SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2012 r."

Transkrypt

1

2

3

4

5 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2012 r. 1

6 Libra Capital Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 r. (wszystkie kwoty podane są w złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku o ile nie podano inaczej) SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA r r. A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne 0, ,44 II. Rzeczowe aktywa trwałe 500, ,15 1. Środki trwałe 500, ,05 a) grunty, prawo wieczystego użytkowania 500,00 159,45 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0, ,66 c) urządzenia techniczne i maszyny 0, ,43 d) środki transportu 0, ,70 e) inne środki trwałe 0, ,81 2. Środki trwałe w budowie 0, ,10 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Nieruchomości inwestycyjne 0,00 0,00 V. Inwestycje w jednostkach zależnych 0,00 0,00 VI. Aktywa z tytułu podatku odroczonego 0,00 0,00 VII. Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 VIII. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 Aktywa trwałe razem 500, ,59 B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 0, ,17 1. Materiały 0, ,72 2. Półprodukty i produkty w toku 0, ,50 3. Produkty gotowe 0, ,95 II. Należności krótkoterminowe 0, ,01 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek: 0, ,01 a) z tytułu dostaw i usług 0, ,12 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowot. oraz innych świadczeń 0, ,23 c) inne 0, ,66 III. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0, ,00 IV. Pozostałe aktywa finansowe 0, ,38 1. W jednostkach powiązanych 0, ,38 - udzielone pożyczki 0, ,38 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 2. W pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 V. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , ,46 VI. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,30 Aktywa obrotowe razem , ,32 C. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0,00 0,00 Aktywa razem , ,91 Załączone noty stanowią integralną część skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 2

7 Libra Capital Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 r. (wszystkie kwoty podane są w złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku o ile nie podano inaczej) KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA r r. A. Kapitał własny I. Kapitał podstawowy , ,71 II. Kapitał zapasowy , ,51 III. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 IV. Pozostałe kapitały rezerwowe , ,00 V. Zyski zatrzymane , ,76 VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy , ,98 Razem kapitał własny , ,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania 0, ,01 1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadcz. emeryt. i podobne 0, ,01 - długoterminowa 0, ,38 - krótkoterminowa 0, ,63 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tyt. dostaw i usług 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0, ,77 a) pożyczki i kredyty 0, ,79 b) z tyt. dostaw i usług 0, ,12 c) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 d) z tyt. podatków, ceł, ubezp. społ. 0, ,93 e) z tyt. bieżącego podatku dochodowego 0,00 0,00 f) z tyt. wynagrodzeń 0, ,15 g) inne 0, ,78 h) zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,13 a) długoterminowe 0, ,21 b) krótkoterminowe , ,92 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem , ,91 Kapitał własny i zobowiązania razem , ,91 Załączone noty stanowią integralną część skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 3

8 Libra Capital Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 r. (wszystkie kwoty podane są w złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku o ile nie podano inaczej) SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW [UKŁAD KALKULACYJNY] Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. Działalność kontynuowana A. Przychody ze sprzedaży , ,42 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,59 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,83 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów , ,19 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów , ,50 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,69 C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży , ,23 D. Koszty sprzedaży , ,55 E. Koszty ogólnego zarządu , ,36 F. Zysk (strata) ze sprzedaży , ,68 G. Pozostałe przychody operacyjne , ,87 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Dotacje , ,46 III. Zysk ze zbycia przedsiębiorstwa ,61 0,00 IV. Inne przychody operacyjne , ,41 H. Pozostałe koszty operacyjne , ,75 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,42 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne , ,75 I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej , ,56 J. Przychody finansowe , ,21 K. Koszty finansowe , ,61 Zysk (strata) przed opodatkowaniem , ,96 Podatek dochodowy 0, ,00 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 0,00 0,00 Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej , ,96 Inne całkowite dochody 0,00 0,00 Całkowite dochody ogółem , ,96 Zysk (strata) netto przypadająca na jedną akcję zwykłą: - podstawowy 0,34-0,18 - rozwodniony 0,34-0,18 Załączone noty stanowią integralną część skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 4

9 Libra Capital Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 r. (wszystkie kwoty podane są w złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku o ile nie podano inaczej) SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW [UKŁAD PORÓWNAWCZY] Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. Działalność kontynuowana A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,72 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,59 II. Zmiana stanu produktów , ,30 III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,83 B. Koszty działalności operacyjnej , ,40 I. Amortyzacja , ,21 II. Zużycie surowców i materiałów , ,04 III. Usługi obce , ,77 IV. Podatki i opłaty , ,82 V. Wynagrodzenia , ,43 VI. Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia , ,12 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,32 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,69 C. Zysk (strata) ze sprzedaży , ,68 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,87 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Dotacje , ,46 III. Zysk ze zbycia przedsiębiorstwa ,61 0,00 IV. Inne przychody operacyjne , ,41 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,75 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,42 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne , ,75 F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej , ,56 G. Przychody finansowe , ,21 H. Koszty finansowe , ,61 Zysk (strata) przed opodatkowaniem , ,96 Podatek dochodowy 0, ,00 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 0,00 0,00 Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej , ,96 Inne całkowite dochody 0,00 0,00 Całkowite dochody ogółem , ,96 Zysk (strata) netto przypadająca na jedną akcję zwykłą: - podstawowy 0,24-0,18 - rozwodniony 0,24-0,18 Załączone noty stanowią integralną część skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 5

10 Libra Capital Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 r. (wszystkie kwoty podane są w złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku o ile nie podano inaczej) SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od r. do r. za okres od r. do r. I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,98 Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach , ,98 1. Kapitał podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału podstawowego ,53 0,00 a) zwiększenie 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) ,53 0,00 - obniżenie kapitału ,53 0, Kapitał podstawowy na koniec okresu , ,73 2. Kapitał zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału zapasowego , ,75 a) zwiększenie (z tytułu) , ,75 - z tytułu podziału zysku (ponad wymaganą ustawową minimalną wartość) , ,75 b) zmniejszenie (z tytułu) ,28 0,00 - pokrycia straty ,28 0,00 - przekazania środków na fundusz rezerwowy w celu nabycia akcji własnych ,00 0, Stan kapitału zapasowego na koniec okresu , ,49 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0, Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a) zwiększenie 0,00 0,00 b) zmniejszenie 0,00 0, Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu , , Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych ,00 0,00 a) zwiększenie z tytułu przekazania środków z funduszu rezerwowy w celu nabycia akcji własnych ,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu , ,00 5. Zyski zatrzymane na początek okresu , , Zmiany zysków zatrzymanych ,70 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) ,28 0,00 - przekazanie środków z kapitału zapasowego ,28 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) , ,75 - pokrycie straty roku ubiegłego ,98 0,00 - podział wyniku finansowego - kapitał zapasowy 0, , Zyski zatrzymane na koniec okresu , ,76 6. Całkowite dochody ogółem , ,96 a) zysk netto ,60 0,00 b) strata netto 0, ,96 c) odpisy z zysku 0,00 0,00 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , ,02 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,02 Załączone noty stanowią integralną część skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 6

11 Libra Capital Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 r. (wszystkie kwoty podane są w złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku o ile nie podano inaczej) SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [METODA POŚREDNIA] za okres od r. do r. za okres od r. do r. A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem , ,96 II. Korekty o pozycje: , ,47 Amortyzacja , ,21 Zysk (strata) z tyt. różnic kursowych , ,62 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,59 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , ,88 Zmiana stanu rezerw 0, ,94 Zmiana stanu zapasów , ,30 Zmiana stanu należności , ,54 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych , ,72 Zmiana rozliczeń międzyokresowych , ,47 Inne korekty ,90 0,00 III. Gotówka z działalności operacyjnej , ,49 IV. Podatek dochodowy zapłacony/zwrot nadpłaty 0, ,00 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , ,49 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , ,86 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 0, ,38 Zbycie inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne 0,00 0,00 Z aktywów finansowych, w tym: , ,48 a) W jednostkach powiązanych, w tym: ,46 0,00 - odsetki ,46 0,00 b) W pozostałych jednostkach 0, ,48 - zbycie aktywów finansowych 0, ,48 Inne wpływy inwestycyjne ,01 0,00 II. Wydatki , ,64 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,64 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 0,00 0,00 Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 a) W jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) W pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej , ,22 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy ,40 0,00 - kredyty i pożyczki ,40 0,00 II. Wydatki 0,00 0,00 IV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ,40 0,00 D. Przepływy pieniężne netto razem , ,73 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,78 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0, ,26 F. Środki pieniężne na początek okresu , ,68 G. Środki pieniężne na koniec okresu , ,41 Załączone noty stanowią integralną część skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 7

12 Libra Capital Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 r. (wszystkie kwoty podane są w złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku o ile nie podano inaczej) NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO: 1. Informacje ogólne Prezentowane sprawozdanie jest skróconym śródrocznym sprawozdaniem finansowym Libra Capital Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. Do dnia 28 czerwca 2012 r. podmiot działał pod firmą Hardex S.A. Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: Libra Capital Spółka Akcyjna NIP Numer statystyczny REGON: Spółka Akcyjna (notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) ul. Emilii Plater 28, Warszawa Działalność Spółki do dnia 28 czerwca 2012 r. była zaklasyfikowana wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (16.21.Z). Spółka była producentem płyt pilśniowych twardych w technologii mokro formowanej. Po sprzedaży przedsiębiorstwa działalność Spółki jest zakwalifikowana jako działalność holdingów finansowych (64.20.Z) Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Skład organów Jednostki według stanu na dzień r.: Zarząd: Maciej Zientara Prezes Zarządu Inez Krawczyńska - Członek Zarządu Zmiany w składzie Zarządu w roku 2012 opublikowano w raporcie bieżącym nr 34/2012; 46/2012; 64/2012. Rada Nadzorcza: Rafał Abratański, Wojciech Grzybowski, Witold Jesionowski, Cezary Olszewski, Daniel Więzik. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki opublikowano w raporcie bieżącym nr 60/2012 Notowania na rynku regulowanym: 1. Informacje ogólne: Giełda: Symbol na GPW: Sektor na GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca Warszawa HDX Przemysł drzewny (drz) 2. System depozytowo rozliczeniowy: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) ul. Książęca 4, Warszawa 3. Kontakty z inwestorami: Adres spółki i biura odpowiedzialnego za relacje inwestorskie Warszawa , ul. Emilii Plater 28, tel Załączone noty stanowią integralną część skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 8

13 Libra Capital Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 r. (wszystkie kwoty podane są w złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku o ile nie podano inaczej) 2. Oświadczenie o zgodności sprawozdania z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Podstawa sporządzenia Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało z zachowaniem zasady istotności, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE) oraz zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym LIBRA CAPITAL S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku. Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe składa się ze skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej, skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów (wersja porównawcza i kalkulacyjna), skróconego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych, skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz wybranych not objaśniających. 3. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań finansowych Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po ostatnim dniu bilansowym, czyli 30 czerwca 2012 r. Spółka po sprzedaży przedsiębiorstwa, od dnia 1 lipca 2012 r. kontynuuje działalność w zmienionym profilu, tj. jako holding finansowy. Do dnia sporządzenia skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego, za okres od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2012r. nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. Jednocześnie w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie występują istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 4. Podstawowe zasady księgowe. Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych ( PLN ), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dane porównawcze obejmują sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011r. oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym i sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2011 r. W dniu 29 czerwca 2012 r. spółka zbyła całe przedsiębiorstwo, tj. wszystkie aktywa z wyłączeniem należności z tyt. podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych oraz zobowiązania związane z tymi aktywami. Mając to na uwadze, cała działalność gospodarcza wykazana jest jako działalność zaniechana. W okresie od 29 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. spółka nie podejmowała działalności gospodarczej. Analogicznie dane porównawcze wykazane są jako działalność zaniechana. 5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Sprawozdanie z przepływów pieniężnych w całości dotyczy działalności zaniechanej. W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, gotówkowy wpływ ze sprzedaży przedsiębiorstwa został pomniejszony o przekazane Kupującemu środki pieniężne z rachunku przedsiębiorstwa. Załączone noty stanowią integralną część skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 9

14 Libra Capital Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 r. (wszystkie kwoty podane są w złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku o ile nie podano inaczej) 6. Zmiana polityki rachunkowości Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku (patrz nota II Sprawozdania Finansowego Libra Capital S.A. sporządzonego według MSSF za rok zakończony r.), z wyjątkiem zastosowania następujących zmian do standardów oraz nowych standardów i interpretacji obowiązujących dla okresów rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2012 roku. Spółka nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania nowych Standardów i Interpretacji, które zostały już opublikowane oraz zatwierdzone przez Unię Europejska, a które wejdą w życie po dniu bilansowym. Zmiana do MSSF 7 Instrumenty finansowe: Ujawnienia transfer aktywów finansowych Zmiana dotyczy wymogu ujawnienia informacji, która umożliwia użytkownikom sprawozdania finansowego zrozumienie związku miedzy przeniesionym składnikiem aktywów finansowych, który nie został w całości wyłączony ze sprawozdania finansowego, a związanymi z nim zobowiązaniami oraz ocenę charakteru ryzyka z nim związanego i stopnia utrzymywania przez jednostkę zaangażowania w wyłączony składnik aktywów. Zmiana definiuje utrzymywane zaangażowanie w celu stosowania wymogów dotyczących ujawnień. Zastosowanie powyższej zmiany nie miało wpływu na sytuację finansową, ani na wyniki działalności Spółki. MSSF 12 Podatek dochodowy Podatek odroczony: odzyskanie wartości aktywów Zmiana reguluje, w jaki sposób należy kalkulować podatek odroczony w przypadku, gdy prawo podatkowe inaczej traktuje odzyskanie wartości nieruchomości inwestycyjnej poprzez jej wykorzystanie i poprzez zbycie, a jednostka nie ma planów co do jej wykorzystania. Należy w takiej sytuacji założyć, że nieruchomość zostanie sprzedana. Jeśli nieruchomość jest elementem modelu biznesowego, w ramach którego korzyści z nieruchomości uzyskiwane są w dłuższym czasie, a nie poprzez ich zbycie, powyższe założenie się uchyla i do kalkulacji podatku odroczonego przyjmuje się wykorzystanie nieruchomości inne niż wskutek sprzedaży. Zastosowanie powyższej zmiany nie miało wpływu na sytuację finansową, ani na wyniki działalności Spółki. VII. Nowe standardy oczekujące na wdrożenie Poniżej zostały przedstawione opublikowane nowe standardy i interpretacje KIMSF, które zostały opublikowane przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, jednakże nie są obowiązujące w bieżącym okresie sprawozdawczym. MSSF 9 Instrumenty finansowe - (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub po tej dacie), MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSSF 12 Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSSF 13 Wycena wartości godziwej (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSR 12 Podatek dochodowy (podatek odroczony: realizacja aktywów obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub po tej dacie), MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) Jednostkowe sprawozdania finansowe (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), Załączone noty stanowią integralną część skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 10

15 Libra Capital Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 r. (wszystkie kwoty podane są w złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku o ile nie podano inaczej) MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych - prezentacja składników innych całkowitych dochodów (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze poprawki do rachunkowości świadczeń po okresie zatrudnienia (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja - Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych zmiana dotyczy prezentowania aktywów i zobowiązań finansowych w sprawozdaniu finansowym w kwotach netto, gdy spełnione będą dwa warunki. Jednostka posiada tytuł prawny do dokonania kompensaty aktywów i zobowiązań oraz zamierza rozliczyć aktywa i zobowiązania finansowe w kwocie netto lub równocześnie (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), KIMSF 20 Koszty wydobycia w fazie produkcji metoda odkrywkową ujmowanie kosztów odkrywkowej działalności wydobywczej (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), Przy sporządzaniu niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego nie zastosowano żadnego z opublikowanych, ale nieobowiązujących standardów i interpretacji standardów. Spółka obecnie analizuje konsekwencje oraz wpływ zastosowania powyższych nowych standardów oraz interpretacji na sprawozdania finansowe. 7. Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub częstotliwość W dniu 29 czerwca 2012 r. spółka zbyła całe przedsiębiorstwo, tj. wszystkie aktywa, (z wyłączeniem należności z tyt. podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych) oraz zobowiązania związane z tymi aktywami. Ze względu na zbycie aktywów, zostały wycofane wszystkie odpisy aktualizacyjne, jakie Spółka utworzyła w poprzednich okresach sprawozdawczych. W efekcie sprzedaży przedsiębiorstwa, wszyscy pracownicy przeszli, na podstawie art. 23 Kodeksu pracy, do nowego pracodawcy. W efekcie rozwiązano wszystkie rezerwy na świadczenia pracownicze. Na dzień sprzedaży Spółka rozliczała przychody poprzez rozliczenia międzyokresowe związane z dotacjami na nabycie aktywów. Aktywa te zostały zbyte, więc przychody te zostały przypisane do bieżącego okresu. Zobowiązania Spółki, które nie były wymagalne na dzień sprzedaży przedsiębiorstwa, zostały przejęte przez Kupującego, co zakwalifikowano do przychodów ze zbycia przedsiębiorstwa. Mając powyższe na uwadze poniższa tabela przedstawia wynik na sprzedaży przedsiębiorstwa. Treść Wartość w zł Koszty związane ze zbyciem aktywów przedsiębiorstwa ,28 Przychody związane z zobowiązaniami i rezerwami przedsiębiorstwa oraz odwróceniem odpisów aktualizacyjnych ,89 Cena sprzedaży ,00 Wynik na sprzedaży przedsiębiorstwa ,61 8. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej działalności Spółki Działalność Spółki prowadzona w dotychczasowym zakresie (przedsiębiorstwie) w dniu 29 czerwca 2012 r. została zaniechana w wyniku sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki. Załączone noty stanowią integralną część skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 11

16 Libra Capital Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne sprawozdanie f f i f f (wszystkie kwoty podane są w złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku o ile nie podano inaczej) w Przychody i wyniki segmentów ła działalność w jednym segmencie branżowym płyt pilśniowych. Cała ta działalność zakwalifikowana jest do działalności zaniechanej. Ze względu na to, Spółka odstąpiła od prezentacji przychodów i wyników na segmentach. op W bieżącym okresie podatek dochodowy nie wystąpił. W dniu 29 czerwca 2012 r. spółka zbyła całe przedsiębiorstwo, tj. wszystkie aktywa, (z wyłączeniem należności z tyt. podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych) oraz zobowiązania związane z tymi Poniższa tabela prezentuje skutki zbycia przedsiębiorstwa w kontekście przychodów i kosztów Tytuł Wartość o ahhc wda kp d t o cdc edp oo z2, 27cR7c 72K 724RK2 Mubezpieczenia społeczne z, 2 RK R 7 zcc K7R44 artość bilansowa środków trwałych, 7c, K, 9R 1 a Koszty zmniejszające podstawę opodatkowania da PhP ot t wh M z 27c z19rc4 M artość podatkowa środków trwałych z K 9K1 141R1 t Przychody nie będące ac wok ccp cw M Rozwiązanie odpisy akt. środki trwałe 2 KzK z9r72 M Rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego wartość materiałów 2 Kz2R97 M Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności wątpliw 272 c, cr9k M i Przychody przyszłych okr. 2c1 z z 7R71 e Przychody lat ubiegłych zwiększ jące podstawę opodatkowania P PP k Dochód do opodatkowania (1+2 a t ye. oe aho t cd Pk c P PP h c. oe aho 9k t cd Pk oo wypłacone W okresie śródrocznym akcjonariuszom nie została wypłacona dywidenda. od Na dzień r. Spółka nie korzysta z leasingu operacyjnego. oa o oek ht c kp i aa s s s różnice kursowe w n s oa es ct k t ca Pe f e s a różnice kursowe o o nss an Załączone noty stanowią integralną część skróconego śródrocznego 12

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. RAPORT ROCZNY za 2011 rok. Kwiecień 2012 rok

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. RAPORT ROCZNY za 2011 rok. Kwiecień 2012 rok EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY za 2011 rok Kwiecień 2012 rok Raport roczny za 2011r. Oświadczenie Zarządu. A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU - Kraków, 7 listopada 2014 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku INDEKS DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo