REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: Koordynatorem konkursu jest agencja John Pitcher Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jana Skrzetuskiego 15A/ Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym spółki PLN, dalej zwana Koordynatorem. 3. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Konkursu wykonuje Organizator. 4. Konkurs odbywa się w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa polskiego. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od do , przy czym za datę zakończenia Konkursu uznaje się dzień, w którym odbędzie się wyłonienie Zwycięzców Nagród. 6. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie portalu społecznościowego Facebook (dalej Facebook ) za pomocą aplikacji konkursowej dostępnej na https://www.facebook.com/drpepperpl?fref=ts, przy czym nie jest on w żaden sposób sponsorowany, popierany czy przeprowadzany przez Facebook czy osoby fizyczne, osoby prawne czy jednostki organizacyjne z nim powiązane. 7. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 8. Treść Regulaminu jest dostępna w aplikacji pod adresem: https://apps.facebook.com/drinkordie/ 9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. i nie podlega regułom zawartym w tej ustawie czy rozporządzeniach wykonawczych do niej. II

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są chronione w pełni zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu na podstawie pisemnych porozumień wyłącznie podmiotom, które współpracują przy urządzeniu Konkursu (w tym Koordynatorowi) i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego przeprowadzenia. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Koordynatora w celu i zakresie związanym przedmiotowo z realizacją Konkursu, tj. a) wyłonieniem Zwycięzców, b) weryfikacją Zwycięzców, c) doręczeniem nagród, d) publikacją danych Zwycięzców tj.: podania nazwy profilowej użytkownika portalu Facebook na stronie konkursowej. 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody. Osobom podającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści takich danych oraz prawo poprawiania danych, a także żądanie ich usunięcia. III UCZESTNICY KONKURSU 1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, przebywająca/zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być użytkownicy serwisu posiadający aktywne konto na wspomnianym serwisie. 3. Każdy Uczestnik Konkursu biorący udział w Konkursie akceptuje warunki regulaminu. 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmiotów współpracujących przy realizacji Konkursu jak również pracownicy, małżonkowie oraz krewni w linii prostej pierwszego stopnia. 5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem.

3 6. Osoby fizyczne, które spełnią wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz poprawnie zgłoszą swój udział w Konkursie, zwane będą w dalszej części Regulaminu "Uczestnikami". 7. Uczestnicy, którzy uchybią którejkolwiek z zasad Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani. 8. Uczestnicy Konkursu poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku opatrzonego opisem i identyfikatorem wykorzystywanym przez niego na portalu Facebook we wszelkiego rodzaju materiałach informacyjnych o Konkursie, jak również w materiałach promocyjnych, reklamowych, marketingowych i prasowych, w tym w prasie, Internecie i na ulotkach bez ograniczenia, co do czasu i terytorium i bez dodatkowego wynagrodzenia. IV ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE i SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki: a) w dniach od 15 października do 5 listopada 2014 roku do godziny włącznie zgłosić swój udział w Konkursie i udzielić aplikacji wymaganych uprawnień; b) wypełnić zadanie konkursowe polegającego na kreatywnym podpisaniu zdjęcia z aplikacji. 2. Fakt uznania zgłoszenia za ważne i uprawniające do uczestnictwa w Konkursie musi być potwierdzone przez Organizatora konkursu. 3. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą stanowić podstawę do odbioru nagrody w przypadku wygranej. IV NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 1. Organizator przewiduje następujące nagrody w Konkursie (dalej zwane Nagrodami ): 21 nagród w postaci zapasu napoju Dr Pepper (24 puszki) o wartości 2 zł brutto każda (dalej zwane Nagrodą II stopnia lub łącznie Nagrodami II stopnia ); 3 nagrody w postaci konsoli Sony Playstation 4 o wartości zł brutto każda (dalej zwana Nagrodą I stopnia ).

4 2. W Konkursie mogą się ubiegać o nagrodę tylko Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowo zgłoszenia się do Konkursu. 3. Podstawą otrzymania nagrody jest decyzja Jury konkursowego o przyznaniu nagrody, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Kryterium oceny prac będzie kreatywność i oryginalność podpisu. 4. Codziennie Nagrodę II stopnia wygrywa 1 osoba (dalej Laureat Nagrody II stopnia ). 5. Co tydzień spośród Laureatów Nagrody II stopnia, które wygrały nagrodę dzienną wyłaniany będzie laureat nagrody tygodniowej (dalej Laureat Nagrody I stopnia ). 6. Komisja Konkursowa będzie zamieszczać informację o Laureatach w aplikacji https://apps.facebook.com/drinkordie/ w ciągu 3 dni od przyznania Nagrody. 7. Komisja Konkursowa, w skład której będą wchodzić przedstawiciele Organizatora, wyłoni Laureatów Nagrody I stopnia i Laureatów Nagrody II Stopnia (łącznie dalej zwanych Laureatami ) podczas specjalnych posiedzeń. 8. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne, zniekształcone, etc. w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych są nieważne i będą wykluczane z Konkursu. 9. Decyzja Komisji Konkursowej potwierdza autentyczność zgłoszeń i ma charakter ostateczny i wiążący dla Uczestników. 10. Organizator Konkursu, przyzna laureatom nagród tygodniowych dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody I stopnia. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa powyżej, jest potrącana przez Organizatora na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych - zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z roku 2012, poz. 361 ze zm.). 11. Nagrody zostaną przesłane Laureatom przez Organizatora nie później niż 30 dni od dnia przyznania Nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej. 12. Zwycięzcy są zobowiązani do przekazania danych adresowych do wysyłki Nagrody w ciągu 7 dni od publikacji Listy Zwycięzców. 13. Nieotrzymanie danych w terminie spowoduje przyznanie Nagrody kolejnej osobie z rankingu. 14. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę prawo do otrzymania Nagrody nie może zostać przeniesione na osoby trzecie. 15. Decyzja Jury o przyznaniu Nagrody jest ostateczna. 16. Zwycięzca może zrzec się Nagrody. W przypadku zrzeczenia się Nagroda przepada bez prawa

5 do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora lub/i Koordynatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Organizatora zostanie przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Zwycięzcy. V Prawa autorskie 1. Zadania konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane ani w jakikolwiek sposób wykorzystywane i publikowane. 2. Uczestnik zgłaszając Zadanie konkursowe oświadcza, że jest w pełni uprawniony do korzystania i rozporządzania Zadaniem konkursowym oraz że przysługują mu pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe do tego Zadania konkursowego i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną z tego tytułu. Uczestnik oświadcza, że prawa autorskie do Zadania konkursowego dostarczonego przez niego Organizatorowi w ramach udziału w Konkursie nie będą w niczym ograniczone, w szczególności nie będą naruszały żadnych praw osób trzecich, w tym również autorskich praw zależnych. Uczestnik będzie w pełni odpowiedzialny za wszelkie szkody jakie poniesie Organizator i Fundator z tytułu roszczeń tych osób trzecich. 3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do odrzucenia, nie brania pod uwagę Zadań konkursowych o jakości nie pozwalającej na ich dopuszczenie do Konkursu, nie spełniających wymagań opisanych w Regulaminie lub je naruszających, w tym między innymi Zadań konkursowych zawierających treści obraźliwe, wulgarne i nieprzyzwoite, obrażające uczucia religijne, obyczajowe i narodowe, naruszające obowiązujące normy prawne, moralne i propagujące przemoc, propagujące alkohol lub inne środki odurzające, obrażające osoby publiczne, obrażające inne narodowości, religie, rasy ludzkie lub zachęcających do nienawiści, zawierające informacje naruszające dobra innych osób, obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby lub przyczyniające się do łamania praw autorskich oraz takie, które naruszają dobry wizerunek Organizatora lub Fundatora. 4. Uczestnik, zgłaszając Zadanie konkursowe udziela Organizatorowi wyłącznej, nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej licencji do korzystania ze zgłoszonego utworu Zadania konkursowego w szczególności w zakresie jego części określonej w 5, ust.1.b.2 Regulaminu ( Utwór ), w zakresie promocji i reklamy Konkursu, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Konkursie, dla potrzeb prawidłowej realizacji Konkursu w tym do korzystania w ramach serwisu Filmweb.pl, w zakresie określonych w ust.5 poniżej pól eksploatacji. Wskazana w niniejszym punkcie licencja uprawnia Organizatora do udzielenia sublicencji na rzecz osób trzecich. 5. Na podstawie art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), z datą przekazania Zwycięzcy, Nagrody na Organizatora przechodzą

6 wszelkie prawa do stworzonego przez tego Zwycięzcę Zadania konkursowego w szczególności w zakresie Utworu, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe oraz prawo do wykonywania praw zależnych, na terytorium całego świata, w zakresie następujących pól eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania konkursowego - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Zadania konkursowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (FDD, HDD, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne) i przepisanie utrwalenia na inną technikę, rodzaj zapisu, b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie konkursowe utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terenie RP i poza granicami RP, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; wymiana nośników na których utrwalono Zadanie konkursowe; wprowadzanie i przetwarzanie w pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, sieci multimedialnych oraz sieci teleinformatycznych umożliwiających zwielokrotnianie Zadania konkursowego w pamięci telefonów komórkowych i odtwarzanie Zadania konkursowego za pomocą tych telefonów; wprowadzanie i przetwarzanie w sieci Internet, w tym w szczególności uploading i downloadning, c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zadania konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, d) nadawanie za pomocą wizji i fonii przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych lub organizacji radiowych i telewizyjnych, e) retransmisja, f) reprodukcja trwała tj. wielokrotne, nieograniczone w czasie wykorzystywanie, g) swobodne używanie i korzystanie z Zadania konkursowego oraz jego pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji (w tym wykorzystanie w reklamach, na billboardach) lub oznaczania towarów, jak również jako hasła, sloganu, rejestracji znaku towarowego itp., dokonywanie przez Organizatora oraz podmioty pozostające z nimi w związkach kapitałowych, personalnych, gospodarczych, h) modyfikowanie Zadania konkursowego w całości lub części oraz dokonywanie jego opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów Zadania konkursowego lub całości. 6. Organizator będzie uprawniony w zakresie praw przenoszonych na zasadach określonych w treści niniejszego punktu, do dokonywania ich cesji lub udzielania licencji do korzystania z nich, na rzecz osób trzecich.

7 8. Wydanie Nagród Zwycięzcom, zaspokaja ich wszelkie roszczenia z tytułu praw własności intelektualnej. 9. Uczestnicy Konkursu zwolnią Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie wykorzystania przez Organizatora danego Zadania konkursowego prawa do tego Zadania konkursowego, nie będą im przysługiwać w zakresie w jakim następuje ich przeniesienie lub udzielenie na podstawie postanowień niniejszego paragrafu. 10. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do zgłoszonego przez siebie Zadania konkursowego pod warunkiem zawieszającym otrzymania Nagrody. VI REKLAMACJE 1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, muszą być sporządzone na piśmie i przesyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską, w terminie dwóch miesięcy od dnia zaistnienia podstawy do reklamacji na adres Koordynatora lub w formie owej na jednak w każdym przypadku nie później niż do dnia r. a. rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego bądź potwierdzenie wysłania reklamacji drogą elektroniczną. 2. Każda reklamacja powinna wskazywać szczegółowy powód/powody reklamacji oraz zawierać: a. imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację i Nick w przypadku, gdy posługuje się takowym na portalu społecznościowym Facebook b. dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację, pod którym Uczestnik oczekuje odpowiedzi na reklamację c. dokładny opis i powód reklamacji 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się z przedstawicieli Organizatora. 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja Organizatora w zakresie uznania albo nie uznania reklamacji jest ostateczna. 5. Nieuwzględnione roszczenia mogą być dochodzone przez Uczestników przez właściwym sądem powszechnym. VI

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Konkursie w stosunku do Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Uczestnik, dopuszcza się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu. 2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu. 3. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie, oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem, nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie ani prawo zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełnienia warunków Regulaminu w czasie trwania Konkursu, ale pod warunkiem iż nie będzie to wpływało na jakość Konkursu oraz nie wpłynie to na warunki pogorszenia się uczestnictwa w Konkursie. 5. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego. 6. Konkurs nie jest organizowany przez portal facebook.com.

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu 1 Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02 672) przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu 1 Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02 672) przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo