Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu "Jestem w Play""

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 zł ; NIP , tel.: [+48] ( Organizator ). Organizator jest również przyrzekającym nagrody w Konkursie. 2. Partnerem Konkursu jest P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Taśmowa 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr , Regon , NIP , o kapitale zakładowym ,00 PLN, zwana dalej Partnerem. 3. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu. Organizator jest również wydającym nagrody w Konkursie. 4. Konkurs jest przeprowadzony w ramach strony www: (zwanej dalej Stroną Konkursową). 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540). 6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu ( Regulamin ) oraz obowiązujących przepisów prawa. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik oświadcza, że zapoznał i podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść. 2. Czas trwania Konkursu Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w sieci Internet w dniach od do do godz ( Czas trwania Konkursu ). 3. Komisja Konkursowa Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. 4. Uczestnictwo w Konkursie W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które są konsumentami w rozumieniu art kodeksu cywilnego ( Uczestnicy"). Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Partnera i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 5. Zasady Konkursu 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w czasie trwania Konkursu wykonać pracę konkursową ( Praca konkursowa ) w postaci krótkiego filmu (do 15 sek.) zamieścić ją jako Pracę konkursową w bazie aplikacji konkursowej oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. 2. Uczestnik może zgłosić wiele różnych Prac konkursowych. 3. W celu otrzymania Nagrody dodatkowej na zasadach określonych w treści 7 ust. 3 Uczestnik może zamieszczać, udostępniać swoją Pracę konkursową w Internecie podając unikalny adres URL do Pracy konkursowej. 1

2 4. Naruszenie przez Uczestnika zasad opisanych w Regulaminie, naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź postępowanie w jakikolwiek sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego może skutkować usunięciem Uczestnika z udziału w Konkursie. Za takie zachowanie można uznać w szczególności: podawanie nieprawdziwych danych przy rejestracji w Konkursie, korzystanie z programów komputerowych lub innych urządzeń mających na celu ominięcie zasad i procedur konkursowych, umieszczanie w ramach Zadania konkursowego treści mogących być odebrane jako obraźliwe, zawierające wulgaryzmy, propagujących alkohol lub inne środki odurzające, obrażających osoby publiczne, obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie lub zachęcających do nienawiści, zawierających informacje naruszające dobra innych osób, obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby lub przyczyniających się do łamania praw autorskich oraz takie, które naruszają dobry wizerunek Organizatora, Wykonawcy lub innych podmiotów. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucania Prac Konkursowych o jakości technicznej nie pozwalającej na ich dopuszczenie do Konkursu (Praca konkursowa nie spełnia wymogu minimalnej rozdzielczości 640x480 px,) lub nie spełniających wymagań opisanych w Regulaminie, w tym między innymi Prac Konkursowych zawierających treści obraźliwe, wulgarne i nieprzyzwoite, obrażające uczucia religijne, obyczajowe i narodowe, naruszające obowiązujące normy prawne, moralne i propagujące przemoc etc. 6. Nagrody oraz sposób ich przyznawania 1. W Konkursie przyznane zostaną następujące Nagrody ( Nagrody ): a. 2 Nagrody główne ( Nagrody główne ) 2 samochody Jeep Renegate o wartości PLN brutto każdy, b. 31 Nagród dodatkowych ( Nagrody dodatkowe ) 31 tabletów ipadów Mini 3 o wartości 2199 PLN brutto każdy, 2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa na podmiocie wskazanym w treści gwarancji o ile do Nagrody dołączona jest karta gwarancyjna. 3. Fundatorem oraz wydającym Nagrody główne w Konkursie jest Partner, a Nagrody dodatkowe - Organizator. 7. Zasady przyznawania Nagród w ramach Konkursu. 1. Każdego dnia, o godz , przez cały okres trwania Konkursu Komisja Konkursowa spośród Prac konkursowych zgłoszonych w tym dniu, wyłoni 1 najbardziej kreatywną w opinii Komisji, Pracę konkursową, i przyzna jej autorowi ( Zwycięzca ) Nagrodę dodatkową. 2. W terminie do 14 dni roboczych od ostatniego dnia trwania Konkursu, spośród nagrodzonych zgodnie z treścią ust. 1 Prac konkursowych, Komisja Konkursowa wyłoni 2 najbardziej kreatywne w opinii Komisji Prace konkursowe. Autorowi ( Zwycięzca ) każdej z wybranych zgodnie z zasadami określonymi w treści zdania poprzedniego Prac konkursowych zostanie przyznana 1 Nagroda główna. 3. Dodatkowo, w terminie do 5 dni roboczych od ostatniego dnia trwania Konkursu, autorowi Pracy konkursowej ( Zwycięzca ), która przez Czas trwania Konkursu, zostanie obejrzana w całości przez użytkowników Internetu największą ilość razy zostanie przyznana 1 Nagroda dodatkowa. 4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne Nagrody, ani na równowartość w środkach pieniężnych. 5. Lista nagrodzonych będzie publikowana na Stronie konkursowej każdorazowo w terminie do 3 dni od dni przyznania danej Nagrody. 6. Aby otrzymać Nagrodę Uczestnik musi być abonentem P4 Sp. z o.o. 8. Podatek Do danej Nagrody, jeśli jej wartości przekroczy kwotę zwolnioną z podatku dochodowego doliczona zostanie Nagroda Pieniężna w wysokości równowartości podatku jaki Zwycięzca jest zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej w Konkursie, która nie podlega wydaniu i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361.) Podatek zostanie potrącony przez Organizatora i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego. 2

3 9. Odbiór Nagród 1. Organizator w terminie do 14 dni roboczych od daty przyznania danej Nagrody wyśle każdemu Zwycięzcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany podczas rejestracji powiadomienie o przyznanej Nagrodzie 2. Warunkiem otrzymania Nagród jest przekazanie przez Zwycięzcę w ciągu 5 dni roboczych od dnia wysłania przez Organizatora, określonego w punkcie 1 powyżej powiadomienia, informacji niezbędnych do jej przekazania, tj.: imienia, nazwiska, adresu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod który należy wysłać Nagrodę oraz nr PESEL lub innego numeru na podstawie którego możliwa będzie weryfikacja danych Uczestnika z właściwym dokumentem tożsamości. Organizator oraz Partner zobowiązują się do wykorzystania tych danych wyłącznie w celu przekazania Nagród Zwycięzcom oraz uiszczenia należnego podatku. 3. W przypadku nie przekazania przez Uczestnika w terminie i na zasadach określonych w punkcie 2 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, procedura określona w punktach 1 i 2 powyżej zostanie jednokrotnie powtórzona. W przypadku gdy powtórzenie procedury okaże się być bezskuteczne, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę. 4. Nagrody dodatkowe, zostaną przesłane przez Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres przysłany przez Uczestnika w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie, w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania tych danych adresowych. 5. Nagrody główne, Zwycięzca będzie mógł odebrać od dnia pod adresem: Auto Skaczkowski", ul. Poznańska 32, Warszawa Mory Auta będą fabrycznie nowe i wcześniej nieużywane, z przebiegiem wynikającym jedynie ze względów transportowych. 6. Przekazanie Nagród głównych oraz dodatkowych zostanie potwierdzone przez każdego z Uczestników podpisaniem Protokołu Odbioru Nagrody. Protokół Odbioru Nagrody dodatkowej dołączony będzie do przesyłki zawierającej Nagrodę i winien zostać przekazany przez Zwycięzcę, zwrotnie kurierowi. Za datę wydania Nagrody przyjmuje się datę podpisania Protokołu Odbioru Nagrody. 7. Odmowa przyjęcia Nagrody lub nieodebranie Nagrody oznacza utratę prawa do Nagrody. 8. Zwycięzca nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 9. Nagrody wysyłane będą wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Prawa autorskie 1. Prace Konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane ani w jakikolwiek sposób wykorzystywane i publikowane. 2. Uczestnik zgłaszając Pracę Konkursową oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe do tej Pracy Konkursowej i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną z tego tytułu. Uczestnik będzie w pełni odpowiedzialny za straty majątkowe jakie poniesie Partner lub Organizator z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z nieprawidłowego charakteru powyższego oświadczenia złożonego przez Uczestnika. 3. W przypadku kiedy Praca Konkursowa zawiera wizerunek, Uczestnik zgłaszając Pracę Konkursową oświadcza, że wizerunek w nim zamieszczony jest wizerunkiem: a. jego osoby i wyraża zgodę na jego rozpowszechnianie w sposób umożliwiający realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz eksploatację Pracy Konkursowej zgodnie z jego postanowieniami, b. osoby trzeciej, która wyraziła zgodę na jego rozpowszechnianie w sposób umożliwiający realizację udziału Uczestnika w Konkursie, realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz eksploatację Pracy Konkursowej zgodnie z jego postanowieniami. Uczestnik oświadcza, że jest w posiadaniu powyższej zgody wyrażonej w formie pisemnej oraz zobowiązuje się do jej przedstawienia Partnerowi lub Organizatorowi na każde wezwanie któregokolwiek z w/w podmiotów. 4. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik jest zobowiązany do udzielenia Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do sublicencjonowania na rzecz Partnera) do korzystania z zamieszczonego utworu Pracy Konkursowej, w zakresie promocji i reklamy Konkursu, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Konkursie oraz dla potrzeb prawidłowej realizacji 3

4 Konkursu, w zakresie określonych w ust. 5 poniżej pól eksploatacji. Uczestnik wyraża zgodę, aby Prace Konkursowe, były widoczne dla wszystkich osób odwiedzających stronę Konkursową. Uczestnik udziela ww. licencji na rzecz Organizatora zamieszczając Pracę Konkursową na stronie, na której prowadzony jest Konkurs. 5. Na podstawie art Kodeksu Cywilnego, z chwilą podpisania Protokołu Odbioru, na Organizatora przechodzą wszelkie prawa do stworzonej przez Zwycięzcę Pracy konkursowej, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa zależne, w zakresie następujących pól eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy konkursowej - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (FDD, HDD, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne) i przepisanie utrwalenia na inną technikę, rodzaj zapisu; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę konkursową utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terenie RP i poza granicami RP, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; wymiana nośników na których utrwalono Pracę konkursową; wprowadzanie i przetwarzanie w pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, sieci multimedialnych oraz sieci teleinformatycznych umożliwiających zwielokrotnianie Pracy konkursowej w pamięci telefonów komórkowych i odtwarzanie Pracy konkursowej za pomocą tych telefonów; wprowadzanie i przetwarzanie w sieci Internet, w tym w szczególności uploading i downloadning c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. d) nadawanie za pomocą wizji i fonii przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych lub organizacji radiowych i telewizyjnych, e) retransmisja, f) reprodukcja trwała tj. wielokrotne, nieograniczone w czasie wykorzystywanie, g) swobodne używanie i korzystanie z Pracy konkursowej oraz jej pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczania towarów, dokonywanie przez Organizatora oraz podmioty pozostające z nimi w związkach kapitałowych, personalnych, gospodarczych, h) modyfikowanie Pracy konkursowej w całości lub części oraz dokonywanie jej opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów Pracy konkursowej lub całości. 6. Wydanie Nagród Zwycięzcom, zaspokaja ich wszelkie roszczenia z tytułu praw własności intelektualnej. 7. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do każdej zgłoszonej przez siebie Pracy konkursowej. 8. Przeniesienie praw autorskich majątkowych, na zasadach i w zakresie określonym w treści podpunktu 3 powyżej potwierdzone zostanie poprzez podpisanie przez danego Zwycięzcę Protokołu Odbioru Nagrody, zgodnie z treścią 9 ust. 6 Regulaminu. 11. Dane osobowe 1. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz ze zm.; dalej uodo ). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych i ich poprawiania. 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu (w zakresie: nick, numer telefonu, adres ) będą przetwarzane doraźnie w celu przeprowadzenia Konkursu. Na zlecenie Partnera, jako administratora danych w rozumieniu art. 7 uodo, dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane dla potrzeb realizacji Konkursu przez Organizatora (zgodnie z treścią art. 31 pkt 1 uodo). 4

5 3. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu (w zakresie: imię, nazwisko, adres wysyłki nagrody, adres oraz PESEL lub numer innego dokumentu tożsamości, na podstawie którego możliwa będzie weryfikacja danych Zwycięzcy) będą przetwarzane w celu dystrybucji Nagród, w celach dowodowych przez czas przedawnienia roszczeń oraz w celu i przez okres wymagany przez przepisy podatkowe. Dane osobowe Zwycięzców Nagród dodatkowych oraz Nagród głównych w Konkursie będą przetwarzane przez odpowiednio: Organizatora oraz Partnera jako niezależnych administratorów danych w rozumieniu art. 7 uodo. 4. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika odrębnej zgody w tym zakresie jego dane osobowe będą przetwarzanie przez Partnera w celach marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji handlowych. 5. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika odrębnej zgody w tym zakresie jego dane osobowe będą przetwarzanie przez Fiat Auto Poland S.A., adres siedziby Bielsko-Biała, ul. M. Grażyńskiego 141 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji handlowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 12. Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu w szczególności dotyczące sposobu przyznawania Nagród, mogą być zgłaszane przez Uczestników każdorazowo w terminie do 27 maja 2015 r (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem poleconym na adres: Artegence Sp. z o.o., ul. Wołoska 9A, Warszawa , z dopiskiem Konkurs "Jestem w Play"- Reklamacja. 2. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni roboczych od ich otrzymania przez Komisję Konkursową. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana przez Organizatora w terminie do 20 dni roboczych od otrzymania reklamacji. 4. Reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko, adres , dokładny adres zamieszkania składającego reklamację oraz opis podstaw reklamacji. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. 5. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Uczestnika swoich roszczeń na drodze sądowej. 13. Postanowienia końcowe 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączy teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, za pomocą których Uczestnik może przystąpić do uczestnictwa w Konkursie, chyba że zakłócenia te spowodowane są nieprawidłowym działaniem sprzętu, aplikacji lub podmiotów, za które Organizator ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa. 2. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach może zablokować uczestnictwo w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: a. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, b. prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadniona podstawa do tego by uznać, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu, 5

6 3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian lub zaproponuje inną formę akcji, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzekana. 4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie naruszą praw i obowiązków nabytych przez Uczestników przed zmianą Regulaminu. Zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści po jego publikacji w aplikacji konkursowej. 5. O zakończeniu lub zmianie zasad Konkursu wszyscy Uczestnicy będą powiadomieni adnotacją na Stronie konkursowej. 6. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu, co zostanie potwierdzone poprzez zaznaczenie przez Uczestnika właściwego punktu na Stronie konkursowej. 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 8. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora I Partnera oraz na stronie internetowej 6

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo