ANALIZA WYBRANYCH SEGMENTÓW POLSKIEGO RYNKU E-FINANSÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA WYBRANYCH SEGMENTÓW POLSKIEGO RYNKU E-FINANSÓW"

Transkrypt

1 ANALIZA WYBRANYCH SEGMENTÓW POLSKIEGO RYNKU E-FINANSÓW ANDRZEJ MAŁACHOWSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie W artykule zaprezentowano wybrane serwisy segmentu e-finansów, do których nale : serwisy publikacji informacji finansowych i gospodarczych, serwisy dostawców produktów i usług finansowych, serwisy specjalistycznych usług finansowych. Podstawowym celem artykułu jest przeprowadzenie, w oparciu o wyniki bada obcych i własnych, analizy strukturalno-funkcjonalnej i u ytkowej serwisów i portali z wybranego segmentu e-finansów. W pierwszej cz ci artykułu podano równie podstawowe statystyki dotycz ce polskiego sektora finansów i e-finansów. Słowa kluczowe: e-finanse, analiza funkcjonalna serwisów 1. Wprowadzenie Ogólnie, e-finanse to rodzaj usług finansowych wiadczonych przez okre lone podmioty gospodarcze za pomoc mediów elektronicznych: sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, w tym Internetu. Zakres przedmiotowy i podmiotowy e-finansów jest zbli ony do tradycyjnych finansów, które dotycz relacji ekonomicznych mi dzy ró nymi podmiotami gospodarczymi zwi zanych z przepływem rodków pieni nych [5], [13]. Sektor finansów i e-finansów to rozległy podmiotowo i niezwykle wa ki, by nie powiedzie kluczowy, sektor gospodarki narodowej. W jego działalno, w szczególno ci operacyjn i transakcyjn zaanga owane s m.in. jednostki administracji centralnej i terenowej (Rz d i Bank Centralny, Skarb Pa stwa, system bud etowy, poszczególne urz dy administracji centralnej i terenowej), instytucje stricte finansowe (banki i instytucje kredytowe, instytucje ubezpieczeniowe, giełdy, fundusze inwestycyjne, kapitałowe, emerytalne), wreszcie tradycyjne podmioty gospodarcze (przedsi biorstwa, gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, a tak e ró norodne podmioty zagraniczne działaj ce na polskim rynku)[13]. O roli, wpływie i znaczeniu tego sektora na cał gospodark narodow i jego powi zaniu z sektorem finansów wiatowych i gospodark wiatow dowodnie przekonali my si w ostatnich latach (trwaj cego jeszcze) kryzysu wiatowych finansów i gospodarki. W naszych rozwa aniach skoncentrowali my sw uwag na wybranym segmencie e-finansów, do którego nale : firmy i organizacje zajmuj ce si publikacj e-informacji finansowych i gospodarczych (serwisy i agencje informacyjne, czasopisma, wydawnictwa), dostawcy produktów finansowych: fundusze inwestycyjne, kapitałowe i emerytalne, brokerzy i agenci finansowi, itp. (w tym banki, instytucje kredytowe, firmy leasingowe, towarzystwa ubezpieczeniowe 1 ), 1 T grup podmiotów, z braku miejsca, nie b dziemy si zajmowa. Banki i firmy leasingowe zaliczamy do sub-segmentu e-bankowo ci, za towarzystwa ubezpieczeniowe do sub-segmentu e-ubezpiecze. Oba- nale do szeroko rozumianego segmentu e-finansów.

2 58 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 podmioty oferuj ce specjalistyczne usługi e-finansowe (firmy, agencje, serwisy doradztwa finansowego, serwisy informacji o dłu nikach, platformy i pasa e finansowe, doradcy podatkowi). Podstawowym celem artykułu jest przeprowadzenie, w oparciu o wyniki bada obcych i własnych, analizy strukturalno-funkcjonalnej i u ytkowej serwisów i portali z wybranego segmentu e-finansów. Punktem wyj cia do tej analizy b d przytoczone przez nas podstawowe statystyki dotycz ce polskiego sektora finansów i e-finansów. 2. Podstawowe statystyki sektora finansów i e-finansów Ogólnie, w ostatnich kilku latach polski rynek e-finansów znajduje si w fazie dynamicznego rozwoju. Według najnowszych danych 56,4 % gospodarstw domowych posiada komputery[4] a 57,8 % Polaków [11] korzysta z dost pu do Internetu. Analogicznie, w ród przedsi biorstw [12] z bada przeprowadzonych przez GUS wynika, e ju w 2008 roku 93% z nich miało dost p do Internetu, 36% pracowników regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzystało z komputerów, za 28% w ten sam sposób korzystało z Internetu. Komputery z dost pem do Internetu wykorzystywane były niemal powszechnie przez rednie i du e firmy (blisko przez 100% z nich). Nawet w ród małych przedsi biorstw 94% wykorzystywało komputery, z czego 91% komputery z dost pem do Internetu. Podstawowym ródłem informacji, dost pu do produktów e-finansów i realizacji transakcji w tym zakresie s najwi ksze polskie serwisy internetowe oferuj ce usługi w tej dziedzinie. Nale do nich, mi dzy innymi (zasi g w tys. u ytkowników w m-cu, serwisy biznesowe i finansowe) [7]: Onet.pl ; Money.pl ; Bankier.pl ; Grupa Infor.pl 1740; Wirtualna Polska- 1704; Interia.pl- 1411; e-gospodarka- 1338; Gazeta.pl Warto zwróci uwag, e Internet zajmuje drug pozycj jako miejsce poszukiwania informacji, jak i ródło, które najbardziej wpływa na podj cie decyzji w zakresie finansów [10] (Mo na było zaznaczy wi cej ni jedn odpowied ) ródło: [1]. Rys 1. ródła informacji o produktach finansowych

3 Andrzej Małachowski Analiza wybranych segmentów polskiego rynku e-finansów 59 Jest ponad dwukrotnie cz ciej wykorzystywanym ródłem ni telewizja, a pozostałe tradycyjne media komunikacji (prasa, radio) maj tu marginalne znaczenie. Polacy w Internecie informacji o produktach i usługach finansowych szukaj na stronach www banków i instytucji finansowych (76 proc.), przez wyszukiwarki (40 proc.) i w portalach finansowych (32 proc.). Według tych samych bada firmy Google dotycz cych rynku e-finansów w Polsce a 90 procent polskich internautów z grupy wiekowej lata korzysta lub korzystało w ci gu ostatniego roku z produktów e-finansowych. W tabeli 1 pokazano z jakich produktów finansowych (w tym e-finansowych) korzystaj i jakich poszukuj polscy internauci (tab.1.) Tabela 1. Produkty finansowe, z których korzystaj i poszukuj polscy internauci Produkty finansowe polskich internautów Produkty posiadane (%) Produkty poszukiwane (%) konto osobiste 77% kredyt hipoteczny 19% ubezpieczenie samochodu 44% konto oszcz dno ciowe 17% ubezpieczenie na ycie 42% fundusze inwestycyjne 16% Karta kredytowa 40% po yczka 15% konto oszcz dno ciowe 36% karta kredytowa 14% ubezpieczenie mieszkania 28% konto osobiste 12% po yczka 23% akcje 11% ubezpieczenie turystyczne 15% kredyt samochodowy 11% fundusze inwestycyjne 14% ubezpieczenie na ycie 11% kredyt hipoteczny 13% inne produkty finansowe 10% akcje 7 ubezpieczenie mieszkania 8 inne produkty finansowe 6 ubezpieczenie samochodu 8 kredyt samochodowy 6 obligacje 8 obligacje 3 ubezpieczenie turystyczne 6 ródło: [1]. (Mo na było zaznaczy wi cej ni jedn odpowied ). Z bada portalu Money.pl [6] wynika, e internauci w Sieci najcz ciej zakładaj konta osobiste, kupuj jednostki funduszy inwestycyjnych i zamawiaj karty kredytowe. Około 60 %. internautów posiada produkty finansowe zamówione lub zakupione online. Przejdziemy teraz do krótkiej prezentacji wybranych serwisów internetowych z zakresu e-finansów.

4 60 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, Charakterystyka wybranych serwisów e-finansów W naszych rozwa aniach przedstawimy pokrótce z wybranego segmentu e-finansów: serwisy informacyjne, witryny i portale przegl dowe, pasa e finansowe, witryny i portale specjalistycznych usług e-finansowych. Z braku miejsca skupimy sw uwag tylko na najwa niejszych cechach funkcjonalno-u ytkowych tych serwisów. Serwisy informacyjne Podstawowym ródłem informacji z dziedziny e-finansów s ogólne serwisy informacyjne i serwisy specjalizuj ce si w tej problematyce. List najwa niejszych polskich ogólnych internetowych serwisów informacyjnych z tego zakresu przedstawili my we wprowadzeniu. Mo na j dodatkowo uzupełni np. o serwisy gazet i agencji prasowych w rodzaju: Reuters Polska (www.reuters.pl), Polska Agencja Prasowa (www.pap.pl), Informacyjna Agencja Radiowa (www.iar.pl), Rzeczpospolita Online (www.rzeczpospolita.pl), Puls Biznesu (www.pb.pl), Gazeta Prawna (www.gazetaprawna.pl), itd. Z natury rzeczy, w ogólnych serwisach informacyjnych problematyka finansów i e-finansów prezentowana jest w znacznie zró nicowanym zakresie. Cz z tych serwisów ujawnia swoj okre lon specjalizacj w tej dziedzinie, inne za traktuj j jako jeden z równorz dnych elementów ich serwisu informacyjnego, wreszcie pozostałe okazjonalnie, dora nie oferuj informacje z tego zakresu [5]. Znacznie wi ksze walory funkcjonalno-u ytkowe maj portale informacyjne specjalizuj ce si w problematyce e-finansów. Ich istotn zalet s publikowane i aktualizowane niemal na bie co informacje dotycz ce rynków finansowych i kapitałowych. Dost p do informacji archiwalnych, komunikatów i wiadomo ci z rynków finansowych, notowa giełdowych opó nionych w czasie oraz przegl dowych analiz i prognoz jest zwykle darmowy. Za dane bardziej specjalistyczne i notowania podawane w czasie rzeczywistym zwykle nale y zapłaci (popularna jest tutaj forma subskrypcji okre lonych pakietów informacji). Serwisy oprócz funkcji informacyjnych pełni tak e funkcje doradcze, a nawet udost pniaj interaktywne narz dzia (np. kalkulatory kursów walut, wirtualne portfele inwestycyjne), pozwalaj ce aktywnie korzysta z informacji gromadzonych w ich bazach danych. Do wyró niaj cych si w tej kategorii portali nale, m.in. Reuters MoneyNet (www.moneynet.com) i Money.pl (www.money.pl). Portale te oferuj nie tylko okre lony zestaw informacji o charakterze finansowym, umo liwiaj te realizowanie okre lonych transakcji finansowych, w tym inwestowanie. Witryny i portale przegl dowe W Internecie zainteresowany u ytkownik ma dost p do ogromnej liczby ró norodnych witryn i portali o charakterze przegl dowym z dziedziny e-finansów. Wiele z tych serwisów, prowadzonych przez znane i o utrwalonej renomie zarówno na tradycyjnych rynkach, jak i w wirtualnej przestrzeni, instytucje i organizacje oferuje profesjonalne serwisy zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsi biorstw. Jednak e, cz z tych witryn i portali to bezwarto ciowe serwisy udost pniane przez firmy o znikomym do wiadczeniu rynkowym, słabej znajomo ci tej dziedziny, lub te wr cz pomieszczone w nich tre ci tworzone s przez hobbystównieprofesjonalnych amatorów. Stanowi typowy przykład informacyjnego za miecania Internetu. W ród tych uznanych, godnych zaufania, o najwy szej liczbie u ytkowników, mo emy wyró ni serwisy: Bankier.pl (www.bankier.pl), Money.pl (ten drugi prezentowali my wcze niej), a tak e stosunkowo nowy portal Inwestycje.pl (www.inwestycje.pl).

5 Andrzej Małachowski Analiza wybranych segmentów polskiego rynku e-finansów 61 Serwis Bankier.pl nale y do najwi kszych polskich portali finansowych, udost pnia nie tylko informacje finansowe zajmuje si równie po rednictwem na rynku usług finansowych. W portalu mamy dost p do pi ciu głównych podstron: wiadomo ci, finanse osobiste, inwestowanie, firma, lifestyle. W nich u ytkownik mo e skorzysta m.in. z: najnowszych informacji o finansach, gospodarce i biznesie; ma dost p do ró norodnych produktów i usług finansowych oferowanych przez banki i instytucje finansowe; porad ekspertów i narz dzi ułatwiaj cych wybór oferty z zakresu e-finansów; przegl du najnowszych informacji z giełdy, notowa, poradników inwestycyjnych i narz dzi ułatwiaj cych podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Ponadto cz portalu firma jest adresowana do sektora małych i rednich przedsi biorstw, zawiera ona informacje, porady i zestawienia dotycz ce prowadzenia firmy, podatków i usług finansowych. Wreszcie podstrona lifestyle to wielotematyczny serwis prezentuj cy informacje m.in. ze wiata kultury, rozrywki, nowych technologii czy sportu. Portal Inwestycje.pl ma równie bogat struktur funkcjonalno-u ytkow. Zawiera m.in. tematyczne podstrony: gospodarka, biznes, inwestycje tradycyjne i alternatywne, produkty strukturyzowane, pasa finansowy, finanse firmy, oferty nieruchomo ci oraz oferty pracy, styl. U ytkownik w dziedzinie e-finansów mo e skorzysta z bardzo szerokiej oferty inwestowania w ró norodne produkty finansowe, min. z rynków giełdowych, walutowych, surowcowych, nieruchomo ci, a nawet na rynku sztuki (!). Ma dost p do ofert banków, instytucji ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Wreszcie przedsi biorcy mog ponadto na potrzeby firm analizowa i wykorzystywa informacje dotycz ce funduszy unijnych, kredytów dla firm, leasingu, ubezpiecze w firmie, przetargów, giełd towarowo-surowcowych, podatków, rynku pracy, a nawet najnowszych rozwi za w dziedzinie e-biznesu. Pasa e finansowe U ytkownicy Internetu zainteresowani dziedzin e-finansów maj równie dost p do specjalizowanych pasa y finansowych. Pasa e finansowe, analogicznie jak specjalizowane pasa e z innych segmentów e-biznesu (np. handlowe, aukcyjne, giełdowe, logistyczne, itp.) mog mie struktur wertykaln lub horyzontaln. Te pierwsze oferuj zwykle w skie spektrum usług i produktów finansowych (specjalizacja przedmiotowa). Oferowane usługi i produkty s jednak dost pne w mo liwie pełnym zakresie rozmaitych wariantów funkcjonalnych i u ytkowych. Z kolei pasa e horyzontalne orientowane s na udost pnianie ofert wielu ró nych firm i instytucji finansowych (specjalizacja podmiotowa). W dalszej cz ci naszych rozwa a przedstawimy dwa przykłady pasa y finansowych: pasa finansowy Wirtualnej Polski oraz pasa finansowy Money. DIRECT. Pasa finansowy Wirtualnej Polski (pasazfin.wp.pl) jest jedn z najwi kszych platform sprzeda y produktów e-finansowych. Podstawowy zakres jego działalno ci to po rednictwo w sprzeda y produktów finansowych poprzez Sie oraz wiadczenie instytucjom finansowym usług publikacyjnych i promocyjnych. Ma zatem profil transakcyjno-informacyjny (marketingowy). Firmy i instytucje finansowe osadzone w pasa u korzystaj z tej promocyjnej sposobno ci dla budowania wiadomo ci marki, znajomo ci swych produktów i usług w ród u ytkowników Internetu. Jednocze nie, poprzez obserwacj zachowa u ytkowników i udost pniane im w pasa u kanały komunikacyjne pozyskuj informacje zwrotne ułatwiaj ce rozpoznanie ich potrzeb zakresie rzeczywistego i potencjalnego korzystania z produktów i usług e-finansowych. Partnerzy pasa u finansowego zyskuj zatem szerokie mo liwo ci promocji zarówno na swoich macierzystych stronach, na stronach serwisów finansowych WP i w całym

6 62 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 portalu [5]. W ofercie pasa u znajduje si ponad 80 produktów i usług finansowych (bankowych, ubezpieczeniowych, leasingowych, inwestycyjnych). Oferta instytucji finansowej ma w pasa u finansowym form mini-witryny prezentuj cej jej produkty i usługi, warunki korzystania z nich (oprocentowanie, prowizje, opłaty, itp.), regulaminy, wzory umów oraz formularze wniosków zarówno online jak i offline. U ytkownik ma zatem mo liwo realizacji pełnego cyklu nabywania produktów i usług: od oferty do realizacji transakcji. W swej strukturze przedmiotowej pasa oferuje produkty i usługi kierowane na poszczególne podstrony: konta bankowe, karty płatnicze, kredyty, inwestycje, ubezpieczenia, emerytury, dla firm. Oferty te kierowane s zarówno do osób fizycznych jak i firm, w szczególno ci z sektora M P. Bardzo popularnym, zwłaszcza w sektorze M P jest pasa finansowy Money.DIRECT (direct.money.pl). Stanowi on przede wszystkim platform transakcyjn umo liwiaj c zakup wybranych produktów i usług finansowych oferowanych przez firmy i instytucje osadzone w tym pasa u. Jak ju wspominali my, Money.DIRECT jest integraln cz ci serwisu finansowego Money.pl. U ytkownicy (osoby fizyczne, firmy) korzystaj z dost pu do informacji o charakterze ogólnym, szerokiego spektrum ofert instytucji finansowych oraz mog dokona zakupu okre lonych (wybranych) produktów i usług. Oferta pasa u Money.DIRECT w dziedzinie e-finansów obejmuje m.in. kategorie: konta osobiste i młodzie owe, konta firmowe (w tym dla MSP), lokaty, karty kredytowe, kredyty, leasing, fundusze inwestycyjne i emerytalne, usługi windykacyjne. W pasa u tym klienci (indywidualni, firmy) maj dost p do oferty ponad 30 najwi kszych instytucji finansowych w Polsce, m.in.: PKO BP, BZ WBK, ING Banku l skiego, Lukas Banku, Deutsche Banku, mbanku, Inteligo, GE Banku Mieszkaniowego, VB Leasing, EFL i innych. Witryny i portale specjalistycznych usług e-finansowych Cech charakterystyczn tych serwisów jest to, e w wi kszo ci oferuj u ytkownikom (indywidualnym lub firmom) usługi po rednie, a nie realizacj transakcji na szeroko rozumianym rynku e-finansowym. Nale do nich m.in.: witryny, portale, serwisy firm, agencji doradztwa finansowego, serwisy informacji o dłu nikach, serwisy usług windykacyjnych, doradców podatkowych, itp. Do popularnych serwisów doradztwa finansowego nale m.in.: Expander.pl, Open- Finance. Znanym serwisem usług windykacyjnych jest Windykacja.pl. Te trzy serwisy specjalistycznych usług e-finansowych chcieliby my pokrótce przedstawi. Expander.pl (www.expander.pl) to jedna z najwi kszych polskich firm doradztwa finansowego. Specyfika tego serwisu polega na tym, e oferuje on przede wszystkim usługi Expandera. W serwisie mo na równie znale aktualne informacje z rynków finansowych, notowania funduszy inwestycyjnych, obligacji, indeksów, walut i lokat, poradniki, komentarze i raporty. U ytecznym dodatkiem w tym serwisie jest do bogaty zbiór kalkulatorów kredytowych i inwestycyjnych, ułatwiaj cych podejmowanie decyzji zwi zanych z zarz dzaniem finansami osobistymi. Podstawowe kategorie (podstrony) serwisu to m.in.: produkty inwestycyjne, kredyty, produkty ubezpieczeniowe. W ród nich u ytkownik mo e skorzysta z informacji na temat oszcz dzania i lokowania oszcz dno ci, wszelkiego rodzaju kredytów. Ciekaw ofert s te informacje dotycz ce np. ubezpiecze od bezrobocia, ubezpiecze na ycie, czy ubezpiecze maj tkowych. Informacje te oraz doradztwo Expandera kierowane jest zarówno do u ytkowników indywidualnych i firm. Portal OpenFinanace.pl (www.openfinance.pl) konkuruj cy na tym rynku z Expanderem posiada nieco odmienna struktur przedmiotow. Mo na w nim znale informacje dotycz ce, m.in.:

7 Andrzej Małachowski Analiza wybranych segmentów polskiego rynku e-finansów 63 kredytów i po yczek, inwestowania i oszcz dzania. Dost pne s równie podstrony z informacjami i komentarzami oraz ratingami. W ród najwa niejszych produktów i usług finansowych informacje te dotycz m.in.: kredytów (mieszkaniowych, konsolidacyjnych, po yczek hipotecznych, refinansowania. Ponadto mo emy zapozna si z bogat ofert oszcz dzania i lokowania oszcz dno ci: plany oszcz dno ciowe, fundusze inwestycyjne, inwestycje alternatywne, produkty strukturyzowane, produkty rentierskie. Cennym uzupełnieniem tych ofert s rozmaite kalkulatory, poradniki, komentarze, oceny i analizy. Oferty portalu kierowane s tak do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych (firm). Specjalistycznym serwisem prawno-gospodarczym jest Windykacja.pl (www.windykacja.pl), w którym mo na znale informacje o zadłu eniu: przedsi biorstw, instytucji i organizacji bud etu pa stwa, oraz pozostałych przedsi biorstw i ró nego rodzaju innych instytucji. W serwisie znajdziemy równie przepisy prawne i podatkowe, obowi zuj ce umowy, dokumenty i wzory pism niezb dnych podczas egzekucji długów. Ponadto oferowane jest doradztwo w zakresie sprawdzania kondycji finansowej potencjalnego kontrahenta. Jedna z istotnych funkcjonalno ci jest giełda wierzytelno ci, która ułatwia sprzeda lub zakup nale no ci. Jednocze- nie mo emy tu zło y zlecenie windykacji i/lub przeprowadzenie wywiadu gospodarczego. Uzupełniaj serwis podstrony z dwoma bazami teleadresowymi s dów oraz komorników. Doradztwo i usługi windykacyjne oferowane s równie w innych portalach i serwisach o profilu e-finansowym, o czym ju wspominali my. 4. Analiza funkcjonalno ci wybranych witryn i portali polskiego rynku e-finansów Na potrzeby naszych rozwa a wykorzystamy dwa współautorskie opracowania [9], [3]. Wiod ce polskie portale z segmentu e-finansów pod wzgl dem funkcjonalnym nie wykazuj istotnych ró nic. Orientowane s na dostarczanie u ytkownikom (internautom) informacji oraz udost pnianie mo liwo ci realizowania operacji na rynku e-finansów. Bogaty zakres problematyki, du e zró nicowanie i zło ono tego rynku, powoduj, e w portalach tych wyodr bnia si okre lone sekcje (działy, podserwisy) tematyczne. Stosowany jest klarowny podział na informacje i operacje dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Udost pniane s ró nego rodzaju kalkulatory (walutowy, płac, odsetkowy, kredytowy, zdolno ci kredytowej, lokat, zwrotu akcyzy, stanu konta w OFE i in.), wyszukiwarki, zestawienia i wykresy porównawcze, słowniki i katalogi, narz dzia umo liwiaj ce prowadzenie prostych analiz giełdowych itp. Ponadto oferuje si dost p do portali z telefonów komórkowych, wiadomo ci publikowane w kanałach RSS, itp. Niektóre portale z obszaru e-finansów zostały stworzone z uwzgl dnieniem najnowszych rozwi za Web 2.0, w których u ytkownicy zyskuj mo liwo aktywnego współtworzenia tre ci publikowanych w portalu poprzez mechanizm komentarzy, fora dyskusyjne i blogi. Podejmuj te mniej lub bardziej udane próby tworzenia społeczno ci internetowych. Wa nym aspektem orientacji na u ytkownika s udost pniane mechanizmy personalizacji (struktury serwisu, biuletynów informacyjnych, zawarto ci poszczególnych sekcji serwisu). Wi kszo portali finansowych wiadczy równie usługi po rednictwa w sprzeda y produktów finansowych dla klientów detalicznych i firm. Internauci znajd w nich skatalogowane oferty banków, funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych, a tak e innych instytucji z ofertami inwestycji alternatywnych. Oferty te prezentowane s w sposób ułatwiaj cy ich porównanie i znalezienie produktu w najwi kszym stopniu spełniaj cego oczekiwania osób zainteresowanych. Podstawowa struktura i zawarto tre ci oferowana u ytkownikom w analizowanych serwi-

8 64 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 sach e-finansów dotyczy: ogólnych informacji z szeroko rozumianego rynku finansowego, specjalizowane serwisy z poszczególnych segmentów tego rynku (bankowo, ubezpieczenia, rynki kapitałowe, inwestycyjne, fundusze emerytalne, itp.), informacje gospodarcze i z rynku towarów i usług (nieruchomo ci, motoryzacja, handel, rynek rolny, itp.), specjalizowane informacje dla przedsi biorców dotycz ce prowadzenia firmy, informacje z zakresu finansów firmy, komentarze ekspertów, analityków rynków, poradniki dotycz ce zarz dzania finansami i inwestowania. Szeroki zakres i ró norodno form komunikacji z u ytkownikiem obejmuje, mi dzy innymi: profilowanie i personalizacj poprzez formularz zgłoszeniowy, komunikacja telefoniczna (tradycyjna, TK, VoI), kontakty z grupami ekspertów, dost p i udział w mnogich forach dyskusyjnych, otrzymywanie (spersonalizowanych) biuletynów informacyjnych, mo liwo komentowania i recenzowania publikowanych informacji, udost pnianie przestrzeni blogów, rozpowszechnianie informacji poprzez kanały RSS. Z bada przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie ponad 1800 u ytkowników Internetu [2] wynika, e do warto ciowej funkcjonalno ci stron internetowych zalicza si : aktualno witryny, zawarto tre ci, dost pne funkcje u ytkowe, dodatkowe informacje. Za najbardziej cenionymi w ród polskich u ytkowników witryn internetowych cechami u ytkowymi s (w kolejno ci wskaza ) m.in.: szybko ładowania si, łatwo nawigacji, pierwsze wra enie (wygl d, układ tre ci). W praktyce projektowania i wykorzystania witryn w badaniu ich u yteczno ci stosuje si szereg metod: bezpo redni kontakt z u ytkownikiem, przegl d listy kontrolnej, lista kontrolna parametryzowana, test grupowy, eyetracking, clicktraking (mousetracking), test preprojektowy, testy obci eniowe nawigacji, ocena eksperta, i inne [8]. W naszych badaniach [3] w testowaniu u yteczno ci witryn i portali z zakresu e-finansów wykorzystano metod opart na przegl dzie listy kontrolnej. Wyniki tych bada dla wybranych witryn i portali z zakresu e-finansów zaprezentowano w tabeli 2. Badaniami u yteczno ci, obok segmentu specjalizowanych witryn i portali z zakresu e-finansów obj to równie witryny i portale domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych i kapitałowych oraz segmentu e-ubezpiecze. Wyniki tych bada, w celu interesuj cych porówna, pozostawiono w tej tabeli.

9 Andrzej Małachowski Analiza wybranych segmentów polskiego rynku e-finansów 65 ródło: [9]. 5. Podsumowanie Tabela 2. Wyniki bada u yteczno ci wybranych witryn i portali Adres witryny Liczba zdobytych punktów Odsetek warto ci maksymalnej pzuofe.pl ,19% bankier.pl ,43% pioneer.com.pl ,52% dmbh.pl ,19% cu.pl ,00% skarbiec.pl ,86% dmbzwbk.pl ,67% axa.pl/ubezpieczenia ,48% arka.pl ,52% pzuonline.pl ,95% ubezpieczeniaonline.pl ,76% inwestycje.pl ,57% money.pl ,38% openfinance.pl ,62% bossa.pl ,86% allianzdirect.pl ,48% pasazfin.wp.pl ,86% ipolisa.pl ,71% expander.pl ,76% ingfundusz.pl ,05% gu.com.pl ,57% Z przeprowadzonej analizy i podanych statystyk polskiego rynku e-finansów wynika, i rynek ten znajduje si w fazie dynamicznego rozwoju. Rosn ca konkurencja w ród serwisów tego segmentu powoduje, i systematycznie wzbogacaj one swoje oferty tak pod wzgl dem ich zakresu merytorycznego (przedmiotowego), jak i funkcjonalnego oraz u ytkowego. Zwi ksza si tym samym atrakcyjno i konkurencyjno tego rynku w odniesieniu do tradycyjnego rynku finansowego co stymuluje bez w tpienia nie tylko rozwój e-gospodarki, ale co warto podkre li, całej sfery gospodarki narodowej.

10 66 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 Bibliografia [1] Google Poland Finance Study 2008, [w:] Polskie e-finanse pod lup google, stycze [2] Idzikowski M., Małachowski A., Wasiak M.: Weryfikacja istotno ci kryteriów oceny projektowania witryn internetowych za pomoc algorytmów genetycznych, [w:] Dziechciarz J. (red.) Ekonometria XVII, PN AE nr 1123, Wrocław 2006, s [3] Laska M., Małachowski A.: Analiza funkcjonalno ci i testy u yteczno ci wybranych witryn i portali polskiego rynku e-finansów, mat. konf. e-gospodarka w Polsce, stan obecny i perspektywy rozwoju, Poczta Telekomunikacja teoria i praktyka, Szczecin-Malmo- Kopenhaga, , Uniwersytet Szczeci ski, Wydział Zarz dzania i Ekonomiki Usług (w druku). [4] Maciejewicz P.: Co Polak ma, luty [5] Małachowski A., Organizacja i funkcjonowanie polskiego rynku e-finansów.witryny i portale specjalizowane w dziedzinie e-finansów, [w:] mat. konf. e-gospodarka w Polsce, stan obecny i perspektywy rozwoju, Poczta Telekomunikacja teoria i praktyka, Szczecin-Malmo-Kopenhaga, , Uniwersytet Szczeci ski, Wydział Zarz dzania i Ekonomiki Usług (w druku). [6] Money.pl.: Statystyki odwiedzin. marzec [7] Najwi ksze serwisy internetowe w kategorii biznes, finanse, prawo, Megapanel PBI/Gemius, 3/2009, czerwiec [8] Nielsen J., Loranger H., Optymalizacja funkcjonalno ci serwisów internetowych, Helion, Gliwice [9] 9. Organizacja i funkcjonowanie e-finansów i e-ubezpiecze, raport z bada statutowych zrealizowanych przez Katedr Komunikacji Gospodarczej, (kier. tematu: A. Małachowski), UE Wrocław 2009, (mat. niepubl.). [10] Polskie e-finanse pod lup google, stycze [11] Pozna ski P.: Internet i telefon coraz ta sze, stycze [12] Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsi biorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r., raport GUS, kwiecie [13] Zieli ski T.: Finanse w gospodarce elektronicznej, [w:] Olszak C., Ziemba E. (red.): Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN Warszawa, 2007.

11 Andrzej Małachowski Analiza wybranych segmentów polskiego rynku e-finansów 67 ANALYSIS OF SELECTED SITES AND PORTALS IN POLISH E-FINANCE MARKET Summary The article presents the selected sites of e-finance, which include: sites of financial and economic information, sites of financial services and products, sites of specialized financial services. Main target to the article is functional and usability analysis of e-finance sites and portals. At first part of the article are also basic statistics on the Polish financial and e-financial sector are provided. Keywords: e-finance, functional and usability analysis of e-finance sites Andrzej Małachowski Instytut Informatyki Ekonomicznej Wydział Zarz dzania, Informatyki i Finansów Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, Wrocław

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych?

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Podsumowanie badania Polska zrealizowanego przez Instytut Homo Homini wrzesie 2014 Ilu Polaków inwestuje w fundusze? 14% Polaków posiada jednostki funduszy

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej

Finansowanie działalności gospodarczej Finansowanie działalności gospodarczej Kapitał własny o wkład założycielski właścicieli (pieniężny lub rzeczowy) o dopłaty właścicieli o sprzedaż nowych udziałów lub akcji na rynku niepublicznym o emisja

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, 10 czerwca 2016 r. Niniejsza Polityka określa zasady i zakres

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy Rachunek bankowy wymagany jest przez służby skarbowe do rozliczania podatku. Współczesny przedsiębiorca - niezależnie od tego,

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 października 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ (fragment statutu) Celem Fundacji jest: a) tworzenie efektu synergii pomiędzy projektami realizowanymi na poziomie krajowym i w innych regionach; b)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bankowości mobilnej

Bezpieczeństwo bankowości mobilnej Core Banking International Bezpieczeństwo bankowości mobilnej - nowatorskie rozwiązania z Polski i ze Świata Agenda 1 Mobile banking o jakiej skali mówimy 2 Bezpieczne aplikacje? 3 Nadchodzi boom mobile

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Tytuły płatności i przypisane do nich kody statystyczne wymagane przez Narodowy Bank Polski.

Tytuły płatności i przypisane do nich kody statystyczne wymagane przez Narodowy Bank Polski. Tytuły płatności i przypisane do nich kody statystyczne wymagane przez Narodowy Bank Polski. LP. KOD TYTUŁ PŁATNOŚCI 1. A03 Płatności z tytułu zwrotów i reklamacji towarów 2. A60 Płatności związane z eksportem

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji.

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Na rynku odmienia się słowo kryzys przez wszystkie przypadki. Zapewne z tego względu banki, przynajmniej

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola banku w gospodarce dr Julia Koralun-Bereźnicka. Organizatorzy EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY BANKI

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola banku w gospodarce dr Julia Koralun-Bereźnicka. Organizatorzy EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY BANKI Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola banku w gospodarce dr Julia Koralun-Bereźnicka Uniwersytet Gdański 5 kwietnia 2016 roku Organizatorzy EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 2543 UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 2543 UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 2543 UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ZŁOTO?

JAK INWESTOWAĆ W ZŁOTO? JAK INWESTOWAĆ W ZŁOTO? W złoto można inwestować na wiele różnych sposobów. W złoto można inwestować po prostu w fizyczny sposób zakupując monety i sztabki. Największym problemem w tego typu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wolumen otwartych pozycji indeksowanych do stawki WIBOR

Wolumen otwartych pozycji indeksowanych do stawki WIBOR Wolumen otwartych pozycji indeksowanych do stawki WIBOR Agenda Cel badania Analiza Metodyka Źródła danych Cel badania Celem badania jest oszacowanie, jak na polskim rynku kształtuje się wolumen instrumentów

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Materiał na posiedzenie Kierownictwa MI w dniu 25 listopada 2009 r.

Materiał na posiedzenie Kierownictwa MI w dniu 25 listopada 2009 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa Akceptuję: Materiał na posiedzenie Kierownictwa MI w dniu 25 listopada 2009 r. Kierunki reformy systemu budownictwa społecznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Dostawa 38 modułów do przełączników Cisco oraz

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/I/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 22.01.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań) Załącznik do punktu VI specyfikacji pt.: Opracowanie problemów z zakresu ochrony konsumentów na stronę internetową Urzędu FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

POGRAM STAśU W ODDZIALE BZ WBK SA DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

POGRAM STAśU W ODDZIALE BZ WBK SA DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU BIURO REGIONU WROCŁAW POGRAM STAśU W ODDZIALE BZ WBK SA DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Wrocław, 15.02.2010 1 1. MIEJSCE STAśU ODDZIAŁY BZ WBK W REGIONIE WROCŁAW StaŜe

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r.

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r. Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA Realizacja exposé Ochrona polskiej ziemi Pakt dla obszarów wiejskich Ubezpieczenia rolnicze Płatności bezpośrednie Nowa inspekcja

Bardziej szczegółowo