Projekt p.n. Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią Realizator: Społeczny Instytut Ekologiczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt p.n. Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią Realizator: Społeczny Instytut Ekologiczny"

Transkrypt

1 Projekt p.n. Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią Realizator: Społeczny Instytut Ekologiczny MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

2 Witamy uczestników warsztatu konsultacyjnego w ramach działania A6: w grupach roboczych tematycznych p.t. Kryteria i uczestnictwo w sieci ekoturystycznej

3 Mariola Platte Prezes Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Inspektor WBN oraz członek Zarządu Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne Członkini Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego

4

5

6 ZACHODNIOMAZURSKA Lokalna Organizacja Turystyczna

7 KRYTERIA OBLIGATRYJNE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWNYCH

8 1. Przepisy Ustawy o działalności turystycznej 2. Przepisy prawa budowlanego, BHP, P-poż 3. Przepisy o ochronie środowiska, Ustawa o rolnictwie ekologicznym 4. Przepisy sanitarne 5. Inne przepisy wynikające ze specyfika działalności MUSI JE SPEŁNIĆ KAŻDY PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI W OKREŚLONYM USTAWAMI ZAKRESIE

9 KRYTERIA OBOWIĄZKOWE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SANITARNYCH

10 1. Przepisy dla zakładów przetwórczych, ubojni, hurtowni, producentów opakowań, transportu produktów spożywczych. 2. Przepisy dla zakładów gastronomicznych restauracje, bary, punkty małej gastronomii, posiłki domowe, 3. HACCP, Zasady GHP oraz GMP MUSI JE SPEŁNIĆ KAŻDY PODMIOT WPROWADZAJĄCY ŻYWNOŚĆ DO OBROTU W OKREŚLONYM ROZPORZĄDZENIAMI ZAKRESIE

11 Dobra Praktyka Rolnicza (Good Agriculture Practice GAP) termin oznacza całokształt działań związanych z pozyskiwaniem plonów z roślin uprawnych oraz żywca zwierzęcego. ( stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, przestrzegania zasad karencji przy stosowaniu środków ochrony roślin, utrzymanie odpowiedniego zmianowania, prowadzenie zapisu dokonywanych czynności produkcyjnych, stały, cykliczny nadzór weterynaryjny, paszporty dla zwierząt). Gospodarstwo musi mieć: uporządkowane i odpowiednio zabezpieczone urządzenia i maszyny rolnicze uporządkowaną gospodarkę ściekami i odpadami stałymi podpisaną umowę na wywóz nieczystości i śmieci oraz rachunki potwierdzające poszczególne działania.

12 Ważne jest, żeby każdy usługodawca posiadał aktualne badania lekarskie Badania obowiązują, między innymi osoby zatrudnione w podmiotach świadczących usługi turystyczne i hotelarskie, w zakładach żywienia zbiorowego, zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu, a także w gospodarstwach rolnych, w których produkuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu. Osoby prowadzące usługi agroturystyczne nie mogą być nosicielami chorób zakaźnych.

13 Wymogi dla prowadzących działalność gastronomiczną Obowiązujące polskie prawo żywnościowe jest ściśle zharmonizowane z wymogami Unii Europejskiej określonymi w stosownych dyrektywach i obejmuje wprost wymagania określone w rozporządzeniach, które mają pierwszeństwo przed regulacjami krajowymi. Podstawową ustawą jest: ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Żywności i Żywienia oraz działające bezpośrednio akty prawa europejskiego (rozporządzenia), między innymi: rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

14 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia nie stosuje się do: środków spożywczych produkowanych, przetwarzanych i przechowywanych w gospodarstwie domowym na potrzeby własne oraz do własnego spożycia w tym gospodarstwie, żywności pochodzenia zwierzęcego w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami: rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady artykułów rolno-spożywczych w zakresie jakości handlowej tych artykułów, określonej przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych osób zbierających indywidualnie grzyby rosnące w warunkach naturalnych

15 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jest właściwym organem do rejestracji oraz zatwierdzania zakładu. które: Zatwierdzanie i rejestracja dotyczy zakładów, produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego, wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i nie są objęte urzędową kontrolą Inspekcji Weterynaryjnej.

16 Dobra Praktyka Higieniczna (Good Hygiene Practice GHP) to działania, które muszą być podjęte, spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji i obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. Wskazania zawarte zostały w materiałach szkoleniowych. Pełne opracowanie w broszurze: Zasady GHP i GMP w gospodarstwach agroturystycznych. Jest to poradnik dla kwaterodawcy wiejskiego zatwierdzony przez Główny Inspektorat Sanitarny.

17 Działania, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Każda osoba uczestnicząca w produkcji żywności musi być przeszkolona pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. Poszczególne pomieszczenia, gdzie przygotowywana jest żywność oraz wyposażenie tych pomieszczeń, muszą stanowić ciąg technologiczny, uniemożliwiający krzyżowanie się surowców z gotowymi potrawami. Niezwykle przydatne w gospodarstwie agroturystycznym jest dodatkowe pomieszczenie kuchenne tzw. kuchnia letnia lub gospodarcza.

18 Działania, na które należy zwrócić szczególną uwagę. W kuchni dysponującej jednym pomieszczeniem trzeba wyodrębnić stanowiska, gdzie będą wykonywane poszczególne prace związane z przygotowaniem posiłków, począwszy od prac tzw. brudnych do stanowiska wydawania posiłków. Wskazane byłoby przygotowane potrawy wydać jednocześnie, a dopiero po konsumpcji zebrać naczynia i przystąpić do zmywania. Potrzebne są deski przeznaczone do obróbki technologicznej surowców osobne do obróbki mięsa, drobiu, wędlin, warzyw, ryb, produktów mącznych, sera. Należy oznaczyć je kolorami i w żadnym wypadku nie kroić niczego innego na desce przeznaczonej do cięcia drobiu (osobno gotowanego i osobno surowego).

19 KRYTERIA OBOWIĄZKOWE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW USTAWY O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

20 1. Przepisy Ustawy o rolnictwie ekologicznym 2. Warunki określone dla gospodarstw posiadających certyfikaty nadawane przez firmy certyfikujące 3. Warunki, które upoważniają do dopłat Unii Europejskiej z tytułu planów rolnośrodowiskowych 4. Inne warunki wynikające ze specyfiki produkcji ekologicznej MUSI JE SPEŁNIĆ KAŻDE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE I PRODUCENCI ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ ORAZ POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH

21 KRYTERIA OBOWIĄZKOWE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH

22 1. Warunki określone dla obiektów hotelarskich z nazwą chronioną ustawą (hotele, motele, pensjonaty, schroniska, kempingi, pola biwakowe) 2. Minimalne warunki dla INNYCH obiektów hotelarskich (najczęściej w tej grupie mieszczą się kwatery na wsi) 3. Warunki świadczenia usług przewodnickich, biur podróży, przewoźników itd MUSI JE SPEŁNIĆ KAŻDY PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI W OKREŚLONYM USTAWAMI ZAKRESIE

23 USTAWA O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. - Dz.U r. nr 55, poz. 578 z późniejszymi zmianami zmiany: Dz.U nr 124, poz i nr 203, poz.1966, Dz.U nr 6, poz. 41, nr 62, poz.576, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888, nr 96, poz. 959, nr 173, poz.1808, nr 188, poz.1945

24 WYMAGANIA USTAWOWE DLA: Hoteli, moteli - załącznik nr 1 do rozporządzenia pensjonatów- załącznik nr 2 kempingów(campingów), pól biwakowych - załącznik nr 3 domów wycieczkowych - załącznik nr 4 schronisk młodzieżowych - załącznik nr 5 schronisk - załącznik nr 6

25 MINIMALNE WYMAGANIA USTAWOWE DLA INNYCH OBIEKTÓW HOTELARSKICH O których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych ZAŁĄCZNIK NR 7

26 MINIMALNE WYMAGANIA USTAWOWE DLA OBIEKTÓW PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAŁĄCZNIK NR 8

27 OBIEKTY HOTELARSKIE Z NAZWĄ USTAWOWO CHRONIONĄ HOTELE obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów MOTELE hotel położony przy drogach, zapewniające możliwość korzystania z usług motoryzacyjnych i dysponujące parkingiem

28 OBIEKTY HOTELARSKIE Z NAZWĄ USTAWOWO CHRONIONĄ PENSJONATY obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie

29 OBIEKTY HOTELARSKIE Z NAZWĄ USTAWOWO CHRONIONĄ KEMPINGI (CAMPINGI) obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach i przyczepach samochodowych, domkach turystycznych lub innych obiektach stałych oraz pozwalające na przyrządzanie posiłków i parkowanie samochodów POLA BIWAKOWE obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach

30 OBIEKTY HOTELARSKIE Z NAZWĄ USTAWOWO CHRONIONĄ DOMY WYCIECZKOWE obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów

31 OBIEKTY HOTELARSKIE Z NAZWĄ USTAWOWO CHRONIONĄ SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów SCHRONISKA obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów

32 OBIEKTY HOTELARSKIE I N N E (grupa 2.) I. dla wynajmowania miejsc na ustawienie namiotów i przyczep samochodowych IV. dla wynajmowania miejsc w pomieszczeniach wspólnych (salach) II. dla wynajmowania miejsc w namiotach, przyczepach mieszkalnych, domkach turystycznych i obiektach prowizorycznych V. dla wynajmowania samodzielnych pokoi III. dla wynajmowania miejsc i świadczenia usług w budynkach stałych ZAŁĄCZNIK NR 7 Minimalne wymagania. NAM TO NIE WYSTARCZA TYM BARDZIEJ KLIENTOM

33 Minimum USTAWOWE

34

35

Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego

Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego Gospodarstwo agroturystyczne to przede wszystkim czynne gospodarstwo rolne. Świadczenie usług turystycznych w gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich MIINIISTERSTWO GOSPODARKII DEPARTAMENT TURYSTYKII MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich WARSZAWA 23 25 listopad

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia;

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG Zagadnienia: Czynniki ryzyka zdrowia i jakości żywności; Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; Ustawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE Opracowanie Anna Hutyra, Centrum Euro Info Gdańsk, 2003 Aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka jako dodatkowe źródło dochodu

Agroturystyka jako dodatkowe źródło dochodu Agroturystyka jako dodatkowe źródło dochodu 20.10.2010 Prowadzący: Bogdan Bernat Bogdan Bernat 2010 Seminarium współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności 24 BSiE Dorota Stankiewicz Informacja BSiE nr 963 (IP 102G) Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności Nadzór nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywności w Polsce opiera się na dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej dr n med. Marek Ludwik Grabowski Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang.gmp) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang.ghp) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01

Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Renata Danasiewicz Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2012 r. (poz....) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Podstawa programowa, o której mowa w niniejszym załączniku, została

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Łomża, styczeń 2008 Projekt Centrum Zielonych Technologii realizowany przy udziale środków

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki

Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki Znajomość przepisów ma szczególne znaczenie przy wszelkich zobowiązaniach podatkowych, ubieganiu się środki pomocowe lub kredyty preferencyjne, a także w formułowaniu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r.

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-05 Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP WYMAGANIA DLA SYSTEMU QAFP Część ogólna WARSZAWA Wyd. 4 z dnia 24.12.2013 Strona 1 z 20 Autorzy: Prof. dr hab. Mieczysław Wiesław Obiedziński Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) tj. z dnia 29 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 914) (zm. Dz.U. 2011 Nr 171, poz. 1016, Dz.U. 2011

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 Sporządził: Małgorzata Szołkowska Strona 1 z 64 Ocena stanu sanitarno higienicznego obiektów żywieniowo żywnościowych na terenie

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang. GHP) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny ABC Biznesu Jak założyć mały zakład gastronomiczny Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci małej firmy gastronomicznej / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne :

Obowiązujące akty prawne : WYMAGANIA SANITARNE DLA ZAKŁADÓW śywienia ZBIOROWEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO Przepisy prawa Stołówka szkolna lub przedszkolna prowadząca jakąkolwiek formę wyŝywienia dla dzieci, staje się jednym z elementów sektora

Bardziej szczegółowo

HACCP W HANDLU DETALICZNYM

HACCP W HANDLU DETALICZNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ HACCP W HANDLU DETALICZNYM Marzec, 2004 Autorzy pierwszego wydania: Jerzy Chrząszcz, Joanna Drapińska, Bogdan

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Kancelaria Sejmu s. 1/69 Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182,

Bardziej szczegółowo

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki 11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Poradnik organizatora imprez. Czym jest impreza?

Poradnik organizatora imprez. Czym jest impreza? Poradnik organizatora imprez Zorganizowanie imprezy - koncertu, festynu czy zawodów - zarówno na wolnym powietrzu, jak i w zamkniętym budynku to nie tylko realizacja ciekawego pomysłu. Na organizatorach

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo