VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut ZEZWOLENIE NA STOSOWANIE ZNAKU MARKS APPROVAL ZEICHENGENEHMIGUNG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut ZEZWOLENIE NA STOSOWANIE ZNAKU MARKS APPROVAL ZEICHENGENEHMIGUNG"

Transkrypt

1 ZEZWOLENIE NA STOSOWANIE ZNAKU MARKS APPROVAL ZEICHENGENEHMIGUNG aleo solar GmbH Marius-Eriksen-Strasse Prenzlau jest uprawniony do posługiwania się w odniesieniu do swojego produktu / is authorized to use for their product / ist berechtigt, für ihr Produkt przedstawionymi tutaj prawnie chronionymi znakami dla typów wymienionych na stronie 2 i następnych / the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff. / die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen Skontrolowano i dokonano certyfikacji zgodnie z / Tested and certified according to / Geprüft und zertifiziert nach DIN EN ( VDE ): ; EN 61215: DIN EN (VDE 0126 Teil 30-1): ; EN : DIN EN /A1 (VDE /A1): ; EN :2007/A1:2012 DIN EN /A2 (VDE /A2): ; EN :2007/A2:2013 DIN EN (VDE ): ; EN : A1:2012 IEC 61215(ed.2) IEC (ed.1) IEC (ed.1);am2 IEC (ed.1) IEC (ed.1);am1 Instytut Badań i Ceryfikacji VDE Testing and Certification Institute VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH Urząd Certyfikacji / Certification / Zertifizierungsstelle Sygnatura akt / File réf. / Aktenzeichen: / Nr certyfikatu / Strona 1/ Page / Blatt VDE Dalsze warunki podano na odwrocie i stronach kolejnych / further conditions see overleaf and following pages / Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter Offenbach, ( updated / letzte Änderung )

2 Zeiche Nazwa I siedziba posiadacza zezwolenia / Name and registered seat of the Certificate holder Nr certyfiaktu / Strona / Page / Blatt 2 Sygnatura akt / File ref./ Aktenzeichen updated / letzte Änderung Ta strona jest ważna jedynie w połączeniu ze stroną 1 certyfikatu nr. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No.. Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des sausweises Nr.. Typ(en) / Type(s) / Typ(y) A) S18YXXXZ A) S19YXXXZ/ S79YXXXZ B) L18YXXXZ B) L19YXXXZ / L79YXXXZ C) S24YXXXZ C) S25YXXXZ/ S75YXXXZ D) L24YXXXZ Struktura oznakowania typu patrz załączniki nr 1-2 Structure of typename Struktur der Typenbezeichnung see Appendices no. 1-2 siehe Anlagen Nr. 1 2 XXX w oznakowaniu typu zastępuje rzeczywistą moc modułu w standardowych warunkach testowych (STC), zaokrągloną w dół do liczby będącej wielokrotnością 5. XXX in the type number replaces the real output of the modules at STC, rounded off in steps of five. XXX in der Typenbezeichnung ersetzt die tatsächliche Modulleistung bei STC, abgerundet auf volle Fünferschritte. Y w oznaczeniu modelu zastępuje ".", "U", "G", "H", "J", "K" lub "L" i oznacza istotne właściwości elektryczne oraz / lub różne obszary sprzedaży. "Y" in the model designation represents ".", "U", "G", "H", "J","K" or "L" denoting essential electrical propeties and/or different marketing territories. "Y" in Typenbezeichnung ersetzt ".", "U", "G", "H", "J", "K" oder "L" und kennzeichnet essentielle elektrische Eigenschaften und/oder unterschiedliche Verkaufsgebiete. Z w oznakowaniu typu zastępuje.", G", T" lub "puste miejsce i oznacza różne właściwości mechaniczne. "Z" in the model designation represents.", G", T" or "a blank" denoting different mechanical properties. "Z" in the Typenbezeichnung ersetzt.", G", T" oder eine"leerstelle" und kennzeichnet unterschiedliche mechanische Eigenschaften. Dodatek do oznakowania typu Addition for type designation Zusatz zur Typenbezeichnung Opcjonalnie dodatek sol dla modułów z ramą Solrif (montaż poziomy). Optional - Suffix "sol" denoting modules with Solrif Frame (horizontal mounting). Opcjonalnie dodatek sol dla modułów z ramą Solrif (montaż poziomy). Optional - Anhang "sol" für Module mit Solrif Rahmen (Horizontal Montage). Ciąg dalszy na stronie 3 / Continued on page 3 / Fortsetzung siehe Blatt 3 /

3 Nr certyfiaktu / Strona / Page / Blatt 3 Nazwa i siedziba posiadacza zezwolenia / Name and registered seat of the Certificate holder / Sygnatura akt / File ref. / Aktenzeichen updated / letzte Änderung Ta strona jest ważna jedynie w połączeniu ze stroną 1 certyfikatu nr. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No../ Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des sausweises Nr.. Dodatek do oznaczenia modelu Addition for type designation Zusatz zur Typenbezeichnung Opcjonalnie dodatek ulr dla modułów o różnych obszarach sprzedaży. Optional - Suffix "ulr" denoting different marketing territories. Optional - Anhang "ulr" für Module mit unterschiedlichen Verkaufsgebieten. Opcjonalnie dodatek gen2 dla modułów innej generacji modułowej. Optional - Suffix "gen2" denoting a different module generation. Optional - Anhang "gen2" für Module einer anderen Modulgeneration. Max. napięcie systemowe Max. system voltage Max. Systemspannung Klasa ochronności Protection against electric shock Schutzklasse Klasa zastosowania Class of application Anwendungsklasse Odporność ogniowa Fire resistance Brandbeständigkeit Max. prąd wsteczny Max.Reverse current Max. Rückstrombelastbarkeit Informacje dodatkowe Additional information Zusätzliche Informationen DC 1000V II A Class C 20 A Moduły mogą być stosowane w przypadku grubszych warstw śniegu i lodu (5400 Pa). Modules qualified for heavy accumulations (5400 Pa) of snow and ice. Module sind für größere Schnee- und Eisablagerungen (5400 Pa) geeignet. Dla / for / für A), C) Dalsze informacje Further information Weitere Angaben patrz załączniki 1-2 see Appendices no. 1 2 siehe Anlagen Nr. 1-2 Certyfikat zezwolenia na stosowanie znaku stanowi podstawę dla deklaracji zgodności WE oraz oznakowania CE przez producenta lub jego pełnomocnika i zaświadcza o zgodności z podstawowymi wymogami dyrektywy niskonapięciowej EG 2006/95/EG wraz z jej aktualizacjami. This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC including amendments. Dieser s-ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit ihren Änderungen. Instytut Badań i Certyfikacji VDE Testing and Certification Institute VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH Sekcja ET2 Section ET2 Fachgebiet ET2

4 Nr certyfikatu / Dodatek / Supplement / Beiblatt Nazwa i siedziba posiadacza zezwolenia Name and registered seat of the Certificate holder / / Sygnatura akt / File ref. / Aktenzeichen updated / letzte Änderung Ten dodatek jest częścią certyfikatu nr. This supplement is part of the Certificate No../ Dieses Beiblatt ist Bestandteil des sausweises Nr.. Miejsce (miejsca) produkcji Place(s) of manufacture Fertigungsstätte(n) Nr referencyjny /Reference/ Referenz aleo solar GmbH Marius-Eriksen-Strasse1 D PRENZLAU Instytut Badań i Certyfikacji VDE Testing and Certification Institute VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH Sekcja ET2 Section ET2 Fachgebiet ET2

5 Nazwa i siedziba posiadacza zezwolenia / Name and registered seat of the Certificate holder / Nr certyfikatu / Strona informacyjna / Certificate No /. Info sheet / Infoblatt Sygnatura akt / File ref./ Aktenzeichen updated/ letzte Änderung Ta strona jest ważna jedynie w połączeniu ze stroną 1 certyfikatu nr. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No../ Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des sausweises Nr.. Zezwolenia na wykorzystanie prawnie chronionego znaku VDE przedstawionego na stronie 1: Podstawą dla korzystania ze znaku są Ogólne Warunki Handlowe Instytutu Badawczo-Certyfikacyjnego - VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\agb-institut). Prawo do korzystania ze znaku posiada tylko wymieniona firma wraz z wymienionym miejscem produkcji oraz wyżej wymienione produkty z przyporządkowanymi oznaczeniami. Miejsce produkcji musi zostać tak przygotowane, by zapewniona została ciągła produkcja sprawdzonej i certyfikowanej wersji produktu. Zezwolenie obowiązuje tak długo, dopóki ważne są postanowienia VDE, które zostały przyjęte za podstawę certyfikacji, o ile nie zostaną uchylone na podstawie innych warunków wynikających z regulaminu certyfikacji (PM102). Okres ważności zezwolenia na znak VDE-GS może zostać przedłużone na podstawie wniosku. W przypadku prawnych i / lub normatywnych zmian zezwolenie na znak VDE-GS może stracić swoją ważność w terminie wcześniejszym niż podany. Produkty zawierające biocyd fumaran dimetylu (DMF) nie mogą zgodnie z decyzją komisji 2009/251/EG zostać wprowadzone do obrotu udostępnione na rynku. Certyfikat zgody na stosowanie znaku VDE zostaje podpisany wyłącznie na pierwszej stronie. Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page: Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured. The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E). The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened. Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC. The approval is solely signed on the first page. Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE: Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\agb-institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist. Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zu- grunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss. Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS- kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS- ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren. Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsent- scheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden. Der VDE-sausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS VERSION 9.2 E ND/NU Series Installation manual crystalline modules ND/NU Series 60 CELLS Montageanleitung kristalline Module ND/NU-Serie Instrukcja instalacji paneli fotowoltaicznych serii ND/NU ND-R240A2,

Bardziej szczegółowo

Dated 22 th February, 2007 Am 22. Februar 2007 Dnia 22 lutego 2007 r. Final Terms Endgültige Konditionen Warunki Ostateczne

Dated 22 th February, 2007 Am 22. Februar 2007 Dnia 22 lutego 2007 r. Final Terms Endgültige Konditionen Warunki Ostateczne Final Terms for Certificates, Turbo Certificates, Discount Certificates and Bonus Certificates Endgültige Konditionen für Zertifikate, Turbo Zertifikate, Discount Zertifikate und Bonus Zertifikate Warunki

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN

KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN PL ENG DE KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN SPRZEDAWCA / SELLER / VERKÄUFER: FIRMA / COMPANY / FIRMA ADRES / ADDRESS / ADRESSE TELEFON

Bardziej szczegółowo

Axialventilatoren. Axial fans. Wentylatory osiowe

Axialventilatoren. Axial fans. Wentylatory osiowe Axialventilatoren Axial fans Wentylatory osiowe Elektror Axialventilatoren Betriebs- und Montageanleitung Elektror axial fans Operating and assembly instructions Instrukcja obsługi i konserwacji wentylatorów

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06 Instrukcja instalacji i obsługi PL Installation and Operation Manual EN Installations- und Bedienungsanleitung DE 2010-01-06 PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PL Najnowsze wersje instrukcji, sterowników

Bardziej szczegółowo

STOMILEX Sp. z o.o. ZAKŁAD PRODUKCYJNY

STOMILEX Sp. z o.o. ZAKŁAD PRODUKCYJNY CERTYFIKAT ISO 9001:2008 DEKRA Certification GmbH niniejszym potwierdza, Ŝe przedsiębiorstwo Ul. Budowlanych 54, PL / 45-124 Opole Obsługa księgowa ul. Budowlanych 54 PL 45-124 Opole - ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Bluetooth Handsfree Kit BT77R

Bluetooth Handsfree Kit BT77R www.lutec.eu Bluetooth Handsfree Kit BT77R for Car, Office & Home User Manual Bedienungsanleitung Manuel Utilisateur Manual de Usuario Instrukcja uzytkowania - 1 - Manual English. P.2 P.13 Deutsch......P.14

Bardziej szczegółowo

Umweltplakette in dänischen Umweltzonen. Plakietki ekologiczne do stref ograniczonego ruchu w Danii

Umweltplakette in dänischen Umweltzonen. Plakietki ekologiczne do stref ograniczonego ruchu w Danii Low-emission-zone label in Danish low emission zones New statutory requirement for driving in Danish low emission zones from 1 November 2011 Umweltplakette in dänischen Umweltzonen Neue gesetzliche Vorschriften

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi Wersja 2.0 Grudzień 2014 Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Xerox i graficzny znak towarowy Xerox są znakami

Bardziej szczegółowo

Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie

Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie Warsaw Solar Roof Project Solardachprojekt Warschau Sytuacja i fakty / Background & Facts / Hintergründe & Fakten Project lead: Project implementation:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG WICHARY TECHNIC SPIS TREŚCI wstęp 2 CZAPLA 4 CZAPLA Sport 8 lampy hybrydowe solarno-wiatrowe RONDO 12 ŻURAW 16 SOWA 20 BOCIAN Eco 24 BOCIAN 28 lampy solarne

Bardziej szczegółowo

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router (Dla ASUS EZ User Interface) Podręcznik użytkownika PL4862 Wydanie poprawione V1 Czerwiec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

R+ 1610 S. Zgrabiarka. Instrukcja obslugi. Oryginalna instrukcja

R+ 1610 S. Zgrabiarka. Instrukcja obslugi. Oryginalna instrukcja R+ 1610 S Zgrabiarka Instrukcja obslugi Oryginalna instrukcja PL Bei Ersatzteilbestellungen ist die Fabrikationsnummer Ihrer Maschine unbedingt anzugeben. Das erspart Ihnen Zeit, Geld und Ärger und erleichtert

Bardziej szczegółowo

PN-EN ISO 19011 październik 2003

PN-EN ISO 19011 październik 2003 Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA ICS 03.120.20;13.020.10 PN-EN ISO 19011 październik 2003 Wprowadza EN ISO 19011:2002, IDT ISO 19011:2002, IDT Zastępuje PN-EN ISO 14010:1998, PN-EN ISO 14011:1998,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Page 1 of 337 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 22/07/2011-26/07/2011 Number of Document: Title of Document: Type of Document:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router Podręcznik użytkownika DSL-N14U Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router PL8760 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Seria DSL-N16UP / DSL-N16U Bezprzewodowy router N300 z modemem ADSL PL8931 Wydanie pierwsze Luty 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRODUKTACH PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRODUKTACH PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/2013 (98) 113 Janusz Nowastowski Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, Bydgoszcz POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRODUKTACH PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO

Bardziej szczegółowo

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

CONFORMITÉ EUROPÉENNE - ZGODNOŚĆ EUROPEJSKA JEDEN ZNAK - WIELE ZNACZEŃ I WYMAGAŃ

CONFORMITÉ EUROPÉENNE - ZGODNOŚĆ EUROPEJSKA JEDEN ZNAK - WIELE ZNACZEŃ I WYMAGAŃ Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/2014 (101) 175 Janusz Nowastowski Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, Bydgoszcz CONFORMITÉ EUROPÉENNE - ZGODNOŚĆ EUROPEJSKA JEDEN ZNAK - WIELE ZNACZEŃ I

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N Podręcznik użytkownika Seria RT-N12 Bezprzewodowy router Superspeed N PL7901 Wydanie pierwsze Grudzień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 Podręcznik użytkownika 2 PL7656 Wydanie poprawione Sierpień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

Installation Manual SMA INVERTER MANAGER / SMA DIGITAL I/O BOX

Installation Manual SMA INVERTER MANAGER / SMA DIGITAL I/O BOX Installation Manual SMA INVERTER MANAGER / SMA DIGITAL I/O BOX 1 Information on this Document 1.1 Validity This document is valid for the SMA Inverter Manager and for the SMA Digital I/O Box. 1.2 Target

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL Podręcznik użytkownika DSL-AC68U Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL PL8891 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego

Bardziej szczegółowo

Deutscher Bundestag Drucksache 16/12590

Deutscher Bundestag Drucksache 16/12590 Deutscher Bundestag Drucksache 16/12590 16. Wahlperiode 08. 04. 2009 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag vom 16. September 2004 zwischen der Bundesrepublik Deutschland

Bardziej szczegółowo