Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form"

Transkrypt

1 Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy wersją angielską a tłumaczeniem pierwszeństwo ma zawsze wersja angielska, która stanowi dokument, na podstawie którego będą utworzone i utrzymywane stosunki umowne pomiędzy Klientem i GFT Global Markets UK Limited. Please note that the translations included in this document are strictly for your convenience only and in the event of any conflict between the English and translated versions of these documents the English version will take precedent and is the document on which the contractual relationship between yourself and GFT Global Markets UK Limited will be established and maintained. TYP INSTRUMENTU: INSTRUMENT TYPE: Financial Spread Betting Financial Spread Betting Tylko transakcje spot forex Spot Forex Only Tylko transakcje CFD CFD Only Transakcje CFD & spot forex CFD & Spot Forex WALUTA BAZOWA I POCZĄTKOWY DEPOZYT: BASE CURRENCY AND INITIAL DEPOSIT: Wybierz walutę bazową rachunku: Select the currency that your account will be traded in: AUD CHF EUR GBP JPY PLN USD Przewidywana kwota depozytu: / Estimated Deposit Amount: Minimum 200 USD (albo równowartość w innej walucie) dla kontraktów Financial Spread Betting i Standard Spot Forex i/lub CFD Minimum 200 USD (or currency equivalent) for Financial Spread Betting and Standard Spot Forex and/ or CFD Trading DANE OSOBOWE: PERSONAL DETAILS: Tytuł: Imię/Imiona: Nazwisko: Title: Forename/s: Surname: Data urodzenia: Kraj urodzenia: Date of Birth: Country of Birth: Adres zamieszkania: Residential Address: Kod pocztowy: Kraj: Post/Zip Code: Country: Czy posiadasz tytuł własności do tej nieruchomości: TAK / YES NIE / NO Do you own this property: Jak długo mieszkasz pod podanym adresem: Lata: Miesiące: Time at above Address: Years: Months: (Jeżeli krócej niż trzy lata, proszę podać poniżej poprzedni adres.) (If less than 3 years, list previous address below.) Poprzedni adres: Previous Address: Kod pocztowy: Kraj: Post/Zip Code: Country: Nie wyrażam zgody na wykorzystywanie przez firmę GFT Global Markets i jej współpracowników informacji dotyczących mojej osoby w celu udzielania informacji za pośrednictwem poczty, telefonu (również wiadomości sms), kanałów elektronicznych (łącznie z wiadomościami ) lub w inny sposób. I do not wish for GFT Global Markets and its Associated Companies to use information about me to keep me informed of products and services by letter, telephone (including text messages), electronically (including ) or otherwise. Authorized and Regulated by FSA. Page 1 of 6

2 DANE KONTAKTOWE: (Prosimy podać międzynarodowy telefoniczny nr kierunkowy oraz zaznaczyć preferowany kontaktowy numer telefoniczny i adres ). CONTACT DETAILS: (Please include any International Dialing Code and also tick your preferred contact number & address.) Telefon domowy: Home Telephone Number Telefon komórkowy: Mobile Telephone Number: Osobisty adres Personal Address: Telefon służbowy: Business Telephone Number: Służbowy adres Business Address: DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA: (Nie będziemy zwracać się do pracodawcy o referencje). EMPLOYMENT DETAILS: (Employer references will not be sought) W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej należy podać, jak długo jest ona prowadzona, adres służbowy, jeżeli inny niż podany powyżej, oraz rodzaj prowadzonej działalności. If you are self-employed please state for how long, your business address if different from the above, and the nature of your business. Nazwa pracodawcy: Employers Name: Adres: Address: Miasto: City: Kod pocztowy: Kraj: Post/Zip Code: Country: Rodzaj działalności: Zajmowane stanowisko: Nature of Business: Position Held: Od: rok: Since: Year: Miesiąc: Month: Czy akcje spółki są notowane w obrocie publicznym?: TAK / YES NIE / NO Is the firm publicly quoted?: DANE DOTYCZĄCE SYTUACJI MAJĄTKOWEJ: FINANCIAL DETAILS: Waluta mająca zastosowanie do poniższych pytań: Applicable currency for questions below: Udziały w nieruchomościach (bieżąca wartość pomniejszona o wysokość zadłużenia hipotecznego i innych obciążeń prawnych): Equity in Property (current value less mortgage and any other legal charges): Mniej niż / Less than 5, ,000 Ponad / Over 100,000 Przybliżony roczny dochód przed opodatkowaniem i odliczeniami: Approximate annual income before any tax and deductions: Mniej niż / Less than 5, ,000 Ponad / Over 100,000 Przybliżona wartość płynnych oszczędności i inwestycji z wyłączeniem udziałów w nieruchomościach: Approximate value of liquid savings and investments excluding property equity: Mniej niż / Less than 5, ,000 Ponad / Over 100,000 Authorized and Regulated by FSA. Page 2 of 6

3 INFORMACJE POZWALAJĄCE NA WERYFIKACJĘ TOŻSAMOŚCI: IDENTITY VALIDATION INFORMATION: Numer cyfrowo zabezpieczonego paszportu Machine Readable Passport No. Data ważności: Expiry Date: Dowód osobisty: / National Identity Card: Numer: Number: Data wystawienia: Date of Issue: Kraj wystawienia: Country of issue: DODATKOWE OPCJE DLA RACHUNKU SPOT FOREX: ADDITIONAL SPOT FOREX ACCOUNT OPTIONS: Prosimy wybrać żądaną wielkość lotu i wymaganego depozytu zabezpieczającego: Please select your required lot size and margin requirement: Wielkość lotu LOT SIZE (standardowo) / (Default) Inna / Other (W przyrostach po 1000) (Increments of 1000) DŹWIGNIA (Min.¼%) LEVERAGE (Min ¼%) 100:1 1% (standardowo) / (Default) 200:1 ½% 400:1 ¼% DOŚWIADCZENIE I WIEDZA: EXPERIENCE AND KNOWLEDGE: Prosimy określić swoje doświadczenie dla każdego wymienionego typu dotyczące wyłącznie transakcji na żywo. Please select your trading experience for each type based on live trading experience only. 1. Czy zawierałeś transakcje spread bet? Tak / Yes Nie / No Have you traded spread bets? Jeżeli tak, prosimy wskazać liczbę dokonanych przez siebie transakcji z wykorzystaniem własnego kapitału w okresie ostatnich 12 miesięcy: If yes, please indicate the number of self-directed trades placed with your own risk capital in the last 12 months: Czy zawierałeś transakcje CFD? Tak / Yes Nie / No Have you traded CFD s? Jeżeli tak, prosimy wskazać liczbę dokonanych przez siebie transakcji z wykorzystaniem własnego kapitału w okresie ostatnich 12 miesięcy: If yes, please indicate the number of self-directed trades placed with your own risk capital in the last 12 months: Czy zawierałeś transakcje typu Spot Forex? Tak / Yes Nie / No Have you traded Spot Forex? Authorized and Regulated by FSA. Page 3 of 6

4 Jeżeli tak, prosimy wskazać liczbę dokonanych przez siebie transakcji z wykorzystaniem własnego kapitału w okresie ostatnich 12 miesięcy: If yes, please indicate the number of self-directed trades placed with your own risk capital in the last 12 months: 0-50,000 51, , , , , Czy zawierałeś transakcje związane z innymi instrumentami finansowymi, np. udziałami? Tak / Yes Nie / No Have you traded other types of financial instruments, such as shares? Jeżeli tak, prosimy odpowiedzieć na poniższe pytania: If yes, please answer the following questions : Prosimy o wskazanie, czy transakcje te dotyczyły: Please indicate if these trades were in: Innych finansowych instrumentów pochodnych Udziałów Innych instrumentów Other Financial Derivatives Shares Other instruments Prosimy wskazać liczbę dokonanych przez siebie transakcji z wykorzystaniem własnego kapitału w okresie ostatnich 12 miesięcy: Please indicate the number of self-directed trades placed with your own risk capital in the last 12 months: Czy posiadasz wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe i/lub jesteś obecnie zatrudniony w sektorze finansowym na stanowisku wymagającym wiedzy na temat rodzaju transakcji, jakich chcesz dokonywać z GFT Global Markets? Do you hold any educational or professional qualifications, and/or are you currently employed in the financial sector in a professional position which requires knowledge of the type of trading that you wish to carry on with GFT Global Markets? TAK / YES NIE / NO Jeżeli tak, proszę podać: If yes, please specify: Ostrzeżenie Warning Jeżeli zaznaczyłeś Nie na wszystkie pięć pytania powyżej, przed kontynuowaniem wniosku zauważ, że przepisy naszego organu nadzoru (FSA) wymagają, aby GFT Global Markets UK Ltd poinformowało cię o tym, że nie uważamy, aby instrumenty pochodne oparte na wykorzystywaniu dźwigni finansowej były całkowicie odpowiednimi dla ciebie produktami. If you have ticked No to all of the five above questions, before you continue with your application please note that the rules of our regulatory body (the FSA) require GFT Global Markets UK Ltd. To inform you that we do not deem leveraged derivative financial instruments as being entirely appropriate products for you. Po rozważeniu powyższego stwierdzenia, czy chcesz kontynuować składanie wniosku o otwarcie rachunku? Having considered the above statement, do you still wish to continue with your account application? Tak, potwierdzam otrzymanie powyższego ostrzeżenia, jednak w dalszym ciągu pragnę kontynuować składanie wniosku o otwarcie rachunku w GFT Global Markets. Yes, I confirm that I have noted your warning above but still wish to continue with my application for account facilities with GFT Global Markets. ZABEZPIECZENIE KONTA: ACCOUNT SECURITY: Prosimy o wskazanie preferowanego pytania zabezpieczającego poprzez wpisanie prawidłowej odpowiedzi na jedno z poniższych pytań: Please indicate your preferred security question by providing your appropriate answer to one of the following: Drugie imię ojca?: Panieńskie nazwisko matki?: Your father s middle name?: Your mother s maiden name?: Imię zwierzęcia domowego?: Ulubiona drużyna sportowa: Your pet s name?: Your favourite sports team?: Pierwszy samochód?: Ulubiony program telewizyjny?: Your first car?: Your favourite TV show?: Ulubione danie?: Your favourite food?: Authorized and Regulated by FSA. Page 4 of 6

5 HASŁO: PASSWORD: Prosimy o podanie hasła, które będzie wykorzystywane do pierwszego zalogowania się na platformie (Ze względów bezpieczeństwa, po pierwszym zalogowaniu się, hasło to należy zmienić) Please provide a password to be used on your initial login to the platform: (This password must be changed after first login for security reasons) OSTRZEŻENIE O RYZYKU RISK WARNING Transakcje CFD, transakcje Spot Forex i kontrakty Financial Spread Bet to produkty GFT Global Markets wymagające depozytu zabezpieczającego; możliwe jest poniesienie straty większej poniesienie straty przekraczającej wielkość początkowego depozytu lub jakiegokolwiek depozytu uzupełniającego, jaki trzeba będzie okresowo wpłacić, a więc spekulować powinno się wyłącznie pieniędzmi, na stratę których można sobie pozwolić. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla wszystkich klientów; dlatego też należy być pewnym, że rozumie się w pełni wchodzące w grę ryzyko i w razie konieczności oraz przed przystąpieniem do takich transakcji należy zasięgnąć niezależnej porady finansowej lub prawnej. GFT Global Markets zastrzega sobie prawo odmowy otwarcia rachunku w oparciu o poprzednie doświadczenia w handlu instrumentami pochodnymi. W ramach transakcji zawieranych z GFT Global Markets dokonuje się zakładu co do wyniku jakiegoś instrumentu finansowego, w związku z czym klient nie otrzymuje żadnego instrumentu bazowego i nie jest uprawniony do jakichkolwiek związanych z nim świadczeń. Rozumiem i akceptuję ryzyko związane z finansowym spread bettingiem, transakcjami cfd i/lub transakcjami spot forex (odpowiednio), na przykład, że moje straty mogą gwałtownie przekroczyć wielkość początkowego depozytu zabezpieczającego lub depozytu uzupełniającego oraz mogą być nieograniczone. GFT Global Markets CFDs, Spot Forex markets and Financial Spread Bets are margined products; it is possible to lose more than your initial margin deposit or any variation margin that you may be required to deposit from time to time, therefore you should only speculate with money you can afford to lose. These products may not be suitable for all customers; therefore, please ensure you fully understand the risks involved and seek independent financial or legal advice if necessary and prior to entering into such transactions. GFT Global Markets reserves the right to deny you account facilities based on your previous experience of derivative trading. When you trade with GFT Global Markets you are merely wagering on the outcome of a financial instrument and therefore you do not take delivery of any applicable underlying instrument and nor are you entitled to any benefits related to the same. I understand and accept the risks associated with financial spread betting, cfd trading and/or spot forex trading (as relevant); for example, that my losses may rapidly exceed any initial deposit or margin and may be unlimited. OCHRONA DANYCH DATA PROTECTION Patrz postanowienia pkt 39 naszych Warunków Ogólnych (powtórzone w naszych Zasadach Ochrony Danych Osobowych). Omówiono tam sposób traktowania informacji dotyczących klienta, a w szczególności podano, komu można je ujawniać. Wnioskodawca niniejszym potwierdza, iż przeczytał, zrozumiał i akceptuje te warunki. Uwaga: między innymi możemy ujawnić dane osobowe i szukać informacji na temat klienta w organach zajmujących się potwierdzaniem wiarygodności kredytowej i zapobieganiem oszustwom, bankach i innych właściwych podmiotach zewnętrznych. Zarówno my, jak i ww. podmioty mogą również przeszukiwać Rejestr Wyborczy. Owe podmioty zewnętrzne mogą prowadzić rejestr zgłoszeń z żądaniem informacji, co może mieć wpływ na przyszłe starania klienta o uzyskanie kredytu. You are referred to clause 39 of our General Terms (which is repeated in our Privacy Policy). This sets out the treatment of information relating to you, in particular to whom it may be disclosed. You specifically confirm that you have read, understood and accept those terms. Please note that, amongst other uses, we can disclose your information to and undertake searches with credit references and fraud prevention agencies, banks and other relevant third parties. We and they can also search the Electoral Register. Those third parties may maintain a record of the search and this may affect future applications for credit by you. POTWIERDZENIA TRANSAKCJI BET/TRADE CONFIRMATIONS Klient otrzyma potwierdzenie swoich najlepszych transakcji i zrealizowanych zleceń za pośrednictwem DealBook, chyba że klient zażąda od nas przesyłania ich w wersji papierowej. We will provide confirmations to you of your bets/trades and executed Orders via DealBook, unless you contact us and request that they be sent on paper. MARKETING Będziemy korzystać z informacji dotyczących klientów (patrz znaczenie terminu Dane osobowe klienta w naszych Warunkach), aby informować ich o naszych produktach i usługach listownie, przez telefon (w tym SMS-ami), elektronicznie (w tym em) albo w inny sposób. Nasze Podmioty Stowarzyszone również będą mogły kontaktować się z naszymi klientami w ten sposób odnośnie do swoich produktów i usług. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w ten sposób, chyba że poinformuje nas, iż nie życzy sobie wykorzystywania jego danych w ten sposób przez nas lub przez nasze Podmioty Stowarzyszone. W tym celu należy albo zaznaczyć okienko w sekcji Dane osobowe niniejszego wniosku albo napisać do nas na adres: GFT Global Markets UK Limited, 34th Floor, (CGC34-03), 25 Canada Square, London, E14 5LQ, zadzwonić pod numer: 44 (0) ; (bezpłatny numer telefonu w Wielkiej Brytanii: ), albo przesłać e- maila do naszego Zespołu Obsługi Klienta na adres: We will use information about you (see meaning of Your Data in our Terms) to keep you informed of our products and services by letter, telephone (including text messages), electronically (including ) or otherwise. Our Associated Companies will also be able to contact you in these ways about their products and services. You consent to the use of Your Data in this way unless you tell us that you do not wish us or our Associated Companies to use Your Data in this manner. In order to do so, please mark the checkbox found in the Personal Details section of this application or write to us at: GFT Global Markets UK Limited, 34th Floor, (CGC34-03), 25 Canada Square, London, E14 5LQ, telephone us on 44 (0) ; (UK FREEPHONE ), or our Customer Services Team on Authorized and Regulated by FSA. Page 5 of 6

6 OŚWIADCZENIE DECLARATION Oświadczam, że mam ukończone 18 lat oraz że podane wyżej informacje są prawdziwe i poprawne. Oświadczam, że w pełni przeczytałem, zrozumiałem i akceptuję Warunki Ogólne GFT Global Markets, Warunki dla Kontraktów Spread Bet (jeżeli składam wniosek o otwarcie rachunku spread betting), warunki dla kontraktów CFD i Spot Forex, jeżeli składam wniosek o otwarcie rachunku CFD albo Spot, (razem Warunki), odpowiednio, Ostrzeżenie dot. ryzyka związanego z transakcjami Spread Betting albo Ostrzeżenie dot. ryzyka związanego z transakcjami CFD i Spot Forex. Rozumiem, że wnioskuję o zostanie klientem GFT Global Markets na podstawie Warunków i że umowa zostanie zawarta wyłącznie wówczas, gdy GFT Global Markets zaakceptuje niniejszy wniosek. Rozumiem i akceptuję ryzyka związane z finansowym spread bettingiem, transakcjami cfd i/lub transakcjami spot forex (jak właściwe), na przykład, że moje straty mogą przekroczyć wielkość depozytu oraz mogą być nieograniczone. I confirm that I am over 18 years of age and the information provided above is true and correct. I confirm that I have read in full, understood and agree to the GFT Global Markets General Terms, Spread Terms (if I am applying for a spread betting account) CFD and Spot Forex terms, if I am applying for a CFD or Spot Account, (collectively the Terms), the Risk Warning Notice Spread Betting or Risk Warning Notice CFD and Spot Forex Trading as appropriate. I understand that I am applying to become a customer of GFT Global Markets on the basis of the Terms and that a contract will only come in to being if GFT Global Markets accepts this application. I understand and accept the risks associated with spread betting, cfd trading and/or spot forex trading (as relevant); for example that my losses may exceed any deposit or margin and may be unlimited. Zgadzam się komunikować z GFT Global Markets (bez ograniczeń) z wykorzystaniem elektronicznych środków łączności. Oświadczam, że posiadam odpowiednie uprawnienia do zaakceptowania Warunków oraz angażowania się w transakcje spread betting, cfd i/lub spot forex (jak właściwe) z GFT Global Markets; Oświadczam, że nie naruszę przez to żadnych przepisów prawa (angielskiego lub innego, przepisów podatkowych, przepisów regulacyjnych lub międzynarodowych dotyczących prania brudnych pieniędzy lub innych). I agree to communicating with GFT Global Markets (without limitation) by the use of electronic communications. I confirm that I am duly authorised to enter into the Terms and to engage in spread betting, cfd trading and/or spot forex trading (as relevant) with GFT Global Markets; I confirm that in doing so I will not be in breach of any laws (English or elsewhere, tax, regulatory or international money laundering legislation and may use information held in any database or other otherwise). Rozumiem, że GFT Global Markets ma obowiązek zweryfikowania zarówno mojego adresu zamieszkania, jak i tożsamości w celu spełnienia aktualnych przepisów międzynarodowych w zakresie prania brudnych pieniędzy i może w tym celu wykorzystać informacje przechowywane w jakiejkolwiek bazie danych lub w innym formacie elektronicznym. Zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniej dokumentacji na żądanie oraz pełnej współpracy w tym względzie. I understand that GFT Global Markets are required to verify both my residential address and identity in order to satisfy current international money laundering legislation and may use information held in any database or other electronic format in that connection. In this respect I agree to provide relevant documentation when required and cooperate. UWAGA DOTYCZĄCA JURYSDYKCJI: Zapoznałem się z informacją na temat jurysdykcji dla GFT Global Markets dostępną na stronie i przyjąłem do wiadomości, że nie będąc rezydentem brytyjskim ani obywatelem brytyjskim, albo w przypadku dokonywania transakcji poza granicami Wielkiej Brytanii mogę podlegać przepisom (w tym przepisom podatkowym) innym niż przepisy prawa angielskiego oraz że jestem wyłącznie odpowiedzialny za ustalenie i przestrzeganie tych przepisów. JURISDICTION NOTICE: I have read the GFT Global Markets Jurisdiction Notice located within and I understand that if I am a non-uk resident or non-uk citizen or if I bet/trade from a jurisdiction outside the UK, I may be subject to laws (including tax laws) other than English law and that I am solely responsible for ascertaining and complying with such laws. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niepewności, co do któregokolwiek z powyższych stwierdzeń powinienem skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym/prawnym. I understand that if I am uncertain in respect of any of the above statements I should seek independent financial/legal advice. Podpis Signed: Data: Date: Imię i nazwisko Name in full Authorized and Regulated by FSA. Page 6 of 6

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

WZÓR VOID. Application Form

WZÓR VOID. Application Form Application Form Please provide your answers in English. Prosimy o wype nienie lewej cz Êci wniosku w j zyku angielskim. Wersja polska zosta a wype niona przyk adowo. Thank you for applying for Citibank

Bardziej szczegółowo

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3 Table of Content Spis treści Introduction. 2 Wprowadzenie..2 Margin trading...3 Dźwignia handlu 3 Types of Orders.7 Rodzaje Zleceń/Zlecenia..7 Sending and execution of market orders.5 Zwroty realizacji

Bardziej szczegółowo

Przykładowe sprawozdanie finansowe

Przykładowe sprawozdanie finansowe KPMG W POLSCE Przykładowe sprawozdanie finansowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kpmg.pl Przykładowe sprawozdanie finansowe a O publikacji Wersja oryginalna anglojęzyczna niniejszego

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

wygodne, sprawne i szybkie zarządzanie Twoimi pieniędzmi

wygodne, sprawne i szybkie zarządzanie Twoimi pieniędzmi UsłUgi internetowe wygodne, sprawne i szybkie zarządzanie Twoimi pieniędzmi Bankowość internetowa Płatność rachunków Dodatkowe systemy zabezpieczenia Zapobieganie oszustwom internetowym 1 800 297-2181

Bardziej szczegółowo

PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE

PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE Poznaj swoje prawa i obowiãzki Przewodnik dla pracowników z Polski przygotowany

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Warunki gólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KLIENTA KLIENCI INDYWIDUALNI SAXO BANK INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KLIENTA KLIENCI INDYWIDUALNI SAXO BANK INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA SAXO BANK FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KLIENTA KLIENCI INDYWIDUALNI INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA Przed rozpoczęciem wypełniania formularza należy upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli wszelkie

Bardziej szczegółowo

KONTAKTY. SYLWESTER W MANCHESTER Str. 2. Skup samochodów uszkodzonych bez opłat. tel. 07977333355 thomas.jasiakiewicz@gmail.com

KONTAKTY. SYLWESTER W MANCHESTER Str. 2. Skup samochodów uszkodzonych bez opłat. tel. 07977333355 thomas.jasiakiewicz@gmail.com Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny Polonii w Północnej Anglii i Walii Free monthly - Contact Newspaper - for Polish Peoples in North England and Wales KONTAKTY NR.6 Listopad 2014 GDZIE NA IMPREZE-GDZIE

Bardziej szczegółowo

Devon Strategic Partnership. Praca Working

Devon Strategic Partnership. Praca Working Devon Strategic Partnership Praca Working Zezwolenie na pracę Obywatele Wielkiej Brytanii oraz pozostałych państw Unii Europejskiej nie potrzebują zezwolenia na pracę w Zjednoczonym Królestwie. Pewne ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work English Health care for people coming to Scotland to work Polish / Polski Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji In Scotland, most health care is provided by the National Health

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N Podręcznik użytkownika Seria RT-N12 Bezprzewodowy router Superspeed N PL7901 Wydanie pierwsze Grudzień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

POLISH SZKOCJI SAMOCHODEM PO DRIVING IN SCOTLAND

POLISH SZKOCJI SAMOCHODEM PO DRIVING IN SCOTLAND POLISH SAMOCHODEM PO SZKOCJI DRIVING IN SCOTLAND SAMOCHODEM PO SZKOCJI DRIVING IN SCOTLAND Edinburgh 2012 DRIVING IN SCOTLAND This booklet is for those from overseas who are living in Scotland and explains

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

ACE European Group Limited Oddział w Polsce ul. Królewska 16 00-103 Warszawa

ACE European Group Limited Oddział w Polsce ul. Królewska 16 00-103 Warszawa ACE European Group Limited Oddział w Polsce ul. Królewska 16 00-103 Warszawa UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ LUB DYREKCJI SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ- CLAIMS MADE POLICY Directors and Officers-

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi Wersja 2.0 Grudzień 2014 Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Xerox i graficzny znak towarowy Xerox są znakami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router Podręcznik użytkownika DSL-N14U Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router PL8760 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo