FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego."

Transkrypt

1 Zał. 1 do SIWZ Wzór Formularza Oferty (miejsce i data) FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PK/01/11 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Adamczyka 10, Racibórz. 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : Lp. Nazwa(y) Adres(y) 3. ADRES PEŁNOMOCNIKA DO KORESPONDENCJI: Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów Adres Nr telefonu Nr faksu Adres 4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: (1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i akceptuję(jemy) ją bez ograniczeń; (2) Akceptuję(my) termin wykonania zamówienia: 1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 1

2 a) partia 1: 1 autobus dużej pojemności, i 2 sztuki autobusów małej pojemności w terminie do r. b) partia 2: 1 autobus dużej pojemności, i 2 sztuki autobusów małej pojemności w terminie do r. c) partia 3: 1 autobus dużej pojemności, i 2 sztuki autobusów małej pojemności w terminie do r. oraz warunki i terminy płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ tj. - za dostawę 1 partii - płatność w terminie do r. - za dostawę 2 partii - płatność w terminie do r. - za dostawę 3 partii - płatność w terminie do r. (3) Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji; 1) Cena sprzedaży jednostkowa autobusu miejskiego małej pojemności marki...typ... określonego w 2, wynosi :... złotych netto (słownie... 2) Cena sprzedaży jednostkowa autobusu miejskiego dużej pojemności marki...typ... określonego w 2, wynosi :... złotych netto (słownie... 3) Całkowita cena dostawy 6 sztuk autobusów małej pojemności marki...,typ... określonego w 2, wynosi :... złotych netto (słownie... 4) Całkowita cena dostawy 3 sztuk autobusów dużej pojemności marki...,typ... określonego w 2, wynosi:... złotych netto (słownie ) Razem za całość dostawy:... złotych netto (słownie......% VAT., tj...złotych (słownie...)...złotych brutto (słownie... (4) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2

3 (5) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązujemy się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią 17 SIWZ. (6) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia].* (7) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia; (8) wadium w kwocie.pln zostało wniesione w dniu.. w formie... ; (9) wskazujemy numer konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu... (wypełnia Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu); (10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania *. l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) Od do a) b) (11) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom * : L.p. a) Nazwa części zamówienia b) 3

4 * Wykonawca usuwa niepotrzebne (12) załącznikami do oferty są: Oznaczenie Załącznika* Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 10 Załącznik nr 11 Załącznik nr 12 Załącznik nr 13 Nazwa Załącznika Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 u.p.z.p. określone w 8 pkt. 1 SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. określone w 8 pkt. 5.5 SIWZ Wykaz wykonanych przez Wykonawcę dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia zostały wykonane należycie określona w 8 pkt. 2.1oraz pkt. 2.2 SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru/aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub dokumenty określone w 8 pkt. 5.1 SIWZ Dokument potwierdzający wniesienie wadium. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p.lub dokumenty określone w 8 pkt. 5.3 SIWZ Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 u.p.z.p. lub dokumenty określone w 8 pkt. 5.4 SIWZ Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. lub dokumenty określone w 8 pkt. 5.2 SIWZ Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS. lub dokumenty określone w 8 pkt. 5.2 SIWZ Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej określona w 8 pkt. 4.1 SIW Pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności. (13) Oferta została złożona na.stronach, kolejno ponumerowanych od nr. do nr. ; 5. PODPIS(Y): Nazwa Wykonawcy Nazwisko i imię osoby (osób) podpisania niniejszej oferty w imieniu Podpis(y) osoby(osób) podpisania niniejszej oferty w imieniu Pieczęć(cie) Miejscowość i data 4

5 Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Tytuł zamówienia: PK/01/11 Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Adamczyka 10, Racibórz. WYKONAWCA: Lp. Nazwa(y) Adres(y) OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) 1. Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 6sztuk autobusów niskopodłogowych jednej marki, małej pojemności, oraz 3sztuk autobusów niskopodłogowych jednej marki, dużej pojemności, do komunikacji miejskiej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu. 2. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 3. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 4. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; PODPIS(Y): Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby (osób) podpisania niniejszej oferty w imieniu Podpis(y) osoby(osób) podpisania niniejszej oferty w imieniu Pieczęć(cie) Miejscowość i data 5

6 Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Tytuł zamówienia: PK/01/11 Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Adamczyka 10, Racibórz. WYKONAWCA: Lp. Nazwa(y) Adres(y) OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) PODPIS(Y): Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby (osób) podpisania niniejszej oferty w imieniu Podpis(y) osoby(osób) podpisania niniejszej oferty w imieniu Pieczęć(cie) Miejscowość i data 6

7 Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PK/01/11 Tytuł zamówienia: ZAMAWIAJĄCA: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Adamczyka 10, Racibórz. WYKONAWCA: Lp. Nazwa Adres Wykonawcy WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW OŚWIADCZAM(Y), ŻE: L.p Nazwa ( IIość autobusów typu ) Stosownie do treści pkt.) SIWZ wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy: Data wykonania Rozpoczęci e (miesiąc i rok) zakończenie (miesiąc i rok) Odbiorca (nazwa, adres, nr tel. do kontaktu) Nazwa Wykonawcy Parametry wykonanych dostaw. Opis wskakazujący, że dostawy spełniają wymagania określone w 7 pkt.3 SIWZ. Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego.

8 Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, że wskazane dostawy zostały wykonane należycie. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania danej dostawy skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej dostawy jako spełniającej warunek postawiony w 7 pkt.3 SIWZ. PODPIS(Y): Nazwa Wykonawcy Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podpis(y) osoby(osób) podpisania niniejszej oferty w imieniu Pieczęć(cie) Miejscowoś ć i data Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Formularz oferty. Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1. Formularz oferty. Pieczęć Wykonawcy Pieczęć Wykonawcy Formularz oferty ZAŁĄCZNIK NR 1 Nazwa zamówienia: Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: w Tarnowskich Górach do budynków Spółki Załącznik Nr 1 do SIWZ... (nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o., ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Tel./fax: +48 (032) 216 61 23 Tel./fax: +48 (032) 326 70

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI Z A M A W I A J Ą C Y: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Przeprowadzany zgodnie

Bardziej szczegółowo

... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa OFERTA

... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa OFERTA Sygnatura postępowania: BZP/50/DLA/2014... nazwa wykonawcy/wykonawców Załącznik nr 3 do SIWZ...... adres... nr tel./faksu http://...... internet... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Załącznik nr 1 do SIWZ ... BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Aleje Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa

O F E R T A. Załącznik nr 1 do SIWZ ... BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Aleje Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Załącznik nr 1 do SIWZ.. pieczęć wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia... nr tel./faxu... REGON... NIP http://... internet... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Aleje Jerozolimskie 7 00-955

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: Nazwa zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR FORMULARZA OFERTY FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMAWIAJĄCY: Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok. 3 44-100 Gliwice e-mail:

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.:

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.: Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców 1 Adres Wykonawcy/-ów: kod pocztowy, miejscowość ulica, nr lokalu Nr telefonu: Nr faksu: E-mail: REGON: NIP: O F E R T A BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest:

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest: Załącznik 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Do: 00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób Krzeszyce,03 lipca 2014r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych; ( tekst jednolity Dz. U z 2010, Nr 113, poz.759

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Formularz ofertowy. Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: FN. 271.1.2015 Formularz ofertowy W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie Miastu Łowicz długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 73052-2013; data zamieszczenia: 20.02.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 73052-2013; data zamieszczenia: 20.02.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2013-02-20 14:15 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 63964-2013 z dnia 2013-02-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chełm 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pojemników na odpady wg zadań:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 1 z 6 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI III: Wzór nr 1 Części III SIWZ FORMULARZ OFERTY... 3 Wzór nr 2 Części III SIWZ...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GMINA REŃSKA WIEŚ 47 208 REŃSKA WIEŚ UL. PAWŁOWICKA 1 TEL. 77 4820 107, FAX 77 4820 123 PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZETARG NIEOGRANICZONY USŁUGI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GKM-341/ 8 /09 ZAMAWIAJĄCY: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Adres: Urząd Miejski ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel. (054) 282 48 55, fax (054) 282 21 01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA HALI NAMIOTOWEJ W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

DOSTAWA HALI NAMIOTOWEJ W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica woj. podkarpackie tel. 014 68 38 100 fax. 014 68 38 161 adres internetowy: www.debica.pl e-mail: umdebica@um.debica.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r.

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach 16 400 Suwałki, ul. 23 Października 20 tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres Zamawiającego. II. Zakład Poprawczy ul. Park Kościuszki 9 62-230 Witkowo NIP 667-10-10-164 REGON 000324305 Tryb udzielania zamówienia Zamówienie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :....Adres do korespondencji:... Numer telefonu :...

FORMULARZ OFERTOWY. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :....Adres do korespondencji:... Numer telefonu :... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Wykonawca* : Zarejestrowana nazwa Zarejestrowany adres Wykonawcy : Adres do korespondencji: Numer telefonu : Numer faxu : NIP : Nr konta bankowego: * w przypadku

Bardziej szczegółowo