WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Podręcznik instalacji oprogramowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Podręcznik instalacji oprogramowania"

Transkrypt

1 WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podręcznik instalacji oprogramowania

2 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone Zgodnie z przepisami o prawie autorskim niniejszy podręcznik nie może być powielany w żadnej formie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy TTEC.

3 Wstęp Dziękujemy za zakup wielofunkcyjnego systemu cyfrowego TOSHIBA. W tym podręczniku opisano sposób instalacji oprogramowania klienckiego. Należy się zapoznać z treścią niniejszego podręcznika przed użyciem urządzenia. Podręcznik należy przechowywać w dostępnym miejscu i używać go w celu konfiguracji środowiska, optymalnie wykorzystującego funkcje urządzeń e-studio. Jak czytać niniejszy podręcznik Symbole przedstawione w podręczniku Aby zapewnić poprawne i bezpieczne korzystanie z urządzenia, w niniejszym podręczniku wymieniono środki ostrożności w trzystopniowej skali, przedstawionej poniżej. Przed przeczytaniem niniejszego podręcznika należy w pełni zrozumieć znaczenie każdego z tych komunikatów. OSTRZEŻENIE UWAGA Informacja Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która w razie niemożności jej uniknięcia może prowadzić do śmierci, poważnych obrażeń, znacznych szkód, pożaru urządzenia lub przedmiotów w jego pobliżu. Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która w razie niemożności jej uniknięcia może prowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń, częściowego uszkodzenia urządzenia lub przedmiotów w jego pobliżu bądź utraty danych. Oznacza informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas obsługiwania urządzenia. Oprócz powyższych niniejszy podręcznik zawiera również informacje, które mogą okazać się przydatne przy użytkowaniu. Zostały one opatrzone następującymi znakami: Porada Oznacza praktyczne informacje, przydatne podczas obsługi urządzenia. Oznacza strony z informacjami związanymi z wykonywaną czynnością. Należy przeczytać te strony w razie potrzeby. Ekrany i procedury operacyjne W niniejszym podręczniku ekrany i procedury operacyjne dla systemu Windows opisano na przykładzie systemu Windows 7. Szczegóły ekranów mogą się różnić w zależności od sposobu używania urządzenia, np. zainstalowanego wyposażenia opcjonalnego, wersji systemu operacyjnego i wykorzystywanych aplikacji. Znaki towarowe Oficjalna nazwa systemu Windows XP to system operacyjny Microsoft Windows XP. Oficjalna nazwa systemu Windows Vista to system operacyjny Microsoft Windows Vista. Oficjalna nazwa systemu Windows 7 to system operacyjny Microsoft Windows 7. Oficjalna nazwa systemu Windows 8 to system operacyjny Microsoft Windows 8. Oficjalna nazwa systemu Windows Server 2003 to system operacyjny Microsoft Windows Server Oficjalna nazwa systemu Windows Server 2003 R2 to system operacyjny Microsoft Windows Server 2003 R2. Oficjalna nazwa systemu Windows Server 2008 to system operacyjny Microsoft Windows Server Oficjalna nazwa systemu Windows Server 2008 R2 to system operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2. Oficjalna nazwa systemu Windows Server 2012 to system operacyjny Microsoft Windows Server Microsoft, Windows, Windows NT oraz nazwy marek i produktów dotyczące innych produktów Microsoft są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe nazwy firm oraz produktów, wymienione w tym podręczniku oraz wyświetlane w oprogramowaniu, mogą być znakami towarowymi właściwych firm. Wstęp 1

4 UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA ZAINSTALOWANIE LUB JAKIEKOLWIEK INNE UŻYCIE TEGO OPROGRAMOWANIA OZNACZA AKCEPTACJĘ PONIŻSZYCH WARUNKÓW (O ILE DOSTAWCA DANEGO OPROGRAMOWANIA NIE DOSTARCZYŁ ODDZIELNEJ UMOWY LICENCYJNEJ, GDYŻ W TAKIM WYPADKU ZASTOSOWANIE MA TA ODDZIELNA UMOWA LICENCYJNA). JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE TYCH WARUNKÓW, NIE POWINIEN INSTALOWAĆ ANI UŻYWAĆ TEGO OPROGRAMOWANIA I POWINIEN NATYCHMIAST ZWRÓCIĆ JE DO MIEJSCA, W KTÓRYM JE UZYSKAŁ. PRZYZNANIE LICENCJI: Jest to umowa prawna pomiędzy użytkownikiem końcowym ( Użytkownik ) a firmą TOSHIBA TEC Corporation ( TTEC ) i jej dostawcami. Przyznawana jest licencja na użytkowanie tego oprogramowania, czcionek (łącznie z ich krojami) oraz powiązanej dokumentacji ( Oprogramowanie ) na systemowym procesorze, na którym są one zainstalowane ( System ), zgodnie z warunkami przedstawionymi w tej Umowie. Prawa własności do tego oprogramowania posiadają firma TTEC i/ lub jej dostawcy. Firma TTEC oraz jej dostawcy zrzekają się odpowiedzialności za instalację i/lub używanie tego Oprogramowania oraz wyniki używania tego Oprogramowania. Użytkownik może używać jednej kopii Oprogramowania, zainstalowanej na jednym Systemie, i nie może kopiować Oprogramowania z żadnego powodu, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to potrzebne do używania go na pojedynczym Systemie. Wszelkie kopie Oprogramowania podlegają warunkom tej Umowy. Użytkownik nie może modyfikować, dostosowywać, łączyć, tłumaczyć, dekompilować, rozkładać lub dokonywać inżynierii wstecznej Oprogramowania ani zezwalać na wykonanie tych czynności przez stronę trzecią. Oprogramowania można używać wyłącznie w sposób określony w tej umowie licencyjnej. Użytkownik nie zyskuje żadnego tytułu prawnego do własności intelektualnej zawartej w Oprogramowaniu, a pełne prawa własności zachowuje firma TTEC lub jej dostawcy. Użytkownik nie uzyskuje licencji na kod źródłowy Oprogramowania. Użytkownik jest prawnie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich, nieautoryzowany transfer, odtworzenie lub użycie Oprogramowania albo powiązanej z nim dokumentacji. WARUNKI: Niniejsza umowa licencyjna obowiązuje aż do momentu jej wypowiedzenia przez firmę TTEC lub niespełnienia dowolnego z jej warunków przez Użytkownika. Po rozwiązaniu umowy Użytkownik zobowiązuje się do zniszczenia wszystkich kopii Oprogramowania i jego dokumentacji. Użytkownik może rozwiązać tę umowę w dowolnym momencie, niszcząc oprogramowanie, jego dokumentację oraz wszystkie kopie. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI: To Oprogramowanie jest dostarczane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, w tym w szczególności, gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu, gwarancji własności i nienaruszalności praw patentowych. Firma TTEC oraz jej dostawcy zrzekają się wszelkich roszczeń gwarancyjnych dotyczących jakości i działania Oprogramowania. Jeżeli Oprogramowanie okaże się wadliwe to Użytkownik, a nie firma TTEC lub jej dostawcy, ponosi wszystkie koszty jego serwisowania, naprawy lub regulacji. Firma TTEC oraz jej dostawcy nie gwarantują, że funkcje Oprogramowania będą spełniały oczekiwania użytkownika, ani nie gwarantują nieprzerwanego i wolnego od błędów działania Oprogramowania. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: W ŻADNYM WYPADKU FIRMA TTEC ANI JEJ DOSTAWCY NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, PRZEWIDZIANE UMOWĄ, NIEDOZWOLONEGO DZIAŁANIA LUB INNE (z wyjątkiem obrażeń ciała lub śmierci, spowodowanych zaniedbaniem ze strony firmy TTEC lub jej DOSTAWCÓW), W TYM MIĘDZY INNYMI ZA JAKIEKOLWIEK UTRATY ZYSKÓW, UTRACONE DANE, OSZCZĘDNOŚCI LUB INNE SZKODY WYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE, WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI FIRMA TTEC LUB JEJ DOSTAWCY ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, ANI TEŻ ZA ROSZCZENIA STRON TRZECICH. OGRANICZONE PRAWA RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH: Oprogramowanie jest udostępniane z OGRANICZONYMI PRAWAMI. Wykorzystanie, powielenie lub udostępnienie przez rząd Stanów Zjednoczonych informacji z nimi związanych podlega ograniczeniom określonym w punkcie (b) (3) (ii) lub (c)(i)(ii) klauzuli prawa o danych technicznych i oprogramowaniu komputerowym lub klauzuli (c) (2) regulacji DOD FAR. Producentem jest firma TOSHIBA TEC Corporation, , Ohsaki, Shinagawa-ku, Tokyo, , Japonia. INFORMACJE OGÓLNE: Użytkownik nie może udzielać podlicencji, wynajmować, dzierżawić, cedować ani przekazywać licencji na to Oprogramowanie. Żadna próba udzielania podlicencji, wynajmowania, dzierżawienia, cedowania lub przekazywania jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy nie będzie miała mocy prawnej. Użytkownik zgadza się, że nie zamierza oraz nie będzie dostarczał, wysyłał (w sposób bezpośredni lub pośredni) Oprogramowania, łącznie z jego kopiami lub danymi technicznymi zawartymi w samym Oprogramowaniu albo na jego nośnikach, ani żadnego jego produktu do krajów, które są zakazane przez rząd Stanów Zjednoczonych. Niniejsza umowa licencyjna będzie regulowana przepisami obowiązującymi w Japonii lub kraju, który wybierany jest przez odpowiedniego Dostawcę firmy TTEC, będącego stroną w sporze wynikającym lub dotyczącym tej umowy licencyjnej. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewiążącą, pozostałe postanowienia niniejszej umowy nadal obowiązują. 2 UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

5 UŻYTKOWNIK STWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY I ROZUMIE JEJ POSTANOWIENIA. ZOBOWIĄZUJE SIĘ TEŻ DO PRZESTRZEGANIA ZAWARTYCH W NIEJ WARUNKÓW. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ RÓWNIEŻ, IŻ NINIEJSZA UMOWA STANOWI PEŁNE I WYŁĄCZNE POROZUMIENIE MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ TTEC I JEJ DOSTAWCAMI ORAZ, ŻE ZASTĘPUJE ONA WSZYSTKIE PROPOZYCJE LUB WCZEŚNIEJSZE UMOWY, USTNE LUB PISEMNE, A TAKŻE WSZELKIE INNE POROZUMIENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. TOSHIBA TEC Corporation, , Ohsaki, Shinagawa-ku, Tokyo, , Japonia. UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA 3

6

7 SPIS TREŚCI Wstęp... 1 UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA... 2 Rozdział 1 PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI Przed rozpoczęciem instalacji... 8 Oprogramowanie na dysku DVD z narzędziami klienckimi/dokumentacją użytkownika... 8 Wymagania systemowe... 8 Rozdział 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW Instalacja sterowników...10 Podłączanie urządzenia do komputera Instalowanie sterowników Rozdział 3 DEZINSTALACJA STEROWNIKÓW Dezinstalacja sterowników Dezinstalacja sterownika drukarki Dezinstalacja sterownika skanera INDEKS SPIS TREŚCI 5

8 6 SPIS TREŚCI

9 1.PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI

10 1 PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI Przed rozpoczęciem instalacji W rozdziale tym zawarto informacje ułatwiające planowanie instalacji dostosowanej do środowiska. Oprogramowanie na dysku DVD z narzędziami klienckimi/dokumentacją użytkownika Sterownik drukarki Umożliwia użytkowanie urządzenia jako drukarki po podłączeniu go do komputera z systemem Windows za pomocą przewodu USB. Sterownik skanera Umożliwia zdalne skanowanie umieszczonych w urządzeniu oryginałów z komputera z systemem Windows i przesyłanie obrazów do aplikacji zgodnej ze sterownikiem TWAIN. Wymagania systemowe Procesor Minimum 1 GHz (zalecany 2 GHz lub lepszy) Pamięć Procesor 32-bitowy - 1 GB (zalecane 2 GB) Procesor 64-bitowy - 2 GB (zalecane 4 GB) Interfejs USB 2.0 (Hi-Speed) System operacyjny Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym Windows Vista, wszystkie dodatki Service Pack Windows 7, wszystkie dodatki Service Pack Windows 8, wszystkie dodatki Service Pack Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym Windows Server 2003 R2, wszystkie dodatki Service Pack Windows Server 2008, wszystkie dodatki Service Pack Windows Server 2008 R2, wszystkie dodatki Service Pack Windows Server 2012, wszystkie dodatki Service Pack 8 Przed rozpoczęciem instalacji

11 2.INSTALACJA STEROWNIKÓW

12 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW Instalacja sterowników W tym rozdziale przedstawiono sposób instalacji sterowników drukarki i skanera. Do wykonania tych zadań wymagane są uprawnienia administratora. Podłączanie urządzenia do komputera Przed zainstalowaniem sterowników należy podłączyć urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB. Informacja Na tym etapie nie należy przełączać wyłącznika w pozycję ON. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 10 Instalacja sterowników

13 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW 2.INSTALACJA STEROWNIKÓW Instalowanie sterowników Instalację sterowników należy przeprowadzić za pomocą programu instalatora lub funkcji Plug and Play systemu Windows. Informacja Przed rozpoczęciem instalacji sterowników należy zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje, takie jak np. program antywirusowy. W przypadku systemów Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012 należy użyć programu instalatora. S.11 Instalacja sterowników przy użyciu programu instalatora Instalacja sterowników przy użyciu programu instalatora Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Włóż do napędu komputera dysk DVD z narzędziami klienckimi/dokumentacją użytkownika. Instalator zostanie automatycznie uruchomiony i zostanie wyświetlone okno dialogowe instalacji. Jeżeli instalator nie zostanie automatycznie uruchomiony, wyświetl zawartość dysku DVD i kliknij dwukrotnie ikonę pliku Setup.exe. Sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Install/Uninstall All Drivers (Zainstaluj/odinstaluj wszystkie sterowniki), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Można oddzielnie zaznaczyć opcje Install/Uninstall Scanner Driver (Zainstaluj/odinstaluj sterownik skanera) lub Install/Uninstall Printer Driver (Zainstaluj/odinstaluj sterownik drukarki), jednak zaznaczenie opcji Install/Uninstall All Drivers (Zainstaluj/odinstaluj wszystkie sterowniki) pozwala na jednoczesne zainstalowanie sterownika skanera i drukarki. 4 Zaznacz opcję I agree to the terms of the License Agreement (Zgadzam się na warunki Umowy licencyjnej) i kliknij przycisk [Next] (Dalej). Instalacja sterowników 11

14 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW 5 Zapoznaj się z komunikatem i kliknij przycisk [Install] (Instaluj). Program instalatora rozpocznie instalację sterowników. Poczekaj na wyświetlenie następnego komunikatu. Informacja Jeżeli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie instalacji sterownika niepodpisanego cyfrowo, należy kliknąć przycisk oznaczający zaufanie do dostawcy, taki jak [Install] (Zainstaluj) lub [Continue Anyway] (Mimo to kontynuuj). W przypadku systemu Windows 7 zostanie wyświetlone poniższe okno dialogowe. Rodzaj okna dialogowego i jego zawartość zależą od systemu operacyjnego. 12 Instalacja sterowników

15 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW 2.INSTALACJA STEROWNIKÓW 6 Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do komputera, włącz urządzenie i kliknij przycisk [Finish] (Zakończ). 7 Jeżeli używany jest system operacyjny Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012, przejdź do punktu 11. Jeżeli używany jest system operacyjny Windows XP, Windows Server 2003 lub Windows Server 2003 R2, przejdź do następnego punktu. Po podłączeniu urządzenia do komputera i włączeniu go system Windows wykryje nowy sprzęt i uruchomi kreatora. Kreator zostanie uruchomiony dwa razy, aby zainstalować sterowniki skanera i drukarki. Sprawdź, czy zaznaczona jest opcja No, not this time (Nie, nie tym razem), i kliknij przycisk [Next] (Dalej). System Windows automatycznie wykryje urządzenie. Zostanie uruchomiony kreator, który wykona dalszą część procedury instalacyjnej. Instalacja sterowników 13

16 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW 8 Sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Install the software automatically (Recommended) (Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane)), i kliknij przycisk [Next] (Dalej). Poczekaj na wyszukanie i zainstalowanie oprogramowania przez kreator. 9 Kliknij przycisk [Finish] (Zakończ) Powtórz punkty 7 9, aby zakończyć działanie kreatora. Instalacja została ukończona. Po ukończeniu instalacji sterowników wyjmij dysk DVD z napędu komputera. Można zacząć drukowanie i skanowanie dokumentów. Porada Może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy zaznaczyć opcję Yes, I want to restart my computer now (Tak, chcę teraz uruchomić ponownie komputer), aby ponownie uruchomić komputer. 14 Instalacja sterowników

17 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW 2.INSTALACJA STEROWNIKÓW Instalowanie sterowników przy użyciu technologii Plug and Play W przypadku korzystania z technologii Plug and Play najpierw instalowany jest sterownik skanera, a następnie sterownik drukarki. Porada Do instalacji sterowników drukarki można także użyć dodatkowego kreatora. Aby użyć dodatkowego kreatora, w polu Choose a Printer Port (Wybierz port drukarki) wybierz port USB, do którego podłączone jest urządzenie. Instalacja sterowników w systemie Windows Vista/Windows Server Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB i uruchom komputer. Informacja 2 3 Podczas uruchamiania komputera nie należy podłączać ani odłączać przewodu USB. Włącz urządzenie. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Found New Hardware (Znaleziono nowe urządzenie). Jeżeli okno dialogowe nie zostało wyświetlone, wyłącz urządzenie, odczekaj około 10 sekund i włącz je ponownie. Włączenie urządzenia bezpośrednio po jego wyłączeniu może doprowadzić do jego nieprawidłowej pracy. Kliknij polecenie Locate and install driver software (recommended) (Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika (zalecane)). Zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem o włożenie dysku DVD z narzędziami klienckimi/dokumentacją użytkownika. Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe User Account Control (Kontrola konta użytkownika), kliknij przycisk [Allow] (Zezwalaj) lub [Continue] (Kontynuuj). Instalacja sterowników 15

18 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW 4 Kliknij polecenie I don't have the disc. Show me other options (Nie mam dysku. Pokaż mi inne opcje). 5 6 Włóż do napędu komputera dysk DVD z narzędziami klienckimi/dokumentacją użytkownika. Kliknij polecenie Browse my computer for driver software (Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika (zaawansowane)). 16 Instalacja sterowników

19 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW 2.INSTALACJA STEROWNIKÓW 7 Wybierz folder na dysku DVD, w którym znajdują się sterowniki, a następnie kliknij przycisk [OK]. Wybierz folder pasujący do używanego języka i systemu operacyjnego. Na przykład, w przypadku 32-bitowego systemu operacyjnego w jęz. angielskim, wybierz Litera napędu:\ e-studio2505\driver\english\i Kliknij przycisk [Next] (Dalej). Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe Windows Security (Zabezpieczenia systemu Windows), kliknij polecenie [Install this driver software anyway] (Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to). Informacja 9 Jeżeli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie instalacji sterownika niepodpisanego cyfrowo, należy kliknąć przycisk oznaczający zaufanie do dostawcy, taki jak [Install] (Zainstaluj) lub [Continue Anyway] (Mimo to kontynuuj). Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk [Close] (Zamknij) Okno dialogowe Found New Hardware (Znaleziono nowe urządzenie) zostanie wyświetlone ponownie i rozpocznie się instalacja sterownika drukarki. Aby zainstalować sterownik drukarki, powtórz kroki 4 9. Po ukończeniu instalacji sprawdź, czy ikona zainstalowanej drukarki jest wyświetlana w oknie dialogowym Printers (Drukarki). Wyjmij dysk DVD z napędu komputera. Instalacja sterowników 17

20 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW Instalacja sterowników w systemie Windows XP/Windows Server 2003/Windows Server 2003 R2 1 Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB i uruchom komputer. Informacja Podczas uruchamiania komputera nie należy podłączać ani odłączać przewodu USB. Włóż do napędu komputera dysk DVD z narzędziami klienckimi/dokumentacją użytkownika. Włącz urządzenie. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu). Jeżeli okno dialogowe nie zostało wyświetlone, wyłącz urządzenie, odczekaj około 10 sekund i włącz je ponownie. Włączenie urządzenia bezpośrednio po jego wyłączeniu może doprowadzić do jego nieprawidłowej pracy. Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe Windows Update (Aktualizacja Windows), kliknij przycisk [No] (Nie). Zaznacz opcję No, not this time (Nie, nie tym razem), a następnie przycisk [Next] (Dalej). 5 Zaznacz opcję Install from a list or specific location (Advanced) (Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane)), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 18 Instalacja sterowników

21 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW 2.INSTALACJA STEROWNIKÓW 6 Zaznacz opcję Search for the best driver in these locations (Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach), zaznacz pole wyboru Include this location in the search (Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu), a następnie kliknij przycisk [Browse] (Przeglądaj). 7 Wybierz folder na dysku DVD, w którym znajdują się sterowniki, a następnie kliknij przycisk [OK]. Wybierz folder pasujący do używanego języka i systemu operacyjnego. Na przykład, w przypadku 32-bitowego systemu operacyjnego w jęz. angielskim, wybierz Litera napędu:\ e-studio2505\driver\english\i Kliknij przycisk [Next] (Dalej) i poczekaj, aż sterownik zostanie zlokalizowany i zainstalowany. Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe Windows Security (Zabezpieczenia systemu Windows), kliknij przycisk [Continue Anyway] (Mimo to kontynuuj). Instalacja sterowników 19

22 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW 9 Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk [Finish] (Zakończ). Okno dialogowe Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu) zostanie wyświetlone ponownie i rozpocznie się instalacja sterownika drukarki Aby zainstalować sterownik drukarki, powtórz kroki 4 9. Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy w oknie Printers and Faxes (Drukarki i faksy) jest widoczna ikona sterownika zainstalowanej drukarki. Wyjmij dysk DVD z napędu komputera. 20 Instalacja sterowników

23 3.DEZINSTALACJA STEROWNIKÓW

24 3 DEZINSTALACJA STEROWNIKÓW Dezinstalacja sterowników W tym rozdziale przedstawiono sposób dezinstalacji sterowników drukarki i skanera. Do wykonania tych zadań wymagane są uprawnienia administratora. Aby odinstalować sterownik drukarki, patrz rozdział: S.22 Dezinstalacja sterownika drukarki Aby odinstalować sterownik skanera, patrz rozdział: S.23 Dezinstalacja sterownika skanera Dezinstalacja sterownika drukarki Poniżej przedstawiono instrukcje dezinstalacji sterownika drukarki. 1 2 Włóż do napędu komputera dysk DVD z narzędziami klienckimi/dokumentacją użytkownika. Instalator zostanie automatycznie uruchomiony i zostanie wyświetlone okno dialogowe instalacji. Jeżeli instalator nie zostanie automatycznie uruchomiony, wyświetl zawartość dysku DVD i kliknij dwukrotnie ikonę pliku Setup.exe. Zaznacz opcję Install/Uninstall Printer Driver (Zainstaluj/odinstaluj sterownik drukarki), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Po zaznaczeniu opcji Install/Uninstall Printer Driver (Zainstaluj/odinstaluj sterownik drukarki) można odinstalować tylko sterownik drukarki. Natomiast zaznaczenie opcji Install/Uninstall All Drivers (Zainstaluj/odinstaluj wszystkie sterowniki) umożliwia odinstalowanie jednocześnie sterownika drukarki i skanera. Jeżeli sterownik jest zainstalowany, zostanie rozpoczęty proces jego dezinstalacji. Poczekaj na wyświetlenie komunikatu o dezinstalacji. 3 Zapoznaj się z komunikatem i kliknij przycisk [Execute] (Wykonaj). Poczekaj na wyświetlenie komunikatu o zakończeniu dezinstalacji. Aby zakończyć procedurę dezinstalacji, kilkukrotnie kliknij przycisk [Exit] (Zakończ). 22 Dezinstalacja sterowników

25 3 DEZINSTALACJA STEROWNIKÓW 3.DEZINSTALACJA STEROWNIKÓW 4 Kliknij przycisk [Finish] (Zakończ). 5 Aby zakończyć procedurę, kliknij przycisk [Exit] (Zakończ). Dezinstalacja sterownika skanera Poniżej przedstawiono instrukcje dezinstalacji sterownika skanera. 1 2 Włóż do napędu komputera dysk DVD z narzędziami klienckimi/dokumentacją użytkownika. Instalator zostanie automatycznie uruchomiony i zostanie wyświetlone okno dialogowe instalacji. Jeżeli instalator nie zostanie automatycznie uruchomiony, wyświetl zawartość dysku DVD i kliknij dwukrotnie ikonę pliku Setup.exe. Zaznacz opcję Install/Uninstall Scanner Driver (Zainstaluj/odinstaluj sterownik skanera), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Po zaznaczeniu opcji Install/Uninstall Scanner Driver (Zainstaluj/odinstaluj sterownik skanera) można odinstalować tylko sterownik skanera. Natomiast zaznaczenie opcji Install/Uninstall All Drivers (Zainstaluj/odinstaluj wszystkie sterowniki) umożliwia odinstalowanie jednocześnie sterownika drukarki i skanera. Jeżeli sterownik jest zainstalowany, zostanie rozpoczęty proces jego dezinstalacji. Poczekaj na wyświetlenie komunikatu o dezinstalacji. Dezinstalacja sterowników 23

26 3 DEZINSTALACJA STEROWNIKÓW 3 Zapoznaj się z komunikatem i kliknij przycisk [Execute] (Wykonaj). Poczekaj na wyświetlenie komunikatu o zakończeniu dezinstalacji. Aby zakończyć procedurę dezinstalacji, kilkukrotnie kliknij przycisk [Exit] (Zakończ). 4 Kliknij przycisk [Finish] (Zakończ). 5 Aby zakończyć procedurę, kliknij przycisk [Exit] (Zakończ). 24 Dezinstalacja sterowników

27 INDEKS D Dezinstalacja...22 Dysk DVD z narzędziami klienckimi/dokumentacją użytkownika...8 P Program instalatora...11 S Sterownik drukarki... 8, 22 Sterownik skanera... 8, 23 W Wymagania systemowe...8 INDEKS 25

28 26 INDEKS

29 e-studio2505

30 WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podręcznik instalacji oprogramowania , OHSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, JAPAN 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone Ver01 F

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania 4-152-268-62(1) Printer Driver Instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja opisuje instalację sterownika drukarki dla systemów operacyjnych Windows 7, Windows Vista, Windows XP oraz. Przeczytaj zanim rozpoczniesz

Bardziej szczegółowo

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania 4-539-578-61(1) Printer Driver Instrukcja instalacji Ten podręcznik opisuje sposób instalacji sterownika drukarki w systemie Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP i. Przeczytaj zanim rozpoczniesz

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 2014 ELSAT 1. Instalowanie sterownika USB dla adaptera BT4.0 Oprogramowanie do obsługi inode na komputery PC z Windows wymaga współpracy z adapterem obsługującym

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia dołączenie dwóch portów szeregowych i portu równoległego do

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK USB - RS232

PRZETWORNIK USB - RS232 PRZETWORNIK USB - RS232 Przewodnik szybkiej instalacji Windows 2000/XP DA-70159 Krok 1: Włożyć płytę CD ze sterownikiem, do napędu CD-ROM Krok 2: Podłączyć urządzenie do wolnego portu USB w posiadanym

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Karta umożliwia dołączenie portu równoległego do komputera. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. PU013 Karta PCI z 1 portem równoległym i 2 portami szeregowymi Sweex

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. PU013 Karta PCI z 1 portem równoległym i 2 portami szeregowymi Sweex PU013 Karta PCI z 1 portem równoległym i 2 portami szeregowymi Sweex Wprowadzenie Nie narażać karty PU013 na działanie bardzo niskich i bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 11/2011 V6 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. PU011 Karta PCI Express z 1 portem równoległym Sweex

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. PU011 Karta PCI Express z 1 portem równoległym Sweex PU011 Karta PCI Express z 1 portem równoległym Sweex Wprowadzenie Nie narażać karty PU011 na działanie bardzo niskich i bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Połączenia. Uwaga! Instalacja w Windows 98SE. PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Wersja polska. Wstęp. Połączenia. Uwaga! Instalacja w Windows 98SE. PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Karta umożliwia dołączenie dwóch portów USB 2.0 i dwóch portów FireWire do

Bardziej szczegółowo

EL WIN USB Nr produktu

EL WIN USB Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI EL WIN USB Nr produktu 000122571 Strona 1 z 15 EL- USB-1 Pomarańczowa dioda Czerwona/zielona dioda Miga podwójnie, bufor uzbrojony miga pojedynczo, zapis, brak alarmu Miga podwójnie,

Bardziej szczegółowo

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro WPROWADZENIE W tej sekcji znajdują się ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z programu SymbolWriter Pro. Składa się ona z następujących

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne BT100. Dodatkowe dane techniczne BT100 S W E E X. C O M

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne BT100. Dodatkowe dane techniczne BT100 S W E E X. C O M BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Bluetooth Adapter. Za pomocą adaptera można w łatwy sposób podłączyć Bluetooth pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania NPD PL

Instrukcja instalacji oprogramowania NPD PL Instrukcja instalacji oprogramowania NPD4758-00 PL Instalacja oprogramowania Uwaga dotycząca połączenia USB: Nie podłączaj kabla USB dopóki nie zostaniesz o to poproszony. Jeśli pojawi się ten ekran, kliknij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 06/2010 V4.03 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC:

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Bluetooth 2.0 Adapter. Za pomocą tego urządzenia można w łatwy sposób uzyskać połączenie z innymi urządzeniami Bluetooth.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator.

Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator. Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator. 1. Usunięcie sterownika 1) Przed usunięciem sterownika drukarki należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Uwaga! Przed podłączeniem Sweex USB DVB-T Dongle należy zainstalować sterownik.

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Uwaga! Przed podłączeniem Sweex USB DVB-T Dongle należy zainstalować sterownik. MM002 Sweex USB DVB-T Dongle Wstęp Nie należy wystawiać Sweex USB DVB-T Dongle na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub umieszczać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A.

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja dotyczy instalacji sterowników do następujących urządzeń: - Temo HS EJ, - Mobile HS EJ, - NIXDORF TH230+ FV EJ, - 4610-1NR

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania.

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Połączenia. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Połączenia. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Karta umożliwia dołączenie czterech portów USB i dwóch portów FireWire do

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card. Karta umożliwia dołączenie czterech portów USB i dwóch portów FireWire do

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI Podręcznik szybkiej instalacji DA-70851 1. Instalacja sterownika Przestroga: NIE PODŁĄCZAĆ adaptera do komputera przed zainstalowaniem dostarczonego sterownika. Włożyć dostarczony

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 1/25 1 POLSKI 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja dla jednego użytkownika.

Bardziej szczegółowo

National Instruments Warsztaty NI LabVIEW. instrukcja instalacji oprogramowania

National Instruments Warsztaty NI LabVIEW. instrukcja instalacji oprogramowania National Instruments Warsztaty NI LabVIEW instrukcja instalacji oprogramowania 1 Warsztaty NI LabVIEW instrukcja instalacji oprogramowania Spis treści Opcja A. Pobieranie i instalacja oprogramowania z

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów wideo ze wszystkimi przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

ADAPTER USB INTERFEJS SZEREGOWY

ADAPTER USB INTERFEJS SZEREGOWY ADAPTER USB INTERFEJS SZEREGOWY Instrukcja użytkowania DA-70156 Rev. 5 Instrukcja instalacji w systemie Windows 7/8/8.1 Krok 1: Włóż płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM. Podłącz urządzenie do wolnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Uwaga! Przed podłączeniem Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. należy zainstalować sterownik!

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Uwaga! Przed podłączeniem Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. należy zainstalować sterownik! WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na działanie bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Aplikacja iplus Manager (wersja 1.91), współpracująca z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista, została

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Karta Fast Ethernet USB 2.0 DUB-E100. CD-ROM (z oprogramowaniem i podręcznikiem użytkownika)

Karta Fast Ethernet USB 2.0 DUB-E100. CD-ROM (z oprogramowaniem i podręcznikiem użytkownika) Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows Me i Windows 98SE. DUB-E100 Karta Fast Ethernet USB 2.0 Przed rozpoczęciem: Do korzystania z karty niezbędne są następujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

BT180 CLASS I USB BLUETOOTH ADAPTER Informacje na temat produktu

BT180 CLASS I USB BLUETOOTH ADAPTER Informacje na temat produktu Informacje na temat produktu C Instalacja A B D A: Wtyk USB B: Osłona C: Kontrolka połączenia [miga powoli = gotowy do użytku] [miga szybko = aktywność Bluetooth] D: Przedłużacz USB 1 ON Włącz komputer.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/78a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Maj 2017 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ADAPTER DWUPASMOWY 450N USB 2.0

BEZPRZEWODOWY ADAPTER DWUPASMOWY 450N USB 2.0 BEZPRZEWODOWY ADAPTER DWUPASMOWY 450N USB 2.0 Przewodnik szybkiej instalacji DN -70650 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Instalacja karty sieciowej... Strona 2 Podłączenie do bezprzewodowego punktu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE STEROWNIKA DRUKARKI PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE STEROWNIKA DRUKARKI JAK KORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacyjny

Podręcznik instalacyjny Podręcznik instalacyjny OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA TERAPIĄ W CUKRZYCY 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Paradigm, Paradigm Link i CareLink są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo