Warszawa, dnia 22 października 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 22 października 2015 r. Poz. 1668 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. z dnia 19 sierpnia 2015 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 377), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 882); 2) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 1432); 3) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 623). 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 1) 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 882), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 23 czerwca 2014 r. ; 2) 2 i 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 1432), które stanowią: Arkusze ocen uczniów szkół artystycznych założone na drukach według dotychczasowych wzorów są prowadzone na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole. 2. Indeksy wydane uczniom lub słuchaczom szkół artystycznych na drukach według dotychczasowych wzorów są prowadzone na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia lub słuchacza nauki w danej szkole albo zdania egzaminów eksternistycznych przez osobę, która przystąpiła do tych egzaminów. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2014 r. ; 3) 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 623), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Omilanowska

2 Dziennik Ustaw 2 Poz Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 sierpnia 2015 r. (poz. 1668) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa: 1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych; 2) sposób dokonywania sprostowań treści świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz wydawania ich duplikatów; 3) tryb i sposób dokonywania legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą; 4) wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą. 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o: 1) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 2) szkole rozumie się przez to publiczne szkoły artystyczne i niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych; 3) świadectwach rozumie się przez to świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły; 4) dyplomach rozumie się przez to dyplomy ukończenia szkoły dającej wykształcenie w zawodzie Szkoły wydają uczniom świadectwa, dyplomy, indeksy i legitymacje szkolne na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu. 2. Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia. 3. Wzory świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia. 4. Placówki artystyczne wydają uczniom świadectwa informujące o przebiegu nauki na drukach według własnego wzoru Szkoła policealna i szkoła pomaturalna bibliotekarska i animatorów kultury wydaje uczniom indeksy. 2. Szkoła muzyczna II stopnia, szkoła sztuki tańca i szkoła sztuki cyrkowej może wydawać uczniom indeksy. 3. Statuty szkół, o których mowa w ust. 2, określają, czy szkoła wydaje uczniom indeksy czy świadectwa szkolne promocyjne. Na pisemny wniosek ucznia, szkoła, która wydaje uczniom indeksy, wydaje również uczniowi świadectwo szkolne promocyjne. 1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1258). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607, 1629 i 1640.

3 Dziennik Ustaw 3 Poz Świadectwa i dyplomy wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę. 2. Świadectwa, dyplomy, indeksy i legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania. 3. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły, dyplomów, indeksów i legitymacji szkolnych. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, z zastrzeżeniem 14, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia albo absolwenta Uczeń szkoły, po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, zależnie od wyników klasyfikacji końcoworocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. 2. Uczeń szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury, po ukończeniu nauki w danym semestrze, z wyjątkiem semestru programowo najwyższego, zależnie od wyników klasyfikacji semestralnej, otrzymuje wpis do indeksu potwierdzający uzyskanie albo nieuzyskanie promocji na semestr programowo wyższy. 3. Uczeń szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca i szkoły sztuki cyrkowej, po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub wpis do indeksu, potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. 4. Uczeń ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej, ale ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał oceny końcoworoczne wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie odpowiedniej klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 2. Po ukończeniu szkoły dającej wykształcenie w zawodzie absolwent otrzymuje dyplom ukończenia szkoły potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego. 3. Uczeń, który nie ukończył klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia albo klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, ale ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał oceny końcowe wyższe niż ocena niedostateczna oraz przystąpił do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej albo został zwolniony z obowiązku przystąpienia do tego sprawdzianu, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy szóstej szkoły podstawowej. 4. Uczeń, który nie ukończył klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, ale ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał oceny końcowe wyższe niż ocena niedostateczna oraz przystąpił do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum albo został zwolniony z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy trzeciej gimnazjum. 5. Uczeń, który nie ukończył klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy IV liceum plastycznego albo klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, ale ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał oceny końcowe wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego Uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 2. Absolwent, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje odpowiednio świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z wyróżnieniem. 3. Uczeń lub absolwent szkoły realizującej kształcenie ogólne, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje na swój pisemny wniosek lub pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna) poświadczenie spełniania, w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

4 Dziennik Ustaw 4 Poz Na świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny końcoworoczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej oraz te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny końcoworoczne, z których nauka, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych. 2. Na świadectwach ukończenia odpowiednio klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej wpisuje się informację o udziale ucznia w realizacji oraz temat projektu edukacyjnego Na dyplomach, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny końcoworoczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej oraz te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny końcoworoczne, z których nauka, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych, a także oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego. 2. Na dyplomach ukończenia szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury wpisuje się oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego Na dyplomie uzyskanym na podstawie egzaminów eksternistycznych, w części dotyczącej wyników egzaminów, wpisuje się oceny z egzaminów z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych objętych ramowym planem nauczania dla danego typu szkoły oraz oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego. 2. Na dyplomie ukończenia szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury uzyskanym na podstawie egzaminów eksternistycznych wpisuje się oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego Druki świadectw i dyplomów posiadają na pierwszej stronie mikrodruk (mikrotekst). 2. Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem Imię (imiona) i nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę, semestr, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły. 4. Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę. 5. Jako datę wystawienia świadectwa lub dyplomu przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku świadectwa lub dyplomu wydawanego na podstawie egzaminu datę ostatniej części egzaminu albo datę ustalonego przez szkołę terminu wydania absolwentom świadectw lub dyplomów. W przypadku ucznia, który zdał egzamin poprawkowy lub egzamin klasyfikacyjny po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jako datę wystawienia świadectwa przyjmuje się datę zdania tego egzaminu. 6. W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny wpisuje się odpowiednio zwolniony albo zwolniona. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio nieklasyfikowany albo nieklasyfikowana. W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski. 7. Świadectwo i dyplom opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły. 8. Świadectwo i dyplom podpisują osoby wskazane na drukach. Odcisk pieczęci imiennej dyrektora szkoły lub przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powinien być wyraźny. 9. Przepisy ust. 3 8 stosuje się odpowiednio przy wypełnianiu arkuszy ocen, indeksów i legitymacji szkolnych.

5 Dziennik Ustaw 5 Poz Świadectwa wypełniane pismem komputerowym mogą być drukowane łącznie ze wzorem druku świadectwa oraz z pominięciem zawartych we wzorze świadectwa: 1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL ucznia, roku szkolnego, klasy, nazwy szkoły, nazwy miejscowości i województwa, w którym znajduje się szkoła, kierunku, wydziału, specjalności, w której kształcił się uczeń, okresu nauczania, numeru świadectwa, miejscowości i daty wydania świadectwa; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane; 2) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na pieczęć i podpis dyrektora oraz podpis wychowawcy (opiekuna) klasy; 3) linii przerywanych w wyrazach uczęszczał, został, ukończył i otrzymał ; w przypadku absolwentki w miejscu linii przerywanych wpisuje się a ; 4) linii przerywanej w wyrazie promocj i dopuszczon w miejscu linii przerywanej wpisuje się odpowiednią literę; 5) linii przerywanej przed wyrazem otrzymał oznaczającej miejsce przeznaczone na wpisanie informacji o nieuzyskaniu promocji do klasy programowo wyższej; w przypadku uzyskania promocji do klasy programowo wyższej nie drukuje się linii przerywanej; 6) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pieczęć urzędową. 2. Świadectwa, o których mowa w ust. 1, mogą nie zawierać mikrodruku, o którym mowa w 12 ust W przypadku gdy uczeń albo absolwent nie posiada numeru PESEL, na świadectwie, dyplomie, poświadczeniu i innych drukach szkolnych, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL, wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 15. Na świadectwach, dyplomach i w arkuszach ocen uczniów klas, w których dla przedmiotu język obcy nowożytny stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) 3), w części przeznaczonej na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, obok nazwy języka obcego nowożytnego, umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka: 1) w klasach I III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasach I III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klasach IV VI ogólnokształcącej szkoły baletowej: a) III.0 w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego, b) III.1 oznaczającą poziom zbliżony do poziomu A2 w skali globalnej biegłości językowej według Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego nauczanego na poziomie szkoły podstawowej; 2) w klasach IV VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasach IV VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasach VII IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz w liceum plastycznym: a) IV.0 w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego, b) IV.1p. oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B1 w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie podstawowym, c) IV.1r. oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B2 w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie rozszerzonym, d) IV.2 oznaczającą poziom zbliżony do poziomu C1 w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b w przypadku uczniów oddziałów dwujęzycznych Szkoła, z własnej inicjatywy albo na wniosek ucznia lub absolwenta, w treści świadectwa szkolnego promocyjnego albo w indeksie dokonuje sprostowania błędu i oczywistej omyłki. Jeżeli szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, sprostowania dokonuje organ, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy. 3) Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 września 2012 r. na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz oraz z 2012 r. poz. 941 i 979).

6 Dziennik Ustaw 6 Poz Sprostowania dokonuje się na podstawie odpowiedniego dokumentu przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu świadectwa szkolnego promocyjnego lub indeksu należy umieścić adnotację Dokonano sprostowania, czytelny podpis dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej oraz datę i pieczęć urzędową. 3. Informację o dokonanym sprostowaniu umieszcza się w arkuszu ocen. 4. Nie dokonuje się sprostowań w treści świadectw ukończenia szkoły i ich duplikatów oraz dyplomów i ich duplikatów. Świadectwo ukończenia szkoły i jego duplikat lub dyplom i jego duplikat zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie Nie dokonuje się zmiany imienia (imion) lub nazwiska absolwenta na świadectwie ukończenia szkoły lub dyplomie, a także w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę, jeżeli zmiana ta nastąpiła po ukończeniu szkoły, chyba że zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci. W tym przypadku wydaje się świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom na nowe imię (imiona) lub nazwisko, a jeżeli jego wydanie nie jest możliwe duplikat świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu, po przedstawieniu orzeczenia sądowego i za zwrotem świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu wydanego na poprzednie imię (imiona) lub nazwisko. 2. W przypadku gdy zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła przed ukończeniem szkoły, w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę należy przekreślić kolorem czerwonym dotychczasowe imię (imiona) lub nazwisko i nad nim wpisać kolorem czerwonym nowe imię (imiona) lub nazwisko. Na dole strony należy umieścić adnotację Dokonano zmiany imienia (imion)/nazwiska, datę i czytelny podpis osoby upoważnionej do podpisywania dokumentacji przebiegu nauczania. Nowe imię (imiona) lub nazwisko może być wpisane na podstawie odpisu aktu małżeństwa, decyzji administracyjnej o zmianie imienia (imion) lub nazwiska albo orzeczenia sądowego W przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu, uczeń lub absolwent może wystąpić do szkoły, która wydała dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa lub dyplomu. 2. Szkoła sporządza duplikat świadectwa lub dyplomu na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania. 3. Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa lub dyplomu. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz,,duplikat, a na końcu dokumentu dodać wyrazy,,oryginał podpisali i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa lub dyplomu, lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzędową. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii ucznia lub absolwenta. 4. Jeżeli szkoła posiada dokumentację przebiegu nauczania, a brak jest druku świadectwa lub dyplomu według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału, duplikat wydaje się na przygotowanym przez szkołę formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa lub dyplomu. 5. Na dokumencie, na podstawie którego wydano duplikat świadectwa lub dyplomu, należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu, odnotowując tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku przesyłania duplikatu pocztą doręczenie następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 6. Duplikat ma moc oryginału i może być wydany ponownie. 7. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły duplikat świadectwa lub dyplomu wydaje organ, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy. 8. Jeżeli brak jest dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wydania duplikatu, odtworzenie oryginału świadectwa lub dyplomu może nastąpić na podstawie przepisów o odtworzeniu dyplomów i świadectw ukończenia nauki, w drodze postępowania sądowego. W tym przypadku szkoła albo organ właściwy do wydania duplikatu, zgodnie z ust. 7, wydaje zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. 9. Przepisy ust. 1 7 stosuje się odpowiednio przy sporządzaniu duplikatów innych dokumentów dotyczących przebiegu nauczania, z tym że duplikaty indeksu i legitymacji szkolnej wydaje się z fotografią Dyrektor szkoły poświadcza zgodność kopii z oryginałem świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego. 2. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację Stwierdzam zgodność z oryginałem, datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.

7 Dziennik Ustaw 7 Poz Uczeń przyjęty do szkoły realizującej kształcenie ogólne otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 2. Uczeń szkoły niewymienionej w ust. 1 otrzymuje legitymację szkolną na swój pisemny wniosek Legalizacji dokumentów wydawanych przez szkoły przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 2. Legalizacji dokonuje się przez umieszczenie na świadectwie, dyplomie, indeksie lub poświadczeniu, o którym mowa w 8 ust. 3: 1) klauzuli w brzmieniu Stwierdza się autentyczność świadectwa (dyplomu, indeksu, poświadczenia) ; 2) podpisu osoby upoważnionej do legalizacji świadectwa, dyplomu, indeksu lub poświadczenia oraz pieczęci imiennej; odcisk pieczęci powinien być wyraźny; 3) pieczęci urzędowej organu, o którym mowa w ust. 1; 4) nazwy miejscowości, w której znajduje się siedziba organu, o którym mowa w ust. 1; 5) daty dokonania legalizacji. 3. Przedłożone do legalizacji wielostronicowe świadectwa, dyplomy i indeksy powinny być zszyte. W miejscach zszycia umieszcza się pieczęć urzędową organu, o którym mowa w ust. 1, w sposób uniemożliwiający wymianę kart świadectwa, dyplomu lub indeksu Świadectwa, dyplomy, indeksy, poświadczenia, o których mowa w 8 ust. 3, i legitymacje szkolne są wydawane przez szkoły nieodpłatnie. 2. Nie pobiera się opłat za dokonanie sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego lub indeksu oraz za stwierdzenie równoważności, o której mowa w Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, poświadczenia lub indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora szkoły lub organ dokonujący odpowiedniej czynności Na pisemny wniosek osoby zainteresowanej i po przedstawieniu oryginału świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły artystycznej, wydanego przed dniem wejścia w życie ustawy, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego potwierdza równoważność świadectwa lub dyplomu ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły artystycznej, po stwierdzeniu porównywalności programu nauczania szkoły z podstawą programową jednego z typów szkół artystycznych. 2. Potwierdzeniem równoważności świadectwa lub dyplomu ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły artystycznej jest zaświadczenie określające nazwę ukończonej szkoły, datę i miejsce wydania świadectwa lub dyplomu, nazwisko, imię (imiona), datę i miejsce urodzenia osoby, dla której świadectwo lub dyplom wydano, oraz stwierdzające równoważność ze świadectwem lub dyplomem ukończenia szkoły artystycznej odpowiedniego typu. Zaświadczenie opatruje się pieczęcią urzędową ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, datą wydania oraz oznacza numerem sprawy Arkusze ocen, założone na drukach według dotychczasowych wzorów, są prowadzone na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole. 2. Indeksy, wydane na drukach według dotychczasowych wzorów, są prowadzone na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole lub zdania egzaminów eksternistycznych przez osobę, która przystąpiła do tych egzaminów. 25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 4). 5) 4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 kwietnia 2012 r. 5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 60, poz. 523), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917).

8 Dziennik Ustaw 8 Poz Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r. Załącznik nr 1 1. Informacje ogólne WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH 1. Świadectwa i dyplomy drukuje się na białym papierze pokrytym siatką ozdobną giloszem, w kolorze jasnozielonym. 2. Pierwsza strona świadectwa i dyplomu jest zdobiona giloszem (poddrukiem) z literami RP. Strony druga, trzecia i czwarta są zdobione giloszem bez tych liter. 3. Świadectwa i dyplomy mają format A4 (210 x 297 mm). 4. Świadectwo lub dyplom potwierdzające odpowiednio uzyskanie promocji lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem posiada na pierwszej stronie biało-czerwony pionowy pasek o szerokości 12 mm, umieszczony w odległości 50 mm od lewej krawędzi świadectwa lub dyplomu. 4a. 6) W części świadectwa przeznaczonej na wpisanie przedmiotów uzupełniających wpisuje się przedmioty uzupełniające oraz oceny uzyskane z tych przedmiotów. Przedmiotów tych nie wpisuje się w części świadectwa przeznaczonej na wpisanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących. 5. Na świadectwach, dyplomach i innych drukach szkolnych, w części przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych nadobowiązkowych, wpisuje się zajęcia nadobowiązkowe przewidziane w szkolnym planie nauczania. 6. W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności: 1) udział w olimpiadach; 2) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim; 3) osiągnięcia artystyczne i sportowe ucznia co najmniej na szczeblu regionalnym; 4) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub na rzecz środowiska szkolnego. 7. Na świadectwach i dyplomach, z wyjątkiem świadectw i dyplomów uzyskiwanych na podstawie egzaminów eksternistycznych, oraz w indeksach, z wyjątkiem indeksów wydawanych osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów. Na świadectwach i dyplomach uzyskiwanych na podstawie egzaminów eksternistycznych oraz w indeksach wydawanych osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym w księdze ewidencji wpisano osobę przystępującą do egzaminów eksternistycznych. 8. Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm, z wyjątkiem legitymacji szkolnych oraz świadectw, dyplomów i indeksów w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii, w których używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm. 9. Protokoły egzaminu dyplomowego opatruje się pieczęcią urzędową szkoły, przy której została powołana państwowa komisja egzaminacyjna, a protokoły egzaminów eksternistycznych oraz indeksy wydawane osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych pieczęcią urzędową szkoły, przy której została powołana państwowa komisja egzaminacyjna. 6) Dodany przez 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 882), które weszło w życie z mocą od dnia 23 czerwca 2014 r.

9 Dziennik Ustaw 9 Poz Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych Numer wzoru Symbol Przeznaczenie Świadectwa szkolne promocyjne 1 7) ART-II/200/3 dla uczniów: 1) klas II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 2) klas II i III Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego 1a 8) ART-II/200/3a dla uczniów klas I: 1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 2) Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego 1b 8) ART-II/200/3b dla uczniów klas I III Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem 2 9) ART-II/201/3 dla uczniów: 1) klas IV i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 2) klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 3) klas II V ogólnokształcącej szkoły baletowej 4) klasy II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych 5) klas IV VIII Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem 6) klasy II Państwowej Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie 3 ART-II/201-w/3 jw. z wyróżnieniem 7) klas IV VIII Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego 3a 10) ART-II/201/3a dla uczniów: 1) klas IV i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 2) klas VII i VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej 3) klas IV i V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych 4) 11) klas II i III liceum plastycznego 3b 10) ART-II/201-w/3a jw. z wyróżnieniem 3c 12) ART-II/201/3b dla uczniów klas I: 1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 2) ogólnokształcącej szkoły baletowej 3) ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych 4) Państwowej Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie 7) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 623), które weszło w życie z dniem 8 maja 2015 r. 8) Dodany przez 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7. 9) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7. 10) Dodany przez 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6. 11) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 1 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7. 12) Dodany przez 1 pkt 1 lit. a tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

10 Dziennik Ustaw 10 Poz d 12) ART-II/201-w/3b jw. z wyróżnieniem 3e 12) ART-II/201/3c dla uczniów klasy I liceum plastycznego 3f 12) ART-II/201-w/3c jw. z wyróżnieniem 4 ART-II/202/3 dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy nie ukończyli szkoły 4a 13) ART-II/202/3a dla uczniów klasy programowo najwyższej: 1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 2) ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych 3) ogólnokształcącej szkoły baletowej 4) liceum plastycznego którzy nie ukończyli tej klasy 4b 13) ART-II/202/3b dla uczniów klasy programowo najwyższej: 1) Państwowej Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie 2) Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego 3) Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem którzy nie ukończyli tej klasy 4c 13) ART-II/202/3c dla uczniów klasy programowo najwyższej szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, którzy nie ukończyli tej klasy 5 ART-II/203/3 dla uczniów: 1) klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 2) klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych 3) klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej 6 ART-II/203-w/3 jw. z wyróżnieniem 7 ART-II/204/3 dla uczniów: 1) (uchylony) 14) 2) (uchylony) 14) 3) klasy IV liceum plastycznego 4) (uchylony) 14) którzy nie zdali egzaminu dyplomowego 7a 15) ART-II/204/3a dla uczniów: 1) klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 2) klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych 3) klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej którzy nie zdali egzaminu dyplomowego 13) Dodany przez 1 pkt 1 lit. a tiret szóste rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7. 14) Przez 1 pkt 1 lit. a tiret siódme rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7. 15) Dodany przez 1 pkt 1 lit. a tiret ósme rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

11 Dziennik Ustaw 11 Poz ) ART-II/205/3 dla uczniów: 1) klas II VI szkoły muzycznej I stopnia 2) klas II VI szkoły muzycznej II stopnia 3) klas II IX szkoły sztuki tańca 4) klas II IV szkoły sztuki cyrkowej 5) klas II VI Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim 6) klas II VI Szkoły Plastycznej I stopnia w Radomiu 9 ART-II/205-w/3 jw. z wyróżnieniem 9a 17) ART-II/205/3a dla uczniów klas I: 1) szkoły muzycznej I stopnia 2) szkoły muzycznej II stopnia 3) szkoły sztuki tańca 4) szkoły sztuki cyrkowej 5) Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim 6) Szkoły Plastycznej I stopnia w Radomiu 9b 17) ART-II/205-w/3a jw. z wyróżnieniem 2.2. Świadectwa ukończenia szkół artystycznych 10 ART-II/220/3 dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 11 ART-II/220-w/3 jw. z wyróżnieniem 12 ART-II/221/3 dla uczniów szkoły muzycznej I stopnia 13 ART-II/221-w/3 jw. z wyróżnieniem 14 ART-II/222/3 dla uczniów Szkoły Plastycznej I stopnia w Radomiu 15 ART-II/222-w/3 jw. z wyróżnieniem 16 ART-II/223/3 dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem 17 ART-II/223-w/3 jw. z wyróżnieniem 18 ART-II/224/3 dla uczniów Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie 19 ART-II/224-w/3 jw. z wyróżnieniem 20 ART-II/225/3 dla uczniów Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego 21 ART-II/225-w/3 jw. z wyróżnieniem 22 ART-II/226/3 dla uczniów Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim 23 ART-II/226-w/3 jw. z wyróżnieniem 2.3. Dyplomy ukończenia szkół artystycznych 24 ART-II/230/3 dla uczniów szkoły muzycznej II stopnia 25 ART-II/230-w/3 jw. z wyróżnieniem 26 ART-II/231/3 dla osób kończących szkołę muzyczną II stopnia na podstawie egzaminów eksternistycznych 16) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 1 lit. a tiret dziewiąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7. 17) Dodany przez 1 pkt 1 lit. a tiret dziesiąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

12 Dziennik Ustaw 12 Poz (uchylony) 18) 28 (uchylony) 18) 28a 19) ART-II/232/3a dla uczniów ogólnokształcącej szkoły baletowej 28b 19) ART-II/232-w/3a jw. z wyróżnieniem 29 (uchylony) 20) 30 (uchylony) 20) 30a 21) ART-II/233/3a dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 30b 21) ART-II/233-w/3a jw. z wyróżnieniem 31 (uchylony) 22) 32 (uchylony) 22) 32a 23) ART-II/235/3a dla uczniów ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych 32b 23) ART-II/235-w/3a jw. z wyróżnieniem 33 ART-II/236/3 dla uczniów liceum plastycznego 34 ART-II/236-w/3 jw. z wyróżnieniem 35 ART-II/237/3 dla osób kończących ogólnokształcącą szkołę baletową na podstawie egzaminów eksternistycznych 36 ART-II/238/3 dla osób kończących ogólnokształcącą szkołę sztuk pięknych na podstawie egzaminów eksternistycznych 37 ART-II/239/3 dla osób kończących liceum plastyczne na podstawie egzaminów eksternistycznych 38 ART-II/240/3 dla osób kończących ogólnokształcącą szkołę muzyczną II stopnia na podstawie egzaminów eksternistycznych 39 ART-II/241/3 dla uczniów szkoły policealnej 40 ART-II/242/3 dla uczniów szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury 41 ART-II/243/3 dla osób kończących szkołę policealną na podstawie egzaminów eksternistycznych 42 ART-II/244/3 dla osób kończących szkołę pomaturalną bibliotekarską i animatorów kultury na podstawie egzaminów eksternistycznych 43 ART-II/245/3 dla uczniów szkoły sztuki cyrkowej 44 ART-II/245-w/3 jw. z wyróżnieniem 45 ART-II/246/3 dla osób kończących szkołę sztuki cyrkowej na podstawie egzaminów eksternistycznych 18) Przez 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7. 19) Dodany przez 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7. 20) Przez 1 pkt 1 lit. b tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7. 21) Dodany przez 1 pkt 1 lit. b tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7. 22) Przez 1 pkt 1 lit. b tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7. 23) Dodany przez 1 pkt 1 lit. b tiret szóste rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

13 Dziennik Ustaw 13 Poz ART-II/247/3 dla uczniów szkoły sztuki tańca 47 ART-II/247-w/3 jw. z wyróżnieniem 48 ART-II/248/3 dla osób kończących szkołę sztuki tańca na podstawie egzaminów eksternistycznych 2.4. Poświadczenie 49 ART-II/260/3 dla uczniów szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, którzy spełniają w zakresie obowiązkowych zajęć ogólnokształcących oraz zachowania wymagania określone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem 2.5. Protokoły egzaminów 50 ART-II/270/3 protokół egzaminu dyplomowego obejmującego wykonanie pracy dyplomowej 51 ART-II/271/3 protokół egzaminu dyplomowego obejmującego wykonanie programu dyplomowego 52 ART-II/273/3 protokół egzaminów eksternistycznych dla wszystkich typów szkół artystycznych 53 ART-II/274/3 protokół egzaminu promocyjnego dla wszystkich typów szkół artystycznych 2.6. Arkusze ocen 54 ART-II/280/3 dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 54a 24) ART-II/280/3a dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 55 ART-II/281/3 dla uczniów: 1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 2) ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych 3) ogólnokształcącej szkoły baletowej 4) Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem 5) Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie 6) Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego 55a 25) ART-II/281/3a dla uczniów: 1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 2) ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych 3) ogólnokształcącej szkoły baletowej 4) Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem 5) Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie 6) Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego 24) Dodany przez 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 1432), które weszło w życie z mocą od dnia 1 września 2014 r. 25) Dodany przez 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 24.

14 Dziennik Ustaw 14 Poz ART-II/282/3 dla uczniów liceum plastycznego 56a 26) ART-II/282/3a dla uczniów liceum plastycznego 57 ART-II/283/3 dla uczniów: 1) szkoły muzycznej I stopnia 2) szkoły muzycznej II stopnia 3) szkoły sztuki tańca 57a 27) ART-II/283/3a dla uczniów: 4) szkoły sztuki cyrkowej 5) Szkoły Plastycznej I stopnia w Radomiu 6) Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim 1) szkoły muzycznej I stopnia 2) szkoły muzycznej II stopnia 3) szkoły sztuki tańca 57b 27) ART-II/283/3b dla uczniów: 2.7. Indeksy 4) szkoły sztuki cyrkowej 5) Szkoły Plastycznej I stopnia w Radomiu 6) Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim 1) szkoły policealnej 58 ART-II/290/3 dla uczniów: 2) szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury 1) szkoły muzycznej II stopnia 2) szkoły sztuki tańca 58a 28) ART-II/290/3a dla uczniów: 3) szkoły sztuki cyrkowej, a także dla osób kończących szkoły artystyczne na podstawie egzaminów eksternistycznych, z wyjątkiem szkoły policealnej oraz szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury 1) szkoły muzycznej II stopnia 2) szkoły sztuki tańca 3) szkoły sztuki cyrkowej, a także dla osób kończących szkoły artystyczne na podstawie egzaminów eksternistycznych, z wyjątkiem szkoły policealnej oraz szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury 26) Dodany przez 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku ) Dodany przez 1 pkt 1 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku ) Dodany przez 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 24.

15 Dziennik Ustaw 15 Poz ART-II/291/3 dla uczniów: 1) szkoły policealnej 59a 29) ART-II/291/3a dla uczniów: 2.8. Legitymacje szkolne 2) szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury, a także dla osób kończących te szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych 1) szkoły policealnej 2) szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury, a także dla osób kończących te szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych 60 ART-II/292/3 dla uczniów wszystkich typów szkół artystycznych, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych 61 ART-II/293/3 dla uczniów niepełnosprawnych we wszystkich typach szkół artystycznych 29) Dodany przez 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 24.

16 Dziennik Ustaw 16 Poz Załącznik Załącznik nr 2 nr 2 v.p l Nr 1 WZORYŚWIADECTW, ŚWIADECTW,DYPLOMÓW DYPLOMÓW I INNYCH INNYCH DRUKÓW WZORY DRUKÓWSZKOLNYCH SZKOLNYCH.go ŚWIADECTWO SZKOLNE imię (imiona) i nazwisko data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL w. rcl uczęszczał... w roku szkolnym.../... do klasy... (nazwa szkoły) im.... w... woj.... Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia r.... otrzymał... promocj... do klasy... Zrealizowany program kształcenia ogólnego odpowiada programowi klasy... szkoły podstawowej...., dnia r. ww (miejscowość) Nr... ART-II/200/3 DYREKTOR m.p.... (pieczęć, podpis) str. 1

17 Dziennik Ustaw 17 Poz Nr 1 str. 2 WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ zachowanie religia / etyka... Obowiązkowe zajęcia edukacyjne ogólnokształcące Obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne Szczególne osiągnięcia WYCHOWAWCA KLASY... Skala ocen: 1) zachowanie, zajęcia edukacyjne ogólnokształcące: ocena opisowa; 2) zajęcia edukacyjne artystyczne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

18 Dziennik Ustaw 18 Nr 1a30) Poz str. 1 v.p l Tło jasnozielone - pantone nr 374 U.go ŚWIADECTWO SZKOLNE imię (imiona) i nazwisko data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL uczęszczał... w roku szkolnym.../... do klasy... w. rcl (nazwa szkoły) im.... w... woj.... Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia r.... otrzymał... promocj... do klasy... Zrealizowany program kształcenia ogólnego odpowiada programowi klasy... szkoły podstawowej...., dnia r. ww (miejscowość) Nr... DYREKTOR m.p.... (pieczęć, podpis) ART-II/200/3a 30) Dodany przez 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

19 Dziennik Ustaw 19 Poz Nr 1a str. 2 WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ zachowanie religia / etyka... Obowiązkowe zajęcia edukacyjne ogólnokształcące Obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne

20 Dziennik Ustaw 20 Poz Nr 1a str. 3 Szczególne osiągnięcia Inne zajęcia edukacyjne Indywidualny program lub tok nauki WYCHOWAWCA KLASY... Skala ocen: 1) zachowanie, zajęcia edukacyjne ogólnokształcące: ocena opisowa; 2) zajęcia edukacyjne artystyczne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

21 Dziennik Ustaw 21 Poz Nr 1a str. 4

22 Dziennik Ustaw 22 Nr 1b30) Poz str. 1 v.p l Tło jasnozielone - pantone nr 374 U.go ŚWIADECTWO SZKOLNE PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ W ZAKOPANEM imię (imiona) i nazwisko miejsce urodzenia numer PESEL w. rcl data urodzenia uczęszczał... w roku szkolnym.../... do klasy... Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem woj. małopolskie Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia r.... otrzymał... promocj... do klasy... Zrealizowany program kształcenia ogólnego odpowiada programowi klasy... szkoły podstawowej...., dnia r. ww (miejscowość) Nr... ART-II/200/3b DYREKTOR m.p.... (pieczęć, podpis)

23 Dziennik Ustaw 23 Poz Nr 1b str. 2 WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ zachowanie religia / etyka... Obowiązkowe zajęcia edukacyjne ogólnokształcące Obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne

24 Dziennik Ustaw 24 Poz Nr 1b str. 3 Szczególne osiągnięcia Inne zajęcia edukacyjne Indywidualny program lub tok nauki WYCHOWAWCA KLASY... Skala ocen: 1) zachowanie, zajęcia edukacyjne ogólnokształcące: ocena opisowa; 2) zajęcia edukacyjne artystyczne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

25 Dziennik Ustaw 25 Poz Nr 1b str. 4

26 Dziennik Ustaw 26 Poz Nr 2 str. 1 ŚWIADECTWO SZKOLNE imię (imiona) i nazwisko data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL uczęszczał... w roku szkolnym.../... do klasy... wydział / specjalność... (nazwa szkoły) im.... w... woj.... Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia r.... otrzymał... promocj... do klasy... Zrealizowany program kształcenia ogólnego odpowiada programowi klasy... (typ szkoły*)..., dnia r. (miejscowość) Nr... DYREKTOR m.p. * Należy wpisać: szkoły podstawowej, gimnazjum albo liceum ogólnokształcącego.... (pieczęć, podpis) ART-II/201/3

27 Dziennik Ustaw 27 Poz Nr 2 str. 2 WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ zachowanie... religia / etyka... Obowiązkowe zajęcia edukacyjne ogólnokształcące Obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH. 1. Informacje ogólne

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH. 1. Informacje ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.. 2011 r. (poz. ) ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH 1. Informacje ogólne 1. Świadectwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 551. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1) z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 551. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1) z dnia 15 kwietnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 551 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1) z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie świadectw, dyplomów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 02.06. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2011 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych publicznych szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od 2005-04-14)

brzmienie pierwotne (od 2005-04-14) brzmienie pierwotne (od 2005-04-14) Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 623 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 623 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 623 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 377 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 377 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 377 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 16 października 2014 r.

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 16 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 16 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 857 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 857 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 25 kwietnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 857 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. z dnia 14 lutego 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. z dnia 14 lutego 2003 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : Nauczyciele

Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : Nauczyciele Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r.w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest w szkole poprzez prowadzenie:

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest w szkole poprzez prowadzenie: Podstawa Prawna: PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 882 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 882 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 882 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 3 KZ/ 2017 z dnia 23 lutego 2017 roku Instrukcja dokumentów przebiegu nauczania w szkole muzycznej I stopnia w Dobczycach

Załącznik do Zarządzenia nr 3 KZ/ 2017 z dnia 23 lutego 2017 roku Instrukcja dokumentów przebiegu nauczania w szkole muzycznej I stopnia w Dobczycach Załącznik do Zarządzenia nr 3 KZ/ 2017 z dnia 23 lutego 2017 roku Instrukcja dokumentów przebiegu nauczania w szkole muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: art. 32a ust. 4 i art.22 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 11 Poz. 377 WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH. Nr 1 str. 1 ŚWIADECTWO SZKOLNE. ... imię (imiona) i nazwisko

Dziennik Ustaw 11 Poz. 377 WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH. Nr 1 str. 1 ŚWIADECTWO SZKOLNE. ... imię (imiona) i nazwisko Dziennik Ustaw 11 Poz. 377 Załącznik nr 2 WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH Nr 1 str. 1 ŚWIADECTWO SZKOLNE imię (imiona) i nazwisko......... data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 29 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 29 grudnia 2014 r. Dz.U.2015.23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru, wpisuje się numer, pod którym uczeń wpisany jest w księdze uczniów

w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru, wpisuje się numer, pod którym uczeń wpisany jest w księdze uczniów ŚWIADECTWA 1. Świadectwa wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem ręcznym 2. Nazwę szkoły wpisuję się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły pomijając słowa specjalna bez pomijania

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia r. Projekt z dnia 6 kwietnia 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Dziennik Ustaw Nr 97 8034 Poz. 624 624 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Dz.U.2010.97.624 2012-02-23 zm. Dz.U.2012.205 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. w ZSEiI w SOSNOWCU. 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest poprzez prowadzenie:

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. w ZSEiI w SOSNOWCU. 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest poprzez prowadzenie: Podstawa Prawna: PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA w ZSEiI w SOSNOWCU Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 787 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 787 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 787 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Dziennik Ustaw Nr 97 8034 Poz. 624 624 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Dz.U.2014.893 2015.09.01 zm. Dz.U.2015.23 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja szkolna po zmianie przepisów

Dokumentacja szkolna po zmianie przepisów Dokumentacja szkolna po zmianie przepisów Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 14 marca 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 14 marca 2005 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zarządza się, co następuje: !"#$!'6+1*).40!"+!+75(+6+*) %&'$!$( )($ $*%$+#$' $*%$%.4!"#+!/+ '+#, - %$(&./ $3% 0()"1+2, )($ $*%$(5"1%6$/, "$3!/ + ).4%%**).4(#56, 1&9$1%'$.:%(+652&*/, +("

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2010 r.) Dz.U.2010.97.624 2012-02-23 zm. Dz.U.2012.205 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 7

Bardziej szczegółowo

9 czerwca (środa) o godz. 16.30 klasy: 0-III (stołówka szkolna) 10 czerwca (czwartek) o godz. 16.30 klasy: IV-VI (stołówka szkolna)

9 czerwca (środa) o godz. 16.30 klasy: 0-III (stołówka szkolna) 10 czerwca (czwartek) o godz. 16.30 klasy: IV-VI (stołówka szkolna) Zarządzenie nr 19 /10 Dyrektora Zespołu Szkół w Legionowie z dnia 02.06.2010 r. w sprawie czynności i terminów związanych z zakończeniem roku szkolnego 2009/2010 1 1. Ustala się następujące terminy posiedzeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2012 r. Pozycja 205 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 23 lutego 2012 r. Pozycja 205 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 lutego 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.02.23 13:22:00 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lutego 2012 r. Pozycja 205 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnianie arkuszy ocen

Instrukcja wypełnianie arkuszy ocen Instrukcja wypełnianie arkuszy ocen Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 170 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 170 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 stycznia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 170 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Tożsamość podpisującego jest nieznana) Podpisane przez Marek Głuch Czas: 2016.06.06 16:02:48 +02'00' Powód: Położenie: (Znak wodny) Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 787 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 5 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 5 marca 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 384 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 5 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 384 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 5 marca 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.03.21 14:23:47 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 384 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Procedury wydawania duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych i innych druków

Procedury wydawania duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych i innych druków Procedury wydawania duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych i innych druków w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania legitymacji szkolnych

Zasady wydawania legitymacji szkolnych Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego, karty rowerowej oraz pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Szkolne standardy prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Szkolne standardy prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 7 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Szkolne

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, Suwałki

Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, Suwałki Załącznik nr 6 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel:

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy szkoły w świetle przepisów prawa dzienniki lekcyjne i arkusze ocen

Dokumentowanie pracy szkoły w świetle przepisów prawa dzienniki lekcyjne i arkusze ocen Dokumentowanie pracy szkoły w świetle przepisów prawa dzienniki lekcyjne i arkusze ocen Małgorzata Dutka - Mucha MCDN ODN w Krakowie Kraków, 7 stycznia 2013 r. Program 1. Podstawy prawne dokumentowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŚWIADECTW, DYPLOMÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŚWIADECTW, DYPLOMÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia...(poz..) Załącznik nr 1 INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŚWIADECTW, DYPLOMÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH 1. Świadectwa szkolne

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PRZEBIEGU NAUCZANIA W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU z dn. 13.10.2014 r Tekst jednolity uwzględniający Aneks nr 1 do procedur

Bardziej szczegółowo

I. Zasady wydawania legitymacji szkolnych

I. Zasady wydawania legitymacji szkolnych Procedury wydawania: legitymacji szkolnej, duplikatów legitymacji szkolnej i duplikatów świadectw oraz opłat pobieranych za te czynności w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 05/2016/2017 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 05/2016/2017 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 05/2016/2017 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie procedury wydawania legitymacji szkolnych, ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i świadectw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia.. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia.. 2011 r. Projekt z 14. 06. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia.. 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr1 do Zarządzenia Nr 12/2013 z dn.05.09.2013r

Załącznik nr1 do Zarządzenia Nr 12/2013 z dn.05.09.2013r Załącznik nr1 do Zarządzenia Nr 12/2013 z dn.05.09.2013r Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu z dnia 1 września 2017 r.

Zarządzenie nr 29/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu z dnia 1 września 2017 r. Zarządzenie nr 29/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu z dnia 1 września 2017 r. w sprawie procedury wydawania legitymacji szkolnych, ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i świadectw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 Dokumentacja przebiegu studiów. Dz.U.2016.1554 z dnia 2016.09.27 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 27 września 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 16 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 1375 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

1. Legitymację szkolną otrzymuje uczeń przyjęty do szkoły. Pierwsza legitymacja szkolna wydawana jest nieodpłatnie.

1. Legitymację szkolną otrzymuje uczeń przyjęty do szkoły. Pierwsza legitymacja szkolna wydawana jest nieodpłatnie. Procedura wydawania legitymacji szkolnej oraz ich duplikatów i duplikatów świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie

Bardziej szczegółowo

Sprawę dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawania świadectw szkolnych regulują dwa rosporządzenia:

Sprawę dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawania świadectw szkolnych regulują dwa rosporządzenia: Iwona Plecety, 02.03.2011 r. Temat:"Prowadzenie dokumentacji przebiegu działalności pedagogicznej szkoły"... Sprawę dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku

GIMNAZJUM im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku GIMNAZJUM im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku Regulamin Prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z 02.11.2006 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. nr 224 z dnia 08.12.2006 poz. 1634) Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH, ICH DUPLIKATÓW, DUPLIKATÓW KART ROWEROWYCH I ŚWIADECTW SZKOLNYCH. Legitymacje szkolne

PROCEDURA WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH, ICH DUPLIKATÓW, DUPLIKATÓW KART ROWEROWYCH I ŚWIADECTW SZKOLNYCH. Legitymacje szkolne Załącznik nr 1 do zarządzenia nr../2017/2018 PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW, Podstawa prawna: DUPLIKATÓW KART ROWEROWYCH I ŚWIADECTW SZKOLNYCH 1) Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowe (Dz.U.2015,

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie z dnia 02 października 2017r.

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie z dnia 02 października 2017r. ZARZĄDZENIE NR 48/2017 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie z dnia 02 października 2017r. w sprawie wprowadzenia procedury i opłat za wydawanie duplikatów legitymacji, świadectw i innych druków

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PROCESU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PROCESU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Rodzaje oraz sposób prowadzenia przez Szkołę Podstawową nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (na podstawie rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE.

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE. Opracowanie: Barbara Kutkowska Radom, grudzień 2014 r. A. PROWADZENIE I RODZAJE DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

I. Zasady wydawania legitymacji szkolnych

I. Zasady wydawania legitymacji szkolnych Procedura wydawania legitymacji szkolnej oraz ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach Podstawa

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść Obowiązująca treść Komentarz

Dotychczasowa treść Obowiązująca treść Komentarz Nazwa aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 5 Poz. 205. Nr 2a str. 1

Dziennik Ustaw 5 Poz. 205. Nr 2a str. 1 W A RZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLI

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej w Szkole Podstawowej

Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej w Szkole Podstawowej Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej w Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie 1 S P I S

Bardziej szczegółowo

I. Legitymacja szkolne

I. Legitymacja szkolne Procedury wydawania duplikatu legitymacji szkolnej, karty rowerowej oraz świadectwa szkolnego, obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania egzaminów eksternistycznych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną przy Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie

Regulamin przeprowadzania egzaminów eksternistycznych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną przy Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie Załącznik nr 3 Regulamin przeprowadzania egzaminów eksternistycznych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną przy Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie Regulamin przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Bardziej szczegółowo

I. KSIĘGA UCZNIÓW II. DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

I. KSIĘGA UCZNIÓW II. DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO Załącznik nr 1 do zarządzenia 5 R/2013 z dnia 23 października 2013 roku Instrukcja dokumentów przebiegu nauczania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: art. 32a ust. 4 i art.22 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia

Bardziej szczegółowo

Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej. w szkole podstawowej

Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej. w szkole podstawowej Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej w szkole podstawowej Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej 1. Do księgi ewidencji wpisuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wydawanie świadectw szkolnych - giloszy, legitymacji szkolnych, karty rowerowej/motorowerowej

Rozdział I Wydawanie świadectw szkolnych - giloszy, legitymacji szkolnych, karty rowerowej/motorowerowej Procedura wydawania świadectw szkolnych - giloszy, legitymacji szkolnych, karty rowerowej/motorowerowej oraz wydawania ich duplikatów w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW LUB ODPISÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH, KART MOTOROWEROWEROWYCH, ŚWIADECTW SZKOLNYCH I POBIERANIA OPŁAT ZA TE CZYNNOŚCI

PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW LUB ODPISÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH, KART MOTOROWEROWEROWYCH, ŚWIADECTW SZKOLNYCH I POBIERANIA OPŁAT ZA TE CZYNNOŚCI załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2010 Dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie procedury wydawania duplikatów lub odpisów PROCEDURA WYDAWANIA

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCEN UCZNIA / SŁUCHACZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ARKUSZ OCEN UCZNIA / SŁUCHACZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Dziennik Ustaw 20 Poz. 9 Nr 5 str. 1... (pieczęć podłużna szkoły) Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez...... pod nr... (wypełnia szkoła niepubliczna) ARKUSZ OCEN UCZNIA

Bardziej szczegółowo

Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora

Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu za wydawanie przez szkołę dokumentów zgodnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PRZEBIEGU NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 IM.ALFREDA SZKLARSKIEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. I.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PRZEBIEGU NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 IM.ALFREDA SZKLARSKIEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. I. PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PRZEBIEGU NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 IM.ALFREDA SZKLARSKIEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 września 2015 r. Poz. 1330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 34 I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zarządzenie nr 34 I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu, świadectwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13/10/11 z dnia 14.12.2010 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niwicy

Zarządzenie nr 13/10/11 z dnia 14.12.2010 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niwicy Zarządzenie nr 13/10/11 z dnia 14.12.2010 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niwicy w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ I EGZAMINACYJNEJ W ZESPOLE

PROCEDURY DOTYCZĄCE PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ I EGZAMINACYJNEJ W ZESPOLE PROCEDURY DOTYCZĄCE PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ I EGZAMINACYJNEJ W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 8 W RYBNIKU PROCEDURY DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej,

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego, karty rowerowej i pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZCZEPANA DOBOSZA W SOŃSKU

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZCZEPANA DOBOSZA W SOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora nr 7/2015 PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZCZEPANA DOBOSZA W SOŃSKU I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZY OCEN

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZY OCEN INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZY OCEN Sporządzono na podstawie: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 ze zm.). Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH, ŚWIADECTW SZKOLNYCH, KART MOTOROWEROWYCH I POBIERANIE OPŁAT ZA TE CZYNNOŚCI

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH, ŚWIADECTW SZKOLNYCH, KART MOTOROWEROWYCH I POBIERANIE OPŁAT ZA TE CZYNNOŚCI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2013 dyrektora Gimnazjum im. Królowej Jadwigi z dnia 18-04-2013 r. ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH, ŚWIADECTW SZKOLNYCH, KART MOTOROWEROWYCH I POBIERANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 lipca 2012 roku

Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 lipca 2012 roku DO-0130/69/2012 Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 lipca 2012 roku w sprawie: dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Na podstawie art. 68a ust.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA

PROCEDURY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA 1 PROCEDURY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA (aktualizacja na dzień 1 września 2016 r.) Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Urszlańskich w Poznaniu

Zespół Szkół Urszlańskich w Poznaniu Procedura wydawania świadectw szkolnych giloszy i legitymacji szkolnych oraz wydawania ich duplikatów w Zespole Szkół Urszulańskich w Poznaniu (dalej zwanym ZSU) W skład ZSU wchodzą: 1. Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 4. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Zasady wydawania, wymiany i duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w (wyciąg) Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W WITOSŁAWIU

PROCEDURY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W WITOSŁAWIU Załącznik nr 1 PROCEDURY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W WITOSŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie terminu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 8 Poz. 551 WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH

Dziennik Ustaw 8 Poz. 551 WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH Dziennik Ustaw 8 Poz. 551 Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2016 r. (poz. 551) WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH Załącznik

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE.

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE. Opracowanie: Barbara Kutkowska Radom, październik 2014 r. I. PROWADZENIE I RODZAJE DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

Procedura wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, karty motorowerowej oraz pobierania opłat za te czynności

Procedura wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, karty motorowerowej oraz pobierania opłat za te czynności Procedura wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, karty motorowerowej oraz pobierania opłat za te czynności w Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 9 2008/2009 z dnia 5 grudnia 2008r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 9 2008/2009 z dnia 5 grudnia 2008r. Załącznik do Zarządzenia Nr 9 2008/2009 z dnia 5 grudnia 2008r. Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej w Zespole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ I EGZAMINACYJNEJ W GIMNAZJUM IM.

REGULAMIN PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ I EGZAMINACYJNEJ W GIMNAZJUM IM. REGULAMIN PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ I EGZAMINACYJNEJ W GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W UJŚCIU Z a ł ą c z n i k d o Z a r

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U.2012.186 2012.11.07 zm. Dz.U.2012.1152 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U.2012.186 2012.11.07 zm. Dz.U.2012.1152 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej,

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego, karty rowerowej i motorowerowej i pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635) Podstawa prawna: Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej nr 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej. Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo