KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A."

Transkrypt

1 KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy WOJCIECH DOMARACKI Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Streszczenie W artykule opisano system zarz dzania magazynem Oracle WMS stosowany w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma S.A. Przedstawiono jego funkcjonalno oraz system kodów kreskowych, z którym Oracle WMS jest zintegrowany. Omówiono korzy ci z wdro enia omawianego systemu oraz czynniki, dzi ki którym je osi gni to. Artykuł ko czy wskazanie nowych technologii, które zamierza si zastosowa w zarz dzania magazynem Polpharmy w najbli szej przyszło ci. Słowa kluczowe: system zarz dzania magazynem, systemy logistyczne, system kodów kreskowych. 1. Wprowadzenie Obecnie najszerszy zakres funkcji wspomagaj cych zarz dzanie magazynami oferuj systemy okre lane mianem WMS (Warehouse Management System). System WMS jest,,wyspecjalizowanym i wydajnym narz dziem wspomagaj cym wszelkie techniczne operacje realizowane w magazynie i zwi zane z fizycznym procesem lokowania towarów w magazynie, na ogół pozwalaj cym na zarz dzanie dowoln ilo ci magazynów, ich podziałem na ró ne obszary, klasy i miejsca magazynowe [3]. System ten na ogół współpracuje z nadrz dnym systemem odpowiedzialnym za zarz dzanie zasobami całego przedsi biorstwa, np. systemem klasy ERP (Enterprise Resources Planning). Systemy klasy WMS s przeznaczone dla centrów logistycznych i dystrybucyjnych oraz rozbudowanych zapleczy magazynowych firm produkcyjnych. Konieczno stosowania wyrafinowanych rozwi za informatycznych klasy WMS wynika z nast puj cych przesłanek, które pojawiły si w obszarze dystrybucji [5]: zwi kszenie liczby asortymentów, wprowadzenie kilku rodzajów opakowa dla jednego asortymentu, wzrost liczby zamówie od odbiorców, zmniejszenie ilo ci zamawianego asortymentu w ramach poszczególnych pozycji jednego zamówienia, wymaganie krótszych terminów realizacji, przerzucenie kosztów logistycznych na dostawc. W podanych warunkach systemy WMS pozwalaj zachowa lub zwi kszy poziom obsługi klienta, dzi ki odpowiednim algorytmom oraz współpracy z urz dzeniami technicznymi, co umo liwia zwi kszenie efektywno ci działa logistycznych. Wspomagaj one zarz dzanie procesami magazynowymi zgodnie z ró nymi strategiami magazynowania oraz nadzoruj racjonalne rozmieszczenie zapasów, wykorzystuj c przy tym techniki automatycznego zbierania i gromadzenia

2 Arkadiusz Januszewski, Wojciech Domaracki Komputerowo wspomagany system zarz dzanie magazynem w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma S.A. 205 danych (ADC Automatic Data Capture) [4]. Odpowiednie zarz dzanie procesem magazynowym i jego poszczególnymi czynno ciami poprawia szybko dost pu do składowanych zapasów, skraca czas realizacji operacji magazynowych i zwi ksza przepustowo magazynu, co w konsekwencji owocuje szybsz realizacj zamówie klientów i redukcj kosztów logistycznych. Celem artykułu jest przedstawienie systemu WMS i korzy ci z jego wdro enia w przedsi biorstwie produkcyjnym Zakłady Farmaceutycznych Polpharma S.A. 2. Działalno zakładu farmaceutycznego Polpharma S.A. Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. s obecnie najwi kszym zakładem farmaceutycznym w Polsce pod wzgl dem produkcji wyrobów gotowych. Pozycj tak firma osi gn ła dzi ki podj ciu wielu działa restrukturyzacyjnych i usprawniaj cych, a w szczególno ci: zbudowaniu silnego zespołu do wiadczonej kadry kierowniczej, restrukturyzacji zatrudnienia w obszarze produkcji i gospodarki magazynowej, wdro eniu zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania (Good Manufacturing Practise GMP), zbudowaniu efektywnej infrastruktury informatycznej, niezb dnej do zarz dzania firm. Warunki, jakimi obecnie dysponuje Polpharma, pozwalaj nie tylko produkowa wyroby własne, ale równie wiadczy szeroki zakres usług w zakresie produkcji kontraktowej. Zakłady posiadaj dwa główne budynki produkcyjne: produkcji form suchych (tabletek, dra etek, kapsułek) i produkcji ampułek. Dzi ki wprowadzeniu zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania obowi zuj cych w krajach Unii Europejskiej oraz w USA, warunki produkcji w zakładzie s całkowicie zgodne z najwy szymi wiatowymi standardami w produkcji leków. Zasady GMP okre laj nie tylko procedury jako ci wytwarzania leków, ale okre laj te infrastruktur, urz dzenia produkcyjne i cały sposób organizacji i kontrolowania produkcji. Urz dzenia produkcyjne sterowane s komputerowo według uło onych wcze niej procesów recepturowych. Zadanie operatora produkcyjnego polega na wybraniu odpowiedniej receptury i akceptacji poprzez wci ni cie guzika START. Dzi ki temu proces produkcyjny przebiega tak, jak zostało to zdefiniowane w dokumentacji. Operacje produkcyjne takie jak: nawa enie, przesiewanie surowców, granulacja, suszenie, mielenie, formowanie w tabletki, kapsułki czy dra etki oraz cały proces pakowania poł czono w hermetyczne linie technologiczne, przy ograniczeniu człowieka do minimum. W oddziale produkcji form suchych zastosowano hermetyczne linie technologiczne, które minimalizuj ryzyko zanieczyszczenie jednych produktów cz stkami innych oraz umo liwiaj utrzymanie stałego ci nienia w procesach produkcyjnych. Na terenie zakładu Polpharmy zlokalizowane jest Centrum Logistyczne Magazyn Wysokiego Składowania (MWS), które pełni rol magazynu centralnego, do którego,,spływaj wyroby gotowe wyprodukowane na terenie Polpharmy, oraz surowce i opakowania, które dostarczaj dostawcy zewn trzni. Całkowita pojemno magazynu wynosi około miejsc paletowych zlokalizowanych w strefie wysokiego składowania oraz 400 miejsc paletowych w strefie kompletacji. Dzi ki zastosowaniu konstrukcji stalowych, które umo liwiaj ud wig stropu bez zastosowania filarów, powierzchnia magazynowa jest wykorzystywana w 100%. MWS jest podzielony na pi stref: stref kompletacji wyrobów gotowych, stref wysokiego składowania, stref bufora produkcyjnego, stref specjalnego składowania,

3 206 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 stref przyj oraz konsolidacji i wysyłek. W strefie kompletacji przygotowuje si wyroby gotowe według zamówie klientów zewn trznych. W strefie tej znajduj si dwa rodzaje regałów: regały dedykowane towarom szybko rotuj cym oraz regały przeznaczone dla towarów wolniej rotuj cych. W zlokalizowanej w rodkowej cz ci magazynu strefie wysokiego składowania, która zajmuje najwi ksz cz magazynu - 70%, znajduj si 22 regały wysokiego składowania. Regały zbudowane s ze słupów wsporczych posiadaj cych perforacj z okre lon podziałk, celem umo liwienia regulacji wysoko ci gniazda paletowego. Strefa bufora produkcyjnego jest przeznaczona na kompletowanie surowców potrzebnych do produkcji. Strefa specjalnego składowania jest oddzielnym pomieszczeniem, podzielonym na dwie cz ci: pomieszczenie przeznaczone na składowanie substancji narkotycznych oraz chłodni. Wst p do tej strefy maj tylko niektórzy operatorzy magazynowi, posiadaj cy odpowiednie hasło oraz klucz. Strefa konsolidacji wysyłek i strefa przyj jest cz ci magazynu przeznaczon do wysyłania wyrobu gotowego do klienta oraz odbioru surowców. Strefa ta znajduje si blisko bram magazynowych (doków), co znacznie redukuje zb dne ruchy w magazynie. Bezbł dne skompletowanie odpowiednich surowców, opakowa oraz wyrobów gotowych (Polpharma posiada około 400 ró norodnych indeksów asortymentu) jest ogromnym problemem logistycznym i wymaga zastosowania zaawansowanych rozwi za informatycznych. Wszystkim strefami opisanymi powy ej steruje i nadzoruje informatyczny system Oracle WMS. 3. System zarz dzania magazynem Oracle WMS System Zarz dzania Magazynem WMS został wdro ony w Polpharmie w 2004 roku. Jest jednym z modułów zintegrowanego systemu zarz dzania przedsi biorstwem firmy Oracle. Moduł Oracle WMS jest stosunkowo nowym produktem, a wdro enie w zakładach Polpharmy tego systemu jest pierwszym wdro eniem w Polsce i jednym z niewielu w Europie. System obsługuje takie funkcje jak: zarz dzanie zapasami w magazynie, konfiguracja magazynu, tworzenie harmonogramu zada, zaawansowane metody pobra z magazynu oraz usługi zwi kszaj ce warto produktów. W Polpharmie aplikacja Oracle WMS jest dedykowana głównie obsłudze Magazynu Wysokiego Składowania, ale jest stosowana równie w pozostałych cz ciach gospodarki magazynowej Przedsi biorstwa. Wspomaga przyj cia, ruchy wewn trz-magazynowe, inwentaryzacj, kompletacj i wysyłki, zarówno do klientów zewn trznych Polpharmy, jak i do wydziałów produkcyjnych. Aplikacja WMS w Polpharmie ma zapewni realizacj zada zwi zanych z ła cuchem dostaw w nast puj cych dziedzinach: logistyka przyj, logistyka wysyłek i zwrotów, logistyka wyrobów gotowych oraz surowców i półproduktów. Swoim zakresem system WMS obejmuje równie strategie biznesowe produkcji i dystrybucji, zaawansowane usługi zwi kszaj ce warto produktu, takie jak produkcja na zamówienie. Tabela 1 przedstawia procesy gospodarcze przedsi biorstwa Polpharmy obsługiwane przez Oracle WMS. Na aplikacj Oracle WMS w Polpharmie składaj si dwa moduły: graficzny i mobilny. Dost p do modułu graficznego jest realizowany poprzez przegl dark internetow. Moduł mobilny wykorzystuje łatwy w obsłudze interfejs, dostosowany do funkcjonuj cych w magazynie terminali r cznych oraz wózkowych obsługiwany. Terminale komunikuj si z aplikacj poprzez sie radiow (RF). Na sie radiow składaj si terminale r czne i wózkowe, drukarki etykiet oraz punkty dost powe (Access Point).

4 Arkadiusz Januszewski, Wojciech Domaracki Komputerowo wspomagany system zarz dzanie magazynem w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma S.A. 207 Tabela 1. Procesy gospodarcze Polpharma S.A. obsługiwane przez Oracle WMS Logistyka przyj Logistyka wysyłek Logistyka zwrotów Usługi zwi kszaj ce warto produktów i produkcja Zarz dzanie magazynem, zapasami i składowaniem ródło: Opracowanie własne. przyj cia kontrola odbioru drukowanie kodów paskowych kierowane przekazywanie do magazynu i optymalizacja składowania dostosowawczy system bezpo rednich przepływów planowanie podró y i dostaw przydzielenie doku i stanowiska definiowanie tzw. fali pobra generowanie zadania uruchamiaj cego proces pobierania i przydzielanie zapasów metody pobierania pobieranie kierowane pakowanie w kartony drukowanie etykiet zdefiniowanych dla klienta konsolidacja i załadunek wysyłki na platformie załadunkowej weryfikacja i zamkniecie wysyłki przyjmowanie dokumentów zwrotu materiałów zwroty do dostawców tworzenie i rozkładanie zestawów oraz lekki monta zamówienia wymagaj ce zmian specyfikacji materiałowych i zmian konstrukcyjnych drukowanie etykiet zdefiniowanych dla produktu automatyczne uzupełnianie zapasów zarz dzanie pojemnikami status kontrolny materiału pulpit operatora systemu WMS konfiguracja stref klasyfikacja i analiza ABC tworzenie raportów magazynowych ledzenie własno ci zapasów Kontrola ruchów w magazynie opiera si na autoryzacjach nadanych przez administratora aplikacji u ytkownikom ko cowym modułu mobilnego. Operator wyszczególnionego zasobu otrzymuje na terminalu r cznym b d wózkowym jedynie typ zadania, który odpowiada autoryzacji operatora tego zasobu, np. operator wózka systemowego (wózka wysokiego składowania) otrzymuje dostaje tylko zadania przypisane do swojego zasobu. W podobny sposób w Polpharmie s kontrolowane tak zwane Strefy Specjalnego Nadzoru. Jedynie operatorzy tych stref maj do nich dost p w aplikacji. W sterowaniu wydaniami i przesuni ciami wewn trz-magazynowymi wykorzystuje si odpowiednie reguły, np. reguła FEFO mówi, e nale y wyda ten produkt, którego okres utraty wa no ci jest najkrótszy. Podstawow zalet aplikacji Oracle WMS jest całkowita integracja z systemem kodów kreskowych i mobilnymi terminalami, w które s wyposa eni wszyscy operatorzy magazynowi. Wszystkie terminale, r czne i wózkowe, s zaopatrzone w czytniki kodów kreskowych i komunikuj si z centraln baz danych drog radiow. Za ich pomoc operatorzy odczytuj sugestie sys-

5 208 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 temu dotycz ce lokalizacji, z której nale y pobra lub do której nale y odło y towar. Operator potwierdza pobranie jednostki logistycznej z lokalizacji macierzystej, czy te odło enie do lokalizacji docelowej poprzez zeskanowanie odpowiedniej etykiety z kodem kreskowym. System kodów kreskowych w Polpharmie jest oparty na globalnych standardach systemu EAN/UCC [8]. Oznacza to m.in., e gdy do Polpharmy trafiaj ładunki od dowolnego uczestnika systemu EAN/UCC, z dowolnego miejsca na wiecie, to nie ma potrzeby generowania nowej etykiety z kodem kreskowym. Wprowadzanie informacji o ładunku do systemu WMS odbywa si poprzez zeskanowanie kodu kreskowego z etykiety dostawcy. Etykiety logistyczne z kodami kreskowymi naklejane s na ka d palet wchodz c i wychodz c z Magazynu Wysokiego Składowania, jak równie na ka dy karton zbiorczy z wyrobami gotowymi. W Zakładach Farmaceutycznych Polpharma S.A wykorzystuje si cztery rodzaje etykiet: etykiety stosowane na opakowania zbiorcze wyrobów gotowych, etykiety stosowane na paletach, etykiety EAN 13 jako identyfikator pobieranych próbek, etykiety na wydane surowce i materiały na poszczególne oddziały produkcyjne. Najwi cej informacji jest zawartych na etykietach przeznaczonych dla opakowa zbiorczych wyrobów gotowych, czyli wyrobów przeznaczonych do wysyłki (rys. 1). W ród elementów odwzorowanych w kodach kreskowych, umieszczonych na etykiecie dla opakowa zbiorczych wyrobów gotowych jest: Globalny Numer Jednostki Handlowej (Global Trade Item Number GTIN), data wa no ci, numer serii, ilo opakowa jednostkowych w kartonie zbiorczym oraz Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (Serial Shipping Container Code SSCC). GTIN jest identyfikatorem wyrobu gotowego, który w postaci kodu kreskowego znajduje si te na kartonikach jednostkowych. Numer SSCC jest unikalnym w skali wiata 18 cyfrowym identyfikatorem jednostki logistycznej (kartonu zbiorczego lub palety). Odpowiednie drukarki do wydruku etykiet z kodami kreskowymi na kartony zbiorcze s zlokalizowane przy ko cach linii pakuj cych i s gotowe do wydruku nowych etykiet. Etykieta przeznaczona na palety zawiera informacj o nazwie firmy, logo firmy oraz kod kreskowy SSCC. Etykieta z numerem EAN 13 jest przeznaczona natomiast do identyfikacji próbek surowców pobieranych do bada kontroli jako ci. Etykiet surowcow stosuje si podczas wyda surowców na poszczególne oddziały produkcyjne. Zawiera ona kod SSCC, oraz w odró nieniu od innych etykiet dodatkowe pole nazwane statusem serii. Ka dy surowiec, który został zamówiony od dostawcy zewn trznego musi zosta zweryfikowany przez komórk Kontroli Jako ci. Je eli surowiec spełnia wymagania i mo e zosta zu yty w procesie produkcyjnym Kontrola Jako- ci w systemie zwalnia materiał oznaczaj c status serii jako QCOK. W przypadku negatywnego wyniku badania pojawia si informacja QCHOLD, która oznacza wstrzymanie surowca, czyli zakaz jego wydania na oddziały produkcyjne.

6 Arkadiusz Januszewski, Wojciech Domaracki Komputerowo wspomagany system zarz dzanie magazynem w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma S.A. 209 Rys. 1. Wzór etykiety na opakowania zbiorcze wyrobu gotowego ródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów udost pnionych przez Polpharma S.A. 4. Korzy ci z wdro enia systemu Oracle WMS w Polpharma S.A. Wdro enie systemu Oracle WMS i systemu kodów kreskowych opartego na globalnych standardach EAN/UCC znacz co usprawniło realizacj procesów logistyki wewn trznej i zewn trznej Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. Najwa niejsze korzy ci z wdro enia systemu Oracle WMS zostały przedstawione na rysunku 2. Korzy ci te osi gni to dzi ki: rejestracji zdarze i transakcji w magazynie w momencie ich realizacji, co spowodowało ograniczenie ilo ci bł dów ludzkich oraz wpłyn ło na zwi kszenie szybko ci danych wprowadzanych do systemu, zastosowaniu systemu kodów kreskowych, które umo liwiło rejestrowanie miejsca składowania z dokładno ci do jednej palety i pozwoliło na szybkie zlokalizowanie miejsca składowania ka dej palety, aplikacji, w której definiuje si reguły dotycz ce sugerowanej lokalizacji oraz reguł wybierania serii asortymentu pod zamówienie,

7 210 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 zastosowaniu bezprzewodowych urz dze terminali r cznych oraz wózkowych, co umo liwiło automatyczne generowanie zada magazynowych, zarz dzanie tymi zadaniami oraz sprawdzenie stopnia wykonania zadania w czasie rzeczywistym, funkcji generowaniu raportów, która umo liwia w czasie rzeczywistym uzyska informacje o zapełnieniu ( zatowarowania ) magazynu do poziomu jednej palety. Dzi ki wdro eniu systemu Oracle WMS w Polpharmie: zredukowano mo liwo powstania pomyłki w trakcie przyjmowania lub wydawania towarów, a w konsekwencji zapewniono wysoki stopie zgodno ci stanów rzeczywistych i stanów ksi gowych; zmaksymalizowano wykorzystanie powierzchni magazynowej; przyspieszono realizacj procesów przyjmowania i wydawania towarów. Pulpit materiałowy Mo liwo rejestrowania i szybkiego zlokalizowania miejsca składowania ka dej palety Informacja w czasie rzeczywistym o stopniu zatowarowaniu z dokładno ci do jednej palety Kody kreskowe Rejestracja ka dej operacji w czasie rzeczywistym Redukcja bł dów ludzkich ZALETY Zadania magazynowe Automatyczne generowanie zada Zarz dzanie zadaniami Stopie wykonania zada Reguły Mo liwo definiowania sugerowanego odkładania do ka dej ze stref (np. Reguła pierwszego wolnego miejsca) Mo liwo definiowania reguł wybierania serii pod zamówienie pod zamówienie sprzeda y (np. FEFO, FIFO) Rys. 2. Zalety wdro enia systemu Oracle WMS w Polpharma S.A. ródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów udost pnionych przez Polpharma S.A. Oprócz gospodarki magazynowej system Oracle WMS jest wykorzystywany równie w transporcie i spedycji. W tej sferze działalno ci wykorzystuje si funkcje planowania tras, która umo liwia zminimalizowanie liczby kilometrów oraz liczby pojazdów niezb dnych do transportu. Bior c pod uwag opisane korzy ci wdro enie systemu Oracle WMS w Polpharmie nale y uzna za du y sukces.

8 Arkadiusz Januszewski, Wojciech Domaracki Komputerowo wspomagany system zarz dzanie magazynem w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma S.A Kierunki rozwoju systemu logistycznego w Polpharma S.A. Zwi kszaj ca si konkurencja na rynku oraz pojawienie si nowych coraz to bardziej innowacyjnych rozwi za logistycznych powoduje, e Polpharma przygotowuje si do kolejnych projektów maj cych za zadanie zwi kszenie efektywno ci wykonywanej pracy w magazynie. Do takich projektów nale y wdro enie systemu sterowania głosem (Voice Control System) [2, 7] oraz technologii RFID (Radio Frequency Identification), która umo liwia kontrol przepływu towarów w oparciu o zdalny odczyt i zapis danych [1, 6]. Technologie głosowe wykorzystywane s ju przez mi dzynarodowe koncerny oraz przez wiod ce firmy logistyczne na wiecie oraz w Polsce. Wdro enie wymienionych wy ej rozwi za umo liwiło by skrócenie czasów wykonywania ró nych operacji w gospodarce magazynowej. Standardy czasowe wskazuj czasy takich operacji magazynowych jak: przyj cie dostawy, kompletacja surowców pod zamówienie, konsolidacja wyrobu gotowego, przyj cie zwrotów od klienta. Wska niki te s w Polpharmie dokładnie mierzone, analizowane i prezentowane na cyklicznych spotkaniach kadry zarz dzaj cej. Traktowane s one jako mierniki efektywno ci procesów logistycznych, które nale y ustawicznie poprawia. [1] Bazela P.: RFID technologia automatycznej identyfikacji. Logistyka, nr 5, [2] Bielewicz A.: ródła rezerw. Computerworld, 2 marc, [3] Majewski J.: Informatyka dla logistyki. Seria Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Pozna [4] Majewski J.: Jeszcze raz o zintegrowanych ła cuchach dostaw. Computerworld 20 czerwca, [5] Niemczyk A.: Magazynowe systemy informatyczne funkcjonalno systemów. Logistyka, nr 3, [6] Puto M.: Identyfikacja metod RFID. Logistyka, nr 1, [7] Systemy sterowania głosem. Broszura informacyjna firmy SKK Systemy kodów kreskowych, [8] Strona internetowa organizacji GS1 Polska,

9 212 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 COMPUTER-BASED WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS IN POLPHARMA S.A Summary The Oracle Warehouse Management System in Polpharma was described in the paper. The bar-code system which is integrated with Oracle WMS was discussed. Then the benefits of Oracle WMS implemented in Polpharma were presented. At the end of article the new technological solutions which are to be considered for application in nearest future in order to improve the warehouse management were pointed out. Keywords: Warehouse Management System, logistic systems, bar code systems. Arkadiusz Januszewski Wydział Zarz dzania, Katedra In ynierii Zarz dzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Ul. Kaliskiego 7 bud.3.1., Bydgoszcz Wojciech Domaracki Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Ul. Pelpli ska 19, Starogard Gda ski

Systemy informatyczne handlu detalicznego

Systemy informatyczne handlu detalicznego dr inż. Paweł Morawski Systemy informatyczne handlu detalicznego semestr zimowy 2014/2015 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl www.gs1pl.org www.epcglobal.pl Dlaczego wg standardów GS1? Żaden magazyn nie działa w oderwaniu od otoczenia. Materiały są do niego dostarczane z zewnątrz i są z niego ekspediowane na

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Zwykły magazyn. Centralny magazyn

Zwykły magazyn. Centralny magazyn Zwykły magazyn Centralny magazyn Celem mojej pracy jest zaprezentowanie i przedstawienie w formie pisemnej zasad prawidłowego funkcjonowania magazynów zarówno w przemyśle jak i handlu oraz zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX www.inspectorex.pl SYSTEM DO PROWADZENIA PASZPORTYZACJI ORAZ EFEKTYWNEJ KONTROLI URZĄDZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM. Inspector-Ex

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

WMS System Zarządzania Powierzchnią Magazynową

WMS System Zarządzania Powierzchnią Magazynową WMS System Zarządzania Powierzchnią Magazynową SKRÓCONY OPIS FUNKCJONALNOŚCI 1. URZĄDZENIA MOBILNE 2. ADRESOWANIE 3. ADMINISTRACJA 4. MAGAZYN 5. DYSPOZYCJE 6. KARTOTEKI 7. ETYKIETY 8. RAPORTY 9. MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem.

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL Kim jesteśmy REWISTA WMS GLOBAL Zmienia się technologia, zmieniają się potrzeby. Nasza misja wciąż pozostaje ta sama. Usprawnić życie firmy, ułatwić pracę człowieka, udoskonalić proces. Od blisko 15 lat

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA FABRYKA MASZYN SPO YWCZYCH SPOMASZ PLESZEW S.A. PROCES: UTRZYMANIE RUCHU Gospodarka inwestycyjna K-1.00.00 Wydanie 4 Strona 2 Stron 7 SPIS TRE CI 1. Cel procedury... 2. Powi zania.... Zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 NETTO Sp. z o.o. 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem 2012.09.28 Inteligentne zarządzanie majątkiem Inteligentne zarządzanie majątkiem Potrzeby instytucji finansowych 2012.09.28 2 SmartMedia Ewidencja majątku Jaki majątek posiadam? Ile jest wart? Kto jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania Spis treści Spis ilustracji Spis tabel Podziękowania Wstęp XI XV XVII XIX 1. Rola magazynu 1 Wprowadzenie 1 Rodzaje operacji magazynowych 3 Dlaczego składujemy towar? 9 Lokalizacja magazynu 12 Dość magazynów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM OPRACOWANIE MARCIN REWERS MAREK PLUCINSKI

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM OPRACOWANIE MARCIN REWERS MAREK PLUCINSKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM OPRACOWANIE MARCIN REWERS MAREK PLUCINSKI Głównym zadaniem zarządzania magazynem jest właściwa obsługa gromadzonego zapasu poprzez: zapewnienie identyfikacji dóbr wchodzących do magazynu,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

GS1 pomaga wprowadzać zintegrowane podejście w przedsiębiorstwach. transportowo-logistycznych

GS1 pomaga wprowadzać zintegrowane podejście w przedsiębiorstwach. transportowo-logistycznych GS1 pomaga wprowadzać zintegrowane podejście w przedsiębiorstwach transportowo-logistycznych Już od ponad 30 lat organizacja GS1 angażuje się w opracowywanie wdrażanie globalnych standardów wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KODÓW KRESKOWYCH W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHAMI DOSTAW W FIRMIE PHILIP MORRIS POLSKA SA.

WYKORZYSTANIE KODÓW KRESKOWYCH W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHAMI DOSTAW W FIRMIE PHILIP MORRIS POLSKA SA. Philip Morris Polska SA WYKORZYSTANIE KODÓW KRESKOWYCH W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHAMI DOSTAW W FIRMIE PHILIP MORRIS POLSKA SA. Wstęp Philip Morris Polska S.A. jest firmą należącą do międzynarodowego koncernu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

KREPTD Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego Prezentacja publiczna w ramach PO PC 23 kwietnia 2015 r. 1 Cel projektu Głównym celem projektu KREPTD jest poprawa bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Wpływ informatyki na logistykę cz. 12 05.07.2004 r. Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Pełna sprawność systemu informatycznego WMS osiągana jest wtedy, gdy jest on wspomagany

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS

ZAAWANSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS ZAAWANSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS SYSTEM MAGAZYNIER JEST PRODUKTEM DEDYKOWANYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH OPROGRAMOWANIE ERP COMARCH CDN XL. JEST TO KOM- PLEKSOWE ROZWIĄZANIE INFORMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla dystrybucji

Sage ERP X3 dla dystrybucji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym szeroką gamę rozwiązań dla firm z branży dystrybucyjnej. Poprzez szerokie możliwości parametryzacji system można dopasować do konkretnych potrzeb w zależności

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej INCO w sprawie rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków.

Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej INCO w sprawie rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków. Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej INCO w sprawie rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków. I. Postanowienia ogólne. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 28.06.2006r

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie Zmiany w Podręczniku Realizacji PIS (wersja z dnia 25 sierpnia 2008) (W odniesieniu do wersji z 11 lipca 2008 zatwierdzonej warunkowo przez Bank Światowy w dniu 21 lipca 2008) Strona Wersja zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły)

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły) ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo