Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura)"

Transkrypt

1 Dokumentacja w obrocie Title of międzynarodowym the presentation (SAD, Date # faktura) Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura) Odcinek I Odcinek II Odcinek III Odcinek IV Odcinek V Odcinek VI Odcinek VII Odcinek VIII Odcinek IX Odcinek X Odcinek XI Odcinek XII Podstawy funkcjonowania prawa celnego w Unii Europejskiej Podstawy stosowania prawa celnego System kontroli eksportu (ECS) Potwierdzenie wywozu towarów z obszaru UE Dokumenty do wywozu towarów z UE Zgłoszenia celne Podatki a wywóz towarów z terenu UE Pochodzenie towaru Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego Stosowanie procedur gospodarczych Postępowanie celne Ograniczenia

2 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 1 Część VIII Pochodzenie towaru Pochodzenie towarów z terenu EU Preferencyjne pochodzenie towaru z UE Sposoby dokumentowania pochodzenia towarów

3 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 2 Pochodzenie towaru Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) Światowa Organizacja Handlu (WTO) 1994 Porozumienie w Sprawie Reguł Pochodzenia Towarów Klauzula Największego Uprzywilejowania KNU

4 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 3 KLAUZULA NAJWIĘKSZEGO UPRZYWILEJOWANIA KNU Reguły pochodzenia pochodzenie preferencyjne pochodzenie niepreferencyjne ekonomiczny rodowód produktów

5 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 4 Najważniejsze przepisy dotyczące pochodzenia towarów art Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC) art Rozporządzenia Komisji 2454/93z dnia 2 lipca 1993 roku ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (RWKC). Rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. Wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych. postanowienia umów międzynarodowych z pojedynczymi krajami lub grupami krajów. art. 10 Prawa celnego (Dz. U nr 68, poz. 622 z 2004 roku z późniejszymi zmianami.) Załącznikach 9-22 RWKC Innych (rozporządzeniach i decyzjach)

6 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 5 Reguły niepreferencyjnego pochodzenia towarów ustanowione są w: art KC RWKC Niepreferencyjne pochodzenie towaru załącznikach 9-13 RWKC. Załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych wymogów jakie powinno spełniać zgłoszenie celne DZ U nr 94 poz. 902 z 2004 z późn zm.

7 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 6 Ogólne zasady ustalanie pochodzenia towarów Towary wytworzone w jednym kraju Towary wytworzone przy współudziale kilku krajów

8 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 7 ORGAN CELNY DOWÓD POCHODZENIA NIEPREFERENCYJNE POCHODZENIE TOWARU

9 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 8 CZĘŚCI ZAPASOWE ŁĄCZNIE WARUNKI: stanowią elementy, bez których nie może być zapewnione właściwe funkcjonowanie sprzętu, maszyn, aparatów lub pojazdów wcześniej dopuszczonych do obrotu lub wywiezionych, są charakterystyczne dla sprzętu, maszyn, aparatów lub pojazdów, są przeznaczone do konserwacji sprzętu, maszyn, aparatów lub pojazdów albo do zastąpienia części tego samego rodzaju, uszkodzonych lub nie nadających się do użytku.

10 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 9 DOKUMENTOWANIE POCHODZENIA trwałe oznaczenie kraju pochodzenia na towarze świadectwo pochodzenia fakturę specyfikację świadectwo jakości kontrakt inny dokument urzędowy

11 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 10 Świadectwo pochodzenia towaru

12 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 11 Świadectwo pochodzenia wystawiane są na pisemny wniosek osoby zainteresowanej i składa się z 3 następujących kart: karta nr 1 formularza, stanowi oryginał świadectwa pochodzenia i po potwierdzeniu przez organ celny, jest wydawana wnioskodawcy, karta nr 2 formularza, stanowi kopię świadectwa pochodzenia. Organ celny po potwierdzeniu świadectwa zatrzymuje kopię, chyba że wnioskodawca umieści we wniosku żądanie wydania kopii świadectwa, karta nr 3 formularza, stanowi wniosek o wydanie świadectwa (uwaga opłata skarbowa).

13 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 12 Preferencyjne pochodzenie towarów UNIA EUROPEJSKA Australia, Hongkong, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia, Singapur, Kanada, USA WZAJEMNE UMOWY JEDNOSTRONNE UMOWY EUR 1 FORM A

14 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 13 Podstawowe przepisy związane ze stosowaniem reguł preferencyjnego pochodzenia Unii art. 27 Kodeksu Celnego w porozumieniach preferencyjnych art RWKC oraz załącznikach RWKC w Decyzji nr 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską Rozporządzeniu 82/2001 dotyczące definicji pojęcia produkty pochodzące i metod współpracy administracyjnej w handlu miedzy obszarem celnym Wspólnoty a Ceutą i Melillą (Dz. U nr L20, str.1) Rozporządzeniu (WE) nr 1207/2001 w sprawie procedur ułatwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR.1, sporządzanie deklaracji na fakturze i formularzy EUR.2 i wydawanie zezwoleń niektórym upoważnionym eksporterom w ramach przepisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych miedzy Wspólnota Europejska i niektórymi krajami (Dz. U nr L165, str. 1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. Wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych.

15 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 14 Reguły preferencyjnego pochodzenia określają warunki nabywania pochodzenia, jakie powinny spełniać towary aby korzystać ze: środków wymienionych w Porozumieniach zawartych przez Wspólnotę z niektórymi krajami lub grupami krajów i przewidujące stosowanie preferencyjnych środków taryfowych; zobowiązań przyjętych przez Wspólnotę w odniesieniu do niektórych krajów, grup krajów lub terytoriów;

16 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 15 produkty mineralne wydobyte Produkty całkowicie uzyskane produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z mórz znajdujących się poza morzami terytorialnymi przez statki kraju korzystającego produkty uzyskane przez polowanie lub rybołówstwo przeprowadzone na jego terytorium rośliny i produkty roślinne tam zebrane żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane produkty uzyskane od żywych zwierząt tam wyhodowanych

17 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 16 Wystarczająca obróbka lub przetwarzanie załącznik nr 15 RWKC produkt materiały Nomenklatura Systemu Zharmonizowanego (na poziomie 4-cyfrowym)

18 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 17 chłodzenie wentylacja Niewystarczające przetworzenie lub obróbka usuwanie uszkodzonych części zabezpieczenie produktów w czasie ich transportu i składowania suszenie Nasycanie siarką umieszczanie w solance ubój zwierząt proste mieszanie produktów jednorodnych rozkładanie dodawanie innych substancji proste łączenie części produktów w celu złożenia produktu kompletnego

19 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 18 Dowód pochodzenia (wymóg dokumentacji) Dowód pochodzenia tak jak paszport stanowi potwierdzenie obywatelstwa danej osoby, tak świadectwo pochodzenia stanowi dowód, że towary spełniają reguły pochodzenia i potwierdza narodowość ekonomiczną produktu.

20 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 19 Umowy wielostronne EUR 1 Wymogi stawiane świadectwu przewozowemu EUR.1 Aby jednak można je było uznać za prawidłowy dokument z formalnego punktu widzenia, musi ono: posiadać nadruk giloszujący, być wypełnione (zgodnie z opisem pól) drukiem lub czytelnym pismem ręcznym za pomocą atramentu, nie nosić śladów wymazań, opisywać towary w sposób umożliwiający ich identyfikację, być opatrzone pieczęcią urzędową (bądź pieczęcią upoważnionego eksportera w przypadku umów z Tunezją i Marokiem) i oryginalnym podpisem osoby legalizującej, posiadać parafowane zmiany, jeśli zostały dokonane, być przedłożone w okresie jego ważności, posiadać seryjny numer w górnym prawym rogu.

21 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 20 Świadectwo przewozowe EUR 1

22 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 21 Deklaracja na fakturze Deklaracje na fakturze sporządza samodzielnie eksporter (bez jakiejkolwiek ingerencji władz celnych), umieszczając ją na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym, który opisuje produkty w sposób wystarczający do ich identyfikacji. Cechą charakterystyczną tego dowodu pochodzenia jest to, że może być sporządzony przez każdego eksportera, bądź przez tzw. upoważnionego eksportera. Deklarację na fakturze sporządzić może każdy eksporter pod warunkiem, że wartość produktów pochodzących w przesyłce nie przekracza 6000 euro. W przypadku umów z Marokiem i Tunezją wszystkie produkty w przesyłce muszą być pochodzące, a ich wartość nie może przekroczyć 5110 euro. Dowód ten stosowany jest we wszystkich umowach z wyjątkiem tych, których stroną jest Syria i Algieria.

23 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 22 Preferencyjne reguły pochodzenia, Unia Celna UE-Turcja. Podstawowym, wyjściowym porozumieniem dotyczącym współpracy Wspólnoty Europejskiej i Turcji jest Umowa Ankarska z 1963 roku ustanawiająca Stowarzyszenie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Turcją. Realizacją tej umowy jest między innymi utworzenie unii celnej, której stronami są Wspólnota Europejska i Turcja. Ostatnią fazę unii celnej wprowadziła Decyzja nr 1/95 Rady Stowarzyszenia Wspólnota Europejska Turcja z 22 grudnia 1995 roku. Wszystkie Państwa Członkowskie należące do Wspólnoty Europejskiej wchodzą w skład jednej unii celnej. Wywóz, przywóz i przewóz towarów przez granice Wspólnoty jest regulowany prawem unijnym obowiązującym wszystkie Państwa Członkowskie. Szczególne miejsce w tej wymianie handlowej zajmuje Turcja. Na mocy prawa unijnego została ona włączona do tego samego obszaru celnego, do którego należy Wspólnota. Wspólnota Europejska podpisała również umowy o unii celnej z Andorą i Księstwem San Marino.

24 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 23 Eksport i import większości towarów przetworzonych z działów CN ze Wspólnoty Europejskiej do Turcji i z Turcji do Wspólnoty nie podlega jakimkolwiek zakazom lub ograniczeniom. Istniejące wyjątki są określone przez przepisy prawa międzynarodowego i nie mają charakteru restrykcji handlowych lub działań arbitralnych.

25 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 24 Świadectwo przewozowe A.TR

26 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 25 Zasady preferencyjnego pochodzenia towaru Dla zastosowania preferencji niezbędne jest spełnienie następujących zasad: zasady dokumentowania, zasady bezpośredniego transportu.

27 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 26 Upoważniony eksporter Siedziba na terenie UE Osoby kierujące nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem przeciwko: wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwom gospodarczym lub skarbowym Nie zalegają z cłem, podatkami oraz składkami ZUS oraz nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, likwidacyjne lub układowe Nie cofnięto im upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów ze względu na naruszenie przepisów prawa w ciągu ostatniego roku

28 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 28 Procedura uzyskania upoważnienia Wniosek Oraz Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej Aktualną informację z KRK o niekaralności osób kierujących działalnością Oświadczenie o: Braku likwidacji oraz postępowania egzekucyjnego, upadłościowego i układowego O nie zaleganiu z cłem, podatkami i ZUSem

29 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 29 Pozwolenie Naczelnik Urzędu Celnego właściwego miejscowo PL/A/B gdzie PL kod literowy Polki A sześciocyfrowy kod urzędu celnego B kolejny numer upoważnienia NP. PL/042010/0001

30 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 29 Wiążąca Informacja o Pochodzeniu

31 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 30 WIP Art. 12 WKC Art RWKC Załącznik 1a RWKC WIP ważny 3 lata

32 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 31 Bibliografia Czyżowicz W., Janke J., Kołłątaj T., Komorowski E., Kosonoga J., Senda T. Prawo i Postępowanie Celne 2001 Czyżowicz W., Jańczyk Z., Makowski R., Zarządzanie ryzykiem w systemie obsługi celno podatkowej, WSE, Warszawa Hanclich P., System preferencji celnych Unii Europejskiej, Ars boni et aequi,, Poznań Instrukcje wypełniania zgłoszeń celnych, Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów, Warszawa Kacperczyk R. Transport i spedycja, Difin 2009 Konwencja o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), sporządzona w Interlaken dnia 20 maja 1987 r., (tekst jedn. Dz. U. z 1998, nr 46, poz. 288 ze zm.). Kosacka D., Olszewski B., Transakcje wewnątrz-wspólnotowe EKSPOTR IMPORT, Unimex, Wrocław Monitor prawa Celnego nr 8/2003, sierpień 2003r., Dyrektywa Rady Europejskiej w sprawie wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu a polski projekt ustawy o podatku akcyzowym-składy podatkowe Monitor Prawa Celnego, lipiec 2003, nr 7, Zarządzanie przygotowaniami Polski do przyjęcia Wspólnej Taryfy Celnej Unii Europejskiej Narutowicz S., Masłowska M., Informatyzacja procedur celnych, Difin, Warszawa Polski podręcznik celny, Praca zbiorowa, Warszawa Raczkowski K., Zarządzanie wiedzą w administracji celnej, Difin, Warszawa Radzewicz J. Kodeks celny: elementy kalkulacyjne, Wolters Kluwer Polska, 2008 Rymarczyk J. Handel zagraniczny Organizacja i technika, PWE, 2012 Tymińska I. "Budżet państwa od strony dochodowej", zeszyty naukowe 23/2009, WSCiL, 2009 Tymińska I. "Charakterystyka magazynów celnych" Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 7 (204)/2012 Czerwiec 2012 Tymińska I. "Główne założenia obrotu towarami strategicznymi" Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 9 (206)/2012 Wrzesień 2012 Tymińska I. "Graniczne procedury" - Branża dziecięca nr 5/2012 Tymińska I. "Kto odpowiada za zabawki" - Branża dziecięca nr 4/2012 Tymińska I. "Składka członkowska w zakresie zasobów własnych i źródła VAT", zeszyty naukowe 26/2010, WSCiL Tymińska I. "Środki polityki handlowej", zeszyty naukowe 22/2008, WSCiL, 2008 Tymińska I. "Zasada systemu prawnego Unii Europejskiej w odniesieniu do prawa krajowego", zeszyty naukowe 25/2010, WSCiL Tymińska I. Procedura wywozu w Systemie Kontroli Eksportu (ECS), WSCiL, 2009 Tymińska I. System dokumentowania wymiany towarowej z zagranicą WSCil, 2009 Woźniak B. Zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów, Monitor Prawa Celnego Nr 5 maj 1999 r., Wydawnictwo BW Szczecin Woźniak B. Niepreferencyjne pochodzenie towarów, Biuletyn Celny Nr 2 luty 1999 r. Branżowy serwis informacyjny, Wydawnictwo Hubertus Warszawa Zasadniczy kurs celny, Otwock Pochodzenie towarów i dowody ich pochodzenia.

33 Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka wykładu

34 Dokumentacja w obrocie Title of międzynarodowym the presentation (SAD, Date # faktura) Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura) Odcinek I Odcinek II Odcinek III Odcinek IV Odcinek V Odcinek VI Odcinek VII Odcinek VIII Odcinek IX Odcinek X Odcinek XI Odcinek XII Podstawy funkcjonowania prawa celnego w Unii Europejskiej Podstawy stosowania prawa celnego System kontroli eksportu (ECS) Potwierdzenie wywozu towarów z obszaru UE Dokumenty do wywozu towarów z UE Zgłoszenia celne Podatki a wywóz towarów z terenu UE Pochodzenie towaru Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego Stosowanie procedur gospodarczych Postępowanie celne Ograniczenia

35 Title of the presentation Date Odcinek # IX 1 Część IX Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego Elementy kalkulacyjne towarów wywożonych z terenów UE Koszty transportu zgodnie z INCOTERMS 2010 a wartość statystyczna Korekty wartości statystycznej

36 Title of the presentation Date Odcinek # IX 2 Elementy Kalkulacyjne Zgodnie ze wspólnotowym kodeksem celnym do podstawowych elementów kalkulacyjnych zaliczamy: Pochodzenie towarów (omówione w poprzednim odcinku) Taryfa celna UE Wartość Celna towaru

37 Title of the presentation Date Odcinek # IX 3 TARYFA CELNA UNII EUROPEJSKIEJ ZHARMONIZOWANY SYSTEM (ang. Harmonized System) Konwencja Oznaczania i Kodowania Towarów (Skrót HS) opracowywany przez Światową Organizację Celną wyznacza standardy, według których dokonywana jest klasyfikacja taryfowa towarów. HS stanowi podstawę dla systemu Nomenklatury Scalonej (CN, ang. Combined Nomenclature) stosowanego w Taryfie Celnej Unii Europejskiej.

38 Title of the presentation Date Odcinek # IX 4 NOMENKLATURA SCALONA to nomenklatura taryfowa i statystyczna unii celnej. Wspólna Taryfa Celna to zewnętrzna taryfa celna stosowana do produktów przywożonych i wywożonych do/z Unii Europejskiej (UE).

39 Title of the presentation Date Odcinek # IX 5 PRZEPISY PRAWA Art. 20 ust.3 Kodeksu celnego UE Rozporządzenie Rady nr 2913/92 z 12 października 1992 r. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Dz. U. L 256 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniające załącznik I do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 282 z )

40 Title of the presentation Date Odcinek # IX 6 TARYFA CELNA Wspólnot Europejskich składa się z: CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III OGÓLNE REGUŁY oraz PRZEPISY SZCZEGÓLNE 2 SEKCJE TABELA STAWEK CELNYCH 21 SEKCJI ZAŁĄCZNIKI TARYFOWE 4 SEKCJE

41 Title of the presentation Date Odcinek # IX 7 OGÓLNE REGUŁY INTERPRETACJI NOMENKLATURY SCALONEJ Reguła 1- brzmienie pozycji i uwag do sekcji lub działów Reguła 2 a) zasadniczy charakter wyrobu niekompletnego b) w całości lub w częściach wyrób niekompletny Reguła 3 Komplety, mieszaniny a) pozycja towaru określająca wyrób bardziej szczegółowo b) materiał lub komponent decydujący o zasadniczym charakterze c) Pozycja która w kolejności numerycznej jest ostatnia z pozycji możliwych do zastosowania Reguła 4 towary najbardziej zbliżone Reguła 5 opakowania z towarem są częścią towaru Oddzielnie kiedy w sposób oczywistymoąna wykorzystać do ponownego użytku Reguła 6 - podpozycje na tym samym poziomie mogą być porównywane

42 Title of the presentation Date Odcinek # IX 8 BUDOWA KODU TARYFY CELNEJ nr działu HS pozycja HS podpozycja HS 7 8 kod CN 9 10 kod TARIC kod dodatkowy TARIC

43 Title of the presentation Date Odcinek # IX 9 TABELA STAWEK CELNYCH

44 Title of the presentation Date # Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura) Odcinek IX 10

45 Title of the presentation Odcinek Date # IX 11 WIĄŻĄCA INFORMACJA TARYFOWA DECYZJE WIT Wiążące informacje taryfowe (WIT) są decyzjami rozstrzygającymi o klasyfikacji taryfowej towarów, tj. ustalającymi właściwy kod Taryfy celnej dla określonego towaru.

46 Title of the presentation Odcinek Date # IX 12 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA WIT WIT to jedyna oficjalna, wiążąca i bezpłatna informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie nomenklatury towarowej (dla potrzeb celnych i statystycznych) na terenie UE; WIT ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie kalkulacji przewidywanych zysków, ponieważ gwarantuje właściwe naliczanie należności celnych; WIT jest pomocna przy ustalaniu refundacji wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej; WIT skraca czas odprawy celnej;

47 Title of the presentation Date # Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura) Odcinek IX 13

48 Title of the presentation Odcinek Date # IX 14 WARTOŚĆ CELNA

49 Title of the presentation Odcinek Date # IX 15 Przepisy prawne Kodeks celny (WKC) Art Przepisy wykonawcze do WKC Art a załącznik Instrukcje

50 Title of the presentation Odcinek Date # IX 16 Metody określenia wartości celnej wg. Wspólnotowego Kodeksu Celnego

51 Title of the presentation Odcinek Date # IX 17 Wartość transakcyjna = Cena rzeczywiście zapłacona lub należna Warunki i Korekty

52 Title of the presentation Odcinek Date # IX 18 Cena faktycznie zapłacona lub należna Jest to płatnością dokonaną, lub która ma być dokonana. Płatność może zostać dokonana bezpośrednio bądź pośrednio. Płatność może być rezultatem udzielenia rabatu.

53 Title of the presentation Odcinek Date # IX 19 Wartość towarów i usług, wywożonych materiałów, komponentów, części i podobnych elementów, które stanowią część składową lub przynależną przywiezionym towarom. narzędzi, matryc, form i podobnych elementów użytych przy produkcji przywiezionych towarów. Przydzielenie tych elementów powinno nastąpić w uzasadniony sposób zgodnie z ogólnymi zasadami księgowości. materiałów zużytych przy produkcji przywiezionych towarów. prac techniczno-inżynieryjnych, rozwojowych, artystycznych i projektowych oraz planów i szkiców wykonanych poza obszarem wspólnoty i niezbędnych do produkcji przywiezionych towarów. Prace techniczno-inżynieryjne, rozwojowe, artystyczne i projektowe oraz plany i szkice, wykonywane w kraju importu nie są doliczane do ceny towarów

54 Title of the presentation Odcinek Date # IX 20 Transport Transport towaru związany jest ze znajomością międzynarodowych warunków dostaw. Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu opublikowała formuły INCOTERMS 2000 podzielone na 4 zasadnicze grupy (13 formuł) lub INCOTERMS 2010 (11 formuł)

55 Title of the presentation Odcinek Date # IX 21 Główne reguły dotyczące stosowania formuł INCOTERMS Zastosowanie formuł zależy od woli stron i powinno zostać zaznaczone w kontrakcie, Postanowienia umów maja pierwszeństwo nad postanowieniami reguł, Strony mogą wprowadzać do reguł zmiany lub uzupełnienia odpowiadające warunkom branży lub potrzebom stron.

56 Title of the presentation Odcinek Date # IX 22 Incoterms 2000 EXW, FCA, FAS, FOB CFR, CIF, CPT, CIP DAF, DES, DEQ, DDU, DDP Incoterms 2010 DEQ - DAT Rozgraniczenie kosztów transportu Koszty do miejsca wprowadzenia Rozgraniczenie kosztów do miejsca wprowadzenia - korekta w polu 44 SAD Rozgraniczenie kosztów do miejsca wprowadzenia, oddzielenie opłat korekta w polu 44 SAD DAF, DES, DDU - DAP

57 Title of the presentation Odcinek Date # IX 23 Incoterms 2010 DDU - DAP DAF - DAP KRAJ WYSYŁKI UE EXW CFR CPT FAS FOB CIF DAF CIP DDU

58 Title of the presentation Odcinek Date # IX 24 Wartość transakcyjna Ustalenie zgodnie z art.. 29 Cena towarów identycznych art. 30 ust. 2 a) Cena towarów podobnych art. 30 ust. 2 b) Wartość dedukcyjna art. 30 ust. 2 c) Wartość kalkulowana art. 30 ust. 2 d) Metoda końcowa zgodnie art. 31 Wartość celna

59 Title of the presentation Odcinek Date # IX 25 Kurs waluty Rozporządzenie MF Dz. U. 87 poz. 827 z 2004 r. delegacja ustawowa wynikająca z Prawa celnego Art RWKC Bieżące kursy średnie TAB A/ NBP Ustalane w przedostatnią środę miesiąca Obowiązują przez cały następny miesiąc Możliwość zmiany kursu

60 Title of the presentation Odcinek Date # IX 26 Bibliografia Czyżowicz W., Janke J., Kołłątaj T., Komorowski E., Kosonoga J., Senda T. Prawo i Postępowanie Celne 2001 Czyżowicz W., Jańczyk Z., Makowski R., Zarządzanie ryzykiem w systemie obsługi celno podatkowej, WSE, Warszawa Hanclich P., System preferencji celnych Unii Europejskiej, Ars boni et aequi,, Poznań Instrukcje wypełniania zgłoszeń celnych, Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów, Warszawa Kacperczyk R. Transport i spedycja, Difin 2009 Konwencja o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), sporządzona w Interlaken dnia 20 maja 1987 r., (tekst jedn. Dz. U. z 1998, nr 46, poz. 288 ze zm.). Kosacka D., Olszewski B., Transakcje wewnątrz-wspólnotowe EKSPOTR IMPORT, Unimex, Wrocław Monitor prawa Celnego nr 8/2003, sierpień 2003r., Dyrektywa Rady Europejskiej w sprawie wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu a polski projekt ustawy o podatku akcyzowym-składy podatkowe Monitor Prawa Celnego, lipiec 2003, nr 7, Zarządzanie przygotowaniami Polski do przyjęcia Wspólnej Taryfy Celnej Unii Europejskiej Narutowicz S., Masłowska M., Informatyzacja procedur celnych, Difin, Warszawa Polski podręcznik celny, Praca zbiorowa, Warszawa Raczkowski K., Zarządzanie wiedzą w administracji celnej, Difin, Warszawa Radzewicz J. Kodeks celny: elementy kalkulacyjne, Wolters Kluwer Polska, 2008 Rymarczyk J. Handel zagraniczny Organizacja i technika, PWE, 2012 Tymińska I. "Budżet państwa od strony dochodowej", zeszyty naukowe 23/2009, WSCiL, 2009 Tymińska I. "Charakterystyka magazynów celnych" Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 7 (204)/2012 Czerwiec 2012 Tymińska I. "Główne założenia obrotu towarami strategicznymi" Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 9 (206)/2012 Wrzesień 2012 Tymińska I. "Graniczne procedury" - Branża dziecięca nr 5/2012 Tymińska I. "Kto odpowiada za zabawki" - Branża dziecięca nr 4/2012 Tymińska I. "Składka członkowska w zakresie zasobów własnych i źródła VAT", zeszyty naukowe 26/2010, WSCiL Tymińska I. "Środki polityki handlowej", zeszyty naukowe 22/2008, WSCiL, 2008 Tymińska I. "Zasada systemu prawnego Unii Europejskiej w odniesieniu do prawa krajowego", zeszyty naukowe 25/2010, WSCiL Tymińska I. Procedura wywozu w Systemie Kontroli Eksportu (ECS), WSCiL, 2009 Tymińska I. System dokumentowania wymiany towarowej z zagranicą WSCil, 2009 Woźniak B. Zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów, Monitor Prawa Celnego Nr 5 maj 1999 r., Wydawnictwo BW Szczecin Woźniak B. Niepreferencyjne pochodzenie towarów, Biuletyn Celny Nr 2 luty 1999 r. Branżowy serwis informacyjny, Wydawnictwo Hubertus Warszawa Zasadniczy kurs celny, Otwock Pochodzenie towarów i dowody ich pochodzenia.

61 Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka wykładu

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r.

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 1559, 1662, 1877, z 2015 r. poz. 18, 211. Kancelaria Sejmu s.

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn.

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Materiały szkoleniowe z tematu pn. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSAKCJI TRÓJSTRONNYCH I ŁAŃCUCHOWYCH ORAZ IDENTYFIKACJA OSZUSTW KARUZELOWYCH W HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce

Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce Komisja Europejska Handel Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania niniejszych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 611 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 23.3.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 77/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie w Części VI Szczególne przypadki postępowania, dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

Jednocześnie w Części VI Szczególne przypadki postępowania, dodaje się pkt 22 w brzmieniu: Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.13 z dnia 27.12.2010 r., w Części IV Kody stosowane w formularzach Sekcja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA PROCEDURA UPROSZCZONA REGULACJE PRAWNE CEL procedur uproszczonych ułatwienia w dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą. podmiot, który uzyskał pozwolenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r.

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-05 Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych.

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-127-10 Druk nr 3514 cz. I Warszawa, 21 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS)

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) INSTRUKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (WERSJA 1.0) Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Warszawa marzec 2010 r. 1 Spis treści INSTRUKCJA DLA

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo