Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Renata Danasiewicz Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr inż. Edyta Jamróz mgr Liona Trzcińska Opracowanie redakcyjne: mgr Renata Danasiewicz Konsultacje: mgr inż. Piotr Ziembicki Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[04].Z1.01 Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik hotelarstwa. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rodzaje zakładów hotelarskich Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Charakterystyka obiektów hotelarskich w oparciu o wymagania kategoryzacyjne Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Charakterystyka obiektów nie objętych kategoryzacją Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przystosowanie obiektu do obsługi niepełnosprawnych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 38 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy oraz ukształtowaniu umiejętności niezbędnych do scharakteryzowania zakładów hotelarskich, a także do interpretacji wymagań kategoryzacyjnych obiektów hotelarskich. W poradniku zamieszczono: Wymagania wstępne wykaz wiadomości i umiejętności, które powinieneś posiadać przed przystąpieniem do zajęć. Cele kształcenia wykaz wiadomości i umiejętności, które zdobędziesz po zakończeniu zajęć. Materiał nauczania - informacje niezbędne do klasyfikowania i definiowania zakładów hotelarskich, interpretowania wymagań kategoryzacyjnych dla obiektów hotelarskich oraz określenia wymagań dotyczących dostosowania obiektów hotelarskich dla gości niepełnosprawnych. Pytania sprawdzające mają pozwolić Ci w sprawdzeniu, czy opanowałeś materiał nauczania niezbędny do wykonania ćwiczenia. Ćwiczenia dają Ci możliwość opanowania umiejętności w charakteryzowaniu zakładów hotelarskich i analizowaniu wymagań kategoryzacyjnych dla poszczególnych obiektów. Sprawdzian postępów pozwoli Ci sprawdzić poziom wiedzy po wykonaniu ćwiczenia. Sprawdzian osiągnięć umożliwiający sprawdzenie wiadomości i umiejętności opanowanych przez Ciebie podczas realizacji zajęć Twoim zadaniem jest bardzo uważne zapoznanie się z wiadomościami zawartymi w materiale nauczania, wiedząc, iż są to wiadomości w formie skróconej. Od nauczyciela dowiesz się o innych źródłach informacji oraz materiałach potrzebnych do opanowania zakresu wiadomości. Poprzez realizację ćwiczeń zawartych w poradniku będziesz mógł zweryfikować swoje wiadomości oraz zastosować je w praktyce. Pod kierunkiem nauczyciela będziesz mógł sklasyfikować, zdefiniować i scharakteryzować zakłady hotelarskie oraz poddać analizie wymagania kategoryzacyjne obiektów hotelarskich i porównać je ze znanymi Ci obiektami. Gdy wykonasz wszystkie ćwiczenia określ poziom swoich postępów rozwiązując sprawdzian postępów. Na zakończenie zajęć będziesz poddany sprawdzianowi osiągnięć, który pozwoli określić stopień opanowania przez Ciebie wiadomości i umiejętności zawartych w jednostce modułowej Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich. 3

5 Moduł 341[04]Z1 Działalność zakładu hotelarskiego 341[04]Z1.01 Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04]Z1.02 Organizowanie działalności hotelarskiej 341[04]Z1.03 Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: rozpoznawać potrzeby i oczekiwania klienta, komunikować się z klientem, postępować zgodnie z przyjętymi systemami wartości etycznych, korzystać z aktów prawnych, stosować normy jakościowe świadczenia usług, oceniać jakość usług według określonych kryteriów, posługiwać się narzędziami do badania jakości usług, przygotowywać pisma i dokumenty urzędowe, korzystać z urządzeń biurowych, odbierać i przekazywać informacje za pomocą poczty elektronicznej i innych nośników informacji, posługiwać się wyszukiwarką internetową oraz pozyskiwać informacje zawarte w portalach internetowych. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: określić podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem, przeanalizować ustawę o usługach turystycznych, określić sklasyfikowane zakłady hotelarskie, sformułować definicje obiektów hotelarskich, zakwalifikować obiekty hotelarskie do wcześniej utworzonych definicji, scharakteryzować poszczególne obiekty hotelarskie, wyszczególnić typowe cechy dla określonych zakładów, przeanalizować tabele kategoryzacyjne dotyczące obiektów hotelarskich, zastosować tabele kategoryzacyjne w odniesieniu do konkretnych zakładów hotelarskich, określić zasady dostosowania obiektów hotelarskich dla gości niepełnosprawnych, przedstawić sposoby przystosowywania poszczególnych jednostek hotelu dla osób niepełnosprawnych, wykorzystać ustawę o usługach turystycznych i tabele kategoryzacyjne zakładów hotelarskich. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem Materiał nauczania Od tysięcy lat ludzie zmieniali swoje miejsce pobytu. Powody tego były różne; od wędrówek handlowych, religijnych, towarzyskich, aż po podróże turystyczne. Pierwsze ślady zorganizowanego celowo budownictwa pochodzą z terenów Bliskiego Wschodu i sięgają II tysiąclecia p.n.e. Najstarsze formy domów zajezdnych dla kupców powstały wzdłuż naturalnych szlaków podróżnych, w miejscach z pitną wodą. W starożytnej Grecji i Rzymie około IV wieku p.n.e. istniały domy gościnne, szczególnie w miastach związanych z kulturą bogów, igrzyskami, targami handlowymi. W średniowieczu podróżnym gościny udzielano w klasztorach, organizacjach cechowych i dworach książęcych nieodpłatnie. Edykt Karola Wielkiego / / był pierwszym aktem prawnym nakładającym na klasztory i kościoły obowiązek utrzymywania,,hospicjów udzielających podróżnym noclegów, wyżywienia, kąpieli i opieki medycznej. Forma ta rozwinęła się w Szwajcarii, która posiada najdłuższe tradycje hotelarskie i jest uważana za wzór hotelarstwa również dziś. Druga połowa XVIII wieku przyniosła rozwój hotelarstwa, którego forma trwa do dziś. W tym okresie podjęto próby klasyfikowania gospody powstawały również nowoczesne hotele i pensjonaty, a świadczenie usług hotelarskich przerodziło się w gałąź gospodarki. W wieku XIX powstała moda na hotele przypominające pałace francuskie. W 1829 roku w Bostonie w USA powstał hotel Tremont, który jako pierwszy wprowadził: bagażowych, posłańców, recepcjonistów, pokoje 1 i 2-osobowe z WC, karty menu w restauracji. Rozwój kolei w wieku XX spowodował gwałtowny rozwój hotelarstwa dla klasy średniozamożnej. Pod nazwą hotel rozumiano budynek, którego właściciel trudnił się zawodowo wynajmowaniem pokoi noclegowych i przygotowaniem wyżywienia dla podróżnych. Rozważając istotę hotelarstwa nasuwają się następujące stwierdzenia: hotelarstwo jest to zorganizowana działalność gospodarcza: rolą hotelarstwa jest szczególny rodzaj gościnności gościnność za odpłatnością, na działalność hotelarską składają się różnego rodzaju usługi, głównie usługi bytowe (nocleg i wyżywienie), zakres usług w obiektach hotelarskich ciągle się rozszerza, pobyt gości w hotelach jest z reguły krótkotrwały. Hotelarstwo jest społecznie zorganizowaną działalnością usługową polegającą na udzielaniu gościnności osobom przyjezdnym. Zaspokaja potrzebę wypoczynku, pożywienia, noclegu, opieki nad zdrowiem i mieniem, higieny, rozrywek. Jest podstawową branżą turystyki jako gałęzi gospodarki. Hotelarstwo jest to także zawód polegający na świadczeniu usług udzielania gościny. Szczegółowe definicje dotyczące hotelarstwa i turystyki zawarte są w Rozporządzeniu z dnia 19 sierpnia 2004r w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Przez użyte w ustawie określenia należy rozumieć: 1) usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym, 2) impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu, 7

9 3) wycieczka - rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników, 4) organizowanie imprez turystycznych - przygotowywanie lub oferowanie, a także realizacja imprez turystycznych, 5) organizator turystyki - przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną, 6) pośrednik turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych, 7) agent turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju, a) przewodnik turystyczny - osobę zawodowo oprowadzającą grupy wycieczkowe po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach oraz udzielającą o nich informacji, b) pilot wycieczek - osobę towarzyszącą, w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy turystycznej, sprawującą opiekę nad nimi i czuwającą nad sposobem wykonania na ich rzecz usług, 8) usługi hotelarskie - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych, 9) turysta - osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nie przekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc, 10) odwiedzający - osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości oraz nie korzystającą z noclegu, 11) klient - osobę, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową. Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które spełniają: 1) wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, 2) wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami. Ustalono następujące rodzaje obiektów hotelarskich: 3) hotele - obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów, 4) motele - hotele położone przy drogach, zapewniające możliwość korzystania z usług motoryzacyjnych i dysponujące parkingiem, 5) pensjonaty - obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie, 6) kempingi - obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach i przyczepach samochodowych, domkach turystycznych lub innych obiektach stałych, oraz przyrządzanie posiłków i parkowanie samochodów, 7) domy wycieczkowe - obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów, 8

10 8) schroniska młodzieżowe - obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów, 9) schroniska - obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów, 10) pola biwakowe - obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co rozumiemy pod pojęciem hotelarstwo? 2. Które definicje wiążą się z hotelarstwem i turystyką? 3. Jakie obiekty zaliczamy do zakładów hotelarskich? 4. Co nazywamy hotelem? 5. Jak definiuje się pensjonat, motel, schronisko, pole biwakowe, kemping? 6. Jakie warunki powinien spełnić obiekt aby mógł być oddany do użytku? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 W oparciu o ustawę o usługach turystycznych dokonaj przyporządkowania poszczególnych określeń związanych z hotelarstwem i turystyką z ich definicjami (według wzoru) hasło opis Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z informacjami zawartymi w poradniku dla ucznia, 2) zapoznać się ze wskazanymi przez nauczyciela fragmentami literatury 3) wykonać zadanie indywidualnie 4) umieścić rozwiązania na karcie ćwiczeń 5) dokonać analizy poprawności wykonania ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. wraz z załącznikami (w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie) materiały biurowe potrzebne do realizacji zadania (plansze, flamastry, klej). 9

11 USŁUGI TURYSTYCZNE IMPREZA TURYSTYCZNA WYCIECZKA ORGANIZOWANIE IMPREZ TURYSTYCZNYCH ORGANIZATOR TURYSTYKI POŚREDNIK TURYSTYCZNY AGENT TURYSTYCZNY PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PILOT WYCIECZEK USŁUGI HOTELARSKIE TURYSTA ODWIEDZAJĄCY KLIENT usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną przygotowywanie lub oferowanie, a także realizacja imprez turystycznych rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych 10

12 przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju osobę towarzyszącą, w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy turystycznej, sprawującą opiekę nad nimi i czuwającą nad sposobem wykonania na ich rzecz usług osobę zawodowo oprowadzającą grupy wycieczkowe po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach oraz udzielającą o nich informacji krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości oraz niekorzystającą z noclegu co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu 11

13 osobę, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nie przekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc Ćwiczenie 2 Określ jakie grupy gości, którzy korzystają z usług hoteli, pensjonatów i pól biwakowych. Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem dotyczącym definiowania obiektów hotelarskich, 2) przeanalizować definicje hotelu, pensjonatu i pola biwakowego, 3) zastanowić się, kto najczęściej mógłby korzystać z usług takich obiektów, 4) zapisać przemyślaną notatkę, 5) dokonać prezentacji rozwiązania. Wyposażenie stanowiska pracy: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. wraz z załącznikami (w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie) kartka A4, ołówek, gumka. Ćwiczenie 3 Scharakteryzuj trzy znane Ci obiekty hotelarskie z twojej miejscowości. Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem zamieszonym w poradniku dla ucznia, 2) zapoznać się z folderami trzech obiektów hotelarskich z twojej miejscowości, 3) określić ich położenie względem stacji PKP, dróg szybkiego ruchu, stacji PKS, i innych ważnych miejsc w miejscowości, 4) przeanalizować rodzaje pokoi i inne usługi świadczone przez te obiekty, 5) ocenić trafność oferowanych usług, 12

14 6) zaproponować usługi, które mogłyby rozszerzyć ich ofertę, 7) wybrać jeden z nich, który zdaniem ucznia jest najlepszy, 8) zaprezentować wyniki zadania. Wyposażenie stanowiska pracy: foldery trzech obiektów hotelarskich, kartka papieru formatu A4, ołówek, gumka. Ćwiczenie 4 Określ rodzaje obiektów hotelarskich znajdujących się w Twojej najbliższej okolicy. Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem dotyczącym rodzajów obiektów hotelarskich, 2) zadanie wykonywać samodzielnie, 3) wyszukać wszystkie obiekty hotelarskie znajdujące się w najbliższej okolicy korzystając z map, przewodników, książki telefonicznej i innych źródeł informacji, 4) podzielić obiekty według rodzajów, 5) zastanowić się dlaczego właśnie takie kategorie obiektów występują w najbliższej okolicy, 6) wyniki analizy zapisać w formie notatki. Wyposażenie stanowiska pracy: kartka papieru A4, ołówek, gumka. przewodniki, mapy okolicy, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) rozróżniać pojęcia związane z hotelarstwem i turystyką? 2) definiować pojęcia związane z hotelarstwem i turystyką? 3) wskazywać obiekty zaliczane do obiektów hotelarskich? 4) korzystać z ustawy o usługach turystycznych? 5) wyszukiwać potrzebne informacje z różnych źródeł? 6) scharakteryzować ofertę usług hotelarskich najbliższej okolicy? Tak Nie 13

15 4.2. Rodzaje zakładów hotelarskich Materiał nauczania Pod pojęciem klasyfikacji zakładów hotelarskich rozumie się podział obiektów na rodzaje, które charakteryzują się przede wszystkim zakresem działalności. Dokładne definicje obiektów hotelarskich ustala Rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. 1) hotele - obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jednoi dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów, 2) motele - hotele położone przy drogach, zapewniające możliwość korzystania z usług motoryzacyjnych i dysponujące parkingiem, 3) pensjonaty - obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie, 4) kempingi - obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach i przyczepach samochodowych, domkach turystycznych lub innych obiektach stałych, oraz przyrządzanie posiłków i parkowanie samochodów, 5) domy wycieczkowe - obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów, 6) schroniska młodzieżowe - obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów, 7) schroniska - obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów, 8) pola biwakowe - obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach. Szereg obiektów świadczących usługi hotelarskie nie zostało umieszczonych w zapisach ustawy i nie objęto ich klasyfikacją. Należą do nich: ośrodki wczasowe ośrodki kolonijne ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe domy pracy twórczej kwatery prywatne obiekty lecznictwa uzdrowiskowego internaty domy studenckie hotele robotnicze itp. W życiu codziennym w Polsce spotykamy nadzwyczaj dużą różnorodność nazw w odniesieniu do tych samych obiektów hotelarskich np.: domy turysty schroniska górskie zajazdy stacje turystyczne hotele sportowe domki campingowe gospodarstwa agroturystyczne itp. 14

16 Zakłady hotelarskie można podzielić według różnych kategorii: 1. według lokalizacji hotele miejskie obiekty wypoczynkowe, sportowe, kuracyjne motele przy szlakach komunikacyjnych 2. według średniego pobytu gościa w obiekcie hotele i pensjonaty stale lub prawie stale czynne zakłady rezydenckie (minimum dni) hotele dla przejezdnych (2-3 dni) 3. według zakresu świadczonych usług hotel pełny (pełny zakres usług) hotel pensjonat (brak restauracji dla gości z zewnątrz, brak napojów alkoholowych hotel garni (tylko wydawanie śniadań i prowadzenie bufetu) 4. według okresu eksploatacji stałe sezonowe 5. według siedziby obiektu stałe ruchome (zakłady w okresie ferii, domki kempingowe, wagony sypialne, samoloty) 6. według dostępności otwarte (ogólnodostępne) półotwarte (domy wczasowe, domy zdrojowe) zamknięte (tylko dla określonych grup ludności - domy akademickie, sanatoria) Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie obiekty hotelarskie zostały sklasyfikowane? 2. Jak dzieli się obiekty hotelarskie? 3. Jakie cechy charakterystyczne posiadają te zakłady hotelarskie? 4. Czy są inne obiekty hotelarskie nie ujęte w klasyfikacji w ustawie? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Posługując się metodą metaplanu przedstaw znane Ci rodzaje zakładów hotelarskich a następnie na podstawie wymienionych obiektów hotelarskich dokonaj ich podziału w zamieszczonej tabeli. Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z informacjami zawartymi w poradniku dla ucznia, 2) zapoznać się ze wskazanymi przez nauczyciela fragmentami literatury, 3) rozwiązania umieścić w karcie ćwiczeń, 4) dokonać analizy poprawności wykonania zadania. 15

17 Wyposażenie stanowiska pracy: ustawa o usługach turystycznych, materiały potrzebne do realizacji zadania (plansze, flamastry, klej) Tab.1. Podział obiektów hotelarskich. Obiekty poddane klasyfikacji Obiekty nie poddane klasyfikacji Ćwiczenie 2 Dokonaj krótkiej charakterystyki obiektów ruchomych świadczących usługi hotelarskie. Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z literaturą zgodnie z punktem 4 bibliografii, 2) wypisać obiekty ruchome świadczące usługi w zakresie noclegów na lądzie, na wodzie i w powietrzu, 3) wypisać najważniejsze informacje o każdej z powyższych grup obiektów w formie notatki, 4) pracę wykonywać samodzielnie. Wyposażenie stanowiska pracy: kartka papieru A4, ołówek, gumka, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Odpowiedz na pytanie: dlaczego tylko osiem rodzajów obiektów zostało sklasyfikowane? Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z literaturą dotyczącą klasyfikacji obiektów hotelarskich, 2) zapisać wszystkie nasuwające ci się odpowiedzi, 3) pracę wykonywać samodzielnie, 4) przeanalizować zebrane odpowiedzi, 5) zaprezentować wynik ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: kartka papieru A4, arkusz papieru formatu A1, ołówek, gumka, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 16

18 Ćwiczenie 4 Dokonaj porównania wymagań kategoryzacyjnych dla hoteli moteli i pensjonatów na tym samym poziomie kategoryzacyjnym. Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z informacjami znajdującymi się w poradniku dla ucznia, 2) zapoznać się zliteraturą, 3) zadanie wykonać indywidualnie, 4) wyszukać wymagania, które nie zmieniają się w zależności od rodzaju zakładu, 5) wyszukać wymagania, które różnicują poszczególne rodzaje zakładów, 6) analizę zapisać w karcie ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: kartka papieru A4, ołówek, gumka, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) wymienić obiekty klasyfikowane? 2) podać przykłady obiektów nieklasyfikowanych? 3) określić obiekty ze względu na świadczone usługi i dostępność? 4) wymienić obiekty ruchome świadczące usługi noclegowe? 5) scharakteryzować obiekty ruchome świadczące usługi noclegowe? Tak Nie 17

19 4.3. Charakterystyka obiektów hotelarskich w oparciu o wymagania kategoryzacyjne Materiał nauczania Wymagania jak również charakter świadczonych usług dla obiektów kategoryzowanych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku. Ustalono następujące kategorie bazy noclegowej: dla hoteli, moteli i pensjonatów pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami dla kempingów cztery kategorie oznaczane gwiazdkami, dla domów wycieczkowych i schroniska młodzieżowych trzy kategorie oznaczane cyframi rzymskimi. Kategoryzacja jest podziałem obiektów hotelarskich na grupy według ściśle określonych kryteriów. Stosowanie tego instrumentu prawno- administracyjnego ma na celu: wpływanie na poziom świadczonych usług poprzez ustalenie minimalnego poziomu świadczonych usług dla obiektów, ochronę praw konsumenta, egzekwowanie przez gościa wykonywania usługi na deklarowanym poziomie, zgodnie ze standardem, uporządkowanie nazewnictwa i podniesienie poziomu usług. Normy kategoryzacyjne określają minimalny poziom świadczonych usług. Odstępstwa od tych norm mogą być stosowane dla zakładów hotelarskich w zabytkowych obiektach. Wymagania kategoryzacyjne powinny się zmieniać wraz z postępem technicznym i ogólnym poziomem świadczonych usług. Minimalne wymagania dotyczące zakładów hotelarskich dzielą się na grupy: zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia (wejście, zagospodarowanie otoczenia, parking) instalacje i urządzenia techniczne (dźwigi osobowe, internet, ogrzewanie, komfort akustyczny) podstawowe elementy dotyczące funkcji, programu obsługowego i użytkowego obiektu (wielkość recepcji, wyposażenie zespołu higieniczno- sanitarnego ogólnodostępnego) wyposażenie części mieszkalnej (wielkość pokoi, oświetlenie, zestaw meblowy, węzeł sanitarny) oferta usług podstawowych i uzupełniających (udzielanie pierwszej pomocy, budzenie, akceptacja kart płatniczych, usługi gastronomiczne) inne (jednolity strój dla poszczególnych służb) Kategoryzacja nie określa poziomu wykształcenia pracowników, ich zachowania, kompetencji, prezencji. Zaszeregowania do poszczególnych rodzajów obiektów dokonuje wojewoda właściwy ze względu na położenie obiektu na wniosek właściciela obiektu. Wojewoda ten powołuje zespół składający się z osób posiadających kwalifikacje zawodowe oraz praktykę w świadczeniu usług hotelarskich, przedstawicieli straży pożarnej, Inspekcji Sanitarnej oraz nadzoru budowlanego, który dokonuje zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii. Wniosek składa się z: określenia podmiotu, który będzie świadczył usługi hotelarskie, nazwy własnej obiektu, usytuowania obiektu, opisu obiektu, z uwzględnieniem świadczonych usług, określenia rodzaju i kategorii o którą wnioskuje. Wojewoda jest zobowiązany do prowadzenia i ewidencjonowania obiektów katagoryzowanych. 18

20 Kategoryzacja istnieje w wielu krajach europejskich. Poziom uszczegółowienia wymagań kategoryzacyjnych jest bardzo różny. Porównanie ich jest bardzo trudne ze względu na ujęcie różnych wyróżników jakości usługi. W niektórych krajach (np. kraje Beneluksu) kategoryzacja jest formą rekomendacji, jej posiadanie jest dobrowolne. W Niemczech nie ma kategoryzacji, a kategorie obiektów są w sposób umowny stosowane przez różnych wydawców przewodników i biura podróży. Rozwój systemów hotelowych w znaczący sposób zmienia poziom oferowanych usług, ponieważ każdy system posiada wewnętrzne standardy jakości w sieci. Dobrowolną oceną standardu oferowanych usług jest rekomendacja. Dokonywana przez instytucje zainteresowane. System ten został wprowadzony przez Polskie Zrzeszenie Hoteli i funkcjonuje od 1993 roku. Jej celem jest wyłonienie najlepszych zakładów hotelarskich spośród hoteli, moteli, pensjonatów, domów wycieczkowych i innych obiektów. Przyznaje się ją na dwa lata kalendarzowe na wniosek zainteresowanego zakładu. Poniesione koszty rekomendacji ponosi zakład ubiegający się o nią. Rekomendacja opiera się o wymagania kategoryzacyjne uzupełnione o elementy usługi zależne od personelu zatrudnionego w zakładzie (wyjątkową gościnność, wyjątkową atmosferę, nadzwyczajne wyposażenie) Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaki dokument prawny reguluje wymagania dotyczące jakości i charakteru świadczonych usług? 2. Jakie kategorie obiektów wyróżnia rozporządzenie? 3. Jakie obiekty nie zostały poddane kategoryzacji? 4. W jakim celu obiekty hotelarskie zostały skategoryzowane? 5. Jakie grupy wyróżników jakości określa rozporządzenie? 6. Co to jest rekomendacja? 7. W jakim celu zakład występuje o rekomendację? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Dokonaj porównania wymagań kategoryzacyjnych dla hoteli w zależności od standardu. Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z informacjami znajdującymi się w poradniku dla ucznia, 2) zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r., 3) zadanie wykonać indywidualnie, 4) wyszukać wymagania, które nie zmieniają się w zależności od kategorii, 5) wyszukać wymagania, które różnicują poszczególne kategorie zakładów, 6) analizę zapisać w karcie ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: kartka papieru A4, ołówek, gumka, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 19

Podklasa ta nie obejmuje:

Podklasa ta nie obejmuje: Załącznik nr 1 Lista PKD 2007 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59,

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH:

KLASYFIKACJA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH: BAZA NOCLEGOWA!!! KLASYFIKACJA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH: - Hotel - Motel - Pensjonat - Dom wycieczkowy - Schronisko - Schronisko Młodzieżowe - Ośrodek wczasowy - Kemping - Pole Biwakowe -Botel -Roter Hotel

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby

... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby ... / imię i nazwisko / Szklarska Poręba, dnia...... / adres /...... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie

Bardziej szczegółowo

Moduł VII Regulacje prawne dla obiektów świadczących usługi noclegowe

Moduł VII Regulacje prawne dla obiektów świadczących usługi noclegowe Moduł VII Regulacje prawne dla obiektów świadczących usługi noclegowe Wprowadzenie 1. 2. Baza noclegowa w gospodarstwie agroturystycznym Prawne wymagania dla obiektów świadczących usługi hotelarskie Bibliografia

Bardziej szczegółowo

Wniosek 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ (miejscowość, data) /pieczęć wnioskodawcy/ Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie

Bardziej szczegółowo

Wymagania tak/nie* 3 Miejsce wylewania nieczystości płynnych odpowiednio zabezpieczone i oznakowane tak/nie

Wymagania tak/nie* 3 Miejsce wylewania nieczystości płynnych odpowiednio zabezpieczone i oznakowane tak/nie załącznik nr 2 do wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Radziechowy Wieprz Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim

WNIOSEK. o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim ...... (pieczątka wnioskodawcy: właściciela, (miejscowość, data) przedsiębiorcy zarządzającego lub dzierżawcy*) Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wygraj w ogólnopolskim konkursie Hotel bez barier! Wypełnij ankietę i zgłoś swój hotel do nagrody.

Wygraj w ogólnopolskim konkursie Hotel bez barier! Wypełnij ankietę i zgłoś swój hotel do nagrody. Wygraj w ogólnopolskim konkursie Hotel bez barier! Wypełnij ankietę i zgłoś swój hotel do nagrody. Akcja prowadzona w ramach obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003 w Polsce pod honorowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa. Wniosek. o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju

Marszałek Województwa. Wniosek. o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju , (miejscowość, data) Wnioskodawca: imię i nazwisko: lub Nazwa: Adres zamieszkania lub siedziba Ulica: Budynek: Lokal: Kod pocztowy: Poczta: Miejscowość: Kod kraju: Numer NIP: Numer KRS:(o ile przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM Program praktyki zawodowej do Umowy o praktykę zawodową dla Technikum dla zawodu TECHNIK HOTELARSTWA opracowany na podstawie programu nauczania: 341[04]//MEN/2008.02.07 1. Szczegółowe cele kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012

AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012 AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012 AGROTURYSTYKA Agroturystyka forma rekreacji odbywająca się na obszarach wiejskich, ci le związana z czynnym gospodarstwem rolnym, przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Projekt p.n. Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią Realizator: Społeczny Instytut Ekologiczny

Projekt p.n. Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią Realizator: Społeczny Instytut Ekologiczny Projekt p.n. Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią Realizator: Społeczny Instytut Ekologiczny MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Witamy

Bardziej szczegółowo

samorząd województwa Wniosek złożono w... w dniu... Nr sprawy... Wniosek kompletny przyjęto w dniu... CZĘŚĆ A - wypełnia wnioskodawca

samorząd województwa Wniosek złożono w... w dniu... Nr sprawy... Wniosek kompletny przyjęto w dniu... CZĘŚĆ A - wypełnia wnioskodawca Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorząd województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z studenckiej praktyki zawodowej w OBIEKCIE HOTELARSKIM w roku akademickim... numer albumu. kierunek studiów. ... ...

SPRAWOZDANIE. z studenckiej praktyki zawodowej w OBIEKCIE HOTELARSKIM w roku akademickim... numer albumu. kierunek studiów. ... ... Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Instytut Turystyki i Rekreacji SPRAWOZDANIE z studenckiej praktyki zawodowej w OBIEKCIE HOTELARSKIM w roku akademickim... imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

BAZA NOCLEGOWA. Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej

BAZA NOCLEGOWA. Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej BAZA NOCLEGOWA czyli co? Baza noclegowa Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej Organizacji Turystyki i Eurostatu możemy podzielić na prywatne bazy noclegowe, jak

Bardziej szczegółowo

Księgarnia szkolna.eu Bydgoszcz

Księgarnia szkolna.eu Bydgoszcz Informacje o produkcie Organizacja pracy w hotelarstwie Cena : 33,33 zł (netto) 35,00 zł (brutto) Nr katalogowy : 0000000652 Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 22-06-2016

Bardziej szczegółowo

KT-1. Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego. za miesiąc... 2013 r. Restauracje. Pokoje a) Miejsca noclegowe.

KT-1. Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego. za miesiąc... 2013 r. Restauracje. Pokoje a) Miejsca noclegowe. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal Sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny REGON KT-1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Temat zajęd: Zakwaterowanie i baza żywieniowa jako element materialnej bazy turystyki -

Przedmiot: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Temat zajęd: Zakwaterowanie i baza żywieniowa jako element materialnej bazy turystyki - ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCNEGO I EKOTURYSTYKI Przedmiot: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne Temat zajęd: Zakwaterowanie i

Bardziej szczegółowo

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIE BĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIE BĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIE BĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI Wydział: REFERAT ORGANIZACYJNY pok. nr 12 Procedura: Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą stanu i wykorzystania turystycznych obiektów zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania w 2010 r. Źródłem

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/ Szczegółowe cele kształcenia Program nauczania z przedmiotu praktyka zawodowa w technikum w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)

Bardziej szczegółowo

1. Dane dotyczące przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym zgłoszeniem: ... (nazwa lub imię i nazwisko właściciela)

1. Dane dotyczące przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym zgłoszeniem: ... (nazwa lub imię i nazwisko właściciela) Kłobuck, dn... URZĄD MIEJSKI W KŁOBUCKU ul. 11 LISTOPADA 6 42-100 KŁOBUCK ZGŁOSZENIE do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (nie będących: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego: 6. Jak należy rozumieć wymagania i status instruktora rekreacji fizycznej

Pytania do egzaminu dyplomowego: 6. Jak należy rozumieć wymagania i status instruktora rekreacji fizycznej Pytania do egzaminu dyplomowego: Zestaw kierunkowy 1. Czym jest turystyka, co stanowi jej istotę 2. Przedstaw i opisz motywy udziału w turystyce 3. Przedstaw i opisz mocne strony polskiej turystyki 4.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o usługach turystycznych

Ustawa o usługach turystycznych Ustawa o usługach turystycznych Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych: Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI FUNKCJONOWANIA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH (W TYM PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 3 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 PKZ(T.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

Ustka, dnia... ( imię i nazwisko)... (adres) ... WÓJT GMINY USTKA

Ustka, dnia... ( imię i nazwisko)... (adres) ... WÓJT GMINY USTKA Ustka, dnia...... ( imię i nazwisko)... (adres)... WÓJT GMINY USTKA WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. W aktualnym stanie prawnym dziedzina, która ma być unormowana na mocy rozporządzenia przedstawia się następująco:

Uzasadnienie. W aktualnym stanie prawnym dziedzina, która ma być unormowana na mocy rozporządzenia przedstawia się następująco: Uzasadnienie I. Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania aktu Wprowadzane zmiany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny KOSMOS OD/02/0001/13. dolnośląskie 3. Telefon: kierunkowy nr (1) nr (2)

Ośrodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny KOSMOS OD/02/0001/13. dolnośląskie 3. Telefon: kierunkowy nr (1) nr (2) WNIOSEK załącznik nr 2 o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07 Szczegółowe cele kształcenia Program nauczania z przedmiotu zajęcia praktyczne w technikum w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/200.02.07 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2010 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 4 listopada 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2010 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 4 listopada 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2010 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE ORAZ PÓL BIWAKOWYCH NA TERENIE GMINY ŁODYGOWICE

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE ORAZ PÓL BIWAKOWYCH NA TERENIE GMINY ŁODYGOWICE Łodygowice, dnia... Imię i nazwisko wnioskodawcy adres WÓJT GMINY ŁODYGOWICE ul. Piłsudskiego 75 34-325 Łodygowice telefon WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE

Bardziej szczegółowo

Gry dydaktyczne w nauczaniu zawodowym

Gry dydaktyczne w nauczaniu zawodowym Gry dydaktyczne w nauczaniu zawodowym Sylwia Oparka Gry dydaktyczne W literaturze fachowej spotyka się różne definicje i pojęcia gier i zabaw dydaktycznych. Na przykład: 1. Gry dydaktyczne to rodzaj metod

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

F-47/WSB (4) Strzegom, dnia

F-47/WSB (4) Strzegom, dnia F-47/WSB (4) Strzegom, dnia Burmistrz Strzegomia Urząd Miejski Rynek 38 58-150 Strzegom WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA WALORÓW DOLINY KARPIA STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

INWENTARYZACJA WALORÓW DOLINY KARPIA STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Europejski Fundusz Rolny Na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich INWENTARYZACJA WALORÓW DOLINY KARPIA STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ANKIETA NR 1 GASTRONOMIA L.p. Pytanie Odpowiedź 1

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205 ZAŁĄCZNIKI: Załącznik 1: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Załącznik 2: POGRUPOWANE EFEKTY

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WPR

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WPR Obsługa klienta Strona 1 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 196); 2) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik agroturystyki (eksperyment pedagogiczny)

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik agroturystyki (eksperyment pedagogiczny) Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik agroturystyki (eksperyment pedagogiczny) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 W rozwiązaniu zadania ocenie podlegało osiem następujących elementów:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku. Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2009 roku w Polsce było zarejestrowanych 6992

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK HOTELARSTWA 341[04] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE- OBIEKTU BIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE- OBIEKTU BIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM 46-310 Gorzów Śląski, ul Wojska Polskiego 15, tel: 34/35 05 710, fax: 34/35 94 004 wew 42 Gorzów Śląski, dnia r (pieczątka Wnioskodawcy) WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE-

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania maj 2016 tel. 77 423 01 10 11 77 423 10 01 fax 77 423 01 25 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R.

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65954 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 zielonagora.stat.gov.pl tel. 68 3 3 11, fax 68 3 536 79 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 013 R. Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

Podstawy hotelarstwa

Podstawy hotelarstwa REFORMA 2012 Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe Witold Drogoń, Bożena Granecka-Wrzosek Kwalifikacja T.12.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PODSTAWY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE Wydanie II uzupełnione Marian Głowacki

ANEKS DO PODSTAWY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE Wydanie II uzupełnione Marian Głowacki ANEKS DO PODSTAWY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE Wydanie II uzupełnione Marian Głowacki Wynikający z USTAWY z dnia 29 kwietnia 2010 r. O zmianie ustawy o usługach turystycznych Rozdział 1. TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR. Ul. Inspektowa 1. 02-711 Warszawa. www.far.org.pl ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2015/MAZ

ZAMAWIAJĄCY. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR. Ul. Inspektowa 1. 02-711 Warszawa. www.far.org.pl ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2015/MAZ Warszawa, 6.02.2015 r. ZAMAWIAJĄCY Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR Ul. Inspektowa 1 02-711 Warszawa www.far.org.pl Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2015/MAZ DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku)

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku) Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 357 z ogółem: obiekty całoroczne 319 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 211 obiekty indywidualnego zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE NA WSI

USŁUGI TURYSTYCZNE NA WSI USŁUGI TURYSTYCZNE NA WSI Zastanawiając się nad prowadzeniem takiej działalności należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi usług turystycznych, które reguluje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o usługach

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLIINIIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 212 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 2 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin/index.htm

Bardziej szczegółowo

następujące w powiecie płockim na rok 2013 Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych Aktywna Strona 1 z 10

następujące w powiecie płockim na rok 2013 Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych Aktywna Strona 1 z 10 Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -usługi SEKCJA Ogłoszenie I: ZAMAWIAJĄCY dotyczy: zamówienia publicznego. I. mazowieckie, 1) Adres NAZWA strony I tel. ADRES: internetowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] (Imię i

Bardziej szczegółowo

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: określić zakres świadczonych usług przez gastronomię

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Szydłowo Jaraczewo Szydłowo

Wójt Gminy Szydłowo Jaraczewo Szydłowo ... (dane wnioskodawcy: właściciela, przedsiębiorcy zarządzającego lub dzierżawcy*)... (miejscowość, data) Wójt Gminy Szydłowo Jaraczewo 2 64-930 Szydłowo ZGŁOSZENIE wpisu do ewidencji obiektów świadczących

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W M.ST. WARSZAWIE W 2014 R.

TURYSTYKA W M.ST. WARSZAWIE W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 fax 22 846 76 67 Data opracowania 10.07.2015

Bardziej szczegółowo

System Rekomendacji Obiektów Rekreacyjno Turystycznych

System Rekomendacji Obiektów Rekreacyjno Turystycznych System Rekomendacji Obiektów Rekreacyjno Turystycznych Postanowienia ogólne 1 1. System spełnia wymagania art. 35 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 2. Rekomendacja ma charakter

Bardziej szczegółowo

Kategoryzacja hoteli w Polsce Kategoria jednogwiazdkowa

Kategoryzacja hoteli w Polsce Kategoria jednogwiazdkowa Kategoryzacja hoteli w Polsce Kategoria jednogwiazdkowa 1. Zewnętrzne elementy wyposażenia: - zewnętrzne oświetlenie obiektu, - wyodrębnione wejście do hotelu, - umożliwiony dojazd do hotelu. 2. Wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12.12.2013r.

Warszawa, 12.12.2013r. Warszawa, 12.12.2013r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/37/szkolenie usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych w projekcie Akademia uczniowska.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2016 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Województwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z HOTELARSTWA KLASA III, IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z HOTELARSTWA KLASA III, IV TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z HOTELARSTWA

Bardziej szczegółowo

KROŚNIEŃSKI INFORMATOR TURYSTYCZNY

KROŚNIEŃSKI INFORMATOR TURYSTYCZNY KROŚNIEŃSKI INFORMATOR TURYSTYCZNY BAZA HOTELOWA Hotel Stary Młyn Szklarka Radnica 2, Krosno Odrzańskie Tel. (068) 383 17 78 Fax. (068) 383 17 60 email: starymlyn@home.eu Rodzaje pokoi i ceny: 95 zł pokój

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Trybuś PRZYSTOSOWANIE HOTELI WROCŁAWIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU RUCHU

Katarzyna Trybuś PRZYSTOSOWANIE HOTELI WROCŁAWIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU RUCHU Katarzyna Trybuś Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze PRZYSTOSOWANIE HOTELI WROCŁAWIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Klient z niepełnosprawnością ruchową. Wskazówki dla pracowników branży turystycznej

Klient z niepełnosprawnością ruchową. Wskazówki dla pracowników branży turystycznej Klient z niepełnosprawnością ruchową Wskazówki dla pracowników branży turystycznej Wskazania podstawowe: 1. Klient z niepełnosprawnością ruchową jest takim samym klientem i oczekuje profesjonalnej obsługi

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7 LOGO Kierunki nauczania 1 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - 3 lata 2 Kucharz - 3 lata Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

Podaj datę (dzień, miesiąc, rok) Data ostatniej inwentaryzacji. Wprowadź nazwę i funkcję rozmówcy. Osoba kontaktowa w placówce

Podaj datę (dzień, miesiąc, rok) Data ostatniej inwentaryzacji. Wprowadź nazwę i funkcję rozmówcy. Osoba kontaktowa w placówce Nazwa ośrodka Formularz 1 Data ostatniej inwentaryzacji Inwentaryzacja wykonana przez Osoba kontaktowa w placówce Typ / kategoria hotelu i hotelu / konferencji Podstawowe informacje Hotel Hotel konferencyjny

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Ministerstwo wiodące i

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2013 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM Urz¹d Statystyczny w Katowicach Œl¹ski Oœrodek Badañ Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2006 r. Opracowanie powstało na podstawie wyników stałego badania

Bardziej szczegółowo

BAZA NOCLEGOWA - PRATULIN

BAZA NOCLEGOWA - PRATULIN Centrum Informacji Turystycznej w Siedlcach ul. Pułaskiego 7 tel. 503-068-593 e-mail: itsiedlce@gmail.com www.pttksiedlce.pl www.znurtembugu.pl\ BAZA NOCLEGOWA - PRATULIN ZDJĘCIE OBIEKTU NAZWA ODLEGŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.81.2013 Przedmiotem zamówienia jest : zadanie 1 przedmiotu zamówienia: Zapewnienie bazy dydaktycznej, zakwaterowania, wyżywienia

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. Informacje o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej turystyki pochodzą ze stałych badań statystycznych GUS. Dane dotyczące liczby obiektów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK HOTELARSTWA NR PROGRAMU- 422402 ILOŚĆ GODZIN 160 Klasa III MIEJSCE PRAKTYK Obiekty i zakłady hotelarskie Modelowy program praktyk

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/91/Samorząd_03 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 8.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; TECHNIK HOTELARSTWA Podstawy hotelarstwa 90 godz. BHP 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 2) rozróżnia zadania i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA Symbol cyfrowy 341[04] Spis treści Wprowadzenie I. Założenia programowo-organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Numer zs.zo.03.12.2010. (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Numer zs.zo.03.12.2010. (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Numer zapytania ofertowego zs.zo.03.12.2010 Wrocław, dn. 03 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Numer zs.zo.03.12.2010 (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. Informacja Sygnalna Maj, 2016 W Y B R A N E D A N E W dniu 31 VII 2015 r. w województwie łódzkim zlokalizowane były 352 turystyczne obiekty noclegowe. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo