Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura)"

Transkrypt

1 Dokumentacja w obrocie Title of międzynarodowym the presentation (SAD, Date # faktura) Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura) Odcinek I Odcinek II Odcinek III Odcinek IV Odcinek V Odcinek VI Odcinek VII Odcinek VIII Odcinek IX Odcinek X Odcinek XI Odcinek XII Podstawy funkcjonowania prawa celnego w Unii Europejskiej Podstawy stosowania prawa celnego System kontroli eksportu (ECS) Potwierdzenie wywozu towarów z obszaru UE Dokumenty do wywozu towarów z UE Zgłoszenia celne Podatki a wywóz towarów z terenu UE Pochodzenie towaru Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego Stosowanie procedur gospodarczych Postępowanie celne Ograniczenia

2 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 1 Część VIII Pochodzenie towaru Pochodzenie towarów z terenu EU Preferencyjne pochodzenie towaru z UE Sposoby dokumentowania pochodzenia towarów

3 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 2 Pochodzenie towaru Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) Światowa Organizacja Handlu (WTO) 1994 Porozumienie w Sprawie Reguł Pochodzenia Towarów Klauzula Największego Uprzywilejowania KNU

4 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 3 KLAUZULA NAJWIĘKSZEGO UPRZYWILEJOWANIA KNU Reguły pochodzenia pochodzenie preferencyjne pochodzenie niepreferencyjne ekonomiczny rodowód produktów

5 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 4 Najważniejsze przepisy dotyczące pochodzenia towarów art Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC) art Rozporządzenia Komisji 2454/93z dnia 2 lipca 1993 roku ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (RWKC). Rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. Wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych. postanowienia umów międzynarodowych z pojedynczymi krajami lub grupami krajów. art. 10 Prawa celnego (Dz. U nr 68, poz. 622 z 2004 roku z późniejszymi zmianami.) Załącznikach 9-22 RWKC Innych (rozporządzeniach i decyzjach)

6 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 5 Reguły niepreferencyjnego pochodzenia towarów ustanowione są w: art KC RWKC Niepreferencyjne pochodzenie towaru załącznikach 9-13 RWKC. Załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych wymogów jakie powinno spełniać zgłoszenie celne DZ U nr 94 poz. 902 z 2004 z późn zm.

7 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 6 Ogólne zasady ustalanie pochodzenia towarów Towary wytworzone w jednym kraju Towary wytworzone przy współudziale kilku krajów

8 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 7 ORGAN CELNY DOWÓD POCHODZENIA NIEPREFERENCYJNE POCHODZENIE TOWARU

9 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 8 CZĘŚCI ZAPASOWE ŁĄCZNIE WARUNKI: stanowią elementy, bez których nie może być zapewnione właściwe funkcjonowanie sprzętu, maszyn, aparatów lub pojazdów wcześniej dopuszczonych do obrotu lub wywiezionych, są charakterystyczne dla sprzętu, maszyn, aparatów lub pojazdów, są przeznaczone do konserwacji sprzętu, maszyn, aparatów lub pojazdów albo do zastąpienia części tego samego rodzaju, uszkodzonych lub nie nadających się do użytku.

10 Title of the presentation Date Odcinek # VIII 9 DOKUMENTOWANIE POCHODZENIA trwałe oznaczenie kraju pochodzenia na towarze świadectwo pochodzenia fakturę specyfikację świadectwo jakości kontrakt inny dokument urzędowy

11 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 10 Świadectwo pochodzenia towaru

12 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 11 Świadectwo pochodzenia wystawiane są na pisemny wniosek osoby zainteresowanej i składa się z 3 następujących kart: karta nr 1 formularza, stanowi oryginał świadectwa pochodzenia i po potwierdzeniu przez organ celny, jest wydawana wnioskodawcy, karta nr 2 formularza, stanowi kopię świadectwa pochodzenia. Organ celny po potwierdzeniu świadectwa zatrzymuje kopię, chyba że wnioskodawca umieści we wniosku żądanie wydania kopii świadectwa, karta nr 3 formularza, stanowi wniosek o wydanie świadectwa (uwaga opłata skarbowa).

13 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 12 Preferencyjne pochodzenie towarów UNIA EUROPEJSKA Australia, Hongkong, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia, Singapur, Kanada, USA WZAJEMNE UMOWY JEDNOSTRONNE UMOWY EUR 1 FORM A

14 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 13 Podstawowe przepisy związane ze stosowaniem reguł preferencyjnego pochodzenia Unii art. 27 Kodeksu Celnego w porozumieniach preferencyjnych art RWKC oraz załącznikach RWKC w Decyzji nr 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską Rozporządzeniu 82/2001 dotyczące definicji pojęcia produkty pochodzące i metod współpracy administracyjnej w handlu miedzy obszarem celnym Wspólnoty a Ceutą i Melillą (Dz. U nr L20, str.1) Rozporządzeniu (WE) nr 1207/2001 w sprawie procedur ułatwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR.1, sporządzanie deklaracji na fakturze i formularzy EUR.2 i wydawanie zezwoleń niektórym upoważnionym eksporterom w ramach przepisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych miedzy Wspólnota Europejska i niektórymi krajami (Dz. U nr L165, str. 1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. Wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych.

15 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 14 Reguły preferencyjnego pochodzenia określają warunki nabywania pochodzenia, jakie powinny spełniać towary aby korzystać ze: środków wymienionych w Porozumieniach zawartych przez Wspólnotę z niektórymi krajami lub grupami krajów i przewidujące stosowanie preferencyjnych środków taryfowych; zobowiązań przyjętych przez Wspólnotę w odniesieniu do niektórych krajów, grup krajów lub terytoriów;

16 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 15 produkty mineralne wydobyte Produkty całkowicie uzyskane produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z mórz znajdujących się poza morzami terytorialnymi przez statki kraju korzystającego produkty uzyskane przez polowanie lub rybołówstwo przeprowadzone na jego terytorium rośliny i produkty roślinne tam zebrane żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane produkty uzyskane od żywych zwierząt tam wyhodowanych

17 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 16 Wystarczająca obróbka lub przetwarzanie załącznik nr 15 RWKC produkt materiały Nomenklatura Systemu Zharmonizowanego (na poziomie 4-cyfrowym)

18 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 17 chłodzenie wentylacja Niewystarczające przetworzenie lub obróbka usuwanie uszkodzonych części zabezpieczenie produktów w czasie ich transportu i składowania suszenie Nasycanie siarką umieszczanie w solance ubój zwierząt proste mieszanie produktów jednorodnych rozkładanie dodawanie innych substancji proste łączenie części produktów w celu złożenia produktu kompletnego

19 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 18 Dowód pochodzenia (wymóg dokumentacji) Dowód pochodzenia tak jak paszport stanowi potwierdzenie obywatelstwa danej osoby, tak świadectwo pochodzenia stanowi dowód, że towary spełniają reguły pochodzenia i potwierdza narodowość ekonomiczną produktu.

20 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 19 Umowy wielostronne EUR 1 Wymogi stawiane świadectwu przewozowemu EUR.1 Aby jednak można je było uznać za prawidłowy dokument z formalnego punktu widzenia, musi ono: posiadać nadruk giloszujący, być wypełnione (zgodnie z opisem pól) drukiem lub czytelnym pismem ręcznym za pomocą atramentu, nie nosić śladów wymazań, opisywać towary w sposób umożliwiający ich identyfikację, być opatrzone pieczęcią urzędową (bądź pieczęcią upoważnionego eksportera w przypadku umów z Tunezją i Marokiem) i oryginalnym podpisem osoby legalizującej, posiadać parafowane zmiany, jeśli zostały dokonane, być przedłożone w okresie jego ważności, posiadać seryjny numer w górnym prawym rogu.

21 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 20 Świadectwo przewozowe EUR 1

22 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 21 Deklaracja na fakturze Deklaracje na fakturze sporządza samodzielnie eksporter (bez jakiejkolwiek ingerencji władz celnych), umieszczając ją na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym, który opisuje produkty w sposób wystarczający do ich identyfikacji. Cechą charakterystyczną tego dowodu pochodzenia jest to, że może być sporządzony przez każdego eksportera, bądź przez tzw. upoważnionego eksportera. Deklarację na fakturze sporządzić może każdy eksporter pod warunkiem, że wartość produktów pochodzących w przesyłce nie przekracza 6000 euro. W przypadku umów z Marokiem i Tunezją wszystkie produkty w przesyłce muszą być pochodzące, a ich wartość nie może przekroczyć 5110 euro. Dowód ten stosowany jest we wszystkich umowach z wyjątkiem tych, których stroną jest Syria i Algieria.

23 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 22 Preferencyjne reguły pochodzenia, Unia Celna UE-Turcja. Podstawowym, wyjściowym porozumieniem dotyczącym współpracy Wspólnoty Europejskiej i Turcji jest Umowa Ankarska z 1963 roku ustanawiająca Stowarzyszenie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Turcją. Realizacją tej umowy jest między innymi utworzenie unii celnej, której stronami są Wspólnota Europejska i Turcja. Ostatnią fazę unii celnej wprowadziła Decyzja nr 1/95 Rady Stowarzyszenia Wspólnota Europejska Turcja z 22 grudnia 1995 roku. Wszystkie Państwa Członkowskie należące do Wspólnoty Europejskiej wchodzą w skład jednej unii celnej. Wywóz, przywóz i przewóz towarów przez granice Wspólnoty jest regulowany prawem unijnym obowiązującym wszystkie Państwa Członkowskie. Szczególne miejsce w tej wymianie handlowej zajmuje Turcja. Na mocy prawa unijnego została ona włączona do tego samego obszaru celnego, do którego należy Wspólnota. Wspólnota Europejska podpisała również umowy o unii celnej z Andorą i Księstwem San Marino.

24 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 23 Eksport i import większości towarów przetworzonych z działów CN ze Wspólnoty Europejskiej do Turcji i z Turcji do Wspólnoty nie podlega jakimkolwiek zakazom lub ograniczeniom. Istniejące wyjątki są określone przez przepisy prawa międzynarodowego i nie mają charakteru restrykcji handlowych lub działań arbitralnych.

25 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 24 Świadectwo przewozowe A.TR

26 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 25 Zasady preferencyjnego pochodzenia towaru Dla zastosowania preferencji niezbędne jest spełnienie następujących zasad: zasady dokumentowania, zasady bezpośredniego transportu.

27 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 26 Upoważniony eksporter Siedziba na terenie UE Osoby kierujące nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem przeciwko: wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwom gospodarczym lub skarbowym Nie zalegają z cłem, podatkami oraz składkami ZUS oraz nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, likwidacyjne lub układowe Nie cofnięto im upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów ze względu na naruszenie przepisów prawa w ciągu ostatniego roku

28 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 28 Procedura uzyskania upoważnienia Wniosek Oraz Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej Aktualną informację z KRK o niekaralności osób kierujących działalnością Oświadczenie o: Braku likwidacji oraz postępowania egzekucyjnego, upadłościowego i układowego O nie zaleganiu z cłem, podatkami i ZUSem

29 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 29 Pozwolenie Naczelnik Urzędu Celnego właściwego miejscowo PL/A/B gdzie PL kod literowy Polki A sześciocyfrowy kod urzędu celnego B kolejny numer upoważnienia NP. PL/042010/0001

30 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 29 Wiążąca Informacja o Pochodzeniu

31 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 30 WIP Art. 12 WKC Art RWKC Załącznik 1a RWKC WIP ważny 3 lata

32 Title of the presentation Odcinek Date # VIII 31 Bibliografia Czyżowicz W., Janke J., Kołłątaj T., Komorowski E., Kosonoga J., Senda T. Prawo i Postępowanie Celne 2001 Czyżowicz W., Jańczyk Z., Makowski R., Zarządzanie ryzykiem w systemie obsługi celno podatkowej, WSE, Warszawa Hanclich P., System preferencji celnych Unii Europejskiej, Ars boni et aequi,, Poznań Instrukcje wypełniania zgłoszeń celnych, Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów, Warszawa Kacperczyk R. Transport i spedycja, Difin 2009 Konwencja o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), sporządzona w Interlaken dnia 20 maja 1987 r., (tekst jedn. Dz. U. z 1998, nr 46, poz. 288 ze zm.). Kosacka D., Olszewski B., Transakcje wewnątrz-wspólnotowe EKSPOTR IMPORT, Unimex, Wrocław Monitor prawa Celnego nr 8/2003, sierpień 2003r., Dyrektywa Rady Europejskiej w sprawie wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu a polski projekt ustawy o podatku akcyzowym-składy podatkowe Monitor Prawa Celnego, lipiec 2003, nr 7, Zarządzanie przygotowaniami Polski do przyjęcia Wspólnej Taryfy Celnej Unii Europejskiej Narutowicz S., Masłowska M., Informatyzacja procedur celnych, Difin, Warszawa Polski podręcznik celny, Praca zbiorowa, Warszawa Raczkowski K., Zarządzanie wiedzą w administracji celnej, Difin, Warszawa Radzewicz J. Kodeks celny: elementy kalkulacyjne, Wolters Kluwer Polska, 2008 Rymarczyk J. Handel zagraniczny Organizacja i technika, PWE, 2012 Tymińska I. "Budżet państwa od strony dochodowej", zeszyty naukowe 23/2009, WSCiL, 2009 Tymińska I. "Charakterystyka magazynów celnych" Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 7 (204)/2012 Czerwiec 2012 Tymińska I. "Główne założenia obrotu towarami strategicznymi" Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 9 (206)/2012 Wrzesień 2012 Tymińska I. "Graniczne procedury" - Branża dziecięca nr 5/2012 Tymińska I. "Kto odpowiada za zabawki" - Branża dziecięca nr 4/2012 Tymińska I. "Składka członkowska w zakresie zasobów własnych i źródła VAT", zeszyty naukowe 26/2010, WSCiL Tymińska I. "Środki polityki handlowej", zeszyty naukowe 22/2008, WSCiL, 2008 Tymińska I. "Zasada systemu prawnego Unii Europejskiej w odniesieniu do prawa krajowego", zeszyty naukowe 25/2010, WSCiL Tymińska I. Procedura wywozu w Systemie Kontroli Eksportu (ECS), WSCiL, 2009 Tymińska I. System dokumentowania wymiany towarowej z zagranicą WSCil, 2009 Woźniak B. Zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów, Monitor Prawa Celnego Nr 5 maj 1999 r., Wydawnictwo BW Szczecin Woźniak B. Niepreferencyjne pochodzenie towarów, Biuletyn Celny Nr 2 luty 1999 r. Branżowy serwis informacyjny, Wydawnictwo Hubertus Warszawa Zasadniczy kurs celny, Otwock Pochodzenie towarów i dowody ich pochodzenia.

33 Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka wykładu

34 Dokumentacja w obrocie Title of międzynarodowym the presentation (SAD, Date # faktura) Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura) Odcinek I Odcinek II Odcinek III Odcinek IV Odcinek V Odcinek VI Odcinek VII Odcinek VIII Odcinek IX Odcinek X Odcinek XI Odcinek XII Podstawy funkcjonowania prawa celnego w Unii Europejskiej Podstawy stosowania prawa celnego System kontroli eksportu (ECS) Potwierdzenie wywozu towarów z obszaru UE Dokumenty do wywozu towarów z UE Zgłoszenia celne Podatki a wywóz towarów z terenu UE Pochodzenie towaru Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego Stosowanie procedur gospodarczych Postępowanie celne Ograniczenia

35 Title of the presentation Date Odcinek # IX 1 Część IX Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego Elementy kalkulacyjne towarów wywożonych z terenów UE Koszty transportu zgodnie z INCOTERMS 2010 a wartość statystyczna Korekty wartości statystycznej

36 Title of the presentation Date Odcinek # IX 2 Elementy Kalkulacyjne Zgodnie ze wspólnotowym kodeksem celnym do podstawowych elementów kalkulacyjnych zaliczamy: Pochodzenie towarów (omówione w poprzednim odcinku) Taryfa celna UE Wartość Celna towaru

37 Title of the presentation Date Odcinek # IX 3 TARYFA CELNA UNII EUROPEJSKIEJ ZHARMONIZOWANY SYSTEM (ang. Harmonized System) Konwencja Oznaczania i Kodowania Towarów (Skrót HS) opracowywany przez Światową Organizację Celną wyznacza standardy, według których dokonywana jest klasyfikacja taryfowa towarów. HS stanowi podstawę dla systemu Nomenklatury Scalonej (CN, ang. Combined Nomenclature) stosowanego w Taryfie Celnej Unii Europejskiej.

38 Title of the presentation Date Odcinek # IX 4 NOMENKLATURA SCALONA to nomenklatura taryfowa i statystyczna unii celnej. Wspólna Taryfa Celna to zewnętrzna taryfa celna stosowana do produktów przywożonych i wywożonych do/z Unii Europejskiej (UE).

39 Title of the presentation Date Odcinek # IX 5 PRZEPISY PRAWA Art. 20 ust.3 Kodeksu celnego UE Rozporządzenie Rady nr 2913/92 z 12 października 1992 r. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Dz. U. L 256 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniające załącznik I do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 282 z )

40 Title of the presentation Date Odcinek # IX 6 TARYFA CELNA Wspólnot Europejskich składa się z: CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III OGÓLNE REGUŁY oraz PRZEPISY SZCZEGÓLNE 2 SEKCJE TABELA STAWEK CELNYCH 21 SEKCJI ZAŁĄCZNIKI TARYFOWE 4 SEKCJE

41 Title of the presentation Date Odcinek # IX 7 OGÓLNE REGUŁY INTERPRETACJI NOMENKLATURY SCALONEJ Reguła 1- brzmienie pozycji i uwag do sekcji lub działów Reguła 2 a) zasadniczy charakter wyrobu niekompletnego b) w całości lub w częściach wyrób niekompletny Reguła 3 Komplety, mieszaniny a) pozycja towaru określająca wyrób bardziej szczegółowo b) materiał lub komponent decydujący o zasadniczym charakterze c) Pozycja która w kolejności numerycznej jest ostatnia z pozycji możliwych do zastosowania Reguła 4 towary najbardziej zbliżone Reguła 5 opakowania z towarem są częścią towaru Oddzielnie kiedy w sposób oczywistymoąna wykorzystać do ponownego użytku Reguła 6 - podpozycje na tym samym poziomie mogą być porównywane

42 Title of the presentation Date Odcinek # IX 8 BUDOWA KODU TARYFY CELNEJ nr działu HS pozycja HS podpozycja HS 7 8 kod CN 9 10 kod TARIC kod dodatkowy TARIC

43 Title of the presentation Date Odcinek # IX 9 TABELA STAWEK CELNYCH

44 Title of the presentation Date # Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura) Odcinek IX 10

45 Title of the presentation Odcinek Date # IX 11 WIĄŻĄCA INFORMACJA TARYFOWA DECYZJE WIT Wiążące informacje taryfowe (WIT) są decyzjami rozstrzygającymi o klasyfikacji taryfowej towarów, tj. ustalającymi właściwy kod Taryfy celnej dla określonego towaru.

46 Title of the presentation Odcinek Date # IX 12 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA WIT WIT to jedyna oficjalna, wiążąca i bezpłatna informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie nomenklatury towarowej (dla potrzeb celnych i statystycznych) na terenie UE; WIT ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie kalkulacji przewidywanych zysków, ponieważ gwarantuje właściwe naliczanie należności celnych; WIT jest pomocna przy ustalaniu refundacji wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej; WIT skraca czas odprawy celnej;

47 Title of the presentation Date # Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura) Odcinek IX 13

48 Title of the presentation Odcinek Date # IX 14 WARTOŚĆ CELNA

49 Title of the presentation Odcinek Date # IX 15 Przepisy prawne Kodeks celny (WKC) Art Przepisy wykonawcze do WKC Art a załącznik Instrukcje

50 Title of the presentation Odcinek Date # IX 16 Metody określenia wartości celnej wg. Wspólnotowego Kodeksu Celnego

51 Title of the presentation Odcinek Date # IX 17 Wartość transakcyjna = Cena rzeczywiście zapłacona lub należna Warunki i Korekty

52 Title of the presentation Odcinek Date # IX 18 Cena faktycznie zapłacona lub należna Jest to płatnością dokonaną, lub która ma być dokonana. Płatność może zostać dokonana bezpośrednio bądź pośrednio. Płatność może być rezultatem udzielenia rabatu.

53 Title of the presentation Odcinek Date # IX 19 Wartość towarów i usług, wywożonych materiałów, komponentów, części i podobnych elementów, które stanowią część składową lub przynależną przywiezionym towarom. narzędzi, matryc, form i podobnych elementów użytych przy produkcji przywiezionych towarów. Przydzielenie tych elementów powinno nastąpić w uzasadniony sposób zgodnie z ogólnymi zasadami księgowości. materiałów zużytych przy produkcji przywiezionych towarów. prac techniczno-inżynieryjnych, rozwojowych, artystycznych i projektowych oraz planów i szkiców wykonanych poza obszarem wspólnoty i niezbędnych do produkcji przywiezionych towarów. Prace techniczno-inżynieryjne, rozwojowe, artystyczne i projektowe oraz plany i szkice, wykonywane w kraju importu nie są doliczane do ceny towarów

54 Title of the presentation Odcinek Date # IX 20 Transport Transport towaru związany jest ze znajomością międzynarodowych warunków dostaw. Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu opublikowała formuły INCOTERMS 2000 podzielone na 4 zasadnicze grupy (13 formuł) lub INCOTERMS 2010 (11 formuł)

55 Title of the presentation Odcinek Date # IX 21 Główne reguły dotyczące stosowania formuł INCOTERMS Zastosowanie formuł zależy od woli stron i powinno zostać zaznaczone w kontrakcie, Postanowienia umów maja pierwszeństwo nad postanowieniami reguł, Strony mogą wprowadzać do reguł zmiany lub uzupełnienia odpowiadające warunkom branży lub potrzebom stron.

56 Title of the presentation Odcinek Date # IX 22 Incoterms 2000 EXW, FCA, FAS, FOB CFR, CIF, CPT, CIP DAF, DES, DEQ, DDU, DDP Incoterms 2010 DEQ - DAT Rozgraniczenie kosztów transportu Koszty do miejsca wprowadzenia Rozgraniczenie kosztów do miejsca wprowadzenia - korekta w polu 44 SAD Rozgraniczenie kosztów do miejsca wprowadzenia, oddzielenie opłat korekta w polu 44 SAD DAF, DES, DDU - DAP

57 Title of the presentation Odcinek Date # IX 23 Incoterms 2010 DDU - DAP DAF - DAP KRAJ WYSYŁKI UE EXW CFR CPT FAS FOB CIF DAF CIP DDU

58 Title of the presentation Odcinek Date # IX 24 Wartość transakcyjna Ustalenie zgodnie z art.. 29 Cena towarów identycznych art. 30 ust. 2 a) Cena towarów podobnych art. 30 ust. 2 b) Wartość dedukcyjna art. 30 ust. 2 c) Wartość kalkulowana art. 30 ust. 2 d) Metoda końcowa zgodnie art. 31 Wartość celna

59 Title of the presentation Odcinek Date # IX 25 Kurs waluty Rozporządzenie MF Dz. U. 87 poz. 827 z 2004 r. delegacja ustawowa wynikająca z Prawa celnego Art RWKC Bieżące kursy średnie TAB A/ NBP Ustalane w przedostatnią środę miesiąca Obowiązują przez cały następny miesiąc Możliwość zmiany kursu

60 Title of the presentation Odcinek Date # IX 26 Bibliografia Czyżowicz W., Janke J., Kołłątaj T., Komorowski E., Kosonoga J., Senda T. Prawo i Postępowanie Celne 2001 Czyżowicz W., Jańczyk Z., Makowski R., Zarządzanie ryzykiem w systemie obsługi celno podatkowej, WSE, Warszawa Hanclich P., System preferencji celnych Unii Europejskiej, Ars boni et aequi,, Poznań Instrukcje wypełniania zgłoszeń celnych, Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów, Warszawa Kacperczyk R. Transport i spedycja, Difin 2009 Konwencja o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), sporządzona w Interlaken dnia 20 maja 1987 r., (tekst jedn. Dz. U. z 1998, nr 46, poz. 288 ze zm.). Kosacka D., Olszewski B., Transakcje wewnątrz-wspólnotowe EKSPOTR IMPORT, Unimex, Wrocław Monitor prawa Celnego nr 8/2003, sierpień 2003r., Dyrektywa Rady Europejskiej w sprawie wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu a polski projekt ustawy o podatku akcyzowym-składy podatkowe Monitor Prawa Celnego, lipiec 2003, nr 7, Zarządzanie przygotowaniami Polski do przyjęcia Wspólnej Taryfy Celnej Unii Europejskiej Narutowicz S., Masłowska M., Informatyzacja procedur celnych, Difin, Warszawa Polski podręcznik celny, Praca zbiorowa, Warszawa Raczkowski K., Zarządzanie wiedzą w administracji celnej, Difin, Warszawa Radzewicz J. Kodeks celny: elementy kalkulacyjne, Wolters Kluwer Polska, 2008 Rymarczyk J. Handel zagraniczny Organizacja i technika, PWE, 2012 Tymińska I. "Budżet państwa od strony dochodowej", zeszyty naukowe 23/2009, WSCiL, 2009 Tymińska I. "Charakterystyka magazynów celnych" Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 7 (204)/2012 Czerwiec 2012 Tymińska I. "Główne założenia obrotu towarami strategicznymi" Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 9 (206)/2012 Wrzesień 2012 Tymińska I. "Graniczne procedury" - Branża dziecięca nr 5/2012 Tymińska I. "Kto odpowiada za zabawki" - Branża dziecięca nr 4/2012 Tymińska I. "Składka członkowska w zakresie zasobów własnych i źródła VAT", zeszyty naukowe 26/2010, WSCiL Tymińska I. "Środki polityki handlowej", zeszyty naukowe 22/2008, WSCiL, 2008 Tymińska I. "Zasada systemu prawnego Unii Europejskiej w odniesieniu do prawa krajowego", zeszyty naukowe 25/2010, WSCiL Tymińska I. Procedura wywozu w Systemie Kontroli Eksportu (ECS), WSCiL, 2009 Tymińska I. System dokumentowania wymiany towarowej z zagranicą WSCil, 2009 Woźniak B. Zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów, Monitor Prawa Celnego Nr 5 maj 1999 r., Wydawnictwo BW Szczecin Woźniak B. Niepreferencyjne pochodzenie towarów, Biuletyn Celny Nr 2 luty 1999 r. Branżowy serwis informacyjny, Wydawnictwo Hubertus Warszawa Zasadniczy kurs celny, Otwock Pochodzenie towarów i dowody ich pochodzenia.

61 Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka wykładu

Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura)

Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura) Dokumentacja w obrocie Title of międzynarodowym the presentation (SAD, Date # faktura) Dokumentacja w obrocie międzynarodowym (SAD, faktura) Odcinek I Odcinek II Odcinek III Odcinek IV Odcinek V Odcinek

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Elementy kalkulacyjne. pochodzenie towarów PRAWO CELNE

Elementy kalkulacyjne. pochodzenie towarów PRAWO CELNE Elementy kalkulacyjne pochodzenie towarów Kodeksowe elementy kalkulacyjne należności celne przywozowe: - cła i opłaty o równoważnym skutku, należne przy przywozie towarów, - opłaty przywozowe ustanowione

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy klasyfikacji towarów w kontekście regulacji taryfowych

Wybrane problemy klasyfikacji towarów w kontekście regulacji taryfowych Wybrane problemy klasyfikacji towarów w kontekście regulacji taryfowych Edward Madej Radca Ministra Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów 1 Klasyfikacja taryfowa Towar Taryfa celna Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO (zagadnienia celne, podatek akcyzowy, podatek od gier i zakładów wzajemnych, problemy podatku VAT w eksporcie i imporcie oraz w

Bardziej szczegółowo

Elementy kalkulacyjne. wartość celna PRAWO CELNE

Elementy kalkulacyjne. wartość celna PRAWO CELNE Elementy kalkulacyjne wartość celna Kodeksowe elementy kalkulacyjne pochodzenie towarów wartość celna taryfa celna ELEMENTY KALKULACYJNE WG: przepisów rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja w obrocie międzynarodowym. SAD, faktura

Dokumentacja w obrocie międzynarodowym. SAD, faktura Dokumentacja w obrocie międzynarodowym SAD, faktura Spedycja: rola spedytora i przewoźnika. Umowy dotyczące Title of the presentation przewozu Date # towarów Dr Izabella Tymińska Pani dr Izabella Tymińska

Bardziej szczegółowo

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016.

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016. Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016. Miejsce: Warszawa Termin: 04-05.07.2016, poniedziałek - wtorek (10.00-16.30 i 9.00-16.00) Masz pytania

Bardziej szczegółowo

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny Procedury uproszczone Izba Celna w Kielcach Materiał informacyjny Procedurami uproszczonymi w rozumieniu artykułu 76 Wspólnotowego Kodeksu Celnego są: - zgłoszenie niekompletne- procedura uproszczona w

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II )

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Termin: 28 i 29 pażdziernika 2014 r. Miejsce: Hotel DeSilva, ul. Powolnego 10, 45-078 Opole ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą

Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą Profil uczestnika - osoby odpowiedzialne w firmie za organizację procesów związanych z logistyką międzynarodową, poszukujące wiedzy

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka merytoryczna

Profilaktyka merytoryczna Profilaktyka merytoryczna Przykłady najczęściej pojawiających się problemów z zakresu ustalania wartości celnej oraz ustalania i dokumentowania pochodzenia towarów Departament Polityki Celnej Przykłady

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej

Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej Program 1. Uwarunkowania zmian wynikające z WTO. 2. Podstawy prawne. 3. Zmiany w zakresie metody wartości transakcyjnej, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: Konwencja WPT wprowadza usystematyzowanie terminologii, gdzie określenia oznaczają:

Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: Konwencja WPT wprowadza usystematyzowanie terminologii, gdzie określenia oznaczają: Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: - żadnych innych umów międzynarodowych dotyczących procedury tranzytowej, jednakże z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń stosowania takich umów do przewozów towarów

Bardziej szczegółowo

Obrót towarowy z zagranicą w kontekście najnowszych zmian

Obrót towarowy z zagranicą w kontekście najnowszych zmian Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Obrót towarowy z zagranicą w kontekście najnowszych zmian EKSPERT: ROMAN ANDRZEJEWSKI ekspert w dziedzinie ceł, podatku

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL L 341/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2013 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1352/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Dziennik Ustaw Nr 159 12116 Poz. 1071 1071 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania i odpowiedzi Izba Celna w Katowicach www.katowice.ic.gov.pl Najczęstsze pytania i odpowiedzi (podmioty gospodarcze) Centrum Informacji Służby Celnej styczeń 2015 Spis treści Słownik skrótów i terminów użytych w opracowaniu...

Bardziej szczegółowo

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Księgowe czwartki w SIT Zasady ogólne -opodatkowanie transakcji zagranicznych miejsce dokonania dostawy towarów Determinuje

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW. Szybciej, Taniej i Bezpieczniej. w obrocie towarowym z krajami trzecimi

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW. Szybciej, Taniej i Bezpieczniej. w obrocie towarowym z krajami trzecimi BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW Szybciej, Taniej i Bezpieczniej w obrocie towarowym z krajami trzecimi 1 Służba Celna w celu ułatwienia legalnej działalności gospodarczej oraz doskonalenia współpracy

Bardziej szczegółowo

BIOMASA aspekty importu spoza rynku wspólnotowego

BIOMASA aspekty importu spoza rynku wspólnotowego spoza rynku wspólnotowego Import towarów Każdy towar importowany z krajów spoza Unii Europejskiej musi zostać dopuszczony do swobodnego obrotu. W tym celu należy przedstawić towar w urzędzie celnym i złożyć

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia:

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia: Co chcę załatwić? Uzyskać status upoważnionego przedsiębiorcy poprzez uzyskanie świadectwa AEO, a po jego uzyskaniu korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Administracja celna Organ państwa każda jednostka organizacyjna państwa mająca uprawnienie do wyrażania woli tego państwa, czego wyrazem jest przyznanie danej jednostce administracyjnej określonych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania i odpowiedzi Izba Celna w Katowicach www.katowice.scelna.gov.pl Najczęstsze pytania i odpowiedzi (podmioty gospodarcze) Centrum Informacji Służby Celnej styczeń 2016 Spis treści Słownik skrótów i terminów użytych w

Bardziej szczegółowo

Pochodzenie towarów. Zeszyty Naukowe nr 834 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zofia Cichoń. Małgorzata Woźniak-Słota

Pochodzenie towarów. Zeszyty Naukowe nr 834 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zofia Cichoń. Małgorzata Woźniak-Słota Zeszyty Naukowe nr 834 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Zofia Cichoń Katedra Towaroznawstwa Żywności Małgorzata Woźniak-Słota Izba Celna w Krakowie Pochodzenie towarów 1. Wprowadzenie Reguły

Bardziej szczegółowo

Grupy formuł Incoterms

Grupy formuł Incoterms L. Wicki: Wykłady z logistyki transport, str. 147 Grupy formuł Incoterms INCOTERMS 2000 zawiera 13 formuł. Można je ująć w cztery grupy: Formuły z grupy E (1 formuła): Jest to umowa o udostępnienie towaru

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)...17

Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)...17 Spis treści Wprowadzenie (Artur Kuś, Mieczysław Kowerski).... 11 Część I Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)........................17 1.

Bardziej szczegółowo

INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY

INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na nasza stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2) Dziennik Ustaw Nr 158 12075 Poz. 1065 1065 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.

Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy. Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na nasza stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Kodeks Celny. 3) dłużnik - każdą osobę zobowiązaną do zapłacenia kwoty wynikającej z długu celnego,

Kodeks Celny. 3) dłużnik - każdą osobę zobowiązaną do zapłacenia kwoty wynikającej z długu celnego, Kodeks Celny Tytuł 1. PRZEPISY OGÓLNE Art. 1 Ustawa reguluje zasady i tryb przywozu towarów na polski obszar celny oraz wywozu towarów z polskiego obszaru celnego, związane z tym prawa i obowiązki osób

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej. (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej. (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r. Dz.Urz.MF.2009.5.35 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r.) Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Kurs na agenta celnego

Kurs na agenta celnego Kurs na agenta celnego Terminy szkolenia Czas trwania 32 godziny dydaktyczne - 4 dni Program szkolenia Plan szkolenia do państwowego egzaminu na agenta celnego 1. Wspólnotowy Kodeks Celny i ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System ten funkcjonuje w Unii Europejskiej od 1993 r. i jest

Bardziej szczegółowo

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy 1/30 II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy Opracowali: Katarzyna Dyrcz Tomasz Łanowy Wrocław, 2014 2/30 Plan prezentacji Przypomnienie Zakres opodatkowania Podatnicy i płatnicy Bibliografia

Bardziej szczegółowo

System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2013 r.

System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2013 r. System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2013 r. Terminy szkolenia 26 sierpień 2013r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 23 wrzesień 2013r., Szczecin

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? http://vat.wieszjak.pl/akcyza/286801,jak-zostac-zarejestrowanym-odbiorca-.html Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? Piotr Paszek Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Podmioty zamierzające prowadzić działalność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych

Bardziej szczegółowo

System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2015 r.

System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2015 r. System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2015 r. Cele szkolenia Szkolenie na temat systemu INTRASTAT, tj. systemu statystyki wewnątrzwspólnotowego handlu towarami, adresowane jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Dziennik Ustaw Nr 216 15237 Poz. 1422 1422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Na podstawie art. 98 ust. 2 i art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR

UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR Departament Polityki Celnej UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 50 05 fax :+48 22 694 43 03 Anna Dubielak,

Bardziej szczegółowo

I. Typy opłat 1P1 i 1S1. Zabezpieczenie należności celnych dodatkowych typ opłaty 1P1

I. Typy opłat 1P1 i 1S1. Zabezpieczenie należności celnych dodatkowych typ opłaty 1P1 2015.01.28 Informacja uzupełniająca dla użytkowników Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych dotycząca zmian w zakresie typów opłat oraz kodu informacji dodatkowej Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje,

Bardziej szczegółowo

Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec.

Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec. Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec. Polscy przedsiębiorcy, którzy dokonali zakupu usług lub towarów na obszarze

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie celne PRAWO CELNE

Zgłoszenie celne PRAWO CELNE Zgłoszenie celne prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Przeznaczeniem celnym jest: 2) objęcie towaru procedurą celną 3) wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego (WOC) lub składu

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY W 2016 R. CELE i KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY W 2016 R. CELE i KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na nasza stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Incoterms 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych

Bardziej szczegółowo

Turcja. Dossier Kraju Turcja

Turcja. Dossier Kraju Turcja Turcja Dossier Kraju Turcja 1 Turcja UWAGA: Dokument przeznaczony jest do użytku na terenie Europy. Niektóre fragmenty części oryginalnej zostały usunięte, w związku z czym numeracja stron w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wydział INTRASTAT INTRASTAT. Dorota Jaskólska Andrzej Cisek. Prezentuje: Opracował: Dariusz Jarecki

Wydział INTRASTAT INTRASTAT. Dorota Jaskólska Andrzej Cisek. Prezentuje: Opracował: Dariusz Jarecki Wydział INTRASTAT INTRASTAT Prezentuje: Dorota Jaskólska Andrzej Cisek Opracował: Dariusz Jarecki STATYSTYKA Rok 2004 miesiące V XII zarejestrowano 16.323 deklaracji Przywóz: 9.022 Wywóz: 7.301 STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Dział I. Przepisy ogólne Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Art. 2 [Słowniczek pojęć] Art. 2a [Mosty graniczne i wspólne odcinki dróg] Art. 3 [Właściwość miejscowa organów

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: PODATEK VAT EKSPORT TOWARÓW

Temat szkolenia: PODATEK VAT EKSPORT TOWARÓW Temat szkolenia: PODATEK VAT EKSPORT TOWARÓW Wykładowca: TERESA PUZIO 1 EKSPORT TOWARÓW 1.Pojęcie eksportu towarów Stosownie do art.2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług, eksportem towarów jest potwierdzony

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48 Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48 2 Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym w państwach członkowskich Unii Europejskiej regulują przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie. SYSTEM Zwrot VAT dla Podróżnych

Izba Celna w Szczecinie. SYSTEM Zwrot VAT dla Podróżnych SYSTEM Zwrot VAT dla Podróżnych ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH Podstawy prawne Stan prawny Obowiązujące przepisy Podróżny Sprzedawca i jego obowiązki Zasady zwrotu podatku VAT System Zwrot VAT dla podróżnych

Bardziej szczegółowo

postępowanie w sprawach celnych PRAWO CELNE

postępowanie w sprawach celnych PRAWO CELNE postępowanie w sprawach celnych pojęcie postępowania w sprawach celnych rozumieć można zorganizowany proces stosowania przepisów szeroko rozumianego prawa celnego [1] albo określony przez prawo ciąg działań

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-678/09-5/KB Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Data: 2009-10-15

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków OBJAŚNIENIA Tytuł 1 Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków Uwaga ogólna: Odniesienia dotyczą przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego, chyba, że zostało

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny

Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny 1 SPIS TREŚCI DZIAŁ I: PRZEPISY OGÓLNE 1-19 Rozdział 1: Zakres stosowania i podstawowe definicje 1-4 Rozdział 2: Różne przepisy

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Warszawie

Izba Celna w Warszawie Izba Celna w Warszawie Urzędy Celne - 7 Warszawa Oddziały Celne 22 Oddziały Graniczne - 4 Struktura terytorialna Izby Celnej w Warszawie UC w Ciechanowie UC II w Warszawie UC w Pruszkowie UC I w Warszawie

Bardziej szczegółowo

System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2014 r.

System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2014 r. System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2014 r. Terminy szkolenia 13 październik 2014r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 17 listopad 2014r., Wrocław - Hotel Novotel***

Bardziej szczegółowo

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x Kod dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi Archiwizacja przez organ celny (wymagana) L001 Pozwolenie na przywóz AGRIM 001 Pozwolenie na wywóz AGRE N823 Karta T5 3DK1 Wniosek WPR1 7P01 I004 002 7P22 7P16 przepisów

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 517114 Temat: WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług. Aktualne problemy i projektowane zmiany na 2015 10 Grudzień Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późń. zm.) wynika przede wszystkim z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

Tadeusz T. Kaczmarek. Marian Zarzycki PORADNIK EKSPORTERA

Tadeusz T. Kaczmarek. Marian Zarzycki PORADNIK EKSPORTERA Tadeusz T. Kaczmarek Marian Zarzycki PORADNIK EKSPORTERA 2005 SPIS TRESCI Literatura... 11 Wstęp... 13 CZĘŚĆ I - GENERALNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W HANDLU MIEDZYNARODOWYM Autor: Tadeusz Teofil Kaczmarek Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 10.2.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 37/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 113/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa Cele szkolenia Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Cele szkolenia Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 6.6.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 143/1 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Z Nami importujesz bez VAT-u

Z Nami importujesz bez VAT-u Biuro Spedycji TAR-SPED Jan Oleksy ul. Przemysłowa 27 33-100 Tarnów PLAEOF350000110030 Tel.14 6298001, faks:14 6298017 e-mail: biuro@tar-sped.com.pl Z Nami importujesz bez VAT-u Pragniemy Państwu zaoferować

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o zwrot VAT

Jak ubiegać się o zwrot VAT dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2014 Jak ubiegać się o zwrot VAT wyjaśnienia MF n kto może uzyskać zwrot n gdzie złożyć wniosek n kiedy urząd odrzuci wniosek 2 WYJAŚNIENIA MF Podstawy prawne: OO OO DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** 26-27 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 10-11 grudzień

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych

PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych Departament Produktów Finansowania Handlu Wrocław, 16.05.2012 Formy rozliczeń i zabezpieczeń transakcji

Bardziej szczegółowo

OFERTA LIKWIDACYJNA Z DNIA 25.04.2014 r.

OFERTA LIKWIDACYJNA Z DNIA 25.04.2014 r. Izba Celna w Szczecinie Wydział Egzekucji 420000-IEWG-314-349/14-9/C.Ż. OFERTA LIKWIDACYJNA Z DNIA 25.04.2014 r. Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu 1 / 2

KARTA USŁUGI. Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu 1 / 2 KARTA USŁUGI Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu Nr 0003/2011/AS Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Uzyskać pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA 15.2.2006 L 45/1 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA NR 3/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU UE-SZWAJCARIA z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca protokół nr 3 do Umowy dotyczący definicji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR

Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR 5 lipca 2012 r. (wersja dla przedsiębiorców) 1. Podstawa prawna Przewóz towarów z zastosowaniem karnetu TIR odbywa się na podstawie przepisów Konwencji celnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1037/2014 z dnia 25 września 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1037/2014 z dnia 25 września 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej 1.10.2014 L 287/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1037/2014 z dnia 25 września 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY W 2015 R. DOFINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w ZGIERZU Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zgierzu

POWIATOWY URZĄD PRACY w ZGIERZU Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zgierzu POWIATOWY URZĄD PRACY w ZGIERZU Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zgierzu ul. Barona 10, 95-100 Zgierz, tel. 42 716-49-41, fax. 42 717-41-60 Pieczątka firmowa Organizatora Data wpływu do PUP Pozycja w rejestrze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny

USTAWA z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny Kancelaria Sejmu s. 1/165 Dz.U. 1997 Nr 23 poz. 117 USTAWA z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb przywozu towarów na polski obszar celny oraz

Bardziej szczegółowo