ANALIZA WYBRANYCH SEGMENTÓW POLSKIEGO RYNKU E-FINANSÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA WYBRANYCH SEGMENTÓW POLSKIEGO RYNKU E-FINANSÓW"

Transkrypt

1 ANALIZA WYBRANYCH SEGMENTÓW POLSKIEGO RYNKU E-FINANSÓW ANDRZEJ MAŁACHOWSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie W artykule zaprezentowano wybrane serwisy segmentu e-finansów, do których nale : serwisy publikacji informacji finansowych i gospodarczych, serwisy dostawców produktów i usług finansowych, serwisy specjalistycznych usług finansowych. Podstawowym celem artykułu jest przeprowadzenie, w oparciu o wyniki bada obcych i własnych, analizy strukturalno-funkcjonalnej i u ytkowej serwisów i portali z wybranego segmentu e-finansów. W pierwszej cz ci artykułu podano równie podstawowe statystyki dotycz ce polskiego sektora finansów i e-finansów. Słowa kluczowe: e-finanse, analiza funkcjonalna serwisów 1. Wprowadzenie Ogólnie, e-finanse to rodzaj usług finansowych wiadczonych przez okre lone podmioty gospodarcze za pomoc mediów elektronicznych: sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, w tym Internetu. Zakres przedmiotowy i podmiotowy e-finansów jest zbli ony do tradycyjnych finansów, które dotycz relacji ekonomicznych mi dzy ró nymi podmiotami gospodarczymi zwi zanych z przepływem rodków pieni nych [5], [13]. Sektor finansów i e-finansów to rozległy podmiotowo i niezwykle wa ki, by nie powiedzie kluczowy, sektor gospodarki narodowej. W jego działalno, w szczególno ci operacyjn i transakcyjn zaanga owane s m.in. jednostki administracji centralnej i terenowej (Rz d i Bank Centralny, Skarb Pa stwa, system bud etowy, poszczególne urz dy administracji centralnej i terenowej), instytucje stricte finansowe (banki i instytucje kredytowe, instytucje ubezpieczeniowe, giełdy, fundusze inwestycyjne, kapitałowe, emerytalne), wreszcie tradycyjne podmioty gospodarcze (przedsi biorstwa, gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, a tak e ró norodne podmioty zagraniczne działaj ce na polskim rynku)[13]. O roli, wpływie i znaczeniu tego sektora na cał gospodark narodow i jego powi zaniu z sektorem finansów wiatowych i gospodark wiatow dowodnie przekonali my si w ostatnich latach (trwaj cego jeszcze) kryzysu wiatowych finansów i gospodarki. W naszych rozwa aniach skoncentrowali my sw uwag na wybranym segmencie e-finansów, do którego nale : firmy i organizacje zajmuj ce si publikacj e-informacji finansowych i gospodarczych (serwisy i agencje informacyjne, czasopisma, wydawnictwa), dostawcy produktów finansowych: fundusze inwestycyjne, kapitałowe i emerytalne, brokerzy i agenci finansowi, itp. (w tym banki, instytucje kredytowe, firmy leasingowe, towarzystwa ubezpieczeniowe 1 ), 1 T grup podmiotów, z braku miejsca, nie b dziemy si zajmowa. Banki i firmy leasingowe zaliczamy do sub-segmentu e-bankowo ci, za towarzystwa ubezpieczeniowe do sub-segmentu e-ubezpiecze. Oba- nale do szeroko rozumianego segmentu e-finansów.

2 58 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 podmioty oferuj ce specjalistyczne usługi e-finansowe (firmy, agencje, serwisy doradztwa finansowego, serwisy informacji o dłu nikach, platformy i pasa e finansowe, doradcy podatkowi). Podstawowym celem artykułu jest przeprowadzenie, w oparciu o wyniki bada obcych i własnych, analizy strukturalno-funkcjonalnej i u ytkowej serwisów i portali z wybranego segmentu e-finansów. Punktem wyj cia do tej analizy b d przytoczone przez nas podstawowe statystyki dotycz ce polskiego sektora finansów i e-finansów. 2. Podstawowe statystyki sektora finansów i e-finansów Ogólnie, w ostatnich kilku latach polski rynek e-finansów znajduje si w fazie dynamicznego rozwoju. Według najnowszych danych 56,4 % gospodarstw domowych posiada komputery[4] a 57,8 % Polaków [11] korzysta z dost pu do Internetu. Analogicznie, w ród przedsi biorstw [12] z bada przeprowadzonych przez GUS wynika, e ju w 2008 roku 93% z nich miało dost p do Internetu, 36% pracowników regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzystało z komputerów, za 28% w ten sam sposób korzystało z Internetu. Komputery z dost pem do Internetu wykorzystywane były niemal powszechnie przez rednie i du e firmy (blisko przez 100% z nich). Nawet w ród małych przedsi biorstw 94% wykorzystywało komputery, z czego 91% komputery z dost pem do Internetu. Podstawowym ródłem informacji, dost pu do produktów e-finansów i realizacji transakcji w tym zakresie s najwi ksze polskie serwisy internetowe oferuj ce usługi w tej dziedzinie. Nale do nich, mi dzy innymi (zasi g w tys. u ytkowników w m-cu, serwisy biznesowe i finansowe) [7]: Onet.pl ; Money.pl ; Bankier.pl ; Grupa Infor.pl 1740; Wirtualna Polska- 1704; Interia.pl- 1411; e-gospodarka- 1338; Gazeta.pl Warto zwróci uwag, e Internet zajmuje drug pozycj jako miejsce poszukiwania informacji, jak i ródło, które najbardziej wpływa na podj cie decyzji w zakresie finansów [10] (Mo na było zaznaczy wi cej ni jedn odpowied ) ródło: [1]. Rys 1. ródła informacji o produktach finansowych

3 Andrzej Małachowski Analiza wybranych segmentów polskiego rynku e-finansów 59 Jest ponad dwukrotnie cz ciej wykorzystywanym ródłem ni telewizja, a pozostałe tradycyjne media komunikacji (prasa, radio) maj tu marginalne znaczenie. Polacy w Internecie informacji o produktach i usługach finansowych szukaj na stronach www banków i instytucji finansowych (76 proc.), przez wyszukiwarki (40 proc.) i w portalach finansowych (32 proc.). Według tych samych bada firmy Google dotycz cych rynku e-finansów w Polsce a 90 procent polskich internautów z grupy wiekowej lata korzysta lub korzystało w ci gu ostatniego roku z produktów e-finansowych. W tabeli 1 pokazano z jakich produktów finansowych (w tym e-finansowych) korzystaj i jakich poszukuj polscy internauci (tab.1.) Tabela 1. Produkty finansowe, z których korzystaj i poszukuj polscy internauci Produkty finansowe polskich internautów Produkty posiadane (%) Produkty poszukiwane (%) konto osobiste 77% kredyt hipoteczny 19% ubezpieczenie samochodu 44% konto oszcz dno ciowe 17% ubezpieczenie na ycie 42% fundusze inwestycyjne 16% Karta kredytowa 40% po yczka 15% konto oszcz dno ciowe 36% karta kredytowa 14% ubezpieczenie mieszkania 28% konto osobiste 12% po yczka 23% akcje 11% ubezpieczenie turystyczne 15% kredyt samochodowy 11% fundusze inwestycyjne 14% ubezpieczenie na ycie 11% kredyt hipoteczny 13% inne produkty finansowe 10% akcje 7 ubezpieczenie mieszkania 8 inne produkty finansowe 6 ubezpieczenie samochodu 8 kredyt samochodowy 6 obligacje 8 obligacje 3 ubezpieczenie turystyczne 6 ródło: [1]. (Mo na było zaznaczy wi cej ni jedn odpowied ). Z bada portalu Money.pl [6] wynika, e internauci w Sieci najcz ciej zakładaj konta osobiste, kupuj jednostki funduszy inwestycyjnych i zamawiaj karty kredytowe. Około 60 %. internautów posiada produkty finansowe zamówione lub zakupione online. Przejdziemy teraz do krótkiej prezentacji wybranych serwisów internetowych z zakresu e-finansów.

4 60 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, Charakterystyka wybranych serwisów e-finansów W naszych rozwa aniach przedstawimy pokrótce z wybranego segmentu e-finansów: serwisy informacyjne, witryny i portale przegl dowe, pasa e finansowe, witryny i portale specjalistycznych usług e-finansowych. Z braku miejsca skupimy sw uwag tylko na najwa niejszych cechach funkcjonalno-u ytkowych tych serwisów. Serwisy informacyjne Podstawowym ródłem informacji z dziedziny e-finansów s ogólne serwisy informacyjne i serwisy specjalizuj ce si w tej problematyce. List najwa niejszych polskich ogólnych internetowych serwisów informacyjnych z tego zakresu przedstawili my we wprowadzeniu. Mo na j dodatkowo uzupełni np. o serwisy gazet i agencji prasowych w rodzaju: Reuters Polska (www.reuters.pl), Polska Agencja Prasowa (www.pap.pl), Informacyjna Agencja Radiowa (www.iar.pl), Rzeczpospolita Online (www.rzeczpospolita.pl), Puls Biznesu (www.pb.pl), Gazeta Prawna (www.gazetaprawna.pl), itd. Z natury rzeczy, w ogólnych serwisach informacyjnych problematyka finansów i e-finansów prezentowana jest w znacznie zró nicowanym zakresie. Cz z tych serwisów ujawnia swoj okre lon specjalizacj w tej dziedzinie, inne za traktuj j jako jeden z równorz dnych elementów ich serwisu informacyjnego, wreszcie pozostałe okazjonalnie, dora nie oferuj informacje z tego zakresu [5]. Znacznie wi ksze walory funkcjonalno-u ytkowe maj portale informacyjne specjalizuj ce si w problematyce e-finansów. Ich istotn zalet s publikowane i aktualizowane niemal na bie co informacje dotycz ce rynków finansowych i kapitałowych. Dost p do informacji archiwalnych, komunikatów i wiadomo ci z rynków finansowych, notowa giełdowych opó nionych w czasie oraz przegl dowych analiz i prognoz jest zwykle darmowy. Za dane bardziej specjalistyczne i notowania podawane w czasie rzeczywistym zwykle nale y zapłaci (popularna jest tutaj forma subskrypcji okre lonych pakietów informacji). Serwisy oprócz funkcji informacyjnych pełni tak e funkcje doradcze, a nawet udost pniaj interaktywne narz dzia (np. kalkulatory kursów walut, wirtualne portfele inwestycyjne), pozwalaj ce aktywnie korzysta z informacji gromadzonych w ich bazach danych. Do wyró niaj cych si w tej kategorii portali nale, m.in. Reuters MoneyNet (www.moneynet.com) i Money.pl (www.money.pl). Portale te oferuj nie tylko okre lony zestaw informacji o charakterze finansowym, umo liwiaj te realizowanie okre lonych transakcji finansowych, w tym inwestowanie. Witryny i portale przegl dowe W Internecie zainteresowany u ytkownik ma dost p do ogromnej liczby ró norodnych witryn i portali o charakterze przegl dowym z dziedziny e-finansów. Wiele z tych serwisów, prowadzonych przez znane i o utrwalonej renomie zarówno na tradycyjnych rynkach, jak i w wirtualnej przestrzeni, instytucje i organizacje oferuje profesjonalne serwisy zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsi biorstw. Jednak e, cz z tych witryn i portali to bezwarto ciowe serwisy udost pniane przez firmy o znikomym do wiadczeniu rynkowym, słabej znajomo ci tej dziedziny, lub te wr cz pomieszczone w nich tre ci tworzone s przez hobbystównieprofesjonalnych amatorów. Stanowi typowy przykład informacyjnego za miecania Internetu. W ród tych uznanych, godnych zaufania, o najwy szej liczbie u ytkowników, mo emy wyró ni serwisy: Bankier.pl (www.bankier.pl), Money.pl (ten drugi prezentowali my wcze niej), a tak e stosunkowo nowy portal Inwestycje.pl (www.inwestycje.pl).

5 Andrzej Małachowski Analiza wybranych segmentów polskiego rynku e-finansów 61 Serwis Bankier.pl nale y do najwi kszych polskich portali finansowych, udost pnia nie tylko informacje finansowe zajmuje si równie po rednictwem na rynku usług finansowych. W portalu mamy dost p do pi ciu głównych podstron: wiadomo ci, finanse osobiste, inwestowanie, firma, lifestyle. W nich u ytkownik mo e skorzysta m.in. z: najnowszych informacji o finansach, gospodarce i biznesie; ma dost p do ró norodnych produktów i usług finansowych oferowanych przez banki i instytucje finansowe; porad ekspertów i narz dzi ułatwiaj cych wybór oferty z zakresu e-finansów; przegl du najnowszych informacji z giełdy, notowa, poradników inwestycyjnych i narz dzi ułatwiaj cych podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Ponadto cz portalu firma jest adresowana do sektora małych i rednich przedsi biorstw, zawiera ona informacje, porady i zestawienia dotycz ce prowadzenia firmy, podatków i usług finansowych. Wreszcie podstrona lifestyle to wielotematyczny serwis prezentuj cy informacje m.in. ze wiata kultury, rozrywki, nowych technologii czy sportu. Portal Inwestycje.pl ma równie bogat struktur funkcjonalno-u ytkow. Zawiera m.in. tematyczne podstrony: gospodarka, biznes, inwestycje tradycyjne i alternatywne, produkty strukturyzowane, pasa finansowy, finanse firmy, oferty nieruchomo ci oraz oferty pracy, styl. U ytkownik w dziedzinie e-finansów mo e skorzysta z bardzo szerokiej oferty inwestowania w ró norodne produkty finansowe, min. z rynków giełdowych, walutowych, surowcowych, nieruchomo ci, a nawet na rynku sztuki (!). Ma dost p do ofert banków, instytucji ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Wreszcie przedsi biorcy mog ponadto na potrzeby firm analizowa i wykorzystywa informacje dotycz ce funduszy unijnych, kredytów dla firm, leasingu, ubezpiecze w firmie, przetargów, giełd towarowo-surowcowych, podatków, rynku pracy, a nawet najnowszych rozwi za w dziedzinie e-biznesu. Pasa e finansowe U ytkownicy Internetu zainteresowani dziedzin e-finansów maj równie dost p do specjalizowanych pasa y finansowych. Pasa e finansowe, analogicznie jak specjalizowane pasa e z innych segmentów e-biznesu (np. handlowe, aukcyjne, giełdowe, logistyczne, itp.) mog mie struktur wertykaln lub horyzontaln. Te pierwsze oferuj zwykle w skie spektrum usług i produktów finansowych (specjalizacja przedmiotowa). Oferowane usługi i produkty s jednak dost pne w mo liwie pełnym zakresie rozmaitych wariantów funkcjonalnych i u ytkowych. Z kolei pasa e horyzontalne orientowane s na udost pnianie ofert wielu ró nych firm i instytucji finansowych (specjalizacja podmiotowa). W dalszej cz ci naszych rozwa a przedstawimy dwa przykłady pasa y finansowych: pasa finansowy Wirtualnej Polski oraz pasa finansowy Money. DIRECT. Pasa finansowy Wirtualnej Polski (pasazfin.wp.pl) jest jedn z najwi kszych platform sprzeda y produktów e-finansowych. Podstawowy zakres jego działalno ci to po rednictwo w sprzeda y produktów finansowych poprzez Sie oraz wiadczenie instytucjom finansowym usług publikacyjnych i promocyjnych. Ma zatem profil transakcyjno-informacyjny (marketingowy). Firmy i instytucje finansowe osadzone w pasa u korzystaj z tej promocyjnej sposobno ci dla budowania wiadomo ci marki, znajomo ci swych produktów i usług w ród u ytkowników Internetu. Jednocze nie, poprzez obserwacj zachowa u ytkowników i udost pniane im w pasa u kanały komunikacyjne pozyskuj informacje zwrotne ułatwiaj ce rozpoznanie ich potrzeb zakresie rzeczywistego i potencjalnego korzystania z produktów i usług e-finansowych. Partnerzy pasa u finansowego zyskuj zatem szerokie mo liwo ci promocji zarówno na swoich macierzystych stronach, na stronach serwisów finansowych WP i w całym

6 62 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 portalu [5]. W ofercie pasa u znajduje si ponad 80 produktów i usług finansowych (bankowych, ubezpieczeniowych, leasingowych, inwestycyjnych). Oferta instytucji finansowej ma w pasa u finansowym form mini-witryny prezentuj cej jej produkty i usługi, warunki korzystania z nich (oprocentowanie, prowizje, opłaty, itp.), regulaminy, wzory umów oraz formularze wniosków zarówno online jak i offline. U ytkownik ma zatem mo liwo realizacji pełnego cyklu nabywania produktów i usług: od oferty do realizacji transakcji. W swej strukturze przedmiotowej pasa oferuje produkty i usługi kierowane na poszczególne podstrony: konta bankowe, karty płatnicze, kredyty, inwestycje, ubezpieczenia, emerytury, dla firm. Oferty te kierowane s zarówno do osób fizycznych jak i firm, w szczególno ci z sektora M P. Bardzo popularnym, zwłaszcza w sektorze M P jest pasa finansowy Money.DIRECT (direct.money.pl). Stanowi on przede wszystkim platform transakcyjn umo liwiaj c zakup wybranych produktów i usług finansowych oferowanych przez firmy i instytucje osadzone w tym pasa u. Jak ju wspominali my, Money.DIRECT jest integraln cz ci serwisu finansowego Money.pl. U ytkownicy (osoby fizyczne, firmy) korzystaj z dost pu do informacji o charakterze ogólnym, szerokiego spektrum ofert instytucji finansowych oraz mog dokona zakupu okre lonych (wybranych) produktów i usług. Oferta pasa u Money.DIRECT w dziedzinie e-finansów obejmuje m.in. kategorie: konta osobiste i młodzie owe, konta firmowe (w tym dla MSP), lokaty, karty kredytowe, kredyty, leasing, fundusze inwestycyjne i emerytalne, usługi windykacyjne. W pasa u tym klienci (indywidualni, firmy) maj dost p do oferty ponad 30 najwi kszych instytucji finansowych w Polsce, m.in.: PKO BP, BZ WBK, ING Banku l skiego, Lukas Banku, Deutsche Banku, mbanku, Inteligo, GE Banku Mieszkaniowego, VB Leasing, EFL i innych. Witryny i portale specjalistycznych usług e-finansowych Cech charakterystyczn tych serwisów jest to, e w wi kszo ci oferuj u ytkownikom (indywidualnym lub firmom) usługi po rednie, a nie realizacj transakcji na szeroko rozumianym rynku e-finansowym. Nale do nich m.in.: witryny, portale, serwisy firm, agencji doradztwa finansowego, serwisy informacji o dłu nikach, serwisy usług windykacyjnych, doradców podatkowych, itp. Do popularnych serwisów doradztwa finansowego nale m.in.: Expander.pl, Open- Finance. Znanym serwisem usług windykacyjnych jest Windykacja.pl. Te trzy serwisy specjalistycznych usług e-finansowych chcieliby my pokrótce przedstawi. Expander.pl (www.expander.pl) to jedna z najwi kszych polskich firm doradztwa finansowego. Specyfika tego serwisu polega na tym, e oferuje on przede wszystkim usługi Expandera. W serwisie mo na równie znale aktualne informacje z rynków finansowych, notowania funduszy inwestycyjnych, obligacji, indeksów, walut i lokat, poradniki, komentarze i raporty. U ytecznym dodatkiem w tym serwisie jest do bogaty zbiór kalkulatorów kredytowych i inwestycyjnych, ułatwiaj cych podejmowanie decyzji zwi zanych z zarz dzaniem finansami osobistymi. Podstawowe kategorie (podstrony) serwisu to m.in.: produkty inwestycyjne, kredyty, produkty ubezpieczeniowe. W ród nich u ytkownik mo e skorzysta z informacji na temat oszcz dzania i lokowania oszcz dno ci, wszelkiego rodzaju kredytów. Ciekaw ofert s te informacje dotycz ce np. ubezpiecze od bezrobocia, ubezpiecze na ycie, czy ubezpiecze maj tkowych. Informacje te oraz doradztwo Expandera kierowane jest zarówno do u ytkowników indywidualnych i firm. Portal OpenFinanace.pl (www.openfinance.pl) konkuruj cy na tym rynku z Expanderem posiada nieco odmienna struktur przedmiotow. Mo na w nim znale informacje dotycz ce, m.in.:

7 Andrzej Małachowski Analiza wybranych segmentów polskiego rynku e-finansów 63 kredytów i po yczek, inwestowania i oszcz dzania. Dost pne s równie podstrony z informacjami i komentarzami oraz ratingami. W ród najwa niejszych produktów i usług finansowych informacje te dotycz m.in.: kredytów (mieszkaniowych, konsolidacyjnych, po yczek hipotecznych, refinansowania. Ponadto mo emy zapozna si z bogat ofert oszcz dzania i lokowania oszcz dno ci: plany oszcz dno ciowe, fundusze inwestycyjne, inwestycje alternatywne, produkty strukturyzowane, produkty rentierskie. Cennym uzupełnieniem tych ofert s rozmaite kalkulatory, poradniki, komentarze, oceny i analizy. Oferty portalu kierowane s tak do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych (firm). Specjalistycznym serwisem prawno-gospodarczym jest Windykacja.pl (www.windykacja.pl), w którym mo na znale informacje o zadłu eniu: przedsi biorstw, instytucji i organizacji bud etu pa stwa, oraz pozostałych przedsi biorstw i ró nego rodzaju innych instytucji. W serwisie znajdziemy równie przepisy prawne i podatkowe, obowi zuj ce umowy, dokumenty i wzory pism niezb dnych podczas egzekucji długów. Ponadto oferowane jest doradztwo w zakresie sprawdzania kondycji finansowej potencjalnego kontrahenta. Jedna z istotnych funkcjonalno ci jest giełda wierzytelno ci, która ułatwia sprzeda lub zakup nale no ci. Jednocze- nie mo emy tu zło y zlecenie windykacji i/lub przeprowadzenie wywiadu gospodarczego. Uzupełniaj serwis podstrony z dwoma bazami teleadresowymi s dów oraz komorników. Doradztwo i usługi windykacyjne oferowane s równie w innych portalach i serwisach o profilu e-finansowym, o czym ju wspominali my. 4. Analiza funkcjonalno ci wybranych witryn i portali polskiego rynku e-finansów Na potrzeby naszych rozwa a wykorzystamy dwa współautorskie opracowania [9], [3]. Wiod ce polskie portale z segmentu e-finansów pod wzgl dem funkcjonalnym nie wykazuj istotnych ró nic. Orientowane s na dostarczanie u ytkownikom (internautom) informacji oraz udost pnianie mo liwo ci realizowania operacji na rynku e-finansów. Bogaty zakres problematyki, du e zró nicowanie i zło ono tego rynku, powoduj, e w portalach tych wyodr bnia si okre lone sekcje (działy, podserwisy) tematyczne. Stosowany jest klarowny podział na informacje i operacje dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Udost pniane s ró nego rodzaju kalkulatory (walutowy, płac, odsetkowy, kredytowy, zdolno ci kredytowej, lokat, zwrotu akcyzy, stanu konta w OFE i in.), wyszukiwarki, zestawienia i wykresy porównawcze, słowniki i katalogi, narz dzia umo liwiaj ce prowadzenie prostych analiz giełdowych itp. Ponadto oferuje si dost p do portali z telefonów komórkowych, wiadomo ci publikowane w kanałach RSS, itp. Niektóre portale z obszaru e-finansów zostały stworzone z uwzgl dnieniem najnowszych rozwi za Web 2.0, w których u ytkownicy zyskuj mo liwo aktywnego współtworzenia tre ci publikowanych w portalu poprzez mechanizm komentarzy, fora dyskusyjne i blogi. Podejmuj te mniej lub bardziej udane próby tworzenia społeczno ci internetowych. Wa nym aspektem orientacji na u ytkownika s udost pniane mechanizmy personalizacji (struktury serwisu, biuletynów informacyjnych, zawarto ci poszczególnych sekcji serwisu). Wi kszo portali finansowych wiadczy równie usługi po rednictwa w sprzeda y produktów finansowych dla klientów detalicznych i firm. Internauci znajd w nich skatalogowane oferty banków, funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych, a tak e innych instytucji z ofertami inwestycji alternatywnych. Oferty te prezentowane s w sposób ułatwiaj cy ich porównanie i znalezienie produktu w najwi kszym stopniu spełniaj cego oczekiwania osób zainteresowanych. Podstawowa struktura i zawarto tre ci oferowana u ytkownikom w analizowanych serwi-

8 64 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 sach e-finansów dotyczy: ogólnych informacji z szeroko rozumianego rynku finansowego, specjalizowane serwisy z poszczególnych segmentów tego rynku (bankowo, ubezpieczenia, rynki kapitałowe, inwestycyjne, fundusze emerytalne, itp.), informacje gospodarcze i z rynku towarów i usług (nieruchomo ci, motoryzacja, handel, rynek rolny, itp.), specjalizowane informacje dla przedsi biorców dotycz ce prowadzenia firmy, informacje z zakresu finansów firmy, komentarze ekspertów, analityków rynków, poradniki dotycz ce zarz dzania finansami i inwestowania. Szeroki zakres i ró norodno form komunikacji z u ytkownikiem obejmuje, mi dzy innymi: profilowanie i personalizacj poprzez formularz zgłoszeniowy, komunikacja telefoniczna (tradycyjna, TK, VoI), kontakty z grupami ekspertów, dost p i udział w mnogich forach dyskusyjnych, otrzymywanie (spersonalizowanych) biuletynów informacyjnych, mo liwo komentowania i recenzowania publikowanych informacji, udost pnianie przestrzeni blogów, rozpowszechnianie informacji poprzez kanały RSS. Z bada przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie ponad 1800 u ytkowników Internetu [2] wynika, e do warto ciowej funkcjonalno ci stron internetowych zalicza si : aktualno witryny, zawarto tre ci, dost pne funkcje u ytkowe, dodatkowe informacje. Za najbardziej cenionymi w ród polskich u ytkowników witryn internetowych cechami u ytkowymi s (w kolejno ci wskaza ) m.in.: szybko ładowania si, łatwo nawigacji, pierwsze wra enie (wygl d, układ tre ci). W praktyce projektowania i wykorzystania witryn w badaniu ich u yteczno ci stosuje si szereg metod: bezpo redni kontakt z u ytkownikiem, przegl d listy kontrolnej, lista kontrolna parametryzowana, test grupowy, eyetracking, clicktraking (mousetracking), test preprojektowy, testy obci eniowe nawigacji, ocena eksperta, i inne [8]. W naszych badaniach [3] w testowaniu u yteczno ci witryn i portali z zakresu e-finansów wykorzystano metod opart na przegl dzie listy kontrolnej. Wyniki tych bada dla wybranych witryn i portali z zakresu e-finansów zaprezentowano w tabeli 2. Badaniami u yteczno ci, obok segmentu specjalizowanych witryn i portali z zakresu e-finansów obj to równie witryny i portale domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych i kapitałowych oraz segmentu e-ubezpiecze. Wyniki tych bada, w celu interesuj cych porówna, pozostawiono w tej tabeli.

9 Andrzej Małachowski Analiza wybranych segmentów polskiego rynku e-finansów 65 ródło: [9]. 5. Podsumowanie Tabela 2. Wyniki bada u yteczno ci wybranych witryn i portali Adres witryny Liczba zdobytych punktów Odsetek warto ci maksymalnej pzuofe.pl ,19% bankier.pl ,43% pioneer.com.pl ,52% dmbh.pl ,19% cu.pl ,00% skarbiec.pl ,86% dmbzwbk.pl ,67% axa.pl/ubezpieczenia ,48% arka.pl ,52% pzuonline.pl ,95% ubezpieczeniaonline.pl ,76% inwestycje.pl ,57% money.pl ,38% openfinance.pl ,62% bossa.pl ,86% allianzdirect.pl ,48% pasazfin.wp.pl ,86% ipolisa.pl ,71% expander.pl ,76% ingfundusz.pl ,05% gu.com.pl ,57% Z przeprowadzonej analizy i podanych statystyk polskiego rynku e-finansów wynika, i rynek ten znajduje si w fazie dynamicznego rozwoju. Rosn ca konkurencja w ród serwisów tego segmentu powoduje, i systematycznie wzbogacaj one swoje oferty tak pod wzgl dem ich zakresu merytorycznego (przedmiotowego), jak i funkcjonalnego oraz u ytkowego. Zwi ksza si tym samym atrakcyjno i konkurencyjno tego rynku w odniesieniu do tradycyjnego rynku finansowego co stymuluje bez w tpienia nie tylko rozwój e-gospodarki, ale co warto podkre li, całej sfery gospodarki narodowej.

10 66 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 Bibliografia [1] Google Poland Finance Study 2008, [w:] Polskie e-finanse pod lup google, stycze [2] Idzikowski M., Małachowski A., Wasiak M.: Weryfikacja istotno ci kryteriów oceny projektowania witryn internetowych za pomoc algorytmów genetycznych, [w:] Dziechciarz J. (red.) Ekonometria XVII, PN AE nr 1123, Wrocław 2006, s [3] Laska M., Małachowski A.: Analiza funkcjonalno ci i testy u yteczno ci wybranych witryn i portali polskiego rynku e-finansów, mat. konf. e-gospodarka w Polsce, stan obecny i perspektywy rozwoju, Poczta Telekomunikacja teoria i praktyka, Szczecin-Malmo- Kopenhaga, , Uniwersytet Szczeci ski, Wydział Zarz dzania i Ekonomiki Usług (w druku). [4] Maciejewicz P.: Co Polak ma, luty [5] Małachowski A., Organizacja i funkcjonowanie polskiego rynku e-finansów.witryny i portale specjalizowane w dziedzinie e-finansów, [w:] mat. konf. e-gospodarka w Polsce, stan obecny i perspektywy rozwoju, Poczta Telekomunikacja teoria i praktyka, Szczecin-Malmo-Kopenhaga, , Uniwersytet Szczeci ski, Wydział Zarz dzania i Ekonomiki Usług (w druku). [6] Money.pl.: Statystyki odwiedzin. marzec [7] Najwi ksze serwisy internetowe w kategorii biznes, finanse, prawo, Megapanel PBI/Gemius, 3/2009, czerwiec [8] Nielsen J., Loranger H., Optymalizacja funkcjonalno ci serwisów internetowych, Helion, Gliwice [9] 9. Organizacja i funkcjonowanie e-finansów i e-ubezpiecze, raport z bada statutowych zrealizowanych przez Katedr Komunikacji Gospodarczej, (kier. tematu: A. Małachowski), UE Wrocław 2009, (mat. niepubl.). [10] Polskie e-finanse pod lup google, stycze [11] Pozna ski P.: Internet i telefon coraz ta sze, stycze [12] Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsi biorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r., raport GUS, kwiecie [13] Zieli ski T.: Finanse w gospodarce elektronicznej, [w:] Olszak C., Ziemba E. (red.): Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN Warszawa, 2007.

11 Andrzej Małachowski Analiza wybranych segmentów polskiego rynku e-finansów 67 ANALYSIS OF SELECTED SITES AND PORTALS IN POLISH E-FINANCE MARKET Summary The article presents the selected sites of e-finance, which include: sites of financial and economic information, sites of financial services and products, sites of specialized financial services. Main target to the article is functional and usability analysis of e-finance sites and portals. At first part of the article are also basic statistics on the Polish financial and e-financial sector are provided. Keywords: e-finance, functional and usability analysis of e-finance sites Andrzej Małachowski Instytut Informatyki Ekonomicznej Wydział Zarz dzania, Informatyki i Finansów Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, Wrocław

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ Streszczenie Celem bada, których wyniki przedstawiono w artykule, było zidentyfikowanie preferencji klientów w zakresie wyboru rachunku

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Katarzyna Szopik-Depczy ska Rados aw Depczy ski Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie Aby wzmocni korzystny wp yw transferu wiedzy na gospodark,

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja kart zbli eniowych, jako innowacji produktowej w bankowo ci

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU

WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Roman Simi ski* Sebastian S oci ski** WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU STRESZCZENIE Celem tej pracy jest prezentacja wykorzystania internetowych

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Artur Malinowski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zastosowanie bancassurance

Bardziej szczegółowo

"MONOGRAFIA INFORMATYKI BANKOWEJ ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE"

MONOGRAFIA INFORMATYKI BANKOWEJ ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Dr Zygmunt Ryznar Materia ponizszy jest wyci giem z Rozdzia ów IV i V mojej nieopublikowanej pracy (ok.600 stron): "MONOGRAFIA INFORMATYKI BANKOWEJ ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE" (Copyright

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 Krzysztof Waliszewski* WSPÓ PRACA BANKÓW I DORADCÓW FINANSOWYCH W POLSCE SZANSE I ZAGRO ENIA DLA BANKÓW I SEKTORA BANKOWEGO WST P Cz ci systemu finansowego w

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Wojciech Grzegorczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Wojciech Grzegorczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYZWANIA DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW BANKOWYCH W POLSCE 1. WPROWADZENIE Dzia ania marketingowe podmiotów rynku opieraj si na wiedzy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU

DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU MAŁGORZATA ZAJDEL, MAŁGORZATA MICHALCEWICZ, CEZARY GRAUL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo