Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem"

Transkrypt

1 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem G ównym celem artyku u jest przedstawienie sposobu wykorzystania blogów firmowych przez przedsi biorstwa. Ponadto w badaniach starano si okre li charakter tre ci wpisów umieszczanych na blogach, ustali wp yw blogów na komunikacj w organizacji oraz okre li korzy ci ich prowadzenia w kreowaniu wizerunku firmy. Badane blogi przede wszystkim wykorzystywane s do komunikacji z klientem (zarówno rzeczywistym, jak i potencjalnym) i stanowi narz dzie public relations s u ce do budowania relacji z klientami. Analizowane blogi maj przede wszystkim charakter ekspercki. Tre ci publikowane na blogach mia y charakter tematyczny powi zany z oferowanymi przez przedsi biorstwa produktami. Bardzo rzadko wykorzystywano tre ci blogu do publikowania informacji o firmie. Ma on przede wszystkim charakter pasjonacki i jest kierowany do relatywnie niewielkiej cz ci konsumentów, których interesuje pog biona wiedza na temat produktów oraz do tych pasjonatów, którzy poszczególnych marek mog nie zna, ale poprzez interesuj ce tre ci mog zwróci na nie uwag jako na mark przydatn równie dla nich. S owa kluczowe: blog, technologia 2.0, public relations Wprowadzenie W dobie technologii web 2.0 blogi sta y si jednym z bardziej istotnych zasobów internetu. Sta o si tak w wyniku rewolucji informatycznej, która pojawi a si wraz z otwarciem pierwszych portali spo eczno ciowych (najwa niejszy z nich Facebook, który pojawi si 4 lutego 2004 roku) i udost pnianych na nich aplikacjach. Na przestrzeni kilku lat zmieni si model funkcjonowania internetu ze statycznego przegl dania stron WWW na model interaktywny, w którym u ytkownicy w aktywny sposób wp ywaj na publikowane tre ci. Technologie Web 2.0 w zasadniczy sposób wp yn y równie na postawy i oczekiwania u ytkowników. W kontek cie biznesowym s u y ma to poprawie wydajno ci pracownika, który potrzebne mu informacje musi uzyska w jak najkrótszym czasie, jak równie potencjalnym lub istniej cym klientom, którzy poszukuj wiarygodnej informacji na temat konkretnego produktu lub us ugi. W celu ich pozyskania, pole do wyszukiwania informacji musi obejmowa jak najwi cej ich róde, jak równie informacje musz by trafnie 513

2 i wieloaspektowo opisane. Wydaje si wi c, e przedsi biorstwa wykorzystuj ce blogi nie tylko maj aktywny wp yw na to jak klienci postrzegaj przedsi biorstwo, ale równie dzi ki ich odpowiedniemu zastosowaniu mog z istniej cym lub potencjalnym klientem nawi za bezpo rednie relacje. Poprzez komentarze i wpisy dokonywane na firmowych blogach klienci przekazuj swoje opinie, które z punktu widzenia przedsi biorstwa mog okaza si niezwykle istotne w tworzeniu produktu dostosowanego do oczekiwa rynku. Blogi stanowi wi c doskona e narz dzie budowania wizerunku firmy poprzez budow kana u komunikacyjnego z klientami oraz kontrahentami. Ponadto mog wp ywa na wzrost sprzeda y poprzez du liczb odwiedzin strony oraz stanowi doskona e ród o informacji zwrotnej o przedsi biorstwie. Budowa oficjalnego blogu firmowego, to równie kontrola wychodz cej tre ci marketingowej przez kierownictwo przedsi biorstwa. Cele i metody Tworzeniem i upowszechnianiem blogów firmowych zajmuj si przedsi biorstwa zarówno ma e, rednie oraz du e, o bardzo zró nicowanym profilu dzia alno ci, z ró n tradycj obecno ci w sieci, ogólnie rozpoznawalne, jak i te znane g ównie w obr bie danej bran y. Firmy decyduj c si na prowadzenie blogu wykonuj to w asnymi si ami, b d zlecaj to specjalistom z agencji reklamowych. Dzi ki blogom nawi zuj relacje z klientami buduj c mark oraz poprawiaj c swoj pozycj rynkow. Ze wzgl du na fakt, e polska blogosfera nie osi gn a zupe nej dojrza o ci, niewiele jest publikacji naukowych skutecznie systematyzuj cych to zjawisko. Wydaje si wi c ca kowicie uzasadnione podejmowanie bada empirycznych w tym zakresie. Badaniami obj to blogi przedsi biorstw dzia aj ce w bran y spo ywczej (importerzy kawy, herbaty oraz producenci bran y cukierniczej) maj ce siedzib na terenie Polski. Mia y one charakter pilota owy, stanowi element szerszego projektu badawczego i obejmowa y 9 przedsi biorstw o wy ej wymienionym profilu dzia alno ci. W ród badanych przedsi biorstw dominowa y podmioty rednie, które stanowi y ponad 77% populacji badawczej. Pozosta e przedsi biorstwa zgodnie z definicj zawart w ustawie o swobodzie dzia alno ci gospodarczej 1 obejmowa y podmioty du e, zatrudniaj ce wi cej ni 250 pracowników. G ównym celem artyku u jest przedstawienie sposobu wykorzystania blogów firmowych przez badane przedsi biorstwa. Ponadto w badaniach starano si okre li charakter tre ci wpisów umieszczanych na blogach, ustali wp yw blogów na komunikacj w organizacji oraz okre li korzy ci ich prowadzenia w kreowaniu wizerunku firmy. Starano si uzyska odpowiedzi na nast puj ce pytania: 1 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej. Dz.U Nr 173 poz z pó niejszymi zmianami 514

3 - W jaki sposób Internet wykorzystywany jest do prowadzenia dzia alno ci public relations w przedsi biorstwie? - Kto jest autorem blogu? Jakie cechy osobowo ciowe autora sprzyjaj popularno ci blogu? - Jak wygl daj zasady administrowania i kontroli blogu? - Jakie s motywacje prowadzenia blogu oraz jakie korzy ci czerpie z niego przedsi biorstwo? W badaniach wykorzystano kwestionariusz ankiety, który zosta opublikowany w Internecie w dwóch miejscach: jako za cznik do posta na Blogu, jak równie u yto fanpage na portalu Facebook. Profil ten w przypadku wszystkich badanych przedsi biorstw udost pnia linki do nowych wpisów na Blogu, umieszcza interesuj ce zdj cia i ilustracje zwi zane z produktami, przepisy kulinarne, dodaje wpisy zach caj ce czytelników do aktywno ci, zamieszczone s równie ró norodne materia y multimedialne. Profil w serwisie Facebook pozwala na dwustronn komunikacj z czytelnikami. Fani strony mog sami zamieszcza swoje materia y, odpowiada na komentarze autorów, zadawa pytania. Ponadto w badaniach posi kowano si pog bionymi wywiadami przeprowadzanymi z autorami blogów. Autorami blogów w zdecydowanej wi kszo ci byli pracownicy badanych firm. Tylko w przypadku jednej z nich prowadzenie bloga zlecono specjalistom z agencji reklamowych. Autorzy blogów odpowiadali za ca o projektu czyli jego tre, zdj cia oraz publikacje. Jedynie w kwestiach technicznych i statystycznych autorów wspiera y zewn trzne firmy, które odpowiada y za monitoring funkcjonowania blogu oraz opracowanie mierników skuteczno ci wykorzystania tego narz dzia public relations. Wyniki bada i dyskusja Powszechnie przyjmuje si, e blogi stanowi jeden z najwa niejszych elementów technologii web 2.0. Oprócz nich równie wa n rol odgrywaj serwisy spo eczno ciowe, stwarzaj ce mo liwo autoprezentacji, wypowiadania si i umieszczania multimediów, zapraszania do kr gu znajomych, tworzenia grup zainteresowania i zapraszania do nich, przesy ania wiadomo ci i czatowania. W ramach technologii web 2.0 ponadto wyró ni mo na Wiki (samodzielne serwisy lub aplikacje internetowe umo liwiaj ce tworzenie, wspó opracowywanie, recenzowanie strukturyzowanych artyku ów, wzbogaconych o linki i obrazy), sharing/wspó dzielenie (serwisy umo liwiaj ce wspó dzielenie si zasobami), bookmarking/zak adki (aplikacje lub serwisy internetowe daj ce mo liwo przechowywania linków do stron wartych dla u ytkownika zapami tania i ewentualnie podzielenia si z innymi), collaboration/praca grupowa online, w chmurze (serwisy udost pniaj ce narz dzia zdalnej komunikacji, w tym komunikacji audio, tworzenia, zarz dzania i wymiany dokumentów, kalendarzy, organizatorów i narz dzia o 515

4 innych funkcjach u atwiaj ce prac zdalnych zespo ów u ytkowników), czaty, fora dyskusyjne oraz kana y komunikacyjne RSS/ /SMS 2. Blogi to serwisy umo liwiaj ce prowadzenie dzienników jego w a cicielowi w postaci chronologicznych wpisów, które przez osoby postronne mog by komentowane lub opiniowane jako odpowiedzi do danego wpisu. Ka dy w a ciciel zarz dza swoim blogiem, równie jego interfejsem graficznym. Wpisy mog oprócz tekstu zawiera multimedia. Blogi przyjmuj ró ne formy: - blog tradycyjny (ang. weblog) typowy blog zawieraj cy wy cznie wpisy tekstowe. Obecnie klasyczne blogi wci przewa aj w blogosferze, - blog wideo (ang. vlog) charakteryzuje si zamieszczaniem wpisów wy cznie w postaci nagranych wypowiedzi autora lub innego rodzaju materia ów filmowych, - fotoblog (ang. photoblog) wpisy zawieraj wy cznie fotografie lub innego rodzaju ilustracje, - blog mobilny (moblog) blog prowadzony za pomoc urz dze mobilnych, zwykle tak e dostosowany do czytania na ekranach telefonów komórkowych. Charakteryzuje si krótszymi i bardziej zwi z ymi wpisami, - mikroblog (ang. microblog) wyró nia si bardzo krótkimi wpisami, co wynika z ograniczonej liczby znaków przeznaczonego miejsca na tre. 3 : Dave Winer jeden z pierwszych blogerów na wiecie, wspó twórca RSS wymieni cztery kryteria, które powinien spe nia blog 4 : - powinien by osobisty, a wiec pisany przez osob, a nie przez instytucje, - ma charakter wirtualny (czyli nie posiada wersji drukowanej, dla czytelników jest dost pny w Internecie i podlega sta ej aktualizacji), - jest publikowany i upubliczniony (traktowany wiec powinien by jako publikacja), - stanowi cz wspólnoty, czyli nie mo e istnie samodzielnie, bez udzia u odbiorców. Blogi mog by ze sob powi zane, autorzy jednych blogów, komentuj blogi innych, daj c linki do swoich blogów, powstaje w ten sposób blogosfera z powi zanymi blogami. Blogi mog by dystrybuowane kana ami audio (audioblogi) lub RSS. Ponadto blog odró nia od strony WWW jego interaktywno, zach ca on do komunikacji dwustronnej. Jest napisany nieformalnym, ywym, bezpo rednim j zykiem. Cz sto jest aktualizowany o materia y tekstowe, graficzne i wideo. Cechuje go prostota w obs udze, nie 2 J. Brzostek- Paw owska, Zmiany w modelach i technologiach informacyjnych w dobie Web 2.0 i Web 3.0, Elektronika nr 3/2011, str J. Wright, Blogowania w biznesie. Rewolucyjny sposób na zwi kszenie sprzeda y, zbudowanie marki i osi gni cie spektakularnych sukcesów, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, str M. Cywi ska-milonas. Blogi. Uj cie psychologiczne. http: //kiosk.onet.pl/art.html?db=162&item= [dost p ] 516

5 wymaga od blogera zaawansowanej wiedzy informatycznej, a publikacja nowych materia ów odbywa si praktycznie natychmiast po ich stworzeniu i wprowadzeniu. Blog daje mo liwo prostego i ma o agresywnego informowania czytelników o nowych elementach a jego tre atwo mo na prezentowa i publikowa w innych miejscach w sieci. Blogi maj znaczny potencja spo eczno ciowy, wokó nich tworz si sieci spo eczne 5. To obecnie nie tylko platformy do pozostawania w kontakcie z przyjació mi i dzielenia si historiami z w asnego ycia osobistego czy zawodowego. S one równie pot nym narz dziem w budowaniu profesjonalnego wizerunku firmy i marki w Internecie oraz w dotarciu do szerszego kr gu potencjalnych klientów. Przedsi biorstwa mog korzysta zarówno z blogów wewn trznych do komunikacji wewn trz organizacji, jak i do komunikowania si z otoczeniem. Komunikowanie poprzez blogi wewn trz firmy ma na celu zarz dzanie wiadomo ciami, przekazywanie informacji w danym zespole lub pomi dzy zespo ami tego samego dzia u lub mi dzy ró nymi komórkami. Informacje mog dotyczy np. obecnego stanu projektu. Ponadto blogi wewn trzne inspiruj zaanga owanie pracowników i rozwijaj ich wzajemne kontakty. Pomagaj w tworzeniu dynamicznych zespo ów oraz usprawniaj komunikacj administracyjn 6. Wykorzystanie blogów w dzia alno ci przedsi biorstwa jest jednym z narz dzi Public Relations. Jednak e konieczne jest wyra ne rozró nienie pomi dzy tradycyjnymi narz dziami PR, a tymi realizowanymi za pomoc Internetu. Prowadzenie tych dzia a w sieci okre la si mianem e-pr. Jego podstawowymi narz dziami s : strona internetowa, biuro prasowe on-line oraz blog firmowy. Do innych popularnych narz dzi wykorzystywanych w dzia aniach e-pr nale : konferencje prasowe on-line, mailing, elementy marketingu wirusowego, kana y RSS, dzia ania NPRS, konkursy on-line, narz dzia platform VIDEO2. Blog firmowy ró ni si od tradycyjnej strony internetowej przede wszystkim tym, e 7 : - blog ma mniej oficjalny charakter ni strona internetowa. Na blogu mo na zaprezentowa swoj firm od kuchni. Dzia marketingu mo e opisa jak wpad na pomys nowej kampanii internetowej, dzia HR mo e na blogu umie ci wskazówki dla kandydatów ubiegaj cych si o prac w firmie, a dzia serwisu opublikowa wyniki testów najnowszego produktu; - wpisy na blogu mo na komentowa, przez co blog ma bardziej interaktywny charakter ni strona internetowa. Za po rednictwem bloga mo esz prowadzi otwarty dialog z klientami, pozna ich opinie na temat swojej 5 G. Mazurek, Blogi i wirtualne spo eczno ci. Wykorzystanie w marketingu. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2008, str A. Wibbels, Prowad blog! Przewodnik dla ma ych firm, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007, str J. Muszy ska, Jak prowadzi tani i skuteczny marketing w czasach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo AUDITOR, Warszawa 2010, str

6 firmy i produktów, dzi ki czemu mo esz kszta towa ofert zgodnie z sugestiami klientów. Blogi u atwiaj nawi zywanie i piel gnowanie osobistych, d ugotrwa ych relacji z klientami, co z kolei buduje zaufanie; - blog jest atwy w obs udze. Ka dy pracownik bez trudu mo e opublikowa na blogu artyku, stworzy ankiet, doda zdj cie, film video lub doda now kategori. Natomiast strona internetowa jest trudniejsza w obs udze, a w niektórych firmach jedynie informatyk jest uprawniony do modyfikowania strony; - za o enie bloga jest ta sze ni stworzenie strony internetowej. Bloga mo esz bezp atnie za o y i prowadzi np. na platformie wordpress.com. Natomiast stworzenie strony internetowej wi e si z wieloma kosztami: projekt graficzny, programowanie strony, zarz dzanie stron oraz opieka serwisowa. Pog bione wywiady z autorami firmowych blogów przeprowadzone zosta y w listopadzie 2012 roku. W pierwszej kolejno ci ustalono okres funkcjonowania blogów w ród badanych przedsi biorstw. Uzyskane rezultaty wskazuj, e w przewa aj cej wi kszo ci (67%) funkcjonuj one w okresie krótszym ni dwa lata. Pozosta e z nich dzia a y jako narz dzie PR w okresie d u szym. Badane przedsi biorstwa dopiero od niedawna dostrzegaj wi c rol, jak mog odgrywa blogi w komunikacji z otoczeniem. Oczywi cie ze wzgl du na wst pny charakter bada do uzyskanych rezultatów nale y podchodzi w sposób ostro ny. Tylko jedno zbadane przedsi biorstwo wskazywa o na posiadanie wi cej ni jednego bloga. W tym przypadku by on wykorzystywany do komunikacji wewn trz organizacji, maj c na celu zarz dzanie wiadomo ciami oraz przekazywanie informacji w danym zespole lub pomi dzy zespo ami z ró nych komórek organizacyjnych. Pozosta e przedsi biorstwa prowadzi y pojedynczy blog z przeznaczeniem do komunikacji z otoczeniem. Natomiast w przypadku komunikacji wewn trznej wykorzystywa y one osobny system komunikacji. Dotarcie do blogu w adnym z badanych przedsi biorstw nie nastr cza zbyt wielkich trudno ci, aczkolwiek blogi nie s promowane poza w asnymi mediami internetowymi firmy. Na stronach internetowych, ka dej z nich, umieszczone s zak adki odsy aj ce na blog firmowy oraz sklep internetowy, a tak e odno niki do marek, których s wy cznym dystrybutorem. Ponadto ponad po owa badanych przedsi biorstw wykorzystuje fanpage na portalu Facebook, w którym udost pnia linki do nowych wpisów na Blogu, umieszcza interesuj ce zdj cia i ilustracje zwi zane z oferowanymi produktami, przepisy kulinarne, dodaje wpisy zach caj ce czytelników do aktywno ci, zamieszczone s ró norodne materia y multimedialne. Profil w serwisie Facebook pozwala na dwustronn komunikacj z czytelnikami, fani strony mog sami zamieszcza swoje materia y, odpowiada na komentarze autorów, zadawa pytania. Tylko w przypadku jednego zbadanego przedsi biorstwa prowadzanie blogu jest domen firmy zewn trznej. Jest to firma zajmuj ca si PR 518

7 korporacyjnym i finansowym, zarz dzaniem komunikacj, PR marki a tak e PR dla nowych technologii. W obszarze pomocy kreowania marki jej dzia ania obejmuj tradycyjne relacje z mediami oraz formy online, takie jak aktywno w blogosferze czy marketing szeptany, produkt placement (lokowanie produktu). Prowadzona jest tak e dzia alno typu B2B, adresowana do bran y i kana ów dystrybucji. W pozosta ych przypadkach blog prowadzony jest przez jedn osob, która odpowiada za ca o projektu: tre, zdj cia, publikacje koncepcja i realizacja s czysto autorskie. Najcz ciej inicjatorem wprowadzenia bloga firmowego by a kadra zarz dzaj ca. Odpowied t wskazano w 75% przypadków. Kolejn istotn kwesti poruszan w trakcie przeprowadzonych bada by a zagadnienie zwi zane z publikowanymi tre ciami w firmowym blogu. Jako, e osoby udzielaj ce odpowiedzi w trakcie wywiadu mog y wskaza na wi cej ni jedn odpowied, a tylko w jednym przypadku prowadzono blog równie do komunikacji wewn trznej, to udzielone odpowiedzi pozwoli y wskaza na proporcje poszczególnych tre ci w wykorzystywanych przez przedsi biorstwa blogach. Przede wszystkim tre ci te mia y charakter tematyczny powi zany z oferowanymi przez przedsi biorstwa produktami. Niewiele by o odpowiedzi wskazuj cych na wykorzystanie tre ci blogu do publikowania informacji o firmie. Wynika to mo e z faktu, e zjawisko firmowego blogowania jest wci w Polsce niezbyt rozpowszechnione, a ponadto mo e wynika z obawy kadry zarz dzaj cej do otwartej komunikacji i jej du ej nieufno ci. Mo na zaobserwowa w tym miejscu pewn sprzeczno, bowiem w opinii kierownictwa wszystkich badanych przedsi biorstw wskazywano na istotn rola jak blogi pe ni w komunikacji z otoczeniem. W ich opinii blogi przestaj by narz dziami pasjonatów a staj si standardowym kana em komunikacji. Wskazywane by y równie odpowiedzi na wykorzystanie blogów do celów prowadzenia akcji promocyjnych. Przeprowadzone badania potwierdzaj równie istotne ró nice, jakie mo na zaobserwowa pomi dzy oficjaln stron internetow a blogiem. Blog ma mniej oficjalny charakter ni strona internetowa. Wszyscy autorzy blogów, wskazywali, e nie jest on traktowany jako miejsce strategiczne w budowaniu masowego wizerunku oferowanych przez przedsi biorstwa marek. Ma on przede wszystkim charakter pasjonacki i jest kierowany do relatywnie niewielkiej cz ci konsumentów, których interesuje pog biona wiedza na temat produktów oraz do tych pasjonatów, którzy poszczególnych marek mog nie zna, ale poprzez interesuj ce tre ci mog zwróci na nie uwag jako na mark przydatn równie dla nich. Tematy wpisów s ró norodne, aczkolwiek podporz dkowane jednej zasadzie ka dy musi dotyczy oferowanych produktów. We wszystkich przypadkach badane blogi charakteryzuje nieformalny, ywy, bezpo redni j zyk, aktualizowany o materia y tekstowe, graficzne i wideo. Cechuje je prostota w obs udze, nie wymaga od blogera zaawansowanej wiedzy informatycznej, a publikacja 519

8 nowych materia ów odbywa si praktycznie natychmiast po ich stworzeniu i wprowadzeniu. Trzeba to wyra nie podkre li, e z punktu widzenia u yteczno ci takiej strony, liczy si przede wszystkim jej prostota, atwo dotarcia przez odwiedzaj cych do poszukiwanych informacji, intuicyjna nawigacja, a tak e korzystanie z pewnych przyj tych, dobrze sprawdzaj cych si w internecie rozwi za (zgodno ze standardami). Tre bloga atwo mo na prezentowa i publikowa w innych miejscach w sieci. Na ka dym blogu znajduj si odsy acze przekierowuj ce na stron firmow, a tak e m.in. zak adka O autorze, gdzie autor prezentuje w asn osob czytelnikom oraz symbole portali spo eczno ciowych, naci ni cie na które powoduje przeniesienie si na poszczególne profile. Logo poszczególnych marek jest bardzo widoczne, autorzy nie kryj powi za wpisów z konkretnymi markami. Autorów poszczególnych blogów poproszono o wskazanie celów jakie ma realizowa blog. Na podstawie uzyskanych informacji, mo na wnioskowa, e s one bardzo zró nicowane, a co za tym idzie kierownictwo i autorzy blogów nie do ko ca s w stanie sprecyzowa jak rol maj one odgrywa. Najcz ciej autorzy jako g ówny cel prowadzenia blogów wskazywali na budowanie relacji z klientami, ale wa ne podkre lenia jest to, e nie poprzez prezentacj wiedzy reklamowej, a wiedzy faktycznej. Przyk adowo badano blog dotycz cy importera znanej marki herbaty. W jego tre ci propagowano kultur picia herbaty, dostarczano preteksty do zainteresowania si jej rodzajami, kontekstami jej picia. Jako motto bloga mo na u y zasad : im wi cej wiemy o herbacie, tym nam ona bardziej smakuje. Tak jak ju wcze niej wspomniano unikano raczej tematyki zwi zanej z podawaniem informacji o przedsi biorstwie, a koncentrowano si raczej na wpisach fachowych powi zanych z konkretnymi produktami. Jako drugi co do wa no ci podawano cel zwi zany z zwi kszaniem wiarygodno ci firmy. Mo e si to wydawa do niespójne, gdy w zdecydowanej wi kszo ci przypadków wpisy na temat funkcjonowania przedsi biorstwa by y ograniczone do minimum. Jak ju wspomniano wy ej poszczególne blogi maj bowiem charakter tematyczny w lu ny sposób zwi zany z konkretn firm i trudno w ten sposób zwi ksza jej wiarygodno. Pozosta e cele jakie by y wskazywane zwi zane by y z: budowaniem pozycji firmy jako eksperta w bran y, pozytywne wyró nianie si na tle konkurencji, generowanie zainteresowania w ród potencjalnych przysz ych klientów. 520

9 Rysunek 1. Hierarchia celów, które ma realizowa firmowy blog w opinii ich autorów* * Ankietowane osoby mog y wskaza maksymalnie na trzy g ówne cele, które mia y blogi realizowa (na rysunku przedstawiono pi najwa niejszych) Uzyskane rezultaty pokazuj, e w ponad 2/3 przypadków nie wypracowano okre lonego regulaminu dotycz cego tre ci wpisów, cz stotliwo ci aktualizacji, moderowania komentarza czy innych zagadnie. Nie przeszkadza to jednak autorom poszczególnym blogów w dokonywaniu aktualizacji wpisów co najmniej kilka razy w tygodniu (odpowied tak wskazano w 77% analizowanych przedsi biorstw). Pozosta e z nich, ich aktualizacji dokonywa y kilka razy w miesi cu. Du cz stotliwo dokonywanych wpisów nale y ocenia bardzo pozytywnie. Gwarantuje to bowiem sk onno innych do cz stego powracania do bloga, celem uzyskania wi kszej ilo ci przydatnych informacji. Sk ania to równie do subskrypcji (np. przez kana RSS) i dzielenia si adresem URL serwisu w ró nych miejscach w sieci. Komentarze s przez autorów blogów moderowane, ale nieocenzurowane, nie ukazuj si jedynie komentarze nale ce jawnie do spamu. Zdaniem autorów pomimo poczytno ci blogu, nie wywo uje on znacznej interakcji czytelników i ich opinie maj niewielki wp yw na zamieszczane na blogu tre ci. 521

10 Na przestrzeni czasu w celu uatrakcyjnienia blogów dokonano jednej zasadniczej zmiany, istotnie wzros a rola odno ników do innych, firmowych stron, jako narz dzia wykorzystywanego w blogu. Co bardzo wa ne wszystkie badane blogi zosta y zintegrowane z odpowiednimi mediami spo ecznymi, jak Facebook, Twitter, GoldenLine czy LinkedIn. Odgrywaj one coraz wi ksz rol w promocji biznesu w internecie. Czytelnicy blogów powinni mie wi c zapewniony atwy i szybki sposób dzielenia si jego tre ci na tych czy innych portalach, znacznie zwi kszaj c w ten sposób jego obecno w internecie. W opinii autorów publikacji warto równie rozwa y integracj bloga z wybranym serwisem mailingowym. Otwiera to mo liwo budowy listy wiernych subskrybentów, zainteresowanych omawian tematyk. Integracja taka daje mo liwo szybkiego informowania subskrybentów nie tylko o nowej, ciekawej tre ci, publikowanej na blogach, ale równie o oferowanych promocjach, nowych produktach czy us ugach. Oprócz pog bionych wywiadów z autorami blogów, przeprowadzono równie badania osób zainteresowanych lektur blogów. Osoby, które odpowiedzia y na pytania zawarte w kwestionariuszu mo na podzieli na grupy: - ze wzgl du na p e : 67% stanowi y kobiety, 33% m czy ni; - ze wzgl du na wiek: 56% osoby w wieku lat, 27% lata, 10% lata, 6% m odzie do lat 16, natomiast najmniej liczn grup stanowi y osoby powy ej 65 r.. 1%; W kwestionariuszu ankiety w pierwszej kolejno ci znalaz o si pytanie, czy odpowiadaj cy jest konsumentem wyrobów marki, której ten Blog jest po wi cony. W ród odpowiedzi dominowa y osoby, które korzystaj z oferowanych przez firm produktów, takich wskaza uzyskano nieca e 70%. Pozosta e osoby z produktów oferowanych przez przedsi biorstwa nie korzysta y. Interesuj ce mog si wi c w tym przypadku wydawa motywy, którymi kierowa y si te osoby po wi caj c czas na lektur blogów. Najcz ciej wskazywane by y istotne z punktu widzenia czytelnika informacje (dotycz ce oferowanych przez przedsi biorstwa marek), zainteresowania i realizacja hobby oraz styl prezentowany przez blogera. Ten ostatni motyw wydawa si mo e bardzo istotny, gdy pokazuje, e sam bloger odgrywa bardzo istotn rol w przyci gni ciu czytelnika, zw aszcza tego niekorzystaj cego z produktów firmy. Podobne motywy wskazywa y równie osoby korzystaj ce z oferowanych przez przedsi biorstwa produktów. Przede wszystkim poszukiwa y one informacji na temat oferty firmy oraz specjalistycznych porad dotycz cych produktów, ale niekoniecznie zwi zanych z konkretn mark (np. sposób parzenia herbaty czy kawy w przypadku blogu firmowego importera tych e marek). Przedmiotem du ego zainteresowania cieszy y si równie ró nego rodzaju konkursy i akcje promocyjne. Czytelnicy blogów oczekuj wi c od jego autora, aby 522

11 publikowane tre ci cechowa profesjonalizm, a nie reklama. Potwierdzaj to uzyskane odpowiedzi na temat zalet, jakimi cechuj si autorzy poszczególnych blogów. Najcz ciej wymieniano m.in.: wiarygodno blogerów, ich opiniotwórczo, znajomo tematu na jaki pisz oraz zaanga owanie. Ponadto wed ug respondentów blog jest miejscem atrakcyjnym, cz cym ciekawe tre ci w przyst pnej formie, cz sto b d c narz dziem po rednim mi dzy stron blogu, a profilem w serwisie Facebook. Ankietowane osoby dostrzega y równie korzy ci, jakie daj one marce: popraw wizerunku oraz now form reklamy. W kwestionariuszu ankiety starano si równie uzyska odpowied na pytanie dotycz ce okresu czytania blogu. Najcz ciej Blog jest czytany od 2 miesi cy do roku (45%), nast pnie ankietowani deklarowali, e odwiedzali strony z blogami kilka razy w ci gu 2 miesi cy (24%), od ponad roku do 2 lat (9%), a a 21% osób nie pami ta od jakiego momentu by o jego czytelnikiem. Okres czytania Blogu zestawiono z cz stotliwo ci korzystania z Internetu przez respondentów. Najwi cej wskaza wiadcz cych o czytaniu Bloga od ponad roku do 2 lat mo na zaobserwowa w ród osób korzystaj cych z Internetu wielokrotnie w ci gu dnia, nast pnie w ród osób korzystaj cych z Internetu raz dziennie. Osoby, które do Sieci loguj si kilka razy w tygodniu, czytaj analizowane blogi od 2 miesi cy do roku. Mo e to wiadczy o tym, e mimo stosunkowo rzadkiego przebywania w Internecie s one przywi zane do blogów, odwiedzaj je regularnie. Najwi kszy odsetek odpowiedzi by em/-am raz w ród wszystkich wskaza liczy grupa osób wielokrotnie w ci gu dnia korzystaj cych z Internetu (13,0%) taka odpowied jest udzia em g ównie osób na ogó sprawnie poruszaj cych si po Sieci, których nie charakteryzuje przywi zanie do okre lonych stron. Aby okre li stopie przywi zania czytelników do blogu, analizowano odpowiedzi na pytanie jak d ugo trwa pojedyncza dzienna wizyta na Blogu. Zdecydowana wi kszo stanowi odpowied 5-15 minut (48%) poni ej 5 minut (39%), zaledwie 9% w przedziale od 16 do 30 minut i tylko 3% powy ej pó godziny. Charakterystyczn cech blogów firmowych jest mo liwo zamieszczenie w asnego komentarza do postu autora. Zapytano jego czytelników, czy z takiej mo liwo ci skorzystali. Ponad trzy czwarte osób ankietowanych nie pozostawi a komentarza. Osoby tak odpowiadaj ce, t umaczy y, e nie mia y ochoty pozostawia komentarza lub by on niepotrzebny, na ogó nie udzielaj si na forach lub Blog czytaj bez komentowania. Osoby, które taki komentarz napisa y, chcia y podzieli si w asnymi refleksjami, wypowied autora sprowokowa a je do odpowiedzi lub bra y udzia w konkursie, który wymaga zamieszczenia komentarza. 523

12 Wnioski Wydaje si, e blogi w Polsce jeszcze przez d u szy czas pozostawa b d na obrze ach dzia a marketingowych i reklamowych. Oczekiwane wska niki i rezultaty komunikacji poprzez blogi (np. zasi g, liczba wpisów, cz stotliwo wypowiedzi czy prezentacji produktu) rzadko kiedy mog w opinii tradycyjnego marketingu konkurowa z efektem osi ganym wed ug wzorców, do jakich przywykli. Na szcz cie zwi ksza si liczba osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w przedsi biorstwie, dla których stare podej cie do marketingu przestaje by obowi zuj cym standardem. Chocia marketing poprzez blogi to wci zjawisko nowe i nierozpoznane, to dla wielu sta o si jasne, e jest to forma komunikacji przedsi biorstwa z otoczeniem, któr warto podejmowa. Badane blogi przede wszystkim wykorzystywane s do komunikacji z klientem (zarówno rzeczywistym, jak i potencjalnym) i stanowi narz dzie public relations s u ce do budowania relacji z klientami. Analizowane blogi maj przede wszystkim charakter ekspercki. Tre ci publikowane na blogach mia y charakter tematyczny powi zany z oferowanymi przez przedsi biorstwa produktami. Bardzo rzadko wykorzystywano tre ci blogu do publikowania informacji o firmie. Ma on przede wszystkim charakter pasjonacki i jest kierowany do relatywnie niewielkiej cz ci konsumentów, których interesuje pog biona wiedza na temat produktów oraz do tych pasjonatów, którzy poszczególnych marek mog nie zna, ale poprzez interesuj ce tre ci mog zwróci na nie uwag jako na mark przydatn równie dla nich. Cechuje go prostota w obs udze, nie wymaga od blogera zaawansowanej wiedzy informatycznej. Wydaje si, e blog to idealne miejsce do prezentowania swoich produktów lub us ug. Przedstawiaj c konkretne produkty mo na wykorzysta tekst, zdj cia czy filmy video, a tak e umie ci swoje osobiste opinie na temat produktów, czy wyniki testów u ytkowania tych produktów. Ponadto je eli konkurencja prowadzi jedynie tradycyjne strony WWW, blog z pewno ci wyró ni firm na tle konkurencji. Z blogiem nieroz cznie zwi zany jest kana RSS, który mo na równie zastosowa na swojej tradycyjnej stronie internetowej. Blogi pomagaj zarz dza online wizerunkiem firmy. Publikuj c pozytywne opinie zadowolonych pracowników mo na kreowa si jako solidny i wiarygodny pracodawca. Pisz c o nowych produktach i technologiach mo na pozycjonowa si jako lider i ekspert w bran y. Wydaj si wi c, e rola blogów firmowych jako nowoczesnego narz dzia PR b dzie stopniowo zwi ksza a si, daje bowiem mo liwo ci budowania wiarygodnego wizerunku firmy, przy niewielkich nak adach finansowych. Dodatkowo pozwala na przekazanie bardziej z o onych komunikatów i nawi zanie dialogu z potencjalnymi klientami. 524

13 Literatura 1. Brzostek- Paw owska J., Zmiany w modelach i technologiach informacyjnych w dobie Web 2.0 i Web 3.0, Elektronika, nr 3/ Cywi ska-milonas M., Blogi. Uj cie psychologiczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wroc aw 2012Mazurek G., Blogi i wirtualne spo eczno ci. Wykorzystanie w marketingu. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa Muszy ska J., Jak prowadzi tani i skuteczny marketing w czasach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo AUDITOR, Warszawa Wibbels A., Prowad blog! Przewodnik dla ma ych firm, Wydawnictwo Helion, Gliwice Wright J., Blogowania w biznesie. Rewolucyjny sposób na zwi kszenie sprzeda y, zbudowanie marki i osi gni cie spektakularnych sukcesów, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Summary The main objective of this paper is to present the use of corporate blogs by the surveyed companies. In addition, the study sought to determine the nature of the content appearing on the blog entries, determine the impact of blogs for communication within the organization and identify the benefits of creating the image of the company. Tested blogs are primarily used to communicate with customers (both actual and potential), and a public relations tool for building customer relationships. Analyzed blogs are primarily expert with the content of the blogs linked to the thematic nature of the products offered by the companies. They were seldom used to publish information about the company itself. It has primarily a passionate character and is directed to a relatively small proportion of consumers who are interested in in-depth knowledge of the products and to those enthusiasts who are not familiar with particular brands, but with use of interesting blogs content can be useful for them too. The key words: blog, technology 2.0, public relations Informacja o autorach: dr Piotr Szamrowski Katedra Organizacji i Zarz dzania Wydzia Nauk Ekonomicznych UWM Olsztyn dr Adam Pawlewicz Katedra Agrobiznesu i Ekonomii rodowiska Wydzia Kszta towania rodowiska i Rolnictwa UWM Olsztyn 525

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji między przedsiębiorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji między przedsiębiorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji między przedsiębiorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów 10 podstawowych technik pozyskiwania leadów Przygotuj formularz zapisu Zainteresowani Twoim produktem użytkownicy, którzy nie są jeszcze gotowi do zakupu, prawdopodobnie będą chcieli zapisać się na Twoją

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa Data: 28 wrze nia 2010 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie strategii PR: analiza grup otoczenia, cz. 2

Przygotowywanie strategii PR: analiza grup otoczenia, cz. 2 Przygotowywanie strategii PR: analiza grup otoczenia, cz. 2 Anna Miotk, PR Manager, ITBC Communication II. ANALIZA GRUP OTOCZENIA W pierwszym odcinku, poświęconym analizie grup otoczenia firmy, wyodrębniliśmy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY Instrukcja postępowania w sprawie warunków i formy reklamy produktów leczniczych w Specjalistycznym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Okres wysokiej aktywnośd

Okres wysokiej aktywnośd Wschód w liczbach Specjalnie dla osób zainteresowanych współpracą z nami w ramach naszego bloga Kurs Na Wschód przygotowaliśmy zbiorczą prezentację wyników samego bloga jaki i stron na różnych platformach

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Oferta promocyjna portalu Mierzyn24.pl > Wybory Samorządowe 2010 <

Oferta promocyjna portalu Mierzyn24.pl > Wybory Samorządowe 2010 < Oferta promocyjna portalu Mierzyn24.pl > Wybory Samorządowe 2010 < Niniejszym chcielibyśmy przedstawić Państwu ofertę reklamową przygotowaną na Wybory Samorządowe 2010, uwzględniającą atrakcyjne i skuteczne

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Raport, został przygotowany na podstawie 42 wypełnionych przez uczestników kursu ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych w dniach:

Raport, został przygotowany na podstawie 42 wypełnionych przez uczestników kursu ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych w dniach: Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych kursu Gender Mainstreaming przeprowadzonego w dniach : 15-16.10.2009r., 22-23.10.2009r., 24 25.10.2009r., 05-06.11.2009r. w Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów 45 min Wolontariat w Polsce Autorka scenariusza: Małgorzata Wojnarowska Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen TNS OBOP dla Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce grudzień 2008 Ośrodek Badania Opinii Publicznej

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Biuro Reklamy tel. 41 201 02 31, 41 201 02 30 www.charaktery.eu/reklama

Biuro Reklamy tel. 41 201 02 31, 41 201 02 30 www.charaktery.eu/reklama Biuro Reklamy tel. 41 201 02 31, 41 201 02 30 www.charaktery.eu/reklama Jedna marka, wiele mediów Reklama w Charakterach to skuteczny sposób na dotarcie do klientów poprzez: wydanie papierowe + druk interaktywny

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe. Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. Przez kilka miesięcy

Bardziej szczegółowo

Młode firmy na polsko-czeskim pograniczu. Jak skutecznie planować rozwój firmy?

Młode firmy na polsko-czeskim pograniczu. Jak skutecznie planować rozwój firmy? Młode firmy na polsko-czeskim pograniczu. Jak skutecznie planować rozwój firmy? Jak podnieść sprzedaż, pozytywy dobrego marketingu, dobra pozycja firm w przestrzeni internetowej Charakterystyka Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz nr ZP 11/2013/CES szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i

Bardziej szczegółowo

Czego dziennikarze oczekują od PR? Wyniki badania ankietowego

Czego dziennikarze oczekują od PR? Wyniki badania ankietowego Warszawa, 19 października 2015 r. Czego dziennikarze oczekują od PR? Wyniki badania ankietowego 1. Jaki rodzaj mediów Pani/Pan reprezentuje? Portal internetowy 55% (58) Prasa drukowana 36% (38) Blog 15%

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, 50-066 Wrocław, tel. (71) 774 78 40, fax. (71) 784 45 41 www.pentagon-research.com,

Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, 50-066 Wrocław, tel. (71) 774 78 40, fax. (71) 784 45 41 www.pentagon-research.com, 2 O AUTORACH Pentagon Research to agencja badawcza obecna na polskim rynku od 2006 roku. Zespół Pentagon Research specjalizuje się między innymi w ilościowych i jakościowych badaniach marketingowych w

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Budowanie własnego wizerunku. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Budowanie własnego wizerunku. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych moduł 2 Temat 1, Poziom 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 2 Temat 1 Poziom 2 jak zrobić dobre pierwsze wrażenie? Podręcznik prowadzącego Cele szkolenia Zarówno prezencja, jak i umiejętność

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo