MAREK SEMPIK UL. SYCOWSKA 22, Wrocław. Marek Sempik, Jolanta Przystańska - śudrak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAREK SEMPIK UL. SYCOWSKA 22, 51 319 Wrocław. Marek Sempik, Jolanta Przystańska - śudrak"

Transkrypt

1 Nazwa szkoły Imię i nazwisko dyrektora Adres Imię i nazwisko osoby upowaŝnionej do kontaktu Temat: Zakres działania: MAREK SEMPIK UL. SYCOWSKA 22, Wrocław SZKOŁA PODSTAWOWA NR 98 IM. PIASTÓW WROCŁAWSKICH WE WROCŁAWIU Tel. 71/ Marek Sempik, Jolanta Przystańska - śudrak Fax. 71/ Nauka poprzez zabawę propagowanie dydaktyka czytelnictwa. Zasady zachowania się przy stole, pracy w grupie, wychowanie współpracy, zabierania głosu w dyskusji, fair play. Sprawują nauczyciele uczący w SP 98, od godziny opieka do 8.00 (dyŝur nocny). organizacja pracy szkoły --- inne obszary --- PROPAGOWANIE CZYTELNICTWA: NOC Z HARRY M POTTEREM, MIKOŁAJKOMANIA, NOC STRACHÓW Cele działania: - nabycie umiejętności czytania ze zrozumieniem; - rozwinięcie edukacji czytelniczej; - nabycie umiejętności współdziałania w grupie; - rozwinięcie korelacji międzyprzedmiotowych (język polski, przyroda, historia, wychowanie fizyczne); - rozwinięcie sprawności ruchowej; - rozbudzenie wyobraźni i nabycie umiejętności aktorskich; - nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy przyrodniczej i historycznej w praktyce (uczeń czyta mapę Europy, zna krajobraz i atrakcje turystyczne Francji oraz wybranych państw europejskich). Ponadto: -rozwinięcie współpracy z biblioteką, -zaangaŝowanie w Ŝycie szkoły nauczycieli emerytów SP 98 i wykorzystanie ich doświadczenia.

2 Opis: Od roku 2008 w SP nr 98 organizowane są całonocne spotkania uczniów i nauczycieli w budynku szkolnym. Dotąd zrealizowano trzy: Noc z Harry m Potterem, Mikołajkomania oraz Noc strachów. W przedsięwzięciu udział biorą uczniowie klas IV - VI wraz z nauczycielami i pracownikami filii nr 62 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Warunkiem uczestnictwa zawsze jest przeczytanie wybranych tytułów (spośród podanego kanonu) oraz przygotowanie odpowiedniego stroju. Nocna impreza ma związek z hasłem Cała Polska czyta dzieciom. W ramach tego przedsięwzięcia nauczyciel bibliotekarz szkolny cyklicznie przez cały rok organizuje dodatkowe lekcje w czytelni, na których dzieci czytają wybrane, ulubione pozycje ksiąŝkowe. Zintensyfikowane działania mają miejsce na około dwa miesiące przed imprezą całonocną. Zostaje wtedy ogłoszone hasło przewodnie, zakres tytułowy lektur, zgłoszenie udziału i studiowanie zaleconych pozycji ksiąŝkowych. Tematyka jest zawsze dobrana tak, by oscylowała wokół zainteresowań letnich dzieci, rozwijała ich wyobraźnię, zachęcała do czytania tego, co ich rzeczywiście interesuje. Na takiej podbudowie nauczyciele przygotowują schemat imprezy, dobierają zadania. Udział w nocnym finale jest w tym wypadku niejako nagrodą za przeczytanie dodatkowych ksiąŝek. Uczestnicy biorą udział w konkursach z wielu dziedzin, które są związane myślą przewodnią imprezy. W tej rundzie dzieci mają moŝliwość wykazania się znajomością treści lektury, wyobraźnią, sprawnością fizyczną często przewyŝszającą umiejętności bohaterów ksiąŝek. Rywalizacja wyłania zwycięzców mistrzów czytelnictwa, którzy otrzymują nagrody specjalne. W przerwie jest czas na uroczystą kolację przy wspólnym stole. Przed snem dzieci oglądają film zawsze związany z tematem przewodnim. Wzorowa organizacja imprezy, ciekawe konkursy, zadania, quizy, zagadki, dobór filmu i atmosfera podczas wspólnej zabawy spotkały się z uznaniem wszystkich uczestników uczniów, opiekunów i zaproszonych gości nauczycieli seniorów. Ewaluacja działań dokonywana jest na specjalnej lekcji bibliotecznej uczniowie wyraŝają wtedy swoje opinie o przedsięwzięciu, pokazują zdjęcia, wymieniają się wraŝeniami. Wszystkie sugestie są brane pod uwagę przy organizowaniu następnej nocy.

3 Opis sprawdzonych efektów, rezultatów, wyników, skutków działania: wzrost zainteresowania czytelnictwem, zaangaŝowanie dzieci w wykonywanie zadań, wykształcenie umiejętności pracy w grupie i odpowiedzialności za grupę o zróŝnicowanym poziomie i wieku, nawiązanie przyjaźni w grupie dzieci o podobnych zainteresowaniach, wykształcenie dobrych nawyków zachowania się w duŝej grupie, postrzeganie szkoły jako miejsca przyjaznego uczniom, wesołego, sprzyjającego rozwojowi. Uczestnicy imprezy z duŝym zaangaŝowaniem /przy wsparciu Rodziców/ przygotowywali stroje, wykazując się znajomością przeczytanych ksiąŝek. Uczyli się opanowania stresu związanego ze współzawodnictwem, nagradzania zwycięzców oraz wspierania przegranych. Podczas rywalizacji następowała silna więź między nauczycielami opiekującymi się grupą a jej członkami. W imprezach uczestniczyło ok. 30 chętnych dzieci klas IV VI i ok. 25 z klas I III (łącznie do szkoły uczęszcza 240 uczniów). Wnioski z realizacji: Uczniowie chętnie brali udział we wszystkich konkurencjach, które integrowały uczestników, pobudzały fantazję, kształciły umiejętność współpracy w grupie, dawały moŝliwość wykazania się sprawnością fizyczną, kreatywnością (w realizacji scenek teatralnych, układaniu haseł, prezentacji treści przeczytanych ksiąŝek), zachęcały do aktywnego czytelnictwa oraz systematycznego pogłębiania wiedzy i ćwiczenia posiadanych umiejętności. Uczestnicy Nocy strachów doskonale, zgodnie z załoŝeniami całonocnego przedsięwzięcia, dobrali przebrania, w których wystąpili podczas imprezy. Wykazali się przy tym nie tylko fantazją, ale i precyzyjnością w wykonaniu makijaŝu i fryzury. Wspólna kolacja, seans filmowy i nocowanie w szkolnej sali gimnastycznej było dla dzieci niezwykłą okazją do zacieśniania przyjaźni, nawiązania nowych znajomości, integracji, długich i szczerych rozmów, wymiany poglądów oraz wzajemnego obserwowania się w róŝnorodnych sytuacjach, a takŝe poznawania szkoły, nauczycieli, wychowawców i bibliotekarzy z zupełnie innej perspektywy. Uczestniczący w Nocy strachu nauczyciele i bibliotekarze mogli zaś bliŝej poznać swoich uczniów, wychowanków oraz czytelników, ich róŝnorodne umiejętności, zainteresowania, upodobania czytelnicze i oryginalność twórczą w pozalekcyjnej atmosferze.

4 Uwagi, komentarze dotyczące działania: Dzięki imprezie znacznie wzrosło czytelnictwo wśród uczniów, gdyŝ biletem wstępu na noc do szkoły było przeczytanie kilku ksiąŝek spośród zaproponowanego zestawu. KaŜda impreza dotyczyła innego zestawu ksiąŝek. W 2008 roku na Noc z Harry`m naleŝało przeczytać pozycje z cyklu Harry`ego Pottera, w 2009 roku cykl przygód o Mikołajku, natomiast w 2010 roku ksiąŝki z serii: Gęsia Skórka, Krąg Ciemności, Szkoła przy Cmentarzu, Ulica Strachów. Pierwsza impreza spotkała się ze znacznym zainteresowaniem wśród dzieci klas I III i dla nich zdecydowaliśmy się zorganizować Wieczór z Harry`m, aby nie zakłócać snu dzieci w nocy. Ponadto zorganizowaliśmy imprezy popołudniowo wieczorne pt. Bullerbynki (na podstawie Dzieci z Bullerbyn). Obecnie w przygotowaniu jest Andersenada (na podstawie baśni Andersena). Rodzice pomagają dzieciom w przygotowaniu strojów, ponadto jeden dwoje angaŝuje się w udekorowanie szkoły. Bardzo duŝe zaangaŝowanie widać ponadto po stronie nauczycieli. W imprezie finałowej uczestniczy 7 8 nauczycieli na 25 zatrudnionych, dwoje emerytów i wszyscy pracownicy filii nr 62 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Łącznie w nocy dyŝuruje ok. 12 osób dorosłych. Pracownicy MBP zaangaŝowani są w przedsięwzięcie od początku do samego końca, gdyŝ propagowanie czytelnictwa w ten sposób jest wspólnym działaniem szkoły i biblioteki. Stanowi jednocześnie odzwierciedlenie chęci działania razem na rzecz dzieci ze strony obu podmiotów. Przed kaŝdą imprezą rodzice wyraŝają pisemną zgodę na udział dziecka w szkolnym przedsięwzięciu. O planowanej imprezie finałowej powiadamiana jest policja, która zapewniła wzmoŝony patrol nocny na terenie szkoły. Trudności w realizacji: nie dotyczy Wykaz załączników: scenariusz imprezy pt. Noc strachów, plan imprezy Mikołajkomania

5 Załącznik 1 PLAN IMPREZY GODZINA ETAPY IMPREZY, KONKURSY Rozpoczęcie imprezy, losowanie przydziału do druŝyn, rozlokowanie się w siedzibach druŝyn - sale nr 1, 2, 3, i Konkurs geograficzny dotyczący Francji Konkurs na kanapkę w kształcie wieŝy Eifla Zajęcia sportowe: wyścig z przejściem przez obręcze (hula-hop) pływanie na brzuchu na deskorolce w masce i w płetwach gra w petankę Konkurs pt. Najśmieszniejsza mina, przygotowania do kolacji MIKOŁAJKOMANIA MIEJSCE ODPOWIEDZIALNI punkty hol przy wejściu głównym korytarz na korytarz na sala sala Uroczysta kolacja korytarz na Konkurs wiedzy na temat sala przygód Mikołajka Odgrywanie scenek z sala tekstem ksiąŝki DruŜynowa gra w sala warcaby Konkurs druŝynowy na sala najlepiej narysowaną przygodę Mikołajka Rozdanie nagród indywidualnych i druŝynowych oraz dyplomów uczestnictwa w imprezie Przygotowania do oglądania filmów, toaleta Pokaz filmów animowanych, sen Pobudka, prace porządkowe korytarz na mała sala mała sala Opiekunowie druŝyn: DruŜyna Rzucających Kaczki DruŜyna Graczy w Warcaby DruŜyna Graczy w Petankę DruŜyna Mistrzów Pływania w Stylu Dowolnym opiekunowie druŝyn, wszyscy opiekunowie wszyscy

6 Załącznik 2 Plan imprezy czytelniczej nocnej pt. Noc Strachów Dla dzieci z SP98 z kl.iv-vi Impreza została zaplanowana na noc z r. na r. w godz. Od 18:00 do 8:00 dnia następnego. Organizatorami i opiekunami są bibliotekarze z filii 62 i nauczyciele z SP 98. W imprezie biorą udział znawcy i miłośnicy ksiąŝek z serii: Gęsia Skórka Krąg Ciemności Szkoła przy Cmentarzu Ulica Strachu Scenografia: Pająk w pajęczynie, maski wampirów, zjawy w białych prześcieradłach, czarownice na miotłach, Szkoła przy cmentarzu, mumie, czaszka konia i jelenia oraz wszystko inne co nam wpadnie w ręce i moŝe straszyć. Przy wejściu do biblioteki dzieci wsadzają rękę do kartonowej trumienki Wampira Draculi i losują kotylion z nazwą druŝyny: DruŜyna Gęsiej Skórki. DruŜyna Kręgu Ciemności. DruŜyna Szkoły przy Cmentarzu. DruŜyna Ulicy Strachu. Opiekunowie druŝyn w odpowiednich strojach (wampiry, zjawy, mumie i wiedźmy) prowadzą dzieci do siedziby druŝyny (klasy). Pierwsze zadanie dla druŝyn przygotowane przez nauczyciela przyrody z SP98: konkurs geograficzno przyrodniczy (umiejscowienie wampirów i duchów na mapie Europy), atlas roślin z otoczenia wampirów. Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej: - Zawijanie mumii w papier toaletowy. - Pogoń za wiedźmą po drabinkach, zabieranie i oddawanie miotły. - Strącanie główek czosnku (balony), trzy rzuty dla druŝyny przy uŝyciu rzutek. - Płynący łodzią(deska) duch, który straszy(wyje). - Uroczysta kolacja u Draculi. - Konkurs dla znawców ksiąŝek, wampirów i duchów polskich. Kolejne zadanie, naczelny wampir druŝyny (wybrany demokratycznie) losuje kopertę z fragmentem tekstu ksiąŝki na podstawie którego naleŝy przygotować scenkę (dramę). Polowanie na ducha, duchy druŝyn siedzą w bibliotece między ksiąŝkami, Ŝeby znaleźć ducha druŝyny muszą odgadnąć kolejne zadania-wskazówki. Twórcza praca dla druŝyn, narysować markerem na duŝych szarych papierach portret wylosowanej strrrasznej postaci literackiej. Konkurs na Miny Strachu, wybrane trzy osoby z druŝyny stroją miny, które mają nas przestraszyć. Rozdanie nagród indywidualnych i druŝynowych oraz certyfikatów uczestnictwa w imprezie. Mycie zębów, rozkładanie śpiworów w małej sali gimnastycznej i pokaz filmu DVD na dobranoc. Godz. 7:00 pobudka, sprzątanie, o 8:00 rodzice odbierają dzieci.

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Autor: Piotr Sienkiewicz Scenariusz dla klas 4-6 Czas realizacji projektu 16 godzin lekcyjnych Cele ogólne projektu: kształtowanie u uczniów

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Przedszkole Nr 1 w Gryfinie Gryfino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Prywatne Przedszkole Językowe Montessori Tęcza Swarzędz Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo