Regulamin konkursu na nazwę Stacji Paliw przy ul. Reymonta 11 (dawna baza PKS )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu na nazwę Stacji Paliw przy ul. Reymonta 11 (dawna baza PKS )"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu na nazwę Stacji Paliw przy ul. Reymonta 11 (dawna baza PKS ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Celem Konkursu jest wybór oryginalnej nazwy Stacji Paliw przy ul. Reymonta 11 (dawna baza PKS ). Wyłoniona w Konkursie nazwa będzie wykorzystywana do identyfikacji i promocji obiektu Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu oraz warunki uczestnictwa w nim Konkurs trwa od 19 czerwca 2015 r od godziny 13:00 do 03 lipca 2015 r do godziny 12: Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej: do dnia 10 lipca 2015 r Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik oświadcza, że zapoznał i podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść. 2. Organizator konkursu 2.1. Organizatorem Konkursu jest: VANSTAR PRODUKCJA RUR WYDECHOWYCH PAWEŁ SZOSTAK KSIĄŻE-SKRONIÓW JĘDRZEJÓW NIP: REGON: zwany dalej Organizatorem. 3. Uczestnicy konkursu 3.1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna (w tym także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik konkursu składa u Organizatora konkursu wypełniony formularz (przykład zawiera załącznik nr 1) zawierający poniższe dane: propozycję nazwy (pole: moja propozycja ) imię osoby zgłaszającej nazwę(pole: imię ) nazwisko osoby zgłaszającej nazwę (pole: nazwisko ) nr kontaktowy do osoby zgłaszającej nazwę (pole: tel.kont. ) Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe Wypełniony formularz należy dostarczyć: w dniu 19 czerwca 2015 r. od godziny 13:00 do 22:00 do urny przy scenie przy ul. W.Reymonta 21, Jędrzejów od 20 czerwca 2015 r do 03 lipca 2015 r w Restauracji u Pawła, ul. W.Reymonta 21, Jędrzejów 3.4. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie jedną propozycje nazwy. 1

2 4. Wymagania dotyczące prac konkursowych 4.1. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane ani w jakikolwiek sposób wykorzystywane i publikowane Nazwa Stacji Paliw musi spełniać następujące warunki: nazwa nie może być za długa musi budzić dobre skojarzenia z prowadzoną działalnością stacji paliw nawiązywać do charakteru miejsca być łatwa do zapamiętania być oryginalna 4.3. Uczestnik zgłaszając Pracę konkursową oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe do tej Pracy konkursowej i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną z tego tytułu Uczestnik będzie w pełni odpowiedzialny za straty majątkowe jakie poniesie Organizator z tytułu roszczeń osób trzecich Naruszenie przez Uczestnika zasad opisanych w Regulaminie, naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź postępowanie nierzetelne, nieetyczne i w jakikolwiek sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego może skutkować usunięciem Uczestnika z udziału w Konkursie i wygaśnięciem ewentualnego prawa do Nagrody. Za takie zachowanie można uznać w szczególności: podawanie nieprawdziwych danych przy rejestracji w Konkursie, umieszczanie w ramach Zadania konkursowego treści mogących być odebrane jako obraźliwe, zawierające wulgaryzmy, propagujących alkohol lub inne środki odurzające, obrażających osoby publiczne, obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie lub zachęcających do nienawiści, zawierających informacje naruszające dobra innych osób, obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby lub przyczyniających się do łamania praw autorskich oraz takie, które naruszają dobry wizerunek Organizatora Na podstawie art Kodeksu Cywilnego, z datą przekazania danemu Zwycięzcy Nagrody, na Organizatora przechodzą wszelkie prawa do stworzonej przez niego Pracy konkursowej, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa zależne, w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy konkursowej - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (FDD, HDD, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne) i przepisanie utrwalenia na inną technikę, rodzaj zapisu; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę konkursową utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terenie RP i poza granicami RP, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; wymiana nośników na których utrwalono Pracę konkursową; wprowadzanie i przetwarzanie w pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, sieci multimedialnych oraz sieci teleinformatycznych umożliwiających zwielokrotnianie Pracy konkursowej w pamięci telefonów komórkowych i odtwarzanie Pracy konkursowej za pomocą tych telefonów; wprowadzanie i przetwarzanie w sieci Internet, w tym w szczególności uploading i downloadning 2

3 publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym nadawanie za pomocą wizji i fonii przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych lub organizacji radiowych i telewizyjnych, retransmisja, reprodukcja trwała tj. wielokrotne, nieograniczone w czasie wykorzystywanie, swobodne używanie i korzystanie z Pracy konkursowej oraz jej pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczania towarów, dokonywanie przez Organizatora oraz podmioty pozostające z nimi w związkach kapitałowych, personalnych, gospodarczych, modyfikowanie Pracy konkursowej w całości lub części oraz dokonywanie jej opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów Pracy konkursowej lub całości Wydanie Nagród Zwycięzcy, zaspokaja jego wszelkie roszczenia z tytułu praw własności intelektualnej Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji projektu w celu jego skutecznego wykorzystania Uczestnicy Konkursu zwolnią Organizatora lub Wykonawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie publikacji Pracy konkursowej autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne lub prawa zależne oraz prawa do wizerunku nie będą im przysługiwać w zakresie w jakim następuje ich przeniesienie lub udzielenie na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Przeniesienie praw autorskich majątkowych, na zasadach i w zakresie określonych w Regulaminie potwierdzone zostanie poprzez podpisanie przez danego Zwycięzcę Protokołu Odbioru Nagrody, zgodnie z treścią Regulaminu Uczestnicy Konkursu zwolnią Organizatora lub Wykonawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie publikacji Pracy Konkursowej autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne lub prawa zależne nie będą im przysługiwać w zakresie w jakim następuje ich przeniesienie lub udzielenie na podstawie postanowień niniejszego punktu Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do zgłoszonej przez siebie Pracy konkursowej pod warunkiem zawieszającym otrzymania Nagrody Uczestnik konkursu podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na wykorzystanie ich w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagrody. Podanie nieprawdziwych danych jest okolicznością dyskwalifikującą Zwycięzcę z udziału w Konkursie. 5. Rozstrzygnięcie konkursu 5.1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa w składzie 5 osobowym wyłoniona przez Organizatora konkursu Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac i wskazuje zwycięzcę konkursu Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji, który przechowywany będzie w siedzibie Organizatora konkursu Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: oryginalność łatwość kojarzenia i zapamiętywania dobra identyfikacja nazwy 3

4 czytelność i funkcjonalność 5.5. Komisja Konkursowa jest uprawniona na każdym etapie prowadzenia Konkursu, do pozbawienia Uczestnika prawa do Nagrody w przypadku gdy Organizator stwierdzi, że Uczestnik naruszył którąkolwiek z zasad udziału w Konkursie określoną w niniejszym Regulaminie. Powyższe dotyczy również sytuacji gdy informacja o naruszeniu zostanie przekazana Komisji Konkursowej, po powiadomieniu Uczestnika o przyznaniu Nagrody Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie Organizator konkursu akceptuje wskazanie Komisji Konkursowej, o którym mowa w ust Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 lipca 2015 roku Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej Organizatora: Uczestnik konkursu, które praca konkursowa zostanie uznana przez Komisję Konkursową za najlepszą spośród wszystkich ocenianych prac, zostanie powiadomiony telefonicznie o swoim zwycięstwie oraz o terminie i miejscu wręczenia nagrody. 6. Nagroda 6.1. W konkursie zostaną przyznane poniższe nagrody: Zwycięzca (pierwsze miejsce) konkursu otrzyma nagrodę: Rower Górski marki GIANT Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy Konkursu w czasie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora nie później niż w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie dowodu osobistego zwycięzcy konkursu Odmowa przyjęcia Nagrody, niedostarczenie Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności: wskutek podania nieprawidłowych danych, niepełnych danych, lub nieodebranie Nagrody w terminie 30 dni, oznacza utratę prawa do Nagrody. Nagroda zostanie przekazana na cele charytatywne wskazane przez Organizatora Nagrody nie podlegają wymianie na inne Nagrody, ani na równowartość w środkach pieniężnych. 7. Postanowienia końcowe 7.1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych w szczególności za nieprawidłowe lub niepełne dane osobowe uniemożliwiające odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę Organizator nie zwraca Uczestnikom prac konkursowych biorących udział w konkursie Po rozstrzygnięciu konkursu, wszystkie dostarczone a nie wyróżnione prace konkursowe zostaną trwale zniszczone w obecności Komisji Konkursowej 7.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 4

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na nazwę Stacji Paliw przy ul. Reymonta 11 (dawna baza PKS ) Przykładowy formularz zgłoszeniowy udziału w konkursie: 5

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny 1 Nazwa i organizator konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu 1 Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02 672) przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.missionwraps.pl (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu www.missionwraps.pl (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne Regulamin serwisu www.missionwraps.pl (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez MUG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu 1 Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02 672) przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej

REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej Wrocław, dnia 01 listopada 2014r. I. Informacje o Organizatorze Tailored Mobile Solutions Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo