Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 623 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 623 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 623 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 377 oraz z 2014 r. poz. 882 i 1432) wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 2 Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych w tabeli: a) 2.1. Świadectwa szkolne promocyjne : pozycja dotycząca wzoru nr 1 otrzymuje brzmienie: 1 ART-II/200/3 dla uczniów: 1) klas II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 2) klas II i III Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego po pozycji dotyczącej wzoru nr 1 dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 1a i 1b w brzmieniu: 1a ART-II/200/3a dla uczniów klas I: 1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 2) Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego 1b ART-II/200/3b dla uczniów klas I III Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem 1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1258). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357.

2 Dziennik Ustaw 2 Poz. 623 pozycja dotycząca wzoru nr 2 otrzymuje brzmienie: 2 ART-II/201/3 dla uczniów: 1) klas IV i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 2) klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 3) klas II V ogólnokształcącej szkoły baletowej 4) klasy II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych 5) klas IV VIII Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem 6) klasy II Państwowej Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie 7) klas IV VIII Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego w pozycji dotyczącej wzoru nr 3a w kolumnie 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) klas II i III liceum plastycznego, po pozycji dotyczącej wzoru nr 3b dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 3c 3f w brzmieniu: 3c ART-II/201/3b dla uczniów klas I: 3d ART-II/201-w/3b jw. z wyróżnieniem 1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 2) ogólnokształcącej szkoły baletowej 3) ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych 4) Państwowej Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie 3e ART-II/201/3c dla uczniów klasy I liceum plastycznego 3f ART-II/201-w/3c jw. z wyróżnieniem po pozycji dotyczącej wzoru nr 4 dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 4a 4c w brzmieniu: 4a ART-II/202/3a dla uczniów klasy programowo najwyższej: 1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 2) ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych 3) ogólnokształcącej szkoły baletowej 4) liceum plastycznego którzy nie ukończyli tej klasy 4b ART-II/202/3b dla uczniów klasy programowo najwyższej: 1) Państwowej Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie 2) Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego 3) Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem którzy nie ukończyli tej klasy 4c ART-II/202/3c dla uczniów klasy programowo najwyższej szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, którzy nie ukończyli tej klasy w pozycji dotyczącej wzoru nr 7 w kolumnie 3 uchyla się pkt 1, 2 i 4,

3 Dziennik Ustaw 3 Poz. 623 po pozycji dotyczącej wzoru nr 7 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 7a w brzmieniu: 7a ART-II/204/3a dla uczniów: 1) klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 2) klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych 3) klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej którzy nie zdali egzaminu dyplomowego pozycja dotycząca wzoru nr 8 otrzymuje brzmienie: 8 ART-II/205/3 dla uczniów: 1) klas II VI szkoły muzycznej I stopnia 2) klas II VI szkoły muzycznej II stopnia 3) klas II IX szkoły sztuki tańca 4) klas II IV szkoły sztuki cyrkowej 5) klas II VI Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim 6) klas II VI Szkoły Plastycznej I stopnia w Radomiu po pozycji dotyczącej wzoru nr 9 dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 9a i 9b w brzmieniu: 9a ART-II/205/3a dla uczniów klas I: 1) szkoły muzycznej I stopnia 2) szkoły muzycznej II stopnia 3) szkoły sztuki tańca 4) szkoły sztuki cyrkowej 5) Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim 6) Szkoły Plastycznej I stopnia w Radomiu 9b ART-II/205-w/3a jw. z wyróżnieniem b) 2.3. Dyplomy ukończenia szkół artystycznych : uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 27 i 28, po pozycji dotyczącej wzoru nr 28 dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 28a i 28b w brzmieniu: 28a ART-II/232/3a dla uczniów ogólnokształcącej szkoły baletowej 28b ART-II/232-w/3a jw. z wyróżnieniem uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 29 i 30, po pozycji dotyczącej wzoru nr 30 dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 30a i 30b w brzmieniu: 30a ART-II/233/3a dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 30b ART-II/233-w/3a jw. z wyróżnieniem uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 31 i 32, po pozycji dotyczącej wzoru nr 32 dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 32a i 32b w brzmieniu: 32a ART-II/235/3a dla uczniów ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych 32b ART-II/235-w/3a jw. z wyróżnieniem

4 Dziennik Ustaw 4 Poz ) w załączniku nr 2 do rozporządzenia: a) po wzorze: nr 1 dodaje się wzory nr 1a i 1b, nr 3b dodaje się wzory nr 3c 3f, nr 4 dodaje się wzory nr 4a 4c, nr 7 dodaje się wzór nr 7a, nr 9 dodaje się wzory nr 9a i 9b w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia, b) uchyla się wzory nr 27 i 28, c) po wzorze nr 28 dodaje się wzory nr 28a i 28b w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia, d) uchyla się wzory nr 29 i 30, e) po wzorze nr 30 dodaje się wzory nr 30a i 30b w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia, f) uchyla się wzory nr 31 i 32, g) po wzorze nr 32 dodaje się wzory nr 32a i 32b w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Omilanowska

5 Dziennik Ustaw 5 Poz. 623 Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2015 r. (poz. 623) Nr 1a str. 1 v.p l Tło jasnozielone - pantone nr 374 U.go ŚWIADECTWO SZKOLNE imię (imiona) i nazwisko data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL uczęszczał... w roku szkolnym.../... do klasy... w. rcl (nazwa szkoły) im.... w... woj.... Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia r.... otrzymał... promocj... do klasy... Zrealizowany program kształcenia ogólnego odpowiada programowi klasy... szkoły podstawowej...., dnia r. ww (miejscowość) Nr... ART-II/200/3a DYREKTOR m.p.... (pieczęć, podpis)

6 Dziennik Ustaw 6 Poz. 623 Nr 1a str. 2 WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ zachowanie religia / etyka... Obowiązkowe zajęcia edukacyjne ogólnokształcące Obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne

7 Dziennik Ustaw 7 Poz. 623 Nr 1a str. 3 Szczególne osiągnięcia Inne zajęcia edukacyjne Indywidualny program lub tok nauki WYCHOWAWCA KLASY... Skala ocen: 1) zachowanie, zajęcia edukacyjne ogólnokształcące: ocena opisowa; 2) zajęcia edukacyjne artystyczne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

8 Dziennik Ustaw 8 Poz. 623 Nr 1a str. 4

9 Dziennik Ustaw 9 Nr 1b Poz. 623 str. 1 v.p l Tło jasnozielone - pantone nr 374 U.go ŚWIADECTWO SZKOLNE PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ W ZAKOPANEM imię (imiona) i nazwisko miejsce urodzenia numer PESEL w. rcl data urodzenia uczęszczał... w roku szkolnym.../... do klasy... Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem woj. małopolskie Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia r.... otrzymał... promocj... do klasy... Zrealizowany program kształcenia ogólnego odpowiada programowi klasy... szkoły podstawowej...., dnia r. ww (miejscowość) Nr... ART-II/200/3b DYREKTOR m.p.... (pieczęć, podpis)

10 Dziennik Ustaw 10 Poz. 623 Nr 1b str. 2 WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ zachowanie religia / etyka... Obowiązkowe zajęcia edukacyjne ogólnokształcące Obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne

11 Dziennik Ustaw 11 Poz. 623 Nr 1b str. 3 Szczególne osiągnięcia Inne zajęcia edukacyjne Indywidualny program lub tok nauki WYCHOWAWCA KLASY... Skala ocen: 1) zachowanie, zajęcia edukacyjne ogólnokształcące: ocena opisowa; 2) zajęcia edukacyjne artystyczne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

12 Dziennik Ustaw 12 Poz. 623 Nr 1b str. 4

13 Dziennik Ustaw 13 Poz. 623 Nr 3c Tło jasnozielone - pantone nr 374 U str. 1 ŚWIADECTWO SZKOLNE imię (imiona) i nazwisko data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL uczęszczał... w roku szkolnym.../... do klasy... specjalność / dział... specjalizacja... (nazwa szkoły) im.... w... woj.... Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia r.... otrzymał... promocj... do klasy... Zrealizowany program kształcenia ogólnego odpowiada programowi klasy... (typ szkoły*)..., dnia r. (miejscowość) Nr... DYREKTOR m.p. * Należy wpisać: szkoły podstawowej albo gimnazjum.... (pieczęć, podpis) ART-II/201/3 b

14 Dziennik Ustaw 14 Poz. 623 Nr 3c str. 2 WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ zachowanie religia / etyka Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

15 Dziennik Ustaw 15 Poz. 623 Nr 3c str. 3 Inne zajęcia edukacyjne Indywidualny program lub tok nauki Szczególne osiągnięcia WYCHOWAWCA KLASY... Skala ocen: 1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne; 2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

16 Dziennik Ustaw 16 Poz. 623 Nr 3c str. 4

17 Dziennik Ustaw 17 Poz. 623 Nr 3d Tło jasnozielone - pantone nr 374 U pasek biało-czerwony pantone 165 CX str. 1 ŚWIADECTWO SZKOLNE imię (imiona) i nazwisko data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL uczęszczał... w roku szkolnym.../... do klasy... specjalność / dział... specjalizacja (nazwa szkoły) im.... w... woj.... Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia r. otrzymał... promocję z wyróżnieniem do klasy... Zrealizowany program kształcenia ogólnego odpowiada programowi klasy... (typ szkoły*)..., dnia r. (miejscowość) Nr... DYREKTOR m.p. * Należy wpisać: szkoły podstawowej albo gimnazjum.... (pieczęć, podpis) ART-II/201-w/3b

18 Dziennik Ustaw 18 Poz. 623 Nr 3d str. 2 WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ zachowanie religia / etyka Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

19 Dziennik Ustaw 19 Poz. 623 Nr 3d str. 3 Inne zajęcia edukacyjne Indywidualny program lub tok nauki Szczególne osiągnięcia WYCHOWAWCA KLASY... Skala ocen: 1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne; 2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

20 Dziennik Ustaw 20 Poz. 623 Nr 3d str. 4

21 Dziennik Ustaw 21 Poz. 623 Nr 3e Tło jasnozielone - pantone nr 374 U str. 1 ŚWIADECTWO SZKOLNE imię (imiona) i nazwisko data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL uczęszczał... w roku szkolnym.../... do klasy... specjalność... specjalizacja (nazwa szkoły) im.... w... woj.... Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia r.... otrzymał... promocj... do klasy... Zrealizowany program kształcenia ogólnego odpowiada programowi klasy... liceum ogólnokształcącego...., dnia r. (miejscowość) Nr... DYREKTOR m.p.... (pieczęć, podpis) ART-II/201/3 c

22 Dziennik Ustaw 22 Poz. 623 Nr 3e str. 2 WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ zachowanie religia / etyka Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

23 Dziennik Ustaw 23 Poz. 623 Nr 3e str. 3 przedmioty: zostały zrealizowane zgodnie z podstawą programową w zakresie rozszerzonym przedmioty uzupełniające: Inne zajęcia edukacyjne Indywidualny program lub tok nauki

24 Dziennik Ustaw 24 Poz. 623 Nr 3e str. 4 Szczególne osiągnięcia WYCHOWAWCA KLASY... Skala ocen: 1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne; 2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

25 Dziennik Ustaw 25 Poz. 623 Nr 3f Tło jasnozielone - pantone nr 374 U pasek biało-czerwony pantone 165 CX str. 1 ŚWIADECTWO SZKOLNE imię (imiona) i nazwisko data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL uczęszczał... w roku szkolnym.../... do klasy... specjalność... specjalizacja (nazwa szkoły) im.... w... woj.... Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia r. otrzymał... promocję z wyróżnieniem do klasy... Zrealizowany program kształcenia ogólnego odpowiada programowi klasy... liceum ogólnokształcącego...., dnia r. (miejscowość) Nr... DYREKTOR m.p.... (pieczęć, podpis) ART-II/201-w/3c

26 Dziennik Ustaw 26 Poz. 623 Nr 3f str. 2 WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ zachowanie religia / etyka Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

27 Dziennik Ustaw 27 Poz. 623 Nr 3f str. 3 przedmioty: zostały zrealizowane zgodnie z podstawą programową w zakresie rozszerzonym przedmioty uzupełniające: Inne zajęcia edukacyjne Indywidualny program lub tok nauki

28 Dziennik Ustaw 28 Poz. 623 Nr 3f str. 4 Szczególne osiągnięcia WYCHOWAWCA KLASY... Skala ocen: 1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne; 2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

29 Dziennik Ustaw 29 Poz. 623 Nr 4a Tło jasnozielone - pantone nr 374 U str. 1 ŚWIADECTWO SZKOLNE imię (imiona) i nazwisko data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL uczęszczał... w roku szkolnym.../... do klasy... specjalność... specjalizacja... (nazwa szkoły) im.... w... woj.... Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia r. nie ukończył... klasy programowo najwyższej. Zrealizowany program kształcenia ogólnego odpowiada programowi klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego...., dnia r. (miejscowość) Nr... DYREKTOR m.p.... (pieczęć, podpis) ART-II/202/3a

30 Dziennik Ustaw 30 Poz. 623 Nr 4a str. 2 WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ zachowanie religia / etyka Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

31 Dziennik Ustaw 31 Poz. 623 Nr 4a str. 3 przedmioty: zostały zrealizowane zgodnie z podstawą programową w zakresie rozszerzonym przedmioty uzupełniające: Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne Indywidualny program lub tok nauki

32 Dziennik Ustaw 32 Poz. 623 Nr 4a str. 4 Szczególne osiągnięcia WYCHOWAWCA KLASY... Skala ocen: 1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne; 2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

33 Dziennik Ustaw 33 Poz. 623 Nr 4b Tło jasnozielone - pantone nr 374 U str. 1 ŚWIADECTWO SZKOLNE imię (imiona) i nazwisko data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL uczęszczał... w roku szkolnym.../... do klasy... dział... specjalizacja... (nazwa szkoły) im.... w... woj.... Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia r. nie ukończył... klasy programowo najwyższej. Zrealizowany program kształcenia ogólnego odpowiada programowi klasy trzeciej gimnazjum...., dnia r. (miejscowość) Nr... DYREKTOR m.p.... (pieczęć, podpis) Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia gimnazjalnego. ART-II/202/3b

34 Dziennik Ustaw 34 Poz. 623 Nr 4b str. 2 WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ zachowanie religia / etyka Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

35 Dziennik Ustaw 35 Poz. 623 Nr 4b str. 3 Realizacja projektu edukacyjnego Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne Indywidualny program lub tok nauki

36 Dziennik Ustaw 36 Poz. 623 Nr 4b str. 4 Szczególne osiągnięcia WYCHOWAWCA KLASY... Skala ocen: 1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne; 2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

37 Dziennik Ustaw 37 Poz. 623 Nr 4c Tło jasnozielone - pantone nr 374 U str. 1 ŚWIADECTWO SZKOLNE imię (imiona) i nazwisko data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL uczęszczał... w roku szkolnym.../... do klasy... specjalność / dział / kierunek... specjalizacja... (nazwa szkoły) im.... w... woj.... Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia r. nie ukończył... klasy programowo najwyższej...., dnia r. (miejscowość) Nr... DYREKTOR m.p.... (pieczęć, podpis) ART-II/202/3c

38 Dziennik Ustaw 38 Poz. 623 Nr 4c str. 2 WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

39 Dziennik Ustaw 39 Poz. 623 Nr 4c str. 3 Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne Indywidualny program lub tok nauki Szczególne osiągnięcia WYCHOWAWCA KLASY... Skala ocen: 1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne; 2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

40 Dziennik Ustaw 40 Poz. 623 Nr 4c str. 4

41 Dziennik Ustaw 41 Poz. 623 Nr 7a Tło jasnozielone - pantone nr 374 U str. 1 ŚWIADECTWO SZKOLNE imię (imiona) i nazwisko data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL uczęszczał... w roku szkolnym.../... do klasy... specjalność... specjalizacja... (nazwa szkoły) im.... w... woj.... Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia r. został... dopuszczon... do egzaminu dyplomowego. Uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej nie zdał... egzaminu dyplomowego. Zrealizowany program kształcenia ogólnego odpowiada programowi klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego...., dnia r. (miejscowość) Nr... DYREKTOR m.p.... (pieczęć, podpis) Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego. ART-II/204/3a

42 Dziennik Ustaw 42 Poz. 623 Nr 7a str. 2 WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ zachowanie religia / etyka Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

43 Dziennik Ustaw 43 Poz. 623 Nr 7a str. 3 przedmioty: zostały zrealizowane zgodnie z podstawą programową w zakresie rozszerzonym przedmioty uzupełniające: Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne Indywidualny program lub tok nauki

44 Dziennik Ustaw 44 Poz. 623 Nr 7a str. 4 Szczególne osiągnięcia WYCHOWAWCA KLASY... Skala ocen: 1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne; 2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

45 Dziennik Ustaw 45 Poz. 623 Nr 9a Tło jasnozielone - pantone nr 374 U str. 1 ŚWIADECTWO SZKOLNE imię (imiona) i nazwisko data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL uczęszczał... w roku szkolnym.../... do klasy... specjalność / dział / kierunek... specjalizacja... o.. - letnim cyklu kształcenia. (nazwa szkoły) im.... w... woj.... Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia r.... otrzymał... promocj... do klasy......, dnia r. (miejscowość) Nr... DYREKTOR m.p.... (pieczęć, podpis) ART-II/205/3a

46 Dziennik Ustaw 46 Poz. 623 Nr 9a str. 2 WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ Obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne Inne zajęcia edukacyjne

47 Dziennik Ustaw 47 Poz. 623 Nr 9a str. 3 Indywidualny program lub tok nauki Szczególne osiągnięcia WYCHOWAWCA KLASY *... Skala ocen z zajęć edukacyjnych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. * W szkołach muzycznych - podpis nauczyciela przedmiotu głównego.

48 Dziennik Ustaw 48 Poz. 623 Nr 9a str. 4

49 Dziennik Ustaw 49 Poz. 623 Nr 9b Tło jasnozielone - pantone nr 374 U pasek biało-czerwony pantone 165 CX str. 1 ŚWIADECTWO SZKOLNE imię (imiona) i nazwisko data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL uczęszczał... w roku szkolnym.../... do klasy... specjalność / dział / kierunek... specjalizacja... o.. - letnim cyklu kształcenia. (nazwa szkoły) im.... w... woj.... Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia r. otrzymał... promocję z wyróżnieniem do klasy......, dnia r. (miejscowość) Nr... DYREKTOR m.p.... (pieczęć, podpis) ART-II/205-w/3a

50 Dziennik Ustaw 50 Poz. 623 Nr 9b str. 2 WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ Obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne Inne zajęcia edukacyjne

51 Dziennik Ustaw 51 Poz. 623 Nr 9b str. 3 Indywidualny program lub tok nauki Szczególne osiągnięcia WYCHOWAWCA KLASY *... Skala ocen z zajęć edukacyjnych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. * W szkołach muzycznych - podpis nauczyciela przedmiotu głównego.

52 Dziennik Ustaw 52 Poz. 623 Nr 9b str. 4

53 Dziennik Ustaw 53 Poz. 623 Nr 28a Tło jasnozielone - pantone nr 374 U str. 1 DYPLOM UKOŃCZENIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ imię (imiona) i nazwisko data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL (fotografia 37 x 52 mm) w roku szkolnym.../... ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im.... m.p. w... woj.... o dziewięcioletnim cyklu kształcenia oraz zdał... egzamin dyplomowy i uzyskał... tytuł zawodowy TANCERZ..., dnia r. (miejscowość) Nr... DYREKTOR m.p.... (pieczęć, podpis) Dyplom jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego. ART-II/232/3a

54 Dziennik Ustaw 54 Poz. 623 Nr 28a str. 2 WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ zachowanie religia / etyka przedmioty: zostały zrealizowane zgodnie z podstawą programową w zakresie rozszerzonym Obowiązkowe zajęcia edukacyjne ogólnokształcące przedmioty uzupełniające:

55 Dziennik Ustaw 55 Poz. 623 Nr 28a str. 3 Realizacja projektu edukacyjnego Obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne Indywidualny program lub tok nauki

56 Dziennik Ustaw 56 Poz. 623 Nr 28a str. 4 Szczególne osiągnięcia WYCHOWAWCA KLASY... imię (imiona) i nazwisko zdał... egzamin dyplomowy przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i otrzymał... następujące oceny: część praktyczna: część ustna:... CZŁONKOWIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ (pieczęć, podpis) Skala ocen: 1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne; 2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

57 Dziennik Ustaw 57 Poz. 623 Nr 28b Tło jasnozielone - pantone nr 374 U pasek biało-czerwony pantone 165 CX str. 1 DYPLOM UKOŃCZENIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ imię (imiona) i nazwisko data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL (fotografia 37 x 52 mm) w roku szkolnym.../... ukończył... z wyróżnieniem... Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im.... m.p. w... woj.... o dziewięcioletnim cyklu kształcenia oraz zdał... egzamin dyplomowy i uzyskał... tytuł zawodowy TANCERZ..., dnia r. (miejscowość) Nr... DYREKTOR m.p. Dyplom jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego.... (pieczęć, podpis) ART-II/232-w/3a

58 Dziennik Ustaw 58 Poz. 623 Nr 28b str. 2 WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ zachowanie religia / etyka przedmioty: zostały zrealizowane zgodnie z podstawą programową w zakresie rozszerzonym Obowiązkowe zajęci edukacyjne ogólnokształcące przedmioty uzupełniające:

59 Dziennik Ustaw 59 Poz. 623 Nr 28b str. 3 Realizacja projektu edukacyjnego Obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne Indywidualny program lub tok nauki

60 Dziennik Ustaw 60 Poz. 623 Nr 28b str. 4 Szczególne osiągnięcia WYCHOWAWCA KLASY... imię (imiona) i nazwisko zdał... egzamin dyplomowy przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i otrzymał... następujące oceny: część praktyczna: część ustna:... CZŁONKOWIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ (pieczęć, podpis) Skala ocen: 1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne; 2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

61 Dziennik Ustaw 61 Poz. 623 Nr 30a Tło jasnozielone - pantone nr 374 U str. 1 DYPLOM UKOŃCZENIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA imię (imiona) i nazwisko data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL (fotografia 37 x 52 mm) w roku szkolnym.../... ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im.... m.p. w... woj.... o sześcioletnim cyklu kształcenia oraz zdał... egzamin dyplomowy i uzyskał... tytuł zawodowy MUZYK specjalność... specjalizacja....., dnia r. (miejscowość) Nr... DYREKTOR m.p.... (pieczęć, podpis) Dyplom jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego. ART-II/233/3a

62 Dziennik Ustaw 62 Poz. 623 Nr 30a str. 2 WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ zachowanie religia / etyka przedmioty: zostały zrealizowane zgodnie z podstawą programową w zakresie rozszerzonym Obowiązkowe zajęcia edukacyjne ogólnokształcące przedmioty uzupełniające:

63 Dziennik Ustaw 63 Poz. 623 Nr 30a str. 3 Realizacja projektu edukacyjnego Obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne Indywidualny program lub tok nauki

64 Dziennik Ustaw 64 Poz. 623 Nr 30a str. 4 Szczególne osiągnięcia NAUCZYCIEL PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO WYCHOWAWCA KLASY imię (imiona) i nazwisko zdał... egzamin dyplomowy przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i otrzymał... następujące oceny: część praktyczna: część ustna: CZŁONKOWIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ (pieczęć, podpis) Skala ocen: 1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne; 2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

65 Dziennik Ustaw 65 Poz. 623 Nr 30b Tło jasnozielone - pantone nr 374 U pasek biało-czerwony pantone 165 CX str. 1 DYPLOM UKOŃCZENIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA imię (imiona) i nazwisko data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL (fotografia 37 x 52 mm) w roku szkolnym.../... ukończył... z wyróżnieniem... Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im.... m.p. w... woj.... o sześcioletnim cyklu kształcenia oraz zdał... egzamin dyplomowy i uzyskał... tytuł zawodowy MUZYK specjalność... specjalizacja....., dnia r. (miejscowość) Nr... DYREKTOR m.p. Dyplom jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego.... (pieczęć, podpis) ART-II/233-w/3a

66 Dziennik Ustaw 66 Poz. 623 Nr 30b str. 2 WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ zachowanie religia / etyka przedmioty: zostały zrealizowane zgodnie z podstawą programową w zakresie rozszerzonym Obowiązkowe zajęcia edukacyjne ogólnokształcące przedmioty uzupełniające:

67 Dziennik Ustaw 67 Poz. 623 Nr 30b str. 3 Realizacja projektu edukacyjnego Obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne Indywidualny program lub tok nauki

68 Dziennik Ustaw 68 Poz. 623 Nr 30b str. 4 Szczególne osiągnięcia NAUCZYCIEL PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO... WYCHOWAWCA KLASY... imię (imiona) i nazwisko zdał... egzamin dyplomowy przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i otrzymał... następujące oceny: część praktyczna: część ustna: CZŁONKOWIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ (pieczęć, podpis) Skala ocen: 1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne; 2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

69 Dziennik Ustaw 69 Poz. 623 Nr 32a Tło jasnozielone - pantone nr 374U str. 1 DYPLOM UKOŃCZENIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH imię (imiona) i nazwisko data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL (fotografia 37 x 52 mm) w roku szkolnym.../... ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych im.... m.p. w... woj.... o sześcioletnim cyklu kształcenia oraz zdał... egzamin dyplomowy i uzyskał... tytuł zawodowy PLASTYK specjalność... specjalizacja....., dnia r. (miejscowość) Nr... DYREKTOR m.p.... (pieczęć, podpis) Dyplom jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego. ART-II/235/3a

70 Dziennik Ustaw 70 Poz. 623 Nr 32a str. 2 WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ zachowanie religia / etyka przedmioty: zostały zrealizowane zgodnie z podstawą programową w zakresie rozszerzonym Obowiązkowe zajęcia edukacyjne ogólnokształcące przedmioty uzupełniające:

71 Dziennik Ustaw 71 Poz. 623 Nr 32a str. 3 Realizacja projektu edukacyjnego Obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne Indywidualny program lub tok nauki

72 Dziennik Ustaw 72 Poz. 623 Nr 32a str. 4 Szczególne osiągnięcia WYCHOWAWCA KLASY... imię (imiona) i nazwisko zdał... egzamin dyplomowy przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i otrzymał... następujące oceny: część praktyczna: część ustna: CZŁONKOWIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ (pieczęć, podpis) Skala ocen: 1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne; 2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

73 Dziennik Ustaw 73 Poz. 623 Nr 32b Tło jasnozielone - pantone nr 374 U pasek biało-czerwony pantone 165 CX str. 1 DYPLOM UKOŃCZENIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH imię (imiona) i nazwisko data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL (fotografia 37 x 52 mm) w roku szkolnym.../... ukończył... z wyróżnieniem... Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych im.... m.p. w... woj.... o sześcioletnim cyklu kształcenia oraz zdał... egzamin dyplomowy i uzyskał... tytuł zawodowy PLASTYK specjalność... specjalizacja....., dnia r. (miejscowość) Nr... DYREKTOR m.p. Dyplom jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego.... (pieczęć, podpis) ART-II/235-w/3a

74 Dziennik Ustaw 74 Poz. 623 Nr 32b str. 2 WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ zachowanie religia / etyka przedmioty: zostały zrealizowane zgodnie z podstawą programową w zakresie rozszerzonym Obowiązkowe zajęcia edukacyjne ogólnokształcące przedmioty uzupełniające:

75 Dziennik Ustaw 75 Poz. 623 Nr 32b str. 3 Realizacja projektu edukacyjnego Obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne Indywidualny program lub tok nauki

76 Dziennik Ustaw 76 Poz. 623 Nr 32b str. 4 Szczególne osiągnięcia WYCHOWAWCA KLASY... imię (imiona) i nazwisko zdał... egzamin dyplomowy przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i otrzymał... następujące oceny: część praktyczna: część ustna: CZŁONKOWIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ (pieczęć, podpis) Skala ocen: 1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne; 2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

Dziennik Ustaw 11 Poz. 377 WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH. Nr 1 str. 1 ŚWIADECTWO SZKOLNE. ... imię (imiona) i nazwisko

Dziennik Ustaw 11 Poz. 377 WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH. Nr 1 str. 1 ŚWIADECTWO SZKOLNE. ... imię (imiona) i nazwisko Dziennik Ustaw 11 Poz. 377 Załącznik nr 2 WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH Nr 1 str. 1 ŚWIADECTWO SZKOLNE imię (imiona) i nazwisko......... data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 882 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 882 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 882 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 16 października 2014 r.

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 16 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 16 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 5 Poz. 205. Nr 2a str. 1

Dziennik Ustaw 5 Poz. 205. Nr 2a str. 1 W A RZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2012 r. Pozycja 205 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 23 lutego 2012 r. Pozycja 205 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 lutego 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.02.23 13:22:00 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lutego 2012 r. Pozycja 205 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2015 r. Poz. 1668 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 października 2015 r. Poz. 1668 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. z dnia 19 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2015 r. Poz. 1668 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 551. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1) z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 551. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1) z dnia 15 kwietnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 551 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1) z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie świadectw, dyplomów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 377 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 377 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 377 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH. 1. Informacje ogólne

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH. 1. Informacje ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.. 2011 r. (poz. ) ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH 1. Informacje ogólne 1. Świadectwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2012 r. Pozycja 205 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 23 lutego 2012 r. Pozycja 205 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lutego 2012 r. Pozycja 205 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 857 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 857 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 25 kwietnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 857 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1125 Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCEN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ARKUSZ OCEN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ str.... ARKUSZ OCEN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ (pieczęć podłużna szkoły) Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez......... (nazwa szkoły) pod nr...... (wypełnia szkoła niepubliczna)...

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. z dnia 14 lutego 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. z dnia 14 lutego 2003 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCEN UCZNIA / SŁUCHACZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ARKUSZ OCEN UCZNIA / SŁUCHACZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Dziennik Ustaw 20 Poz. 9 Nr 5 str. 1... (pieczęć podłużna szkoły) Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez...... pod nr... (wypełnia szkoła niepubliczna) ARKUSZ OCEN UCZNIA

Bardziej szczegółowo

TEST ŚWIADECTWO SZKOLNE. Michał Bierła imię (imiona) i nazwisko. 28 stycznia 2000 data urodzenia numer PESEL. Poznań miejsce urodzenia

TEST ŚWIADECTWO SZKOLNE. Michał Bierła imię (imiona) i nazwisko. 28 stycznia 2000 data urodzenia numer PESEL. Poznań miejsce urodzenia ŚWIADECTWO SZKOLNE Michał Bierła imię (imiona) i nazwisko uczęszczał w roku szkolnym 2013 / 2014 do klasy pierwszej nr 28 stycznia 2000 data urodzenia im. Społecznego Gimnazjum (nazwa gimnazjum) w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCEN UCZNIA Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM UCZĘSZCZAJĄCEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ARKUSZ OCEN UCZNIA Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM UCZĘSZCZAJĄCEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ str.... (pieczęć podłużna szkoły) Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez... ARKUSZ OCEN UCZNIA Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM UCZĘSZCZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 910 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 910 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 910 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 787 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 787 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 787 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 686 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 686 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 686 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 września 2015 r. Poz. 1330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 29 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 29 grudnia 2014 r. Dz.U.2015.23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia.. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia.. 2011 r. Projekt z 14. 06. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia.. 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH O SYMBOLU MEN-II I MENiS-II

SPIS TREŚCI. WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH O SYMBOLU MEN-II I MENiS-II Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. (poz. 446) SPIS TREŚCI WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH O SYMBOLU MEN-II I MENiS-II Świadectwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 85 poz. 943 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

Dz.U. 1999 Nr 85 poz. 943 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 85 poz. 943 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru, wpisuje się numer, pod którym uczeń wpisany jest w księdze uczniów

w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru, wpisuje się numer, pod którym uczeń wpisany jest w księdze uczniów ŚWIADECTWA 1. Świadectwa wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem ręcznym 2. Nazwę szkoły wpisuję się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły pomijając słowa specjalna bez pomijania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 3 KZ/ 2017 z dnia 23 lutego 2017 roku Instrukcja dokumentów przebiegu nauczania w szkole muzycznej I stopnia w Dobczycach

Załącznik do Zarządzenia nr 3 KZ/ 2017 z dnia 23 lutego 2017 roku Instrukcja dokumentów przebiegu nauczania w szkole muzycznej I stopnia w Dobczycach Załącznik do Zarządzenia nr 3 KZ/ 2017 z dnia 23 lutego 2017 roku Instrukcja dokumentów przebiegu nauczania w szkole muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: art. 32a ust. 4 i art.22 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia r. Projekt z dnia 6 kwietnia 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Na podstawie art. 68a ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1) z dnia.... 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.08.30 13:34:54 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U.2012.186 2012.11.07 zm. Dz.U.2012.1152 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U.2012.186 2012.11.07 zm. Dz.U.2012.1152 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1258 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Tożsamość podpisującego jest nieznana) Podpisane przez Marek Głuch Czas: 2016.06.06 16:02:48 +02'00' Powód: Położenie: (Znak wodny) Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 787 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku ZSLG.0160.17.2015 Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od 2005-04-14)

brzmienie pierwotne (od 2005-04-14) brzmienie pierwotne (od 2005-04-14) Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 lutego 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 lutego 2007 r. (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XI/73/2015 RADY GMINY POKRZYWNICA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 11 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XI/73/2015 RADY GMINY POKRZYWNICA. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 1237 UCHWAŁA NR XI/73/2015 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 02.06. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2011 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych publicznych szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji. w Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana

Regulamin Rekrutacji. w Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana Regulamin Rekrutacji w Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 8 Poz. 551 WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH

Dziennik Ustaw 8 Poz. 551 WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH Dziennik Ustaw 8 Poz. 551 Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2016 r. (poz. 551) WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH Załącznik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 384 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 5 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 384 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 5 marca 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.03.21 14:23:47 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 384 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

poz. 24), ta kwestia była uregulowana jedynie w stosunku do uczniów zmieniających typ szkoły publicznej.

poz. 24), ta kwestia była uregulowana jedynie w stosunku do uczniów zmieniających typ szkoły publicznej. Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 marca 2017 r. Poz. 586 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BATALIONU ZOŚKA w WARSZAWIE na rok szkolny 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BATALIONU ZOŚKA w WARSZAWIE na rok szkolny 2012/2013 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BATALIONU ZOŚKA w WARSZAWIE na rok szkolny 2012/2013 Opracowany na podstawie 23 pkt 2 i 3 rozporządzenia MENiS z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 16 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 16 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 71 4485 Poz. 377 377 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCEN UCZNIA / SŁUCHACZA SZKOŁY POLICEALNEJ

ARKUSZ OCEN UCZNIA / SŁUCHACZA SZKOŁY POLICEALNEJ str. ARKUSZ OCEN UCZNIA / SŁUCHACZA SZKOŁY POLICEALNEJ... (pieczęć podłużna szkoły) Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez...... (nazwa szkoły) pod nr.... Szkoła posiada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BATALIONU ZOŚKA w WARSZAWIE w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BATALIONU ZOŚKA w WARSZAWIE w roku szkolnym 2012/2013 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BATALIONU ZOŚKA w WARSZAWIE w roku szkolnym 2012/2013 Podstawy prawne: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. Piotra Michałowskiego W RZESZOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. Piotra Michałowskiego W RZESZOWIE 2014 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. Piotra Michałowskiego W RZESZOWIE 1 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ PRZYJMOWANIA UCZNIÓW do Zespołu Szkół Plastycznych w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 4 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BIAŁEJ PISKIEJ Biała Piska, dnia 08 września 2014r. PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2015/2016

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2015/2016 ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie 18 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się co następuje: 1. Przyjęcie zmian w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu przedstawionych przez przewodniczącą komisji do spraw WO.

1 Uchwala się co następuje: 1. Przyjęcie zmian w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu przedstawionych przez przewodniczącą komisji do spraw WO. UCHWAŁA NR 2 / 2015-2016 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PRYMUSOWEJ WOLI Z DNIA 31 sierpnia 2015r. W sprawie: Przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Wewnąrzszkolnym Ocenianiu oraz przyjęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Miejska Sandomierz jest organem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. T. MAKOWSKIEGO W ŁODZI

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. T. MAKOWSKIEGO W ŁODZI Załącznik nr 2 do uchwały nr.../2015 Rady Pedagogicznej ZPSP w Łodzi REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. T. MAKOWSKIEGO W ŁODZI Na podstawie art. 22n ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 8 do Statutu Zespołu Szkół w Chróścinie Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 2968 UCHWAŁA NR XV/148/2016 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Kraków, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 2968 UCHWAŁA NR XV/148/2016 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 28 kwietnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 2968 UCHWAŁA NR XV/148/2016 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia Gminnego Programu Stypendialnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2015 r. Poz. 1281 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM przyjęć absolwentów szkół gimnazjalnych do VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/292/14 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/292/14 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/292/14 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 1/2015/2016. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5. im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA 1/2015/2016. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5. im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA 1/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz. 1627 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania egzaminów eksternistycznych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną przy Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie

Regulamin przeprowadzania egzaminów eksternistycznych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną przy Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie Załącznik nr 3 Regulamin przeprowadzania egzaminów eksternistycznych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną przy Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie Regulamin przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Bardziej szczegółowo

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują:

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują: Kryteria i warunki rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego oraz Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście na rok szkolny 2014/2015 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 843 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM przyjęć absolwentów szkół gimnazjalnych do VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w roku szkolnym 2013/2014

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2016/2017 1 ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2016/2017 Na podstawie 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze. Procedury oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkole policealnej dla dorosłych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach 1. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH

KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH Lp. 1. Data wprowadzenia zmiany Numer uchwały RP Dotyczy zapisu w rozdziale, statutu 30.08.2010r. 9/2009/2010 Roz. IV 6, ust.2 Treść po zmianach Rozdział IV 6, ust.2

Bardziej szczegółowo

Klasa ogólnokształcąca ze zwiększoną liczbą godzin przedmiotu: edukacja dla bezpieczeostwa.

Klasa ogólnokształcąca ze zwiększoną liczbą godzin przedmiotu: edukacja dla bezpieczeostwa. Podstawa prawna: Zasady i tryb rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Rok szkolny 2012/2013 Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 1. Ustala się klasyfikację: 1) śródroczną, 2) roczną. ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do 25 stycznia danego roku szkolnego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 27 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 27 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 82 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2010.05.17 10:43:48 +02'00' 6906 Poz. 537.go v.p l 537 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 5 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 5 marca 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

REGULAMIN REKRUTACJI Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu REGULAMIN REKRUTACJI Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu Załącznik nr 6 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 1556 UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 1556 UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 1556 UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz. 1534 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do V Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza na rok szkolny 2013/2014

ZASADY REKRUTACJI do V Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza na rok szkolny 2013/2014 ZASADY REKRUTACJI do V Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza na rok szkolny 2013/2014 Na podstawie: 1. ZARZĄDZENIA Nr 10 Mazowieckiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 8/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Siemiątkowie z dnia 27 sierpnia 2015r.

Uchwała Nr 8/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Siemiątkowie z dnia 27 sierpnia 2015r. Uchwała Nr 8/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Siemiątkowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Szkół w Siemiątkowie. Na podstawie art. 52 ust.. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 1 czerwca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII. Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr w Dąbrowie Górniczej. z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Szkoły

UCHWAŁA Nr XXIII. Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr w Dąbrowie Górniczej. z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Szkoły UCHWAŁA Nr XXIII Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 50 ust. 2 pkt. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

sprzężonymi(niepełnosprawność intelektualna i niedowidzenie lub słabosłyszenie

sprzężonymi(niepełnosprawność intelektualna i niedowidzenie lub słabosłyszenie Nowelizacja Nr 2 Statutu Gimnazjum Nr 8 Specjalnego w Zamościu z dnia 13 listopada 2015 r. W Statucie Gimnazjum Nr 8 Specjalnego z dnia 17 lutego 2012 r. i Nowelizacji Nr 1 z marca 2014 r. wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół w Nowym Mieście na rok szkolny 2011/2012

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół w Nowym Mieście na rok szkolny 2011/2012 Kryteria rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół w Nowym Mieście na rok szkolny 2011/2012 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 15 Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik nr 8 do Statutu Zespołu Szkół w Chróścinie Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 268/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 7 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 268/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 7 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 268/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym w Toruniu, form

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół nr 54 Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2014/2015

Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół nr 54 Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2014/2015 Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół nr 54 Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM Na podstawie art. 50 ust.2. pkt 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) w statucie

Bardziej szczegółowo