SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej wartość zamówienia poniżej EURO dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku Białej Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 z 2007 roku poz ) Bielsko-Biała, czerwiec 2008 r.

2 Spis rzeczy Rozdział 1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Rozdział 2. Przedmiot zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia 2. Podział zamówienia na części 3. Oferty wariantowe 4. Zamówienia uzupełniające 5. Tryb udzielania wyjaśnień 6. Informacje dotyczące rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym Rozdział 3. Warunki wymagane od dostawców 1. Warunki przystąpienia do postępowania 2. Informacje o dokumentach potwierdzających spełnianie warunków 3. Wadium Rozdział 4. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty 1. Forma i treść oferty 2. Tryb wprowadzania zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3. Przedłużenie terminu składania ofert 4. Opakowanie i oznakowanie ofert 5. Miejsce i termin składania ofert 6. Tryb postępowania z ofertami złożonymi po terminie 7. Termin związania ofertą. Wycofanie ofert Rozdział 5. Otwarcie i ocena ofert 1. Termin i otwarcie ofert 2. Oczywiste omyłki 3. Powody odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawcy z postępowania 4. Opis sposobu obliczenia ceny, kryteria oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny ofert 5. Ogłoszenie wyników postępowania 6. Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 7. Środki ochrony prawnej 8. Postanowienia końcowe 2

3 Rozdział 1. Ogłoszenie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej ul. Lipnicka Bielsko-Biała NIP REGON: zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony NA USŁUGI W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczenie na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej. Przewidywany termin zawarcia umów ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej od r r. Przewidywany termin zawarcia umów ubezpieczeń komunikacyjnych (2 pojazdów w różnych terminach) od oraz od Termin składania ofert do godz w dniu r. Termin otwarcia ofert o godz w dniu r. Rozdział 2. Przedmiot zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej (Kody CPV: , , , , ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji: 2. Podział zamówienia na części Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 3. Oferty wariantowe Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 4. Zamówienia uzupełniające Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przy zastosowaniu stawki nie wyższej od podanej w ofercie w przypadkach wyczerpania sumy ubezpieczenia lub w przypadkach nieprzewidzianych w SIWZ, a polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 5. Tryb udzielania wyjaśnień W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej musi ten fakt zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faxu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną oraz wyjątkowo faxem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informacje, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania, poprzez odesłanie dokumentu lub informacji o tej samej treści. Treść przekazywanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji musi być również potwierdzona pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości, uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informacje za pomocą poczty elektronicznej lub wyjątkowo faxem. 1) W celu przygotowania oferty Zamawiający dostarczy Wykonawcom wszelkich niezbędnych informacji. 2) Wykonawca może zwracać się za pomocą poczty elektronicznej lub faksu ( gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej) do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących zapisów w SIWZ, a także sposobu przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod 3

4 warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 3) Adres poczty elektronicznej przeznaczonej do kontaktów Zamawiającego z Wykonawcami: 4) Zamawiający umieści treść wyjaśnienia na stronie internetowej oraz prześle pocztą elektroniczną i pismem wszystkim Wykonawcom, którym indywidualnie doręczono SIWZ, bez wskazywania źródła zapytania. 5) Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: w sprawach formalnych Danuta Augustyn Zastępca Głównego Księgowego tel. (033) Alicja Rojczyk specjalista ds.zamówień publicznych tel (033) w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Artur Michna tel Krzysztof Niżnikiewicz tel Informacje dotyczące rozliczeń Wszystkie rozliczenia prowadzone pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym rozliczane będą wyłącznie w złotych polskich a termin płatności będzie zgodny z ustalonym terminem płatności składki. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne zachowuje moc w przypadku zmiany w czasie jego trwania formy organizacyjnej Zamawiającego. W przypadku zmiany formy organizacyjnej Zamawiającego po wyborze Wykonawcy i podpisaniu umowy ubezpieczenia nowopowstały podmiot wstąpi w prawa i obowiązki Zamawiającego Ubezpieczającego. Rozdział 3. Warunki wymagane od wykonawców 1. Warunki przystąpienia do postępowania Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia działalności lub czynności, a jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej objętej przedmiotem zamówienia 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, wykonał usługi polegające na ubezpieczeniu zasobów mieszkaniowych w podmiotach ( np. spółdzielniach mieszkaniowych, zakładach gospodarki mieszkaniowej) prowadzących działalność w zakresie zbliżonym do działalności Zamawiającego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem przedmiotu ubezpieczenia, ich wartości ( sumy ubezpieczenia), okresu ubezpieczenia i odbiorców - minimum 1 oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych 5) Spełniają warunki dotyczące obsługi Zamawiającego tj. gwarantują zapewnienie obsługi na terenie miasta Bielska Białej, w szczególności w zakresie likwidacji szkód majątkowych oraz bezpośredniego kontaktu od poniedziałku do piątku ze wskazaniem osoby do bezpośredniego kontaktu. 2. Informacje o dokumentach potwierdzających spełnianie warunków 1) Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz uznania formalnej poprawności, oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: 4

5 1. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych ( załącznik nr 3); 2. aktualny odpis z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń (załącznik nr 4); 4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5. wymagane zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 22 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz z poźn. zm.) 6. Wykaz wykonywanych usług polegający na ubezpieczeniu zasobów mieszkaniowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi (zgodnie z Rozdziałem 3 par. 1 ust. 2) 2). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 3 2 ust. 1 pkt 2 i 4, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane z prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty, o których mowa w Rozdz. 3 2 ust.2 pkt 1 i 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w Rozdz. 3 2 ust. 2 pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę. Uwaga: potwierdzenia kserokopii dokumentów dokonuje osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy bądź wyznaczony pełnomocnik; w przypadku kiedy potwierdzenia dokumentów dokonuje osoba nie wymieniona w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym, należy dołączyć upoważnienie; 3. Wadium nie dotyczy Rozdział 4. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty 1. Forma i treść oferty 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna, ostateczna cena. 2) Przedstawiona oferta powinna zawierać cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Cena oferty powinna być określona w walucie polskiej, w cenach netto i brutto i stanowić cenę przedmiotu zamówienia na dzień sporządzenia ostatecznej oferty cenowej. 5

6 3) Oferta powinna być sporządzona pisemnie pod rygorem nieważności, w języku polskim, w sposób czytelny. 4) Oferta powinna zawierać: - wypełniony formularz ofertowy ( załącznik nr 2 ); - dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 3, 2, niniejszej SIWZ; Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i podpisane bądź parafowane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 5) Oferty stanowią załącznik do protokołu i są jawne, od chwili ich otwarcia. 6) Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, dokumenty zawierające te informacje należy wydzielić w osobnej części. UWAGA: W rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. (art. 11 ust. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Dz. U. Nr 47 z 1993 r., poz. 211 z późn. zm.). 7) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 8) Tłumaczenie na język polski winno być poświadczone przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za treść tłumaczonych dokumentów. Za składanie fałszywych oświadczeń i dokumentów przewidziane są konsekwencje określone przepisami prawa. Zamawiający zaleca więc aby tłumaczenia dokonał tłumacz przysięgły. 2. Tryb wprowadzania zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 38 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną przekazane w formie uzupełnienia wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia. 3. Wszystkie dokonane przez Zamawiającego zmiany staną się wiążące dla Wykonawców. 4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 3. Przedłużenie terminu składania ofert Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 4. Opakowanie i oznakowanie ofert Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być opisana nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy i zaadresowana w następujący sposób: i opatrzona napisem: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej ul. Lipnicka Bielsko-Biała 6

7 5. Miejsce i termin składania ofert Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Ofertę należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku Białej ul. Lipnicka 26 ( parter dziennik podawczy). Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do dnia roku do godz Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź złożenia zlecenia poczcie kurierskiej. 6. Tryb postępowania z ofertami złożonymi po terminie Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 7. Termin związania ofertą. Wycofanie ofert Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie tego terminu o określony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany do treści złożonej oferty. W tym celu przesyła Zamawiającemu treść zmian w kopercie zaadresowanej wg wzoru określonego w 4 niniejszego rozdziału z dopiskiem ZMIANA. Wykonawca ma prawo wycofać się z postępowania przed upływem terminu składania ofert. Podstawa wycofania jest złożenie pisemnego powiadomienia w kopercie zaadresowanej wg wzoru określonego 4 niniejszego rozdziału z dopiskiem WYCOFANIE. Koperty oznaczone napisem WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy wycofane oferty będą zwracane bez otwierania. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert. Rozdział 5. Otwarcie i ocena ofert 1. Termin i otwarcie ofert Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku Białej, ul. Lipnicka 26, pokój nr 11. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie części jawnej Zamawiający odczyta nazwy i adresy Wykonawców oraz zaproponowane ceny i terminy wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte w ofertach. Informacje, o których mowa powyżej doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni na sesji otwarcia ofert, na ich pisemny wniosek. 2. Oczywiste omyłki 1) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 7

8 2) Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 3. Powody odrzucenia oferty i wykluczenia z postępowania 1) Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli: a) jest niezgodna z ustawą; b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny; g) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 2) Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy: a) nie spełniają warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; b) nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy: wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) O odrzuceniu oferty bądź wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie poinformowany w zawiadomieniu o wynikach niniejszego postępowania. 4. Opis sposobu obliczenia ceny, kryteria oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena 100 %. Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto obejmującej niniejsze zamówienie, podanej w formularzu ofertowym. Wartość punktowa kryterium będzie obliczana wg wzoru: Cn 100x Co Cn- najniższa zaoferowana cena Co- cena rozpatrywanej oferty Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 5. Ogłoszenie wyników postępowania 1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, 8

9 którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom wg przyjętego kryterium oceny ofert; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa powyżej na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 6. Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 1) Strona umowy: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej ul. Lipnicka Bielsko-Biała NIP REGON: ) Okres ubezpieczenia: 3) Data zawarcia umowy: 4) Przedmiot ubezpieczenia: zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 5) Płatność składki: I. Dla przedmiotu zamówienia za wyjątkiem ubezpieczeń komunikacyjnych w czterech równych ratach płatnych do Rata I - płatna do dnia Rata II - płatna do dnia Rata III - płatna do dnia Rata IV - płatna do dnia II. Ubezpieczenie komunikacyjne płatne jednorazowo w terminie 14 dni od daty wystawienia kompletu dokumentów ubezpieczeniowych. 7. Środki ochrony prawnej 1) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio. 2) Protest wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawię jego wniesienia. 3) Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 4) Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 9

10 5) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 7) Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom uczestniczącym w danym postępowaniu, a jeżeli protest dot. treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 8) Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania w terminach określonych w art. 181 ust. 4. 9) Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest. 10) Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3. nie może następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 11) Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 12) Wykonawca, który nie przystąpił do postępowania protestacyjnego, nie może następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności. 13) Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 1. - treści ogłoszenia, 2. - postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3. - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Protest inny niż wymieniony powyżej zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu, o którym mowa wyżej uznaje się za jego oddalenie. Szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej określa poświęcony temu zagadnieniu, dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Postanowienia końcowe 1) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 2) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3) W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Bielsko-Biała, dnia r... Zatwierdzam.. 10

11 Załącznik nr 1 Umowy zostaną zawarte przy udziale - firmy brokerskiej PWS KONSTANTA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 32, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ubezpieczający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej ul. Lipnicka Bielsko-Biała Okres ubezpieczenia: do Warunki płatności: Płatność w czterech równych ratach płatnych do: Rata I - płatna do dnia Rata II - płatna do dnia Rata III - płatna do dnia Rata IV - płatna do dnia UWAGA Okres ubezpieczenia oraz warunki płatności dla ubezpieczeń komunikacyjnych opisane odrębnie w pkt. 6. załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Przedmiot ubezpieczenia I. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Wartość księgowa brutto na Suma ubezpieczenia Deklarowana do ubezpieczenia Budynki gminne ** Sumy stałe , ,79 1 Budynki prywatne ** Sumy stałe , ,85 1 Grupa KŚT 11

12 Budynki w opiece ** Sumy stałe , ,90 1 Budynki Skarbu Państwa ** Sumy stałe , ,68 1 Budynki w administracji zleconej ** Sumy stałe , ,00 1 Budowle ** Sumy stałe , ,65 2 Kotły** Sumy stałe , ,74 3 Kasa z szufladami na dyskietki Sumy stałe 6 405, ,38 4 Kosiarki i sprzęt do odśnieżania Sumy stałe , ,04 5 Dźwigi i biologiczne oczyszczalnie Sumy stałe , ,19 ścieków ** Garaże (blaszaki), sejf gabinetowy Sumy stałe 8 863, ,97 8 Środki trwałe mniejszej wartości Sumy stałe , ,33 Materiały w magazynach Sumy stałe , ,00 Nakłady inwestycyjne/adaptacyjne Niskocenne składniki mienia nie objęte ewidencją ilościowowartościową Na pierwsze ryzyko , ,00 Gotówka w schowku Na pierwsze ryzyko ogniotrwałym , ,00 Nakłady inwestycyjne* Sumy stałe , , 74 1 Środki trwałe zostały podane wg wartości księgowej brutto za wyjątkiem - wartości budynków oraz nakładów inwestycyjnych dokonanych w zarządzanym majątku a nie ujętych w wartości początkowej środków trwałych. Wartość budynków ustalono wg wartości księgowej brutto potrojonej (wartość księgowa brutto razy 3), w celu urealnienia sum ubezpieczenia. * Wartość nakładów inwestycyjnych dokonanych w majątku a nie ujętych w ewidencji środków trwałych ustalona została na podstawie poniesionych nakładów. ** Szczegółowy wykaz dotyczący przedmiotu ubezpieczenia stanowi załącznik nr 6 II. Udziały własne 1. Franszyza integralna zniesiona 2. Franszyza redukcyjna zniesiona III. Zakres ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia: Obejmuje między innymi szkody powstałe wskutek: ognia, pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, deszczu nawalnego, śniegu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu, następstwa szkód wodociągowych w tym wydostanie się mediów z urządzeń wodno kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz technologicznych, awarię urządzeń i instalacji wodno kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz technologicznych, akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami wymienionymi powyżej 12

13 Zakres ubezpieczenia obejmuje także poniesione prze Ubezpieczającego koszty zabezpieczenia przed szkodą lub zmniejszenia rozmiaru szkody w ubezpieczonym mieniu. IV. Postanowienia dodatkowe : Zapisy postanowień dodatkowych oraz klauzul dodatkowych mają pierwszeństwo przed analogicznymi postanowieniami Ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do ubezpieczenia danego ryzyka z zastrzeżeniem, że jeżeli przedstawione w SIWZ postanowienia dodatkowe/klauzule dodatkowe ograniczają/limitują ochronę przewidzianą przez Ubezpieczyciela w OWU to zastosowanie mieć będą zapisy/limity odpowiedzialności, które Ubezpieczyciel oferuje na podstawie OWU. 1. Huragan za huragan uważa się wiatr o sile nie mniejszej niż 17,0 m/s; jeżeli definicja huraganu z OWU jest korzystniejsza to będzie ona miała zastosowanie. 2. W ramach ryzyka huraganu pokryte zostaną szkody spowodowane przez drzewa, krzewy, maszty i inne budowle i przedmioty, które uszkodzą ubezpieczone mienie (w tym mienie znajdujące się na zewnątrz budynków i budowli) polegające na ich przewróceniu, opadnięciu, oderwaniu limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 3. Klauzula definicja uderzenia pojazdu. Poprzez uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie rozumie się bezpośrednie lub pośrednie uderzenie pojazdu lub ładunku przez niego przewożonego w ubezpieczone mienie, w tym również w sytuacji, gdy pojazd był własnością Ubezpieczającego lub/i był kierowany lub eksploatowany przez Ubezpieczającego albo osobę, za którą ponosi odpowiedzialność. 4. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez mróz i pęknięcie ułożonych również na zewnątrz budynku rur doprowadzania wody, rur ogrzewania na ciepłą wodę i parę, albo tez pomp klimatyzacyjnych, pomp cieplnych lub ogrzewania solarnego, rur odprowadzania wody- limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi ,00 zł. 5. Jeżeli wartość mienia zamontowanego na zewnątrz budynku nie zawiera się w wartości budynku deklarowanej do ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez huragan i grad w tych przedmiotach - limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi ,00 zł. 6. W zakresie ryzyka szkód wodnokanalizacyjnych ubezpieczeniem objęte będą szkody na skutek wycieku/ cofania się wody lub ścieków zarówno z niepublicznej jak i publicznej kanalizacji. 7. Wymóg składowania mienia na wysokości 10cm i wyżej od posadzki obejmuje jedynie mienie składowane w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. 8. W ramach ubezpieczenia ryzyka śniegu pokryte będą zarówno szkody będące następstwem oddziaływania ciężaru śniegu/lodu na przedmiot ubezpieczenia, jak i szkody będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na ubezpieczone mienie w wyniku działania śniegu/lodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia na skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach. 9. Katastrofy budowlane. Pod pojęciem katastrofy budowlanej należy rozumieć szkodę powstałą w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu prawa budowlanego. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi ,00 zł. 10. Klauzula prac budowlano-montażowych Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac związanych z budową bądź montażem oraz przebudową lub remontem, zarówno w mieniu będącym bezpośrednio przedmiotem tych prac, jak i w mieniu otaczającym nie objętym tymi pracami, pod warunkiem, iż prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub dachu. Dla mienia stanowiącego nakłady inwestycyjne lub remontowe ustanawia się limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości ,00 PLN. 11. Klauzula dewastacji/wandalizmu. Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne/ nierozmyślne (świadome lub nieświadome) zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie nie będące w związku przyczynowym z kradzieżą, rabunkiem. 13

14 Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: - dźwigi osobowe (windy grupa 6 KŚT), kotły (grupa 3 KŚT) limit ,00 zł - drzwi wejściowe oraz stolarka okienna limit ,00 zł. V. Klauzule dodatkowe: 1 Klauzula reprezentantów Zakład ubezpieczeń jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Reprezentantów. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się wyłącznie osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. 2 Klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna 1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. 3. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń istnieje o ile w miejscu ubezpieczenia zainstalowane były wymagane zabezpieczenia odgromowe i/lub przepięciowe, przy czym warunkiem ochrony jest posiadanie jednego z nich. 4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach; Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 zł 3 Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego W zakresie ustanowionego limitu w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o ryzyko szkód wywołanych niezachowaniem parametrów prądu elektrycznego. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń istnieje o ile w miejscu ubezpieczenia zainstalowane były wymagane zabezpieczenia odgromowe i/lub przepięciowe, przy czym warunkiem ochrony jest posiadanie jednego z nich. 4 Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego wynikłe z zaistnienia szkody objętej umową ubezpieczenia, powstałe w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki/ demontażu części niezdatnych do użytku, ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż ,00 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż ,00 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. 14

15 Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą W razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, nie więcej niż ,00 zł. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego Ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu, za którą ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności: 20 % wysokości szkody w mieniu, nie więcej niż ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 5 Klauzula pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego mienia wskutek zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia 6 Klauzula - wartości księgowej brutto. W przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia środków trwałych w wartości księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) wymnożonej przez współczynnik Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia technicznego, (amortyzacji) i lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane do wartości deklarowanej uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania oraz potrącenia zużycia nie będzie mieć zastosowania. 7 Klauzula przewłaszczenia mienia W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych Ubezpieczonego, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba, że strony umówią się inaczej. 8 Klauzula przeniesienia mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlanomontażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi ,00 zł 9 Klauzula automatycznego pokrycia Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową każdy wzrost wartości środków trwałych, w szczególności wynikający z nabycia środka trwałego, ujawnienia środka trwałego, przejęcia w zarządzanie (w tym przejęcia nowych lokalizacji), zwiększenia wartości wskutek wykonywanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem/zarządzaniem tymi środkami trwałymi. Wartości przejętych w zarządzanie oraz ujawnionych środków trwałych określane będą w wartościach brutto, za wyjątkiem wartości budynków wg wartości księgowych brutto potrojonych, natomiast wartości przyjętych środków trwałych w wyniku inwestycji (w tym także budynków) określane będą w wysokości rzeczywiście poniesionych nakładów inwestycyjnych, a pochodzących z zakupu wg cen nabycia. Wartość środków trwałych objętych automatyczną ochroną nie może przekroczyć kwoty ,00 zł w trakcie danego półrocza. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić Ubezpieczycielowi w terminie do 30 dni po zakończeniu półrocznego okresu ubezpieczenia aktualną wartość środków trwałych oraz nowe lokalizacje. Składka z tytułu zwiększenia sumy ubezpieczenia naliczana będzie przez Ubezpieczyciela półrocznie (pod warunkiem, że wzrost wartości środków trwałych będzie większy niż ,00 zł), z 15

16 zachowaniem postanowień zawartych w klauzuli rozliczenia składki (pro rata temporis) Środki trwałe przestają być ubezpieczone automatycznie z chwilą przejścia własności na inną osobę lub likwidacji środka z zastrzeżeniem sytuacji, w której powstaje nowa wspólnota mieszkaniowa w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa jest kontynuowana chyba, że strony umówiły się inaczej o czym poinformowali ubezpieczyciela. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres. Wysokość zwracanej składki będzie liczona wg zasady określonej w klauzuli rozliczenia składki. Ubezpieczający przedstawi wykaz środków trwałych z podaniem ich wartości, które przestały być ubezpieczone w terminie 30 dni po zakończeniu półrocznego okresu ubezpieczenia. 10 Klauzula rozliczenia składki Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 11 Klauzula warunków i taryf Ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany. 12 Klauzula czasu ochrony Okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo opłacenia składki lub jej raty w terminie późniejszym niż określonym w umowie. 13 Klauzula prolongacyjna Ustala się, że brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 7 dniowy, termin liczony od daty doręczenia do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 14 Klauzula przelewu bankowego Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna wystarczająca do wykonania operacji ilość środków płatniczych. 15 Klauzula płatności rat W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat. 16 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie. Ustala się, że zapisane w umowie ubezpieczenia skutki niezawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości odszkodowania. 17 Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych Zakład Ubezpieczeń uznaje, we wszystkich funkcjonujących lokalizacjach, istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. 18 Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ lub mienie przeznaczone na złom. W stosunku do lokali czasowo nieużytkowanych powyżej 30 dni (w budynkach zamieszkałych) mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową bez względu na zapisy OWU. 19 Klauzula likwidacji szkody Ubezpieczający może niezwłocznie przystąpić do likwidacji szkody w przypadku, gdy likwidacja tej szkody jest niezbędnym warunkiem zabezpieczenia mienia przed dalszą szkodą lub jest niezbędna do normalnego 16

17 funkcjonowania jednostki. 20 Klauzula podatku VAT: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że odszkodowanie będzie wypłacane na podstawie oryginałów faktur łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, jeśli Ubezpieczający nie może tego podatku odliczyć. Rozstrzygającym będzie pisemne oświadczenie złożone przez Ubezpieczającego. 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku I. Zakres ubezpieczenia winien obejmować, między innymi następujące ryzyka i koszty: Za szkody spowodowane przez: 1) kradzież z włamaniem - uważa się: a) zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, b) zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego ukrycia, 2) rabunek - uważa się zabór ubezpieczonego mienia: a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego lub osób u niego zatrudnionych bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności - dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia, b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy doprowadził do objętego ubezpieczeniem lokalu lub/i urządzenia bądź pomieszczenia do przechowywania wartości pieniężnych osobę posiadającą klucze i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi. 3) wandalizm - za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp w sposób określony w ust. 1, 2. Ubezpieczyciel pokrywa, w ramach sumy ubezpieczenia, udokumentowane przez ubezpieczającego koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu, łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi. II. System ubezpieczenia Na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia III. Przedmiot ubezpieczenia: Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1. Środki trwałe w tym mniejszej wartości, niskocenne środki trwałe oraz ,00 zł materiały w magazynach 2. Dźwigi osobowe oraz kotły* ,00 zł 3. Drzwi wejściowe do wszystkich budynków oraz stolarka okienna * ,00 zł 4. Gotówka od kradzieży z włamaniem w kasie ,00 zł 5. Gotówka od rabunku w lokalu ,00 zł 6. Gotówka w transporcie na terenie miasta Bielska-Białej ,00 zł *brak zabezpieczeń, jakie wymagane są dla ubezpieczanego mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. IV. Udziały własne 1. Franszyza integralna: zniesiona 2. Franszyza redukcyjna: zniesiona 17

18 V. Postanowienia dodatkowe: Zapisy postanowień dodatkowych oraz klauzul dodatkowych mają pierwszeństwo przed analogicznymi postanowieniami Ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do ubezpieczenia danego ryzyka z zastrzeżeniem, że jeżeli przedstawione w SIWZ postanowienia dodatkowe ograniczają/limitują ochronę przewidzianą przez Ubezpieczyciela w OWU to zastosowanie mieć będą zapisy/limity odpowiedzialności, które Ubezpieczyciel oferuje na podstawie OWU. 1. Kradzież zwykła W granicach limitu ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęta jest kradzież/ zabór mienia wymienionego w przedmiocie ubezpieczenia na skutek kradzieży niespełniającej znamion opisanych w OWU, SIWZ. Ubezpieczający winien w ciągu 24 godzin od momentu powzięcia informacji o szkodzie powiadomić najbliższą jednostkę policji o niniejszym zdarzeniu. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest tylko i wyłącznie w stosunku do siedzib ADM mieszczących się na terenie miasta Bielsko-Biała przy ul.: Sobieskiego 66, Partyzantów 59A, Krasińskiego 5, Żywiecka 54 oraz siedziby zarządu przy ul. Lipnickiej 26. Udział własny w szkodzie wynosi 5% wartości szkody VI. Klauzule dodatkowe: 1 Klauzula miejsca ubezpieczenia Ochroną ubezpieczenia objęte jest mienie we wszystkich lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia jak również mienie w nowych lokalizacjach przejętych przez Zamawiającego, o których jest zobowiązany do poinformowania bądź poinformował Ubezpieczyciela zgodnie z treścią klauzuli automatycznego pokrycia zdefiniowanej w części dotyczącej ryzyk ogniowych. 2 Klauzula reprezentantów Zakład ubezpieczeń jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Reprezentantów. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się wyłącznie osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. 3 Klauzula wypłaty odszkodowania. W przypadku wystąpienia szkody wypłata odszkodowania nastąpi bez potrącenia zużycia technicznego o ile skradzione, uszkodzone mienie zostało odnowione. 4 Klauzula przewłaszczenia mienia W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych Ubezpieczonego, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba, że strony umówią się inaczej. 5 Klauzula rozliczenia składki Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 6 Klauzula warunków i taryf Ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany. 7 Klauzula czasu ochrony Okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo opłacenia składki lub jej raty w terminie późniejszym określonym w umowie. 8 Klauzula prolongacyjna Ustala się, że brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu 18

19 na piśmie dodatkowy, co najmniej 7 dniowy, termin licząc od daty doręczenia do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 9 Klauzula przelewu bankowego Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna wystarczająca do wykonania operacji ilość środków płatniczych. 10 Klauzula płatności rat W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat; 11 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie. Ustala się, że zapisane w umowie ubezpieczenia skutki niezawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości odszkodowania. 12 Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych Zakład Ubezpieczeń uznaje, we wszystkich funkcjonujących lokalizacjach, istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. 13 Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ lub mienie przeznaczone na złom. W stosunku do lokali czasowo nieużytkowanych powyżej 30 dni (w budynkach zamieszkałych) mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową bez względu na zapisy OWU. 14 Klauzula likwidacji szkody Ubezpieczający może niezwłocznie przystąpić do likwidacji szkody w przypadku, gdy likwidacja tej szkody jest niezbędnym warunkiem zabezpieczenia mienia przed dalszą szkodą lub jest niezbędna do normalnego funkcjonowania jednostki. 15 Klauzula podatku VAT: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że odszkodowanie będzie wypłacane na podstawie oryginałów faktur łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, jeśli Ubezpieczający nie może tego podatku odliczyć. Rozstrzygającym będzie pisemne oświadczenie złożone przez Ubezpieczającego. 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego I. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Typ wartości Suma ubezpieczenia Sprzęt elektroniczny stacjonarny Wartość odtworzeniowa ,00 Sprzęt elektroniczny przenośny Wartość odtworzeniowa ,00 Urządzenie klimatyzacyjne Wartość księgowa brutto 9 037,88 Centrala telefoniczna Wartość księgowa brutto ,41 Kserokopiarki Wartość odtworzeniowa ,00 Urządzenia będące zakończeniem instalacji Wartość odtworzeniowa 528,37 sieciowej ISDN 2 szt x 78 EURO ( kurs 3,387)tj. Urzadzenie DSL 1 szt Wartość odtworzeniowa 248,37 Urządzenie SHDSL 3 szt Wartość odtworzeniowa 6 880,80 19

20 Oprogramowanie Wartość księgowa brutto ,38 Wartość sprzętu elektronicznego podano według szacunkowej wartości odtworzeniowej. II. Udziały własne 1. Franszyza integralna minimalna, nie więcej niż 200,00 zł 2. Franszyza redukcyjna 1. stacjonarny sprzęt elektroniczny o wartości do 1 500,00 zł zniesiona o wartości przekraczającej 1 500,00 zł 200,00 zł 2. przenośny sprzęt elektroniczny szkody wynikłe z kradzieży, rabunku, upuszczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia nie więcej niż 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 200,00 zł 200,00 zł dla pozostałych szkód, III. Zakres ubezpieczenia: Na bazie wszystkich ryzyk: formuła All Risk Powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: Wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez: - działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, - kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm w tym nie związany z ryzykiem kradzieży z włamaniem czy rabunku, - działanie ognia i innych zdarzeń losowych, w szczególności opisanych w części dotyczącej tego ryzyka wraz z przyjęciem uszczegółowienia definicji - wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, - niewłaściwe parametry prądu w tym pośrednie uderzenie pioruna, przetężenie, indukcja - szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących, - koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie - koszty odtworzenia oprogramowania utraconego na skutek szkód objętych zakresem ochrony ubezpieczeniowej w ramach działu I (szkody materialne). IV. Postanowienia dodatkowe Zapisy postanowień dodatkowych oraz klauzul dodatkowych mają pierwszeństwo przed analogicznymi postanowieniami Ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do ubezpieczenia danego ryzyka z zastrzeżeniem, że jeżeli przedstawione w SIWZ postanowienia dodatkowe ograniczają/limitują ochronę przewidzianą przez Ubezpieczyciela w OWU to zastosowanie mieć będą zapisy/limity odpowiedzialności, które Ubezpieczyciel oferuje na podstawie OWU. Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego wg OWU Klauzula ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących wg OWU Do ubezpieczenia nie ma zastosowania wyłączenie dotyczące braku dostawy lub przerwy w dostawie mediów (gazu, elektryczności itp.) Do ubezpieczenia nie ma zastosowania zapis stosowania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych chyba, że producent sprzętu wyraźnie zastrzegł bezwzględny nakaz zainstalowania takich zabezpieczeń do ochrony ubezpieczeniowej za wystarczające uważa się zabezpieczenia odgromowe Mienie ubezpieczone jest również w trakcie transportu wewnątrzzakładowego 20

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Lubomierz: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY LUBOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE Nazwa zamawiającego: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji Adres: Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń Miejscowość i data: Ustroń, dnia 21 stycznia 2015 r. Numer sprawy: EDO / 02 / 2015 OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl Bielsko-Biała: Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Ustroń: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Usługa ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 5 2015-08-26 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Janów Lubelski, 2008-07-30 L.II.3421-10/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000 PLN w celu sfinansowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klembow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klembow.pl 1 z 6 2015-10-02 11:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klembow.pl Klembów: Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Numer ogłoszenia: 158904-2015; data zamieszczenia: 29.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe Warunki przetargowe Zakup licencji paid-up oprogramowania MasterKey Plus Base, lub równoważnego, dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku Świdnik, kwiecień 2012 r. Warunki Przetargowe

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie aktualizacji Programu ogólnego kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej miasta Chełmży wraz z wyliczeniem potrzebnych środków na realizację

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 13/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pks.lukow.pl/ Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Olsztyńskiego

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl/zampub/ Puławy: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 194426-2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów w zakresie OC,AC,NNW,ZK Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. Numer ogłoszenia: 266408-2015;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zamowienia.pragapld.waw.pl Warszawa: Wyposażenie przedszkola przy ul. Rechniewskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna ZAŁĄCZNIK NR 2 Nazwa firmy wykonawcy... Kod, miejscowość... Województwo... Ulica, nr domu, nr lokalu... REGON... NIP... Numer telefonu Wykonawcy... Numer faxu Wykonawcy... Firmowy adres email Wykonawcy......,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo