Przedmiotowy System Oceniania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy System Oceniania"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (rytmika) Szczecin 2006r. Opracowała Anna Główczyńska

2 I II Cele oceniania: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju 3. motywowanie ucznia do dalszej pracy 4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz uzdolnieniach uczniów 5. umożliwienie nauczycielowi doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej Elementy wiedzy przedmiotowej wchodzące w zakres treści nauczania, podlegające ocenie: Wiedza teoretyczna zgodna ze standardami wymagań dla danej klasy Umiejętność czytania ciągów rytmicznych na różne sposoby (klaskaniem, na instrumentach perkusyjnych itp.) Odtwarzanie (klaskaniem, ruchem i na instrumentach perkusyjnych), rozpoznawanie i zapisywanie struktur rytmicznych Analizowanie słuchowe przebiegów muzycznych Zapisywanie przebiegów rytmicznych podczas odsłuchu (dyktanda) Kształcenie pamięci i wyobraźni muzycznej Wykazanie się estetyką w realizacji ćwiczeń i zadań ruchowych Ocenie podlega: 1. Obecność ucznia na zajęciach. 2. Aktywność na lekcjach i wykonywanie zleconych prac pisemnych i praktycznych. 3. Stopień opanowania materiału zwartego w programie nauczania. Zaliczenie przedmiotu za okres semestru odbywa się na podstawie obecności ucznia na zajęciach (uczeń jest nieklasyfikowany, jeśli posiada powyżej 50% nieobecności), oceny aktywności podczas zajęć, ocen cząstkowych obejmujących ocenę wykonania prac indywidualnych i zbiorowych, ocenę wiedzy objętej programem. Ocena cząstkowe wystawione będą na podstawie zadań domowych, sprawdzianów i testów (ruchowych i pisemnych) z określonej partii materiału, ustnych odpowiedzi obejmujących materiał z trzech ostatnich lekcji, prowadzenie zeszytu przedmiotowego, udziału w dodatkowych zadaniach (konkursach przedmiotowych), aktywności na lekcji. Sprawdziany i testy zapowiadane są, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek w ciągu tygodnia uzupełnić braki a w ciągu dwóch tygodni przystąpić do zaliczenia sprawdzianu lub testu. Każdą ocenę niesatysfakconującą ucznia można poprawić w czasie i terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Prace kontrolne udostępniane są do wglądu uczniowi i jego opiekunom podczas zebrań lub na życzenie podczas zajęć. Na wniosek ucznia lub jego opiekuna ocena może być uzasadniona pisemnie. III. Ogólne kryteria oceniania: Oceny: Celująca - uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. -biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych. Bardzo dobra -uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania -sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne. Dobra -uczeń opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z przedmiotu -poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. Dostateczna -uczeń opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu -rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności

3 Dopuszczająca -uczeń w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności,a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z przedmiotu w ciągu dalszej nauki. -rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności. Niedostateczna -uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. -nie rozwiązuje zadań o elementarnym stopniu trudności. IV. Treści programowe kształcenia KLASA I 1. Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę i chodzenie zgodne z muzyką (marsz, bieg, podskoki ). 2. Reagowanie ruchem na zmiany w muzyce (tempo, dynamika, wysokość dźwięku ). 3. Akcent metryczny w taktach o różnym metrum. 4. Metrum : 2/4,3/4,4/4, 5/4, 6/4 i odpowiednie taktowanie. 5. Wartości rytmiczne : ćwierćnuta, ósemka, półnuta, półnuta z kropką, cała nuta, szesnastki 6. Pauza ćwierćnutowa. 7. Znaczenie kropki przy nucie oraz ligatury. 8. Takty proste i złożone. 9. Realizacja rytmów złożonych z poznanych wartości w przerobionych taktach. 10. Realizacja ruchowa rytmów wybranych piosenek lub ich fragmentów 11. Tańce ludowe:,,konik kurpiowski,,, Koziorajka,,,Stara baba,,,krzyżyk - do wyboru. 12. Interpretacja ruchowa utworów muzycznych oraz piosenek. 13. Nauka gry na dziecięcych instrumentach perkusyjnych z wykorzystaniem zestawu Orffa. 14. Dynamika: piano, mezzoforte, forte. Agogika: andante, moderato, allegro KLASA II 1. Powtórzenie wiadomości z klasy I: a. takty :2/4, 3/4, 4/4, 5/4,6/4 b. wartości: ćwierćnuta, ósemka półnuta, półnuta z kropką, cała nuta, szesnastki oraz pauza ćwierćnutowa 2. Wartość wypełniająca takt 5/4 i cała nuta z kropką 3. Triola ósemkowa. 4. Rytmy uzupełniające-ćwierćnutowy, ósemkowy 5. Pauzy :ósemkowa, szesnastkowa,półnutowa i całonutowa 6. Grupy szesnastkowe. 7. Grupa rytmiczna : ćwierćnuta z kropką i ósemka 8. Kanon rytmiczny. 9. Ostinato rytmiczne. 10. Realizacja ruchowa rytmów wybranych piosenek lub ich fragmentów z wykorzystaniem rytmów uzupełniających oraz ostinata rytmicznego. 11. Dyktanda rytmiczne. 12. Interpretacja ruchowa utworów muzycznych oraz piosenek. 13. Nauka gry na instrumentach perkusyjnych z wykorzystaniem zestawu Orffa. 14. Tańce regionalne:,,moja Maryneczka,,,Marynia,,,Lasowiak, Czyżyk -do wyboru. 15. Ćwiczenia gimnastyczne kształtujące prawidłową postawę oraz wzmacniające mięśnie nóg i stóp. KLASA III 1. Powtórzenie wiadomości i umiejętności z kl. I i II. a) takty: 2/4, 3/4, 4/4,5/4,6/4 b) wartości: ćwierćnuta, ósemka, półnuta, półnuta z kropką, cała nuta, wartość wypełniająca takt 5/4 i cała nuta z kropką szesnastki c) pauzy : ćwierćnutowa, ósemkowa, szesnastkowa, półnutowa i całonutowa d) grupy rytmiczne : szesnastkowe, ćwierćnuta z kropką i ósemka e) rytmy uzupełniające-ćwierćnutowy i ósemkowy. 2. Łańcuch realizacji rytmów w takcie 4/4.

4 3. Synkopa (pomiędzy taktami, wewnątrz taktu). 4. Polirytmia dwugłosowa. 5. Takty o ósemkowej jednostce miary (3/8,6/8,9/8 ) 6. Przedtakt. 7. Podwójna szybkość i podwójne zwolnienie tematów rytmicznych w metrum 3\4 i 4\4. 8. Realizacja ruchem rytmów wybranych piosenek lub ich fragmentów z wykorzystaniem rytmów uzupełniających, ostinata, w podwójnej szybkości i zwolnieniu. 9. Forma ABA i ronda. 10. Interpretacja ruchowa utworów muzycznych i piosenek. 11. Tańce regionalne :,,Kaczok,,,Gąsior,,,Nenka,,, Krakowiak - do wyboru 12. Ćwiczenia gimnastyczne kształtujące prawidłową postawę oraz wzmacniające mięśnie nóg i stóp. 13. Dyktanda rytmiczne. V. Wymagania edukacyjne na odpowiednie stopnie z przedmiotu rytmika Ocena celujący: Udział w konkursach przedmiotowych Opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na bardzo wysokim poziomie- bardzo dobre oceny z dyktand i prac pisemnych oraz prawidłowe wykonywanie ćwiczeń ruchowych pod względem relacji czasowych i estetyki wykonania z zakresu materiału danej klasy Aktywny udział w zajęciach lekcyjnych Systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego Systematyczne i prawidłowa realizacja zadań domowych Ocena bardzo dobry: Opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na bardzo wysokim poziomie - bardzo dobre i dobre oceny z dyktand i prac pisemnych oraz realizacja ćwiczeń ruchowych pod względem relacji czasowych i estetyki wykonania z zakresu materiału danej klasy Aktywny udział w zajęciach lekcyjnych Systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego Systematyczna i prawidłowa realizacja zadań domowych Ocena dobry: Opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na dobrym poziomie- dobre i dostateczne oceny z dyktand i prac pisemnych oraz realizacja ćwiczeń ruchowych pod względem relacji czasowych i estetyki wykonania z zakresu materiału danej klasy z uwzględnieniem możliwości popełniania niewielkich błędów Aktywny udział w zajęciach lekcyjnych Systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego Realizacja zadań domowych dopuszczająca występowanie niewielkiej ilości błędów( 80% treści zadania) Ocena dostateczny: Opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na poziomie dostatecznym - dostateczne i dopuszczające oceny z dyktand i prac pisemnych oraz realizacja ćwiczeń ruchowych pod względem relacji czasowych i

5 estetyki wykonania z zakresu materiału danej klasy z uwzględnieniem popełniania większych błędów Aktywny udział w zajęciach lekcyjnych Systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego Realizacja zadań domowych dopuszczająca występowanie niewielkiej ilości błędów ( 60% treści zadania) Ocena dopuszczający: Opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na niewielkim poziomie - dopuszczające i niedostateczne oceny z dyktand i prac pisemnych oraz realizacja ćwiczeń ruchowych pod względem relacji czasowych i estetyki wykonania z zakresu materiału danej klasy z uwzględnieniem popełniania dużej ilości błędów Biemy udział w zajęciach lekcyjnych Niesystematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego Realizacja zadań domowych dopuszczająca występowanie błędów (40% treści zadania) Ocena niedostateczny: Opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w stopniu niedostatecznym niedostateczne oceny z dyktand i prac pisemnych oraz brak umiejętności realizacji ćwiczeń ruchowych pod względem relacji czasowych i estetyki wykonania z zakresu materiału danej klasy Bierny udział w zajęciach lekcyjnych. Niesystematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego Brak realizacji zadań domowych VI. Elementy wiedzy przedmiotowej wchodzące w zakres treści nauczania, podlegające ocenie: Wiedza teoretyczna zgodna ze standardami wymagań dla danej klasy Umiejętność czytania ciągów rytmicznych na różne sposoby (klaskaniem, kląskaniem, tataizacją itp.) Odtwarzanie, rozpoznawanie i zapisywanie struktur rytmicznych Analizowanie słuchowe przebiegów muzycznych Zapisywanie przebiegów rytmicznych podczas odsłuchu ( dyktanda) Kształcenie pamięci i wyobraźni muzycznej Wykazanie się estetyką w realizacji ćwiczeń i zadań ruchowych VII. Szczegółowe kryteria oceniania umiejętności przedmiotowych: 1. Wiedza teoretyczna: Ocena celujący: uzyskiwanie znaczących wyników w konkursach i sprawdzianach przedmiotowych z zakresu danej klasy Ocena bardzo dobry: uzyskiwanie ocen bardzo dobrych ze sprawdzianów, testów, kartkówek i ćwiczeń sprawdzających, zadań domowych, odpowiedzi ustnych, realizacja zadań przy tablicy bez pomocy nauczyciela Ocena dobry: uzyskiwanie ocen dobrych ze sprawdzianów, testów, kartkówek i ćwiczeń sprawdzających, zadań domowych, odpowiedzi ustnych, realizacja zadań przy tablicy przy niewielkiej pomocy nauczyciela Ocena dostateczny: uzyskiwanie ocen dostatecznych ze sprawdzianów, testów, kartkówek i ćwiczeń

6 sprawdzających, zadań domowych, odpowiedzi ustnych, realizacja zadań przy tablicy przy pomocy nauczyciela Ocena dopuszczający: uzyskiwanie ocen dopuszczających ze sprawdzianów, testów, kartkówek i ćwiczeń sprawdzających, zadań domowych, odpowiedzi ustnych, realizacja zadań przy tablicy niemożliwa mimo pomocy nauczyciela, Ocena niedostateczny: uzyskiwanie ocen niedostatecznych ze sprawdzianów, testów, kartkówek i ćwiczeń sprawdzających, zadań domowych, odpowiedzi ustnych, brak realizacji zadań domowych, realizacja zadań przy tablicy niemożliwa mimo pomocy nauczyciela 2.Czytanie przebiegów rytmicznych: Ocena celujący: samodzielne czytanie ćwiczeń rytmicznych wybiegających poza zakres danej klasy, (różnymi sposobami) oraz inwencja twórcza w samodzielnej realizacji zadań Ocena bardzo dobry: samodzielne czytanie ćwiczeń rytmicznych ( różnymi sposobami) oraz inwencja twórcza w samodzielnej i grupowej realizacji zadań Ocena dobry: czytanie ćwiczeń rytmicznych ( różnymi sposobami) z niewielką ilością błędów oraz inwencja twórcza w samodzielnej i grupowej realizacji zadań Ocena dostateczny: czytanie ćwiczeń rytmicznych z nielicznymi błędami w realizacji (różnymi sposobami) przy pomocy nauczyciela oraz niewielka inwencja twórcza w samodzielnej i grupowej realizacji zadań Ocena dopuszczający: czytanie ćwiczeń rytmicznych z licznymi błędami (różnymi sposobami) przy dużej pomocy nauczyciela oraz brak inwencji twórczej w samodzielnej i grupowej realizacji zadań Ocena niedostateczny: czytanie ćwiczeń rytmicznych przy całkowitej pomocy nauczyciela oraz brak inwencji twórczej w samodzielnej i grupowej realizacji zadań. 3.Odtwarzanie, rozpoznawanie i zapisywanie struktur rytmicznych. Ocena celujący: bezbłędne odtwarzanie głosem i samodzielne rozpoznawanie słuchowe i ruchowe oraz zapisywanie struktur rytmicznych na poziomie 100% Ocena bardzo dobry: odtwarzanie głosem i samodzielne rozpoznawanie słuchowe i ruchowe oraz zapisywanie struktur rytmicznych na poziomie 80% Ocena dobry: odtwarzanie głosem, samodzielne rozpoznawanie słuchowe i ruchowe oraz zapisywanie struktur rytmicznych na poziomie 70% Ocena dostateczny: odtwarzanie głosem, samodzielne rozpoznawanie słuchowe i ruchowe oraz zapisywanie struktur rytmicznych na poziomie 60 % Ocena dopuszczający: odtwarzanie głosem, samodzielne rozpoznawanie słuchowe i ruchowe oraz zapisywanie struktur rytmicznych na poziomie 40 % Ocena niedostateczny: błędne odtwarzanie głosem i brak samodzielnego rozpoznawania oraz brak umiejętności zapisywania i wykonania ruchowego struktur rytmicznych. 4. Analizowanie słuchowe przebiegów muzycznych Ocena celujący: bezbłędne określanie metrum, rozróżnianie charakterystycznych grup rytmicznych w przerabianych piosenkach i utworach z literatury dziecięcej przerabianych na danym etapie nauki Ocena bardzo dobry: prawidłowe określanie metrum, rozróżnianie charakterystycznych grup

7 rytmicznych w przerabianych piosenkach i utworach z literatury dziecięcej przerabianych na danym etapie nauki Ocena dobry: określanie metrum, rozróżnianie charakterystycznych grup rytmicznych w przerabianych piosenkach i utworach z literatury dziecięcej przerabianych na danym etapie nauki przy niewielkiej pomocy nauczyciela Ocena dostateczny: określanie metrum, rozróżnianie charakterystycznych grup rytmicznych w przerabianych piosenkach i utworach z literatury dziecięcej przerabianych na danym etapie nauki przy znaczącej pomocy nauczyciela Ocena dopuszczający: niewielka umiejętność określania metrum i charakterystycznych grup rytmicznych w przerabianych piosenkach i utworach z literatury dziecięcej przerabianych na danym etapie nauki mimo pomocy nauczyciela Ocena niedostateczny: brak umiejętności określania metrum i charakterystycznych grup rytmicznych w przerabianych piosenkach i utworach z literatury dziecięcej przerabianych na danym etapie nauki mimo pomocy nauczyciela 5. Zapisywanie przebiegów rytmicznych podczas odsluchu ( dyktanda) Ocena celujący: bezbłędna umiejętność zapisu przerabianych rodzajów dyktand po określonej przez nauczyciela ilości przesłuchań w 100 % - stopniowanie trudności dyktand według standardów wymagań dla danej klasy ( np.: dyktando rozpoznawanie grup -jedna grupa grany 4 x w ciągu, dyktando rytmiczne grane 4x- z przerwami) Ocena bardzo dobry: umiejętność zapisu przerabianych rodzajów dyktand po określonej przez nauczyciela ilości przesłuchań w 90% Ocena dobry: umiejętność zapisu przerabianych rodzajów dyktand po określonej przez nauczyciela ilości przesłuchań w 70% Ocena dostateczny: umiejętność zapisu przerabianych rodzajów dyktand po określonej przez nauczyciela ilości przesłuchań w 50 % Ocena dopuszczający: umiejętność zapisu przerabianych rodzajów dyktand po określonej przez nauczyciela ilości przesłuchań w 30 % Ocena niedostateczny: umiejętność zapisu przerabianych rodzajów dyktand po określonej przez nauczyciela ilości przesłuchań w 10 % ó.kształcenie pamięci i wyobraźni muzycznej. Ocena celujący: bezbłędna realizacja ćwiczeń przewidzianych materiałem klasy, określonych w standardach wymagań Ocena bardzo dobry: realizacja ćwiczeń przewidzianych materiałem klasy, określonych w standardach wymagań na poziomie 90%. Ocena dobry: realizacja ćwiczeń przewidzianych materiałem klasy, określonych w standardach wymagań na poziomie 70 % Ocena dostateczny: realizacja ćwiczeń przewidzianych materiałem klasy, określonych w standardach wymagań na

8 poziomie 50 % Ocena dopuszczający: realizacja ćwiczeń przewidzianych materiałem klasy, określonych w standardach wymagań na poziomie 30 % Ocena niedostateczny: realizacja ćwiczeń przewidzianych materiałem klasy, określonych w standardach wymagań na poziomie 10 % 7. Wykazanie się estetyką w realizacji ćwiczeń i zadań ruchowych Ocena celujący: realizacja ćwiczeń i zadań ruchowych na bardzo wysokim poziomie Ocena bardzo dobry: realizacja ćwiczeń i zadań ruchowych na wysokim poziomie Ocena dobry: realizacja ćwiczeń i zadań ruchowych na dobrym poziomie Ocena dostateczny: realizacja ćwiczeń i zadań ruchowych na dostatecznym poziomie Ocena dopuszczający: mała dbałość o estetykę ruchu w realizacji ćwiczeń i zadań ruchowych Ocena niedostateczny: brak dbałości o estetykę ruchu w realizacji ćwiczeń i zadań ruchowych VIII. Formy aktywności uczniowskiej i sposób ich oceniania: 1. Udział w konkursach przedmiotowych na etapie regionalnym- ocena celujący 2. Wypowiedzi ustne: od oceny bardzo dobry do niedostateczny w zależności od procentowej realizacji ćwiczenia. 3. Prace pisemne: ocena od bardzo dobry do niedostateczny w zależności od procentowej realizacji ćwiczenia 4. Udział w lekcji: ocena od bardzo dobry do niedostateczny w zależności od stopnia zaangażowania IX. Sposób przeliczania ocen bieżących na oceny klasyfikacyjne: uśrednianie ocen z realizacji poszczególnych zadań i wyciąganie średniej arytmetycznej ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ucznia wobec jego możliwości. X. Informacje o zakresie informacji dotyczących osiągnięć i niepowodzeń edukacyjnych ucznia oraz o sposobie ich przekazywania uczniom i rodzicom systematyczne ocenianie prac pisemnych i odpowiedzi ustnych -informowanie uczniów i rodziców o wynikach na bieżąco, nformacja szczegółowa dla rodziców na zakończenie I i II semestru o poziomie realizacji przez ucznia wymagań (ocenie przewidywanej klasyfikacyjnej lub końcoworocznej): zebrania, indywidualne spotkania i konsultacje, listowna informacja o niepowodzeniach edukacyjnych na l miesiąc przed zakończeniem semestru

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI 1. Cele przedmiotowego systemu oceniania Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego opracowane zostały na podstawie zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach II i III gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach II i III gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach II i III gimnazjum Procentowe określenie ocen ze sprawdzianu mogą ulec zmianie w zależności od stopnia trudności sprawdzianu! 100 97% ocena celująca

Bardziej szczegółowo

PSO MUZYKA. Formy, narzędzia, i czas sprawdzania kompetencji i osiągnięć ucznia.

PSO MUZYKA. Formy, narzędzia, i czas sprawdzania kompetencji i osiągnięć ucznia. PSO MUZYKA 1. Ocenianie jest jawne, systematyczne. 2. Ze względu na specyfikę przedmiotu ocenianie ukierunkowane jest przede wszystkim na postawę, wiedzę, wykonaną pracę i dopiero, na umiejętności. 3.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Rok szkolny: 2015/2016 Przedmiot: matematyka- poziom podstawowy i rozszerzony. Nauczyciele: A.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI W KLASACH IV VI I. Cele ogólne: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, wdrażanie uczniów do systematycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA 1.CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA -poinformowanie ucznia o postępach i osiągnięciach edukacyjnych - pobudzenie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie

Bardziej szczegółowo

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny. cel bdb db dst dop ndst

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny. cel bdb db dst dop ndst Kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów Ocenianie na drugim poziomie edukacyjnym (klasy IV VI) odbywa się w skali cyfrowej od 1 do 6, co przedstawiono w tabeli. Stopień Skrót literowy Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA Na lekcje uczniowie powinni przynosić: podręcznik, zeszyt w pięciolinie, zeszyt w kratkę. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II PSM I STOPNIA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO. Rytmika z kształceniem słuchu

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II PSM I STOPNIA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO. Rytmika z kształceniem słuchu WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II PSM I STOPNIA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO Rytmika z kształceniem słuchu Uczeń: - Zna, rozróżnia, słyszy, potrafi zapisać i stosuje podstawowe jednostki metryczne: ćwierćnuty,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach System oceniania został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU. Klasa I cykl sześcioletni

Wymagania edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU. Klasa I cykl sześcioletni Wymagania edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU Klasa I cykl sześcioletni Uczeń: realizuje ćwiczenia słuchowe, słuchowo-głosowe, słuchowo-ruchowe realizuje różnymi sposobami puls i akcent

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV Podręcznik Steps in English 1 I. Obszary aktywności podlegające ocenie: 1. Słownictwo umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów (według hierarchii): testy sprawdzające sprawdziany (karty pracy) kartkówki odpowiedzi ustne zadania domowe prowadzenie zeszytu przedmiotowego prace własne uczniów

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI I. KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY: a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy System Oceniania (w skrócie PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (kształcenie słuchu) opracowała: Sylwia Bagińska Szczecin 2008r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTY ZAWODOWE TECHNIK-INFORMATYK

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTY ZAWODOWE TECHNIK-INFORMATYK PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTY ZAWODOWE TECHNIK-INFORMATYK Podstawa prawna : Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania Fizyka i astronomia poziom podstawowy Dla klas : II gimnazjum III gimnazjum Marcin Lewicki 1) Poniższy Przedmiotowy System Oceniania został oparty na : Programie nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych ZS w Mrzezinie Postanowienia ogólne: I. Formy oceniania: 1. Prace klasowe, testy 2. Kartkówki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI ZASADY OGÓLNE: każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą uwzględniania indywidualnych zdolności i możliwości ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony)

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Muzyka. Standardy wymagań

Przedmiotowy System Oceniania Muzyka. Standardy wymagań Przedmiotowy System Oceniania Muzyka Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach 3. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-2 (kl. IV I V) oraz Winners 3 (kl.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-2 (kl. IV I V) oraz Winners 3 (kl. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-2 (kl. IV I V) oraz Winners 3 (kl. VI) I. Obszary aktywności podlegające ocenie: 1. Słownictwo umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z muzyki i zajęć artystycznych

Przedmiotowy System Oceniania z muzyki i zajęć artystycznych Przedmiotowy System Oceniania z muzyki i zajęć artystycznych ROK SZKOLNY 2015/2016 I Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM I System oceniania w nauczaniu matematyki ma sprzyjać : dostarczaniu uczniowi bieżącej informacji o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Warszawie nauczyciele fizyki z astronomią Izabela Pucko Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 1. ustawie z dnia 07 września 1991

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIE SŁUCHU I RYTMIKA W KLASACH I III OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3 I. Obszary aktywności podlegające ocenie: 1. Słownictwo umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z chemii w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z chemii w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z chemii w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim 1 I. Cele PSO. II. Zasady PSO. III. Co podlega ocenie na lekcjach chemii. IV. Sposoby oraz częstotliwość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W I LICEUM OGÓLNKSZTAŁCACYM W OLEŚNICY. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie chemia ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W I LICEUM OGÓLNKSZTAŁCACYM W OLEŚNICY. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie chemia ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W I LICEUM OGÓLNKSZTAŁCACYM W OLEŚNICY Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie chemia ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń oceniany jest sprawiedliwie. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach. 3. Obowiązkowe są sprawdziany (zapowiedziane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Nr 42 Technikum nr 8 im. Jana Karskiego Zasadnicza szkoła zawodowa nr 37 im. Jana Karskiego CLIV Liceum

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii I

Kryteria oceniania z chemii I Kryteria oceniania z chemii I 1. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów: sprawdziany obejmują wiadomości z większej partii materiału, są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej, kartkówki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : Anna Żądło-Sobiepańska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : Anna Żądło-Sobiepańska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : 1. Ocenie podlegają: słuchanie, mówienie (wypowiedzi zarówno w języku rodzimym jak i w języku francuskim,

Bardziej szczegółowo

PZO HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO. Przedmiotowy zasady oceniania

PZO HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO. Przedmiotowy zasady oceniania Przedmiotowy zasady oceniania I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO I. Zasady oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO 1. Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen z matematyki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii w Zespole Szkół Sportowych

Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii w Zespole Szkół Sportowych Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śl. 1. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA muzyka Sylweriusz Sotel Postanowienia wstępne 1. Ocenianie jest jawne i systematyczne. 2. Ze względu na specyfikę przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA na lekcjach MUZYKI. w Gimnazjum nr 1. mgr Kamil Szczechla

SYSTEM OCENIANIA na lekcjach MUZYKI. w Gimnazjum nr 1. mgr Kamil Szczechla SYSTEM OCENIANIA na lekcjach MUZYKI w Gimnazjum nr 1 mgr Kamil Szczechla Przedmiotowy System Oceniania uwzględnia główne ramy i wartości określone Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. CELE OCENIANIA Wskazanie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W KOTUNI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W KOTUNI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W KOTUNI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI / ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.

Bardziej szczegółowo

PZO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Przedmiotowy zasady oceniania

PZO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Przedmiotowy zasady oceniania Przedmiotowy zasady oceniania I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej)

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej) Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej) Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI Nauczyciel: mgr Sylwia Szumińska mgr Piotr Zbiegień ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego zostały opracowane na podstawie programu nauczania autorstwa Anny Jaroszewskiej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej w Stęszewie

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej w Stęszewie Przedmiotowy System Oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej w Stęszewie 1 Zasady oceniania: 1.Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia określone w tabeli 1. 2.Każdy uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. KONTRAKT Z UCZNIAMI 1.Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2.Każda ocena wystawiona przez nauczyciela jest jawna. 3.Prace

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania wiadomości przewidzianych w programie nauczania uwzględnia się: - poziom

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIE Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIE Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej W MIEJSKIEJ GÓRCE ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIE Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI 1 OGÓLNE KRYTERIA USTALANIA OCEN a) stopień celujący (wymagania wykraczające W) otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu I Podstawy prawne opracowania PSO Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych(semestralnych)ocen klasyfikacyjnych z muzyki.

Kryteria wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych(semestralnych)ocen klasyfikacyjnych z muzyki. Kryteria wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych(semestralnych)ocen klasyfikacyjnych z muzyki. Muzyka jest przedmiotem artystycznym,w którym o umiejętnościach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa

Przedmiotowe zasady oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa Przedmiotowe zasady oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa Opracowane na podstawie : 1. Podstawy programowej. 2. Rozporządzenia MEN z dnia 10.06.2015 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: zadania klasowe obejmujące większą partię materiału, lekturę; testy i sprawdziany z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Z MUZYKI Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, bierze pod uwagę przede wszystkim: poziom uzdolnień i predyspozycji muzycznych ucznia, indywidualny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego kl. 4-6

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego kl. 4-6 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego kl. 4-6 Program nauczania języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej Ewa Horwath, Anita Żegleń Słowa z uśmiechem ; Program nauczania języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki na poszczególne oceny dla uczniów gimnazjum

Wymagania edukacyjne z muzyki na poszczególne oceny dla uczniów gimnazjum Wymagania edukacyjne z muzyki na poszczególne oceny dla uczniów gimnazjum I. Standardy wymagań 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowanie: Marek Kiestrzyn Rok szkolny 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE 1. Podstawa prawna -Ustawa z 7 września 1991roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Klasy IV VI szkoła podstawowa

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Klasy IV VI szkoła podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Klasy IV VI szkoła podstawowa I. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW - co oceniamy Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów: sprawdziany obejmujące zakres

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE I. Cele edukacyjne realizowane na zajęciach informatyki Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE CHEŁM 2013 Opracował zespół

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I. FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o wszystkich formach sprawdzania wiadomości.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI I ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI OBOWIĄZUJĄCE W ZSPS I VIII LO W TORUNIU zewaluowane 1 września 2017

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI I ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI OBOWIĄZUJĄCE W ZSPS I VIII LO W TORUNIU zewaluowane 1 września 2017 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI I ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI OBOWIĄZUJĄCE W ZSPS I VIII LO W TORUNIU zewaluowane 1 września 2017 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII I. CELE OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; - pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM 1 OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: 1. Poinformowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS II i III GIMNAZJUM.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS II i III GIMNAZJUM. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS II i III GIMNAZJUM. Nauczyciel: mgr Beata Sypień Podstawa prawna do opracowania PSO z języka polskiego: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie (opracowany na podstawie Statutu Zespołu Szkół Nr 115 w Warszawie) I. Analiza dokumentów. Program Ciekawa chemia dopuszczony do użytku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) Celem przedmiotowego systemu oceniania jest podanie uczniowi i jego rodzicom informacji o stopniu opanowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Brodach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI Przedmiotowy System Oceniania opracowany został w oparciu o: podstawę programową przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 19.04.1999 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI ORAZ ZASTOSOWAŃ GRAFIKI KOMPUTEROWEJ W EKONOMII OBOWIĄZUJĄCE W ZSPS I VIII LO W TORUNIU W ROKU SZKOLNYM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI ORAZ ZASTOSOWAŃ GRAFIKI KOMPUTEROWEJ W EKONOMII OBOWIĄZUJĄCE W ZSPS I VIII LO W TORUNIU W ROKU SZKOLNYM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI ORAZ ZASTOSOWAŃ GRAFIKI KOMPUTEROWEJ W EKONOMII OBOWIĄZUJĄCE W ZSPS I VIII LO W TORUNIU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z Informatyki

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA:

FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - MATEMATYKA Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze zawartymi w Statucie Szkoły.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie I. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 1. Ocenianie sumujące stosuje się w następujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM NR 3 W ŁOWICZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM NR 3 W ŁOWICZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM NR 3 W ŁOWICZU Rok szkolny 2013/2014 Nauczanie języka polskiego w Gimnazjum nr 3 w Łowiczu odbywa się według programu wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: Posiadł wiedzę i umiejętności określone programem nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYKI. dla uczniów szkoły podstawowej

KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYKI. dla uczniów szkoły podstawowej KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYKI dla uczniów szkoły podstawowej OCENA: CELUJĄCY -wykonać zadania na ocenę bardzo dobrą oraz spełnić wymagania, -zastosować poznane treści programowe w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Chemia ZKPiG 12 Gimnazjum 16

Przedmiotowy system oceniania Chemia ZKPiG 12 Gimnazjum 16 Przedmiotowy system oceniania Chemia 2012-09-01 ZKPiG 12 Gimnazjum 16 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z CHEMII. 1. Wiedza i umiejętności ucznia mogą być sprawdzane poprzez: odpowiedź ustną, sprawdzian

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI.

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. CELE PSO. 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. w klasach 1-3. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie wiedza o społeczeństwie ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. w klasach 1-3. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie wiedza o społeczeństwie ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w klasach 1-3. I. Zasady ogólne: Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie wiedza o społeczeństwie ma na celu: informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Nauczyciel prowadzący: Teresa Giza 1. Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym: - Geografia bez tajemnic. Ziemia. 1 podręcznik, Edward Dudek. Wydawnictwo Wiking.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce.

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. I. Przedmiotowy system oceniania został sporządzony w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania. II. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Podstawa prawna Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Przedmiotowy system oceniania został opracowany według Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. PZO ma na celu : - bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych - mobilizowanie ucznia do systematycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO Rok szkolny 2012/2013 Nauczanie języka polskiego w Gimnazjum Dwujęzycznym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018

Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018 Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z Przyrody są zgodne z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZKA W CZERSKU PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH IV VI Przedmiot: matematyka Nauczyciele uczący: Iwona Fierek, Justyna Namirowska, Jerzy Polakiewicz, Anna Połom

Bardziej szczegółowo