Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej w Szkole Podstawowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej w Szkole Podstawowej"

Transkrypt

1 Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej w Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie 1

2 S P I S T R E Ś C I 1. Postanowienia ogólne Księga ewidencji dzieci i młodzieży Księga uczniów Dziennik zajęć przedszkola Dziennik lekcyjny Dziennik pracy pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela biblioteki, dziennik zajęć świetlicy szkolnej.8 7. Dziennik indywidualnego nauczania, dziennik zajęć dydaktyczno wyrównawczych i specjalistycznych, dziennik zajęć pozalekcyjnych (kół zainteresowań) Dziennik dokumentujący zajęcia i czynności wynikające z art. 42 KN Arkusze ocen Księga arkuszy ocen Protokoły egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających (odwoławczych) Świadectwa szkolne Legitymacje szkolne i przedszkolne Inna dokumentacja Ochrona dokumentacji Dokumentacja sprawdzianów zewnętrznych Odtworzenie zniszczonej dokumentacji

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami), 2) art.100 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (tj.dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami), 3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami), 4) rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2003r. Nr 23,poz. 225 z późniejszymi zmianami), 5) rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624 ). 2. Dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej stanowią: księga ewidencji dzieci i młodzieży, księga uczniów, dziennik lekcyjny (także: dziennik pedagoga, dziennik logopedy, dziennik biblioteki, dziennik indywidualnego nauczania, dziennik zajęć dydaktyczno wyrównawczych i specjalistycznych, dziennik zajęć pozalekcyjnych [kół zainteresowań], dziennik realizowanych w szkole zajęć i czynności, o których mowa w art.42 ust.2 pkt 2 KN, dziennik zajęć w świetlicy szkolnej, dziennik zajęć przedszkola), arkusz ocen ucznia, księga arkuszy ocen uczniów, protokoły egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych, protokoły sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły, decyzje o zwolnieniu z realizacji wybranych przedmiotów, nauczaniu indywidualnym, indywidualnym programie nauczania, odroczeni od spełniania obowiązku szkolnego, wcześniejszym rozpoczęciu realizacji obowiązku szkolnego. 3. Dokumentacje przebiegu nauczania prowadzi się w sposób systematyczny i czytelny. 3

4 KSIĘGA EWIDENCJI DZIECI I MŁODZIEŻY 2 1. Szkoła podstawowa prowadzi księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły. Księgę zakłada i prowadzi sekretarka. 2. W księdze ewidencji wpisuje się według roku urodzenia, imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania dziecka, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania. 3. W przypadku gdy dziecko, uczeń nie posiada numeru PESEL do księgi ewidencji zamiast numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 4. W księdze ewidencji odnotowuje się corocznie informacje o: przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego albo miejscu realizacji zajęć rewalidacyjno wychowawczych, w którym dziecko spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego ze wskazaniem zezwolenia wydanego przez dyrektora szkoły, objęciu dziecka w wieku powyżej 6 lat, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym, ze wskazaniem tego orzeczenia, spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w tej, innej szkole albo miejscu realizacji zajęć rewalidacyjno wychowawczych, spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą ze wskazaniem zezwolenia wydanego przez dyrektora szkoły, odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego ze wskazaniem decyzji dyrektora, na podstawie, której nastąpiło odroczenie. 4. Wpisów w księdze ewidencji dokonuje się na podstawie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości rodziców (prawnych opiekunów), innych dokumentów zawierających dane podlegające wpisowi do księgi, informacji przekazanych przez organ gminy lub dyrektora innej szkoły. 4

5 5. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze ewidencji dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona na piśmie poprzez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych, daty i czytelnego podpisu. KSIĘGA UCZNIÓW 3 1. Szkoła prowadzi księgę uczniów. Księgę zakłada i prowadzi sekretarka. 2. Do księgi uczniów wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, a także datę przyjęcia ucznia do szkoły oraz klasę, do której ucznia przyjęto. W księdze uczniów odnotowuje się datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia. 3. W przypadku, gdy dziecko, uczeń nie posiada numeru PESEL do księgi uczniów zamiast numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 4. Wpisów w księdze uczniów dokonuje się chronologicznie według dat przyjęcia uczniów, na podstawie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości rodziców (prawnych opiekunów), innych dokumentów zawierających dane podlegające wpisowi do księgi, informacji przekazanych przez organ gminy lub dyrektora innej szkoły. 5. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze uczniów dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona na piśmie poprzez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych, daty i czytelnego podpisu. DZIENNIK ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA 4 1. Wychowawca (opiekun) grupy w oddziale przedszkolnym zakłada i prowadzi dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy dydaktyczno wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym. 5

6 2. Do dziennika wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu przedszkolnego. 3. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu oraz tematy tych zajęć. 4. Prowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. 5. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w dzienniku zajęć przedszkola dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych, daty i czytelnego podpisu. Nie wolno stosować korektora. 6. Do wymienionych dzienników stosuje się odpowiednio terminy i zasady sprawdzania przewidziane dla dzienników lekcyjnych. DZIENNIK LEKCYJNY 5 1. Wychowawca (opiekun) klasy prowadzi dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym. 2. Do dziennika lekcyjnego wychowawca (opiekun) do 15 września wpisuje w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów (słuchaczy), daty i miejsca urodzenia, nr PESEL oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, a także tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, oznaczenie realizowanych programów nauczania zawartych w szkolnym zestawie programów nauczania dla danego oddziału oraz imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia. Do 20 września wychowawca ma obowiązek uzupełnić w dzienniku dane na temat stanu liczebnego uczniów (słuchaczy), stanu według roku urodzenia i nauki języków obcych. W klasach 4-6 dołącza teczkę na uwagi o bieżącym zachowaniu uczniów- według opracowanego wzoru. 3. W klasach I III opisowe oceny roczne i oceny zachowania, sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy, można dołączyć do dziennika lekcyjnego. 4. Każdy nauczyciel na początku prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznowychowawczych (opiekuńczych) osobiście sprawdza i odnotowuje w dzienniku lekcyjnym obecność uczniów na zajęciach. W trakcie trwania zajęć wpisuje temat przeprowadzanych zajęć i oceny bieżące uzyskane przez uczniów, odnotowuje ważniejsze zdarzenia z przebiegu 6

7 zajęć i składa podpis, który jest potwierdzeniem przeprowadzonych zajęć i stwierdzeniem obecności nauczyciela na zajęciach. Oceny bieżące z poszczególnych form oceniania wpisywane są na stronach przeznaczonych dla każdego nauczyciela przedmiotu. 5. Każdy nauczyciel osobiście wpisuje do dziennika oceny bieżące, semestralne i roczne uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, a do teczki na uwagi dodatnie lub ujemne punkty za zachowanie wraz z krótkim ich uzasadnieniem. Oceny zachowania semestralne i roczne wpisuje w dzienniku lekcyjnym wychowawca klasy. 6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się nieklasyfikowany/a. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych, wpisuje się "zwolniony/a". 7. Dyrektor, wicedyrektor lub osoba upoważniona do sprawowania w szkole nadzoru pedagogicznego przeprowadzająca hospitacje zajęć edukacyjnych lub kontrole zapisów w dzienniku lekcyjnym, wpisuje w dzienniku lekcyjnym przeprowadzenie hospitacji zajęć lub kontrole dokumentacji potwierdzając to podpisem. 8. Każdy wychowawca (opiekun) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika. W tym celu: a) w ciągu 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego: dokonuje obliczenia frekwencji uczniów swojej klasy (wyjątek stanowi miesiąc czerwiec); b) w ciągu 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego: dokonuje kontroli wpisów tematów zajęć edukacyjnych i podpisów przez poszczególnych nauczycieli( wyjątek stanowi miesiąc czerwiec); c) w dniu (określonym w Statucie) wystawienia prognoz ocen semestralnych (rocznych) z zajęć edukacyjnych i zachowania dokonuje kontroli wpisów wspomnianych ocen; d) w dniu poprzedzającym klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej dokonuje kontroli wpisów ocen semestralnych (rocznych) z zajęć edukacyjnych i sporządza roczne zestawienie, które przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a następnie przekazuje je do dyrekcji; e) w ciągu 2 dni po zakończeniu pierwszego semestru nauki dokonuje sprawdzenia wszystkich wpisów w dzienniku i w przypadku stwierdzenia braków najpóźniej w 3-cim dniu po zakończeniu pierwszego semestru nauki podejmuje działania, w celu ostatecznego uzupełnienia zapisów w dzienniku. 9. W przypadku prowadzenia zajęć za nieobecnego nauczyciela, nauczyciel prowadzący zastępstwo dokonuje w dzienniku wszystkich wpisów wymaganych w punkcie 4. Przy swoim podpisie umieszcza wpis "zast.". Jeżeli prowadzi zajęcia z innego przedmiotu niż przewiduje to plan lekcji, zobowiązany kolorem czerwonym przekreślić nazwę poprzednich zajęć i nad 7

8 nimi wpisać nazwę przedmiotu, z którego treści realizuje oraz kolejny numer porządkowy tych zajęć. 10. Wychowawca po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych na stronach z danymi uczniów (lista, dane osobowe, oceny zachowania, oceny postępów w nauce, klasyfikacja śródroczna i roczna, zestawienie frekwencji) zapisuje sformułowanie: Rejestr zakończono na numerze i skład podpis (może być parafka). 11. Każda niewykorzystana w ciągu roku szkolnego strona dziennika zostaje anulowana przez skreślenie jej powierzchni kreską ukośną. 12 Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole wychowawca (opiekun) oddziału jest zobowiązany do osobistego przekazania wypełnionego dziennika lekcyjnego wicedyrektorowi szkoły najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Wicedyrektor szkoły dokonuje ostatecznej kontroli i w przypadku braków lub nieprawidłowości daje 1 dzień na ich uzupełnienie. Wicedyrektor szkoły po zebraniu dzienników lekcyjnych przekazuje je protokolarnie do archiwum szkolnego. 13. Wicedyrektor szkoły przeprowadza bieżącą kontrolę poprawności prowadzenia dziennika lekcyjnego zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego i potwierdza to podpisem. Uwagi przekazuje wychowawcom na piśmie w ciągu 2 dni od zakończenia kontroli. 14. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w dzienniku lekcyjnym dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych, daty i czytelnego podpisu. Nie wolno stosować korektora. DZIENNIK PRACY PEDAGOGA, PSYCHOLOGA, LOGOPEDY, NAUCZYCIELA BIBLIOTEKI, DZIENNIK ZAJĘĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ 6 1. Pedagog, psycholog i logopeda szkolny prowadzą dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska dzieci lub uczniów objętych rożnymi formami pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacje o kontaktach z osobami i 8

9 instytucjami, z którymi pedagog, psycholog lub logopeda współdziała przy wykonywaniu swoich zadań. 2. Pedagog, psycholog, logopeda gromadzą w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka lub ucznia objętego pomocą psychologiczno pedagogiczną dokumentacje prowadzonych badań i czynności uzupełniających. 3. Nauczyciel bibliotekarz prowadzi dziennik biblioteki, do którego wpisuje roczny plan pracy biblioteki, godziny otwarcia biblioteki i czas pracy oraz czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach. 4. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć świetlicy, do którego wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz klasę, do której uczęszczają, a także tematy przeprowadzonych zajęć, które są potwierdzone podpisem. Wpisuje się także inne niezbędne informacje o uczniach uczestniczących w zajęciach wynikające z układu dziennika. 5. Do wymienionych dzienników stosuje się odpowiednio terminy i zasady sprawdzania przewidziane dla dzienników lekcyjnych. 6. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w dziennikach dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych, daty i czytelnego podpisu. Nie wolno stosować korektora. DZIENNIK INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA, DZIENNIK ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH, DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH (KÓŁ ZAINTERESOWAŃ), 7 1. Nauczyciel prowadzący indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne, indywidualne nauczanie, indywidualne zajęcia rewalidacyjno wychowawcze (dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim), zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne, zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań), zakłada i prowadzi dziennik zajęć. 2. W przypadku realizacji indywidualnego nauczania ucznia przez kilku nauczycieli dziennik zakłada i nadzoruje jego prowadzenie wychowawca klasy, do której uczeń jest zapisany. 9

10 3. Dziennik indywidualnego nauczania ucznia, indywidualnych zajęć rewalidacyjno wychowawczych prowadzony jest odrębnie dla każdego ucznia zakwalifikowanego do tego typu zajęć. 3. W dziennikach, o których mowa w punkcie 1 wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio uczniów, indywidualny program pracy z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, nauczane przedmioty, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów oraz oceny uzyskane przez ucznia (nauczanie indywidualne) i wnioski dotyczące dalszej pracy oraz obecność uczniów na zajęciach. Wpisuje się także inne niezbędne informacje o uczniach uczestniczących w zajęciach wynikające z układu dziennika. 4. Indywidualny program pracy z uczniem oraz program pracy grupy nie ujęty w szkolnym programie nauczania, a także tygodniowy plan zajęć musi być zatwierdzony przez dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną. Program pracy przedstawia dyrektorowi nauczyciel (nauczyciele) prowadzący zajęcia w ciągu tygodnia od ich rozpoczęcia. 5. Do dzienników zajęć stosuje się odpowiednio terminy i zasady sprawdzania przewidziane dla dzienników lekcyjnych. 6. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w dziennikach dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych, daty i czytelnego podpisu. Nie wolno stosować korektora. DZIENNIK DOKUMENTUJĄCY ZAJĘCIA I CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCE ARTYKUŁU 42 KN 8 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia i czynności, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zakłada i prowadzi dziennik zajęć. 2. Do dziennika wpisuje się imiona i nazwiska uczniów, program pracy grupy, daty oraz tematy przeprowadzonych zajęć lub czynności, liczbę godzin tych zajęć lub czynności oraz wnioski dotyczące dalszej pracy, odnotowuje obecność. Przeprowadzone zajęcia potwierdza podpisem. 3. Jeżeli w ramach zajęć lub czynności, o których mową w art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nauczyciel realizuje zajęcia opieki świetlicowej, tematy 10

11 przeprowadzonych zajęć i obecność uczniów na poszczególnych godzinach wpisuje do dziennika zajęć świetlicy. Dodatkowo odnotowuje, że przeprowadzenie tych zajęć stanowi realizację zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Przeprowadzenie zajęć potwierdza podpisem. 4. Nauczyciel, prowadzący zajęcia, wynikające z realizacji innowacji lub eksperymentu, indywidualnego programu lub toku nauki, dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne lub inne o charakterze terapeutycznym, prowadzi dziennik przeznaczony do dokumentowania tego typu zajęć. 5. Do wymienionych dzienników stosuje się odpowiednio terminy i zasady sprawdzania przewidziane dla dzienników lekcyjnych. 6. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w dzienniku zajęć przedszkola dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych, daty i czytelnego podpisu. Nie wolno stosować korektora. ARKUSZE OCEN 9 1. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucznia wg wzoru określonego odrębnymi przepisami. Arkusze zakłada wychowawca klasy pierwszej w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia przez ucznia nauki w szkole. 2. Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje wychowawca (opiekun) klasy na podstawie danych zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności, protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, protokołach zebrań rady pedagogicznej i informacji o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej bądź o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 3. W klasach I-III szkoły podstawowej opisowe: oceny roczne i oceny zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawca klasy można załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen. 4. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia. 11

12 5. Arkusze ocen ucznia wypełnia się czytelnie. Oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania, klasę i miesiąc urodzenia ucznia wpisuje się wyrazami w pełnym brzmieniu bez stosowania skrótów, pismem ręcznym (pismem komputerowym w przypadku istnienia w szkole odpowiednich warunków technicznych). Na pierwszej stronie wpisuje się wszystkie imiona ucznia jakie posiada. W rubryce, która nie jest wypełniana wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku niewypełnienia kilku kolejnych rubryk można je przekreślić ukośną kreska, przy czym w pierwszej i ostatniej wolnej rubryce wpisuje się poziome kreski. 6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych, wpisuje się "zwolniony/a". W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w arkuszu ocen zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany/a. 7. W rubrykach dotyczących dodatkowych zajęć edukacyjnych wypisywane są niżej wymienione zajęcia tylko tym uczniom, którzy w nich uczestniczyli: a) zajęcia Wychowanie do życia w rodzinie uczestniczył/a; b) dla klas IV - VI szkoły podstawowej drugi język obcy- ocena końcowa; c) przedmiotu, dla którego nie ustalono podstawy programowej, lecz opracowany zgodnie z odrębnymi przepisami program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 8. Uczniowi, który nie uczęszczał na religię w arkuszu ocen, w miejscu na ocenę robi się kreskę. Jeżeli uczeń korzysta z nauki religii lub etyki organizowanej przez organy prowadzące szkoły według zasad określonych w 2 ust. 2-4 rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych otrzymują ocenę z religii/etyki na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie świadectwa katechety lub nauczyciela etyki. 9. W arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej uzyskanych w klasie programowo najwyższej szkoły należy w kolejnej kolumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowe oraz wynik sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w brzmieniu Uzyskał/a punktów na 40 punktów możliwych do zdobycia. 10. Wychowawca (opiekun) wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie, których ich dokonano. 11. W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adnotacje o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, duplikatu świadectwa, o udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia. Adnotacji o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, o udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki w 12

13 formie: Zezwolono na indywidualny program z matematyki w roku szkolnym 2008/2009 po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej oraz poradni psychologiczno pedagogicznej. dokonuje wychowawca klasy, natomiast adnotacji o wydaniu odpisu lub duplikatu świadectwa oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia dokonuje sekretarz szkoły. 12. Sekretarka w arkuszu ocen ucznia wpisuje datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia. 13. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły sekretarka przesyła do tej szkoły odpis arkusza ocen ucznia lub potwierdzona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen ucznia. 14. W arkuszach ocen uczniów wpisuje się wyłącznie wyniki klasyfikacji rocznej. 15. W arkuszach ocen, w części dotyczącej informacji o egzaminach w danym roku szkolnym, wpisuje się informacje o egzaminach klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianie wiadomości i umiejętności, przeprowadzonych w wyniku klasyfikacji rocznej - protokół z egzaminu stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Informacja ta zawiera datę przeprowadzenia egzaminu, zajęcia edukacyjne, z których egzamin został przeprowadzony i uzyskana ocenę. 16. W arkuszach ocen uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, nad tabelą w części dotyczącej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym umieszcza się adnotację Uczeń /uczennica realizował/a program dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego prze zespół orzekający działający w. (wpisując nazwę poradni psychologiczno pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). 17. Wicedyrektor szkoły przeprowadza kontrole poprawności prowadzenia arkuszy ocen. Dla klas kończących szkołę kontrola arkusza ocen jest dokonywana łącznie z kontrolą dziennika lekcyjnego po klasyfikacji rocznej przed wypisywaniem świadectw ukończenia szkoły. Dla pozostałych klas kontrola jest dokonywana po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych. Uwagi przekazuje wicedyrektor wychowawcom na piśmie w ciągu 2 dni od zakończenia kontroli. 18. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w arkuszu ocen dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona na piśmie poprzez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych, daty i czytelnego podpisu. Nie wolno stosować korektora. 13

14 19. W przypadku, gdy uczeń zmienił imię lub nazwisko przed ukończeniem szkoły, w arkuszu ocen ucznia należy przekreślić dotychczasowe imię lub nazwisko i nad nim wpisać nowe kolorem czerwonym. Zmian dokonują osoby upoważnione umieszczając na dole stronicy adnotacje "Dokonano zmiany imienia/nazwiska", datę i podpis osoby upoważnionej do podpisywania dokumentacji przebiegu nauczania. Nowe imię lub nazwisko może być wpisane na podstawie odpisu aktu małżeństwa, decyzji administracyjnej o zmianie imienia lub nazwiska lub orzeczenia sądowego. 20. W przypadku, gdy uczeń nie posiada numeru PESEL, w miejscu przeznaczonym na jego wpisanie, wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość KSIĘGA ARKUSZY OCEN Sekretarka zakłada i prowadzi księgi arkuszy ocen. 2. Księga arkuszy ocen w szkole dla dzieci i młodzieży zawiera ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili szkołę. Na pierwszej stronie księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację: Księga arkuszy ocen uczniów urodzonych w... roku. Na końcu księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotacje: Księga zawiera: 1)... arkuszy ocen uczniów, którzy ukończyli szkołę, (podać liczbę) 2)... arkuszy ocen uczniów, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę." (podać liczbę) 3. Adnotację na końcu księgi arkuszy ocen opatruje się pieczęcią szkoły oraz pieczątka i podpisem dyrektora szkoły. PROTOKOŁY EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH, POPRAWKOWYCH I SPRAWDZAJACYCH (ODWOŁAWCZYCH) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub sprawdzającego sporządza się protokół wg zasad określonych w Statucie Szkoły. 14

15 2. Protokół wypełnia przewodniczący komisji lub osoba przez niego wyznaczona. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Wypełniony protokół jest przekazywany do sekretarza szkoły najpóźniej następnego dnia po egzaminie. 4. Sekretarka dołącza protokół do arkusza ocen ucznia. 3. Wychowawca (opiekun) ucznia, który zdawał jeden z w/w egzaminów, jest zobowiązany najpóźniej w ciągu tygodnia po terminie zdawanego przez ucznia egzaminie - sprawdzić czy dokumentacja egzaminu jest kompletna i nanieść niezbędne adnotacje o egzaminie do arkusza ucznia. ŚWIADECTWA SZKOLNE Szkoła wydaje świadectwa na drukach według wzorów określonych w odrębnych przepisach. Czyste druki świadectw szkolnych promocyjnych lub ukończenia przechowuje i wydaje nauczycielom sekretarka, która prowadzi ewidencję ilościową. 2. Po ukończeniu nauki w danej klasie z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń szkoły, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. 3. Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyżej z wyróżnieniem, czyli uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem. 5. Uczeń, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, czyli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające ukończenie szkoły - z wyróżnieniem. 6. Wypisywania świadectw szkolnych promocyjnych i ukończenia szkoły dla poszczególnych uczniów dokonuje wychowawca (opiekun) klasy. 7. W przypadku wypisywania duplikatu świadectwa czynność ta jest wykonywana przez sekretarkę. 15

16 8. Świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły wychowawca wypisuje na podstawie arkusza ocen danego ucznia. 9. Na świadectwach ukończenia szkoły w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny końcowe uzyskane w klasie programowo najwyższej jak również oceny końcowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasie programowo niższej. 10. Świadectwa wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem ręcznym, komputerowym lub maszynowym. 11. Imię (imiona), nazwisko i miesiąc urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły. 12. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy wpisać zgodnie z kolejnością przyjętą w ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej. 13. W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku: a) zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny wpisuje się wyraz "zwolniony(a)"; b) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny wpisuje się wyraz nieklasyfikowany(a) ; c) niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski. 14. Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęcia edukacyjnego w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęcia edukacyjnego wstawia się pozioma kreskę. 15. Jako datę wystawienia świadectwa przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. W przypadku ucznia, który zdał egzamin poprawkowy lub egzamin klasyfikacyjny po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych, jako datę wystawienia świadectwa przyjmuje się datę zadania tego egzaminu. 16. W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się: a) uzyskane wysokie miejsca nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty 16

17 albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół; b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego. 17. W miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru, wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów. 18. Na świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, odpowiednio nad wynikami klasyfikacji rocznej i wynikami klasyfikacji końcowej umieszcza się adnotację Uczeń /uczennica realizował(a) program dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego prze zespół orzekający działający w. (wpisując nazw poradni psychologiczno pedagogicznej, w której działa zespól, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). 19. Świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły można wypełniać pismem komputerowym i drukować z pominięciem zawartych we wzorze świadectwa: a) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia(imion) i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL ucznia, roku szkolnego, klasy, nazwy, numeru i imienia szkoły, nazwy miejscowości i województwa, w którym znajduje się szkoła, profilu, zawodu, w którym kształcił się uczeń, okresu nauczania, przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, miejscowości i daty wydania świadectwa, numeru świadectwa, ocen zachowania i religii/etyki, nazw obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocen z tych zajęć, nazw zajęć w profilu oraz ocen z tych zajęć, informacji dotyczącej indywidualnego programu lub toku nauki oraz szczególnych osiągnięć ucznia; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane; b) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na pieczęć i podpis dyrektora oraz podpis wychowawcy (opiekuna) klasy; c) linii przerywanych w wyrazach uczęszczał..., Uczęszczał.., ukończył...", Realizował.., realizował..., zrealizował... i otrzymał... ; w przypadku absolwentki w miejscu linii przerywanych wpisuje się a"; d) linii przerywanej w wyrazie promocj... w miejscu linii przerywanej wpisuje się odpowiednią literę; 17

18 e) linii przerywanej przed wyrazem uzyskał oznaczającej miejsce przeznaczone na wpisanie informacji o nieuzyskaniu promocji do klasy programowo wyższej; w przypadku uzyskania promocji do klasy programowo wyższej nie drukuje się linii przerywanej; f) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pieczęć urzędową. 20. Wychowawca ma obowiązek przekazania wypisanych świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły innemu nauczycielowi celem ich porównania z dokumentacją danego ucznia. Nauczyciel sprawdzający świadectwo dokumentuje wykonaną czynność w lewym dolny rogu stronicy z wypisanymi ocenami poprzez wpisanie skrótu coll (z łaciny collatio - porównuje) i postawienie swojej parafki. 21. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły. Ewidencja zawiera imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL absolwenta, numer wydanego dokumentu oraz podpis absolwenta. 22. W przypadku, gdy uczeń albo absolwent nie posiada numeru PESEL, w miejscu przeznaczonym na jego wpisanie, wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 23. Świadectwo wydane przez szkołę, opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły. 24. Świadectwo wydane przez szkołę, podpisują osoby wskazane na drukach. Odcisk pieczęci imiennej dyrektora szkoły powinien być wyraźny. 25. Szkoła, z własnej inicjatywy albo na wniosek ucznia lub absolwenta, może w treści świadectwa szkolnego promocyjnego dokonać sprostowania błędów i oczywistych omyłek. Informacje o dokonanym sprostowaniu umieszcza się w arkuszu ocen. 26. Sprostowania dokonuje się na podstawie odpowiedniego dokumentu przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu należy umieścić adnotacje "Dokonano sprostowania" oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej orz datę i pieczęć urzędową. 27. Nie dokonuje się sprostowań w treści świadectw ukończenia szkoły. Jeżeli takie świadectwa zawierają błędy lub omyłki, to podlegają wymianie. 28. Nie dokonuje się zmiany imienia lub nazwiska absolwenta na świadectwie i w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę, jeżeli zmiana ta nastąpiła po ukończeniu szkoły, chyba że zmiana imienia lub nazwiska nastąpiła na podstawie orzeczenia 18

19 sadowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci. W tym przypadku wydaje się świadectwo na nowe imię lub nazwisko, a jeżeli ich wydanie nie jest możliwe - duplikat świadectwa po przedstawieniu orzeczenia sadowego i za zwrotem świadectwa wydanego na poprzednie imię lub nazwisko. 29. W przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa. Szkoła sporządza duplikat świadectwa na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania. 30. Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa, Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz Duplikat", a na końcu dokumentu dodać wyrazy oryginał podpisali" i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzędową. 31. Jeżeli szkoła posiada dokumentacje przebiegu nauczania, a brak jest druku świadectwa według wzoru obowiązującego w dniu wystawienia oryginału, duplikat wystawia się na przygotowanym przez szkołę formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa. 32. Na dokumencie na podstawie, którego wystawiono duplikat świadectwa, należy umieścić adnotacje o wydaniu duplikatu, odnotowując tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzona na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. W przypadku przesyłania duplikatu poczta doręczenie powinno nastąpić listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 33. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie. 34. Jeżeli brak jest dokumentacji przebiegu nauczania, albo nie jest ona wystarczająca do wydania duplikatu, odtworzenie oryginału świadectwa, może nastąpić na podstawie przepisów o odtworzeniu dyplomów i świadectw ukończenia nauki, w drodze postępowania sądowego. W tym przypadku szkoła, wydaje zaświadczenie stwierdzające, że wydanie duplikatu nie jest możliwe. 35. Dyrektor szkoły poświadcza zgodność kopii z oryginałem świadectwa lub innego druku szkolnego tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach tej szkoły. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotacje "Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby. 36. Świadectwa, odpisy świadectw, a także kopie, są wydawane przez szkołę nieodpłatnie. 37. Nie pobiera się opłat za dokonanie sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego. 19

20 38. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej ustalonej dla legalizacji dokumentu. Opłaty wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły lub organ dokonujący odpowiedniej czynności. LEGITYMACJE SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE Dziecko niepełnosprawne uczęszczające do oddziału przedszkolnego otrzymuje legitymację przedszkolną. Ważność legitymacji przedszkolnej potwierdza się w kolejnym roku przez umieszczenie daty ważności i pieczęci podłużnej szkoły podstawowej. 2. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 3. Legitymacje szkolne i przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych wydaje sekretarz szkoły na drukach według wzorów określonych w odrębnych przepisach. Są to druki ścisłego zarachowania, dlatego sekretarz rejestruje je w księdze druków ścisłego zarachowania. 4. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydawanych legitymacji szkolnych i legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych. 5. Ewidencja legitymacji szkolnych zwiera: imię (imiona) i nazwisko dziecka, numer pesel ucznia, numer wydanej legitymacji, datę odbioru legitymacji oraz podpis ucznia. Ewidencja legitymacji przedszkolnych zawiera: imię (imiona), nazwisko dziecka, numer wydanej legitymacji, datę odbioru legitymacji oraz podpis rodzica odbierającego legitymację. 6. W legitymacji szkolnej lub przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych nie dokonuje się żadnych skreśleń i poprawek. Wypełnia się ją pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym. Legitymacje szkolne zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie bez opłaty. 7. Imię, nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia, miesiąc wydania legitymacji zapisuje się w pełnym brzmieniu bez stosowania skrótów. W wierszach, które nie są wypełnione wstawia się poziomą kreskę. 8. Duplikat legitymacji szkolnej wystawia się z fotografią. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie. 9. Duplikat legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego wydawany jest na pisemny wniosek rodziców dziecka niepełnosprawnego. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie. 20

21 10. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłaty wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły lub organ dokonujący odpowiedniej czynności. INNA DOKUMENTACJA Szkoła wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się na podstawie obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca kwietnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek, albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 2. Szkoła, na wniosek ucznia, wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania. 3. Protokoły egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i egzaminów sprawdzających są załącznikami do arkusza ocen ucznia. 4. Protokoły rady pedagogicznej sporządzane są pismem komputerowym lub ręcznym i uporządkowane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do dokumentacji. Protokoły gromadzone są z załącznikami i inną dokumentacja w segregatorach. 5. Uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły sporządzane są pismem komputerowym lub ręcznym i uporządkowane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do dokumentacji. Uchwały gromadzone są z załącznikami w segregatorach. 6. Decyzje, wraz z orzeczeniami poradni psychologiczno pedagogicznej lub zaświadczeniami lekarskimi, o zwolnieniu z realizacji wybranych przedmiotów, nauczaniu indywidualnym, indywidualnym programie nauczania, odroczeni od spełniania obowiązku szkolnego, wcześniejszym rozpoczęciu realizacji obowiązku szkolnego znajdują się w sekretariacie szkoły w oddzielnym segregatorze. 7. Opinie psychologiczno pedagogiczne uczniów wydane przez poradnie psychologiczopedagogiczne gromadzone są w segregatorach znajdujących się w gabinecie pedagoga szkolnego. 8. Sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji sprawdzianów po klasie szóstej szkoły podstawowej określają odrębne przepisy. 21

22 OCHRONA DOKUMENTACJI Dzienniki, arkusze ocen, świadectwa, protokoły egzaminacyjne są przechowywane w szkole w sposób uniemożliwiający ich kradzież: a) dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne (kół zainteresowań), nauczania indywidualnego, zajęć dydaktyczno wyrównawczych, specjalistycznych, pedagoga, psychologa, logopedy, zajęć świetlicy szkolnej, biblioteki w pokoju nauczycielskim; b) arkusze ocen, świadectwa, protokoły egzaminacyjne w szafie zamykanej na klucz w sekretariacie szkoły. 2. Dziennik lekcyjny nauczyciel osobiście pobiera z pokoju nauczycielskiego i osobiście odnosi pozostawiając w miejscu wyznaczonym na dany dziennik. 3.Wychowawca (opiekun) klasy lub inny nauczyciel nie może zabierać dziennika lub arkuszy ocen ze szkoły, chyba, że jest to niezbędne, a sam fakt wypożyczenia dziennika lub arkuszy ocen został uzgodniony z dyrektorem szkoły. Nauczyciel potwierdza fakt wypożyczenia tych dokumentów w zeszycie znajdującym się w sekretariacie szkoły pod odpowiednim oświadczeniem. 4. Druki świadectw mogą być zabrane ze szkoły tylko po powiadomieniu i uzyskaniu zgody dyrektora szkoły oraz potwierdzeniu faktu wypożyczenia tych dokumentów w zeszycie znajdującym się w sekretariacie szkoły pod odpowiednim oświadczeniem. 5. Rodzice (prawni opiekunowie) lub uczniowie mogą przeglądać dziennik lekcyjny, gdy wgląd do dziennika jest niezbędny, wyłącznie pod kontrolą i w obecności nauczyciela lub wicedyrektora (dyrektora szkoły) w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów. DOKUMENTACJA SPRAWDZIANÓW ZEWNĘTRZNYCH Dokumentacja sprawdzianów zewnętrznych stanowi materiał niejawny, których obieg, wytwarzanie, przechowywanie i udostępnianie jest określony w procedurach przygotowania i przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów opracowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 2. Szkoła prowadzi imienną ewidencję zaświadczeń, przekazywanych szkole przez komisję okręgową. Ewidencja zawiera imię ( imiona) i nazwisko, numer PESEL absolwenta, numer wydanego dokumentu, datę odbioru oraz podpis absolwenta. 22

23 ODTWORZENIE ZNISZCZONEJ DOKUMENTACJI W przypadku zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania wskutek pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych, dyrektor szkoły powołuje komisję w celu ustalenia zakresu zniszczeń oraz odtworzenia tej dokumentacji, w szczególności księgi uczniów i arkuszy ocen uczniów. 2. Odtworzenie dokumentacji dokonuje się na podstawie zachowanej dokumentacji przebiegu nauczania i innych dokumentów oraz zeznań świadków, w tym zeznań członków państwowej komisji egzaminacyjnych. 3. Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin rozpoczęcia i zakończenia jej prac, opis zniszczonej dokumentacji przebiegu nauczania oraz podstawę, na jakiej dokonano jej odtworzenia. Do protokołu dołącza się spisane zeznania świadków. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. 4. O powołaniu komisji i wynikach jej prac dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący szkołę. 23

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PROCESU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PROCESU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Rodzaje oraz sposób prowadzenia przez Szkołę Podstawową nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (na podstawie rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZCZEPANA DOBOSZA W SOŃSKU

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZCZEPANA DOBOSZA W SOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora nr 7/2015 PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZCZEPANA DOBOSZA W SOŃSKU I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej. w szkole podstawowej

Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej. w szkole podstawowej Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej w szkole podstawowej Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej 1. Do księgi ewidencji wpisuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest w szkole poprzez prowadzenie:

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest w szkole poprzez prowadzenie: Podstawa Prawna: PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora

Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu za wydawanie przez szkołę dokumentów zgodnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 3 KZ/ 2017 z dnia 23 lutego 2017 roku Instrukcja dokumentów przebiegu nauczania w szkole muzycznej I stopnia w Dobczycach

Załącznik do Zarządzenia nr 3 KZ/ 2017 z dnia 23 lutego 2017 roku Instrukcja dokumentów przebiegu nauczania w szkole muzycznej I stopnia w Dobczycach Załącznik do Zarządzenia nr 3 KZ/ 2017 z dnia 23 lutego 2017 roku Instrukcja dokumentów przebiegu nauczania w szkole muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: art. 32a ust. 4 i art.22 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść Obowiązująca treść Komentarz

Dotychczasowa treść Obowiązująca treść Komentarz Nazwa aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. w ZSEiI w SOSNOWCU. 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest poprzez prowadzenie:

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. w ZSEiI w SOSNOWCU. 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest poprzez prowadzenie: Podstawa Prawna: PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA w ZSEiI w SOSNOWCU Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne

Bardziej szczegółowo

w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru, wpisuje się numer, pod którym uczeń wpisany jest w księdze uczniów

w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru, wpisuje się numer, pod którym uczeń wpisany jest w księdze uczniów ŚWIADECTWA 1. Świadectwa wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem ręcznym 2. Nazwę szkoły wpisuję się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły pomijając słowa specjalna bez pomijania

Bardziej szczegółowo

Procedura pobierania i przechowywania dzienników zajęć lekcyjnych

Procedura pobierania i przechowywania dzienników zajęć lekcyjnych Procedura pobierania i przechowywania dzienników zajęć lekcyjnych 1. Nauczyciel pobiera dziennik zajęć lekcyjnych z szafki w pokoju nauczycielskim lub otrzymuje od nauczyciela, który przeprowadził poprzednią

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13/10/11 z dnia 14.12.2010 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niwicy

Zarządzenie nr 13/10/11 z dnia 14.12.2010 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niwicy Zarządzenie nr 13/10/11 z dnia 14.12.2010 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niwicy w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy szkoły w świetle przepisów prawa dzienniki lekcyjne i arkusze ocen

Dokumentowanie pracy szkoły w świetle przepisów prawa dzienniki lekcyjne i arkusze ocen Dokumentowanie pracy szkoły w świetle przepisów prawa dzienniki lekcyjne i arkusze ocen Małgorzata Dutka - Mucha MCDN ODN w Krakowie Kraków, 7 stycznia 2013 r. Program 1. Podstawy prawne dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja szkolna po zmianie przepisów

Dokumentacja szkolna po zmianie przepisów Dokumentacja szkolna po zmianie przepisów Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ I EGZAMINACYJNEJ W ZESPOLE

PROCEDURY DOTYCZĄCE PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ I EGZAMINACYJNEJ W ZESPOLE PROCEDURY DOTYCZĄCE PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ I EGZAMINACYJNEJ W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 8 W RYBNIKU PROCEDURY DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ I EGZAMINACYJNEJ W GIMNAZJUM IM.

REGULAMIN PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ I EGZAMINACYJNEJ W GIMNAZJUM IM. REGULAMIN PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ I EGZAMINACYJNEJ W GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W UJŚCIU Z a ł ą c z n i k d o Z a r

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : Nauczyciele

Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : Nauczyciele Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r.w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr1 do Zarządzenia Nr 12/2013 z dn.05.09.2013r

Załącznik nr1 do Zarządzenia Nr 12/2013 z dn.05.09.2013r Załącznik nr1 do Zarządzenia Nr 12/2013 z dn.05.09.2013r Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 1375 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PRZEBIEGU NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 IM.ALFREDA SZKLARSKIEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. I.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PRZEBIEGU NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 IM.ALFREDA SZKLARSKIEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. I. PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PRZEBIEGU NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 IM.ALFREDA SZKLARSKIEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 9 2008/2009 z dnia 5 grudnia 2008r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 9 2008/2009 z dnia 5 grudnia 2008r. Załącznik do Zarządzenia Nr 9 2008/2009 z dnia 5 grudnia 2008r. Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej w Zespole

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku

GIMNAZJUM im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku GIMNAZJUM im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku Regulamin Prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 41 poz. 414 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U Nr 41 poz. 414 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 41 poz. 414 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnianie arkuszy ocen

Instrukcja wypełnianie arkuszy ocen Instrukcja wypełnianie arkuszy ocen Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu

Bardziej szczegółowo

Wpisów w księdze uczniów dokonuje 5. Nie wolno wpisywać w dzienniku skrótów i znaków, które nie są wprowadzone do WSO

Wpisów w księdze uczniów dokonuje 5. Nie wolno wpisywać w dzienniku skrótów i znaków, które nie są wprowadzone do WSO Załącznik do Zarządzenia Nr z dnia. Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej im J.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r. Dz.U.02.23.225 2003-07-09 zm. Dz.U.2003.107.1003 1 2009-08-07 zm. Dz.U.2009.116.977 1 2010-09-01 zm. Dz.U.2010.156.1047 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, Suwałki

Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, Suwałki Załącznik nr 6 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel:

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabielach z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia.. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia.. 2011 r. Projekt z 14. 06. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia.. 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r. Dz.U.02.23.225 2003-07-09 zm. Dz.U.2003.107.1003 1 2009-08-07 zm. Dz.U.2009.116.977 1 2010-09-01 zm. Dz.U.2010.156.1047 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PRZEBIEGU NAUCZANIA W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU z dn. 13.10.2014 r Tekst jednolity uwzględniający Aneks nr 1 do procedur

Bardziej szczegółowo

9 czerwca (środa) o godz. 16.30 klasy: 0-III (stołówka szkolna) 10 czerwca (czwartek) o godz. 16.30 klasy: IV-VI (stołówka szkolna)

9 czerwca (środa) o godz. 16.30 klasy: 0-III (stołówka szkolna) 10 czerwca (czwartek) o godz. 16.30 klasy: IV-VI (stołówka szkolna) Zarządzenie nr 19 /10 Dyrektora Zespołu Szkół w Legionowie z dnia 02.06.2010 r. w sprawie czynności i terminów związanych z zakończeniem roku szkolnego 2009/2010 1 1. Ustala się następujące terminy posiedzeń

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J. z dnia r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J. z dnia r. Projekt z dnia 14 czerwca 2017 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J z dnia. 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

Szkolne standardy prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Szkolne standardy prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 7 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Szkolne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1170 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1170 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1170 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne

Bardziej szczegółowo

boldem zaznaczono treść zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 24 sierpnia 2010 r.

boldem zaznaczono treść zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 24 sierpnia 2010 r. Tekst ujednolicony wg stanu na 1 września 2010 r. boldem zaznaczono treść zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 24 sierpnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania SOSW Nr 2 w Kaliszu 1

Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania SOSW Nr 2 w Kaliszu 1 Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania SOSW Nr 2 w Kaliszu 1 Znowelizowane zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Zespołu Szkół nr 24 z dnia l r. W celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia dokumentacji z przebiegu

Dyrektora Zespołu Szkół nr 24 z dnia l r. W celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia dokumentacji z przebiegu Warszawa, dn.28.01.201l r. Zarządzenie nr 2/2011 Dyrektora Zespołu Szkół nr 24 z dnia 28.01.201l r. W celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia dokumentacji z przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ PROCEDURA O - 16

PROWADZENIE I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ PROCEDURA O - 16 PROWADZENIE I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ PROCEDURA O - 16 Dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej stanowią:

Bardziej szczegółowo

Procedury dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w Szkole Podstawowej nr 59 im. J. Matejki w Katowicach

Procedury dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w Szkole Podstawowej nr 59 im. J. Matejki w Katowicach Procedury dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w Szkole Podstawowej nr 59 im. J. Matejki w Katowicach Ogólne zasady 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest poprzez prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2012/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku z dnia 11.12.2012 r.

Zarządzenie nr 5/2012/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku z dnia 11.12.2012 r. Zarządzenie nr 5/2012/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku z dnia 11.12.2012 r. w sprawie: regulaminu prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 8/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły

Uchwała Nr 8/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Uchwała Nr 8/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust.1 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Procedury wydawania duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych i innych druków

Procedury wydawania duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych i innych druków Procedury wydawania duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych i innych druków w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej

Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku Wprowadzony zarządzeniem Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W WITOSŁAWIU

PROCEDURY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W WITOSŁAWIU Załącznik nr 1 PROCEDURY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W WITOSŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest w

Bardziej szczegółowo

Sprawę dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawania świadectw szkolnych regulują dwa rosporządzenia:

Sprawę dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawania świadectw szkolnych regulują dwa rosporządzenia: Iwona Plecety, 02.03.2011 r. Temat:"Prowadzenie dokumentacji przebiegu działalności pedagogicznej szkoły"... Sprawę dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od 2005-04-14)

brzmienie pierwotne (od 2005-04-14) brzmienie pierwotne (od 2005-04-14) Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

Procedura prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej Z a s a d a p r o w a d z e n i a d o k u m e n t a c j i n a u c z a n i a Strona 1 z 1 Procedura prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 1646 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA

PROCEDURY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA 1 PROCEDURY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA (aktualizacja na dzień 1 września 2016 r.) Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania legitymacji szkolnych

Zasady wydawania legitymacji szkolnych Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego, karty rowerowej oraz pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZY OCEN

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZY OCEN INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZY OCEN Sporządzono na podstawie: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 ze zm.). Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE.

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE. Opracowanie: Barbara Kutkowska Radom, grudzień 2014 r. A. PROWADZENIE I RODZAJE DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

I. KSIĘGA UCZNIÓW II. DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

I. KSIĘGA UCZNIÓW II. DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO Załącznik nr 1 do zarządzenia 5 R/2013 z dnia 23 października 2013 roku Instrukcja dokumentów przebiegu nauczania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: art. 32a ust. 4 i art.22 ust.

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. nr 23, poz. 225 ze zmianami w: 2003 r. nr 107, poz. 1003; 2009 r. nr 116, poz. 977) (stan prawny na dzień 7.08.2009 r.)

(Dz. U. nr 23, poz. 225 ze zmianami w: 2003 r. nr 107, poz. 1003; 2009 r. nr 116, poz. 977) (stan prawny na dzień 7.08.2009 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 29 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 29 grudnia 2014 r. Dz.U.2015.23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Dziennik Ustaw Nr 97 8034 Poz. 624 624 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Ocena sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły ponadgimnazjalne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

Ocena sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły ponadgimnazjalne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wydział Nadzoru Pedagogicznego Ocena sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły ponadgimnazjalne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE.

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE. Opracowanie: Barbara Kutkowska Radom, październik 2014 r. I. PROWADZENIE I RODZAJE DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 787 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 787 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 787 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 05/2016/2017 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 05/2016/2017 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 05/2016/2017 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie procedury wydawania legitymacji szkolnych, ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i świadectw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Dz.U.2010.97.624 2012-02-23 zm. Dz.U.2012.205 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Dz.U.2014.893 2015.09.01 zm. Dz.U.2015.23 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia r. Projekt z dnia 6 kwietnia 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wydawanie świadectw szkolnych - giloszy, legitymacji szkolnych, karty rowerowej/motorowerowej

Rozdział I Wydawanie świadectw szkolnych - giloszy, legitymacji szkolnych, karty rowerowej/motorowerowej Procedura wydawania świadectw szkolnych - giloszy, legitymacji szkolnych, karty rowerowej/motorowerowej oraz wydawania ich duplikatów w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i. opiekuńczej w SOSW pn. CA i CZR

Zasady dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i. opiekuńczej w SOSW pn. CA i CZR Zasady dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i Podstawa prawna: opiekuńczej w SOSW pn. CA i CZR Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNEGO-WYCHOWAWCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNEGO-WYCHOWAWCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNEGO-WYCHOWAWCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kochanowskiego w Lublinie Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 170 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 170 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 stycznia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 170 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA Zespół Szkół Integracyjnych Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 8 Integracyjne w Siemianowicach Śl. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 02.06. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2011 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych publicznych szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA W ZESPOLE SZKOLO- PRZEDSZKOLNYM W

REGULAMIN POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA W ZESPOLE SZKOLO- PRZEDSZKOLNYM W REGULAMIN POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA W ZESPOLE SZKOLO- PRZEDSZKOLNYM W ŁĄCZNIKU Łącznik, 2011 1 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Tożsamość podpisującego jest nieznana) Podpisane przez Marek Głuch Czas: 2016.06.06 16:02:48 +02'00' Powód: Położenie: (Znak wodny) Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 787 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zarządza się, co następuje: !"#$!'6+1*).40!"+!+75(+6+*) %&'$!$( )($ $*%$+#$' $*%$%.4!"#+!/+ '+#, - %$(&./ $3% 0()"1+2, )($ $*%$(5"1%6$/, "$3!/ + ).4%%**).4(#56, 1&9$1%'$.:%(+652&*/, +("

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 14 marca 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 14 marca 2005 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Dziennik Ustaw Nr 97 8034 Poz. 624 624 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWDAZENIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWDAZENIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWDAZENIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH KANDYTY 2011 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WYDAWANIA 1. ŚWIADECTW SZKOLNYCH, LEGITYMACJI SZKOLNYCH, KARTY ROWEROWEJ/MOTOROWEROWEJ.

PROCEDURY WYDAWANIA 1. ŚWIADECTW SZKOLNYCH, LEGITYMACJI SZKOLNYCH, KARTY ROWEROWEJ/MOTOROWEROWEJ. PROCEDURY WYDAWANIA 1. ŚWIADECTW SZKOLNYCH, LEGITYMACJI SZKOLNYCH, KARTY ROWEROWEJ/MOTOROWEROWEJ. 2. PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ, SWIADECTWA SZKOLNEGO w ZESPOLE SZKÓL MECHANICZNO

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracy szkoły, Nauczyciela, Wychowawcy klasy

Dokumentacja pracy szkoły, Nauczyciela, Wychowawcy klasy Dokumentacja pracy szkoły, Nauczyciela, Wychowawcy klasy 1 Ramowy plan szkolenia: Dokumentacja pracy szkoły. Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej charakterystyka. Sprostowanie

Bardziej szczegółowo

I. Zasady wydawania legitymacji szkolnych

I. Zasady wydawania legitymacji szkolnych Procedura wydawania legitymacji szkolnej oraz ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach Podstawa

Bardziej szczegółowo

1. Legitymację szkolną otrzymuje uczeń przyjęty do szkoły. Pierwsza legitymacja szkolna wydawana jest nieodpłatnie.

1. Legitymację szkolną otrzymuje uczeń przyjęty do szkoły. Pierwsza legitymacja szkolna wydawana jest nieodpłatnie. Procedura wydawania legitymacji szkolnej oraz ich duplikatów i duplikatów świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W KROCZEWIE I. PODSTAWA PRAWNA

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W KROCZEWIE I. PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W KROCZEWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie arkuszy ocen

Wypełnianie arkuszy ocen Wypełnianie arkuszy ocen UWAGA Dla uczniów i słuchaczy, którzy od roku szkolnego 2012/2013 (nowa podstawa programowa) rozpoczęli klasę pierwszą lub semestr pierwszy zakłada się arkusze ocen na następujących

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM dla nauczyciela CKU aktualiz. 2011-11-29

VADEMECUM dla nauczyciela CKU aktualiz. 2011-11-29 DZIENNIK rodzaj wpisów kto wpisuje uwagi lista słuchaczy wg alfabetu, a potem w kolejności przyjmowania do szkoły (wpisuje na podst. danych z sekretariatu) strona tytułowa pełna nazwa RCKU, szkoły i adres

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej,

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego, karty rowerowej i pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

KONTROLA SPOSOBU PROWADZENIA ARKUSZY OCEN

KONTROLA SPOSOBU PROWADZENIA ARKUSZY OCEN KONTROLA SPOSOBU PROWADZENIA ARKUSZY OCEN 1) Kategoryzacja niezgodności w funkcjonowaniu szkół i placówek z przepisami prawa skutkujących wydaniem zaleceń dyrektorom. Zagadnienie szczegółowe (na L.p. podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 5 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 5 marca 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale

PROCEDURA. wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE PROCEDURA wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Procedura wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych. oraz pobierania opłat za te czynności

Procedura wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych. oraz pobierania opłat za te czynności Procedura wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Procedura wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, karty motorowerowej oraz pobierania opłat za te czynności

Procedura wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, karty motorowerowej oraz pobierania opłat za te czynności Procedura wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, karty motorowerowej oraz pobierania opłat za te czynności w Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

2. Dokumentację przebiegu nauczania prowadzi się w sposób systematyczny i czytelny.

2. Dokumentację przebiegu nauczania prowadzi się w sposób systematyczny i czytelny. WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 IM. POLSKICH PODRÓŻNIKÓW W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 Dokumentacja przebiegu studiów. Dz.U.2016.1554 z dnia 2016.09.27 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 27 września 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 16 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

A. UWAGI OGÓLNE. Strona 1 z 6

A. UWAGI OGÓLNE. Strona 1 z 6 Instrukcja dokonywania zapisów w dziennikach lekcyjnych działu dziennego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie w roku szkolnym 2016/2017 opracowana na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

I. Legitymacje szkolne. 1. a. b.

I. Legitymacje szkolne. 1. a. b. Procedura wydawania legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół w Siemianicach Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEGO ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA W ZESPOLE SZKÓŁ W JANKOWIE PRZYGODZKIM Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 19

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW LUB ODPISÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH, KART MOTOROWEROWEROWYCH, ŚWIADECTW SZKOLNYCH I POBIERANIA OPŁAT ZA TE CZYNNOŚCI

PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW LUB ODPISÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH, KART MOTOROWEROWEROWYCH, ŚWIADECTW SZKOLNYCH I POBIERANIA OPŁAT ZA TE CZYNNOŚCI załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2010 Dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie procedury wydawania duplikatów lub odpisów PROCEDURA WYDAWANIA

Bardziej szczegółowo

I. Legitymacja szkolne

I. Legitymacja szkolne Procedury wydawania duplikatu legitymacji szkolnej, karty rowerowej oraz świadectwa szkolnego, obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH, ŚWIADECTW SZKOLNYCH, KART MOTOROWEROWYCH I POBIERANIE OPŁAT ZA TE CZYNNOŚCI

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH, ŚWIADECTW SZKOLNYCH, KART MOTOROWEROWYCH I POBIERANIE OPŁAT ZA TE CZYNNOŚCI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2013 dyrektora Gimnazjum im. Królowej Jadwigi z dnia 18-04-2013 r. ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH, ŚWIADECTW SZKOLNYCH, KART MOTOROWEROWYCH I POBIERANIE

Bardziej szczegółowo