procesów magazynowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "procesów magazynowych"

Transkrypt

1 REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych Anna Rożej, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska Kwalifikacja A.30.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK

2 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców: dr. hab. Jana Długosza, mgr inż. Edyty Majkowskiej i dr. Tomasza Karpowicza Typ szkoły: technikum. Zawód: technik logistyk. Kwalifikacja: A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania. Część kwalifikacji: 2. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych. Rok dopuszczenia: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydanie I ISBN Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Barbara Jaworska (redaktor koordynator) Julia Konkołowicz-Pniewska (redaktor merytoryczny) Agnieszka Wiąckowska (tłumaczenie podstawowych pojęć na jęz. angielski) Magdalena Wessel-Zasadzka (tłumaczenie podstawowych pojęć na jęz. niemiecki) Konsultacje: mgr Artur Gontarz, mgr Anna Wawruch-Lis Redakcja językowa: Katarzyna Sobiepanek-Szczęsna (red.), Ewa Wojtyra (kor.) Redakcja techniczna: Elżbieta Walczak Projekt okładki: Małgorzata Wójcicka Fotografia na okładce: (magazyn)tylerolson/shutterstock.com Fotoedycja: Agata Bażyńska Skład i łamanie: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96 Tel.: Infolinia: Druk i oprawa: Orthdruk sp. z o.o., Białystok Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na Polska Izba Książki

3 SPIS TREŚCI 3 Wstęp I. Zapasy w przedsiębiorstwie Definicja i klasyfikacja zapasów Gospodarka zapasami i struktura zapasów Analiza i prognozowanie popytu Metody ustalania wielkości dostaw Systemy zamawiania towarów II. Zarządzanie zapasami Cele zarządzania zapasami Zasady zarządzania zapasami Koszty zapasów Zarządzanie zapasami grup asortymentowych Kontrola zapasów Poziom obsługi klienta III. Procesy w magazynie Magazyn pojęcia i definicje Rodzaje, funkcje i zadania magazynów Obszary magazynowe podział na strefy Proces przyjęcia towaru Proces składowania Automatyzacja procesu składowania Obsługa procesu składowania Kompletacja Procesy wydania towaru Czynności związane z przechowywaniem towarów Czynności związane z przygotowaniem ładunku do przewozu Ubytki podczas magazynowania IV. Przechowywanie materiałów Rodzaje składowanych materiałów Warunki i parametry przechowywania Rozmieszczenie zapasów Wyposażenie techniczne wykorzystywane w procesie składowania Jednostki ładunkowe Rodzaje opakowań Oznakowanie towarów V. Transportowe czynności magazynowe Wyposażenie transportowe Środki transportu wewnętrznego Transport wewnętrzny Inne urządzenia wykorzystywane w magazynie

4 4 SPIS TEŚCI VI. Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej Potrzeba właściwego zagospodarowania przestrzeni magazynowej Przepisy prawa i normy zagospodarowania przestrzeni magazynowej Ocena zagospodarowania przestrzeni magazynowej Optymalizacja wykorzystania przestrzeni magazynowej Wskaźniki efektywności gospodarki magazynowej Wybór kontrahenta Odpowiedzialność kierownictwa i pracowników magazynu VII. Informatyka w magazynie Systemy informatyczne wykorzystywane w magazynie Zasady automatycznej identyfikacji towarów Skanery i ich zastosowanie VIII. Koszty i dokumentacja Koszty magazynowania Koszty usług logistycznych Inwentaryzacja w magazynie Rodzaje dokumentów magazynowych Zasady sporządzania dokumentów magazynowych Słowniczek Wykaz podstawowych pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim Literatura Spis ilustracji i fotografii

5 WSTĘP 5 WSTĘP W wyniku zmian społeczno-gospodarczych w kraju oraz wejścia Polski do Unii Europejskiej zauważono rosnące znaczenie gospodarki magazynowej. Zaczęto traktować ją jako ważne ogniwo łańcucha dostaw, gdyż ma ona istotny wpływ na cały system logistyczny oraz kompleksowe działanie przedsiębiorstw. W Polsce jednak jest to dziedzina, która nadal wymaga udoskonalenia. Przez magazynowanie rozumiemy proces logistyczny, którego zadaniem jest stworzenie możliwości gromadzenia i przechowywania zapasów. Są to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom 1. Zatem gospodarka magazynowa oznacza działalność, w skład której wchodzi zespół środków, czynności organizacyjnych, technicznych i zadań ekonomicznych związanych z przechowywaniem zapasów magazynowych 2. Podstawową jej jednostką organizacyjną jest magazyn (skład), wyposażony w środki techniczno-organizacyjne, umożliwiające przechowywanie zapasów zgodnie z obowiązującymi zasadami 3. Do podstawowych funkcji gospodarki magazynowej zaliczamy: tworzenie, adaptację i eksploatację powierzchni magazynowych; przyjmowanie i wydawanie zapasów, łącznie z procesami transportowymi, ewidencyjnymi, komplementacyjnymi i innymi; zabezpieczenie magazynów przed pożarami oraz zapasów przed kradzieżami i ubytkami; stosowanie właściwej technologii przechowywania zapasów, np.: chłodni, klimatyzacji, wentylacji, suszarni; inne funkcje. Głównym zadaniem gospodarki magazynowej jest stworzenie warunków do zapewnienia ciągłego zaopatrywania produkcji, kompletowania materiałów niezbędnych do zużycia i wyrobów gotowych do wysyłki, a także przygotowanie towarów zgodnie z życzeniami nabywców. Procesy magazynowe skupiają się wokół czynności przechowywania, transportu, zabezpieczenia, a także zapewnienia odpowiedniej jakości zapasów. Konieczność magazynowania wynika z faktu, że czas produkcji danych dóbr nie pokrywa się z czasem ich konsumpcji. Różnice te są łagodzone przez odpowiednie gromadzenie zapasów w magazynach, w których wykonywane są również inne zadania, np. ewidencjonowanie, kompletacja, komisjonowanie asortymentów czy paczkowanie 4. Celem tego podręcznika jest przedstawienie podstaw organizowania i monitorowania gospodarki magazynowej. Zawarto w nim ogólne zagadnienia z zakresu: gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie, procesów magazynowych i przechowywania materiałów, transportowych czynności magazynowych, zagospodarowania przestrzeni magazynowej, informatyki w magazynie oraz kosztów i dokumentacji. Przedstawione zagadnienia zaprezentowano w ujęciu teoretyczno-praktycznym. Obejmuje ono zarówno prezentacje definicji, jak i wyjaśnienia ich sensu. Zagadnienia teoretyczne poparto licznymi przykładami z praktyki gospodarczej. 1 J.J. Coyle, E.J. Bardi, J.C. Langrey Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s dostęp: R. Bąkowski, Leksykon magazynowania, PWE, Warszawa, 1982, s C. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003, s ,

6 144 PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW 27 Wyposażenie techniczne wykorzystywane w procesie składowania ZAGADNIENIA Podział wyposażenia technicznego Techniczne wyposażenie procesów składowania Podział wyposażenia technicznego Techniczne wyposażenie magazynów jest jednym ze składników infrastruktury procesów logistycznych. Wyposażenie techniczne wpływa na wielkość rotacji w magazynie, zwiększa wydajność procesów manipulacyjnych i pozwala na bardziej racjonalne wykorzystanie wydajności maszyn i urządzeń transportowych w procesie składowania. Techniczne wyposażenie wykorzystywane w procesie składowania uzależnione jest od: wielkości i funkcji magazynu, rodzaju magazynowanych towarów, możliwości transportowych magazynowanych towarów, rodzaju opakowań, rodzaju jednostek ładunkowych, metod składowania, sposobu organizowania i przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych, wielkości przerw technologicznych, rodzaju zabezpieczeń, np. przed uszkodzeniami ładunku, pożarem. Do urządzeń technicznych wykorzystywanych w procesie składowania należą: maszyny i urządzenia transportowe: wózki jezdniowe, dźwignice, przenośniki; urządzenia do składowania: w magazynach otwartych: legary, klamry, podstawki, stojaki, w magazynach zamkniętych: regały o różnej konstrukcji, np. wysokiego składowania, podstawki, stojaki; urządzenia pomocnicze załadunkowe: rampy, pomosty ładunkowe, pomosty wyrównawcze, rampy ruchome; urządzenia pomocnicze do składowania i manipulacji: palety, paletyzery, nadstawki palet,

7 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYKORZYSTYWANE W PROCESIE SKŁADOWANIA 145 pojemniki, foliomaty 1, jarzma, kontenery, urządzenia do mocowania ładunków; urządzenia kontrolno-pomiarowe: wagi, dozowniki Środki transportu wewnętrznego Urządzeniami niezbędnymi podczas składowania towarów są środki transportu, które dzielimy na: wózki naładowne, wózki unoszące, wózki ciągnikowe, wózki podnośnikowe ręczne, wózki transportowe, mechaniczne wózki jezdniowe (widłowe), układnice, żurawie, ciągniki, suwnice, przenośniki, manipulatory. Wózki, ogólnie nazywane jezdnymi, są powszechnie wykorzystywane w magazynach, jednak odgrywają różne role w zależności od specyfiki i wielkości magazynu. Przedstawimy teraz podział wózków jezdnych ze względu na przeznaczenie. Wózki naładowne urządzenia załadowywane ręcznie lub mechanicznie za pomocą urządzenia niezwiązanego z wózkiem. Są wykorzystywane podczas przewozów na większe odległości w transporcie wewnątrzzakładowym. Służą do przewozu podzespołów produkcyjnych z magazynu do działu produkcyjnego oraz do transportu pomiędzy magazynami. Wózki naładowne dzieli się na: platformowe, kolebowe i specjalizowane. Wózki naładowne platformowe charakteryzują się płaską postacią platformy naładownej. Są wyposażone w składane bądź stałe burty (rys. 27.1). Wózki naładowne kolebowe (rys. 27.2) to specjalistyczne wózki mające zastosowanie podczas procesu składowania towarów sypkich. Charakteryzują się wychylną częścią ładunkową, umożliwiającą łatwy załadunek, transport i rozładunek towarów. Wykorzystywane są głównie w magazynach podczas procesu składowania nawozów i pasz dla zwierząt. Wózki naładowne kolebowe usprawniają proces produkcyjny, ponieważ mogą na bieżąco dostarczać towar z miejsc składowania bezpośrednio do procesu produkcji. Wózki naładowne specjalizowane to wózki jezdniowe stosowane w transporcie wewnętrznym, wykorzystywane podczas składowania towarów, np. wina leżakującego lub materiałów sypkich (rys. 27.3). 1 Foliomat urządzenie służące do foliowania opakowań w celu utworzenia jednostki ładunkowej. Jednostka ładunkowa jest foliowana w celu zabezpieczenia ładunku.

8 146 PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW Rys Wózek naładowny platformowy Rys Wózek naładowny kolebowy Rys Wózek naładowny specjalizowany Wózki unoszące to wózki służące do przemieszczania także w pionie towarów podczas składowania. Umożliwiają podnoszenie towarów na niewielką wysokość i przeładunki z jednego środka transportu na drugi. Wykorzystywane są też do transportu wewnątrzmagazynowego. Wyróżniamy wózki unoszące elektryczne bądź spalinowe. Dzielimy je także na: wózki unoszące platformowe, wózki unoszące jezdniowe (widłowe), wózki unoszące podsiębierne, wózki unoszące bramowe jednobelkowe, wózki unoszące bramowe dwubelkowe, wózki podnośnikowe, wózki podnośnikowe z masztem wewnątrz nieobejmujące ładunku, wózki podnośnikowe z masztem wewnątrz, wysuwaną karetką i ramą jezdną nieobejmującą ładunku, wózki podnośnikowe z masztem wewnątrz obejmujące ładunek, wózki podnośnikowe o maszcie stałym wewnętrznym czołowym, wózki podnośnikowe o maszcie wysuwanym czołowym, wózki podnośnikowe o maszcie wysuwanym bocznym, wózki podnośnikowe o maszcie wysuwanym czołowo-bocznym, wozy bramowe. Wózki unoszące platformowe to wózki z ruchomą platformą umożliwiającą podnoszenie i opuszczanie towarów (hydrauliczne lub mechaniczne). Wózki unoszące jezdniowe (widłowe) to wózki wyposażone w widły umożliwiające przenoszenie towarów (rys. 27.4, 27.5). Wózki unoszące jezdne są najczęściej wykorzystywanymi wózkami do przemieszczania towarów podczas procesu składowania. Rys Wózki unoszące jezdniowe (widłowe)

9 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYKORZYSTYWANE W PROCESIE SKŁADOWANIA 147 Rys Schemat budowy wózka unoszącego jezdniowego (widłowego) 1 bloczek łańcucha, 2 maszt, 3 łańcuch, 4 dźwignie sterowania masztem i podnośnikiem, 5 system hydrauliczny, 6 krata ochronna, 7 widły, 8 rama, 9 silnik, 10 klatka bezpieczeństwa. Wózki unoszące podsiębierne (rys. 27.6) umożliwiają chwytanie ładunku pod spodem. Rama wózka obejmuje ładunek pomiędzy kołami. Wózki unoszące podsiębierne charakteryzują się dużą szerokością rozstawu osi. Są wykorzystywane w specjalistycznych magazynach, np. przy transporcie towarów ciężkich. Ze względu na swoją wysokość przeważnie mają zastosowanie w magazynach otwartych. Wózki unoszące bramowe jednobelkowe wózki umożliwiające transport towarów za pomocą jednej belki stanowiącej górną część bramy (rys. 27.7). Wózki te, zbudowane w kształcie bramy, umożliwiają transport towarów dłużycowych. Wózki unoszące bramowe dwubelkowe to wózki umożliwiające transport towarów za pomocą dwóch belek, stanowiących górną część bramy. Zastosowanie dwóch belek znacznie zwiększa udźwig. Podobnie jak wózki unoszące bramowe jednobelkowe, są zbudowane w kształcie bramy i umożliwiają transport towarów dłużycowych. Wózki podnośnikowe umożliwiają podnoszenie towaru na żądaną wysokość. Są wykorzystywane w procesie składowania posiadają maszty przystosowane do wysokości miejsc magazynowych, umożliwiające odstawienie towaru do gniazda. Wózki podnośnikowe mają również możliwość transportu towaru na niewielkie odległości. Przeważnie wykorzystuje się je w transporcie wewnątrzmagazynowym. Dzielimy je na ręczne (rys. 27.8) i elektryczne (rys. 27.9). Wózki podnośnikowe z masztem wewnątrz nieobejmujące ładunku to wózki, których rama jezdna nie obejmuje ładunku. Ładunek składowany jest na palecie i przenoszony razem z nią (rys ).

10 148 PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW Rys Wózek unoszący Rys Wózek unoszący bramowy Rys Wózek podnośnikowy ręczny jednobelkowy podsiębierny Rys Wózek podnośnikowy elektryczny Rys Wózek podnośnikowy z masztem wewnętrznym nieobejmującym ładunku Wózki podnośnikowe z masztem wewnątrz, wysuwaną karetką i ramą jezdną nieobejmującą ładunku to wózki, których rama jezdna nie obejmuje ładunku. Mają wysuwaną karetkę, która umożliwia łatwiejsze operowanie ładunkiem. Ładunek składowany jest na palecie i przenoszony razem z nią. Wózki podnośnikowe z masztem wewnątrz obejmujące ładunek (rys ) są wyposażone w ramę jezdną obejmującą ładunek i wysuwaną karetkę, która umożliwia łatwiejszą obsługę magazynową. Wózki te charakteryzują się dużym masztem umieszczonym wewnątrz powierzchni ograniczonej kołami.

11 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYKORZYSTYWANE W PROCESIE SKŁADOWANIA 149 Rys Wózek podnośnikowy z masztem wewnątrz obejmujący ładunek Wózki podnośnikowe o maszcie stałym wewnętrznym czołowym (27.12) to wózki, w których maszt jest umieszczony wewnętrz. Wózki podnośnikowe o maszcie wysuwanym czołowym mają maszt wysuwany poza powierzchnię wózka, ograniczoną kołami, w kierunku poprzecznym do kierunku jazdy (rys ). Wózki podnośnikowe o maszcie wysuwanym bocznym charakteryzują się masztem wysuwanym poza obrys kół jezdnych z podłożem w kierunku poprzecznym do toru jazdy (rys ). Wózki podnośnikowe o maszcie wysuwanym czołowo-bocznym to wózki, w których maszt wysuwa się poza obrys kół jezdnych. Wózek podnośnikowy o maszcie wysuwanym czołowo-bocznym charakteryzuje się tym, że wszystkie jego koła są skrętne umożliwia to poruszanie się we wszystkich kierunkach. Wózki te znajdują zastosowanie podczas składowania w magazynach o małych powierzchniach. Wozy bramowe to specjalistyczne wózki mające możliwość transportowania kontenerów za stałe punkty podnośnikowe (rys ). Wózki ciągnikowe (rys ) to wózki przeznaczone do ciągnięcia przyczep. Charakteryzują się dużą siłą uciągu i nie mają ładowności. Odznaczają się małymi rozmiarami w stosunku do możliwości uciągowych, co jest możliwe dzięki zastosowaniu obciążników oraz dużego momentu obrotowego silnika. Dzięki swojej budowie są bardzo zwrotne, umożliwiają ciągnięcie wózków naładowanych i nienapędzanych. Dzielimy je na: wózki ciągnikowe jednoosiowe wózki z jedną osią, wyposażone w hak z doczepionym zazwyczaj na stałe wózkiem naładownym, wózki ciągnikowe dwuosiowe wózki z dwoma osiami, wyposażone w hak, który służy do ciągnięcia wózków doczepnych; wózki ciągnikowe naczepowe wózki jedno- lub dwuosiowe, wyposażone w podporę służącą do podczepiania wózka naładownego naczepowego. Wózki specjalne są przeznaczone do wykonywania różnych prac i konstrukcyjnie przystosowane do potrzeb procesu składowania.

12 150 PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW Rys Wózek podnośnikowy o maszcie stałym wewnętrznym czołowym Rys Wózek podnośnikowy o maszcie wysuwanym czołowym Rys Wózek podnośnikowy o maszcie wysuwanym bocznym Rys Wóz bramowy Rys Wózek ciągnikowy

13 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYKORZYSTYWANE W PROCESIE SKŁADOWANIA Dźwignice W procesie składowania towarów wykorzystuje się również dźwignice. Jest to grupa urządzeń dźwigowo-transportowych, które służą do przemieszczania pionowego i poziomego ładunków, w ruchu przerywanym, na niewielkie odległości. Dźwignice są wykorzystywane głównie do transportu towarów ponadgabarytowych (rys ). Rys Dźwignica portowa Dźwignice mają również zastosowanie wewnątrz magazynów. Do urządzeń tych zaliczamy: dźwigniki, cięgniki, suwnice, żurawie, układnice. Obsługa dźwignic wymaga stworzenia odpowiedniej infrastruktury, takiej jak: torowiska, mosty, wieże, słupy, pływaki. Dźwignice urządzenia przystosowane do pracy przerywanej, umożliwiające podnoszenie bądź opuszczanie ładunku oraz transport w ograniczonej przestrzeni. Do dźwignic zaliczamy: cięgniki, suwnice, żurawie, układnice, dźwigniki, wyciągi towarowe, dźwignice linowo-towarowe, dźwigi.

14 152 PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW Cięgniki 1 to środki transportu technologicznego przeznaczone do przemieszczania ładunków za pośrednictwem cięgna, zakończonego hakiem lub przystosowanym urządzeniem chwytakowym. Do grupy cięgników zaliczamy: wciągniki urządzenia montowane wyposażone w mechanizm jazdy po jednym korpusie, przeznaczone do podnoszenia ładunków; występują również bez mechanizmu jazdy po korpusie; wciągarki urządzenia przeznaczone do przemieszczania ładunków w pionie lub poziomie w jednej płaszczyźnie zazwyczaj za pomocą liny; przeciągarki urządzenia stacjonarne lub przejezdne do przeciągania ładunków po podłożu lub po torze. Suwnice 2 to środki transportu przystosowane do podnoszenia ładunków podwieszanych do wciągarki przejezdnej, wciągnika lub żurawia, przemieszczających się po moście. Wyróżniamy następujące rodzaje suwnic: pomostowe urządzenia, w których nośna część konstrukcji mieści się bezpośrednio na torach bądź jest podwieszona do dolnej części jednego toru (rys ); półbramowe urządzenia, w których część nośna opiera się z jednej strony bezpośrednio na torze jezdnym, natomiast z drugiej na podporze (rys ); bramowe urządzenia, w których część nośna opiera się na torze jezdnym z obu stron na podporach (rys ). Żurawie 3 to urządzenia podwieszane do wysięgnika lub wciągarki przemieszczającej się po wysięgniku. Wyróżniamy następujące rodzaje żurawi: bramowe (rys ), półbramowe (rys ), kolejowe zamontowane na platformach (rys ), pokładowe zamontowane na statkach (rys ), pływające zamontowane na specjalnych pontonach bez własnego napędu (rys ), masztowe dźwignice obrotowe z wysięgnikiem zamontowanym w górnej części na pionowo ustawionej wieży (rys ), wieżowe urządzenia obrotowe z wysięgnikiem zamontowanym w górnej części pionowo ustawionej wieży (rys ), wspornikowe przemieszczające się po wsporniku (rys ). Rys Suwnica pomostowa Rys Suwnica półbramowa 1 M. Matulewski, S. Konecka, P. Fajfer, A. Wojciechowski, Systemy logistyczne, ILiM, Poznań 2007, s Ibidem. 3 Ibidem.

15 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYKORZYSTYWANE W PROCESIE SKŁADOWANIA 153 Rys Suwnica bramowa Rys Żuraw bramowy Rys Żuraw półbramowy Rys Żuraw kolejowy Rys Żuraw pokładowy

16 154 PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW Rys Żuraw pływający Rys Żuraw masztowy Rys Żuraw wieżowy

17 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYKORZYSTYWANE W PROCESIE SKŁADOWANIA 155 Rys Żuraw wspornikowy Układnice to środki transportu wewnętrznego umocowane na słupach (rys ) lub ramie (rys ), które stanowią podporę dla podnoszonych jednostek ładunkowych. Jednostki przemieszczane są po wodzaku wyposażonym w układ mechaniczny, wysuwane widły bądź specjalnie przystosowane kuwety, umożliwiające składowanie jednostek ładunkowych w regałach lub ich pobieranie. Te urządzenia są coraz częściej wykorzystywane w bibliotekach, posiadających wiele tysięcy wolumenów, w celu skrócenia czasu pobrania dla czytelnika. Występują dwa rodzaje układnic: słupowe urządzenia o konstrukcji nośnej w postaci przejezdnego słupa, po którym przemieszcza się wodzak; ramowe urządzenia o konstrukcji przejezdnej ramy, po której przemieszcza się wodzak. Rys Układnica słupowa Rys Układnica ramowa

18 156 PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW ZAPAMIĘTAJ Dźwigniki 1 to urządzenia zaliczane do dźwignic, przystosowane do prostoliniowego przemieszczania ładunków na stosunkowo niewielką wysokość w pionie. Mogą być niewiele odchylone od pionu, jednakże muszą być wyposażone w sztywny element nośny. Wyróżniamy dźwigniki: zębatkowe (rys ), śrubowe (rys ), tłokowe (rys ) i dźwignicowe (rys ). Wyciągi towarowe (rys ) to urządzenia dźwignicowe wyposażone w podstawę ładunkową, prowadzoną po prowadnicach za pomocą ciągnika linowego bądź łańcuchowego. Na podstawie tej umieszcza się ładunek. Dźwignice linowo-towarowe (rys ) to urządzenia, w których zespół chwytający ładunki podwieszony jest do wodzaka przemieszczającego się po linie nośnej, zamocowanej na podporach wieżowych stałych lub podporach bramy. Rys Dźwignik Rys Dźwignik śrubowy Rys Dźwignik zębatkowy tłokowy Rys Dźwignik Rys Wyciąg towarowy Rys Dźwignica dźwignicowy linowo-towarowa 1 Ibidem, s. 58.

19 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYKORZYSTYWANE W PROCESIE SKŁADOWANIA 157 Dźwigi to urządzenia podnoszące, obsługujące określone poziomy przystankowe, posiadające kabinę poruszającą się między sztywnymi prowadnicami pionowymi, wspomaganymi przez system lin. Odchylenie od pionu nie może być większe niż 15. Wyróżniamy cztery rodzaje dźwigów: towarowe (rys ), osobowe (rys ), szpitalne (rys ) i budowlane (rys ). Rys Dźwig towarowy Rys Dźwig osobowy Rys Dźwig szpitalny Rys Dźwig budowlany

20 158 PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW Przenośniki transportowe W procesie składowania towarów wykorzystywane są również przenośniki transportowe. Są to urządzenia transportu bliskiego, przeznaczone do przemieszczania materiałów sypkich, jednostkowych, po określonym torze (rys ). Przenośniki dzielimy na cięgnowe i bezcięgnowe. Transport przenośnikami cięgnowymi odbywa się za pomocą cięgna napędowego, które przenosi siłę na taśmociąg transportujący produkty. Przenośniki cięgnowe mogą być stałe, przejezdne, przenośne, obrotowe i przesuwne. Dzielimy je na: taśmowe (rys ), łańcuchowe (rys ), członowe (rys ), podwieszane (rys ), zbierakowe (rys ); kubełkowe (rys ), Rys Przenośnik taśmowy Rys Przenośnik cięgnowy taśmowy

21 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYKORZYSTYWANE W PROCESIE SKŁADOWANIA 159 Rys Przenośnik cięgnowy łańcuchowy Rys Przenośnik cięgnowy członowy Rys Przenośnik cięgnowy podwieszany Rys Przenośnik cięgnowy zbierakowy Rys Przenośnik cięgnowy kubełkowy

22 160 PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW Drugą grupą przenośników są przenośniki bezcięgnowe, w których ładunki przesuwane są za pomocą siły grawitacji lub drgań. Do przenośników bezcięgnowych zaliczamy przenośniki impulsowe i grawitacyjne (rys ), w których transport odbywa się po obrotowych wałkach, wykorzystujących siłę przemieszczania dzięki kolejnym elementom schodzącym z taśmy. Wyróżniamy przenośniki: ślizgowe, samotokowe i wózkowe. Przenośniki bezcięgnowe wałkowe (rys ) i krążkowe do przekazywania produktów wykorzystują wałki i krążki napędowe. Wyróżniamy następujące rodzaje przenośników wałkowych i krążkowych: napędzane z napędem indywidualnym, napędzane z napędem grupowym i nienapędzane. Do transportu towarów sypkich wykorzystywane są przenośniki bezcięgnowe śrubowe (rys ), które mogą przemieszczać towar w poziomie z obracającym się wałem, w poziomie z obracającą się rurą bądź pionowo. Z kolei przenośniki bezcięgnowe wstrząsowe (rys ) są wykorzystywane do segregacji warzyw pod względem wielkości. Dzięki drganiom i odpowiedniej średnicy otworów warzywa są przemieszczane i pakowane do kartonów bądź skrzynek. Wyróżniamy następujące rodzaje przenośników wstrząsowych: wibracyjne, skokowo-unoszące i miotające (rys ). Rys Przenośnik bezcięgnowy grawitacyjny Rys Przenośnik bezcięgnowy wałkowy Rys Przenośnik bezcięgnowy śrubowy Rys Przenośnik bezcięgnowy wstrząsowy

23 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYKORZYSTYWANE W PROCESIE SKŁADOWANIA 161 a) b) c) Rys Schemat działania przenośnika miotającego a) taśma łukowa, b) przenośnik bębnowy produkt zsypuje się na bęben, a następnie siłą odśrodkową jest odrzucany; c) przenośnik tarczowy produkt jest zsypywany na tarczę, a następnie jest przemieszczany dalej po tarczy, taki rodzaj przenośnika wykorzystywany jest do segregacji np. jabłek pod względem wielkości. Źródło: Specjalną grupą przenośników są przenośniki pneumatyczne (gazowe), przystosowane do transportu cieczy. Mogą one pracować pod dużym ciśnieniem i są powszechnie wykorzystywane w przemyśle. Do transportu cieczy służą również przenośniki hydrauliczno- -tłokowe: otwarte lub zamknięte Urządzenia do składowania Proces składowania odbywa się przy wykorzystaniu urządzeń przystosowanych do składowania, środków transportu magazynowego oraz pomocniczych urządzeń magazynowych (rys ). Rys Ogólny podział urządzeń do składowania Źródło: PN-78/M Urządzenia gospodarki magazynowej. Urządzenia do składowania. Nazwy, określenia, podział i symbole. Na podstawie: M. Matulewski, op. cit., s. 27.

dystrybucji Organizowanie i monitorowanie Kwalifikacja A.30.3 REFORMA 2012 Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna

dystrybucji Organizowanie i monitorowanie Kwalifikacja A.30.3 REFORMA 2012 Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie dystrybucji Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna Kwalifikacja A.30.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez

Bardziej szczegółowo

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji Daria Cybulska, Andrzej Kij, Magda Ligaj Kwalifikacja A.30.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Autorzy:

Bardziej szczegółowo

autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura w przechowywaniu towarów (cz. 2)

Infrastruktura w przechowywaniu towarów (cz. 2) Adam Wojciechowski Instytut Logistyki i Magazynowania Infrastruktura w przechowywaniu towarów (cz. 2) Na zagwarantowanie prawidłowych warunków dla przechowywanych towarów istotny wpływ ma wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Księgowość i kalkulacja

Księgowość i kalkulacja REFORMA 2012 Księgowość i kalkulacja Grażyna Borowska, Irena Frymark 2 Kwalifikacja A.36.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw

Funkcjonowanie przedsiębiorstw REFORMA 2012 Funkcjonowanie przedsiębiorstw Podstawy prawa 1 Joanna Ablewicz Kwalifikacja A.35.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Organizacja i przygotowanie budowy. Tadeusz Maj. Kwalifikacja B.33.1. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA

REFORMA 2012. Organizacja i przygotowanie budowy. Tadeusz Maj. Kwalifikacja B.33.1. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA REFORMA 2012 Organizacja i przygotowanie budowy Tadeusz Maj Kwalifikacja B.33.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Gospodarka magazynowa Procesy magazynowe Ekonomiczna wielkość zamówienia PROCESY MAGAZYNOWE Gospodarka magazynowa Proces magazynowy Proces

Bardziej szczegółowo

Magazyny Budowle magazynowe

Magazyny Budowle magazynowe Magazyny Budowle magazynowe Magazyny jednostek ładunkowych Magazyny materiałów masowych (sypkich) Magazyny materiałów płynnych (cieczy i gazów) Składowanie statyczne bezregałowe podłogowe Do piętrzenia

Bardziej szczegółowo

Przenośniki wałkowe. Dr inż. Piotr Kulinowski. piotr.kulinowski@agh.edu.pl tel. (12617) 30 92 B-2 parter p.6

Przenośniki wałkowe. Dr inż. Piotr Kulinowski. piotr.kulinowski@agh.edu.pl tel. (12617) 30 92 B-2 parter p.6 Przenośniki wałkowe Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH Przenośniki wałkowe Dr inż. Piotr Kulinowski piotr.kulinowski@agh.edu.pl tel. (12617) 30 92 B-2 parter p.6 konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Przenośniki i dozowniki ciał sypkich.

Przenośniki i dozowniki ciał sypkich. Przenośniki i dozowniki ciał sypkich. Transport w zakładach chemicznych możemy podzielić na: transport zewnętrzny transport wewnętrzny Na terenie zakładu w ramach transportu wewnętrznego rozróżniamy: dźwignice

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

Obsługa wózków jezdniowych

Obsługa wózków jezdniowych Obsługa wózków jezdniowych Ramowy program szkolenia Blok programowy A B C D E F G zagadnienia Minimalna liczba godzin dla poszczególnych rodzajów wózków jezdniowych Naładownych, ciągnikowych, unoszących

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych. Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu.

1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych. Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu. 1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu. Zgodnie z klasyfikacją podaną w PN-ISO 5053 marzec 1999 oraz postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi wózków widłowych

Kurs obsługi wózków widłowych Człowiek najlepsza inwestycja "Kalejdoskop wiedzy" POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kurs obsługi wózków widłowych

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ MAGAZYNU NA STREFY

PODZIAŁ MAGAZYNU NA STREFY PODZIAŁ MAGAZYNU NA STREFY Istnieją cztery zasadnicze strefy magazynu: przyjęć to wydzielona przestrzeń przeznaczona dla czynności operacyjno technologicznych, związanych z przyjęciem towarów do magazynu

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Amagosa Amagosa automatyzuje swoje centrum logistyczne

Przypadek praktyczny: Amagosa Amagosa automatyzuje swoje centrum logistyczne Przypadek praktyczny: Amagosa Amagosa automatyzuje swoje centrum logistyczne Lokalizacja: Hiszpania Amagosa, firma specjalizująca się w dystrybucji napojów i żywności, w tym produktów dla branży gastronomicznej,

Bardziej szczegółowo

Badanie skuteczności reklamy

Badanie skuteczności reklamy REFORMA 2012 Badanie skuteczności reklamy Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.5 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

Księgowość i kalkulacja

Księgowość i kalkulacja REFORMA 2012 Księgowość i kalkulacja Grażyna Borowska, Irena Frymark 1 Kwalifikacja A.36.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie. działalności gospodarczej

Prowadzenie. działalności gospodarczej Prowadzenie działalności gospodarczej REFORMA 2012 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Teresa Gorzelany Kompetencje personalne i społeczne Wiesława Aue Organizacja pracy małych zespołów

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie towarów

Magazynowanie towarów Magazynowanie towarów Logistyka Tomasz Poskrobko Proces magazynowy Magazynowanie Magazynowanie proces (zestaw czynności), które są wykonywane w czasie przepływu towarów przez magazyn, począwszy od rozładunku

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Arkusz 1 z 5 Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Kategorie uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego Na jednym wniosku można umieścić urządzenia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Magazynier. www.orent.pl

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Magazynier. www.orent.pl MATERIAŁY SZKOLENIOWE Magazynier www.orent.pl Zapraszamy na szkolenia do naszych oddziałów: Siedziba: Toruń, Rynek Nowomiejski 25 tel./fax: (56) 656 33 67 Oddziały: Aleksandrów Kujawski tel. (54) 282 22

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Sprzedaż imprez i usług turystycznych REFORMA 2012 MARKETING 2 część Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Kwalifikacja T.14.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 1. Dokumenty NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Organizowanie sprzedaży. Część 2 Organizacja i techniki sprzedaży

Organizowanie sprzedaży. Część 2 Organizacja i techniki sprzedaży REFORMA 2012 Organizowanie sprzedaży. Część 2 Organizacja i techniki sprzedaży Donata Andrzejczak Agnieszka Mikina Beata Rzeźnik Maria Wajgner Kwalifikacja A.18.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: B. Braun Maksymalna pojemność i wydajność centrum logistycznego B. Braun

Przypadek praktyczny: B. Braun Maksymalna pojemność i wydajność centrum logistycznego B. Braun Przypadek praktyczny: B. Braun Maksymalna pojemność i wydajność centrum logistycznego B. Braun Lokalizacja: Hiszpania Mecalux zbudował automatyczny magazyn samonośny o pojemności 42 116 palet dla firmy

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Wyposażenie. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Wyposażenie prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 I. Systemy składowania i transportu w magazynie Wózki Wymagania: wysoka wydajność; niskie koszty eksploatacji; bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l Dobór regałów magazynowych i wózków jezdniowych widłowych w projektowaniu i eksploatacji jest istotnie określony przez warunki środowiska pracy. W szczególności środowisko pracy opisane jest przez ustalenie

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet

Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet Lokalizacja: Francja Cogeferm, francuska firma specjalizująca się w dystrybucji artykułów ślusarskich,

Bardziej szczegółowo

Obsługa maszyn i urządzeń

Obsługa maszyn i urządzeń REFORMA 2012 Obsługa maszyn i urządzeń Stanisław Legutko Kwalifikacja M.17.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK MECHANIK MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Podręcznik dla technikum i szkół policealnych prezentujący treści z zakresu organizacji i

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Sprzedaż towarów. Jadwiga Jóźwiak, Monika knap. Kwalifikacja A.18.2. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC SPRZEDAWCA

REFORMA 2012. Sprzedaż towarów. Jadwiga Jóźwiak, Monika knap. Kwalifikacja A.18.2. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC SPRZEDAWCA REFORMA 2012 Sprzedaż towarów Jadwiga Jóźwiak, Monika knap 3 Kwalifikacja A.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC SPRZEDAWCA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

Mechanizacja transportu w gospodarstwie rolnym

Mechanizacja transportu w gospodarstwie rolnym Mechanizacja transportu w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolnicze do swojej produkcji wymaga przemieszczania dużych ilości materiałów do produkcji i transportu produktów w nim wytwarzanych. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Deski. Butelki. Bloczki. Zgrzewki Kanistry Szyby

Deski. Butelki. Bloczki. Zgrzewki Kanistry Szyby manipulatory pneumatyczne manipulatory podciśnieniowe wciągniki wózki manipulacyjne Deski Bloczki Butelki Zgrzewki Kanistry Szyby Wciagniki Wciągniki elektryczne (linowe i łańcuchowe) znajdują swoje

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Alliance Healthcare Wysoka wydajność kompletacji zamówień w magazynie Alliance Healthcare

Przypadek praktyczny: Alliance Healthcare Wysoka wydajność kompletacji zamówień w magazynie Alliance Healthcare Przypadek praktyczny: Alliance Healthcare Wysoka wydajność kompletacji zamówień w magazynie Alliance Healthcare Lokalizacja: Portugalia Mecalux kompleksowo wyposażył centrum logistyczne Alliance Healthcare

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP W MAGAZYNIE Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek Menager

Bardziej szczegółowo

Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych

Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych Regały przepływowe - regał jest nieruchomy, natomiast składowane towary przemieszczają się w stosunku do konstrukcji regału. Składowanie w regale

Bardziej szczegółowo

Rysunek techniczny budowlany Tadeusz Maj

Rysunek techniczny budowlany Tadeusz Maj REFORMA 2012 Rysunek techniczny budowlany Tadeusz Maj Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik przeznaczony do kształcenia w kierunkach technik budownictwa na podstawie kwalifikacji: B.16.

Bardziej szczegółowo

Magazyn. Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny. Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Opakowanie Transport

Magazyn. Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny. Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Opakowanie Transport Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Podsystemy logistyki - magazyn 1 Rodzaje magazynów Rodzaje i

Bardziej szczegółowo

Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, Spis treści

Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, Spis treści Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 9 Rozdział 1. Wprowadzenie 11 Rozdział 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki Logistyka zaopatrzenia i produkcji Magazynowanie dr inż. L. Wicki LZIP_2_LW Funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych Gospodarka magazynowa Zapasy magazynowe przy przepływie towarów Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Podstawy hotelarstwa

Podstawy hotelarstwa REFORMA 2012 Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe Witold Drogoń, Bożena Granecka-Wrzosek Kwalifikacja T.12.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

PL B1. SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała, PL SOSNA BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała, PL BUP 07/ WUP 06/16

PL B1. SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała, PL SOSNA BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała, PL BUP 07/ WUP 06/16 PL 221950 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221950 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400725 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż towarów. Obsługa klienta. Kwalifikacja A.18.2 REFORMA 2012. Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik

Sprzedaż towarów. Obsługa klienta. Kwalifikacja A.18.2 REFORMA 2012. Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik REFORMA 2012 Sprzedaż towarów Obsługa klienta Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik 1 Kwalifikacja A.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC SPRZEDAWCA TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne. Mariusz Malczewski PROMAG S.A.

Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne. Mariusz Malczewski PROMAG S.A. Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne Mariusz Malczewski Magazyn - regały dynamiczne Regały przejezdne Regały przepływowe Regały paletowe przejezdne Nowoczesne systemy magazynowania

Bardziej szczegółowo

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi 1.1 Umowa Europejska ADR 1.2 Towary niebezpieczne 1.3 Sposób przewozu 1.4 Podstawowe definicje zawarte

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MAGAZYN Jednostka funkcjonalno - organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia w wyodrębnionej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Magazyn. Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny. Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Opakowanie Transport

Magazyn. Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny. Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Opakowanie Transport Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Podsystemy logistyki - magazyn 1 Rodzaje magazynów Rodzaje i

Bardziej szczegółowo

Budowa i eksploatacja urządzeń w logistyce. dr inż. Aleksander Niemczyk

Budowa i eksploatacja urządzeń w logistyce. dr inż. Aleksander Niemczyk Budowa i eksploatacja urządzeń w logistyce dr inż. Aleksander Niemczyk Bezpieczeństwo eksploatacji - akty prawne Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Eurofirany Optymalna organizacja składowania towarów w nowym magazynie firmy Eurofirany

Przypadek praktyczny: Eurofirany Optymalna organizacja składowania towarów w nowym magazynie firmy Eurofirany Przypadek praktyczny: Eurofirany Optymalna organizacja składowania towarów w nowym magazynie firmy Eurofirany Lokalizacja: Polska Mecalux wyposażył nowy magazyn firmy Eurofirany, zlokalizowany w Żywcu,

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes. Lokalizacja: Hiszpania

Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes. Lokalizacja: Hiszpania Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes Lokalizacja: Hiszpania Dzięki budowie nowego centrum logistycznego, składającego się z automatycznego magazynu

Bardziej szczegółowo

d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO

d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114144 (22) Data zgłoszenia: 16.06.2003 (19) PL (n)62109 (13)

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Mega Pharma Mega Pharma w technologicznej czołówce dzięki automatycznemu magazynowi samonośnemu firmy Mecalux

Przypadek praktyczny: Mega Pharma Mega Pharma w technologicznej czołówce dzięki automatycznemu magazynowi samonośnemu firmy Mecalux Przypadek praktyczny: Mega Pharma Mega Pharma w technologicznej czołówce dzięki automatycznemu magazynowi samonośnemu firmy Mecalux Lokalizacja: Urugwaj Mecalux zbudował dla firmy Mega Pharma automatyczny

Bardziej szczegółowo

Technologie transportowe stosowane w centrach logistycznych

Technologie transportowe stosowane w centrach logistycznych BOROWIAK Jacek 1 JĘDRA Ireneusz 2 Technologie transportowe stosowane w centrach logistycznych WSTĘP Transport związany jest praktycznie z każdą dziedziną działalności gospodarczej prowadzonej przez człowieka.

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Apymsa Apymsa zainwestowała w nowy magazyn do przygotowywania zamówień

Przypadek praktyczny: Apymsa Apymsa zainwestowała w nowy magazyn do przygotowywania zamówień Przypadek praktyczny: Apymsa Apymsa zainwestowała w nowy magazyn do przygotowywania zamówień Lokalizacja: Meksyk Apymsa, meksykański dystrybutor części samochodowych, posiada duży magazyn w Guadalajarze

Bardziej szczegółowo

Podwozia i nadwozia. pojazdów samochodowych REFORMA Piotr Fundowicz Mariusz Radzimierski Marcin Wieczorek

Podwozia i nadwozia. pojazdów samochodowych REFORMA Piotr Fundowicz Mariusz Radzimierski Marcin Wieczorek REFORMA 2012 Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych Piotr Fundowicz Mariusz Radzimierski Marcin Wieczorek Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Podręcznik

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. d9) PL (11)63056 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Królik Wiesław, Warka, PL. Wiesław Królik, Warka, PL

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. d9) PL (11)63056 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Królik Wiesław, Warka, PL. Wiesław Królik, Warka, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114996 (22) Data zgłoszenia: 11.08.2004 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d9) PL (11)63056 (13)

Bardziej szczegółowo

WANT2LEARN Chcę się uczyć!

WANT2LEARN Chcę się uczyć! PROJEKT WANT2LEARN Chcę się uczyć Materiały szkoleniowe do kursu: Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych Autor: Smart Educations Sp. z o. o. www.want2learn.pl Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3 Formowanie paletowych jednostek ładunkowych Zajęcia Nr 3 Jednostka ładunkowa, ładunek Co mamy w magazynie? Jednostka ładunkowa- to ładunek drobnicowo-zbiorczy określonej ilości dóbr materialnych, uformowany

Bardziej szczegółowo

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym Gęste składowanie i automatyczny transport palet System AutoSAT to doskonałe rozwiązanie do gęstego składowania dużej ilości palet

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie nowoczesnego magazynu. Elżbieta Szulc. PROMAG S.A. Kierownik Sekcji Marketingu

Wyposażenie nowoczesnego magazynu. Elżbieta Szulc. PROMAG S.A. Kierownik Sekcji Marketingu Wyposażenie nowoczesnego magazynu Elżbieta Szulc PROMAG S.A. Kierownik Sekcji Marketingu PROMAG S.A. Infrastruktura transportu wewnętrznego Proces zarządzania logistyką wewnętrzną Logistyka wewnętrzna,

Bardziej szczegółowo

SiZwMSTiL Charakterystyka zastosowania portowych dźwigów i żurawi kontenerowych w terminalu kontenerowym

SiZwMSTiL Charakterystyka zastosowania portowych dźwigów i żurawi kontenerowych w terminalu kontenerowym Sterowanie i Zarządzanie w Morskich Systemach Transportowych i Logistycznych Charakterystyka zastosowania portowych dźwigów i żurawi kontenerowych prowadzący: dr Adam Salomon stan programu na: poniedziałek,

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP w magazynie Wydanie 2 Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Julita Lewandowska-Tomasiuk Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek

Bardziej szczegółowo

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 1 Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21.12.2000 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

Kołowe środki transportowe. Opracował Zbigniew Ziemak W ramach projektu Mazowsze stypendia dla uczniów szkół zawodowych

Kołowe środki transportowe. Opracował Zbigniew Ziemak W ramach projektu Mazowsze stypendia dla uczniów szkół zawodowych Kołowe środki transportowe Opracował Zbigniew Ziemak W ramach projektu Mazowsze stypendia dla uczniów szkół zawodowych Spis Treści 1.Ciągnik siodłowy 2.Wywrotki 3.Naczepa tautliner-firanka 4. Naczepa Cysterna

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Grupo Ramos Połączenie różnych systemów składowania i kompletacji w celu zwiększenia wydajności logistycznej

Przypadek praktyczny: Grupo Ramos Połączenie różnych systemów składowania i kompletacji w celu zwiększenia wydajności logistycznej Przypadek praktyczny: Grupo Ramos Połączenie różnych systemów składowania i kompletacji w celu zwiększenia wydajności logistycznej Lokalizacja: Republika Dominikany Grupo Ramos, lider w sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Godziny realizacji zajęć od-do. Data realizacji. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali)

1. Harmonogram. Godziny realizacji zajęć od-do. Data realizacji. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 28.03.2017 08:00-08:45

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

GOSPODARKA MAGAZYNOWA 1 GOSPODARKA MAGAZYNOWA GOSPODARKA MAGAZYNOWA TO Działalność obejmująca zespół środków, czynności organizacyjnych, technicznych i zadań ekonomicznych związanych z przechowywaniem zapasów magazynowych.

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Motoblouz.com Cztery kondygnacje do przygotowywania zamówień w magazynie sklepu internetowego Motoblouz.com

Przypadek praktyczny: Motoblouz.com Cztery kondygnacje do przygotowywania zamówień w magazynie sklepu internetowego Motoblouz.com Przypadek praktyczny: Motoblouz.com Cztery kondygnacje do przygotowywania zamówień w magazynie sklepu internetowego Motoblouz.com Lokalizacja: Francja Motoblouz.com, francuski sklep internetowy oferujący

Bardziej szczegółowo

Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo

Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo Vademecum BHP Lesław Zieliński Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo Lesław Zieliński Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo Autor: Lesław Zieliński Kierownik

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy REFORMA 2012 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 1 Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.12.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

WDX.PL. logistyka magazynowa AUTOMATYCZNY MIĘDZYPOZIOMOWY TRANSPORT PALET

WDX.PL. logistyka magazynowa AUTOMATYCZNY MIĘDZYPOZIOMOWY TRANSPORT PALET WDX.PL logistyka magazynowa AUTOMATYCZNY MIĘDZYPOZIOMOWY TRANSPORT PALET 2 WDX.PL Przenośniki - transport magazynowy SPIS TREŚCI WDX jest dostawcą kompleksowych, zautomatyzowanych rozwiązań magazynowych.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja środków transportu

Klasyfikacja środków transportu Klasyfikacja środków transportu Opracował : Robert Urbanik Podział ze względu na przedmiot przewozu Środki transportu do przewozu osób Samochody osobowe Autobusy Wagony osobowe Statki pasażerskie białej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres - możliwe ograniczenia

Szczegółowy zakres - możliwe ograniczenia Grupa Kategoria Zakres uprawnienia do obsługi określony poprzez rodzaj (przeznaczenie ) urządzeń. Szczegółowy zakres - możliwe ograniczenia Przykład urządzenia Cięgniki II W Wciągniki i wciągarki sterowane

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72) Twórca wynalazku:

(73) Uprawniony z patentu: (72) Twórca wynalazku: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177149 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 309666 (22) Data zgłoszenia: 13.07.1995 (51) IntCl6: B60N 2/32 B60N

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Trumpler Funkcjonalność i wydajność automatycznego magazynu firmy Trumpler

Przypadek praktyczny: Trumpler Funkcjonalność i wydajność automatycznego magazynu firmy Trumpler Przypadek praktyczny: Trumpler Funkcjonalność i wydajność automatycznego magazynu firmy Trumpler Lokalizacja: Hiszpania Mecalux dostarczył firmie Trumpler automatyczny magazyn składający się z regałów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wyposażenie dla Zakładu Logistyki i Systemów Transportowych. Część nr 3.4.5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wyposażenie dla Zakładu Logistyki i Systemów Transportowych. Część nr 3.4.5 Zamówienie publiczne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w związku z realizacją projektów

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.pl Systemy regałowe

www.toyota-forklifts.pl Systemy regałowe www.toyota-forklifts.pl Systemy regałowe Systemy regałowe oferowane przez firmę Toyota Material Handling Firma Toyota Material Handling zawsze skłaniała się ku ukierunkowanemu podejściu do przeładunku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Wprowadzenie. Rozdział 1. Planowanie i realizacja potrzeb magazynowych

Spis treści. Od Autorów Wprowadzenie. Rozdział 1. Planowanie i realizacja potrzeb magazynowych Spis treści Od Autorów Wprowadzenie Rozdział 1. Planowanie i realizacja potrzeb magazynowych 1.1. Podstawowe przesłanki tworzenia magazynów 1.2. Przesłanki logistyczne tworzenia magazynów 1.3. Czynniki

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: SLVA Akumulacyjny system Pallet Shuttle: idealne rozwiązanie do składowania mleka wdrożone w magazynie firmy SLVA

Przypadek praktyczny: SLVA Akumulacyjny system Pallet Shuttle: idealne rozwiązanie do składowania mleka wdrożone w magazynie firmy SLVA Przypadek praktyczny: SLVA Akumulacyjny system Pallet Shuttle: idealne rozwiązanie do składowania mleka wdrożone w magazynie firmy SLVA Lokalizacja: Francja SLVA, francuski producent i dostawca mleka,

Bardziej szczegółowo

Opakowanie. Funkcje opakowania:

Opakowanie. Funkcje opakowania: Opakowanie Definicja: Możliwa do oddzielenia od towaru powłoka pakowanego towaru mająca spełniać funkcje ochronne i inne. Wyróżniamy: materiał (substancja) opakowania, środek opakowaniowy i pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa i normy zagospodarowania przestrzeni magazynowej Joanna Wojtyś Wanda Niedźwiecka Jurij Jurczyk

Przepisy prawa i normy zagospodarowania przestrzeni magazynowej Joanna Wojtyś Wanda Niedźwiecka Jurij Jurczyk Przepisy prawa i normy zagospodarowania przestrzeni magazynowej Joanna Wojtyś Wanda Niedźwiecka Jurij Jurczyk CELE PROJEKTU Normy Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej Przepisy prawa SPRAWNE ZARZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Grupo Familia Automatyczny magazyn samonośny dla Grupo Familia zrealizowany w Kolumbii przez Mecalux

Przypadek praktyczny: Grupo Familia Automatyczny magazyn samonośny dla Grupo Familia zrealizowany w Kolumbii przez Mecalux Przypadek praktyczny: Grupo Familia Automatyczny magazyn samonośny dla Grupo Familia zrealizowany w Kolumbii przez Mecalux Lokalizacja: Kolumbia Grupo Familia, firma specjalizująca się papierowych artykułach

Bardziej szczegółowo

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW Regały i podnośniki do magazynowania opon Regały do składowania opon: stacjonarne Regały pojedyncze i podwójne z możliwością składowania

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

PL 218003 B1. Platforma transportowa przechylna do przewozu kontenerowego dużych elementów płytowych, zwłaszcza w transporcie kolejowym

PL 218003 B1. Platforma transportowa przechylna do przewozu kontenerowego dużych elementów płytowych, zwłaszcza w transporcie kolejowym PL 218003 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218003 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391099 (51) Int.Cl. B65G 7/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a

Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a Agenda 1. Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej. Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a 2.. 3.. 4. Systemy technicznego wyposażenia. 1/102 2/102 Infrastruktura magazynowa Pojęcie i zakres infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejsze rozwiązania automatyczne w polskich magazynach. (studia przypadków)

Najpopularniejsze rozwiązania automatyczne w polskich magazynach. (studia przypadków) Najpopularniejsze rozwiązania automatyczne w polskich magazynach (studia przypadków) NAJPROSTSZA JEDNOSTKA MAGAZYNOWA...PALETA Paleta podniesiona platforma, przeznaczona do przenoszenia i składowania towarów.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa Wydanie I (2014)

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa Wydanie I (2014) Zeszyt ćwiczeń Procesy technologiczne w gastronomii stanowi uzupełnienie podręczników do nauki zawodów z branży gastronomicznej opracowanych zgodnie z nową podstawą programową. Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PROMAG S.A. jedna firma, tysiące wyposażonych magazynów

PROMAG S.A. jedna firma, tysiące wyposażonych magazynów PROMAG S.A. jedna firma, tysiące wyposażonych magazynów OD PONAD 30 LAT WYPOSAŻAMY MAGAZYNY Już od ponad 30 lat, optymalizujemy przestrzeń magazynową i produkcyjną Klientów zgodnie z najnowszymi osiągnięciami

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego REFORMA 2012 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego Joanna Ablewicz, Anna Kociołek-Pęksa, Władysław Pęksa, Emilia Rucińska-Sech, Jarosław Wierzbicki Kwalifikacja A.68.2 Podręcznik do nauki zawodu

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Granada La Palma Granada La Palma wyposaża swoje centrum produkcyjne w dwa nowe magazyny o wysokiej pojemności składowania

Przypadek praktyczny: Granada La Palma Granada La Palma wyposaża swoje centrum produkcyjne w dwa nowe magazyny o wysokiej pojemności składowania Przypadek praktyczny: Granada La Palma Granada La Palma wyposaża swoje centrum produkcyjne w dwa nowe magazyny o wysokiej pojemności składowania Lokalizacja: Hiszpania Firma Granada La Palma, światowy

Bardziej szczegółowo