RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od do )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)"

Transkrypt

1 RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od do ) Wrocław, r.

2 Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe za I półrocze 2009 roku III. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w pierwszym półroczu 2009 roku Podstawowe informacje o Spółce: Nazwa, siedziba, sąd rejestrowy, numer rejestru i podstawowy przedmiot działalności Emitenta Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony Władze Spółki Zarząd Blue Tax Group S.A Rada Nadzorcza Blue Tax Group S.A Struktura Akcjonariatu Przedmiot działalności Blue Tax Group S.A Grupa Kapitałowa Struktura Grupy Kapitałowej Przedmioty działalności Spółek zależnych Istotne wydarzenia Zrealizowane i planowane cele Zrealizowane w I półroczu 2009 roku cele Plany rozwoju Spółki Podstawowe czynniki ryzyka i zagrożenia Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym Ryzyko wzrostu konkurencji Ryzyko utraty kluczowych zasobów ludzkich Ryzyko nieosiągnięcia założonych przez Spółkę celów strategicznych Ryzyko związane z budową marki Blue Tax Group S.A Ryzyko braku zainteresowania licencją franczyzowa Blue Tax Group S.A Ryzyko odpowiedzialności za świadczone usługi R a p o r t z a I p ó ł r o c z e 2009 Strona 2

3 8.8. Ryzyko funkcjonowania organów sądowych i egzekucyjnych Ryzyko zmian przepisów prawnych Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych Ryzyko niedostatecznej płynności akcji na rynku Ryzyko nałożenia na Spółkę kar administracyjnych przez KNF za niewykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskaniem środków finansowych Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę Ryzyko związane z konfliktem większościowych akcjonariuszy IV. Bilans za I półrocze 2009 roku V. Rachunek zysków i strat za I półrocze 2009 roku VI. Oświadczenie R a p o r t z a I p ó ł r o c z e 2009 Strona 3

4 I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Szanowni Państwo, Prezentuję Państwu Raport za Pierwsze Półrocze działalności Blue Tax Group S.A. od 1. stycznia 2009 roku do 30. czerwca 2009 roku. Wynik finansowy osiągnięty przez Spółkę w dużej mierze jest uzależniony od pogarszającej się sytuacji na światowym oraz krajowym rynku gospodarczym. Na wynik finansowy miały wpływ również wewnętrzne sprawy Spółki, z powodu których nie mogliśmy prowadzić normalnej działalności operacyjnej. Ujemny zysk, jaki osiągnęła Spółka w pierwszej połowie 2009 roku był spowodowany szeroką ekspansją firmy, co wiąże się także ze wzrostem kosztów operacyjnych. Spółka poczyniła również duże inwestycje i poniosła znaczne koszty związane z wejściem Spółki na nowe rynki, oferując innowacyjne usługi opracowane przez Spółkę. Wydatki poniesione przez Blue Tax Group S.A. w znacznej mierze są inwestycjami w przyszłość. Stworzyliśmy szereg nowych usług i jeszcze nie zaczęliśmy osiągać z ich sprzedaży przychodów. Pomimo dużych nakładów zdobyliśmy bardzo cenne doświadczenie, które pozwoli nam w przyszłości wejść na rynek nowych usług już bez ryzyka. Dzięki młodej, ale bardzo doświadczonej kadrze, która posiadana unikalne know how Zarząd zamierza osiągnąć sukces na rynku usług dla małych i średnich przedsiębiorstw. W dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że nasz pomysł na biznes pozwoli nam osiągnąć sukces. Wymaga to jednak z naszej strony wykonania dużej i żmudnej pracy. Dziś wiemy, że z dużą pokorą oraz ostrożnością musimy podchodzić do naszych planów. Zamierzamy skoncentrować nasze działanie i rozwój na tych działaniach, które pozwolą nam na szybkie osiągnięcie zamierzonych celów, a zwłaszcza szybkie osiągnięcie rentowności poszczególnych produktów. Nasze ostatnie działania zmierzają do obniżenia kosztów działalności Spółki. Jednocześnie będziemy wspierać te działy w firmie, które osiągają najlepsze wyniki finansowe. Mamy nadzieję, że ponowne ożywienie gospodarcze, jakie musi nastąpić w najbliższym czasie da szansę zarówno nam, jak i naszym klientom na szybki i dynamiczny rozwój, co przełoży się także na wzrost wartości spółki, na czym najbardziej zależy jej Akcjonariuszom. Zarząd Blue Tax Group S.A. pragnie podziękować wszystkim Akcjonariuszom, Inwestorom oraz Partnerom biznesowym za zaufanie, jakim obdarzyli Spółkę. Z poważaniem, Mirosław Stanisławski Prezes Zarządu Blue Tax Group S.A. R a p o r t z a I p ó ł r o c z e 2009 Strona 4

5 II. Wybrane dane finansowe za I półrocze 2009 roku. od do od do w PLN w EURO w PLN w EURO Przychody ze sprzedaży , , , ,40 Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,46 Zysk (strata) na działalności operacyjnej , , , ,46 Zysk (strata) brutto , , , ,19 Zysk (strata) netto , , , ,86 Aktywa trwałe , , , ,95 Aktywa obrotowe , , , ,07 Aktywa razem , , , ,02 Kapitał (fundusz) akcyjny , , , ,11 Kapitał własny , , , ,45 Zobowiązania długoterminowe , , , ,07 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,50 Liczba akcji Dane finansowe za rok 2009 zaprezentowane w EURO zostały przeliczone według średniego kursu publikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia z godnie z tabelą 125/A/NBP/ EUR/PLN: 4,4696 Dane finansowe za rok 2008 zaprezentowane w EURO zostały przeliczone według średniego kursu publikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia z godnie z tabelą 126/A/NBP/ EUR/PLN 3,3542. R a p o r t z a I p ó ł r o c z e 2009 Strona 5

6 III. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w pierwszym półroczu 2009 roku. 1. Podstawowe informacje o Spółce: Nazwa: Blue Tax Group S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Szewska 8, Wrocław Telefon: Fax: Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Numer NIP: Numer REGON: Numer KRS Nazwa, siedziba, sąd rejestrowy, numer rejestru i podstawowy przedmiot działalności Emitenta. Blue Tax Group S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 20.listopada 2007 r. w Kancelarii Notarialnej Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu poprzez przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Blue Tax Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą Blue Tax Group Spółka Akcyjna (Repertorium A 8688/2007). Główna siedziba Spółki znajduje się przy ul. Szewskiej 8. Spółka zarejestrowana jest pod numerem KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Ze względu na to, iż podstawową walutą, w której dokonywane są operacje gospodarcze, jest polski złoty, sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone w walucie PLN. Zgodnie z 5 pkt Tylko wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę EURO. 1.2.Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony. Czas trwania Emitenta jest nieograniczony. R a p o r t z a I p ó ł r o c z e 2009 Strona 6

7 2. Władze Spółki 2.1. Zarząd Blue Tax Group S.A. Prezes Zarządu - Mirosław Stanisławski 2.2. Rada Nadzorcza Blue Tax Group S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Wesołowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Małgorzata Wesołowska Członek Rady Nadzorczej Marek Tyma Członek Rady Nadzorczej Gabriela Stanisławska Członek Rady Nadzorczej Robert Tkacz 20. marca 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Blue Tax Group S.A.: Mirosława Krawca, Radosława Lipca i Janusza Rzewuskiego w miejsce członków Rady Nadzorczej: Dariusza Wesołowskiego, Małgorzaty Wesołowskiej i Marka Tyma, którzy r. złożyli rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej. Obecny skład Rady Nadzorczej Blue Tax Group S.A.: Przewodnicząca Rady Nadzorczej Gabriela Stanisławska Członek Rady Nadzorczej Robert Tkacz Członek Rady Nadzorczej Radosław Lipiec Członek Rady Nadzorczej Janusz Rzewuski Członek Rady Nadzorczej Mirosław Krawiec 3. Struktura Akcjonariatu Struktura akcjonariatu wskazująca akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcjonariusz Mirosław Stanisławski Dariusz Wesołowski Marek Piasecki * Pozostali Liczba akcji [szt.] akcji serii A i B akcji serii A i B akcji serii B akcji serii B i C Udział w akcjach [%] Udział w liczbie głosów [%] 35,80 % 39,56 % 25,56 % 32,04 % 6,87 % 5,05 % 31,77 % 23,35 % *Spółka otrzymała Zawiadomienie od Akcjonariusza 3.lipca 2009 r. o nabyciu przez niego w dniu 26. czerwca 2009 r. pakietu akcji, który spowodował zwiększenie udziału głosów w głosach ogółem i przekroczeniu 5 % progu w ogólnej liczbie głosów na WZA. R a p o r t z a I p ó ł r o c z e 2009 Strona 7

8 4. Przedmiot działalności Blue Tax Group S.A. Blue Tax Group S.A. działa na polskim rynku outsourcingu usług doradczo-finansowych od 1992 roku. Spółka świadczy kompleksowe usługi doradcze z zakresu: rachunkowości, podatków, prawa, finansów, pozyskiwania dotacji unijnych, doradztwa kapitałowego. Kompleksowa oferta usług skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, które w jednym miejscu mogą skorzystać z kilku usług doradczych. Franczyza Długofalowym celem Blue Tax Group S.A. zapowiadanym przez Spółkę w prospekcie emisyjnym jest budowa sieci franczyzowej biur oferujących małym i średnim przedsiębiorstwom pełen zakres usług doradczo-finansowych, niezbędnych w prowadzeniu biznesu. Usługi doradcze z zakresu prawa podatkowego Doradztwo podatkowe świadczone przez Blue Tax Group S.A. obejmuje szerokie spektrum zagadnień prawno-podatkowych i ma na celu optymalne dostosowanie legalnych działań klienta w celu maksymalnego zmniejszenia obciążeń podatkowych, a także wskazanie tych obszarów jego działalności, które w przypadku złożoności zdarzeń gospodarczych grozić mogą sankcjami prawnymi. Przedmiotowy zakres usług obejmuje w szczególności: doradztwo podatkowe, sporządzanie opinii podatkowych, audyt podatkowy, stały nadzór podatkowy, zastępstwo procesowe w czasie kontroli lub postępowania podatkowego, reprezentacja klienta przed organami podatkowymi. Usługi z zakresu doradztwa prawnego i doradztwa gospodarczego Blue Tax Group S.A. świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców krajowych, pomagając im w sprawnym funkcjonowaniu. Wyszkolony i profesjonalny zespół pracowników przygotowuje specjalistyczne umowy handlowe, dokumenty niezbędne w procesie rejestracji i postępowań przed sądami, a także wykonuje zindywidualizowane projekty na życzenie klienta. Przedmiotowy zakres usług obejmuje w szczególności: wykonanie czynności zmierzających do rejestracji podmiotu gospodarczego, kompleksowa rejestracja podmiotów gospodarczych, obsługa prawna w zakresie prowadzonych przez klientów Spółki działalności gospodarczych (m.in. z prawa pracy, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa działalności gospodarczej, prawa podatkowego), zastępstwo procesowe. Usługi z zakresu prawa upadłościowego Blue Tax Group S.A. wykonuje kompleksową analizę zadłużenia upadłościowego, a także świadczy usługi doradcze z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego. R a p o r t z a I p ó ł r o c z e 2009 Strona 8

9 Przedmiotowy zakres usług obejmuje w szczególności: sporządzanie wniosków zgłoszeniowych na listę wierzytelności, sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, analiza zadłużenia klienta, doradztwo w zakresie upadłości. Sporządzanie wniosków o dotacje z Unii Europejskiej Spółka uczestniczy w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla małych i średnich firm niemal od samego początku ich uruchomienia. Uczestnicząc w konkursach w ramach krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych Spółka udziela wsparcia polskim przedsiębiorcom w ich walce o środki z budżetu unijnego. Usługi z zakresu doradztwa finansowego Blue Tax Group S.A. świadczy usługi z zakresu doradztwa finansowego polegające na wyborze instytucji finansowej, pomocy w wyborze najatrakcyjniejszej dla klienta oferty i przeprowadzeniu negocjacji dotyczących oferty finansowej, a także przygotowaniu i sfinalizowaniu wszystkich niezbędnych formalności, dzięki którym klient uzyska: Leasing finansowy, Leasing operacyjny, Leasing zwrotny, Kredyty, Faktoring, Ubezpieczenia. Usługi korporacyjne Podstawową usługą w tym obszarze jest usługa przeprowadzania ofert prywatnych i wprowadzania spółek na rynek nieregulowany NewConnect. Przedmiotowa usługa obejmuje doradztwo, koordynację procesu oraz oferowanie akcji w niepublicznej ofercie private placement. Usługi z zakresu rachunkowości Blue Tax Group S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, zapewnia pełną obsługę rachunkową firm, która prowadzona jest przez doświadczonych pracowników, pod ścisłym nadzorem doradcy podatkowego. Oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych, bez względu na ich formę prawną i wielkość prowadzonej działalności. Spółka z uwagi na to, iż posiada już swoich klientów na obsługę księgową, kieruje nowe podmioty zainteresowane tymi usługami do biur franczyzobiorców, zajmujących się samodzielną obsługą rachunkową. Dodatkowo na specjalne zlecenie klientów sporządzamy audyt podatkowy oraz pełny raport, w którym oceniamy stan poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych. W razie wykrycia nieprawidłowości wskazujemy w jaki sposób należy nanieść korekty. Przedmiotowy zakres usług obejmuje w szczególności: prowadzenie ewidencji środków trwałych, doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych - rzetelne sporządzanie sprawozdań finansowych, R a p o r t z a I p ó ł r o c z e 2009 Strona 9

10 obsługa w zakresie kadr i rozliczania płac, sporządzanie deklaracji ZUS oraz deklaracji podatkowych. 5. Grupa Kapitałowa W pierwszym półroczu 2008 roku Blue Tax Group S.A. stworzyła grupę kapitałową, do której w chwili obecnej należą 4 spółki zależne: Blue Tax Doradca Sp. z o.o., Blue Tax Audyt Sp. z o.o., Blue Tax Net Sp. z o.o. i Blue Tax Capital Sp. z o.o Struktura Grupy Kapitałowej Przedmioty działalności Spółek zależnych. Blue Tax Doradca Sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółki jest działalność gospodarcza w zakresie doradztwa podatkowego. Blue Tax Audyt Sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółki jest przeprowadzanie badań i przegląd sprawozdań finansowych, przegląd systemów księgowych i mechanizmów kontroli wewnętrznej, finansowe badania due-diligence wykonywane na rzecz podmiotów tworzących sieć partnerską Blue Tax Group (sieć franczyzowa) oraz ich klientów na terenie całego kraju. Blue Tax Net Sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółki jest budowa oraz wsparcie sieci franczyzowej Blue Tax Group na terenie całego kraju. Spółka przejęła większość obowiązków związanych z funkcjonowaniem sieci franczyzowej, zarządza siecią oraz opracowała dokumentację "franczyzową" (m.in. księgę operacyjną), która obecnie jest w końcowym stadium realizacji. R a p o r t z a I p ó ł r o c z e 2009 Strona 10

11 Blue Tax Capital Sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółki jest działalność doradcza oraz wsparcie firm w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rozwój, przeprowadzania emisji akcji, obligacji oraz w zakresie wycen wartości firm. 6. Istotne wydarzenia złożenie przez akcjonariusza i jednocześnie Prezesa Zarządu Blue Tax Group S.A. Mirosława Stanisławskiego oświadczenia o czasowym wyłączeniu zbywalności wszystkich posiadanych akcji serii A i B oraz zobowiązanie się do niezbywania ich na okres 36 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia, tj. od dnia r. do r podpisanie umowy o współpracy z Ubezpieczeniaonline.pl Sp. z o.o złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Blue Tax Group S.A. przez Dariusza Wesołowskiego, Małgorzatę Wesołowską, Marka Tyma informacja o zbyciu przez akcjonariusza Dariusza Wesołowskiego sztuk akcji serii B informacja o zbyciu przez akcjonariusza Dariusza Wesołowskiego sztuk akcji serii B wszczęcie postępowania przeciwko Dariuszowi Wesołowskiemu byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - celem zabezpieczenia Spółki i jej mniejszościowych akcjonariuszy przed jego działaniem na szkodę Spółki. Na chwile obecną toczą się postępowania sądowe z powództwa obu stron, czyli z powództwa Blue Tax Group S.A. i z powództwa byłego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Blue Tax Group S.A zawarcie umowy o współpracy z Wrocławskim Domem Maklerskim S.A., której przedmiotem jest wsparcie, jakiego Blue Tax Group S.A. udzieli klientom Grupy Kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych zawarcie umowy na usługi doradztwa kapitałowego z West Real Estate Sp. z o.o. W ramach doradztwa kapitałowego zostanie przeprowadzone przekształcenie formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W pierwszym półroczu 2009 roku Blue Tax Group S.A. zawarła 9 umów franczyzowych i 46 umów o współpracy. 7. Zrealizowane i planowane cele Zrealizowane w I półroczu 2009 roku cele. Spółka, zgodnie ze swoją podstawową strategią rozwoju przedstawioną w prospekcie emisyjnym, kontynuuje budowę sieci franczyzowej biur kompleksowej obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. Pomimo narastającego w polskiej gospodarce kryzysu w I półroczu 2009 roku Blue Tax Group S.A. zawarła 9 umów franczyzowych i 46 umów o współpracy. Od dnia debiutu na rynku alternatywnym GPW w Warszawie NewConnect Spółka zawarła łącznie 15 umów franczyzowych i 73 umowy o współpracy z biurami rachunkowymi, kancelariami R a p o r t z a I p ó ł r o c z e 2009 Strona 11

12 doradztwa podatkowego, podmiotami gospodarczymi działającymi w branży finansowej i w branży ubezpieczeniowej. W ramach rozwoju sieci franczyzowej Blue Tax Group S.A. w IV kwartale 2008 roku utworzyła Centrum Kompetencyjne we Wrocławiu, Placówkę Modelową we Wrocławiu i w Brzegu Dolnym, Oddział w Poznaniu i Oddział w Szczecinie. Pierwsze półrocze 2009 roku pokazało, iż słusznie została podjęta decyzja o weryfikacji planów rozwoju sieci franczyzowej Blue Tax Group S.A. Weryfikacja planów sprzedaży licencji franczyzowych ma wpływ na rozwój oddziałów własnych Blue Tax Group S.A. Wstępnie Spółka zakładała, iż oddziały własne będą regionalnie rozbudowywać sieć franczyzową na terenie województwa wielkopolskiego. Spowolnienie gospodarcze spowodowało, iż znacznie spadło zainteresowanie klientów podpisywaniem długoterminowych umów franczyzowych, a także zainteresowanie klientów zewnętrznych oferowanymi przez Blue Tax Group S.A. usługami. Oddział w Poznaniu nie pozyskał planowanej liczby partnerów franczyzowych i zleceń na realizację usług z katalogu oferty Blue Tax Group S.A., co przełożyło się na jego wynik. Oddział w Poznaniu nie był w stanie sam się bilansować, w związku z czym Zarząd Blue Tax Group S.A. podjął decyzję o zamknięciu tego oddziału. Pozwoli to Spółce zaoszczędzić miesięcznie ok. 50 tys. PLN koszty najmu lokalu i pracownicy (kwota ta z uwagi na umowę najmu lokalu podpisaną w walucie EURO jest podana w przybliżeniu z uwagi na wahania kursów walutowych). Wszyscy klienci, którzy do tej pory byli obsługiwani przez oddział w Poznaniu będą obsługiwani przez Centrum Kompetencyjne we Wrocławiu. W pierwszym półroczu 2009 roku Działu Funduszy Unijnych Blue Tax Group S.A. sporządził dokumentację pod kątem projektów inwestycyjnych i doradczych m.in. do Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska, Wielkopolski czy województwa Podkarpackiego. Wnioski sporządzone przez Dział Funduszy Unijnych Blue Tax Group S.A. zostały objęte kwotą dotacji na łączną sumę : ,00 PLN. Biznes plany sporządzone na projekty inwestycyjne pod kątem kredytowania uzyskały od banków finansowanie na łączną sumę: ,00 PLN Dokumentacje przygotowane przez Dział Funduszy Unijnych sprawiły, iż na listę podstawową Lokalnego Planu Rewitalizacji miasta Wrocławia zostały wpisane 34 obiekty. Dział Produktów Finansowych w pierwszej połowie 2009 roku wzbogacił swoją ofertę o produkty skierowane do klientów indywidualnych, tj. kredyty i pożyczki hipoteczne, kredyty gotówkowe i kredyty samochodowe. Nawiązanie współpracy z kolejnymi instytucjami finansowymi, takimi jak: Nordea Bank, Bank BPH, DnB Nord S.A., BGŻ S.A., Santander Consumer Bank będzie miało znaczący wpływ na uzyskanie atrakcyjnych ofert na produkty finansowe dla klientów Blue Tax Group S.A. Poza tym Dział Produktów Finansowych podpisał umowy z Siemens Finance Sp. z o.o,; Kredyt Lease S.A., Bankowym Funduszem Leasingowym S.A. i Santander Consumer Bankiem na świadczenie przez Blue Tax Group S.A. usług pośrednictwa przy zawieraniu umów leasingowych. W pierwszym półroczu 2009 roku Blue Tax Group S.A. podpisała kilka znaczących umów o współpracy, w tym m.in. umowę na usługi doradztwa kapitałowego z West Real Estate Sp. z o.o., umowę o współpracy w zakresie udzielanego przez Blue Tax Group S.A. wsparcia w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla klientów Grupy Kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A Plany rozwoju Spółki Zarząd Spółki zamierza kontynuować budowę Sieci Partnerskiej, co jest jej strategicznym celem na lata Jednak z uwagi na niesprzyjającą koniunkturę, a co z tego wynika spadek dynamiki podpisywania umów franczyzowych Spółka prognozuje, że w 2009 roku zostanie uruchomionych około 20 placówek franczyzowych. W związku ze R a p o r t z a I p ó ł r o c z e 2009 Strona 12

13 spowolnieniem gospodarczym w Spółce zostaną wprowadzone zmiany w strategii rozwoju Spółki. Spółka zamierza ograniczyć i częściowo zredukować koszty stałe. Na chwilę obecną Spółka rezygnuje z uruchamiania oddziałów własnych. Zamiast nich wybrani partnerzy franczyzowi otrzymają wsparcie ze strony Centrum Kompetencyjnego Blue Tax Group S.A. i będą funkcjonować na zasadzie oddziału. Rozwiązanie to sprawi, iż Spółka nie będzie musiała inwestować w oddziały własne, ale w myśl wcześniejszych planów i założeń będzie obsługiwała klientów na terenie całego kraju. Pozwoli to na dalszy rozwój firmy w dobie globalnego kryzysu. Ponadto Spółka w dalszym ciągu planuje rozszerzać zakres swojej działalności poprzez nawiązywanie współpracy ze znaczącymi podmiotami gospodarczymi. 8. Podstawowe czynniki ryzyka i zagrożenia 8.1. Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym Rozwój usług oferowanych przez Spółkę jest ściśle pozytywnie skorelowany z sytuacją makroekonomiczną Polski. Na wyniki finansowe największy wpływ wywierają takie czynniki jak: tempo wzrostu PKB, poziom inflacji oraz stopa bezrobocia. Pogorszanie się sytuacji makroekonomicznej w kraju może spowodować obniżenie zainteresowania klientów usługami oferowanymi przez Spółkę, a tym samym negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki 8.2. Ryzyko wzrostu konkurencji Konkurencja wewnątrz sektora usług doradztwa podatkowo-finansowego jest rozproszona, a rynek, na którym działa Spółka rozwija się dynamicznie i staje się bardzo atrakcyjny. Fakt pojawienia się spółki konsolidującej rynek usług doradczych oraz rozliczeniowych świadczonych dla przedsiębiorstw oraz osób fizycznych stwarza możliwość dla powstania i rozwoju spółek o profilu działalności zbliżonym do działalności BTG. Przedsiębiorstwa konkurencyjne mogą podjąć próbę powtórzenia planów inwestycyjnych i w przyszłości wymusić konieczność obniżenia osiąganych marż i zwiększenia ponoszenia wydatków na podnoszenie jakości usług Spółki, co może się przełożyć na spadek rentowności działalności. Spółka nie ma wpływu na podejmowanie działań przez przedsiębiorstwa konkurencyjne Ryzyko utraty kluczowych zasobów ludzkich Spółka prowadzi swoją działalność w oparciu o wiedzę i umiejętności pracujących dla niej ludzi. Utrata kluczowych pracowników lub przedstawicieli kierownictwa może wpłynąć niekorzystnie na prowadzoną przez Spółkę działalność. Ryzyko to jest szczególnie istotne w przypadku utraty Członków Zarządu. W celu minimalizacji zagrożenia utraty kluczowych pracowników Emitent stwarza przyjazne warunki pracy oraz możliwości do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności dla zatrudnionej kadry Ryzyko nieosiągnięcia założonych przez Spółkę celów strategicznych Realizacja planów inwestycyjnych i strategii rozwoju Spółki jest uzależniona od przyszłych przejęć lub fuzji konkurencyjnych podmiotów gospodarczych działających na rynku doradztwa podatkowo-finansowego. Plan Spółki zakłada stworzenie silnej Grupy samodzielnie działających pod marką Blue Tax Group biur wspieranych przez oddziały własne. Jednak należy wziąć pod uwagę, że Spółka nie posiada dużego doświadczenia w zakresie dokonywania inwestycji kapitałowych związanych z zakupem udziałów w jakichkolwiek spółkach. Ostateczna cena nabycie poszczególnych podmiotów gospodarczych może okazać się wyższa niż prognozowane na ten cel nakłady, co rodzi ryzyko niepozyskania nowych podmiotów gospodarczych. Możliwa jest także sytuacja, że R a p o r t z a I p ó ł r o c z e 2009 Strona 13

14 po integracji z danym podmiotem dojdzie do odejścia kluczowych pracowników lub utraty części dotychczasowych klientów. Opóźnienie w realizacji lub niewykonanie podstawowych celów strategicznych może zmniejszyć prognozy dotyczące przychodów Spółki i niekorzystanie wpłynie na wynik finansowy Spółki Ryzyko związane z budową marki Blue Tax Group S.A. Sukces Spółki jest w dużej mierze uzależniony od budowy marki i wizerunku Blue Tax Group S.A. Rozpoznawalność nazwy i logo Spółki wesprze realizację planów strategicznych Spółki, rozwój i budowę sieci franczyzowej. Plany Spółki związane są z promocją własnej marki. Istnieje zatem ryzyko związane z brakiem wystarczających funduszy na odpowiednie wypromowanie marki. Należy także wziąć pod uwagę, iż proces budowy marki jest procesem długofalowym, który trwa całe lata. Zatem brak prężnej promocji marki Spółki może negatywnie wpłynąć na jej pozycję rynkową, a także wyniki finansowe Spółki Ryzyko braku zainteresowania licencją franczyzowa Blue Tax Group S.A. Spółka jest jednym z pierwszych podmiotów gospodarczych, które postanowiły skonsolidować polski rynek usług doradczych w Polsce, oferując licencję franczyzową z bogatym katalogiem komplementarnych usług doradczo-finansowych niezbędnych małym i średnim przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej. Brak zainteresowania ofertą Spółki wśród potencjalnych franczyzobiorców może skutkować zmianą planów strategicznych Spółki i obniżeniem prognozowanych zysków Ryzyko odpowiedzialności za świadczone usługi Blue Tax Group S.A. świadczy usługi z zakresu doradztwa finansowego, rozliczeniowego, prawnego i rachunkowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pełna odpowiedzialność prawna za negatywne skutki działalności Spółki spoczywa na Blue Tax Group S.A. Nie można wykluczyć pojawienia się ewentualnych roszczeń klientów w stosunku do Emitenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zaoferowanej usługi. Ewentualne roszczenia mogą zmusić Spółkę do tworzenia stosownych rezerw, co mogłoby przełożyć się na wyniki finansowe Spółki. W celu zminimalizowania tego typu ryzyka Spółka zawarła umowę ubezpieczeniową pokrywającą ewentualne zobowiązania na świadczone przez Spółkę usługi. Spółka zawarła również obowiązkową umowę ubezpieczenia OC jako podmiot wykonujący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i doradztwa podatkowego Ryzyko funkcjonowania organów sądowych i egzekucyjnych Działalność Spółki jest w pewnym zakresie uzależniona od efektywności działania organów sądowych oraz organów egzekucyjnych. Opóźnienia lub opieszałość w podejmowaniu decyzji i działań przez te organy może powodować mniejszą efektywność działań Spółki Ryzyko zmian przepisów prawnych Otoczenie prawne istotnie wpływa na działalność Spółki. Dotyczy ono zarówno sektora, w którym bezpośrednio funkcjonuje (doradztwo podatkowo-finansowe), sektorów powiązanych jak i procedur wykorzystywanych przez Spółkę. Działalność Spółki ma oparcie w przepisach prawnych dotyczących szczegółowych postępowań sądowych i opłat z nimi związanych. Znaczące zmiany tych przepisów mogą mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych Brak precyzji w obowiązujących regulacjach podatkowych, ich niestabilność w połączeniu z długimi okresami przedawnienia zobowiązań oraz możliwością nakładania kar utrudnia R a p o r t z a I p ó ł r o c z e 2009 Strona 14

15 planowanie podatkowe oraz kwalifikację podatkową transakcji. Emitent z racji posiadanego wieloletniego doświadczenia eksperckiego w doradztwie finansowopodatkowym znacznie minimalizuje możliwość zrealizowania się ryzyka wynikającego z błędnej interpretacji przepisów podatkowych Ryzyko niedostatecznej płynności akcji na rynku Bieżąca cena akcji może być niższa, niż cena emisyjna akcji na skutek szeregu czynników, m.in. okresowych zmian wyników operacyjnych Emitenta, liczby oraz płynności notowanych akcji, wahań kursów wymiany walut, poziomu inflacji, zmiany globalnych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych giełdach papierów wartościowych na świecie. Nie ma żadnej gwarancji, że inwestor, który nabędzie akcje Spółki, będzie mógł sprzedać ich dużą ilość w krótkim czasie po satysfakcjonującej go cenie Ryzyko nałożenia na Spółkę kar administracyjnych przez KNF za niewykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa KNF może nałożyć kary administracyjne na Spółkę za niewykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: - na wniosek Spółki; - jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; - jeśli Spółka narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskaniem środków finansowych Spółka założyła, że środki pozyskane w drodze emisji akcji serii C umożliwią jej powiększenie kapitału obrotowego do wysokości umożliwiającej realizację założonych celów strategicznych. Istnieje jednak ryzyko, że w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Spółka będzie musiała przeprowadzić dodatkową emisję lub szukać innych źródeł finansowania. Zaistniała sytuacja mogłaby spowolnić rozwój Spółki Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę Na dzień 31.grudnia 2008 r. Pan Mirosław Stanisławski oraz Pan Dariusz Wesołowski posiadali odpowiednio po akcji serii A i B, czyli po 39,56% udziału w liczbie głosów na WZA. Zatem na koniec roku obrotowego 2008 wpływ Pana Mirosława Stanisławskiego i Pana Dariusza Wesołowskiego na działalność Spółki Blue Tax Group S.A. był znacznie większy, niż pozostałych akcjonariuszy, w szczególności w związku z art. 415 i art. 416 KSH. Pozostali inwestorzy nabywający w minionym roku akcje Spółki musieli się liczyć z ograniczonym wpływem na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki Ryzyko związane z konfliktem większościowych akcjonariuszy W raporcie bieżącym nr 24/2009 z dnia 18.kwietnia 2009 roku Zarząd Blue Tax Group S.A. poinformował o wszczęciu w porozumieniu z obecną Radą Nadzorczą postępowania na drodze prawnej przeciwko Panu Dariuszowi Wesołowskiemu - znaczącemu R a p o r t z a I p ó ł r o c z e 2009 Strona 15

16 akcjonariuszowi spółki oraz byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej celem zabezpieczenie spółki i jej mniejszościowych akcjonariuszy przed działaniami na szkodę Spółki. Zaistniała sytuacja może mieć wpływ na negatywną ocenę wizerunku firmy. Na chwilę obecną pomiędzy Spółką a akcjonariuszem toczą się postępowania sądowe z powództwa obu stron. W przypadku przegrania przez Spółkę sprawy istnieje ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów związanych z obowiązkiem zwrotu kosztów procesu stronie wygrywającej oraz koszty związane z realizacją orzeczenia sądowego. IV. Bilans za I półrocze 2009 roku. BILANS - A K T Y W A AKTYWA (Suma bilansowa) , ,43 A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+II+IV+V) , ,58 I. Wartości niematerialne i prawne ( ) , ,38 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,38 4. Zaliczki na poczet wartości niemat.i prawnych 0,00 0,00 II. Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3) , ,00 1. Środki trwałe , ,13 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,12 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,83 d) środki transportu , ,93 e) inne środki trwałe , ,25 2. Środki trwałe w budowie , ,87 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe (1+2) , ,20 1. Od jednostek powiązanych 5 202,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek , ,20 IV. Inwestycje długoterminowe , ,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długotrwałe aktywa finansowe , ,00 a) w jednostkach powiązanych , ,00 - udziały lub akcje , ,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 R a p o r t z a I p ó ł r o c z e 2009 Strona 16

17 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,00 B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV) , ,85 I. Zapasy ( ) , ,25 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe , ,00 4. Towary 0,00 0,00 5. Zaliczki na dostawy , ,25 II. Należności krótkoterminowe (1+2) , ,17 1. Należności od jednostek powiązanych , ,47 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne , ,47 2. Należności od pozostałych jednostek , ,70 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,23 b) - do 12 miesięcy , ,23 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,76 c) inne , ,71 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,13 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,13 a) w jednostkach powiązanych ,14 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki ,14 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach , ,72 - udziały lub akcje ,63 0,00 - inne papiery wartościowe 0, ,72 - udzielone pożyczki 0, ,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0, ,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,41 R a p o r t z a I p ó ł r o c z e 2009 Strona 17

18 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,22 226,24 - inne środki pieniężne 0, ,17 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,30 SUMA AKTYWÓW ( A + B ) , ,43 BILANS - P A S Y W A PASYWA (Suma bilansowa) , ,43 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+...VI+VII) , ,42 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna ) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,78 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0, ,99 VII. Zysk (strata ) z lat ubiegłych ,59 VIII. Zysk (strata ) netto , ,65 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna ) 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV) , ,01 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,16 1. Wobec jednostek powiązanych 0, ,99 2. Wobec pozostałych jednostek , ,17 a) Kredyty i pożyczki , ,00 b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) Inne zobowiązania finansowe , ,17 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,85 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,85 a) Kredyty i pożyczki , ,00 b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) Inne zobowiązania finansowe , ,09 d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,97 - do 12 miesięcy , ,97 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) Zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) Zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,66 h) Z tytułu wynagrodzeń ,54 0,00 i) inne 0, ,13 R a p o r t z a I p ó ł r o c z e 2009 Strona 18

19 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 SUMA PASYWÓW ( A + B ) , ,43 V. Rachunek zysków i strat za I półrocze 2009 roku. Lp. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,18 -w tym od jednostek powiązanych 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,18 II. III. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzed. towarów i materiałów ,90 B. Koszty działalności operacyjnej (I+II+...+VIII) , ,20 I Amortyzacja , ,55 II Zużycie materiałów i energii , ,79 III Usługi obce , ,02 IV Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy 4 987, ,98 V Wynagrodzenia , ,24 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,51 VII Pozostałe koszty rodzajowe , ,11 VIII Wartość sprzedanych materiałów i towarów 0,00 0,00 C. Zysk/Strata ze sprzedaży ( A - B ) , ,98 D. Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III) 0, ,10 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0, ,00 II. Dotacje 0, ,00 III. Inne przychody operacyjne 0, ,10 E. Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III) 4 392, ,00 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 III. Inne koszty operacyjne 4 392, ,00 F. Zysk/Strata na działaln. operacyjnej (C+D-E) , ,08 G. Przychody finansowe (I+II+III+IV+V) 0, ,30 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Odsetki uzyskane, w tym: 0, ,66 - od jednostek powiązanych 0, ,66 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0, ,64 V. Inne 0,00 0,00 R a p o r t z a I p ó ł r o c z e 2009 Strona 19

20 H. Koszty finansowe (I+II+III+IV) , ,73 I. Odsetki, w tym: , ,03 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji ,69 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne 0, ,70 I. Zysk/Strata brutto na działaln. gosp.(f+g-h) , ,65 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I J.II) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Zysk/Strata brutto (I+J) , ,65 L. Podatek dochodowy 0, ,00 M. Pozost. obow. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty) 0,00 0,00 N. ZYSK/STRATA NETTO ( K-L-M ) , ,65 R a p o r t z a I p ó ł r o c z e 2009 Strona 20

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII 2009 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r.

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. (dane za okres 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY AOW FAKTORING S.A. za okres

RAPORT PÓŁROCZNY AOW FAKTORING S.A. za okres RAPORT PÓŁROCZNY AOW FAKTORING S.A. za okres 01.01.2012 30.06.2012 Częstochowa 31.08.2012 Oświadczenie zarządu Sprawozdanie zarządu za pierwsze półrocze 2012 Gospodarka polska w I połowie roku 2012 weszła

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej ( dane za okres 05.07.2016 30.09.2016 ) Zawartość : KOMENTARZ SYNDYKA MASY UPADŁOSCI......str.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku Projekt z dnia 18 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011) Wrocław, 13.05.2011r. Wrocław, 13.05.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Z przyjemnością przekazuję

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.) RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2015r. 30.06.2015r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU......2 WYBRANE DANE FINANSOWE....3 BILANS....4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH..

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 05-500 Piaseczno ul.fabryczna

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) Wyszczególnienie za okres do 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Kwoty za rok: w zł i gr. 2005 2006 A. Przychody działalności statutowej 4.139.024,13 4.725.366,16

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 VI 2012 do 30 VI 2012 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Organy Spółki 5. Informacje

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

Bilans - Aktywa

Bilans - Aktywa Fundacja Arna Canem ul. Żeromskiego 85/25 7272609457 Bilans - Aktywa 31.12.2008 I Urząd Skarbowy AKTYWA 31.12.2007 31.12.2008 A. Aktywa trwałe 1 751,00 8 901,04 1. Wartości niematerialne i prawne 1 751,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 10 sierpnia 2012 roku 1. Informacje o Emitencie. Nazwa (firma): INVISTA Spółka Akcyjna Nazwa (skrócona): INVISTA S.A.

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo