Programowanie obiektowe i język Java

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie obiektowe i język Java"

Transkrypt

1 Programowanie obiektowe i język Java Tomasz Głowacki Zajęcia finansowane z projektu "Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań w przemyśle" POKL /10

2 Programowanie strukturalne Definiuje się dane oraz procedury (funkcje) operujące na tych danych Dane i procedury (funkcje) nie są w żaden sposób ze sobą związane 2

3 Programowanie obiektowe Definiuje się obiekty które łączą stan (pola) z zachowaniem (metody) Program jest rozumiany jako zbiór obiektów, które komunikują się ze sobą w celu wykonania zadania 3

4 Java jako język obiektowy Prawie wszystkie byty w języku Java (z wyłączeniem typów prostych) to obiekty Istnieją obiektowe opakowania dla typów prostych Dostęp do obiektów istnieje przez referencje 4

5 Typy proste i ich opakowania Typ prosty rozmiar opakowanie obiektowe int 32 bity Integer char 16 bitów Character long 64 bity Long short 16 bitów Short float 32 bity Float double 64 bity Double byte 8 bitów Byte boolean 8 bitów Boolean 5

6 Operatory w języku Java Matematyczne (+) (-) (/) (*) (%) Porównania (==) (<=) (>=) (>) (<) (!=) Auto inkrementacja (++) i dekrementacja (--) Operatory logiczne lub ( ) i (&&) Zaprzeczenie (!) Operatory bitowe lub ( ) i (&) albo (^) 6

7 Przykrycie zmiennych { } int zmienna = 5; { int zmienna = 10 } Java nie pozwala na przykrywanie zmiennych. Zasięg zmiennej jest ograniczony nawiasami klarowymi. 7

8 Podstawowe instrukcje sterujące w języku Java if (wyrażenie) then instrukcja; else instrukcja; if (wyrażenie) then instrukcja; while (wyrażenie) isntrukcja; for (inicjalizacja, wyrażenie, krok) instrukcja; 8

9 Klasy i obiekty Klasa definiuje typ - opisuje zachowanie się obiektów należących do tej klasy, zawiera: Metody Pola Obiekt to konkretne wystąpienie danej klasy 9

10 Klasy i obiekty w Javie Definicja klasy odbywa się w następujący sposób class NazwaKlasy {/*definicja pól i metod*/} Tworzenie obiektu danej klasy NazwaKlasy obiekt = new NazwaKlasy(); Dostęp do składowych obiektu odbywa się poprzez kropkę obiekt.metoda() obiekt.pole 10

11 Słowo kluczowe static Poprzedzenie metody lub pola danej klasy słowem kluczowym static wskazuje, że dana metoda (pole) odnosi się do KLASY a nie do OBIEKTU Metoda statyczna nie jest związana z żadnym konkretnym obiektem klasy (np. metoda main) Pole statyczne nie jest związane z żadnym konkretym obiektem klasy: Może być wykorzystywane przed utworzeniem obiektów klasy Może być współdzielone przez różne obiekty 11

12 Zadanie 1 Utwórz program w języku Java wyświetlający 10 razy napis Hello world 12

13 Przeciążanie funkcji W ramach jednej klasy mogą istnieć metody o tej samej nazwie, jeśli różnią się parametrami wejściowymi Decyzja dotycząca użycia odpowiedniej funkcji jest podejmowana na podstawie listy parametrów void f1() {} void f1(string s) {} void f1(int i) {} 13

14 Słowo kluczowe this Może zostać wykorzystane tylko w niestatycznych metodach klasy Oznacza referencję do obiektu, na którym wykonywana jet moetoda (referencja do bieżącego obiektu) int a; void mnozenie(int a) { this.a *= a; } 14

15 Konstruktory (1) Konstruktor to metoda służąca do inicjalizacji obiektów danej klasy Nazwa konstruktora jest taka sama jak nazwa klasy i jest wykonywany automatycznie, gdy tworzony jest dany obiekt Automatycznie dodawany jest do każdej klasy bezparametrowy konstruktor domyślny class Prostokat{ Prostokat() {} } 15

16 Konstruktory (2) Istnieje możliwość wywołania konstruktora z innego konstruktora class Prostokat{ int a,b; Prostokat(int a) {this(a,a);} Prostokat(int a,b) {this.a =a; this.b =b;} } 16

17 Zarządzanie pamięcią garbage collector Automatyczny mechanizm zarządzania pamięcią wykorzystywany w języku Java Usuwanie obiektów nie należy do obowiązków programisty, GC sam podejmuje decyzję kiedy należy usunąć dany obiekt 17

18 Paradygmaty programowania obiektowego Dziedziczenie Hermetyczność Polimorfizm 18

19 Poziomy dostępu do pól i obiektów Java posiada 4 poziomy dostępu do pól i obiektów: Pakietowy (domyślny) Public Private Protected 19

20 Enkapsulacja zmiennych Ukrywanie metod i atrybutów danego obiektu dla obiektów zewnętrznych Obiekt nie może dowolnie zmieniać stanu innego obiektu private int i; void seti(int i) { this.i = i; } int geti() { return i; } 20

21 Dziedziczenie w języku Java Każda klasa potomna posiada tylko jedną klasę z której dziedziczy; Java nieumożliwia wielodziedziczenia class kwadrat extends figura {} Klasa potomna nie ma dostępu do składowych prywatnych swojej nadklasy Możliwa jest wielopoziomowa hierarchia dziedziczenia najpierw wywołują się konstruktory klasy nadrzędnej a następnie klasy podrzędnej Jeśli metoda klasy podrzędnej ma taką samą nazwę i listę parametrów jak metoda klasy nadrzędnej następuje przesłonięcie metody klasy nadrzędnej Nie można dziedziczyć po klasach zdefiniowanych ze słowem kluczowym final 21

22 Interfejsy class A {} class B extends A {} class C extends A implements X {} interface X {void metoda();} 22

23 Polimorfizm Polimorfizm to możliwość dynamicznego wiązania nazwy metody z jej konkretną implementacją w różnych klasach pozostających w relacji dziedziczenia class A { public void info() {System.out.println( metoda klasy A");}} class B extends A{ public void info() { System.out.println( metoda klasy B");}} A obiekt = new A(); obiekt.info(); obiekt = new B(); obiekt.info(); 23

24 Obsługa wyjątków Wyjątki to sytuacje nietypowe podczas wykonywania programu, takie jak: Brak pamięci brak praw dostępu Niepoprawny format danych wejściowych Java umożliwia obsługę sytuacji wyjątkowych poprzez wykorzystanie bloku try.. catch try { // instrukcje programu mogące zgłaszać wyjątki } catch(arg1 e1) { /*obsługa wyjątku e1 typu arg1*/} catch(arg2 e2) {/*obsługa wyjątku e2 typu arg2*/ } finally { /*blok finally zawsze się wykona*/ } 24

25 Debugowanie Proces usuwania błędów z oprogramowania, przeprowadzany zwykle przy użyciu programu nazywanego debuggerem Proces debuggowania można podzielić na następujące etapy: Reprodukcja błędu Wyizolowanie źródła błędu Identyfikacja przyczyny (debugger) Usunięcie błędu 25

26 Zadanie Napisać program, który do każdego z 10 elementów tablicy przypisuje indeks tego elementu (pętla for) a następnie każdemu elementowi przyporządkowuje sumę poprzednich elementów (pętla for) Należy prześledzić wartości w tablicy podczas wykonywania programu wykorzystując debugger Eclipse 26

27 Język UML Zunifikowany język modelowania wykorzystywany do modelowania rzeczywistości UML z powodzeniem wykorzystuje się do modelowania Systemów informatycznych Procesów biznesowych UML jest bardzo rozbudowanym standardem (posiada 13 różnych rodzajów diagramów), przykładowe rodzaje diagramów: Diagram klas Diagram przypadków użycia Diagram sekwencji 27

28 Diagram klas Diagram klas jest statycznym diagramem UML, który opisuje klasy systemu, metody, związki między klasami oraz liczności tych związków. Wyróżnia się następujące rodzaje związków między klasami: Dziedziczenie: związek określający relację generalizacji-specjalizacji, element modelu zwany specjalizacją jest rodzajem drugiego elementu modelu, zwanego generalizacją (np. Książka-Słownik) Asocjacja: oznacza, że element modelu jest powiązany w pewien sposób w ramach dziedziny z innym elementem(np. Firma-Pracownik) Agregracja: związek ten oznacza, że element modelu składa się z innych elementów tego modelu(np. Biblioteka-Książka) Kompozycja: Związek ten oznacza, że element modelu składa się z innych elementów tego modelu, przy czym istnieje silne powiązanie między cyklem życia tego kontenera i elementów z których się składa; jeśli kontener zostanie zniszczony, elementy które on zawiera również powinny zostać zniszczone Realizacja: oznacza, że jeden element modelu implementuje zachowanie drugiego elementu modelu 28

29 Zadanie 2 projektowanie obiektowe (OOD) Zaprojektować program, który przechowuje listę klientów firmy: osób fizycznych jak i klientów instytucjonalnych. Istnieje możliwość wyszukania klienta po następujących cechach: Imię, nazwisko, NIP lub PESEL dla osoby fizycznej Nazwa firmy, REGON, NIP dla firmy Istnieje możliwość wyświetlenia danych wyszukanego klienta (wraz z listą jego samochodów). Każdy samochód posiada dane o marce, roczniku, cenie, kolorze oraz informacje o płatnościach: rodzaj płatności (karta, gotówka, raty) oraz dacie zakupu. W przypadku rat przechowywane są informacje dotyczące terminu jej płatności, informacji o statusie raty (zapłacona, zapłacona z opóźnieniem, opóźniona, do zapłaty). W przypadku, gdy rodzaj płatności za samochód to raty istnieje możliwość przejrzenia listy wszystkich rat za samochód. Dla każdego zakupionego samochodu zdefiniowana jest waluta płatności. W przypadku rat wszystkie raty za jeden samochód są opłacane w tej samej walucie. System utrzymuje tabelę kursu walut (dolar, euro, funt). Użytkownik może wybrać, w jakiej walucie są wyświetlane ceny samochodów. Po zmianie waluty ceny są przeliczane w zależności od kursu waluty na dzień zakupu samochodu. Dla danych o statusie do zapłaty (czyli przyszłych rat), w przypadku przeliczania płatności zostaje wzięte pod uwagę ostatni kurs danej waluty. 29

30 Refaktoryzacja kodu Refaktoryzacja to proces poprawy kodu tak aby stał się on bardziej czytelny: Nie zmienia się funkcjonalności kodu Nie dodaje się nowej funkcjonalności 30

31 Brzydkie zapachy (bad smells) Brzydkie zapachy w kodzie są symptomami problemów oprogramowania i wskazują, że kod powinien zostać zrefaktoryzowany. Brzydkie zapachy mogą wpływać negatywnie na czytelność kodu i wydajność programu. 31

32 Przykłady brzydkich zapachów (1) Powtórzony kod: fragment kodu występuje więcej niż raz, możliwość rozwiązania: wydzielenie metody Długa metoda: Preferowane są krótkie metody, zawierające najwyżej kilkadziesiąt linii kodu Możliwość rozwiązania: wydzielenie metody, wydzielenie obiektu Leniwa klasa Zrozumienie każdej klasy w systemie wymaga czasu programistów, jeśli klasa nie posiada wystarczająco dużo funkcjonalności to czas poświęcony na jej zrozumienie nie jest współmierny do zysku jaki daje posiadanie tej klasy Możliwe rozwiązania: dla kasy dziedziczącej z innej klasy usunięcie dziedziczenia; przerzucenie funkcjonalności do innej klasy 32

33 Przykłady brzydkich zapachów (2) Klasa danych Klasa zawierająca tylko pola, getery i setery Możliwe rozwiązania: przeniesienie metod do klasy danych, jeśli nie da się przenieść całej funkcjonalności wykorzystać wydzielenie metody Duża klasa Za duża funkcjonalność jednej klasy, która wywołuje potrzebę utrzymywania wielu obiektów tej klasy Możliwe rozwiązania: w przypadku redundancji wydzielenie metod, wydzielenie klasy nadrzędnej, dziedziczenie Odrzucony spadek Klasa wykorzystuje tylko część funkcjonalności klasy nadrzędnej Możliwe rozwiązania: przemieszczenie części funkcjonalności z klasy nadrzędnej na potomków 33

34 Kontenery Kontenery to specjalne obiekty pozwalające na przechowywanie innych obiektów w pewien określony sposób Kontenery przechowują referencje do obiektów 34

35 Kontenery w języku Java Język Java zawiera 2 rodzaje kontenerów: Kolekcje (interfejs Collection) Mapy (interfejs Map) 35

36 Metody interfejsu Collection boolean add(object) boolean addall(collection) void clear() boolean contains(object) Iterator iterator boolean remove(object) Boolean removeall(collection) int size() 36

37 ArrayList vs LinkedList ArrayList Dodawanie elementu O(n) Wyszukiwanie elementu O(1) LinkedList Dodawanie elementu O(1) Wyszukiwanie elementu O(n) 37

38 HashSet vs TreeSet HashSet Dostęp do elementu w czasie stałym TreeSet Dostęp do elementu w czasie logarytmicznym Uporządkowanie elementów 38

39 Interfejs Map put (Object key, Object value) Object get(obect key) boolean containskey(object key) boolean containsvalue(object value) 39

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Programowanie obiektowe Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Polimorfizm,

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Funkcje systemu zarządzania wiedzą Podstawowa dostarczenie użytkownikowi informacji,

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Klasy generyczne. ZbiórLiczb. ZbiórCzegokolwiek. Zbiór

Klasy generyczne. ZbiórLiczb. ZbiórCzegokolwiek. Zbiór Klasy generyczne Klasy generyczne Klasy generyczne są to klasy o parametryzowanych typach danych. Klasy generyczne posiadają kompletną implementację, jednak nie definiują typów danych wykorzystanych w

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe

Analiza i projektowanie obiektowe Analiza i projektowanie obiektowe Procesy budowy systemów informatycznych Fazy procesu budowy SI Specyfikacja wymagań o Analiza dziedziny modelowanie podstawowych pojęć i terminów Analiza systemowa modelowanie

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. www.sdjournal.pl. Posiadamy bazę 90 tysięcy specjalistów z różnych działów IT!

REKLAMA. www.sdjournal.pl. Posiadamy bazę 90 tysięcy specjalistów z różnych działów IT! REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

Efekty uboczne błędów

Efekty uboczne błędów Obsługa wyjątków Efekty uboczne błędów Fragment kodu programu jest bezpieczny (ang. exception-safe) jeżeli błędy, które wystąpią w trakcie przetwarzania tego kodu nie będą powodowały niepożądanych efektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej PROJEKT INŻYNIERSKI pt. Opracowanie aplikacji dla systemu Apple ios do obróbki zdjęć z

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

Przypadki użycia (use cases) Po co są przypadki użycia? Próby definicji Podstawowe pojęcia Notacje Relacje Dokumentacja Kroki metody Przykłady

Przypadki użycia (use cases) Po co są przypadki użycia? Próby definicji Podstawowe pojęcia Notacje Relacje Dokumentacja Kroki metody Przykłady Po co są przypadki użycia? Próby definicji Podstawowe pojęcia Notacje Relacje Dokumentacja Kroki metody Przykłady Po co są przypadki użycia? Gdy projektujemy jakikolwiek system, najważniejszym etapem jest!!!

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Tomasz Konieczny nr albumu: 375291 Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo