I semestr: 98 godzin. 20. Odpowiedzialność za wypadki w sporcie. (4 godz.) 21. Odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska. (4 godz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I semestr: 98 godzin. 20. Odpowiedzialność za wypadki w sporcie. (4 godz.) 21. Odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska. (4 godz."

Transkrypt

1 Ramowy plan studiów podyplomowwych Odpowiedzialność odszkodowawcza na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Instytut Prawa Cywilnego Program studiów obejmuje 200 godzin dydaktycznych podzielonych na dwa semestry. Zajęcia będą odbywać się w cyklu weekendowym, w soboty i niedziele przez 13 weekendów, z czego 6 w semestrze zimowym i 7 w semestrze letnim. Zajęcia są planowane w następujących godzinach: sobota (8 godz. dydaktycznych), niedziela (8 godzin dydaktycznych) I semestr: 98 godzin Zagadnienia ogólne (36 godz.) 1. Istota i funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej. Przesłanki i zasady. 2. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność. Znaczenie zgody poszkodowanego (2+2=4) 3. Normalne następstwa zdarzenia. Adekwatny związek przyczynowy. (2 godz.) 4. Wina w odpowiedzialności odszkodowawczej. Pojęcie należytej staranności. Należyta staranność zawodowca. 5. Ostrożność, staranność i rezultat w zobowiązaniach. 6. Szkoda. Obliczanie szkody na mieniu. Redukcja szkód. Przyczynienie się poszkodowanego. Sposoby naprawienia szkody. Ustalenie wysokości odszkodowania. Przedawnienie roszczeń. 7. Szkody na osobie. Dobra osobiste. Zadośćuczynienie za krzywdy. Pojęcie krzywdy kontraktowej. 8. Odpowiedzialność deliktowa a odpowiedzialność kontraktowa. Odpowiedzialność odszkodowawcza a inne roszczenia. Zbieg roszczeń odszkodowawczych - konkurencja reżimów odpowiedzialności cywilnej. 9. Odpowiedzialność solidarna. Solidarność nieprawidłowa. (2 godz.) 10. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Blok I - kontraktowy (20 godzin) 11. Odpowiedzialność przedkontraktowa. Nielojalne negocjowanie. Uchybienia w prowadzeniu procedur przetargowych. Culpa in contrahendo. Listy intencyjne. Skutki prawne umowy o negocjacje. 12. Ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej a dodatkowe porozumienia umowne: zadatek, kara umowna, odstępne. Umowne modyfikacje odpowiedzialności kontraktowej. Niedozwolone klauzule umowne. 13. Odszkodowanie z umowy przedwstępnej. 14. Odpowiedzialność odszkodowawcza w umowach konsumenckich. 15. Kontraktowa odpowiedzialność za osoby trzecie. Blok II - deliktowy (42 godziny) 16. Zdolność deliktowa małoletnich. 17. Odpowiedzialność za produkt. 18. Szkody wyrządzone w Internecie. 19. Odpowiedzialność za niezapewnienie bezpieczeństwa lub za stworzenie stanu niebezpieczeństwa. 20. Odpowiedzialność za wypadki w sporcie. 21. Odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska. 1

2 22. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Ogrody zoologiczne, rezerwaty przyrody, obrót zwierzętami egzotycznymi, hodowla zwierząt niebezpiecznych. Pszczoły. Piranie w sadzawce centrum handlowego. 23. Odszkodowania za szkody wyrządzone przez ruch pojazdów mechanicznych. Wypadki komunikacyjne. 24. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa. 25. Odpowiedzialność osób prawnych. Personel, uchwały organów kolegialnych, wina anonimowa, organizacyjna. 26. Umowne modyfikacje odpowiedzialności deliktowej. Niedozwolone klauzule modyfikujące odpowiedzialność odszkodowawczą. (2 godz.) II Semestr: 102 godziny Blok III - budowlano - mieszkaniowy (12 godzin) 27. Odpowiedzialność za szkody budowlane. Prawo sąsiedzkie. Zawalenie się budowli lub oderwanie jej części. Odpowiedzialność wspólnot mieszkaniowych a odpowiedzialność właścicieli lokali. Balkony, windy i sople lodu. Effusum vel deiectum. Zalanie mieszkania. (4) 28. Odpowiedzialność z umowy deweloperskiej. Spółdzielcza umowa o budowę lokalu. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności. Dodatkowe klauzule umowne o charakterze odszkodowawczym. 29. Umowa o roboty budowlane. Udział stron w sporządzaniu kosztorysu. Dokumentacja budowlana (status prawny). Szkody na terenie budowy. Niebezpieczeństwo zniszczenia lub uszkodzenia obiektu. Podwykonawcy. Odpowiedzialność za wady budowli. Okresowe przeglądy techniczne. Kazus hali katowickiej ; możliwości regresów. Blok IV - medyczny (14 godzin) 30. Lekarz a autonomia pacjenta. Szkody medyczne. Zobowiązania lekarskie. Błąd lekarski. Powikłania pozabiegowe. Uświadomiona (poinformowana) zgoda pacjenta i sprzeciw, również pro futuro. Wybrane zagadnienia dotyczące praw pacjenta. 31. Odpowiedzialność za szkody powstałe przy czynnościach kosmetycznych. Medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna, protetyka stomatologiczna, stomatologia. Czynności eksperymentalne. 32. Odszkodowania za wrongful birth, wrongful life, wrongful conception. Odszkodowawcze aspekty zapłodnienia pozaustrojowego. 33. Wpływ orzeczeń sądów karnych i sądów lekarskich na odpowiedzialność odszkodowawczą. (2 godz.) Blok V turystyczno - hotelarski (12 godzin) 34. Odszkodowania za usługi turystyczne. Umowa pakietowa. 35. Odszkodowania w hotelarstwie. Umowa hotelowa. Odpowiedzialność za rzeczy wniesione. 36. Odszkodowania w prawie przewozowym. Czarter. Blok VI Odpowiedzialność organów władzy publicznej (20 godzin) 37. Działalność prawodawcza. 38. Działalność administracyjna. 39. Działalność sądownictwa. 40. Odpowiedzialność za naruszenie prawa wspólnotowego (UE). 41. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za dominium. Wojsko, policja, służba więzienna. (4) 2

3 Blok VII Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze (12 godzin) 42. Komornicy. 43. Notariusze. Odpowiedzialność odszkodowawcza. Specyficzny standard staranności. Wybrane zagadnienia prawa o notariacie w kontekście odszkodowań. Fałszerstwa aktów notarialnych. 44. Adwokaci i radcowie prawni. Blok VIII Inne rodzaje odpowiedzialności (16 godzin) 45. Odszkodowawcze zagadnienia rynku kapitałowego i papierów wartościowych. Odpowiedzialność brokera. 46. Odszkodowania i obowiązek wydania korzyści w prawie autorskim i wynalazczym. Dozwolony użytek prywatny. 47. Odpowiedzialność za osoby wymagające nadzoru. Nauczyciele, wychowawcy, opieka przedszkolna, żłobki. Odpowiedzialność z umów o naukę i o opiekę przedszkolną. Szczególny charakter żłobków. Niepełnosprawni. 48. Odpowiedzialność odszkodowawcza a stosunki majątkowe między małżonkami. (2 g.) 49. Odpowiedzialność odszkodowawcza w prawie spadkowym. (2 godz.) Blok IX Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody. (16 godzin) 50. Postępowanie przedsądowe (reklamacje). 51. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu sądowym. 52. Alternatywne sposoby dochodzenia roszczeń (sądownictwo polubowne, arbitraż). (4 g.) 53. Zasady i techniki dowodzenia w procesie o odszkodowanie. Ciężar dowodu. Dowód prima facie. Dowód negatywny. Biegli. Jednostki wykładowe: 4 godz. lub 2 godz. Sobota X :00-12:15 Zagadnienia ogólne. Istota i funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej. 12:45-16:00 Zagadnienia ogólne. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność X :00-12:15 Ostrożność, staranność, rezultat w zobowiązaniach. 12:45-16:00 Szkoda. Obliczanie wysokości szkody XI :00-12:15 Blok kontraktowy 12:45-16:00 Blok deliktowy XII :00-12:15 Blok kontraktowy 12:45-16:00 Blok deliktowy 9-10.I :00-12:15 Blok kontraktowy 12:45-16:00 Blok deliktowy I :00-12:15 Blok deliktowy 12:45-16:00 Blok medyczny II :00-12:15 Blok deliktowy 12:45-16:00 Blok medyczny Niedziela 9:00-12:15 Zagadnienia ogólne. Normalne następstwa zdarzenia. Związek przyczynowy. Odpowiedzialność solidarna. 12:45-16:00 Zagadnienia ogólne. Wina w odpowiedzialności odszkodowawczej. 9:00-12:15 Szkody na osobie. Dobra osobiste. 12:45-16:00 Zbieg roszczeń odszkodowawczych. 9:00-12:15 Blok kontraktowy 12:45-16:00 Blok deliktowy 9:00-12:15 Blok kontraktowy 12:45-16:00 Blok deliktowy 9:00-12:15 Blok deliktowy. 12:45-16:00 Blok budowlano - mieszkaniowy 9:00-12:15 Blok deliktowy 12:45-16:00 Blok budowlano - mieszkaniowy 9:00-12:15 Blok deliktowy 12:45-16:00 Blok budowlano - 3

4 13-14.III :00-12:15 Blok deliktowy (2) Blok medyczny (2) 12:45-16:00 Blok medyczny (4) III :00-12:15 Odpowiedzialność organów władzy publicznej 12:45-16:00 Inne rodzaje odpowiedzialności IV :00-12:15 Odpowiedzialność organów władzy publicznej 12:45-16:00 Inne rodzaje odpowiedzialności IV :00-12:15 Odpowiedzialność organów władzy publicznej 12:45-16:00 Inne rodzaje odpowiedzialności V :00-12:15 Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze 12:45-16:00 Inne rodzaje odpowiedzialności (2 +2) V :00-12:15 Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody. 12:45-16:00 Dochodzenie roszczeń mieszkaniowy 9:00-12:15 Blok turystyczno - hotelarski 12:45-16:00 Odpowiedzialność organów władzy publicznej 9:00-12:15 Blok turystyczno - hotelarski 12:45-16:00 Odpowiedzialność organów władzy publicznej 9:00-12:15 Blok turystyczno - hotelarski 12:45-16:00 Odpowiedzialność organów władzy publicznej 9:00-12:15 Inne rodzaje odpowiedzialności 12:45-16:00 Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze 9:00-12:15 Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze 12:45-16:00 Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody. 9:00-12:15 Dochodzenie roszczeń 12:45-16:00 Zagadnienia ogólne. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 4

5 Podyplomowe Studia Odpowiedzialności Odszkodowawczej (założenia ogólne) Studia poświęcone będą zagadnieniom szeroko pojmowanego prawa odszkodowawczego. Na bazie klasyki gatunku prawa cywilnego chodzi o rozwinięcie i pogłębienie wiedzy słuchaczy na tematy już to dyskusyjne, już to słabo dotychczas opracowane w doktrynie, już to na tyle nowe, że lektura dostępnych opracowań okazuje się niewystarczająca. Celem Studiów jest uzupełnienie wiadomości słuchaczy o zagadnienia, z którymi mogą się zetknąć i stykają się w praktyce zawodowej, a które nie zostały w sposób dostateczny omówione na studiach magisterskich - albowiem zwłaszcza w zakresie prawa cywilnego będąca do dyspozycji liczba godzin dydaktycznych jest zdecydowanie zbyt mała, a materiał do nauki wciąż się rozrasta. Studia obejmujące swym zakresem tematykę tak szeroką jak tutaj proponowana dotychczas nie zostały zorganizowane przez Instytut Prawa Cywilnego. Planowane jest zaangażowanie możliwie wielu osób jako wykładowców, ażeby oferta dydaktyczna była jak najbogatsza i jak najbardziej wszechstronna, a jednocześnie by mieściła się w ramach, które mogą zainteresować każdego prawnika związanego z problematyką odszkodowań. Stąd też, obok zagadnień ogólnych prawa odszkodowań, w programie zostały ujęte tematy nieraz bardzo szczegółowe - z pełną świadomością ich praktycznej przydatności. Główny nacisk ma zostać położony na zagadnienia nowe, które jednak pojawiły się jako swoista mutacja tematów klasycznych. Dlatego w projekcie jest bogato reprezentowana np. problematyka prawa medycznego czy zagadnienia turystyki i hotelarstwa, ale też odpowiedzialność przedkontraktowa. Sporo czasu został zaplanowane dla zagadnień zbiegu podstaw odpowiedzialności oraz możliwego zakresu umownych modyfikacji, z uwzględnieniem ochrony konsumenta. W dalszej perspektywie zakłada się, że zorganizowanie Studiów i zgrupowanie wokół niego wybitnych specjalistów z zakresu szeroko rozumianego prawa odszkodowawczego pozwoli stworzyć projekt badawczy o tej tematyce, który zaowocuje wartościowymi i nowoczesnymi publikacjami. Organizatorzy żywią przekonanie, iż w ten sposób ośrodek warszawski ma szanse zostać wnieść trwały wkład w naukę prawa cywilnego. Program Studiów został podzielony na bloki tematyczne, celem ułatwienia orientacji w wykładanej tematyce. 1

6 Formą zaliczenia będzie test sprawdzający na zakończenie obu semestrów. Program Studiów obejmuje 200 godzin zajęć o charakterze wykładowym. Kierownikiem Studiów będzie dr Wojciech Machała. Koordynatorem do spraw programowych będzie prof. dr hab. Adam Zieliński. Realizacja programu Studiów będzie opierać się w przeważającej części na zasobie kadrowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przewidywany jest także dodatkowo udział zaproszonych gości: przedstawicieli praktyki prawniczej raz świata nauki. Studia przeznaczone są dla prawników. Grupę docelową stanowią przede wszystkim adwokaci, radcowie prawni oraz inne osoby związane z reprezentowaniem stron w postępowaniu sądowym. Na drugim miejscu - sędziowie i prokuratorzy zainteresowani pogłębieniem wiedzy o zagadnienia nietypowe i specjalistyczne. Wprawdzie nie byłoby celowym zamykanie dostępu do studiów przedstawicielom innych zawodów, jednak preferowani będą prawnicy, pozostali zaś - w miarę wolnych miejsc. Należy podkreślić, że są to studia prawa cywilnego dla zaawansowanych, nie zaś kurs podstawowy prawa w skrócie. Minimalna liczba słuchaczy wynosi 50osób. 2

7 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Instytut Prawa Cywilnego Warszawa 2009 r. Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Zgodnie z 15 ust. 2 Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim z 12 kwietnia 2006 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przedstawia, jako załącznik do wniosku o utworzenie Podyplomowych Studiów Odpowiedzialności Odszkodowawczej, szczegółowe informacje dotyczące organizowanych Studiów. Kandydat na Kierownika Studiów Podyplomowych ( 15 ust. 2 lit. b Regulaminu): dr Wojciech Machała Nazwa studiów, cel, tryb, zakres tematyczny, czas trwania i sposób oceniania wyników nauczania ( 15 ust. 2 lit. c Regulaminu) Podyplomowe Studia Odpowiedzialności Odszkodowawczej Celem studiów jest uzupełnienie programu studiów magisterskich prowadzonych na wydziałach prawa o zajęcia z zakresu szeroko pojmowanej odpowiedzialności odszkodowawczej. Problematyka ta ma coraz większe znaczenie w praktyce, jednak z braku czasu dydaktycznego nie jest dostatecznie reprezentowana na studiach prawniczych. Celem Studiów jest stworzenie absolwentom możliwości rozwinięcia i pogłębienia wiedzy w tym zakresie. Zakres tematyczny studiów obejmuje różnorodne zagadnienia dotyczące prawa odszkodowań, poczynając od zagadnień ogólnych na poziomie bardziej zaawansowanym po kwestie szczegółowe, nie dość dokładnie opracowane w podręcznikach kursowych - a nawet na tyle nowe, że opracowania się jeszcze nie doczekały. Studia będą prowadzone zaocznie, w trybie zjazdowym, w soboty i niedziele co dwa tygodnie, od października do maja następnego roku. Łącznie obejmować będą 200 godzin dydaktycznych w ramach 13 zjazdów przez dwa semestry. Ocena wyników nauczania będzie dokonywana na podstawie wpisów zaliczeń obecności na zajęciach w Karcie Słuchacza oraz testu sprawdzającego na zakończenie zajęć, obejmującego pytania ze wszystkich przedmiotów wykładanych na Studiach. Szczegółowe warunki rekrutacji na studia ( 15 ust. 2 lit. d Regulaminu) Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Rekrutacja będzie prowadzona od 5 maja każdego roku do wyczerpania limitu miejsc i będzie 1

8 miała charakter otwarty (przy czym rekrutacja na pierwszy rok Studiów rozpocznie się z dniem 20 maja 2009 r.). O przyjęciu decydować będzie kolejność złożenia dokumentów, z zastrzeżeniem preferencji dla kandydatów, o których mowa w punkcie następnym. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia powinny złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia kierowane do Kierownika Studiów, życiorys - kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, zobowiązanie do uiszczenia opłaty za studia w postaci umowy o warunkach odpłatności za studia, trzy zdjęcia w formacie jak do dowodu osobistego, adres do korespondencji. Miejscem składania dokumentów jest Instytut Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Solec 48, Warszawa, pok Wymagania stawiane kandydatom na studia ( 15 ust. 2 lit. e Regulaminu). Kandydaci muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (II stopnia). Pierwszeństwo mają absolwenci wydziałów prawa uczelni wyższych. Sylwetka absolwenta ( 15 ust. 2 lit. f Regulaminu) Osoba o pogłębionej znajomości tematyki prawa odszkodowawczego, przygotowana do reprezentowania stron oraz do orzekania w sprawach odszkodowawczych. Program studiów, uwzględniający przedmioty nauczania w poszczególnych semestrach, ich wymiar i rozkład, warunki ich zaliczania oraz uzyskania świadectwa ukończenia studiów. ( 15 ust. 2 lit. g Regulaminu). Semestr I 1. Zagadnienia ogólne odpowiedzialności odszkodowawczej - 36 godz. (prof. Adam Zieliński, prof. Marek Safjan, dr Maciej Kaliński, dr Jacek Jastrzębski, zaliczenie na podstawie obecności) 2. Odpowiedzialność deliktowa - 42 godz. (prof. Adam Zieliński, dr Maria Boratyńska, dr. Jacek Jastrzębski, zaliczenie na podstawie obecności) 3. Odpowiedzialność kontraktowa - 20 godz. (doc. Zbigniew Banaszczyk, dr Maciej Kaliński, zaliczenie na podstawie obecności) Semestr II 4. Odszkodowania z zakresu budowlano - mieszkaniowego - 12 godz. (dr Wojciech Machała, zaliczenie na podstawie obecności) 5. Odszkodowania w prawie medycznym - 14 godz. (dr Maria Boratyńska, zaliczenie na podstawie obecności) 6. Turystyka i hotelarstwo - 12 godz. (dr Wojciech Machała, zaliczenie na podstawie obecności) 7. Odpowiedzialność organów władzy publicznej - 20 godz. (dr Beata Janiszewska, zaliczenie na podstawie obecności) 2

9 8. Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze - 12 godz. (doc. Zbigniew Banaszczyk, dr Wojciech Machała, zaliczenie na podstawie obecności) 9. Inne rodzaje odpowiedzialności - 16 godz. (prof. UW dr hab. Aleksander Chłopecki, dr Maria Boratyńska, dr Wojciech Machała, zaliczenie na podstawie obecności) 10. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych - 16 godz. (doc. Zbigniew Banaszczyk, dr Maria Boratyńska, dr Wojciech Machała, zaliczenie na podstawie obecności) Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie z pozytywnym wynikiem testu sprawdzającego. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć ( 15 ust. 2 lit.h Regulaminu) Październik 2009 r. Imienna lista wykładowców wybranych do realizacji programu ( 15 ust. 2 lit. i Regulaminu) Prof. dr hab. Marek Safjan, Prof. dr hab. Adam Zieliński, dr hab. Prof. UW Aleksander Chłopecki, doc. Zbigniew Banaszczyk, dr Maria Boratyńska, dr Beata Janiszewska, dr Jacek Jastrzębski, dr Maciej Kaliński, dr Wojciech Machała Przewidywana liczba słuchaczy lub limit przyjęć ( 15 ust. 2 lit. k Regulaminu) Przewidywana liczba słuchaczy: Uchwała Rady Wydziału w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Odpowiedzialności Odszkodowawczej oraz ich kosztorys zostają przedłożone w odrębnych załącznikach. 3

10 Plan studiów podyplomowych Odpowiedzialność odszkodowawcza Semestr zimowy: 98 godzin Zagadnienia ogólne (36 godz.) 1. Istota i funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej. Przesłanki i zasady. 2. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność. Znaczenie zgody poszkodowanego (2+2=4) 3. Normalne następstwa zdarzenia. Adekwatny związek przyczynowy. (2 godz.) 4. Wina w odpowiedzialności odszkodowawczej. Pojęcie należytej staranności. Należyta staranność zawodowca. 5. Ostrożność, staranność i rezultat w zobowiązaniach. 6. Szkoda. Obliczanie szkody na mieniu. Redukcja szkód. Przyczynienie się poszkodowanego. Sposoby naprawienia szkody. Ustalenie wysokości odszkodowania. Przedawnienie roszczeń. 7. Szkody na osobie. Dobra osobiste. Zadośćuczynienie za krzywdy. Pojęcie krzywdy kontraktowej. 8. Odpowiedzialność deliktowa a odpowiedzialność kontraktowa. Odpowiedzialność odszkodowawcza a inne roszczenia. Zbieg roszczeń odszkodowawczych - konkurencja reżimów odpowiedzialności cywilnej. 9. Odpowiedzialność solidarna. Solidarność nieprawidłowa. (2 godz.) 10. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Blok I - kontraktowy (20 godzin) 11. Odpowiedzialność przedkontraktowa. Nielojalne negocjowanie. Uchybienia w prowadzeniu procedur przetargowych. Culpa in contrahendo. Listy intencyjne. Skutki prawne umowy o negocjacje. 11a Zawieranie umów przez Intenet. Aukcja elektroniczna. Sprzedaż wysyłkowa (4 g.) 12. Ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej a dodatkowe porozumienia umowne: zadatek, kara umowna, odstępne. Umowne modyfikacje odpowiedzialności kontraktowej. Niedozwolone klauzule umowne. 13. Odszkodowanie z umowy przedwstępnej. (2 godz.) 14. Odpowiedzialność odszkodowawcza w umowach konsumenckich. 15. Kontraktowa odpowiedzialność za osoby trzecie. (2 godz.) 1

11 Blok II - deliktowy (42 godziny) 16. Zdolność deliktowa małoletnich. 17. Odpowiedzialność za produkt. 18. Szkody wyrządzone w Internecie. 19. Odpowiedzialność za niezapewnienie bezpieczeństwa lub za stworzenie stanu niebezpieczeństwa. 20. Odpowiedzialność za wypadki w sporcie. 21. Odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska. 22. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Ogrody zoologiczne, rezerwaty przyrody, obrót zwierzętami egzotycznymi, hodowla zwierząt niebezpiecznych. Pszczoły. Piranie w sadzawce centrum handlowego. 23. Odszkodowania za szkody wyrządzone przez ruch pojazdów mechanicznych. Wypadki komunikacyjne. 24. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa. 25. Odpowiedzialność osób prawnych. Personel, uchwały organów kolegialnych, wina anonimowa, organizacyjna. 26. Umowne modyfikacje odpowiedzialności deliktowej. Niedozwolone klauzule modyfikujące odpowiedzialność odszkodowawczą. (2 godz.) Semestr letni: 102 godziny Blok III - budowlano - mieszkaniowy (12 godzin) 27. Odpowiedzialność za szkody budowlane. Prawo sąsiedzkie. Zawalenie się budowli lub oderwanie jej części. Odpowiedzialność wspólnot mieszkaniowych a odpowiedzialność właścicieli lokali. Balkony, windy i sople lodu. Effusum vel deiectum. Zalanie mieszkania. (4) 28. Odpowiedzialność z umowy deweloperskiej. Spółdzielcza umowa o budowę lokalu. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności. Dodatkowe klauzule umowne o charakterze odszkodowawczym. 29. Umowa o roboty budowlane. Udział stron w sporządzaniu kosztorysu. Dokumentacja budowlana (status prawny). Szkody na terenie budowy. Niebezpieczeństwo zniszczenia lub uszkodzenia obiektu. Podwykonawcy. Odpowiedzialność za wady budowli. Okresowe przeglądy techniczne. Kazus hali katowickiej ; możliwości regresów. 2

12 Blok IV - medyczny (14 godzin) 30. Lekarz a autonomia pacjenta. Szkody medyczne. Zobowiązania lekarskie. Błąd lekarski. Powikłania pozabiegowe. Uświadomiona (poinformowana) zgoda pacjenta i sprzeciw, również pro futuro. Wybrane zagadnienia dotyczące praw pacjenta. 31. Odpowiedzialność za szkody powstałe przy czynnościach kosmetycznych. Medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna, protetyka stomatologiczna, stomatologia. Czynności eksperymentalne. 32. Odszkodowania za wrongful birth, wrongful life, wrongful conception. Odszkodowawcze aspekty zapłodnienia pozaustrojowego. 33. Wpływ orzeczeń sądów karnych i sądów lekarskich na odpowiedzialność odszkodowawczą. (2 godz.) Blok V turystyczno - hotelarski (12 godzin) 34. Odszkodowania za usługi turystyczne. Umowa pakietowa. 35. Odszkodowania w hotelarstwie. Umowa hotelowa. Odpowiedzialność za rzeczy wniesione. 36. Odszkodowania w prawie przewozowym. Czarter. Blok VI Odpowiedzialność organów władzy publicznej (20 godzin) 37. Działalność prawodawcza. 38. Działalność administracyjna. 39. Działalność sądownictwa. 40. Odpowiedzialność za naruszenie prawa wspólnotowego (UE). 41. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za dominium. Wojsko, policja, służba więzienna. (4) Blok VII Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze (12 godzin) 42. Komornicy. 43. Notariusze. Odpowiedzialność odszkodowawcza. Specyficzny standard staranności. Wybrane zagadnienia prawa o notariacie w kontekście odszkodowań. Fałszerstwa aktów notarialnych. 3

13 44. Adwokaci i radcowie prawni. Blok VIII Inne rodzaje odpowiedzialności (16 godzin) 45. Odszkodowawcze zagadnienia rynku kapitałowego i papierów wartościowych. Odpowiedzialność brokera. 46. Odszkodowania i obowiązek wydania korzyści w prawie autorskim i wynalazczym. Dozwolony użytek prywatny. 47. Odpowiedzialność za osoby wymagające nadzoru. Nauczyciele, wychowawcy, opieka przedszkolna, żłobki. Odpowiedzialność z umów o naukę i o opiekę przedszkolną. Szczególny charakter żłobków. Niepełnosprawni. 48. Odpowiedzialność odszkodowawcza a stosunki majątkowe między małżonkami. (2 g.) 49. Odpowiedzialność odszkodowawcza w prawie spadkowym. (2 godz.) Blok IX Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody. (16 godzin) 50. Postępowanie przedsądowe (reklamacje). 51. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu sądowym. 52. Alternatywne sposoby dochodzenia roszczeń (sądownictwo polubowne, arbitraż). (4 g.) 53. Zasady i techniki dowodzenia w procesie o odszkodowanie. Ciężar dowodu. Dowód prima facie. Dowód negatywny. Biegli. Jednostki wykładowe: 4 godz. lub 2 godz. 4

14

15 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Kosztorys Podyplomowych Studiów Odpowiedzialności Odszkodowawczej na rok akademicki 2009/2010 Kierownik Studiów Nazwa Studiów dr Wojciech Machała Podyplomowe Studia Odpowiedzialności Odszkodowawczej Przewidywana (minimalna) liczba słuchaczy 50 Czesne za studia Wpływy z tytułu odpłatności za studia (przewidywane) zł zł Koszty związane z organizacją i prowadzeniem Studiów (ilościowe i wartościowe) 1. Dydaktyka a) Wykłady, konwersatoria (200 godz.) zł b) Opracowanie konspektów - c) Przygotowanie i ocena testu sprawdzającego zł Ogółem dydaktyka zł 2. Inne wynagrodzenia a) Kierownik Studiów zł b) Sekretariat Studiów zł c) Finanse Studiów zł d) Inne wynagrodzenia zł (np. wypisywanie świadectw ukończenia studiów, prace techniczne, biblioteczne, inne) Ogółem inne wynagrodzenia zł 3. Koszty rzeczowe a) Sprzątanie sal, ochrona budynku, obsługa szatni zł usługi telekomunikacyjne b) Koszty materiałowe zł 1

16 (faksy, powielanie materiałów, karty słuchacza, dyplomy, druki) Ogółem koszty rzeczowe zł 1. Ogółem wpływy z tytułu odpłatności za studia zł 2. Ogółem koszty zł 3. Narzut na rzecz UW zł 2

Rok akademicki 2008/2009. Studia Podyplomowe Rachunkowości i Rewizji Finansowej

Rok akademicki 2008/2009. Studia Podyplomowe Rachunkowości i Rewizji Finansowej Oferta edukacyjna (Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) Rok akademicki 2008/2009 Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Danuta Łyżwa Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Robert Popielarz Ubezpieczenia Grup Zawodowych www.iexpert.pl iexpert.pl Spółka Akcyjna., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo