DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA PRZETARGOWA"

Transkrypt

1 NR 3411/PN/5/12 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA dotycząca ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Zatwierdzam Kierownik Zakładu Komunalnego w Sicienku Stanisław Jurak Sicienko,

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ 1 OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Nazwa i adres Zamawiającego Zakład Komunalny w Sicienku ul. Lipowa 1, Sicienko, woj. kujawsko-pomorskie NIP: tel.(052) , fax.(052) Tryb udzielenia zamówienia Postępowa o udziele zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Wartość zamówienia przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy. 3 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku, w zakresie ubezpieczenia: a) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wyszczególnionego w Załączniku b do SIWZ Tabela Nr 1, b) Mienia od kradzieży z włamam, rabunku, dewastacji wyszczególnionego w Załączniku b do SIWZ Tabela Nr 2, c) Urządzeń elektronicznych wyszczególnionych w Załączniku b do SIWZ Tabela Nr 3, d) Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia wykazanej w Załączniku b do SIWZ Tabela Nr 4, e) Ubezpieczenia OC, AC, NNW pojazdów wykazanej w Załączniku c do SIWZ Tabela Nr1. Lokalizacje mienia uwidocznione są w załącznikach majątkowych. 2. Przedmiot zamówienia składa się z 2 odrębnych części: Część 1 ubezpiecze mienia oraz ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w tym: ubezpiecze mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamam, rabunku, dewastacji, ubezpiecze urządzeń elektronicznych, Część 2 ubezpiecze komunikacyjne, w tym ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpiecze następstw szczęśliwych wypadków, ubezpiecze auto-casco. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 4. W Załączniku a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił wymagane minimalne warunki ubezpieczenia (obligatoryjne) ich treści Wykonawca w 2

3 jakikolwiek sposób może zmienić. Wprowadze jakichkolwiek zmian, limitów, franszyz spowoduje odrzuce oferty. Ogólne warunki ubezpieczenia będą miały zastosowa wtedy, gdy będą korzystjsze niż minimalne warunki ubezpieczenia określone w SIWZ. 5. W wyniku rozstrzygnięcia nijszego postępowania przetargowego, zostaną zawarte umowy, zgod z treścią SIWZ Istotne postanowienia umowy, odrębne na każdą część. Umowa zosta zawarta na okres realizacji zamówienia. Dokumentami potwierdzającymi zawarcie umów będą polisy ubezpieczeniowe. Składki za poszczególne rodzaje ubezpieczeń będą płacone w dwóch ratach, w terminach określonych w Załączniku a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 6. Umowy ubezpieczeniowe będą zawarte i wykonywane za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Biuro Brokerskie Marta Nowak, Bydgoszcz, ul. Piękna 29/6, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie zawartej w dniu roku umowy brokerskiej o współpracy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Broker będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następ będzie uczestniczył w jej realizacji. Z tego tytułu otrzyma prowizję brokerską od Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego w wysokości regulowanej odrębnymi przepisami. 7. Wszelkie informacje zawarte w nijszej SIWZ przeznaczone są wyłącz do przygotowania oferty i w żadnym wypadku powinny być wykorzystane w innym celu ani udostępniane osobom trzecim uczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to koczne i zbędne do udziału w postępowaniu i przygotowaniu oferty. 8. Oznacze według wspólnego Słownika Zamówień CPV: Usługi ubezpieczeniowe, a w szczególności: Część 1: Usługi ubezpieczenia od uszkodzeń lub utraty, Usługi ubezpieczenia od ognia, Usługi ubezpieczenia własności, Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów, Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej, Część 2: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych, Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej, Usługi ubezpieczenia od następstw szczęśliwych wypadków. 10. Zamawiający przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 11. Wykonawca może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom. 12. Postanowienia zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ są wiążące Wykonawcę z Zamawiającym, stanowią integralną część umowy, maja charakter priorytetowy. 13. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowi dokument, którego zapisy są wiążące obie strony i maja pierwszeństwo przed polisą, która z kolei ma pierwszeństwo przed OWU lub innymi równoważnymi dokumentami. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami w/w dokumentów, pierwszeństwo mają dokumenty w kolejności określonej powyżej. 4 Termin wykonania zamówienia Wykonawca zrealizuje zamówie czyli udzieli ochrony ubezpieczeniowej w termi: Część 1 - od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku 3

4 Część 2 zgod z terminami podanymi w Załączniku f do SIWZ. 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający niżej określone warunki udziału w postępowaniu. 2. Warunki udziału w postępowaniu określone są na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Podstawą oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu będą wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w 6 SIWZ. 3. Wykonawcy mogą wspól ubiegać się o udziele zamówienia stosow do postanowień art.23 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o udziele zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udziele zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie kompletności złożonych dokumentów wymienionych w 6 SIWZ, zgod z formułą spełnia spełnia, 6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, zgod z art.26 ust.3, wezwie Wykonawców, którzy w określonym termi złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 6 SIWZ, lub którzy złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w 6 SIWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego termi, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo koczne będzie uważ postępowania. Złożone na wezwa Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, późj niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśń, dotyczących treści złożonych przez nich ofert zgod z art.26 ust.4 6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 1. oświadcze o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgod z art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy prawo zamówień publicznych (wg załącznika j do SIWZ), 2. koncesję, zezwole lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówiem publicznym, W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udziele zamówienia wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty 3. oświadcze, że Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 4

5 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg załącznika k do SIWZ), 4. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a stosunku do osób fizycznych oświadcze w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w 6 pkt 3-4 SIWZ, 6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia (np. w formie konsorcjum), dokumenty wymienione w 6 pkt 3-4 SIWZ muszą być złożone przez każdego uczestnika oddziel, Inne dokumenty 7. Pisemne zobowiąza innych podmiotów do udostępnia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca będzie korzystał z potencjału technicznego i osób innych podmiotów, 8. Wykaz wskazanych części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcom, 9. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę, w przypadku podpisywania przez nich ofert, do składania oświadczeń woli w imieniu towarzystwa ubezpieczeniowego udzielone przez osoby upoważnione do reprezentowania towarzystwa, 10. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia, ewentual umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, 11. W przypadku składania oferty przez kilku wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia, dokumenty wymienione w 6 pkt 9-10 muszą być podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum, 12. Statut towarzystwa w przypadku Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z którego będzie wynikać, że towarzystwo będzie ło także osoby będące członkami towarzystwa. Zamawiający będzie traktowany przez Wykonawcę jako osoba będąca członkiem towarzystwa, a co za tym idzie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnosze dodatkowej składki zgod z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010r, Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to zobowiązany jest przedłożyć: 13. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zalega z uiszczam podatków, opłat, składek na ubezpiecze społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, orzeczono wobec go zakazu ubiegania się o zamówie - wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5

6 14. Zaświadcze właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się takiego zaświadczenia. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Powyższe dokumenty Wykonawca składa jednorazowo, zależ od ilości części, na które zosta złożona oferta. 7 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskaza osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Zamawiający przewiduje zebrania wszystkich wykonawców, w celu wyjaśnia powstałych wątpliwości. 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ oraz sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapyta na piśmie na adres: Zakład Komunalny w Sicienku, ul. Lipowa 1, Sicienko, faksem na nr: 52/ lub drogą elektroniczną na adres: Przekazywa zapytań, informacji, oświadczeń i dokumentów faksem lub drogą elektroniczną jest dozwolone pod warunkiem zwłocznego przesłania tychże dokumentów w formie pisemnej. 3. Zamawiający udzieli wyjaśń zwłocz, jednak późj niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaś treści SIWZ wpły do Zamawiającego późj niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaś treści SIWZ wpły po upływie w/w terminu lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśń, Zamawiający może udzielić wyjaśń albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje lub dokumenty Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisem. Dopuszcza się przekazywa oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji lub dokumentów faksem lub drogą elektroniczną z zwłocznym potwierdzem faktu zapoznania się z ich treścią, zawsze, jeżeli zażąda tego któraś ze stron. 5. Ewentualne przedłuże terminu składania ofert będzie wpływać na bieg terminu składania wniosku o wyjaś treści SIWZ. 6. Wyjaśnia zostaną przekazane zgod z art.38 pkt.2 ustawy-prawo zamówień publicznych. 7. Oświadczenia i dokumenty wymienione w 6 SIWZ winny zostać załączone do oferty. 8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: - Marta Nowak tel w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, - Mirosława Wargin tel. 52/ w sprawach dotyczących procedury udzielania zamówienia publicznego. 6

7 8 Wymagania dotyczące wadium Zamawiający żąda wnoszenia wadium 9 Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. od dnia roku do dnia roku. 2. Wykonawca samodziel lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmj na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraże zgody na przedłuże tego terminu o oznaczony okres, dłuższy jednak niż 60 dni. 10 Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowam i złożem oferty. Oferta musi być kompleksowa i jednoznaczna. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę sporządza się w języku polskim, pisem, na papierze przy użyciu nośnika pisma ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszystkie stronice oferty należy kolejno ponumerować, a numeracja musi rozpoczynać się od numeru 1. Strony na których dokonano poprawek lub korekty błędów, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści nijszej SIWZ. 4. Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 5. Oferta powinna zawierać: Formularz oferty wypełniony według warunków i postanowień zawartych w dokumentach przetargowych bez dokonywania w nim zmian. Wymagane dokumenty w 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Zaleca się aby Wykonawca umieścił ofertę w wewnętrznym i zewnętrznym trwale zamkniętym naruszonym opakowaniu, które będzie zaadresowane do zamawiającego i będzie posiadać oznacze: Oferta na Ubezpiecze mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku otwierać przed dm r godz Opakowa wewnętrzne powinno posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było ofertę złożoną po termi zwrócić bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej opóźnia. Wszystkie elementy oferty opakowane i oznaczone w ten sposób mogą być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących Wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty mimo braku ustawowego wymogu otwarcia oferty. 7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed ostatecznym terminem składania ofert. Powiadomie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, zosta przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgod z postanowieniami pkt. 6., a wewnętrzne i zewnętrzne opakowa, będzie dodatkowo oznaczona określeniami ZMIANA lub WYCOFANE. Wykonawca może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie, po upływie ostatecznego terminu składania ofert. 7

8 11 Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zakład Komunalny w Sicienku ul. Lipowa 1 w sekretariacie do dnia 11 grudnia 2012 roku godz Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po termi podanym powyżej będą ważne i zostaną oddane Wykonawcom otwarte po upływie terminu przewidzianego na wsie protestu. 3. Oferty zostaną otwarte przez Zamawiającego w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu roku w siedzibie Zamawiającego o godz Ofertom będą nadawane numery wg kolejności ich złożenia. 12 Opis sposobu obliczenia ceny Wszystkie ceny określone w ofercie powinny być wyrażone w PLN. Wartość netto, podatek VAT i cena brutto oferty powinny być obliczone zgod z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług oraz zasad wystawiania faktur. Ceny należy przedstawić z uwzględm dwóch miejsc po przecinku. Obliczone kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy przyjmując zasadę, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 1. Cena oferty składanej przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słow, z wyodrębm należnego podatku VAT jeżeli występuje. 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonam zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 3. Dla zamawianego przedmiotu należy zachować sposób obliczania ceny w układzie określonym w załączonym druku oferty. 4. Zasada obliczenia ceny uleg zmia w trakcie realizacji zamówienia. 5. Oferty zostaną sprawdzone przez zamawiającego pod kątem omyłek pisarskich i rachunkowych. 6. Zamawiający poprawi omyłki zgod z art.87 ustawy prawo zamówień publicznych. 7. Przed obliczem ceny oferty Wykonawca powin dokład i szczegółowo zapoznać się z opisem zamówienia oraz uzyskać zbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia. 13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podam znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. W trakcie wyboru najkorzystjszej oferty, Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny: 100 %. 2. Oferta, która będzie przedstawiać najniższą cenę zosta uznana za najkorzystjszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgod z ceną jaką będą przedstawiać. Realizacja zamówienia zosta powierzona Wykonawcy, którego oferta zosta uznana za najkorzystjszą. 3. W trakcie oceny spełnia warunków wymaganych od Wykonawców Zamawiający będzie kierował się zasadą: brak dokumentów wymienionych w 6 SIWZ jest obligatoryjnym wykluczem z postępowania przetargowego 8

9 14 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocz po wyborze najkorzystjszej oferty Zamawiający jednocześ zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udziele zamówienia publicznego o: a) wyborze najkorzystjszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasad jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczem oceny i porównania złożonych ofert, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasad faktyczne i prawne c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udziele zamówienia, podając uzasad faktyczne i prawne, d) termi, określonym zgod z art. 94 ust.1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. W przypadku złożenia w nijszym postępowaniu więcej niż jednej oferty, podpisa umowy przez Wykonawcę i Zamawiającego nastąpi, z zastrzeżem art. 183 ustawy Pzp, wcześj niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystjszej oferty, jeżeli zawiadomie to zosta przesłane faksem bądź drogą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zosta przesłane w inny sposób. Termin zosta ustalony przez obie strony. 3. W przypadku złożenia w nijszym postępowaniu tylko jednej oferty, podpisa umowy będzie mogło nastąpić przed upływem terminów wymienionych w pkt. 2. Termin ten zosta ustalony przez obie strony. 4. W przypadku, gdy w nijszym postępowaniu zosta odrzucona żadna oferta oraz zosta wykluczony żaden Wykonawca, podpisa umowy będzie mogło nastąpić przed upływem terminów wymienionych w pkt. 2. Termin ten zosta ustalony przez obie strony. 5. Jeżeli wykonawca, którego oferta zosta wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie nijszego zamówienia publicznego, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystjszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych 6. Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli najkorzystjszą ofertę złożą Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka określać ma między innymi sposób reprezentowania Wykonawców występujących wspól oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych Wykonawców za wykona zamówienia, z zastrzeżem, że umowa musi zawierać zapis o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców wobec Zamawiającego. 7. Podpisa umowy nastąpi w trybie i termi ustalonym między stronami. 8. Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia polis ubezpieczeniowych w przeciągu 10 dni od otrzymania od brokera ubezpieczeniowego wniosków, a w odsieniu do pojazdów mechanicznych do wystawienia polis na wniosek brokera ubezpieczeniowego przed początkiem ochrony ubezpieczeniowej każdego pojazdu. W razie możliwości wystawienia polis przed r oraz dla pojazdów, których ubezpiecze rozpoczyna się od r Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia do dnia r noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i odwołal wykona zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia r oraz certyfikatów potwierdzających obowiązkowe 9

10 ubezpiecze OC każdego pojazdu. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych. W przypadku uprawomocnia się wyników postępowania do dnia r Wykonawca do dnia r wystawi promesę, stanowiącą warunkowe przyrzecze ochrony ubezpieczeniowej od dnia roku. 9. Wnioski o wystawie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. zbędny okres ubezpieczenia, każdorazowo będzie składał broker ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego Biuro Brokerskie Marta Nowak w Bydgoszczy. 15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający żąda wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 1. W załączeniu projekt umowy dla części 1 (załącznik l do SIWZ) oraz projekt umowy dla części 2 (załącznik ł do SIWZ). 2. Do składanej oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć podpisany egzemplarz projektu umowy odpowiedni dla części zamówienia, dla której składana jest oferta. Podpisa projektu umowy winno nastąpić w sposób następujący: każda strona załączonego projektu winna być parafowana przez Wykonawcę, a na ostatj stro win być złożony podpis osoby uprawnionej wraz z pieczęcią osoby składającej podpis oraz pieczęcią firmową. 3. Zamawiający dopuszcza do zmiany treści umowy w przypadkach określonych w załączonym projekcie umowy. 17 Poucze o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udziele zamówienia. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych z późn. zm. ROZDZIAŁ 2 DODATKOWE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 18 Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składa ofert częściowych Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Opis części zamówienia został zawarty w 3 ust. 2 nijszej SIWZ. 10

11 19 Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej Zamawiający przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3 oraz okoliczności, po których zaistniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje udziele takich zamówień Zamawiający przewiduje udziele zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego, w trybie art.67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składa Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych 22 Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewa się drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w termi, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zosta zwłocz potwierdzona pisem. Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: zksicienko.pl 23 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą jedy w walucie polskiej. 24 Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej Nie dotyczy postępowania. 25 Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. Zamawiający przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 11

12 ROZDZIAŁ 3 SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 26 Żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykona zamierza powierzyć podwykonawcom, zamawiający może zwrócić się o poda nazw (firm) proponowanych podwykonawców Zamawiający żąda wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykona wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom. 27 Określe części zamówienia, które mogą być powierzone podwykonawcom. Zamawiający określa zakresu robót, który może być powierzony podwykonawcom 28 Załączniki do SIWZ Załącznikami do SIWZ są: Załącznik a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik b do SIWZ Tabele do składanej oferty na Część 1 (Tabele 1, 2, 3, 4), Załącznik c do SIWZ Tabela do składanej oferty na Część 2 (Tabela 1), Załącznik d do SIWZ Druk oświadczenia do Tabeli nr 1 w Załączniku c do SIWZ, Załącznik e do SIWZ Charakterystyka do Tabeli nr 4 w Załączniku b do SIWZ, Załącznik f do SIWZ Wykaz pojazdów do Tabeli nr 1w Załączniku c do SIWZ, Załącznik g do SIWZ Wykaz treści klauzul, Załącznik h do SIWZ Wykaz i lokalizacja majątku Zakładu Komunalnego w Sicienku, Załącznik i do SIWZ Wzór formularza oferty, Załącznik j do SIWZ Wzór oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.), Załącznik k do SIWZ Wzór oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.), Załącznik l do SIWZ Projekt umowy dla Części 1, Załącznik ł do SIWZ Projekt umowy dla Części 2. 12

13 Załącznik a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku, w zakresie ubezpieczenia: a) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wyszczególnionego w Załączniku b do SIWZ Tabela Nr 1, b) mienia od kradzieży z włamam, rabunku, dewastacji wyszczególnionego w Załączniku b do SIWZ Tabela Nr 2, c) urządzeń elektronicznych wyszczególnionych w Załączniku b do SIWZ Tabela Nr 3, d) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia wykazanej w Załączniku b do SIWZ Tabela Nr 4, e) ubezpieczenia OC, AC, NNW pojazdów wykazanej w Załączniku c do SIWZ Tabela Nr1. Lokalizacje mienia uwidocznione są w załącznikach majątkowych. 2. Przedmiot zamówienia składa się z 2 odrębnych części: Część 1 ubezpiecze mienia oraz ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w tym: ubezpiecze mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamam, rabunku, dewastacji, ubezpiecze urządzeń elektronicznych, Część 2 ubezpiecze komunikacyjne, w tym ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpiecze następstw szczęśliwych wypadków, ubezpiecze auto-casco. Lokalizacje mienia uwidocznione są w załącznikach majątkowych. 3. Warunki ubezpieczenia obowiązkowe wymagane bezwzględ 3.1. Ubezpiecze od ognia i innych zdarzeń losowych 1) Zakres ryzyk pełny flexa oraz ryzyka dodatkowe: huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, śg (ciężar i top), trzęsie ziemi, zapada lub osuwa się ziemi, implozja, huk ponaddźwiękowy, dym, uderze pojazdu mechanicznego, upadek drzew, szkody wodociągowo-kanalizacyjne, szkody będące następstwem akcji ratowniczej w związku z wymienionymi zdarzeniami (flexa i EC) z uwzględm następujących dodatkowych ryzyk: a. dewastacja (podlimit ,-zł) b. zala przez osoby trzecie nakładów inwestycyjnych i mienia c. klauzula ryzyka pośredgo uderzenia pioruna, przepięcia (podlimit ,-zł) d. klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia e. klauzula reprezentantów f. klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia g. klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie (dodatkowy limit ,-zł) h) franszyza integralna 200,-zł i) franszyza redukcyjna zsiona j) klauzula zabezpieczeń k) klauzula składowania l) klauzula drobnych robót budowlano-montażowych (podlimit ,-zł) ł) klauzula odstąpienia od zasady proporcji w szkodzie (limit 20%) 13

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo