Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Renata Danasiewicz Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr inż. Edyta Jamróz mgr Liona Trzcińska Opracowanie redakcyjne: mgr Renata Danasiewicz Konsultacje: mgr inż. Piotr Ziembicki Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[04].Z1.01 Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik hotelarstwa. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rodzaje zakładów hotelarskich Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Charakterystyka obiektów hotelarskich w oparciu o wymagania kategoryzacyjne Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Charakterystyka obiektów nie objętych kategoryzacją Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przystosowanie obiektu do obsługi niepełnosprawnych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 38 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy oraz ukształtowaniu umiejętności niezbędnych do scharakteryzowania zakładów hotelarskich, a także do interpretacji wymagań kategoryzacyjnych obiektów hotelarskich. W poradniku zamieszczono: Wymagania wstępne wykaz wiadomości i umiejętności, które powinieneś posiadać przed przystąpieniem do zajęć. Cele kształcenia wykaz wiadomości i umiejętności, które zdobędziesz po zakończeniu zajęć. Materiał nauczania - informacje niezbędne do klasyfikowania i definiowania zakładów hotelarskich, interpretowania wymagań kategoryzacyjnych dla obiektów hotelarskich oraz określenia wymagań dotyczących dostosowania obiektów hotelarskich dla gości niepełnosprawnych. Pytania sprawdzające mają pozwolić Ci w sprawdzeniu, czy opanowałeś materiał nauczania niezbędny do wykonania ćwiczenia. Ćwiczenia dają Ci możliwość opanowania umiejętności w charakteryzowaniu zakładów hotelarskich i analizowaniu wymagań kategoryzacyjnych dla poszczególnych obiektów. Sprawdzian postępów pozwoli Ci sprawdzić poziom wiedzy po wykonaniu ćwiczenia. Sprawdzian osiągnięć umożliwiający sprawdzenie wiadomości i umiejętności opanowanych przez Ciebie podczas realizacji zajęć Twoim zadaniem jest bardzo uważne zapoznanie się z wiadomościami zawartymi w materiale nauczania, wiedząc, iż są to wiadomości w formie skróconej. Od nauczyciela dowiesz się o innych źródłach informacji oraz materiałach potrzebnych do opanowania zakresu wiadomości. Poprzez realizację ćwiczeń zawartych w poradniku będziesz mógł zweryfikować swoje wiadomości oraz zastosować je w praktyce. Pod kierunkiem nauczyciela będziesz mógł sklasyfikować, zdefiniować i scharakteryzować zakłady hotelarskie oraz poddać analizie wymagania kategoryzacyjne obiektów hotelarskich i porównać je ze znanymi Ci obiektami. Gdy wykonasz wszystkie ćwiczenia określ poziom swoich postępów rozwiązując sprawdzian postępów. Na zakończenie zajęć będziesz poddany sprawdzianowi osiągnięć, który pozwoli określić stopień opanowania przez Ciebie wiadomości i umiejętności zawartych w jednostce modułowej Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich. 3

5 Moduł 341[04]Z1 Działalność zakładu hotelarskiego 341[04]Z1.01 Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04]Z1.02 Organizowanie działalności hotelarskiej 341[04]Z1.03 Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: rozpoznawać potrzeby i oczekiwania klienta, komunikować się z klientem, postępować zgodnie z przyjętymi systemami wartości etycznych, korzystać z aktów prawnych, stosować normy jakościowe świadczenia usług, oceniać jakość usług według określonych kryteriów, posługiwać się narzędziami do badania jakości usług, przygotowywać pisma i dokumenty urzędowe, korzystać z urządzeń biurowych, odbierać i przekazywać informacje za pomocą poczty elektronicznej i innych nośników informacji, posługiwać się wyszukiwarką internetową oraz pozyskiwać informacje zawarte w portalach internetowych. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: określić podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem, przeanalizować ustawę o usługach turystycznych, określić sklasyfikowane zakłady hotelarskie, sformułować definicje obiektów hotelarskich, zakwalifikować obiekty hotelarskie do wcześniej utworzonych definicji, scharakteryzować poszczególne obiekty hotelarskie, wyszczególnić typowe cechy dla określonych zakładów, przeanalizować tabele kategoryzacyjne dotyczące obiektów hotelarskich, zastosować tabele kategoryzacyjne w odniesieniu do konkretnych zakładów hotelarskich, określić zasady dostosowania obiektów hotelarskich dla gości niepełnosprawnych, przedstawić sposoby przystosowywania poszczególnych jednostek hotelu dla osób niepełnosprawnych, wykorzystać ustawę o usługach turystycznych i tabele kategoryzacyjne zakładów hotelarskich. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem Materiał nauczania Od tysięcy lat ludzie zmieniali swoje miejsce pobytu. Powody tego były różne; od wędrówek handlowych, religijnych, towarzyskich, aż po podróże turystyczne. Pierwsze ślady zorganizowanego celowo budownictwa pochodzą z terenów Bliskiego Wschodu i sięgają II tysiąclecia p.n.e. Najstarsze formy domów zajezdnych dla kupców powstały wzdłuż naturalnych szlaków podróżnych, w miejscach z pitną wodą. W starożytnej Grecji i Rzymie około IV wieku p.n.e. istniały domy gościnne, szczególnie w miastach związanych z kulturą bogów, igrzyskami, targami handlowymi. W średniowieczu podróżnym gościny udzielano w klasztorach, organizacjach cechowych i dworach książęcych nieodpłatnie. Edykt Karola Wielkiego / / był pierwszym aktem prawnym nakładającym na klasztory i kościoły obowiązek utrzymywania,,hospicjów udzielających podróżnym noclegów, wyżywienia, kąpieli i opieki medycznej. Forma ta rozwinęła się w Szwajcarii, która posiada najdłuższe tradycje hotelarskie i jest uważana za wzór hotelarstwa również dziś. Druga połowa XVIII wieku przyniosła rozwój hotelarstwa, którego forma trwa do dziś. W tym okresie podjęto próby klasyfikowania gospody powstawały również nowoczesne hotele i pensjonaty, a świadczenie usług hotelarskich przerodziło się w gałąź gospodarki. W wieku XIX powstała moda na hotele przypominające pałace francuskie. W 1829 roku w Bostonie w USA powstał hotel Tremont, który jako pierwszy wprowadził: bagażowych, posłańców, recepcjonistów, pokoje 1 i 2-osobowe z WC, karty menu w restauracji. Rozwój kolei w wieku XX spowodował gwałtowny rozwój hotelarstwa dla klasy średniozamożnej. Pod nazwą hotel rozumiano budynek, którego właściciel trudnił się zawodowo wynajmowaniem pokoi noclegowych i przygotowaniem wyżywienia dla podróżnych. Rozważając istotę hotelarstwa nasuwają się następujące stwierdzenia: hotelarstwo jest to zorganizowana działalność gospodarcza: rolą hotelarstwa jest szczególny rodzaj gościnności gościnność za odpłatnością, na działalność hotelarską składają się różnego rodzaju usługi, głównie usługi bytowe (nocleg i wyżywienie), zakres usług w obiektach hotelarskich ciągle się rozszerza, pobyt gości w hotelach jest z reguły krótkotrwały. Hotelarstwo jest społecznie zorganizowaną działalnością usługową polegającą na udzielaniu gościnności osobom przyjezdnym. Zaspokaja potrzebę wypoczynku, pożywienia, noclegu, opieki nad zdrowiem i mieniem, higieny, rozrywek. Jest podstawową branżą turystyki jako gałęzi gospodarki. Hotelarstwo jest to także zawód polegający na świadczeniu usług udzielania gościny. Szczegółowe definicje dotyczące hotelarstwa i turystyki zawarte są w Rozporządzeniu z dnia 19 sierpnia 2004r w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Przez użyte w ustawie określenia należy rozumieć: 1) usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym, 2) impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu, 7

9 3) wycieczka - rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników, 4) organizowanie imprez turystycznych - przygotowywanie lub oferowanie, a także realizacja imprez turystycznych, 5) organizator turystyki - przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną, 6) pośrednik turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych, 7) agent turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju, a) przewodnik turystyczny - osobę zawodowo oprowadzającą grupy wycieczkowe po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach oraz udzielającą o nich informacji, b) pilot wycieczek - osobę towarzyszącą, w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy turystycznej, sprawującą opiekę nad nimi i czuwającą nad sposobem wykonania na ich rzecz usług, 8) usługi hotelarskie - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych, 9) turysta - osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nie przekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc, 10) odwiedzający - osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości oraz nie korzystającą z noclegu, 11) klient - osobę, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową. Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które spełniają: 1) wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, 2) wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami. Ustalono następujące rodzaje obiektów hotelarskich: 3) hotele - obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów, 4) motele - hotele położone przy drogach, zapewniające możliwość korzystania z usług motoryzacyjnych i dysponujące parkingiem, 5) pensjonaty - obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie, 6) kempingi - obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach i przyczepach samochodowych, domkach turystycznych lub innych obiektach stałych, oraz przyrządzanie posiłków i parkowanie samochodów, 7) domy wycieczkowe - obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów, 8

10 8) schroniska młodzieżowe - obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów, 9) schroniska - obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów, 10) pola biwakowe - obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co rozumiemy pod pojęciem hotelarstwo? 2. Które definicje wiążą się z hotelarstwem i turystyką? 3. Jakie obiekty zaliczamy do zakładów hotelarskich? 4. Co nazywamy hotelem? 5. Jak definiuje się pensjonat, motel, schronisko, pole biwakowe, kemping? 6. Jakie warunki powinien spełnić obiekt aby mógł być oddany do użytku? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 W oparciu o ustawę o usługach turystycznych dokonaj przyporządkowania poszczególnych określeń związanych z hotelarstwem i turystyką z ich definicjami (według wzoru) hasło opis Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z informacjami zawartymi w poradniku dla ucznia, 2) zapoznać się ze wskazanymi przez nauczyciela fragmentami literatury 3) wykonać zadanie indywidualnie 4) umieścić rozwiązania na karcie ćwiczeń 5) dokonać analizy poprawności wykonania ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. wraz z załącznikami (w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie) materiały biurowe potrzebne do realizacji zadania (plansze, flamastry, klej). 9

11 USŁUGI TURYSTYCZNE IMPREZA TURYSTYCZNA WYCIECZKA ORGANIZOWANIE IMPREZ TURYSTYCZNYCH ORGANIZATOR TURYSTYKI POŚREDNIK TURYSTYCZNY AGENT TURYSTYCZNY PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PILOT WYCIECZEK USŁUGI HOTELARSKIE TURYSTA ODWIEDZAJĄCY KLIENT usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną przygotowywanie lub oferowanie, a także realizacja imprez turystycznych rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych 10

12 przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju osobę towarzyszącą, w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy turystycznej, sprawującą opiekę nad nimi i czuwającą nad sposobem wykonania na ich rzecz usług osobę zawodowo oprowadzającą grupy wycieczkowe po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach oraz udzielającą o nich informacji krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości oraz niekorzystającą z noclegu co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu 11

13 osobę, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nie przekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc Ćwiczenie 2 Określ jakie grupy gości, którzy korzystają z usług hoteli, pensjonatów i pól biwakowych. Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem dotyczącym definiowania obiektów hotelarskich, 2) przeanalizować definicje hotelu, pensjonatu i pola biwakowego, 3) zastanowić się, kto najczęściej mógłby korzystać z usług takich obiektów, 4) zapisać przemyślaną notatkę, 5) dokonać prezentacji rozwiązania. Wyposażenie stanowiska pracy: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. wraz z załącznikami (w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie) kartka A4, ołówek, gumka. Ćwiczenie 3 Scharakteryzuj trzy znane Ci obiekty hotelarskie z twojej miejscowości. Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem zamieszonym w poradniku dla ucznia, 2) zapoznać się z folderami trzech obiektów hotelarskich z twojej miejscowości, 3) określić ich położenie względem stacji PKP, dróg szybkiego ruchu, stacji PKS, i innych ważnych miejsc w miejscowości, 4) przeanalizować rodzaje pokoi i inne usługi świadczone przez te obiekty, 5) ocenić trafność oferowanych usług, 12

14 6) zaproponować usługi, które mogłyby rozszerzyć ich ofertę, 7) wybrać jeden z nich, który zdaniem ucznia jest najlepszy, 8) zaprezentować wyniki zadania. Wyposażenie stanowiska pracy: foldery trzech obiektów hotelarskich, kartka papieru formatu A4, ołówek, gumka. Ćwiczenie 4 Określ rodzaje obiektów hotelarskich znajdujących się w Twojej najbliższej okolicy. Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem dotyczącym rodzajów obiektów hotelarskich, 2) zadanie wykonywać samodzielnie, 3) wyszukać wszystkie obiekty hotelarskie znajdujące się w najbliższej okolicy korzystając z map, przewodników, książki telefonicznej i innych źródeł informacji, 4) podzielić obiekty według rodzajów, 5) zastanowić się dlaczego właśnie takie kategorie obiektów występują w najbliższej okolicy, 6) wyniki analizy zapisać w formie notatki. Wyposażenie stanowiska pracy: kartka papieru A4, ołówek, gumka. przewodniki, mapy okolicy, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) rozróżniać pojęcia związane z hotelarstwem i turystyką? 2) definiować pojęcia związane z hotelarstwem i turystyką? 3) wskazywać obiekty zaliczane do obiektów hotelarskich? 4) korzystać z ustawy o usługach turystycznych? 5) wyszukiwać potrzebne informacje z różnych źródeł? 6) scharakteryzować ofertę usług hotelarskich najbliższej okolicy? Tak Nie 13

15 4.2. Rodzaje zakładów hotelarskich Materiał nauczania Pod pojęciem klasyfikacji zakładów hotelarskich rozumie się podział obiektów na rodzaje, które charakteryzują się przede wszystkim zakresem działalności. Dokładne definicje obiektów hotelarskich ustala Rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. 1) hotele - obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jednoi dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów, 2) motele - hotele położone przy drogach, zapewniające możliwość korzystania z usług motoryzacyjnych i dysponujące parkingiem, 3) pensjonaty - obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie, 4) kempingi - obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach i przyczepach samochodowych, domkach turystycznych lub innych obiektach stałych, oraz przyrządzanie posiłków i parkowanie samochodów, 5) domy wycieczkowe - obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów, 6) schroniska młodzieżowe - obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów, 7) schroniska - obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów, 8) pola biwakowe - obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach. Szereg obiektów świadczących usługi hotelarskie nie zostało umieszczonych w zapisach ustawy i nie objęto ich klasyfikacją. Należą do nich: ośrodki wczasowe ośrodki kolonijne ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe domy pracy twórczej kwatery prywatne obiekty lecznictwa uzdrowiskowego internaty domy studenckie hotele robotnicze itp. W życiu codziennym w Polsce spotykamy nadzwyczaj dużą różnorodność nazw w odniesieniu do tych samych obiektów hotelarskich np.: domy turysty schroniska górskie zajazdy stacje turystyczne hotele sportowe domki campingowe gospodarstwa agroturystyczne itp. 14

16 Zakłady hotelarskie można podzielić według różnych kategorii: 1. według lokalizacji hotele miejskie obiekty wypoczynkowe, sportowe, kuracyjne motele przy szlakach komunikacyjnych 2. według średniego pobytu gościa w obiekcie hotele i pensjonaty stale lub prawie stale czynne zakłady rezydenckie (minimum dni) hotele dla przejezdnych (2-3 dni) 3. według zakresu świadczonych usług hotel pełny (pełny zakres usług) hotel pensjonat (brak restauracji dla gości z zewnątrz, brak napojów alkoholowych hotel garni (tylko wydawanie śniadań i prowadzenie bufetu) 4. według okresu eksploatacji stałe sezonowe 5. według siedziby obiektu stałe ruchome (zakłady w okresie ferii, domki kempingowe, wagony sypialne, samoloty) 6. według dostępności otwarte (ogólnodostępne) półotwarte (domy wczasowe, domy zdrojowe) zamknięte (tylko dla określonych grup ludności - domy akademickie, sanatoria) Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie obiekty hotelarskie zostały sklasyfikowane? 2. Jak dzieli się obiekty hotelarskie? 3. Jakie cechy charakterystyczne posiadają te zakłady hotelarskie? 4. Czy są inne obiekty hotelarskie nie ujęte w klasyfikacji w ustawie? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Posługując się metodą metaplanu przedstaw znane Ci rodzaje zakładów hotelarskich a następnie na podstawie wymienionych obiektów hotelarskich dokonaj ich podziału w zamieszczonej tabeli. Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z informacjami zawartymi w poradniku dla ucznia, 2) zapoznać się ze wskazanymi przez nauczyciela fragmentami literatury, 3) rozwiązania umieścić w karcie ćwiczeń, 4) dokonać analizy poprawności wykonania zadania. 15

17 Wyposażenie stanowiska pracy: ustawa o usługach turystycznych, materiały potrzebne do realizacji zadania (plansze, flamastry, klej) Tab.1. Podział obiektów hotelarskich. Obiekty poddane klasyfikacji Obiekty nie poddane klasyfikacji Ćwiczenie 2 Dokonaj krótkiej charakterystyki obiektów ruchomych świadczących usługi hotelarskie. Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z literaturą zgodnie z punktem 4 bibliografii, 2) wypisać obiekty ruchome świadczące usługi w zakresie noclegów na lądzie, na wodzie i w powietrzu, 3) wypisać najważniejsze informacje o każdej z powyższych grup obiektów w formie notatki, 4) pracę wykonywać samodzielnie. Wyposażenie stanowiska pracy: kartka papieru A4, ołówek, gumka, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Odpowiedz na pytanie: dlaczego tylko osiem rodzajów obiektów zostało sklasyfikowane? Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z literaturą dotyczącą klasyfikacji obiektów hotelarskich, 2) zapisać wszystkie nasuwające ci się odpowiedzi, 3) pracę wykonywać samodzielnie, 4) przeanalizować zebrane odpowiedzi, 5) zaprezentować wynik ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: kartka papieru A4, arkusz papieru formatu A1, ołówek, gumka, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 16

18 Ćwiczenie 4 Dokonaj porównania wymagań kategoryzacyjnych dla hoteli moteli i pensjonatów na tym samym poziomie kategoryzacyjnym. Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z informacjami znajdującymi się w poradniku dla ucznia, 2) zapoznać się zliteraturą, 3) zadanie wykonać indywidualnie, 4) wyszukać wymagania, które nie zmieniają się w zależności od rodzaju zakładu, 5) wyszukać wymagania, które różnicują poszczególne rodzaje zakładów, 6) analizę zapisać w karcie ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: kartka papieru A4, ołówek, gumka, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) wymienić obiekty klasyfikowane? 2) podać przykłady obiektów nieklasyfikowanych? 3) określić obiekty ze względu na świadczone usługi i dostępność? 4) wymienić obiekty ruchome świadczące usługi noclegowe? 5) scharakteryzować obiekty ruchome świadczące usługi noclegowe? Tak Nie 17

19 4.3. Charakterystyka obiektów hotelarskich w oparciu o wymagania kategoryzacyjne Materiał nauczania Wymagania jak również charakter świadczonych usług dla obiektów kategoryzowanych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku. Ustalono następujące kategorie bazy noclegowej: dla hoteli, moteli i pensjonatów pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami dla kempingów cztery kategorie oznaczane gwiazdkami, dla domów wycieczkowych i schroniska młodzieżowych trzy kategorie oznaczane cyframi rzymskimi. Kategoryzacja jest podziałem obiektów hotelarskich na grupy według ściśle określonych kryteriów. Stosowanie tego instrumentu prawno- administracyjnego ma na celu: wpływanie na poziom świadczonych usług poprzez ustalenie minimalnego poziomu świadczonych usług dla obiektów, ochronę praw konsumenta, egzekwowanie przez gościa wykonywania usługi na deklarowanym poziomie, zgodnie ze standardem, uporządkowanie nazewnictwa i podniesienie poziomu usług. Normy kategoryzacyjne określają minimalny poziom świadczonych usług. Odstępstwa od tych norm mogą być stosowane dla zakładów hotelarskich w zabytkowych obiektach. Wymagania kategoryzacyjne powinny się zmieniać wraz z postępem technicznym i ogólnym poziomem świadczonych usług. Minimalne wymagania dotyczące zakładów hotelarskich dzielą się na grupy: zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia (wejście, zagospodarowanie otoczenia, parking) instalacje i urządzenia techniczne (dźwigi osobowe, internet, ogrzewanie, komfort akustyczny) podstawowe elementy dotyczące funkcji, programu obsługowego i użytkowego obiektu (wielkość recepcji, wyposażenie zespołu higieniczno- sanitarnego ogólnodostępnego) wyposażenie części mieszkalnej (wielkość pokoi, oświetlenie, zestaw meblowy, węzeł sanitarny) oferta usług podstawowych i uzupełniających (udzielanie pierwszej pomocy, budzenie, akceptacja kart płatniczych, usługi gastronomiczne) inne (jednolity strój dla poszczególnych służb) Kategoryzacja nie określa poziomu wykształcenia pracowników, ich zachowania, kompetencji, prezencji. Zaszeregowania do poszczególnych rodzajów obiektów dokonuje wojewoda właściwy ze względu na położenie obiektu na wniosek właściciela obiektu. Wojewoda ten powołuje zespół składający się z osób posiadających kwalifikacje zawodowe oraz praktykę w świadczeniu usług hotelarskich, przedstawicieli straży pożarnej, Inspekcji Sanitarnej oraz nadzoru budowlanego, który dokonuje zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii. Wniosek składa się z: określenia podmiotu, który będzie świadczył usługi hotelarskie, nazwy własnej obiektu, usytuowania obiektu, opisu obiektu, z uwzględnieniem świadczonych usług, określenia rodzaju i kategorii o którą wnioskuje. Wojewoda jest zobowiązany do prowadzenia i ewidencjonowania obiektów katagoryzowanych. 18

20 Kategoryzacja istnieje w wielu krajach europejskich. Poziom uszczegółowienia wymagań kategoryzacyjnych jest bardzo różny. Porównanie ich jest bardzo trudne ze względu na ujęcie różnych wyróżników jakości usługi. W niektórych krajach (np. kraje Beneluksu) kategoryzacja jest formą rekomendacji, jej posiadanie jest dobrowolne. W Niemczech nie ma kategoryzacji, a kategorie obiektów są w sposób umowny stosowane przez różnych wydawców przewodników i biura podróży. Rozwój systemów hotelowych w znaczący sposób zmienia poziom oferowanych usług, ponieważ każdy system posiada wewnętrzne standardy jakości w sieci. Dobrowolną oceną standardu oferowanych usług jest rekomendacja. Dokonywana przez instytucje zainteresowane. System ten został wprowadzony przez Polskie Zrzeszenie Hoteli i funkcjonuje od 1993 roku. Jej celem jest wyłonienie najlepszych zakładów hotelarskich spośród hoteli, moteli, pensjonatów, domów wycieczkowych i innych obiektów. Przyznaje się ją na dwa lata kalendarzowe na wniosek zainteresowanego zakładu. Poniesione koszty rekomendacji ponosi zakład ubiegający się o nią. Rekomendacja opiera się o wymagania kategoryzacyjne uzupełnione o elementy usługi zależne od personelu zatrudnionego w zakładzie (wyjątkową gościnność, wyjątkową atmosferę, nadzwyczajne wyposażenie) Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaki dokument prawny reguluje wymagania dotyczące jakości i charakteru świadczonych usług? 2. Jakie kategorie obiektów wyróżnia rozporządzenie? 3. Jakie obiekty nie zostały poddane kategoryzacji? 4. W jakim celu obiekty hotelarskie zostały skategoryzowane? 5. Jakie grupy wyróżników jakości określa rozporządzenie? 6. Co to jest rekomendacja? 7. W jakim celu zakład występuje o rekomendację? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Dokonaj porównania wymagań kategoryzacyjnych dla hoteli w zależności od standardu. Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z informacjami znajdującymi się w poradniku dla ucznia, 2) zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r., 3) zadanie wykonać indywidualnie, 4) wyszukać wymagania, które nie zmieniają się w zależności od kategorii, 5) wyszukać wymagania, które różnicują poszczególne kategorie zakładów, 6) analizę zapisać w karcie ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: kartka papieru A4, ołówek, gumka, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 19

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich MIINIISTERSTWO GOSPODARKII DEPARTAMENT TURYSTYKII MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich WARSZAWA 23 25 listopad

Bardziej szczegółowo

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Buczkowska Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Luiza Wosik Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Danuta Łyżwa Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

III część produktu finalnego. Biznesplan krok po kroku. Poradnik dla uczniów i uczennic

III część produktu finalnego. Biznesplan krok po kroku. Poradnik dla uczniów i uczennic III część produktu finalnego Biznesplan krok po kroku Poradnik dla uczniów i uczennic Warszawa 2012 Autorzy Sławomir Dorocki Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Agnieszka Świętek Małgorzata Zdon-Korzeniowska

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów pobytu gości w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.06

Rozliczanie kosztów pobytu gości w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Cezary Tarczyński Rozliczanie kosztów pobytu gości w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03

Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Kajer Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

6. Uzyskanie NIP i załatwienie pozostałych formalności w Urzędzie Skarbowym.

6. Uzyskanie NIP i załatwienie pozostałych formalności w Urzędzie Skarbowym. 1. Nazwa przedmiotu: Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego 2. Temat zajęcia: Organizacja nowego przedsiębiorstwa 3. Cel zajęcia: Student potrafi wymienić i scharakteryzować etapy organizacji nowego

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03

Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03 [ MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Program praktyki. nauczycieli branży hotelarskiej

Program praktyki. nauczycieli branży hotelarskiej Program praktyki nauczycieli branży hotelarskiej w ramach projektu: Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego Autorzy: Anna Kielech

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[05]/T,SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Maria Peć mgr Iwona Michniewicz

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE. ORGANIZATOR TURYSTYKI, czy AGENT

USŁUGI TURYSTYCZNE. ORGANIZATOR TURYSTYKI, czy AGENT USŁUGI TURYSTYCZNE Przedstawiony poniżej tekst jest poradnikiem przeznaczonym dla konsumentów. Gdy podane w nim treści uznasz za niewystarczające, zapraszam Cię do siedziby naszego Inspektoratu w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Indywidualne pakiety turystyczne w turystyce kulturowej

Indywidualne pakiety turystyczne w turystyce kulturowej Artykuły Oleksiy Artyshuk Indywidualne pakiety turystyczne w turystyce kulturowej Streszczenie: Opracowanie odnosi się do specyficznego typu produktów oferowanych w turystyce, popularnych między innymi

Bardziej szczegółowo