867-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Lubomierz: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY LUBOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Leasing operacyjny autobusu z opcją wykupu na potrzeby WORD w Warszawie Numer ogłoszenia: 36315-2010; data zamieszczenia: 22.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo. Nr NIP... / pieczęć firmowa / Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail. GMINA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rokiciny, ul. Tomaszowska 9, 97 221 Rokiciny, woj. łódzkie, tel. 44 7195010, faks 44 7195012.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rokiciny, ul. Tomaszowska 9, 97 221 Rokiciny, woj. łódzkie, tel. 44 7195010, faks 44 7195012. Rokiciny: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie I część zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i

Bardziej szczegółowo