Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura)"

Transkrypt

1 Dokumentacja w obrocie Title of międzynarodowym the presentation (SAD, Date # faktura) Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura) Odcinek I Odcinek II Odcinek III Odcinek IV Odcinek V Odcinek VI Odcinek VII Odcinek VIII Odcinek IX Odcinek X Odcinek XI Odcinek XII Podstawy funkcjonowania prawa celnego w Unii Europejskiej Podstawy stosowania prawa celnego System kontroli eksportu (ECS) Potwierdzenie wywozu towarów z obszaru UE Dokumenty do wywozu towarów z UE Zgłoszenia celne Podatki a wywóz towarów z terenu UE Pochodzenie towaru Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego Stosowanie procedur gospodarczych Postępowanie celne Ograniczenia

2 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 1 Część VIII Pochodzenie towaru Pochodzenie towarów z terenu EU Preferencyjne pochodzenie towaru z UE Sposoby dokumentowania pochodzenia towarów

3 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 2 Pochodzenie towaru Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) Światowa Organizacja Handlu (WTO) 1994 Porozumienie w Sprawie Reguł Pochodzenia Towarów Klauzula Największego Uprzywilejowania KNU

4 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 3 KLAUZULA NAJWIĘKSZEGO UPRZYWILEJOWANIA KNU Reguły pochodzenia pochodzenie preferencyjne pochodzenie niepreferencyjne ekonomiczny rodowód produktów

5 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 4 Najważniejsze przepisy dotyczące pochodzenia towarów art Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC) art Rozporządzenia Komisji 2454/93z dnia 2 lipca 1993 roku ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (RWKC). Rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. Wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych. postanowienia umów międzynarodowych z pojedynczymi krajami lub grupami krajów. art. 10 Prawa celnego (Dz. U nr 68, poz. 622 z 2004 roku z późniejszymi zmianami.) Załącznikach 9-22 RWKC Innych (rozporządzeniach i decyzjach)

6 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 5 Reguły niepreferencyjnego pochodzenia towarów ustanowione są w: art KC RWKC Niepreferencyjne pochodzenie towaru załącznikach 9-13 RWKC. Załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych wymogów jakie powinno spełniać zgłoszenie celne DZ U nr 94 poz. 902 z 2004 z późn zm.

7 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 6 Ogólne zasady ustalanie pochodzenia towarów Towary wytworzone w jednym kraju Towary wytworzone przy współudziale kilku krajów

8 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 7 ORGAN CELNY DOWÓD POCHODZENIA NIEPREFERENCYJNE POCHODZENIE TOWARU

9 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 8 CZĘŚCI ZAPASOWE ŁĄCZNIE WARUNKI: stanowią elementy, bez których nie może być zapewnione właściwe funkcjonowanie sprzętu, maszyn, aparatów lub pojazdów wcześniej dopuszczonych do obrotu lub wywiezionych, są charakterystyczne dla sprzętu, maszyn, aparatów lub pojazdów, są przeznaczone do konserwacji sprzętu, maszyn, aparatów lub pojazdów albo do zastąpienia części tego samego rodzaju, uszkodzonych lub nie nadających się do użytku.

10 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 9 DOKUMENTOWANIE POCHODZENIA trwałe oznaczenie kraju pochodzenia na towarze świadectwo pochodzenia fakturę specyfikację świadectwo jakości kontrakt inny dokument urzędowy

11 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 10 Świadectwo pochodzenia towaru

12 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 11 Świadectwo pochodzenia wystawiane są na pisemny wniosek osoby zainteresowanej i składa się z 3 następujących kart: karta nr 1 formularza, stanowi oryginał świadectwa pochodzenia i po potwierdzeniu przez organ celny, jest wydawana wnioskodawcy, karta nr 2 formularza, stanowi kopię świadectwa pochodzenia. Organ celny po potwierdzeniu świadectwa zatrzymuje kopię, chyba że wnioskodawca umieści we wniosku żądanie wydania kopii świadectwa, karta nr 3 formularza, stanowi wniosek o wydanie świadectwa (uwaga opłata skarbowa).

13 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 12 Preferencyjne pochodzenie towarów UNIA EUROPEJSKA Australia, Hongkong, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia, Singapur, Kanada, USA WZAJEMNE UMOWY JEDNOSTRONNE UMOWY EUR 1 FORM A

14 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 13 Podstawowe przepisy związane ze stosowaniem reguł preferencyjnego pochodzenia Unii art. 27 Kodeksu Celnego w porozumieniach preferencyjnych art RWKC oraz załącznikach RWKC w Decyzji nr 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską Rozporządzeniu 82/2001 dotyczące definicji pojęcia produkty pochodzące i metod współpracy administracyjnej w handlu miedzy obszarem celnym Wspólnoty a Ceutą i Melillą (Dz. U nr L20, str.1) Rozporządzeniu (WE) nr 1207/2001 w sprawie procedur ułatwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR.1, sporządzanie deklaracji na fakturze i formularzy EUR.2 i wydawanie zezwoleń niektórym upoważnionym eksporterom w ramach przepisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych miedzy Wspólnota Europejska i niektórymi krajami (Dz. U nr L165, str. 1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. Wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych.

15 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 14 Reguły preferencyjnego pochodzenia określają warunki nabywania pochodzenia, jakie powinny spełniać towary aby korzystać ze: środków wymienionych w Porozumieniach zawartych przez Wspólnotę z niektórymi krajami lub grupami krajów i przewidujące stosowanie preferencyjnych środków taryfowych; zobowiązań przyjętych przez Wspólnotę w odniesieniu do niektórych krajów, grup krajów lub terytoriów;

16 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 15 produkty mineralne wydobyte Produkty całkowicie uzyskane produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z mórz znajdujących się poza morzami terytorialnymi przez statki kraju korzystającego produkty uzyskane przez polowanie lub rybołówstwo przeprowadzone na jego terytorium rośliny i produkty roślinne tam zebrane żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane produkty uzyskane od żywych zwierząt tam wyhodowanych

17 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 16 Wystarczająca obróbka lub przetwarzanie załącznik nr 15 RWKC produkt materiały Nomenklatura Systemu Zharmonizowanego (na poziomie 4-cyfrowym)

18 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 17 chłodzenie wentylacja Niewystarczające przetworzenie lub obróbka usuwanie uszkodzonych części zabezpieczenie produktów w czasie ich transportu i składowania suszenie Nasycanie siarką umieszczanie w solance ubój zwierząt proste mieszanie produktów jednorodnych rozkładanie dodawanie innych substancji proste łączenie części produktów w celu złożenia produktu kompletnego

19 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 18 Dowód pochodzenia (wymóg dokumentacji) Dowód pochodzenia tak jak paszport stanowi potwierdzenie obywatelstwa danej osoby, tak świadectwo pochodzenia stanowi dowód, że towary spełniają reguły pochodzenia i potwierdza narodowość ekonomiczną produktu.

20 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 19 Umowy wielostronne EUR 1 Wymogi stawiane świadectwu przewozowemu EUR.1 Aby jednak można je było uznać za prawidłowy dokument z formalnego punktu widzenia, musi ono: posiadać nadruk giloszujący, być wypełnione (zgodnie z opisem pól) drukiem lub czytelnym pismem ręcznym za pomocą atramentu, nie nosić śladów wymazań, opisywać towary w sposób umożliwiający ich identyfikację, być opatrzone pieczęcią urzędową (bądź pieczęcią upoważnionego eksportera w przypadku umów z Tunezją i Marokiem) i oryginalnym podpisem osoby legalizującej, posiadać parafowane zmiany, jeśli zostały dokonane, być przedłożone w okresie jego ważności, posiadać seryjny numer w górnym prawym rogu.

21 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 20 Świadectwo przewozowe EUR 1

22 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 21 Deklaracja na fakturze Deklaracje na fakturze sporządza samodzielnie eksporter (bez jakiejkolwiek ingerencji władz celnych), umieszczając ją na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym, który opisuje produkty w sposób wystarczający do ich identyfikacji. Cechą charakterystyczną tego dowodu pochodzenia jest to, że może być sporządzony przez każdego eksportera, bądź przez tzw. upoważnionego eksportera. Deklarację na fakturze sporządzić może każdy eksporter pod warunkiem, że wartość produktów pochodzących w przesyłce nie przekracza 6000 euro. W przypadku umów z Marokiem i Tunezją wszystkie produkty w przesyłce muszą być pochodzące, a ich wartość nie może przekroczyć 5110 euro. Dowód ten stosowany jest we wszystkich umowach z wyjątkiem tych, których stroną jest Syria i Algieria.

23 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 22 Preferencyjne reguły pochodzenia, Unia Celna UE-Turcja. Podstawowym, wyjściowym porozumieniem dotyczącym współpracy Wspólnoty Europejskiej i Turcji jest Umowa Ankarska z 1963 roku ustanawiająca Stowarzyszenie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Turcją. Realizacją tej umowy jest między innymi utworzenie unii celnej, której stronami są Wspólnota Europejska i Turcja. Ostatnią fazę unii celnej wprowadziła Decyzja nr 1/95 Rady Stowarzyszenia Wspólnota Europejska Turcja z 22 grudnia 1995 roku. Wszystkie Państwa Członkowskie należące do Wspólnoty Europejskiej wchodzą w skład jednej unii celnej. Wywóz, przywóz i przewóz towarów przez granice Wspólnoty jest regulowany prawem unijnym obowiązującym wszystkie Państwa Członkowskie. Szczególne miejsce w tej wymianie handlowej zajmuje Turcja. Na mocy prawa unijnego została ona włączona do tego samego obszaru celnego, do którego należy Wspólnota. Wspólnota Europejska podpisała również umowy o unii celnej z Andorą i Księstwem San Marino.

24 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 23 Eksport i import większości towarów przetworzonych z działów CN ze Wspólnoty Europejskiej do Turcji i z Turcji do Wspólnoty nie podlega jakimkolwiek zakazom lub ograniczeniom. Istniejące wyjątki są określone przez przepisy prawa międzynarodowego i nie mają charakteru restrykcji handlowych lub działań arbitralnych.

25 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 24 Świadectwo przewozowe A.TR

26 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 25 Zasady preferencyjnego pochodzenia towaru Dla zastosowania preferencji niezbędne jest spełnienie następujących zasad: zasady dokumentowania, zasady bezpośredniego transportu.

27 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 26 Upoważniony eksporter Siedziba na terenie UE Osoby kierujące nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem przeciwko: wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwom gospodarczym lub skarbowym Nie zalegają z cłem, podatkami oraz składkami ZUS oraz nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, likwidacyjne lub układowe Nie cofnięto im upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów ze względu na naruszenie przepisów prawa w ciągu ostatniego roku

28 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 28 Procedura uzyskania upoważnienia Wniosek Oraz Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej Aktualną informację z KRK o niekaralności osób kierujących działalnością Oświadczenie o: Braku likwidacji oraz postępowania egzekucyjnego, upadłościowego i układowego O nie zaleganiu z cłem, podatkami i ZUSem

29 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 29 Pozwolenie Naczelnik Urzędu Celnego właściwego miejscowo PL/A/B gdzie PL kod literowy Polki A sześciocyfrowy kod urzędu celnego B kolejny numer upoważnienia NP. PL/042010/0001

30 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 29 Wiążąca Informacja o Pochodzeniu

31 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 30 WIP Art. 12 WKC Art RWKC Załącznik 1a RWKC WIP ważny 3 lata

32 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 31 Bibliografia Czyżowicz W., Janke J., Kołłątaj T., Komorowski E., Kosonoga J., Senda T. Prawo i Postępowanie Celne 2001 Czyżowicz W., Jańczyk Z., Makowski R., Zarządzanie ryzykiem w systemie obsługi celno podatkowej, WSE, Warszawa Hanclich P., System preferencji celnych Unii Europejskiej, Ars boni et aequi,, Poznań Instrukcje wypełniania zgłoszeń celnych, Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów, Warszawa Kacperczyk R. Transport i spedycja, Difin 2009 Konwencja o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), sporządzona w Interlaken dnia 20 maja 1987 r., (tekst jedn. Dz. U. z 1998, nr 46, poz. 288 ze zm.). Kosacka D., Olszewski B., Transakcje wewnątrz-wspólnotowe EKSPOTR IMPORT, Unimex, Wrocław Monitor prawa Celnego nr 8/2003, sierpień 2003r., Dyrektywa Rady Europejskiej w sprawie wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu a polski projekt ustawy o podatku akcyzowym-składy podatkowe Monitor Prawa Celnego, lipiec 2003, nr 7, Zarządzanie przygotowaniami Polski do przyjęcia Wspólnej Taryfy Celnej Unii Europejskiej Narutowicz S., Masłowska M., Informatyzacja procedur celnych, Difin, Warszawa Polski podręcznik celny, Praca zbiorowa, Warszawa Raczkowski K., Zarządzanie wiedzą w administracji celnej, Difin, Warszawa Radzewicz J. Kodeks celny: elementy kalkulacyjne, Wolters Kluwer Polska, 2008 Rymarczyk J. Handel zagraniczny Organizacja i technika, PWE, 2012 Tymińska I. "Budżet państwa od strony dochodowej", zeszyty naukowe 23/2009, WSCiL, 2009 Tymińska I. "Charakterystyka magazynów celnych" Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 7 (204)/2012 Czerwiec 2012 Tymińska I. "Główne założenia obrotu towarami strategicznymi" Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 9 (206)/2012 Wrzesień 2012 Tymińska I. "Graniczne procedury" - Branża dziecięca nr 5/2012 Tymińska I. "Kto odpowiada za zabawki" - Branża dziecięca nr 4/2012 Tymińska I. "Składka członkowska w zakresie zasobów własnych i źródła VAT", zeszyty naukowe 26/2010, WSCiL Tymińska I. "Środki polityki handlowej", zeszyty naukowe 22/2008, WSCiL, 2008 Tymińska I. "Zasada systemu prawnego Unii Europejskiej w odniesieniu do prawa krajowego", zeszyty naukowe 25/2010, WSCiL Tymińska I. Procedura wywozu w Systemie Kontroli Eksportu (ECS), WSCiL, 2009 Tymińska I. System dokumentowania wymiany towarowej z zagranicą WSCil, 2009 Woźniak B. Zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów, Monitor Prawa Celnego Nr 5 maj 1999 r., Wydawnictwo BW Szczecin Woźniak B. Niepreferencyjne pochodzenie towarów, Biuletyn Celny Nr 2 luty 1999 r. Branżowy serwis informacyjny, Wydawnictwo Hubertus Warszawa Zasadniczy kurs celny, Otwock Pochodzenie towarów i dowody ich pochodzenia.

33 Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka wykładu

34 Dokumentacja w obrocie Title of międzynarodowym the presentation (SAD, Date # faktura) Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura) Odcinek I Odcinek II Odcinek III Odcinek IV Odcinek V Odcinek VI Odcinek VII Odcinek VIII Odcinek IX Odcinek X Odcinek XI Odcinek XII Podstawy funkcjonowania prawa celnego w Unii Europejskiej Podstawy stosowania prawa celnego System kontroli eksportu (ECS) Potwierdzenie wywozu towarów z obszaru UE Dokumenty do wywozu towarów z UE Zgłoszenia celne Podatki a wywóz towarów z terenu UE Pochodzenie towaru Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego Stosowanie procedur gospodarczych Postępowanie celne Ograniczenia

35 Title of the presentation Date Odcinek # IX 1 Część IX Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego Elementy kalkulacyjne towarów wywożonych z terenów UE Koszty transportu zgodnie z INCOTERMS 2010 a wartość statystyczna Korekty wartości statystycznej

36 Title of the presentation Date Odcinek # IX 2 Elementy Kalkulacyjne Zgodnie ze wspólnotowym kodeksem celnym do podstawowych elementów kalkulacyjnych zaliczamy: Pochodzenie towarów (omówione w poprzednim odcinku) Taryfa celna UE Wartość Celna towaru

37 Title of the presentation Date Odcinek # IX 3 TARYFA CELNA UNII EUROPEJSKIEJ ZHARMONIZOWANY SYSTEM (ang. Harmonized System) Konwencja Oznaczania i Kodowania Towarów (Skrót HS) opracowywany przez Światową Organizację Celną wyznacza standardy, według których dokonywana jest klasyfikacja taryfowa towarów. HS stanowi podstawę dla systemu Nomenklatury Scalonej (CN, ang. Combined Nomenclature) stosowanego w Taryfie Celnej Unii Europejskiej.

38 Title of the presentation Date Odcinek # IX 4 NOMENKLATURA SCALONA to nomenklatura taryfowa i statystyczna unii celnej. Wspólna Taryfa Celna to zewnętrzna taryfa celna stosowana do produktów przywożonych i wywożonych do/z Unii Europejskiej (UE).

39 Title of the presentation Date Odcinek # IX 5 PRZEPISY PRAWA Art. 20 ust.3 Kodeksu celnego UE Rozporządzenie Rady nr 2913/92 z 12 października 1992 r. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Dz. U. L 256 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniające załącznik I do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 282 z )

40 Title of the presentation Date Odcinek # IX 6 TARYFA CELNA Wspólnot Europejskich składa się z: CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III OGÓLNE REGUŁY oraz PRZEPISY SZCZEGÓLNE 2 SEKCJE TABELA STAWEK CELNYCH 21 SEKCJI ZAŁĄCZNIKI TARYFOWE 4 SEKCJE

41 Title of the presentation Date Odcinek # IX 7 OGÓLNE REGUŁY INTERPRETACJI NOMENKLATURY SCALONEJ Reguła 1- brzmienie pozycji i uwag do sekcji lub działów Reguła 2 a) zasadniczy charakter wyrobu niekompletnego b) w całości lub w częściach wyrób niekompletny Reguła 3 Komplety, mieszaniny a) pozycja towaru określająca wyrób bardziej szczegółowo b) materiał lub komponent decydujący o zasadniczym charakterze c) Pozycja która w kolejności numerycznej jest ostatnia z pozycji możliwych do zastosowania Reguła 4 towary najbardziej zbliżone Reguła 5 opakowania z towarem są częścią towaru Oddzielnie kiedy w sposób oczywistymoąna wykorzystać do ponownego użytku Reguła 6 - podpozycje na tym samym poziomie mogą być porównywane

42 Title of the presentation Date Odcinek # IX 8 BUDOWA KODU TARYFY CELNEJ nr działu HS pozycja HS podpozycja HS 7 8 kod CN 9 10 kod TARIC kod dodatkowy TARIC

43 Title of the presentation Date Odcinek # IX 9 TABELA STAWEK CELNYCH

44 Title of the presentation Date # Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura) Odcinek IX 10

45 Title of the presentation Odcinek Date # IX 11 WIĄŻĄCA INFORMACJA TARYFOWA DECYZJE WIT Wiążące informacje taryfowe (WIT) są decyzjami rozstrzygającymi o klasyfikacji taryfowej towarów, tj. ustalającymi właściwy kod Taryfy celnej dla określonego towaru.

46 Title of the presentation Odcinek Date # IX 12 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA WIT WIT to jedyna oficjalna, wiążąca i bezpłatna informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie nomenklatury towarowej (dla potrzeb celnych i statystycznych) na terenie UE; WIT ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie kalkulacji przewidywanych zysków, ponieważ gwarantuje właściwe naliczanie należności celnych; WIT jest pomocna przy ustalaniu refundacji wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej; WIT skraca czas odprawy celnej;

47 Title of the presentation Date # Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura) Odcinek IX 13

48 Title of the presentation Odcinek Date # IX 14 WARTOŚĆ CELNA

49 Title of the presentation Odcinek Date # IX 15 Przepisy prawne Kodeks celny (WKC) Art Przepisy wykonawcze do WKC Art a załącznik Instrukcje

50 Title of the presentation Odcinek Date # IX 16 Metody określenia wartości celnej wg. Wspólnotowego Kodeksu Celnego

51 Title of the presentation Odcinek Date # IX 17 Wartość transakcyjna = Cena rzeczywiście zapłacona lub należna Warunki i Korekty

52 Title of the presentation Odcinek Date # IX 18 Cena faktycznie zapłacona lub należna Jest to płatnością dokonaną, lub która ma być dokonana. Płatność może zostać dokonana bezpośrednio bądź pośrednio. Płatność może być rezultatem udzielenia rabatu.

53 Title of the presentation Odcinek Date # IX 19 Wartość towarów i usług, wywożonych materiałów, komponentów, części i podobnych elementów, które stanowią część składową lub przynależną przywiezionym towarom. narzędzi, matryc, form i podobnych elementów użytych przy produkcji przywiezionych towarów. Przydzielenie tych elementów powinno nastąpić w uzasadniony sposób zgodnie z ogólnymi zasadami księgowości. materiałów zużytych przy produkcji przywiezionych towarów. prac techniczno-inżynieryjnych, rozwojowych, artystycznych i projektowych oraz planów i szkiców wykonanych poza obszarem wspólnoty i niezbędnych do produkcji przywiezionych towarów. Prace techniczno-inżynieryjne, rozwojowe, artystyczne i projektowe oraz plany i szkice, wykonywane w kraju importu nie są doliczane do ceny towarów

54 Title of the presentation Odcinek Date # IX 20 Transport Transport towaru związany jest ze znajomością międzynarodowych warunków dostaw. Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu opublikowała formuły INCOTERMS 2000 podzielone na 4 zasadnicze grupy (13 formuł) lub INCOTERMS 2010 (11 formuł)

55 Title of the presentation Odcinek Date # IX 21 Główne reguły dotyczące stosowania formuł INCOTERMS Zastosowanie formuł zależy od woli stron i powinno zostać zaznaczone w kontrakcie, Postanowienia umów maja pierwszeństwo nad postanowieniami reguł, Strony mogą wprowadzać do reguł zmiany lub uzupełnienia odpowiadające warunkom branży lub potrzebom stron.

56 Title of the presentation Odcinek Date # IX 22 Incoterms 2000 EXW, FCA, FAS, FOB CFR, CIF, CPT, CIP DAF, DES, DEQ, DDU, DDP Incoterms 2010 DEQ - DAT Rozgraniczenie kosztów transportu Koszty do miejsca wprowadzenia Rozgraniczenie kosztów do miejsca wprowadzenia - korekta w polu 44 SAD Rozgraniczenie kosztów do miejsca wprowadzenia, oddzielenie opłat korekta w polu 44 SAD DAF, DES, DDU - DAP

57 Title of the presentation Odcinek Date # IX 23 Incoterms 2010 DDU - DAP DAF - DAP KRAJ WYSYŁKI UE EXW CFR CPT FAS FOB CIF DAF CIP DDU

58 Title of the presentation Odcinek Date # IX 24 Wartość transakcyjna Ustalenie zgodnie z art.. 29 Cena towarów identycznych art. 30 ust. 2 a) Cena towarów podobnych art. 30 ust. 2 b) Wartość dedukcyjna art. 30 ust. 2 c) Wartość kalkulowana art. 30 ust. 2 d) Metoda końcowa zgodnie art. 31 Wartość celna

59 Title of the presentation Odcinek Date # IX 25 Kurs waluty Rozporządzenie MF Dz. U. 87 poz. 827 z 2004 r. delegacja ustawowa wynikająca z Prawa celnego Art RWKC Bieżące kursy średnie TAB A/ NBP Ustalane w przedostatnią środę miesiąca Obowiązują przez cały następny miesiąc Możliwość zmiany kursu

60 Title of the presentation Odcinek Date # IX 26 Bibliografia Czyżowicz W., Janke J., Kołłątaj T., Komorowski E., Kosonoga J., Senda T. Prawo i Postępowanie Celne 2001 Czyżowicz W., Jańczyk Z., Makowski R., Zarządzanie ryzykiem w systemie obsługi celno podatkowej, WSE, Warszawa Hanclich P., System preferencji celnych Unii Europejskiej, Ars boni et aequi,, Poznań Instrukcje wypełniania zgłoszeń celnych, Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów, Warszawa Kacperczyk R. Transport i spedycja, Difin 2009 Konwencja o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), sporządzona w Interlaken dnia 20 maja 1987 r., (tekst jedn. Dz. U. z 1998, nr 46, poz. 288 ze zm.). Kosacka D., Olszewski B., Transakcje wewnątrz-wspólnotowe EKSPOTR IMPORT, Unimex, Wrocław Monitor prawa Celnego nr 8/2003, sierpień 2003r., Dyrektywa Rady Europejskiej w sprawie wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu a polski projekt ustawy o podatku akcyzowym-składy podatkowe Monitor Prawa Celnego, lipiec 2003, nr 7, Zarządzanie przygotowaniami Polski do przyjęcia Wspólnej Taryfy Celnej Unii Europejskiej Narutowicz S., Masłowska M., Informatyzacja procedur celnych, Difin, Warszawa Polski podręcznik celny, Praca zbiorowa, Warszawa Raczkowski K., Zarządzanie wiedzą w administracji celnej, Difin, Warszawa Radzewicz J. Kodeks celny: elementy kalkulacyjne, Wolters Kluwer Polska, 2008 Rymarczyk J. Handel zagraniczny Organizacja i technika, PWE, 2012 Tymińska I. "Budżet państwa od strony dochodowej", zeszyty naukowe 23/2009, WSCiL, 2009 Tymińska I. "Charakterystyka magazynów celnych" Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 7 (204)/2012 Czerwiec 2012 Tymińska I. "Główne założenia obrotu towarami strategicznymi" Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 9 (206)/2012 Wrzesień 2012 Tymińska I. "Graniczne procedury" - Branża dziecięca nr 5/2012 Tymińska I. "Kto odpowiada za zabawki" - Branża dziecięca nr 4/2012 Tymińska I. "Składka członkowska w zakresie zasobów własnych i źródła VAT", zeszyty naukowe 26/2010, WSCiL Tymińska I. "Środki polityki handlowej", zeszyty naukowe 22/2008, WSCiL, 2008 Tymińska I. "Zasada systemu prawnego Unii Europejskiej w odniesieniu do prawa krajowego", zeszyty naukowe 25/2010, WSCiL Tymińska I. Procedura wywozu w Systemie Kontroli Eksportu (ECS), WSCiL, 2009 Tymińska I. System dokumentowania wymiany towarowej z zagranicą WSCil, 2009 Woźniak B. Zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów, Monitor Prawa Celnego Nr 5 maj 1999 r., Wydawnictwo BW Szczecin Woźniak B. Niepreferencyjne pochodzenie towarów, Biuletyn Celny Nr 2 luty 1999 r. Branżowy serwis informacyjny, Wydawnictwo Hubertus Warszawa Zasadniczy kurs celny, Otwock Pochodzenie towarów i dowody ich pochodzenia.

61 Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka wykładu

Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura)

Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura) Dokumentacja w obrocie Title of międzynarodowym the presentation (SAD, Date # faktura) Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura) Odcinek I Odcinek II Odcinek III Odcinek IV Odcinek V Odcinek

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem głównych zmian od 01.05.2016 r. ujętych w UKC. Informacje o usłudze Numer usługi

Bardziej szczegółowo

Elementy kalkulacyjne. pochodzenie towarów PRAWO CELNE

Elementy kalkulacyjne. pochodzenie towarów PRAWO CELNE Elementy kalkulacyjne pochodzenie towarów Kodeksowe elementy kalkulacyjne należności celne przywozowe: - cła i opłaty o równoważnym skutku, należne przy przywozie towarów, - opłaty przywozowe ustanowione

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA TARYFA CELNA I KLASYFIKACJA TARYFOWA TOWARÓW. Elementy kalkulacyjne wg. UKC

WSPÓLNA TARYFA CELNA I KLASYFIKACJA TARYFOWA TOWARÓW. Elementy kalkulacyjne wg. UKC WSPÓLNA TARYFA CELNA I KLASYFIKACJA TARYFOWA TOWARÓW Elementy kalkulacyjne wg. UKC Wspólna Taryfa Celna Otwock-Świder, 18.01.2016 2 i klasyfikacja taryfowa towarów Kurs wymiany walut na potrzeby klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO (zagadnienia celne, podatek akcyzowy, podatek od gier i zakładów wzajemnych, problemy podatku VAT w eksporcie i imporcie oraz w

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy klasyfikacji towarów w kontekście regulacji taryfowych

Wybrane problemy klasyfikacji towarów w kontekście regulacji taryfowych Wybrane problemy klasyfikacji towarów w kontekście regulacji taryfowych Edward Madej Radca Ministra Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów 1 Klasyfikacja taryfowa Towar Taryfa celna Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005

PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005 PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA 2004 Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005 Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiające WSPÓLNOTOWY

Bardziej szczegółowo

Elementy kalkulacyjne. wartość celna PRAWO CELNE

Elementy kalkulacyjne. wartość celna PRAWO CELNE Elementy kalkulacyjne wartość celna Kodeksowe elementy kalkulacyjne pochodzenie towarów wartość celna taryfa celna ELEMENTY KALKULACYJNE WG: przepisów rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w handlu wewnętrznym i międzynarodowym po przystąpieniu Polski do UE oraz po 1 stycznia 2005 r.

Zmiany w handlu wewnętrznym i międzynarodowym po przystąpieniu Polski do UE oraz po 1 stycznia 2005 r. Zmiany w handlu wewnętrznym i międzynarodowym po przystąpieniu Polski do UE oraz po 1 stycznia 2005 r. (Changes in the international trade and internal market after accession of Poland into EU and after

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka merytoryczna

Profilaktyka merytoryczna Profilaktyka merytoryczna Przykłady najczęściej pojawiających się problemów z zakresu ustalania wartości celnej oraz ustalania i dokumentowania pochodzenia towarów Departament Polityki Celnej Przykłady

Bardziej szczegółowo

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany od 2016.

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany od 2016. Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany od 2016. Miejsce: Warszawa Termin: 10-11.04.2017, poniedziałek - wtorek (10.00-16.30 i 9.00-16.00) Masz pytania

Bardziej szczegółowo

prowizje i koszty pośrednictwa (z wyjątkiem prowizji od zakupu) koszty pojemników koszty opakowań koszty materiałów, komponentów, części i innych

prowizje i koszty pośrednictwa (z wyjątkiem prowizji od zakupu) koszty pojemników koszty opakowań koszty materiałów, komponentów, części i innych Instrukcja Celna zastosowania procedur celnych w tym z zastosowaniem procedur uproszczonych oraz rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji VAT 1 1. Instrukcja opisuje obowiązki

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/11/7223/12778 Cena netto 1 740,00 zł Cena brutto 2 140,20 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą

Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą Profil uczestnika - osoby odpowiedzialne w firmie za organizację procesów związanych z logistyką międzynarodową, poszukujące wiedzy

Bardziej szczegółowo

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016.

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016. Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016. Miejsce: Warszawa Termin: 04-05.07.2016, poniedziałek - wtorek (10.00-16.30 i 9.00-16.00) Masz pytania

Bardziej szczegółowo

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny Procedury uproszczone Izba Celna w Kielcach Materiał informacyjny Procedurami uproszczonymi w rozumieniu artykułu 76 Wspólnotowego Kodeksu Celnego są: - zgłoszenie niekompletne- procedura uproszczona w

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II )

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Termin: 28 i 29 pażdziernika 2014 r. Miejsce: Hotel DeSilva, ul. Powolnego 10, 45-078 Opole ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R.

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R. Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. do wniosku dotyczącego DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK. do wniosku dotyczącego DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.10.2016 r. COM(2016) 669 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DECYZJI RADY w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia w formie wymiany

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne

Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne Art. 11 Decyzji nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE Turcja z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej

Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej Program 1. Uwarunkowania zmian wynikające z WTO. 2. Podstawy prawne. 3. Zmiany w zakresie metody wartości transakcyjnej, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja w obrocie międzynarodowym. SAD, faktura

Dokumentacja w obrocie międzynarodowym. SAD, faktura Dokumentacja w obrocie międzynarodowym SAD, faktura Spedycja: rola spedytora i przewoźnika. Umowy dotyczące Title of the presentation przewozu Date # towarów Dr Izabella Tymińska Pani dr Izabella Tymińska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Obrót towarowy z zagranicą w kontekście najnowszych zmian

Obrót towarowy z zagranicą w kontekście najnowszych zmian Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Obrót towarowy z zagranicą w kontekście najnowszych zmian EKSPERT: ROMAN ANDRZEJEWSKI ekspert w dziedzinie ceł, podatku

Bardziej szczegółowo

Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: Konwencja WPT wprowadza usystematyzowanie terminologii, gdzie określenia oznaczają:

Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: Konwencja WPT wprowadza usystematyzowanie terminologii, gdzie określenia oznaczają: Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: - żadnych innych umów międzynarodowych dotyczących procedury tranzytowej, jednakże z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń stosowania takich umów do przewozów towarów

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 w związku z jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 w związku z jego art. 218 ust. 9, L 80/26 25.3.2017 DECYZJA RADY (UE) 2017/561 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie UE Meksyk w odniesieniu do zmian w załączniku

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017/2018 R.

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017/2018 R. Ekspert Handlowy Plus s.c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R.

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R. Ekspert Handlowy Plus s.c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Ekspert Handlowy Plus s.c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Nr 21/2012. Uzyskanie dokumentu potwierdzającego pochodzenie towaru świadectwo EUR. 1

KARTA USŁUGI Nr 21/2012. Uzyskanie dokumentu potwierdzającego pochodzenie towaru świadectwo EUR. 1 Co chcę załatwić? Uzyskać świadectwo przewozowe EUR.1 potwierdzające preferencyjne pochodzenie wspólnotowe towarów wywożonych do krajów trzecich, czyli krajów spoza obszaru celnego Wspólnoty. Kogo dotyczy?

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania i odpowiedzi Izba Celna w Katowicach www.katowice.ic.gov.pl Najczęstsze pytania i odpowiedzi (podmioty gospodarcze) Centrum Informacji Służby Celnej styczeń 2015 Spis treści Słownik skrótów i terminów użytych w opracowaniu...

Bardziej szczegółowo

3. 3. Procedura uproszczona - zgłoszenie uproszczone Procedura uproszczona - wpis do rejestru prowadzonego przez osobę posiadającą pozwolenie

3. 3. Procedura uproszczona - zgłoszenie uproszczone Procedura uproszczona - wpis do rejestru prowadzonego przez osobę posiadającą pozwolenie Spis treści Wstęp I. Geneza i ewolucja wspólnotowego prawa celnego 1. Europejska integracja gospodarcza 1. 1. Pojęcie i formy integracji gospodarczej 1. 2. Formy integracji gospodarczej w Europie Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Księgowe czwartki w SIT Zasady ogólne -opodatkowanie transakcji zagranicznych miejsce dokonania dostawy towarów Determinuje

Bardziej szczegółowo

Obrót towarowy z zagranicą Aktualności i zmiany w przepisach celnych w 2016 roku

Obrót towarowy z zagranicą Aktualności i zmiany w przepisach celnych w 2016 roku 10 czerwca 2016r., Warszawa Centrum 14 września 2016r. Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom Obrót towarowy z zagranicą Źródła prawa, Unijny Kodeks Celny, przeznaczenie i procedury celne, formy zgłaszania

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Dziennik Ustaw Nr 159 12116 Poz. 1071 1071 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL L 341/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2013 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1352/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

System klasyfikacji towarów

System klasyfikacji towarów System klasyfikacji towarów Towaroznawstwo Tomasz Poskrobko Klasyfikacja towarów przydzielenie znajdujących się w obiegu gospodarczym artykułów (dóbr materialnych), przeznaczonych na sprzedaż, do przyjętego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006. z dnia 27 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006. z dnia 27 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 413/3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2007 r. w odniesieniu do owiec,

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW. Szybciej, Taniej i Bezpieczniej. w obrocie towarowym z krajami trzecimi

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW. Szybciej, Taniej i Bezpieczniej. w obrocie towarowym z krajami trzecimi BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW Szybciej, Taniej i Bezpieczniej w obrocie towarowym z krajami trzecimi 1 Służba Celna w celu ułatwienia legalnej działalności gospodarczej oraz doskonalenia współpracy

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia:

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia: Co chcę załatwić? Uzyskać status upoważnionego przedsiębiorcy poprzez uzyskanie świadectwa AEO, a po jego uzyskaniu korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

Rozdział I GENEZA I EWO LUCJA POLSKIEGO I WSPOLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO

Rozdział I GENEZA I EWO LUCJA POLSKIEGO I WSPOLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO Spis treści Wykaz skrótów Od Autora Rozdział I GENEZA I EWO LUCJA POLSKIEGO I WSPOLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO 1. Ewolucja i rozwój polskiego prawa celnego 1. Prawo celne w okresie Rzeczpospolitej 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Terminy szkolenia 19-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 7-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 103/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.4.2014 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 332/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o

Bardziej szczegółowo

INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY W LATACH : r.

INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY W LATACH : r. INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY W LATACH : 2015-2017 r. CELE i KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: Poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT. Uzyskanie przez uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

BIOMASA aspekty importu spoza rynku wspólnotowego

BIOMASA aspekty importu spoza rynku wspólnotowego spoza rynku wspólnotowego Import towarów Każdy towar importowany z krajów spoza Unii Europejskiej musi zostać dopuszczony do swobodnego obrotu. W tym celu należy przedstawić towar w urzędzie celnym i złożyć

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o następujących zmianach w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.14 z dnia r.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o następujących zmianach w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.14 z dnia r. Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/link Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o następujących zmianach w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.14 z dnia 9.11.2012 r.:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 r. Poz. 1307

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 r. Poz. 1307 Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 r. Poz. 1307 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru Na podstawie art. 10

Bardziej szczegółowo

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Terminy szkolenia 21-23 wrzesień 2016r., Kraków - InterHouse*** 19-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 16-18 listopad 2016r., Warszawa - Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Administracja celna Organ państwa każda jednostka organizacyjna państwa mająca uprawnienie do wyrażania woli tego państwa, czego wyrazem jest przyznanie danej jednostce administracyjnej określonych kompetencji

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) 15523/07 UD 118 WNIOSEK od: Komisja data: 20 listopada 2007 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania i odpowiedzi Izba Celna w Katowicach www.katowice.scelna.gov.pl Najczęstsze pytania i odpowiedzi (podmioty gospodarcze) Centrum Informacji Służby Celnej styczeń 2016 Spis treści Słownik skrótów i terminów użytych w

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) 17930/1/13 REV 1 COWEB 189 CODEC 2992 PARLNAT 327 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Zwyczaje w transakcjach handlu zagranicznego

Zwyczaje w transakcjach handlu zagranicznego Zwyczaje w transakcjach handlu zagranicznego Bohdan Jeliński 27.09.2010 Formuły Incoterms 2000 International Commercial Terms opracowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu zbiór międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. Projekt z dnia 11 kwietnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.

Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy. Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na nasza stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Transakcje międzynarodowe Karuzele podatkowe i inne oszustwa w VAT

Transakcje międzynarodowe Karuzele podatkowe i inne oszustwa w VAT 1 z 5 2017-05-08 00:29 Temat: Transakcje wewnątrzwspólnotowe po zmianach od 2017 r Nadawca: Polskie Towarzystwo Gospodarki Data: 2017-05-08 00:26 Adresat:

Bardziej szczegółowo

Grupy formuł Incoterms

Grupy formuł Incoterms L. Wicki: Wykłady z logistyki transport, str. 147 Grupy formuł Incoterms INCOTERMS 2000 zawiera 13 formuł. Można je ująć w cztery grupy: Formuły z grupy E (1 formuła): Jest to umowa o udostępnienie towaru

Bardziej szczegółowo

Pochodzenie towarów. Zeszyty Naukowe nr 834 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zofia Cichoń. Małgorzata Woźniak-Słota

Pochodzenie towarów. Zeszyty Naukowe nr 834 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zofia Cichoń. Małgorzata Woźniak-Słota Zeszyty Naukowe nr 834 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Zofia Cichoń Katedra Towaroznawstwa Żywności Małgorzata Woźniak-Słota Izba Celna w Krakowie Pochodzenie towarów 1. Wprowadzenie Reguły

Bardziej szczegółowo

Kurs na agenta celnego

Kurs na agenta celnego Kurs na agenta celnego Terminy szkolenia Czas trwania 32 godziny dydaktyczne - 4 dni Program szkolenia Plan szkolenia do państwowego egzaminu na agenta celnego 1. Wspólnotowy Kodeks Celny i ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie INTRASTAT W 2016 r.:

Zmiany w systemie INTRASTAT W 2016 r.: Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na nasza stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu Szkolenie

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 20 września 2006 r. (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 20 września 2006 r. (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 20 września 2006 r. (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Celny. 3) dłużnik - każdą osobę zobowiązaną do zapłacenia kwoty wynikającej z długu celnego,

Kodeks Celny. 3) dłużnik - każdą osobę zobowiązaną do zapłacenia kwoty wynikającej z długu celnego, Kodeks Celny Tytuł 1. PRZEPISY OGÓLNE Art. 1 Ustawa reguluje zasady i tryb przywozu towarów na polski obszar celny oraz wywozu towarów z polskiego obszaru celnego, związane z tym prawa i obowiązki osób

Bardziej szczegółowo

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax:

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax: Materiał informacyjny dotyczący problematyki przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym, w kontekście zmian wynikających z wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego Podobnie jak

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia... Prawo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)...17

Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)...17 Spis treści Wprowadzenie (Artur Kuś, Mieczysław Kowerski).... 11 Część I Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)........................17 1.

Bardziej szczegółowo

INCOTERMS najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych

INCOTERMS najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych 26 września 2016r., Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom INCOTERMS 2010 Aktualne informacje o najnowszej wersji Incoterms 2010 oraz zmiany w stosunku do Incoterms 2000 Zasady prawidłowego i bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U USTAWA. z dnia 9 stycznia 1997 r. KODEKS CELNY.

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U USTAWA. z dnia 9 stycznia 1997 r. KODEKS CELNY. Dz.U.01.75.802 Dz.U.01.75.802 2001.09.12 zm. Dz.U.01.89.972 2001.11.30 zm. Dz.U.01.125.1368 2002.01.01 zm. przen. Dz.U.01.12.92 2002.05.01 zm. Dz.U.02.41.365 2002.05.10 zm. Dz.U.01.128.1403 2002.07.01

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 listopada 2016 r. Poz. 1865

Warszawa, dnia 18 listopada 2016 r. Poz. 1865 Warszawa, dnia 18 listopada 2016 r. Poz. 1865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Terminy szkolenia 22-23 wrzesień 2016r., Kraków - InterHouse*** 20-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 17-18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 listopada 2016 r. Poz. 1865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Na podstawie

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System ten funkcjonuje w Unii Europejskiej od 1993 r. i jest

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Część pierwsza Prawo

Wykaz skrótów. Część pierwsza Prawo Wykaz skrótów Część pierwsza Prawo Rozdział I. Umowa przewozu a umowa spedycji 1. Uwagi wstępne 2. Przewóz, spedycja, logistyka 3. Umowa przewozu 4. Umowa spedycji 5. Podsumowanie Rozdział II. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej. (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej. (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r. Dz.Urz.MF.2009.5.35 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r.) Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Nazwa materiału/opis informacji

Nazwa materiału/opis informacji Lp 1 Nazwa materiału/opis informacji Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Dziennik Ustaw Nr 216 15237 Poz. 1422 1422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Na podstawie art. 98 ust. 2 i art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2) Dziennik Ustaw Nr 158 12075 Poz. 1065 1065 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy 1/30 II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy Opracowali: Katarzyna Dyrcz Tomasz Łanowy Wrocław, 2014 2/30 Plan prezentacji Przypomnienie Zakres opodatkowania Podatnicy i płatnicy Bibliografia

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Nr v2. Zgłoszenie celne procedura odprawy czasowej

KARTA USŁUGI Nr v2. Zgłoszenie celne procedura odprawy czasowej 1/3 Co chcę załatwić? Wykorzystać na obszarze celnym wspólnoty towar niewspólnotowy, który przeznaczony jest do powrotnego wywozu bez dokonywania żadnych zmian. Kogo dotyczy? Osób lub firm prowadzących

Bardziej szczegółowo

INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY

INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na nasza stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2013 r.

System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2013 r. System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2013 r. Terminy szkolenia 26 sierpień 2013r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 23 wrzesień 2013r., Szczecin

Bardziej szczegółowo

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x Kod dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi Archiwizacja przez organ celny (wymagana) L001 Pozwolenie na przywóz AGRIM X001 Pozwolenie na wywóz AGREX N823 Karta T5 3DK1 Wniosek WPR1 7P01 I004 X002 7P22 7P16 przepisów

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym w państwach członkowskich Unii Europejskiej regulują przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12

Bardziej szczegółowo

Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec.

Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec. Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec. Polscy przedsiębiorcy, którzy dokonali zakupu usług lub towarów na obszarze

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? http://vat.wieszjak.pl/akcyza/286801,jak-zostac-zarejestrowanym-odbiorca-.html Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? Piotr Paszek Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Podmioty zamierzające prowadzić działalność

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-678/09-5/KB Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Data: 2009-10-15

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 11.5.2016 L 121/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/698 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE)

Bardziej szczegółowo

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48 Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48 2 Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych

Bardziej szczegółowo