Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, Szczecin tel. (91) fax. (91) NIP REGON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin tel. (91) 48-00-700 fax. (91) 48-00-705 NIP 852-000-67-57 REGON 000288886"

Transkrypt

1 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, Szczecin tel. (91) fax. (91) NIP REGON Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 01/06/U/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości poniżej EURO prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej w treści SIWZ PZP NA 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym: Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenie mienia od dewastacji (wandalizmu), Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, 4. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., ZK (Zielona Karta), Autocasco, NNW). L.p. Oznaczenie Tomów Tom I Tom II Tom III Nazwa Tomów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Opis przedmiotu zamówienia. 1 z 34

2 TOM I SIWZ 1. Nazwa i adres Zamawiającego Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, Szczecin, REGON , NIP tel fax Adres internetowy: Adres poczty elektronicznej: 1.6. Za przygotowanie merytorycznej części postępowania w zakresie przedmiotu zamówienia odpowiada broker ubezpieczeniowy: MENTOR S.A. o/szczecin, ul. Osiek 10/2, Szczecin, tel/fax , osoba uprawniona do kontaktów: Dyrektor Oddziału Arkadiusz Kurman. 2. Finansowanie przedmiotu zamówieniu Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego. 3. Tryb udzielania zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą PZP (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), aktów wykonawczych do ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ ) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP. 4. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym: Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Ubezpieczenie mienia od dewastacji (wandalizmu) Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, Ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., ZK (Zielona Karta), Autocasco, NNW) Główny przedmiot: Usługi ubezpieczeniowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Tomie III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 5. Oferty częściowe, umowa ramowa Przedmiot zamówienia nie został podzielony na Pakiety Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający wymaga złożenia oferty obejmującej cały przedmiot zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6. Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP 7. Informacja o ofercie wariantowej i równoważnej Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert równoważnych. 8. Termin realizacji zamówienia W odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych: termin wykonania zamówienia zgodnie z okresami ubezpieczeń zawartymi w wykazie pojazdów stanowiącym Dodatek nr 4 do SIWZ oraz do umowy W odniesieniu do wszystkich pozostałych ubezpieczeń, z wyjątkiem ubezpieczeń komunikacyjnych, o których mowa w 8.1. termin wykonania zamówienia od dnia r. do dnia r. 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 2 z 34

3 postępowaniu wraz z wykazem dodatkowych oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę złożoną przez Wykonawcę O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem niniejszego zamówienia nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 4 ustawy, 9.2. Sprawdzenie spełnienia warunków określonych powyżej oraz warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie złożonych oświadczeń oraz dołączonych do oferty dokumentów wymienionych poniżej, według zasady spełnia/nie spełnia Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP - wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ Zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 PZP, do oferty należy załączyć następujące dokumenty: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, dokument potwierdzający uzyskanie zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem niniejszego zamówienia Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do PZP w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) Stosownie do 6 ust. 4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 9.3. SIWZ TOM I dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym Dodatkowe oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę złożoną przez Wykonawcę: Treść ogólnych warunków ubezpieczenia dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń oferowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania. 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 24 ust. 1 i 2 PZP muszą być spełnione odrębnie przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie, natomiast pozostałe warunki szczegółowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt SIWZ TOM I Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3 z 34

4 10.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia: określenie celu gospodarczego, określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi, zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. 11. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich. 12. Opis sposobu przygotowania oferty Wymagania podstawowe: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii wystawione przez osoby o tego upoważnione Oświadczenia sporządzone wg wzorów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentacji Wykonawcy i dołączone do oferty, z zastrzeżeniem, że w przypadku konsorcjów oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania musi być podpisane przez każdego członka konsorcjum oddzielnie We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy [firmy] i siedziby Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 PZP Forma oferty Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ Zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione/upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 4 z 34

5 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości Na zawartość oferty składa się: Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ Dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 9 niniejszej SIWZ TOM I Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. DzU z 2003r. Nr 153 poz 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2005 r. sygn. III CZP 74 /05). 13. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do SIWZ oraz informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ kierując swoje zapytania pisemnie lub faksem. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zapytania związane ze SIWZ, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWIZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców Jeżeli w wyniku zmiany treści SWIZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 5 z 34

6 Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub za pomocą faksu Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Danuta Bereszko, tel , fax w godzinach 9:00 15: Miejsce, termin i sposób złożenia oferty Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pokój nr 108 I piętro do dnia 17 września 2012 r. do godziny 10: Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, Szczecin, oferta w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ubezpieczenia, nie otwierać przed: 17 września 2012 r. godz. 12:00 NR SPRAWY: 01/06/U/ Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 16. Zmiany lub wycofanie oferty Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę (paczkę) każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 17. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pokój nr 101, I piętro, dnia 17 września 2012 r. o godzinie 12: Tryb otwarcia ofert Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym: Stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę Nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana Informacje dotyczące ceny ora inne wymagane informacje zawarte w Formularzu Oferty Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 19. Zwrot oferty bez otwierania Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie. 20. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6 z 34

7 21. Opis sposobu obliczenia ceny Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakiekolwiek rabaty lub upusty cen, powinien je ująć w obliczeniach ceny tak, aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Proponowana cena ma być podana w wysokości ostatecznej tak, aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. Działań w celu jej określenia do dwóch miejsc po przecinku. W cenie ofertowej należy ponad to uwzględnić należny podatek VAT (cena brutto) Ceną oferty są kwoty wymienione w Formularzu Oferty załącznik nr 1 do SIWZ Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Tomie II niniejszej SIWZ. 22. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w skali od 0 do 100 pkt. w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie Cena: 80% i 20% zaakceptowane klauzule fakultatywne Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma max 100 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru: Cena oferty: l.p. Opis kryteriów Znaczenie oceny (Waga) Opis metody przyznawania punktów 80% Proporcje matematyczne wg wzoru: 1 Cena 2. 3 Zaakceptowane klauzule fakultatywne (TOM III Opis przedmiotu zamówienia, IV. Klauzule fakultatywne) Łączna ilość punktów cena najniższa C= cena badanej oferty % gdzie: C- ilość punktów przyznana danemu kryterium Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta o najniższej cenie brutto - 80 punktów, pozostałe oferty ilość punktów wyliczona według wzoru 20% Proporcje matematyczne wg wzoru: K= suma punktów za zaakceptowane klauzule fakultatywne 20% gdzie: K- ilość punktów przyznana danemu kryterium Za zaakceptowanie poszczególnych klauzul fakultatywnych Zamawiający przyznaje: 20 pkt. za każdą klauzulę Łączna ilość punktów = C (ilość punktów za cenę oferty) + K (ilość punktów za zaakceptowane klauzule fakultatywne) 23. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 7 z 34

8 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt SIWZ TOM I również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 24. Informacje ogólne dotyczące umowy w sprawie niniejszego zamówienia Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej; Umowa jest zawarta na okres wskazany w Tomie II niniejszej SIWZ; Umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej; Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej; Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie; Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ oraz w przypadkach określonych w art. 146 PZP Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 1 PZP, z zastrzeżeniem art. 183 PZP Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w Tomie II niniejszej SIWZ. 25. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 26. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych w prawie zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI Ustawy PZP. 27. Podwykonawstwo Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. 28. Wykaz załączników i dodatków. Załącznikami do niniejszej SIWZ są: Oznaczenie Załącznika Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Dodatek nr 1 Dodatek nr 2 Dodatek nr 3 Dodatek nr 4 Dodatek nr 5 Dodatek nr 6 Nazwa Załącznika Wzór Formularza Oferty. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania Charakterystyka budynków i budowli. Sprzęt medyczny. Sprzęt elektroniczny stacjonarny oraz przenośny. Wykaz pojazdów. Statut Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 8 z 34

9 Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na: 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym: 1.1. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 1.2. Ubezpieczenie mienia od dewastacji (wandalizmu), 1.3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, 4. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., ZK (Zielona Karta), Autocasco, NNW). Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 01/06/U/ Zamawiający: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, Szczecin. 2. Wykonawca: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Nazwa wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... Adres wykonawcy:... Województwo:... Nr telefonu:... Nr faksu:... Adres ... Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji:... nr REGON:... nr NIP:... Nr konta Wykonawcy: Osoba uprawniona do kontaktów: Imię i nazwisko Adres Nr telefonu Nr faksu Adres 4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1). Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i akceptuje jej treść. 2). Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji. 3). Cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: a) cena netto (bez VAT): zł (słownie: zł) b) należny podatek VAT w wysokości... % c) cena brutto (z VAT): zł) (słownie: zł) 4). Ponadto oświadczamy, iż akceptujemy dodatkowe klauzule (fakultatywne) nr przedstawione w SIWZ w punkcie IV (Klauzule fakultatywne (punkowane, zgodnie z pkt ) SIWZ) TOM I) TOM III (Opis przedmiotu zamówienia). 9 z 34

10 5). Niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 6). Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy. 7). W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 8). Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1. 9). Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia. 10). Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania 1 : l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji od Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) do ). Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom1: l.p. Nazwa części zamówienia Przedmiot zamówienia Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym: Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenie mienia od dewastacji (wandalizmu), Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, 5.2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 5.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, 5.4. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., ZK (Zielona Karta), Autocasco, NNW). 6. Podpis(y): l.p. Nazwa(y) Wykonawcy (ów) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) Miejscowość i data niepotrzebne skreślić 10 z 34

11 Załącznik nr 2 wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na: 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym: 1.1. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 1.2. Ubezpieczenie mienia od dewastacji (wandalizmu), 1.3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, 4. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., ZK (Zielona Karta), Autocasco, NNW). Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 01/06/U/ Zamawiający: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, Szczecin. 2. Wykonawca: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu Oświadczam(y), że: Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.): spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym: 1.1. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 1.2. Ubezpieczenie mienia od dewastacji (wandalizmu), 1.3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, 4. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., ZK (Zielona Karta), Autocasco, NNW), w zakresie: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; Wykonawca spełnia również warunki wymienione w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podpis(y): l.p. Nazwa(y) Wykonawcy (ów) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) Miejscowość i data z 34

12 Załącznik nr 3 wzór oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania. DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na: 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym: 1.1. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 1.2. Ubezpieczenie mienia od dewastacji (wandalizmu), 1.3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, 4. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., ZK (Zielona Karta), Autocasco, NNW). Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 01/06/U/2012 Zamawiający: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, Szczecin. Oświadczenie: Działając w imieniu ( nazwa wykonawcy* / członka konsorcjum* ) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że : ( nazwa wykonawcy* / członka konsorcjum* ) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : , w szczególności nie zachodzą w stosunku do ( nazwa wykonawcy* / członka konsorcjum ) okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). Wszystkie informacje i złożone oświadczenia są zgodne z prawdą. Podpis(y): l.p. 1. Nazwa(y) Wykonawcy (ów) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) Miejscowość i data 2. Niepotrzebne skreślić 12 z 34

13 TOM II WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA Nr -.../2012 zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dnia... w Szczecinie pomiędzy Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, Szczecin, REGON , NIP zwanym Zamawiającym, reprezentowanym przez: a REGON. NIP. Nr KRS.. Kapitał zakładowy.. reprezentowaną przez zwaną w treści umowy Wykonawcą Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 1 Wykonawca obejmuje ubezpieczeniem: a) mienie Zamawiającego od wszystkich ryzyk - okres ubezpieczenia od dnia 1 października 2012r. do dnia 30 września 2013r, b) sprzęt elektroniczny Zamawiającego od wszystkich ryzyk - okres ubezpieczenia od dnia 1 października 2012r. do dnia 30 września 2013r, c) odpowiedzialność cywilną Zamawiającego z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia - okres ubezpieczenia od dnia 1 października 2012r. do dnia 30 września 2013r, d) pojazdy Zamawiającego w zakresie OC p.p.m., ZK, Autocasco oraz NNW w okresach ubezpieczenia zgodnie z poniższym zestawieniem: OC p.p.m. oraz ZK okres Autocasco okres NNW ubezpieczenia ubezpieczenia okres ubezpieczenia Lp. Nr rej. Nr inwent. Okres ubezpieczenia Okres ubezpieczenia Okres ubezpieczenia 1 ZS3551P SMN ZS1620R ZS7281G Zawarcie umów ubezpieczenia zostało potwierdzone wystawieniem polis: serii..., nr..., serii..., nr..., serii..., nr..., serii..., nr..., w których uwzględniono warunki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferty Wykonawcy. 13 z 34

14 3 Składka z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa w 1 niniejszej umowy w wysokości..zostanie zapłacona przez Zamawiającego w dwóch równych półrocznych ratach w każdym z rocznych okresów ubezpieczenia na rachunek.,...wg następującego harmonogramu: 1. Płatności rat dla ubezpieczeń, których okres ubezpieczenia przypada: 1.1. od r. do r., Termin płatności dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia komunikacyjne Rata Okres płatności I r. II r od r. do r., Termin płatności dla ubezpieczeń komunikacyjnych Rata Termin płatności NNW oraz ZK ( Zielona Karta ) Termin płatności OC p.p.m. Termin płatności AC Okres płatności Okres płatności Okres płatności I II od r. do r., Termin płatności dla ubezpieczeń komunikacyjnych Rata Termin płatności NNW oraz ZK ( Zielona Karta ) Termin płatności OC p.p.m. Termin płatności AC Okres płatności Okres płatności Okres płatności I II od r. do r., Termin płatności dla ubezpieczeń komunikacyjnych Rata Termin płatności NNW oraz ZK ( Zielona Karta ) Termin płatności OC p.p.m. Termin płatności AC Okres płatności Okres płatności Okres płatności I II od r. do r., Termin płatności dla ubezpieczeń komunikacyjnych Rata Termin płatności NNW oraz ZK ( Zielona Karta ) Termin płatności OC p.p.m. Termin płatności AC Okres płatności Okres płatności Okres płatności I II W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ze zmianami wynikającymi z opisu przedmiotu zamówienia załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferty Wykonawcy odpowiednie postanowienia: o.w.u...., o.w.u...., o.w.u...., 14 z 34

15 5 1. Zakres dopuszczalnych zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego: a) Zmiany dotyczące wysokości raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia, wynikającej ze zmian wartości majątku zamawiającego (np. zmiany wynikające z zakupu, sprzedaży, wycofania z eksploatacji składników majątku) z zastrzeżeniem zastosowania dotychczasowych stawek; b) zmiany organizacyjne Zamawiającego istotne dla realizacji niniejszej umowy; c) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej; d) w przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; e) w przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu zamówienia. 2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 6 Polisy oraz treści o.w.u. stanowią integralną część umowy. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i dla Zamawiającego Zamawiający Wykonawca 15 z 34

16 TOM III Opis przedmiotu zamówienia. I. Informacje ogólne. Zamawiający/ Ubezpieczający: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Ul. Rybacka 1, Szczecin r. Data rejestracji: Rok rozpoczęcia działalności: 1948r. Organ założycielski: Minister Zdrowia Forma prawna: Państwowa jednostka organizacyjna. Zakres działalności / zadania Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie statut stanowi dodatek nr 5 do SIWZ: Podstawowymi zadaniami Uniwersytetu są: 1) kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, 2) wychowywanie studentów w poszanowaniu praw człowieka, a zwłaszcza w duchu przestrzegania zasad etycznych obowiązujących w środowisku zawodowym, 3) kształcenie podyplomowe lekarzy i innych pracowników opieki zdrowotnej, 4) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, 5) kształcenie i promowanie kadr naukowych, 6) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych, 7) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie, 8) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów, 9) przygotowywanie kandydatów do samodzielnej pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, 10) uczestniczenie w sprawowaniu opieki zdrowotnej w zakresie nienaruszającym podstawowych zadań Uniwersytetu, 11) prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie kultury zdrowotnej społeczeństwa, 12) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, 13) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych. 14) sprawowanie funkcji organu założycielskiego wobec szpitali uniwersyteckich: a) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie, b) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie. Szpitale Uniwersytecie są samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i działają na podstawie ustawy o działalności leczniczej i odrębnych przepisów. Szpitale uniwersyteckie stanowią bazę dla działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jest jedynym wspólnikiem Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej sp. zo.o., która stanowi bazę dla działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie świadczy usługi diagnostyczne. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie posiada i prowadzi domy studenckie oraz Hotel Pracowniczy PUM. Okres ubezpieczenia: r r. za wyjątkiem ubezpieczeń komunikacyjnych gdzie okresy ubezpieczeń są określone w dodatku nr 4 do SIWZ). PKD: 8542B NIP: Numer REGON: z 34

17 Lokalizacje: Ul. Rybacka 1, Szczecin Ul. Podgórna 22,23, Szczecin Ul. Żołnierska 48, Szczecin Ul. Wernyhory 15-17, Szczecin Ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin Ul. P. Skargi 15, Szczecin Ul. Broniewskiego 19a, Szczecin Ul. Broniewskiego 24, 26 Szczecin Al. Powstańców Wlkp , Szczecin Al. Powstańców Wlkp. 20, Szczecin Ul. Ku Słońcu 12, 13, Szczecin Ul. Grudziądzka 31, 33 Szczecin Ul. Dunikowskiego 2, Szczecin Ul. Dunikowskiego 4, Szczecin Ul. Dunikowskiego 6, Szczecin Ul. Dunikowskiego 6a, Szczecin Ul. Szpitalna 7, Szczecin Ul. Połabska 4, Szczecin Ul. Siedlecka 2,2c, Police Ul. Matejki 10, Dziwnów - Ośrodek Wczasowy w Dziwnowie Ul. Sportowa 6, Barlinek - Ośrodek Wczasowy w Barlinku Wykaz wydziałowych jednostek naukowo-dydaktycznych oraz jednostek pozawydziałowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie aktualny na dzień : 1. WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii, Zakład Chemii Medycznej Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej: Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej, 1.4. Katedra Farmakologii: Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej Katedra Fizjopatologii: Zakład Patologii Ogólnej, Samodzielna Pracownia Terapii Komórkowej Katedra Patologii: Zakład Patomorfologii, Samodzielna Pracownia Cytogenetyki Katedra Pneumonologii Katedra Położnictwa i Ginekologii: Klinika Medycyny Matczyno Płodowej i Ginekologii, Klinika Neonatologii Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej Katedra i Klinika Gastroenterologii Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt Katedra i Klinika Okulistyki Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Katedra i Zakład Fizjologii Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Klinika Kardiologii Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Klinika Ortopedii i Traumatologii. 17 z 34

18 1.26. Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Zakład Alergologii Klinicznej Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Zakład Medycyny Rodzinnej Zakład Medycyny Sądowej Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej Oddział Kliniczny Chirurgii Laparoskopowej Samodzielna Pracownia Hepatologii Samodzielna Pracownia Propedeutyki Chorób Dzieci Studium Doktoranckie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 2. WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY Katedra Położnictwa, Ginekologii i Neonatologii: Klinika Położnictwa i Ginekologii, Klinika Patologii Noworodka Katedra i Klinika Neurochirurgii Katedra i Klinika Neurologii Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Zakład Ortodoncji Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej Katedra i Zakład Stomatologii Ogólnej Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Katedry Onkologii Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Klinika Kardiochirurgii Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Zakład Chirurgii Stomatologicznej Zakład Periodontologii Zakład Radiologii Zabiegowej Zakład Stomatologii Dziecięcej Zakład Stomatologii Zachowawczej Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Pooperacyjnej Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Studium Doktoranckie. 3. WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Katedra Chorób Skórnych i Wenerycznych: Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych, Samodzielna Pracownia Dermatologii Estetycznej, Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Dermatologicznej Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Katedra i Klinika Psychiatrii Katedra Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego: Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Klinika Ginekologii i Uroginekologii Klinika Medycyny Rozrodu i Ginekologii Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka Katedry Biochemii i Chemii Medycznej Zakład Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki Zakład Higieny, Epidemiologii i Zdrowia Publicznego Zakład Histologii i Biologii Rozwoju Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego. 18 z 34

19 3.16. Zakład Zdrowia Publicznego Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Oddział Kliniczny Chirurgii Przewodu Pokarmowego Samodzielna Pracownia Biologii Medycznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej Samodzielna Pracownia Edukacji Medycznej Samodzielna Pracownia Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej Samodzielna Pracownia Kształcenia Lekarza Rodzinnego Samodzielna Pracownia Medycyny Katastrof Samodzielna Pracownia Opieki Długoterminowej Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Klinicznego Samodzielna Pracownia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa Samodzielna Pracownia Rehabilitacji i Pielęgniarstwa Rehabilitacyjnego Studium Doktoranckie. 4. WYDZIAŁ LEKARSKO-BIOTECHNOLOGICZNY I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ Katedra Onkologii: Zakład Genetyki i Patomorfologii Oddział Kliniczny Radioterapii Samodzielna Pracownia Onkologii Klinicznej Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej Klinika Hematologii Zakład Analityki Medycznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej Zakład Fizyki Medycznej Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej Zakład Medycyny Nuklearnej Samodzielna Pracownia Informatyki Medycznej i Badań Jakości Kształcenia. 5. JEDNOSTKI POZAWYDZIAŁOWE Biblioteka Główna Centrum Badań nad Miażdżycą Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych Studium Kształcenia Podyplomowego Regionalny Ośrodek Opieki Perinatalnej Regionalny Ośrodek Monitorujący Działania Niepożądane Leków. Zatrudnienie (stan na r.) w ramach: 2. Stosunku pracy: 1053 osoby 3. Umów cywilno-prawnych: 100 osób Liczby studentów: 5248 osoby Liczby pracowników dydaktyczno-naukowych(nauczyciele akademiccy): 607 osób Liczby pracowników administracyjnych (w tym etaty techniczne i obsługi): 446 osób Wielkość obrotu za rok 2010 oraz 2011: zgodnie z dodatkiem nr 6 do SIWZ. 19 z 34

20 II. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu: 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1.1. Zakres ubezpieczenia: obejmujący odpowiedzialność za szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia. Zakres ubezpieczenia obejmujący odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku m.in.: Pożaru (ognia), uderzenia pioruna (także w instalacje elektryczne, sieci energetyczne), wybuchu (eksplozji), upadku statku powietrznego, huraganu (huragan wiatr o prędkości powyżej 17,5 m/s), deszczu nawalnego, powodzi, lawiny, topnienia śniegu i/lub lodu, zalegania śniegu i/lub lodu, gradu, trzęsienia ziemi, osunięcia i/lub zapadanie się ziemi, następstw szkód wodociągowych (m.in. zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych), dymu, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, upadających drzew i konarów drzew, upadku budynków i/lub budowli, sadzy Kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu, dewastacji (dewastacji zgodnie z poniższą definicją) wraz z pokryciem w ramach ustalonego limitu odpowiedzialności dla kradzieży z włamaniem i rabunku (w tym wandalizmu, dewastacji) m.in. kosztów: naprawy zniszczonych lub uszkodzonych wszelkiego rodzaju zabezpieczeń lokalu, łącznie z kosztami usunięcia uszkodzonych ścian, stropów, framug, futryn, skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji Limit odpowiedzialności dla kosztów, o których mowa w punkcie : ,00 zł. Definicja dewastacji: W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji (wandalizmu), zastosowanie ma następująca definicja dewastacji (wandalizmu) - przez dewastację (wandalizm) rozumie się wszelkie uszkodzenie, zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia lub jego części (w tym m.in. wyposażenia, wszelkich środków trwałych, tj. m.in. maszyn, urządzeń, budowli, budynków wraz z ich elementami stałymi i elewacjami itd.) zlokalizowanego wewnątrz i/lub na zewnątrz budynków, dokonane w sposób świadomy lub nieświadomy, bez względu na sposób dostania się przez te osoby na teren lokalizacji Rozbicia oraz stłuczenia szyb oraz innych przedmiotów szklanych wraz z pokryciem w ramach ustalonego limitu odpowiedzialności dla ryzyka rozbicia oraz stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych m.in. kosztów: ustawienia rusztowań lub dźwigu, wykonania napisów reklamowych i informacyjnych znajdujących się na ubezpieczonych przedmiotach w związku z powstała na nich szkodą, transportu związane z naprawieniem szkody, pokrycia oszkleń folią antywłamaniową i inną, usług ekspresowych Zakres ubezpieczenia ze wszystkimi dodatkowymi kosztami pokrywanymi zgodnie z OWU dla zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wraz z odpowiedzialnością m.in. za szkody polegające na: skażeniu lub zanieczyszczeniu ubezpieczonego mienia, spowodowanym zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia, zniszczeniu ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia pokrywa odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu (przenoszenia, przewożenia) w miejscu ubezpieczenia lokalizacjach (lokalizacjach ochrona ubezpieczeniowa podczas przemieszczania w obrębie lokalizacji) dodatkowo w odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych zakres ubezpieczenia pokrywa odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu na terenie RP Okres ubezpieczenia: od r. do r Miejsca ubezpieczenia: lokalizacje Ubezpieczającego / Zamawiającego Franszyza integralna: w odniesieniu do mienia osobistego osób trzecich oraz mienia osobistego pracowników 100,00 zł, w odniesieniu do szyb oraz innych przedmiotów szklanych 100,00 zł, w odniesieniu do pozostałego przedmiotu ubezpieczenia 500,00 zł Franszyza redukcyjna / udział własny: brak/brak Zabezpieczenia przeciwpożarowe: Obiekty znajdujące się w poszczególnych lokalizacjach są wyposażone między innymi w urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie (podręczny 20 z 34

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czystemiasto.pl Kalisz: Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego.

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego. Zał. 1 do SIWZ Wzór Formularza Oferty (miejsce i data) FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PK/01/11 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO utrzymania czystości, transportu i czynności pomocniczych w budynkach Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: KN-ZZ-930/X/LJ/2014 Bielsko-Biała, dn. 25.11.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Biała Podlaska: Wynajem pojazdów wraz z kierowcą, przeznaczonych do przewozu osób na terenie Polski Numer ogłoszenia: 528520-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Bielsko-Biała: Usługi ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski:

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski: OKRĘGI WYBORCZE 1. Organy wyborcze przeprowadzają w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli akademickich niebędących

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu osobowo dostawczego

Zakup samochodu osobowo dostawczego Międzyszkolny Ośrodek Sportu Ul. Sudecka 42 58-500 Jelenia Góra Polska tel:(075) 769-71-40 fax:(075) 769-71-40 http://www.mosjg.pl/ biuro@mosjg.pl miejsce składania ofert: 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi ubezpieczenia majątku MPEC sp. z o.o. w Białymstoku w oparciu o Regulamin zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Skierniewice: Usługi kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 16 Wrocław, dnia 02.01.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 194426-2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( z w a n a d a l e j S I W Z ) Do postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej określonej art. 133 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi: RĘCZNEGO I MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA MIASTA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi: RĘCZNEGO I MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA MIASTA MI/GOS/7062/341/II/ 2 /10 I. Informacje ogólne. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi: RĘCZNEGO I MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA MIASTA 1.Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony 2.Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: KN-ZZ-631/VI/LJ/2014 Bielsko-Biała, dn. 28.08.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo