Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form"

Transkrypt

1 Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy wersją angielską a tłumaczeniem pierwszeństwo ma zawsze wersja angielska, która stanowi dokument, na podstawie którego będą utworzone i utrzymywane stosunki umowne pomiędzy Klientem i GFT Global Markets UK Limited. Please note that the translations included in this document are strictly for your convenience only and in the event of any conflict between the English and translated versions of these documents the English version will take precedent and is the document on which the contractual relationship between yourself and GFT Global Markets UK Limited will be established and maintained. TYP INSTRUMENTU: INSTRUMENT TYPE: Financial Spread Betting Financial Spread Betting Tylko transakcje spot forex Spot Forex Only Tylko transakcje CFD CFD Only Transakcje CFD & spot forex CFD & Spot Forex WALUTA BAZOWA I POCZĄTKOWY DEPOZYT: BASE CURRENCY AND INITIAL DEPOSIT: Wybierz walutę bazową rachunku: Select the currency that your account will be traded in: AUD CHF EUR GBP JPY PLN USD Przewidywana kwota depozytu: / Estimated Deposit Amount: Minimum 200 USD (albo równowartość w innej walucie) dla kontraktów Financial Spread Betting i Standard Spot Forex i/lub CFD Minimum 200 USD (or currency equivalent) for Financial Spread Betting and Standard Spot Forex and/ or CFD Trading DANE OSOBOWE: PERSONAL DETAILS: Tytuł: Imię/Imiona: Nazwisko: Title: Forename/s: Surname: Data urodzenia: Kraj urodzenia: Date of Birth: Country of Birth: Adres zamieszkania: Residential Address: Kod pocztowy: Kraj: Post/Zip Code: Country: Czy posiadasz tytuł własności do tej nieruchomości: TAK / YES NIE / NO Do you own this property: Jak długo mieszkasz pod podanym adresem: Lata: Miesiące: Time at above Address: Years: Months: (Jeżeli krócej niż trzy lata, proszę podać poniżej poprzedni adres.) (If less than 3 years, list previous address below.) Poprzedni adres: Previous Address: Kod pocztowy: Kraj: Post/Zip Code: Country: Nie wyrażam zgody na wykorzystywanie przez firmę GFT Global Markets i jej współpracowników informacji dotyczących mojej osoby w celu udzielania informacji za pośrednictwem poczty, telefonu (również wiadomości sms), kanałów elektronicznych (łącznie z wiadomościami ) lub w inny sposób. I do not wish for GFT Global Markets and its Associated Companies to use information about me to keep me informed of products and services by letter, telephone (including text messages), electronically (including ) or otherwise. Authorized and Regulated by FSA. Page 1 of 6

2 DANE KONTAKTOWE: (Prosimy podać międzynarodowy telefoniczny nr kierunkowy oraz zaznaczyć preferowany kontaktowy numer telefoniczny i adres ). CONTACT DETAILS: (Please include any International Dialing Code and also tick your preferred contact number & address.) Telefon domowy: Home Telephone Number Telefon komórkowy: Mobile Telephone Number: Osobisty adres Personal Address: Telefon służbowy: Business Telephone Number: Służbowy adres Business Address: DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA: (Nie będziemy zwracać się do pracodawcy o referencje). EMPLOYMENT DETAILS: (Employer references will not be sought) W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej należy podać, jak długo jest ona prowadzona, adres służbowy, jeżeli inny niż podany powyżej, oraz rodzaj prowadzonej działalności. If you are self-employed please state for how long, your business address if different from the above, and the nature of your business. Nazwa pracodawcy: Employers Name: Adres: Address: Miasto: City: Kod pocztowy: Kraj: Post/Zip Code: Country: Rodzaj działalności: Zajmowane stanowisko: Nature of Business: Position Held: Od: rok: Since: Year: Miesiąc: Month: Czy akcje spółki są notowane w obrocie publicznym?: TAK / YES NIE / NO Is the firm publicly quoted?: DANE DOTYCZĄCE SYTUACJI MAJĄTKOWEJ: FINANCIAL DETAILS: Waluta mająca zastosowanie do poniższych pytań: Applicable currency for questions below: Udziały w nieruchomościach (bieżąca wartość pomniejszona o wysokość zadłużenia hipotecznego i innych obciążeń prawnych): Equity in Property (current value less mortgage and any other legal charges): Mniej niż / Less than 5, ,000 Ponad / Over 100,000 Przybliżony roczny dochód przed opodatkowaniem i odliczeniami: Approximate annual income before any tax and deductions: Mniej niż / Less than 5, ,000 Ponad / Over 100,000 Przybliżona wartość płynnych oszczędności i inwestycji z wyłączeniem udziałów w nieruchomościach: Approximate value of liquid savings and investments excluding property equity: Mniej niż / Less than 5, ,000 Ponad / Over 100,000 Authorized and Regulated by FSA. Page 2 of 6

3 INFORMACJE POZWALAJĄCE NA WERYFIKACJĘ TOŻSAMOŚCI: IDENTITY VALIDATION INFORMATION: Numer cyfrowo zabezpieczonego paszportu Machine Readable Passport No. Data ważności: Expiry Date: Dowód osobisty: / National Identity Card: Numer: Number: Data wystawienia: Date of Issue: Kraj wystawienia: Country of issue: DODATKOWE OPCJE DLA RACHUNKU SPOT FOREX: ADDITIONAL SPOT FOREX ACCOUNT OPTIONS: Prosimy wybrać żądaną wielkość lotu i wymaganego depozytu zabezpieczającego: Please select your required lot size and margin requirement: Wielkość lotu LOT SIZE (standardowo) / (Default) Inna / Other (W przyrostach po 1000) (Increments of 1000) DŹWIGNIA (Min.¼%) LEVERAGE (Min ¼%) 100:1 1% (standardowo) / (Default) 200:1 ½% 400:1 ¼% DOŚWIADCZENIE I WIEDZA: EXPERIENCE AND KNOWLEDGE: Prosimy określić swoje doświadczenie dla każdego wymienionego typu dotyczące wyłącznie transakcji na żywo. Please select your trading experience for each type based on live trading experience only. 1. Czy zawierałeś transakcje spread bet? Tak / Yes Nie / No Have you traded spread bets? Jeżeli tak, prosimy wskazać liczbę dokonanych przez siebie transakcji z wykorzystaniem własnego kapitału w okresie ostatnich 12 miesięcy: If yes, please indicate the number of self-directed trades placed with your own risk capital in the last 12 months: Czy zawierałeś transakcje CFD? Tak / Yes Nie / No Have you traded CFD s? Jeżeli tak, prosimy wskazać liczbę dokonanych przez siebie transakcji z wykorzystaniem własnego kapitału w okresie ostatnich 12 miesięcy: If yes, please indicate the number of self-directed trades placed with your own risk capital in the last 12 months: Czy zawierałeś transakcje typu Spot Forex? Tak / Yes Nie / No Have you traded Spot Forex? Authorized and Regulated by FSA. Page 3 of 6

4 Jeżeli tak, prosimy wskazać liczbę dokonanych przez siebie transakcji z wykorzystaniem własnego kapitału w okresie ostatnich 12 miesięcy: If yes, please indicate the number of self-directed trades placed with your own risk capital in the last 12 months: 0-50,000 51, , , , , Czy zawierałeś transakcje związane z innymi instrumentami finansowymi, np. udziałami? Tak / Yes Nie / No Have you traded other types of financial instruments, such as shares? Jeżeli tak, prosimy odpowiedzieć na poniższe pytania: If yes, please answer the following questions : Prosimy o wskazanie, czy transakcje te dotyczyły: Please indicate if these trades were in: Innych finansowych instrumentów pochodnych Udziałów Innych instrumentów Other Financial Derivatives Shares Other instruments Prosimy wskazać liczbę dokonanych przez siebie transakcji z wykorzystaniem własnego kapitału w okresie ostatnich 12 miesięcy: Please indicate the number of self-directed trades placed with your own risk capital in the last 12 months: Czy posiadasz wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe i/lub jesteś obecnie zatrudniony w sektorze finansowym na stanowisku wymagającym wiedzy na temat rodzaju transakcji, jakich chcesz dokonywać z GFT Global Markets? Do you hold any educational or professional qualifications, and/or are you currently employed in the financial sector in a professional position which requires knowledge of the type of trading that you wish to carry on with GFT Global Markets? TAK / YES NIE / NO Jeżeli tak, proszę podać: If yes, please specify: Ostrzeżenie Warning Jeżeli zaznaczyłeś Nie na wszystkie pięć pytania powyżej, przed kontynuowaniem wniosku zauważ, że przepisy naszego organu nadzoru (FSA) wymagają, aby GFT Global Markets UK Ltd poinformowało cię o tym, że nie uważamy, aby instrumenty pochodne oparte na wykorzystywaniu dźwigni finansowej były całkowicie odpowiednimi dla ciebie produktami. If you have ticked No to all of the five above questions, before you continue with your application please note that the rules of our regulatory body (the FSA) require GFT Global Markets UK Ltd. To inform you that we do not deem leveraged derivative financial instruments as being entirely appropriate products for you. Po rozważeniu powyższego stwierdzenia, czy chcesz kontynuować składanie wniosku o otwarcie rachunku? Having considered the above statement, do you still wish to continue with your account application? Tak, potwierdzam otrzymanie powyższego ostrzeżenia, jednak w dalszym ciągu pragnę kontynuować składanie wniosku o otwarcie rachunku w GFT Global Markets. Yes, I confirm that I have noted your warning above but still wish to continue with my application for account facilities with GFT Global Markets. ZABEZPIECZENIE KONTA: ACCOUNT SECURITY: Prosimy o wskazanie preferowanego pytania zabezpieczającego poprzez wpisanie prawidłowej odpowiedzi na jedno z poniższych pytań: Please indicate your preferred security question by providing your appropriate answer to one of the following: Drugie imię ojca?: Panieńskie nazwisko matki?: Your father s middle name?: Your mother s maiden name?: Imię zwierzęcia domowego?: Ulubiona drużyna sportowa: Your pet s name?: Your favourite sports team?: Pierwszy samochód?: Ulubiony program telewizyjny?: Your first car?: Your favourite TV show?: Ulubione danie?: Your favourite food?: Authorized and Regulated by FSA. Page 4 of 6

5 HASŁO: PASSWORD: Prosimy o podanie hasła, które będzie wykorzystywane do pierwszego zalogowania się na platformie (Ze względów bezpieczeństwa, po pierwszym zalogowaniu się, hasło to należy zmienić) Please provide a password to be used on your initial login to the platform: (This password must be changed after first login for security reasons) OSTRZEŻENIE O RYZYKU RISK WARNING Transakcje CFD, transakcje Spot Forex i kontrakty Financial Spread Bet to produkty GFT Global Markets wymagające depozytu zabezpieczającego; możliwe jest poniesienie straty większej poniesienie straty przekraczającej wielkość początkowego depozytu lub jakiegokolwiek depozytu uzupełniającego, jaki trzeba będzie okresowo wpłacić, a więc spekulować powinno się wyłącznie pieniędzmi, na stratę których można sobie pozwolić. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla wszystkich klientów; dlatego też należy być pewnym, że rozumie się w pełni wchodzące w grę ryzyko i w razie konieczności oraz przed przystąpieniem do takich transakcji należy zasięgnąć niezależnej porady finansowej lub prawnej. GFT Global Markets zastrzega sobie prawo odmowy otwarcia rachunku w oparciu o poprzednie doświadczenia w handlu instrumentami pochodnymi. W ramach transakcji zawieranych z GFT Global Markets dokonuje się zakładu co do wyniku jakiegoś instrumentu finansowego, w związku z czym klient nie otrzymuje żadnego instrumentu bazowego i nie jest uprawniony do jakichkolwiek związanych z nim świadczeń. Rozumiem i akceptuję ryzyko związane z finansowym spread bettingiem, transakcjami cfd i/lub transakcjami spot forex (odpowiednio), na przykład, że moje straty mogą gwałtownie przekroczyć wielkość początkowego depozytu zabezpieczającego lub depozytu uzupełniającego oraz mogą być nieograniczone. GFT Global Markets CFDs, Spot Forex markets and Financial Spread Bets are margined products; it is possible to lose more than your initial margin deposit or any variation margin that you may be required to deposit from time to time, therefore you should only speculate with money you can afford to lose. These products may not be suitable for all customers; therefore, please ensure you fully understand the risks involved and seek independent financial or legal advice if necessary and prior to entering into such transactions. GFT Global Markets reserves the right to deny you account facilities based on your previous experience of derivative trading. When you trade with GFT Global Markets you are merely wagering on the outcome of a financial instrument and therefore you do not take delivery of any applicable underlying instrument and nor are you entitled to any benefits related to the same. I understand and accept the risks associated with financial spread betting, cfd trading and/or spot forex trading (as relevant); for example, that my losses may rapidly exceed any initial deposit or margin and may be unlimited. OCHRONA DANYCH DATA PROTECTION Patrz postanowienia pkt 39 naszych Warunków Ogólnych (powtórzone w naszych Zasadach Ochrony Danych Osobowych). Omówiono tam sposób traktowania informacji dotyczących klienta, a w szczególności podano, komu można je ujawniać. Wnioskodawca niniejszym potwierdza, iż przeczytał, zrozumiał i akceptuje te warunki. Uwaga: między innymi możemy ujawnić dane osobowe i szukać informacji na temat klienta w organach zajmujących się potwierdzaniem wiarygodności kredytowej i zapobieganiem oszustwom, bankach i innych właściwych podmiotach zewnętrznych. Zarówno my, jak i ww. podmioty mogą również przeszukiwać Rejestr Wyborczy. Owe podmioty zewnętrzne mogą prowadzić rejestr zgłoszeń z żądaniem informacji, co może mieć wpływ na przyszłe starania klienta o uzyskanie kredytu. You are referred to clause 39 of our General Terms (which is repeated in our Privacy Policy). This sets out the treatment of information relating to you, in particular to whom it may be disclosed. You specifically confirm that you have read, understood and accept those terms. Please note that, amongst other uses, we can disclose your information to and undertake searches with credit references and fraud prevention agencies, banks and other relevant third parties. We and they can also search the Electoral Register. Those third parties may maintain a record of the search and this may affect future applications for credit by you. POTWIERDZENIA TRANSAKCJI BET/TRADE CONFIRMATIONS Klient otrzyma potwierdzenie swoich najlepszych transakcji i zrealizowanych zleceń za pośrednictwem DealBook, chyba że klient zażąda od nas przesyłania ich w wersji papierowej. We will provide confirmations to you of your bets/trades and executed Orders via DealBook, unless you contact us and request that they be sent on paper. MARKETING Będziemy korzystać z informacji dotyczących klientów (patrz znaczenie terminu Dane osobowe klienta w naszych Warunkach), aby informować ich o naszych produktach i usługach listownie, przez telefon (w tym SMS-ami), elektronicznie (w tym em) albo w inny sposób. Nasze Podmioty Stowarzyszone również będą mogły kontaktować się z naszymi klientami w ten sposób odnośnie do swoich produktów i usług. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w ten sposób, chyba że poinformuje nas, iż nie życzy sobie wykorzystywania jego danych w ten sposób przez nas lub przez nasze Podmioty Stowarzyszone. W tym celu należy albo zaznaczyć okienko w sekcji Dane osobowe niniejszego wniosku albo napisać do nas na adres: GFT Global Markets UK Limited, 34th Floor, (CGC34-03), 25 Canada Square, London, E14 5LQ, zadzwonić pod numer: 44 (0) ; (bezpłatny numer telefonu w Wielkiej Brytanii: ), albo przesłać e- maila do naszego Zespołu Obsługi Klienta na adres: We will use information about you (see meaning of Your Data in our Terms) to keep you informed of our products and services by letter, telephone (including text messages), electronically (including ) or otherwise. Our Associated Companies will also be able to contact you in these ways about their products and services. You consent to the use of Your Data in this way unless you tell us that you do not wish us or our Associated Companies to use Your Data in this manner. In order to do so, please mark the checkbox found in the Personal Details section of this application or write to us at: GFT Global Markets UK Limited, 34th Floor, (CGC34-03), 25 Canada Square, London, E14 5LQ, telephone us on 44 (0) ; (UK FREEPHONE ), or our Customer Services Team on Authorized and Regulated by FSA. Page 5 of 6

6 OŚWIADCZENIE DECLARATION Oświadczam, że mam ukończone 18 lat oraz że podane wyżej informacje są prawdziwe i poprawne. Oświadczam, że w pełni przeczytałem, zrozumiałem i akceptuję Warunki Ogólne GFT Global Markets, Warunki dla Kontraktów Spread Bet (jeżeli składam wniosek o otwarcie rachunku spread betting), warunki dla kontraktów CFD i Spot Forex, jeżeli składam wniosek o otwarcie rachunku CFD albo Spot, (razem Warunki), odpowiednio, Ostrzeżenie dot. ryzyka związanego z transakcjami Spread Betting albo Ostrzeżenie dot. ryzyka związanego z transakcjami CFD i Spot Forex. Rozumiem, że wnioskuję o zostanie klientem GFT Global Markets na podstawie Warunków i że umowa zostanie zawarta wyłącznie wówczas, gdy GFT Global Markets zaakceptuje niniejszy wniosek. Rozumiem i akceptuję ryzyka związane z finansowym spread bettingiem, transakcjami cfd i/lub transakcjami spot forex (jak właściwe), na przykład, że moje straty mogą przekroczyć wielkość depozytu oraz mogą być nieograniczone. I confirm that I am over 18 years of age and the information provided above is true and correct. I confirm that I have read in full, understood and agree to the GFT Global Markets General Terms, Spread Terms (if I am applying for a spread betting account) CFD and Spot Forex terms, if I am applying for a CFD or Spot Account, (collectively the Terms), the Risk Warning Notice Spread Betting or Risk Warning Notice CFD and Spot Forex Trading as appropriate. I understand that I am applying to become a customer of GFT Global Markets on the basis of the Terms and that a contract will only come in to being if GFT Global Markets accepts this application. I understand and accept the risks associated with spread betting, cfd trading and/or spot forex trading (as relevant); for example that my losses may exceed any deposit or margin and may be unlimited. Zgadzam się komunikować z GFT Global Markets (bez ograniczeń) z wykorzystaniem elektronicznych środków łączności. Oświadczam, że posiadam odpowiednie uprawnienia do zaakceptowania Warunków oraz angażowania się w transakcje spread betting, cfd i/lub spot forex (jak właściwe) z GFT Global Markets; Oświadczam, że nie naruszę przez to żadnych przepisów prawa (angielskiego lub innego, przepisów podatkowych, przepisów regulacyjnych lub międzynarodowych dotyczących prania brudnych pieniędzy lub innych). I agree to communicating with GFT Global Markets (without limitation) by the use of electronic communications. I confirm that I am duly authorised to enter into the Terms and to engage in spread betting, cfd trading and/or spot forex trading (as relevant) with GFT Global Markets; I confirm that in doing so I will not be in breach of any laws (English or elsewhere, tax, regulatory or international money laundering legislation and may use information held in any database or other otherwise). Rozumiem, że GFT Global Markets ma obowiązek zweryfikowania zarówno mojego adresu zamieszkania, jak i tożsamości w celu spełnienia aktualnych przepisów międzynarodowych w zakresie prania brudnych pieniędzy i może w tym celu wykorzystać informacje przechowywane w jakiejkolwiek bazie danych lub w innym formacie elektronicznym. Zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniej dokumentacji na żądanie oraz pełnej współpracy w tym względzie. I understand that GFT Global Markets are required to verify both my residential address and identity in order to satisfy current international money laundering legislation and may use information held in any database or other electronic format in that connection. In this respect I agree to provide relevant documentation when required and cooperate. UWAGA DOTYCZĄCA JURYSDYKCJI: Zapoznałem się z informacją na temat jurysdykcji dla GFT Global Markets dostępną na stronie i przyjąłem do wiadomości, że nie będąc rezydentem brytyjskim ani obywatelem brytyjskim, albo w przypadku dokonywania transakcji poza granicami Wielkiej Brytanii mogę podlegać przepisom (w tym przepisom podatkowym) innym niż przepisy prawa angielskiego oraz że jestem wyłącznie odpowiedzialny za ustalenie i przestrzeganie tych przepisów. JURISDICTION NOTICE: I have read the GFT Global Markets Jurisdiction Notice located within and I understand that if I am a non-uk resident or non-uk citizen or if I bet/trade from a jurisdiction outside the UK, I may be subject to laws (including tax laws) other than English law and that I am solely responsible for ascertaining and complying with such laws. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niepewności, co do któregokolwiek z powyższych stwierdzeń powinienem skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym/prawnym. I understand that if I am uncertain in respect of any of the above statements I should seek independent financial/legal advice. Podpis Signed: Data: Date: Imię i nazwisko Name in full Authorized and Regulated by FSA. Page 6 of 6

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony danych osobowych Privacy Policy

Zasady ochrony danych osobowych Privacy Policy Zasady ochrony danych osobowych Privacy Policy Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Opłaty za podejmowanie gotówki Can I withdraw money in [country] without paying fees? Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Can I withdraw money in [country] without paying fees? Opłaty za podejmowanie gotówki Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? What are the fees if I use external ATMs? Opłaty

Bardziej szczegółowo

Przykład prawidłowo wypełnionej umowy

Przykład prawidłowo wypełnionej umowy Przykład prawidłowo wypełnionej umowy W niniejszym opracowaniu znajduje się wzór prawidłowo wypełnionej umowy. Stosując się do zaleceń tu zawartych, można bardzo łatwo i szybko wypełnić umowę. Pomocny

Bardziej szczegółowo

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie The Adam Mickiewicz Foundation in Canada (REV 2015) PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-)

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-) Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue Inland Revenue National Insurance contributions Centre for Non-Residents Room BP1301 Benton Park View Newcastle Upon Tyne NE98 1ZZ United Kingdom Phone: +44 (0) 191 22- Fax: +44 (0) 191 22- Textphone:

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OSOBY PRAWNEJ Imię: Nazwisko: Miejsce urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Data ważności dokumentu tożsamości: PESEL: Ważny

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

Otworzyć konto realne

Otworzyć konto realne Otworzyć konto realne Wypełniać z uwagą aktualnymi danymi, TYLKO LATINSKIMI LITERAMI -------------------------- < Indywidualne / Firmowe ------------------------- < Mężczyzna / Kobieta < Imię < Nazwisko

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty od X-Rite Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty od X-Rite Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty od X-Rite Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do otrzymania części zapłaty za zakupione w

Bardziej szczegółowo

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ)

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) Strona 1 z 6 1. What is the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 2. Why should I use the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 3. Is the

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online

ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online Poniżej przedstawiamy instrukcję rejestracji w ACCA dla studentów Programu Accelerate. Dzięki niemu studenci zyskują zwolnienie: - z pierwszej opłaty rocznej

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

APPLICATION FORM. Overseas Criminal Record Check POLAND

APPLICATION FORM. Overseas Criminal Record Check POLAND APPLICATION FORM Overseas Criminal Record Check POLAND Overseas Criminal Record Check Application Form Guidance Notes This application form captures the data required by GB Group Plc, in order to process

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen!

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen! Szanowni Rodzice, ikuchnia jest wirtualną platformą, dzięki której można zamówić posiłki i zapłacić za nie online. Serwis utrzymany jest w duchu prostoty i przejrzystości, jednak, jeśli mają Państwo jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem prezentacji. Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle dyrektywy PSD II

Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem prezentacji. Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle dyrektywy PSD II Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem prezentacji Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle dyrektywy PSD II Warszawa 16.02.2017 Fintech meets competition. Zagadnienia prawa konkurencji i przepisów

Bardziej szczegółowo

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions v053013 License Certificate Certificate Date: Serial #: Product key: Maximum Concurrent Authorized Users: Customer #: Contact E-Mail: Contact Phone: Product Description: Language: SAP Material #: License:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT Miejscowość /Place... Dnia/Date... Referencje Banku Handlowego w Warszawie S.A.( Bank ) / Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania biletów wstępu na targi ISPO MUNICH 2013 w przedsprzedaży on-line

Instrukcja zamawiania biletów wstępu na targi ISPO MUNICH 2013 w przedsprzedaży on-line Instrukcja zamawiania biletów wstępu na targi ISPO MUNICH 2013 w przedsprzedaży on-line Bilety na targi ISPO MUNICH w przedsprzedaży on-line zamawiają Państwo poprzez stronę internetową targów www.ispo.com/tickets

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

HF Markets (Europe) Ltd PROMOCJA HOTFOREX POLAND REGULAMIN

HF Markets (Europe) Ltd PROMOCJA HOTFOREX POLAND REGULAMIN PROMOCJA HOTFOREX POLAND REGULAMIN Październik 2015 Promocja HotForex Poland odbywa się na rachunkach live i oferuje Klientom możliwość zdobycia jednej z 3 nagród: ipad Air, iphone 6 lub MacBook Air, po

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Spółka kapitałowa/spółka osobowa/ Trust Formularz zgłoszeniowy Transakcje CFD - Dla osób niebędących rezydentami USA (IR)

Spółka kapitałowa/spółka osobowa/ Trust Formularz zgłoszeniowy Transakcje CFD - Dla osób niebędących rezydentami USA (IR) Spółka kapitałowa/spółka osobowa/ Trust Formularz zgłoszeniowy Transakcje CFD - Dla osób niebędących rezydentami USA (IR) czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409.

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

Program doradczy EducationUSA - formularz zgłoszeniowy

Program doradczy EducationUSA - formularz zgłoszeniowy 1. Podstawowe informacje 1. Informacje kontaktowe Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Miejscowość Kod pocztowy Login Skype Adres e-mail Numer telefonu 2. Jak dowiedziałeś/aś się o Programie doradczym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJI SYSTEMU PRZEPUSTKOWEGO

INSTRUKCJI SYSTEMU PRZEPUSTKOWEGO Załączniki do INSTRUKCJI SYSTEMU PRZEPUSTKOWEGO w Porcie Lotniczym RZESZÓW- JASIONKA Sp. z o.o. 1. Wniosek o wydanie karty identyfikacyjnej. 2. Wniosek o wydanie przepustki samochodowej. 3. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę: dotyczy:

Zapytanie o cenę: dotyczy: Łysomice, 26 Października 2017 roku Zapytanie o cenę: dotyczy: jest przygotowanie i przeprowadzenie 4 testów zderzeniowych (crash testów) niezbędnych do uzyskania certyfikatów i oznakowań wyrobów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers 1. Ogólne informacje dotyczące przedsiębiorstwa 1. General information on the company 1.1 Adres firmy (Address) Nazwa (Name): Ulica (Street):

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW

CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW TeleTRADE - DJ International Consulting Ltd May 2012 / Maj 2012 2011-2013 TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd. 1 Clients of the Company

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo