WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Podręcznik instalacji oprogramowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Podręcznik instalacji oprogramowania"

Transkrypt

1 WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podręcznik instalacji oprogramowania

2 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone Zgodnie z przepisami o prawie autorskim niniejszy podręcznik nie może być powielany w żadnej formie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy TTEC.

3 Wstęp Dziękujemy za zakup wielofunkcyjnego systemu cyfrowego TOSHIBA. W tym podręczniku opisano sposób instalacji oprogramowania klienckiego. Należy się zapoznać z treścią niniejszego podręcznika przed użyciem urządzenia. Podręcznik należy przechowywać w dostępnym miejscu i używać go w celu konfiguracji środowiska, optymalnie wykorzystującego funkcje urządzeń e-studio. Jak czytać niniejszy podręcznik Symbole przedstawione w podręczniku Aby zapewnić poprawne i bezpieczne korzystanie z urządzenia, w niniejszym podręczniku wymieniono środki ostrożności w trzystopniowej skali, przedstawionej poniżej. Przed przeczytaniem niniejszego podręcznika należy w pełni zrozumieć znaczenie każdego z tych komunikatów. OSTRZEŻENIE UWAGA Informacja Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która w razie niemożności jej uniknięcia może prowadzić do śmierci, poważnych obrażeń, znacznych szkód, pożaru urządzenia lub przedmiotów w jego pobliżu. Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która w razie niemożności jej uniknięcia może prowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń, częściowego uszkodzenia urządzenia lub przedmiotów w jego pobliżu bądź utraty danych. Oznacza informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas obsługiwania urządzenia. Oprócz powyższych niniejszy podręcznik zawiera również informacje, które mogą okazać się przydatne przy użytkowaniu. Zostały one opatrzone następującymi znakami: Porada Oznacza praktyczne informacje, przydatne podczas obsługi urządzenia. Oznacza strony z informacjami związanymi z wykonywaną czynnością. Należy przeczytać te strony w razie potrzeby. Ekrany i procedury operacyjne W niniejszym podręczniku ekrany i procedury operacyjne dla systemu Windows opisano na przykładzie systemu Windows 7. Szczegóły ekranów mogą się różnić w zależności od sposobu używania urządzenia, np. zainstalowanego wyposażenia opcjonalnego, wersji systemu operacyjnego i wykorzystywanych aplikacji. Znaki towarowe Oficjalna nazwa systemu Windows XP to system operacyjny Microsoft Windows XP. Oficjalna nazwa systemu Windows Vista to system operacyjny Microsoft Windows Vista. Oficjalna nazwa systemu Windows 7 to system operacyjny Microsoft Windows 7. Oficjalna nazwa systemu Windows 8 to system operacyjny Microsoft Windows 8. Oficjalna nazwa systemu Windows Server 2003 to system operacyjny Microsoft Windows Server Oficjalna nazwa systemu Windows Server 2003 R2 to system operacyjny Microsoft Windows Server 2003 R2. Oficjalna nazwa systemu Windows Server 2008 to system operacyjny Microsoft Windows Server Oficjalna nazwa systemu Windows Server 2008 R2 to system operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2. Oficjalna nazwa systemu Windows Server 2012 to system operacyjny Microsoft Windows Server Microsoft, Windows, Windows NT oraz nazwy marek i produktów dotyczące innych produktów Microsoft są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe nazwy firm oraz produktów, wymienione w tym podręczniku oraz wyświetlane w oprogramowaniu, mogą być znakami towarowymi właściwych firm. Wstęp 1

4 UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA ZAINSTALOWANIE LUB JAKIEKOLWIEK INNE UŻYCIE TEGO OPROGRAMOWANIA OZNACZA AKCEPTACJĘ PONIŻSZYCH WARUNKÓW (O ILE DOSTAWCA DANEGO OPROGRAMOWANIA NIE DOSTARCZYŁ ODDZIELNEJ UMOWY LICENCYJNEJ, GDYŻ W TAKIM WYPADKU ZASTOSOWANIE MA TA ODDZIELNA UMOWA LICENCYJNA). JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE TYCH WARUNKÓW, NIE POWINIEN INSTALOWAĆ ANI UŻYWAĆ TEGO OPROGRAMOWANIA I POWINIEN NATYCHMIAST ZWRÓCIĆ JE DO MIEJSCA, W KTÓRYM JE UZYSKAŁ. PRZYZNANIE LICENCJI: Jest to umowa prawna pomiędzy użytkownikiem końcowym ( Użytkownik ) a firmą TOSHIBA TEC Corporation ( TTEC ) i jej dostawcami. Przyznawana jest licencja na użytkowanie tego oprogramowania, czcionek (łącznie z ich krojami) oraz powiązanej dokumentacji ( Oprogramowanie ) na systemowym procesorze, na którym są one zainstalowane ( System ), zgodnie z warunkami przedstawionymi w tej Umowie. Prawa własności do tego oprogramowania posiadają firma TTEC i/ lub jej dostawcy. Firma TTEC oraz jej dostawcy zrzekają się odpowiedzialności za instalację i/lub używanie tego Oprogramowania oraz wyniki używania tego Oprogramowania. Użytkownik może używać jednej kopii Oprogramowania, zainstalowanej na jednym Systemie, i nie może kopiować Oprogramowania z żadnego powodu, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to potrzebne do używania go na pojedynczym Systemie. Wszelkie kopie Oprogramowania podlegają warunkom tej Umowy. Użytkownik nie może modyfikować, dostosowywać, łączyć, tłumaczyć, dekompilować, rozkładać lub dokonywać inżynierii wstecznej Oprogramowania ani zezwalać na wykonanie tych czynności przez stronę trzecią. Oprogramowania można używać wyłącznie w sposób określony w tej umowie licencyjnej. Użytkownik nie zyskuje żadnego tytułu prawnego do własności intelektualnej zawartej w Oprogramowaniu, a pełne prawa własności zachowuje firma TTEC lub jej dostawcy. Użytkownik nie uzyskuje licencji na kod źródłowy Oprogramowania. Użytkownik jest prawnie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich, nieautoryzowany transfer, odtworzenie lub użycie Oprogramowania albo powiązanej z nim dokumentacji. WARUNKI: Niniejsza umowa licencyjna obowiązuje aż do momentu jej wypowiedzenia przez firmę TTEC lub niespełnienia dowolnego z jej warunków przez Użytkownika. Po rozwiązaniu umowy Użytkownik zobowiązuje się do zniszczenia wszystkich kopii Oprogramowania i jego dokumentacji. Użytkownik może rozwiązać tę umowę w dowolnym momencie, niszcząc oprogramowanie, jego dokumentację oraz wszystkie kopie. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI: To Oprogramowanie jest dostarczane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, w tym w szczególności, gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu, gwarancji własności i nienaruszalności praw patentowych. Firma TTEC oraz jej dostawcy zrzekają się wszelkich roszczeń gwarancyjnych dotyczących jakości i działania Oprogramowania. Jeżeli Oprogramowanie okaże się wadliwe to Użytkownik, a nie firma TTEC lub jej dostawcy, ponosi wszystkie koszty jego serwisowania, naprawy lub regulacji. Firma TTEC oraz jej dostawcy nie gwarantują, że funkcje Oprogramowania będą spełniały oczekiwania użytkownika, ani nie gwarantują nieprzerwanego i wolnego od błędów działania Oprogramowania. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: W ŻADNYM WYPADKU FIRMA TTEC ANI JEJ DOSTAWCY NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, PRZEWIDZIANE UMOWĄ, NIEDOZWOLONEGO DZIAŁANIA LUB INNE (z wyjątkiem obrażeń ciała lub śmierci, spowodowanych zaniedbaniem ze strony firmy TTEC lub jej DOSTAWCÓW), W TYM MIĘDZY INNYMI ZA JAKIEKOLWIEK UTRATY ZYSKÓW, UTRACONE DANE, OSZCZĘDNOŚCI LUB INNE SZKODY WYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE, WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI FIRMA TTEC LUB JEJ DOSTAWCY ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, ANI TEŻ ZA ROSZCZENIA STRON TRZECICH. OGRANICZONE PRAWA RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH: Oprogramowanie jest udostępniane z OGRANICZONYMI PRAWAMI. Wykorzystanie, powielenie lub udostępnienie przez rząd Stanów Zjednoczonych informacji z nimi związanych podlega ograniczeniom określonym w punkcie (b) (3) (ii) lub (c)(i)(ii) klauzuli prawa o danych technicznych i oprogramowaniu komputerowym lub klauzuli (c) (2) regulacji DOD FAR. Producentem jest firma TOSHIBA TEC Corporation, , Ohsaki, Shinagawa-ku, Tokyo, , Japonia. INFORMACJE OGÓLNE: Użytkownik nie może udzielać podlicencji, wynajmować, dzierżawić, cedować ani przekazywać licencji na to Oprogramowanie. Żadna próba udzielania podlicencji, wynajmowania, dzierżawienia, cedowania lub przekazywania jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy nie będzie miała mocy prawnej. Użytkownik zgadza się, że nie zamierza oraz nie będzie dostarczał, wysyłał (w sposób bezpośredni lub pośredni) Oprogramowania, łącznie z jego kopiami lub danymi technicznymi zawartymi w samym Oprogramowaniu albo na jego nośnikach, ani żadnego jego produktu do krajów, które są zakazane przez rząd Stanów Zjednoczonych. Niniejsza umowa licencyjna będzie regulowana przepisami obowiązującymi w Japonii lub kraju, który wybierany jest przez odpowiedniego Dostawcę firmy TTEC, będącego stroną w sporze wynikającym lub dotyczącym tej umowy licencyjnej. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewiążącą, pozostałe postanowienia niniejszej umowy nadal obowiązują. 2 UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

5 UŻYTKOWNIK STWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY I ROZUMIE JEJ POSTANOWIENIA. ZOBOWIĄZUJE SIĘ TEŻ DO PRZESTRZEGANIA ZAWARTYCH W NIEJ WARUNKÓW. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ RÓWNIEŻ, IŻ NINIEJSZA UMOWA STANOWI PEŁNE I WYŁĄCZNE POROZUMIENIE MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ TTEC I JEJ DOSTAWCAMI ORAZ, ŻE ZASTĘPUJE ONA WSZYSTKIE PROPOZYCJE LUB WCZEŚNIEJSZE UMOWY, USTNE LUB PISEMNE, A TAKŻE WSZELKIE INNE POROZUMIENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. TOSHIBA TEC Corporation, , Ohsaki, Shinagawa-ku, Tokyo, , Japonia. UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA 3

6

7 SPIS TREŚCI Wstęp... 1 UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA... 2 Rozdział 1 PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI Przed rozpoczęciem instalacji... 8 Oprogramowanie na dysku DVD z narzędziami klienckimi/dokumentacją użytkownika... 8 Wymagania systemowe... 8 Rozdział 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW Instalacja sterowników...10 Podłączanie urządzenia do komputera Instalowanie sterowników Rozdział 3 DEZINSTALACJA STEROWNIKÓW Dezinstalacja sterowników Dezinstalacja sterownika drukarki Dezinstalacja sterownika skanera INDEKS SPIS TREŚCI 5

8 6 SPIS TREŚCI

9 1.PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI

10 1 PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI Przed rozpoczęciem instalacji W rozdziale tym zawarto informacje ułatwiające planowanie instalacji dostosowanej do środowiska. Oprogramowanie na dysku DVD z narzędziami klienckimi/dokumentacją użytkownika Sterownik drukarki Umożliwia użytkowanie urządzenia jako drukarki po podłączeniu go do komputera z systemem Windows za pomocą przewodu USB. Sterownik skanera Umożliwia zdalne skanowanie umieszczonych w urządzeniu oryginałów z komputera z systemem Windows i przesyłanie obrazów do aplikacji zgodnej ze sterownikiem TWAIN. Wymagania systemowe Procesor Minimum 1 GHz (zalecany 2 GHz lub lepszy) Pamięć Procesor 32-bitowy - 1 GB (zalecane 2 GB) Procesor 64-bitowy - 2 GB (zalecane 4 GB) Interfejs USB 2.0 (Hi-Speed) System operacyjny Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym Windows Vista, wszystkie dodatki Service Pack Windows 7, wszystkie dodatki Service Pack Windows 8, wszystkie dodatki Service Pack Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym Windows Server 2003 R2, wszystkie dodatki Service Pack Windows Server 2008, wszystkie dodatki Service Pack Windows Server 2008 R2, wszystkie dodatki Service Pack Windows Server 2012, wszystkie dodatki Service Pack 8 Przed rozpoczęciem instalacji

11 2.INSTALACJA STEROWNIKÓW

12 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW Instalacja sterowników W tym rozdziale przedstawiono sposób instalacji sterowników drukarki i skanera. Do wykonania tych zadań wymagane są uprawnienia administratora. Podłączanie urządzenia do komputera Przed zainstalowaniem sterowników należy podłączyć urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB. Informacja Na tym etapie nie należy przełączać wyłącznika w pozycję ON. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 10 Instalacja sterowników

13 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW 2.INSTALACJA STEROWNIKÓW Instalowanie sterowników Instalację sterowników należy przeprowadzić za pomocą programu instalatora lub funkcji Plug and Play systemu Windows. Informacja Przed rozpoczęciem instalacji sterowników należy zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje, takie jak np. program antywirusowy. W przypadku systemów Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012 należy użyć programu instalatora. S.11 Instalacja sterowników przy użyciu programu instalatora Instalacja sterowników przy użyciu programu instalatora Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Włóż do napędu komputera dysk DVD z narzędziami klienckimi/dokumentacją użytkownika. Instalator zostanie automatycznie uruchomiony i zostanie wyświetlone okno dialogowe instalacji. Jeżeli instalator nie zostanie automatycznie uruchomiony, wyświetl zawartość dysku DVD i kliknij dwukrotnie ikonę pliku Setup.exe. Sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Install/Uninstall All Drivers (Zainstaluj/odinstaluj wszystkie sterowniki), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Można oddzielnie zaznaczyć opcje Install/Uninstall Scanner Driver (Zainstaluj/odinstaluj sterownik skanera) lub Install/Uninstall Printer Driver (Zainstaluj/odinstaluj sterownik drukarki), jednak zaznaczenie opcji Install/Uninstall All Drivers (Zainstaluj/odinstaluj wszystkie sterowniki) pozwala na jednoczesne zainstalowanie sterownika skanera i drukarki. 4 Zaznacz opcję I agree to the terms of the License Agreement (Zgadzam się na warunki Umowy licencyjnej) i kliknij przycisk [Next] (Dalej). Instalacja sterowników 11

14 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW 5 Zapoznaj się z komunikatem i kliknij przycisk [Install] (Instaluj). Program instalatora rozpocznie instalację sterowników. Poczekaj na wyświetlenie następnego komunikatu. Informacja Jeżeli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie instalacji sterownika niepodpisanego cyfrowo, należy kliknąć przycisk oznaczający zaufanie do dostawcy, taki jak [Install] (Zainstaluj) lub [Continue Anyway] (Mimo to kontynuuj). W przypadku systemu Windows 7 zostanie wyświetlone poniższe okno dialogowe. Rodzaj okna dialogowego i jego zawartość zależą od systemu operacyjnego. 12 Instalacja sterowników

15 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW 2.INSTALACJA STEROWNIKÓW 6 Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do komputera, włącz urządzenie i kliknij przycisk [Finish] (Zakończ). 7 Jeżeli używany jest system operacyjny Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012, przejdź do punktu 11. Jeżeli używany jest system operacyjny Windows XP, Windows Server 2003 lub Windows Server 2003 R2, przejdź do następnego punktu. Po podłączeniu urządzenia do komputera i włączeniu go system Windows wykryje nowy sprzęt i uruchomi kreatora. Kreator zostanie uruchomiony dwa razy, aby zainstalować sterowniki skanera i drukarki. Sprawdź, czy zaznaczona jest opcja No, not this time (Nie, nie tym razem), i kliknij przycisk [Next] (Dalej). System Windows automatycznie wykryje urządzenie. Zostanie uruchomiony kreator, który wykona dalszą część procedury instalacyjnej. Instalacja sterowników 13

16 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW 8 Sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Install the software automatically (Recommended) (Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane)), i kliknij przycisk [Next] (Dalej). Poczekaj na wyszukanie i zainstalowanie oprogramowania przez kreator. 9 Kliknij przycisk [Finish] (Zakończ) Powtórz punkty 7 9, aby zakończyć działanie kreatora. Instalacja została ukończona. Po ukończeniu instalacji sterowników wyjmij dysk DVD z napędu komputera. Można zacząć drukowanie i skanowanie dokumentów. Porada Może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy zaznaczyć opcję Yes, I want to restart my computer now (Tak, chcę teraz uruchomić ponownie komputer), aby ponownie uruchomić komputer. 14 Instalacja sterowników

17 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW 2.INSTALACJA STEROWNIKÓW Instalowanie sterowników przy użyciu technologii Plug and Play W przypadku korzystania z technologii Plug and Play najpierw instalowany jest sterownik skanera, a następnie sterownik drukarki. Porada Do instalacji sterowników drukarki można także użyć dodatkowego kreatora. Aby użyć dodatkowego kreatora, w polu Choose a Printer Port (Wybierz port drukarki) wybierz port USB, do którego podłączone jest urządzenie. Instalacja sterowników w systemie Windows Vista/Windows Server Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB i uruchom komputer. Informacja 2 3 Podczas uruchamiania komputera nie należy podłączać ani odłączać przewodu USB. Włącz urządzenie. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Found New Hardware (Znaleziono nowe urządzenie). Jeżeli okno dialogowe nie zostało wyświetlone, wyłącz urządzenie, odczekaj około 10 sekund i włącz je ponownie. Włączenie urządzenia bezpośrednio po jego wyłączeniu może doprowadzić do jego nieprawidłowej pracy. Kliknij polecenie Locate and install driver software (recommended) (Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika (zalecane)). Zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem o włożenie dysku DVD z narzędziami klienckimi/dokumentacją użytkownika. Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe User Account Control (Kontrola konta użytkownika), kliknij przycisk [Allow] (Zezwalaj) lub [Continue] (Kontynuuj). Instalacja sterowników 15

18 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW 4 Kliknij polecenie I don't have the disc. Show me other options (Nie mam dysku. Pokaż mi inne opcje). 5 6 Włóż do napędu komputera dysk DVD z narzędziami klienckimi/dokumentacją użytkownika. Kliknij polecenie Browse my computer for driver software (Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika (zaawansowane)). 16 Instalacja sterowników

19 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW 2.INSTALACJA STEROWNIKÓW 7 Wybierz folder na dysku DVD, w którym znajdują się sterowniki, a następnie kliknij przycisk [OK]. Wybierz folder pasujący do używanego języka i systemu operacyjnego. Na przykład, w przypadku 32-bitowego systemu operacyjnego w jęz. angielskim, wybierz Litera napędu:\ e-studio2505\driver\english\i Kliknij przycisk [Next] (Dalej). Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe Windows Security (Zabezpieczenia systemu Windows), kliknij polecenie [Install this driver software anyway] (Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to). Informacja 9 Jeżeli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie instalacji sterownika niepodpisanego cyfrowo, należy kliknąć przycisk oznaczający zaufanie do dostawcy, taki jak [Install] (Zainstaluj) lub [Continue Anyway] (Mimo to kontynuuj). Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk [Close] (Zamknij) Okno dialogowe Found New Hardware (Znaleziono nowe urządzenie) zostanie wyświetlone ponownie i rozpocznie się instalacja sterownika drukarki. Aby zainstalować sterownik drukarki, powtórz kroki 4 9. Po ukończeniu instalacji sprawdź, czy ikona zainstalowanej drukarki jest wyświetlana w oknie dialogowym Printers (Drukarki). Wyjmij dysk DVD z napędu komputera. Instalacja sterowników 17

20 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW Instalacja sterowników w systemie Windows XP/Windows Server 2003/Windows Server 2003 R2 1 Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB i uruchom komputer. Informacja Podczas uruchamiania komputera nie należy podłączać ani odłączać przewodu USB. Włóż do napędu komputera dysk DVD z narzędziami klienckimi/dokumentacją użytkownika. Włącz urządzenie. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu). Jeżeli okno dialogowe nie zostało wyświetlone, wyłącz urządzenie, odczekaj około 10 sekund i włącz je ponownie. Włączenie urządzenia bezpośrednio po jego wyłączeniu może doprowadzić do jego nieprawidłowej pracy. Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe Windows Update (Aktualizacja Windows), kliknij przycisk [No] (Nie). Zaznacz opcję No, not this time (Nie, nie tym razem), a następnie przycisk [Next] (Dalej). 5 Zaznacz opcję Install from a list or specific location (Advanced) (Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane)), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 18 Instalacja sterowników

21 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW 2.INSTALACJA STEROWNIKÓW 6 Zaznacz opcję Search for the best driver in these locations (Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach), zaznacz pole wyboru Include this location in the search (Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu), a następnie kliknij przycisk [Browse] (Przeglądaj). 7 Wybierz folder na dysku DVD, w którym znajdują się sterowniki, a następnie kliknij przycisk [OK]. Wybierz folder pasujący do używanego języka i systemu operacyjnego. Na przykład, w przypadku 32-bitowego systemu operacyjnego w jęz. angielskim, wybierz Litera napędu:\ e-studio2505\driver\english\i Kliknij przycisk [Next] (Dalej) i poczekaj, aż sterownik zostanie zlokalizowany i zainstalowany. Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe Windows Security (Zabezpieczenia systemu Windows), kliknij przycisk [Continue Anyway] (Mimo to kontynuuj). Instalacja sterowników 19

22 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW 9 Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk [Finish] (Zakończ). Okno dialogowe Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu) zostanie wyświetlone ponownie i rozpocznie się instalacja sterownika drukarki Aby zainstalować sterownik drukarki, powtórz kroki 4 9. Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy w oknie Printers and Faxes (Drukarki i faksy) jest widoczna ikona sterownika zainstalowanej drukarki. Wyjmij dysk DVD z napędu komputera. 20 Instalacja sterowników

23 3.DEZINSTALACJA STEROWNIKÓW

24 3 DEZINSTALACJA STEROWNIKÓW Dezinstalacja sterowników W tym rozdziale przedstawiono sposób dezinstalacji sterowników drukarki i skanera. Do wykonania tych zadań wymagane są uprawnienia administratora. Aby odinstalować sterownik drukarki, patrz rozdział: S.22 Dezinstalacja sterownika drukarki Aby odinstalować sterownik skanera, patrz rozdział: S.23 Dezinstalacja sterownika skanera Dezinstalacja sterownika drukarki Poniżej przedstawiono instrukcje dezinstalacji sterownika drukarki. 1 2 Włóż do napędu komputera dysk DVD z narzędziami klienckimi/dokumentacją użytkownika. Instalator zostanie automatycznie uruchomiony i zostanie wyświetlone okno dialogowe instalacji. Jeżeli instalator nie zostanie automatycznie uruchomiony, wyświetl zawartość dysku DVD i kliknij dwukrotnie ikonę pliku Setup.exe. Zaznacz opcję Install/Uninstall Printer Driver (Zainstaluj/odinstaluj sterownik drukarki), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Po zaznaczeniu opcji Install/Uninstall Printer Driver (Zainstaluj/odinstaluj sterownik drukarki) można odinstalować tylko sterownik drukarki. Natomiast zaznaczenie opcji Install/Uninstall All Drivers (Zainstaluj/odinstaluj wszystkie sterowniki) umożliwia odinstalowanie jednocześnie sterownika drukarki i skanera. Jeżeli sterownik jest zainstalowany, zostanie rozpoczęty proces jego dezinstalacji. Poczekaj na wyświetlenie komunikatu o dezinstalacji. 3 Zapoznaj się z komunikatem i kliknij przycisk [Execute] (Wykonaj). Poczekaj na wyświetlenie komunikatu o zakończeniu dezinstalacji. Aby zakończyć procedurę dezinstalacji, kilkukrotnie kliknij przycisk [Exit] (Zakończ). 22 Dezinstalacja sterowników

25 3 DEZINSTALACJA STEROWNIKÓW 3.DEZINSTALACJA STEROWNIKÓW 4 Kliknij przycisk [Finish] (Zakończ). 5 Aby zakończyć procedurę, kliknij przycisk [Exit] (Zakończ). Dezinstalacja sterownika skanera Poniżej przedstawiono instrukcje dezinstalacji sterownika skanera. 1 2 Włóż do napędu komputera dysk DVD z narzędziami klienckimi/dokumentacją użytkownika. Instalator zostanie automatycznie uruchomiony i zostanie wyświetlone okno dialogowe instalacji. Jeżeli instalator nie zostanie automatycznie uruchomiony, wyświetl zawartość dysku DVD i kliknij dwukrotnie ikonę pliku Setup.exe. Zaznacz opcję Install/Uninstall Scanner Driver (Zainstaluj/odinstaluj sterownik skanera), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Po zaznaczeniu opcji Install/Uninstall Scanner Driver (Zainstaluj/odinstaluj sterownik skanera) można odinstalować tylko sterownik skanera. Natomiast zaznaczenie opcji Install/Uninstall All Drivers (Zainstaluj/odinstaluj wszystkie sterowniki) umożliwia odinstalowanie jednocześnie sterownika drukarki i skanera. Jeżeli sterownik jest zainstalowany, zostanie rozpoczęty proces jego dezinstalacji. Poczekaj na wyświetlenie komunikatu o dezinstalacji. Dezinstalacja sterowników 23

26 3 DEZINSTALACJA STEROWNIKÓW 3 Zapoznaj się z komunikatem i kliknij przycisk [Execute] (Wykonaj). Poczekaj na wyświetlenie komunikatu o zakończeniu dezinstalacji. Aby zakończyć procedurę dezinstalacji, kilkukrotnie kliknij przycisk [Exit] (Zakończ). 4 Kliknij przycisk [Finish] (Zakończ). 5 Aby zakończyć procedurę, kliknij przycisk [Exit] (Zakończ). 24 Dezinstalacja sterowników

27 INDEKS D Dezinstalacja...22 Dysk DVD z narzędziami klienckimi/dokumentacją użytkownika...8 P Program instalatora...11 S Sterownik drukarki... 8, 22 Sterownik skanera... 8, 23 W Wymagania systemowe...8 INDEKS 25

28 26 INDEKS

29 e-studio2505

30 WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podręcznik instalacji oprogramowania , OHSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, JAPAN 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone Ver01 F

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2011 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Instalacja Użytkowanie i Konserwacja

Instalacja Użytkowanie i Konserwacja Instalacja Użytkowanie i Konserwacja Znaki towarowe 2010 Plustek Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie i kopiowanie zabronione. Wszystkie zawarte znaki towarowe i nazwy marek wymienione w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací 3-087-936-82(1) Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací PL CZ Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności Informacje na

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacyjny

Podręcznik instalacyjny O P R O G R A M O WA N I E D O Z A R Z Ą D Z A N I A T E R A P I Ą W CUKRZYCY Podręcznik instalacyjny 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Paradigm, Paradigm Link i CareLink są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2 Acer Classroom Manager Podręcznik v2 Podręcznik Prawa autorskie (C) 2013 NetSupport Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez zapowiedzi. Acer Classroom

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci

Przewodnik pracy w sieci Kolorowa drukarka laserowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w

Bardziej szczegółowo

IBM Security Trusteer Rapport

IBM Security Trusteer Rapport IBM Security Trusteer Rapport Podręcznik użytkownika Wersja 3.5.1403 Grudzień 2014 r. Uwagi Niniejsza publikacja została opracowana z myślą o produktach i usługach oferowanych w Stanach Zjednoczonych.

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE STEROWNIKA DRUKARKI PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE STEROWNIKA DRUKARKI JAK KORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny stacjonarny. My Book. Studio (USB 3.0) Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika dysku My Book Studio

Zewnętrzny stacjonarny. My Book. Studio (USB 3.0) Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika dysku My Book Studio My Book Studio (USB 3.0) Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku My Book Studio Zewnętrzny stacjonarny Serwis i pomoc techniczna WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się

Bardziej szczegółowo

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo