Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form"

Transkrypt

1 Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy wersją angielską a tłumaczeniem pierwszeństwo ma zawsze wersja angielska, która stanowi dokument, na podstawie którego będą utworzone i utrzymywane stosunki umowne pomiędzy Klientem i GFT Global Markets UK Limited. Please note that the translations included in this document are strictly for your convenience only and in the event of any conflict between the English and translated versions of these documents the English version will take precedent and is the document on which the contractual relationship between yourself and GFT Global Markets UK Limited will be established and maintained. WYMAGANE POZWOLENIA NA ZAWIERANIE TRANSAKCJI: REQUIRED TRADING PERMISSIONS: Financial Spread Betting Tylko transakcje spot forex Spot Forex Only Tylko transakcje CFD CFD Only Transakcje CFD & spot forex CFD & Spot Forex WALUTA BAZOWA I DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY: BASE CURRENCY AND INITIAL DEPOSIT: Wybierz walutę bazową rachunku: Select the currency your account will be denominated in: AUD CHF EUR GBP JPY PLN USD Przewidywana kwota depozytu / Estimated Deposit Amount: Minimum 200 USD (albo równowartość w innej walucie) dla kontraktów Financial Spread Betting i Standard Spot Forex i/lub CFD Minimum USD 200 (or currency equivalent) for Financial Spread Betting and Standard Spot Forex and/ or CFD Trading DODATKOWE OPCJE DLA RACHUNKU SPOT FOREX: Proszę wybrać żądaną wielkość lotu i wymaganego depozytu zabezpieczającego: ADDITIONAL SPOT FOREX ACCOUNT OPTIONS: Please select your required lot size and margin requirement: Wielkość lotu LOT SIZE (standardowo) / (Default) Inna / Other (W przyrostach po 1000) (Increments of 1000) DŹWIGNIA (Min.¼%) LEVERAGE (Min ¼%) 100:1 1% (standardowo) / (Default) 200:1 ½% 400:1 ¼% DANE FIRMY: COMPANY INFORMATION: Pełna nazwa firmy: Full Company Name: Numer rejestracyjny firmy: Data rejestracji: Registration Number: Date of Incorporation: Miejsce siedziby firmy dla celów podatkowych: Tax Domicile: Siedziba firmy: Registered Address: Miasto: Stan / Prowincja / Województwo: City: State / Province / County: Kod pocztowy: Kraj: Post/Zip Code: Country: Oddział główny (jeżeli adres inny niż dla siedziby): Principal Office (if different from Registered Address): Miasto: Stan / Prowincja / Województwo: City: State / Province / County: Kod pocztowy: Kraj: Post/Zip Code: Country: Adres do korespondencji: Adres siedziby Adres oddziału głównego (niepotrzebne skreślić) Correspondence Address: Registered Address Principal Office (Please delete as applicable) Page 1 of 7

2 Podstawowa działalność: Principal Business Activity: Wielkość zatrudnienia: Total Number of Staff: Forma prawna: Spółka osobowa Spółka komandytowa Spółka partnerska Type of Company: Partnership Limited Partnership Limited Liability Partnership Spółka z o.o. PLC (publiczna spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością) Limited Company PLC Czy akcje firmy znajdują się w obrocie publicznym: Tak / Yes Nie / No Is the Company publicly quoted: Czy firma jest regulowana przez Financial Services Authority w Wielkiej Brytanii albo w innym kraju: Tak / Yes Nie / No Is the Company regulated by the Financial Services Authority in the U.K. or regulated in any other country: I do not wish for GFT Global Markets and its Associated Companies to use information about me to keep me informed of products and services by letter, telephone (including text messages), electronically (including ) or otherwise. DANE KONTAKTOWE: (prosimy w odpowiednich miejscach wpisać międzynarodowy numer kierunkowy.) CONTACT DETAILS: (Please include any International Dialling Code where applicable.) Bezpośredni numer telefonu: Main switchboard number: Adres Address: Adres strony internetowej: Website Address: DANE BANKOWE: PRINCIPAL BANKERS: Główna osoba kontaktowa: Principal Contact: Bezpośredni numer telefonu: Direct Telephone Number: Nazwa banku: Bank Name: Kraj banku: Bank Country: Numer konta / IBAN : Account / IBAN Number: Kod Sort / Branch / Swift / BIC: / / Sort / Branch / Swift / BIC Code: Główna osoba kontaktowa: Principal Contact: Numer telefonu Głównej osoby kontaktowej: Principle Contact Telephone Number: Jeżeli wniosek składa podmiot zależny lub oddział innej firmy, wówczas GFT Global Markets UK Limited wymaga podania wszystkich powyższych informacji również odnośnie do firmy macierzystej na odrębnym arkuszu. If the subject of this application is a subsidiary or division of another company, then GFT Global Markets UK Limited require that all of the above information also be provided in respect of the parent company on a separate sheet. DANE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ: FINANCIAL INFORMATION: Waluta danych dotyczących sytuacji finansowej: Currency in which your financial information will be denominated: Jaki jest szacowany lub faktyczny przychód roczny podmiotu? What are your entity s estimated or actual annual revenues? Jaki jest szacowany lub faktyczny dochód roczny podmiotu po opodatkowaniu? What is your entity s total estimated or actual annual income after taxes? Page 2 of 7

3 Jaka jest ogólna szacowana lub faktyczna wartość netto podmiotu (wartość aktywów minus wartość zobowiązań)?: What is your entity s total estimated or actual net worth (assets minus liabilities)?: Jaka jest płynna wartość netto podmiotu (środki pieniężne, łatwo zbywalne papiery wartościowe)? What is your entity s liquid net worth (cash, readily marketable securities)? Czy korporacja, spółka osobowa lub spółka z o.o. jest dłużnikiem w toczącym się postępowaniu upadłościowym? Is the corporation, partnership or LLC the debtor in pending bankruptcy proceedings? Tak / Yes Nie / No DOŚWIADCZENIE W HANDLU: TRADING EXPERIENCE: Prosimy określić swoje doświadczenie dla każdego wymienionego typu dotyczące wyłącznie transakcji na żywo. Please select your trading experience for each type based on live trading experience only. 1. Czy zawierałeś transakcje spread bet? Tak / Yes Nie / No Have you traded spread bets? Jeżeli tak, prosimy wskazać liczbę dokonanych przez siebie transakcji z wykorzystaniem własnego kapitału w okresie ostatnich 12 miesięcy: If yes, please indicate the number of self-directed trades placed with your own risk capital in the last 12 months: Average size of trade: Czy zawierałeś transakcje CFD? Tak / Yes Nie / No Have you traded CFDs? Jeżeli tak, prosimy wskazać liczbę dokonanych przez siebie transakcji z wykorzystaniem własnego kapitału w okresie ostatnich 12 miesięcy: If yes, please indicate the number of self-directed trades placed with your own risk capital in the last 12 months: Average size of trade: Czy zawierałeś transakcje typu Spot Forex? Tak / Yes Nie / No Have you traded Spot Forex? Jeżeli tak, prosimy wskazać liczbę dokonanych przez siebie transakcji z wykorzystaniem własnego kapitału w okresie ostatnich 12 miesięcy: If yes, please indicate the number of self-directed trades placed with your own risk capital in the last 12 months: Average size of trade: i więcej. / and above. 4. Czy zawierałeś transakcje związane z innymi instrumentami finansowymi, np. udziałami? Tak / Yes Nie / No Have you traded other types of financial instruments, such as shares? Jeżeli tak, prosimy odpowiedzieć na poniższe pytania: If yes, please answer the following questions : Prosimy o wskazanie, czy transakcje te dotyczyły: Please indicate if these trades were in: Innych finansowych instrumentów pochodnych Udziałów Innych instrumentów Other Financial Derivatives Shares Other instruments Page 3 of 7

4 Prosimy wskazać liczbę dokonanych przez siebie transakcji z wykorzystaniem własnego kapitału w okresie ostatnich 12 miesięcy: Please indicate the number of self-directed trades placed with your own risk capital in the last 12 months: Average size of trade: Czy posiadasz wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe i/lub jesteś obecnie zatrudniony w sektorze finansowym na stanowisku wymagającym wiedzy na temat rodzaju transakcji, jakich chcesz dokonywać z GFT Global Markets? Do you hold any education or professional qualifications relevant to the type of trading you wish to carry on with GFT Global Markets? TAK / YES NIE / NO Jeżeli tak, proszę podać: If yes, please specify: Ostrzeżenie Warning Jeżeli zaznaczyłeś Nie na wszystkie pięć pytania powyżej, przed kontynuowaniem wniosku zauważ, że przepisy naszego organu nadzoru (FSA) wymagają, aby GFT Global Markets UK Ltd poinformowało cię o tym, że nie uważamy, aby instrumenty pochodne oparte na wykorzystywaniu dźwigni finansowej były całkowicie odpowiednimi dla ciebie produktami. If you have ticked No to all of the five above questions, before you continue with your application please note that the rules of our regulatory body (the FSA) require GFT Global Markets UK Ltd. To inform you that we do not deem leveraged derivative financial instruments as being entirely appropriate products for you. Po rozważeniu powyższego stwierdzenia, czy chcesz kontynuować składanie wniosku o otwarcie rachunku? Having considered the above statement, do you still wish to continue with your account application? Tak, potwierdzam otrzymanie powyższego ostrzeżenia, jednak w dalszym ciągu pragnę kontynuować składanie wniosku o otwarcie rachunku w GFT Global Markets. Yes, I confirm that I have noted your warning above but still wish to continue with my application for account facilities with GFT Global Markets. ZABEZPIECZENIE KONTA: ACCOUNT SECURITY: Prosimy o wskazanie preferowanego pytania zabezpieczającego poprzez wpisanie prawidłowej odpowiedzi na jedno z poniższych pytań: Please indicate your preferred security question by providing your appropriate answer to one of the following: Drugie imię ojca?: Panieńskie nazwisko matki?: Your father s middle name?: Your mother s maiden name?: Imię zwierzęcia domowego?: Ulubiona drużyna sportowa: Your pet s name?: Your favourite sports team?: Pierwszy samochód?: Ulubiony program telewizyjny?: Your first car?: Your favourite TV show?: Ulubione danie?: Your favourite food?: HASŁO: PASSWORD: Prosimy o podanie hasła, które będzie wykorzystywane do pierwszego zalogowania się na platformie: (Ze względów bezpieczeństwa, po pierwszym zalogowaniu się, hasło to należy zmienić) Please provide a password to be used on your initial login to platform: (This password must be changed after first login for security reasons) OSTRZEŻENIE O RYZYKU RISK WARNING Transakcje CFD, transakcje Spot Forex i kontrakty Financial Spread Bet to produkty GFT Global Markets wymagające depozytu zabezpieczającego; możliwe jest poniesienie straty przekraczającej wielkość początkowego depozytu lub jakiegokolwiek depozytu uzupełniającego, jaki trzeba będzie okresowo wpłacić, a więc spekulować powinno się wyłącznie pieniędzmi, na stratę których można sobie pozwolić. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla wszystkich klientów; dlatego też należy być pewnym, że w pełni rozumie się wchodzące w grę ryzyko i w razie konieczności oraz przed przystąpieniem do takich transakcji należy zasięgnąć niezależnej porady finansowej lub prawnej. GFT Global Markets zastrzega sobie prawo odmowy otwarcia rachunku w oparciu o poprzednie doświadczenia w handlu instrumentami pochodnymi. W ramach transakcji zawieranych z GFT Global Markets dokonuje się zakładu co do wyniku jakiegoś instrumentu finansowego, w związku z czym klient nie otrzymuje żadnego instrumentu bazowego i nie jest uprawniony do jakichkolwiek związanych z nim świadczeń. Rozumiemy i akceptujemy ryzyko związane z finansowym spread bettingiem, transakcjami cfd i/lub transakcjami spot forex (odpowiednio), na przykład, że nasze straty mogą gwałtownie przekroczyć wielkość początkowego depozytu zabezpieczającego lub depozytu uzupełniającego oraz mogą być nieograniczone. Page 4 of 7

5 GFT Global Markets CFDs, Spot Forex markets and Financial Spread Bets are margined products; it is possible to lose more than your initial margin deposit or any variation margin that you may be required to deposit from time to time, therefore you should only speculate with money you can afford to lose. These products may not be suitable for all customers; therefore, please ensure you fully understand the risks involved and seek independent financial or legal advice if necessary and prior to entering into such transactions. GFT Global Markets reserves the right to deny you account facilities based on your previous experience of derivative trading. When you trade with GFT Global Markets you are merely wagering on the outcome of a financial instrument and therefore you do not take delivery of any applicable underlying instrument and nor are you entitled to any benefits related to the same. We understand and accept the risks associated with financial spread betting, cfd trading and/or spot forex trading (as relevant); for example, that our losses may rapidly exceed any initial deposit or margin and may be unlimited. OCHRONA DANYCH DATA PROTECTION Patrz postanowienia pkt 39 naszych Warunków Ogólnych (powtórzone w naszych Zasadach Ochrony Danych Osobowych). Omówiono tam traktowanie informacji dotyczących klienta, a w szczególności przedstawiono, komu można je ujawniać. Wnioskodawca niniejszym potwierdza, iż przeczytał, zrozumiał i akceptuje te warunki. Uwaga: między innymi możemy ujawnić dane osobowe i szukać informacji na temat klienta w organach zajmujących się potwierdzaniem wiarygodności kredytowej i zapobieganiem oszustwom, bankach i innych właściwych podmiotach zewnętrznych. Zarówno my, jak i ww. podmioty mogą również przeszukiwać Rejestr Wyborczy. Owe podmioty zewnętrzne mogą prowadzić rejestr zgłoszeń z żądaniem informacji, co może mieć wpływ na przyszłe starania klienta o uzyskanie kredytu. You are referred to clause 39 of our General Terms (which is repeated in our Privacy Policy). This sets out the treatment of information relating to you, in particular to whom it may be disclosed. You specifically confirm that you have read, understood and accept those terms. Please note that, amongst other uses, we can disclose your information to and undertake searches with credit references and fraud prevention agencies, banks and other relevant third parties. We and they can also search the Electoral Register. Those third parties may maintain a record of the search and this may affect future applications for credit by you. POTWIERDZENIA TRANSAKCJI BET/TRADE CONFIRMATIONS Klient otrzyma potwierdzenie swoich najlepszych transakcji i zrealizowanych zleceń za pośrednictwem DealBook, chyba że klient zażąda od nas przesyłania ich w wersji papierowej. We will provide confirmations to you of your bets/trades and executed Orders via DealBook, unless you contact us and request that they be sent on paper MARKETING MARKETING Będziemy korzystać z informacji dotyczących klientów (patrz znaczenie terminu Dane osobowe klienta w naszych Warunkach), aby informować ich o naszych produktach i usługach listownie, przez telefon (w tym SMS-ami), elektronicznie (w tym em) albo w inny sposób. Spółki Stowarzyszone GFT będą również mogły skontaktować się z Klientem wspomnianymi wyżej sposobami w celu poinformowania o swoich produktach i usługach. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich Danych w ten sposób, chyba że powiadomi GFT, iż nie życzy sobie, aby GFT lub Spółki Stowarzyszone korzystały z jego Danych w ten sposób. W tym celu należy albo zaznaczyć okienko w sekcji Dane osobowe niniejszego wniosku albo napisać do nas na adres: GFT Global Markets UK Limited, 34th Floor, (CGC34-03), 25 Canada Square, London, E14 5LQ, zadzwonić pod numer: 44 (0) ; (bezpłatny numer telefonu w Wielkiej Brytanii: ), albo przesłać a do naszego Zespołu Obsługi Klienta na adres: We will use information about you (see meaning of Your Data in our Terms) to keep you informed of our products and services by letter, telephone (including text messages), electronically (including ) or otherwise. Our Associated Companies will also be able to contact you in these ways about their products and services. You consent to the use of Your Data in this way unless you tell us that you do not wish us or our Associated Companies to use Your Data in this manner. In order to do so, please mark the checkbox found in the Personal Details section of this application or write to us, telephone us or us at: GFT Global Markets UK Limited, 34th Floor, (CGC34-03), 25 Canada Square, London, E14 5LQ, telephone +44 (0) ; (UK FREEPHONE ), our Customer Services Team on OŚWIADCZENIE DECLARATION Oświadczamy, że wszyscy dyrektorzy powyższej firmy składającej wniosek i osoby upoważnione do zawierania transakcji w jej imieniu mają ukończone 18 lat oraz że podane wyżej informacje są prawdziwe i poprawne. Oświadczamy, że w pełni przeczytaliśmy, zrozumieliśmy i akceptujemy Warunki Ogólne GFT Global Markets, Warunki dla Kontraktów Spread Bet (jeżeli składam wniosek o otwarcie rachunku spread betting), warunki dla kontraktów CFD i Spot Forex, jeżeli składamy wniosek o otwarcie rachunku CFD albo Spot, (razem Warunki ), odpowiednio, Ostrzeżenie dot. ryzyka związanego z transakcjami Spread Betting albo Ostrzeżenie dot. ryzyka. Rozumiemy, że wnioskujemy o zostanie klientem GFT Global Markets na podstawie Warunków i że umowa zostanie zawarta wyłącznie wówczas, gdy GFT Global zaakceptuje niniejszy wniosek. Rozumiemy i akceptujemy ryzyka związane z finansowym spread bettingiem, transakcjami cfd i/lub transakcjami spot forex (wybrać właściwe), na przykład, że nasze straty mogą gwałtownie przekroczyć wielkość początkowego depozytu lub depozytu uzupełniającego oraz mogą być nieograniczone. We confirm that all of the directors of the above company making application and those authorised to trade on its' behalf are over 18 years of age and the information provided above is true and correct. We confirm that we have read in full, understood and agree to the GFT Global Markets General Terms, Spread Terms (if we are applying for a spread betting account) and/or the CFD and Spot Forex Terms, (if we are applying for a CFD and/or Spot Forex Account) (collectively the Terms ), and the Risk Warning Notice. We understand that we are applying to become a customer of GFT Global Markets on the basis of the Terms and that a contract will only come in to being if GFT Global Markets accepts this application. We understand and accept the risks associated with financial spread betting, cfd trading and/or spot forex trading (as relevant); for example that our losses may exceed any deposit or margin and may be unlimited. Registered in England and Wales, Company Number APPLICATION - CORPORATE (UK English): Revised 12/7/2009 Page 5 of 7

6 Zgadzamy się komunikować z GFT Global Markets (bez ograniczeń) z wykorzystaniem elektronicznych środków łączności. Oświadczamy, że posiadamy odpowiednie upoważnienia do zaakceptowania Warunków oraz angażowania się w transakcje spread betting, cfd i/lub spot forex (jak właściwe) z GFT Global Markets; oświadczamy, że nie naruszymy przez to żadnych przepisów prawa (angielskiego lub innego, przepisów podatkowych, przepisów regulacyjnych itp.), ani naszego aktu założycielskiego, statutu i innych dokumentów założycielskich. We agree to communicating with GFT Global Markets (without limitation) by the use of electronic communications. We confirm that we are duly authorised and have full capacity to enter into the Terms and to engage in financial spread betting, cfd trading and/or spot forex trading (as relevant) with GFT Global Markets; we confirm that in doing so we will not be in breach of any laws (English or elsewhere, tax, regulatory or otherwise) nor our memorandum, articles of association or other constitutional documents. Rozumiemy, że GFT Global Markets ma obowiązek zweryfikowania zarówno adresu naszej siedziby, jak i naszych tożsamości (jak również adresów i tożsamości naszych dyrektorów i udziałowców) w celu spełnienia aktualnych przepisów międzynarodowych w zakresie prania brudnych pieniędzy i może w tym celu wykorzystać informacje przechowywane w jakiejkolwiek bazie danych lub w innym formacie elektronicznym. Zobowiązujemy się do dostarczenia odpowiedniej dokumentacji na żądanie oraz pełnej współpracy w tym względzie. We understand that GFT Global Markets are required to verify both our corporate addresses and identities (as well as the addresses and identities of our directors and shareholders) in order to satisfy current international money laundering legislation and may use information held in any database or other electronic format in that connection. In this respect we agree to provide relevant documentation when required and cooperate. UWAGA DOTYCZĄCA JURYSDYKCJI: Zapoznaliśmy się z informacją na temat jurysdykcji dla GFT Global Markets dostępną na stronie i przyjęliśmy do wiadomości, że nie będąc rezydentami brytyjskimi ani obywatelami brytyjskimi, albo w przypadku dokonywania transakcji poza granicami Wielkiej Brytanii możemy podlegać przepisom (w tym przepisom podatkowym) innym niż przepisy prawa angielskiego oraz że jesteśmy wyłącznie odpowiedzialni za ustalenie i przestrzeganie tych przepisów.. JURISDICTION NOTICE: We have read the GFT Global Markets Jurisdiction Notice located within and understand that if we are non-uk residents or non-uk citizens or if we bet/trade from a jurisdiction outside the UK, we may be subject to laws (including tax laws) other than English law and that we are solely responsible for ascertaining and complying with such laws. Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku niepewności, co do któregokolwiek z powyższych stwierdzeń powinniśmy skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym/prawnym. We understand that if we are uncertain in respect of any of the above statements we should seek independent financial/legal advice. Osoba upoważniona do złożenia podpisu w imieniu wyżej określonego wnioskodawcy. Duly authorised signatory for and on behalf of the applicant named above. Tytuł: Data: Osoba upoważniona do złożenia podpisu w imieniu wyżej określonego wnioskodawcy. Duly authorised signatory for and on behalf of the applicant named above. Tytuł: Data: UCHWAŁA ZARZĄDU/WSPÓLNIKÓW BOARD/PARTNERSHIP RESOLUTION My, osoby niżej podpisane, oświadczamy, że informacje zawarte w niniejszym formularzy wniosku i wszystkich innych załączonych do niego dokumentach są prawidłowe i aktualne. Oświadczamy również, że wymienione wyżej uchwały zostały prawidłowo przyjęte na posiedzeniu zarządu/wspólników w dniu, na którym przez cały czas obecne było kworum. Wspomniane uchwały nie zostały następnie zmienione ani anulowane oraz żaden z dyrektorów/wspólników nie poinformował nas w czasie ich uchwalania lub później o interesie podlegającym zgłoszeniu. We, the signatories named below, confirm that the information contained within this application form and any other documents that support this application are completely accurate and up to date. We also confirm that the following resolutions as stated below were duly passed at a meeting of the board of directors/the partners of (Answer Above) on the (day) day of (month, year) at which a quorum was present at all times. The resolutions as stated have not been subsequently varied or revoked and no director/partner has then or since informed us of any declarable interest. Uchwalono, co następuje: It was resolved to: i) Otworzyć rachunek w GFT Global Markets UK Limited dla celów: Open an account with GFT Global Markets UK Limited for the purposes of: Transakcji Spot Forex Transakcji CFD Transakcji Spot Forex i CFD Transakcji Financial Spread Betting Spot Forex Trading CFD Trading Spot Forex & CFD Trading Financial Spread Betting ii) Zaakceptować Warunki GFT Global Markets UK Limited (zgodnie z definicją w formularzu wniosku). Accept the GFT Global Markets UK Limited Terms (as defined on the application form). Registered in England and Wales, Company Number APPLICATION - CORPORATE (UK English): Revised 12/7/2009 Page 6 of 7

7 iii) Upoważnić niżej wymienionych z nazwiska dyrektorów/wspólników do obsługi rachunku w imieniu ww. firmy/spółki. Authorise those directors/partners named below to operate the account on behalf of the above company/partnership. iv) Bezzwłocznie powiadomić GFT Global Markets UK Limited w przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych niżej dyrektorów/wspólników utraci upoważnienie do zawierania transakcji w imieniu ww. firmy/spółki. Immediately inform GFT Global Markets UK Limited as and when any of the directors/partners named below are no longer authorised to trade on behalf of the above named company/partnership. v) Zapewnić, że niżej wymienieni dyrektorzy/wspólnicy posiadają odpowiednią nominację ww. firmy i nadal piastują wskazane obok ich nazwiska stanowisko. Warrant that the directors/partners named below are duly appointed directors/partners of the above named company and continue to hold the position as stated next to their name. vi) Dostarczyć do GFT Global Markets UK Limited wszystkie niezbędne, wskazane niżej dokumenty. Provide GFT Global Markets UK Limited with all of the necessary documents as set out below. vii) Wypełnić formularz wniosku, a w szczególności złożyć wymagane w nim oświadczenia dla GFT Global Markets UK Limited. Execute the application form and in particular to make the declarations therein to GFT Global Markets UK Limited. Dyrektorzy/Wspólnicy Directors/Partners *Podpis: *Imię i nazwisko: * * *Tytuł: *Data: * * Do powyższej Uchwały Zarządu/Wspólników należy dołączyć następujące dokumenty. The following documentation must accompany the above Board/Partnership Resolution. i) Zaświadczenie o rejestracji Załączono / Enclosed A Certificate of Incorporation ii) Akt założycielski i Statut, Umowa spółki lub inne dokumenty założycielskie Załączono / Enclosed Memorandum and Articles of Association, Partnership Deed or other constitutional documents iii) Oryginał dowodu potwierdzającego adres siedziby oraz adres przedsiębiorstwa, o ile właściwe Załączono / Enclosed Original evidence of your registered address as well as your trading address where applicable iv) Oficjalny dokument firmy pokazujący aktualnych udziałowców/beneficjentów i dyrektorów Załączono / Enclosed kompletna i aktualna lista udziałowców / beneficjentów An official company document showing the current shareholder/beneficiaries and directors complete and current list of shareholders / beneficiaries v) Każdy dyrektor oraz każdy udziałowiec/beneficjent z udziałem w wys. 25% lub powyżej musi Załączono / Enclosed przedłożyć kopię swojego paszportu oraz potwierdzić swój adres zamieszkania. Each director and each shareholder/beneficiary with a beneficial interest of 25% or more in the entity must submit a copy of their passport and a document that confirms their residential address. ORYGINAŁY DOKUMENTÓW: ORIGINAL DOCUMENTATION: W związku z zagrożeniem kradzieżą tożsamości GFT UK sugeruje, aby nie przesyłać oryginałów dokumentów pocztą zwykłą. Wszystkie oryginały dokumentów przesłane do GFT Global Markets UK zostaną zwrócone pocztą poleconą na terytorium Wielkiej Brytanii oraz bezpieczną pocztą lotniczą w przypadku wszystkich innych krajów. Due to the potential for identity theft GFT UK suggest you do not send original documentation by standard postal delivery. Any original documents that you may submit to GFT Global Markets UK will be returned to you by way of recorded delivery within the U.K. and by way of secure airmail delivery for all other countries. Registered in England and Wales, Company Number APPLICATION - CORPORATE (UK English): Revised 12/7/2009 Page 7 of 7

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony danych osobowych Privacy Policy

Zasady ochrony danych osobowych Privacy Policy Zasady ochrony danych osobowych Privacy Policy Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie The Adam Mickiewicz Foundation in Canada (REV 2015) PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-)

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-) Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Spółka kapitałowa/spółka osobowa/ Trust Formularz zgłoszeniowy Transakcje CFD - Dla osób niebędących rezydentami USA (IR)

Spółka kapitałowa/spółka osobowa/ Trust Formularz zgłoszeniowy Transakcje CFD - Dla osób niebędących rezydentami USA (IR) Spółka kapitałowa/spółka osobowa/ Trust Formularz zgłoszeniowy Transakcje CFD - Dla osób niebędących rezydentami USA (IR) czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409.

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

Przykład prawidłowo wypełnionej umowy

Przykład prawidłowo wypełnionej umowy Przykład prawidłowo wypełnionej umowy W niniejszym opracowaniu znajduje się wzór prawidłowo wypełnionej umowy. Stosując się do zaleceń tu zawartych, można bardzo łatwo i szybko wypełnić umowę. Pomocny

Bardziej szczegółowo

APPLICATION FORM. Overseas Criminal Record Check POLAND

APPLICATION FORM. Overseas Criminal Record Check POLAND APPLICATION FORM Overseas Criminal Record Check POLAND Overseas Criminal Record Check Application Form Guidance Notes This application form captures the data required by GB Group Plc, in order to process

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OSOBY PRAWNEJ Imię: Nazwisko: Miejsce urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Data ważności dokumentu tożsamości: PESEL: Ważny

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Otworzyć konto realne

Otworzyć konto realne Otworzyć konto realne Wypełniać z uwagą aktualnymi danymi, TYLKO LATINSKIMI LITERAMI -------------------------- < Indywidualne / Firmowe ------------------------- < Mężczyzna / Kobieta < Imię < Nazwisko

Bardziej szczegółowo

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ)

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) Strona 1 z 6 1. What is the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 2. Why should I use the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 3. Is the

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers 1. Ogólne informacje dotyczące przedsiębiorstwa 1. General information on the company 1.1 Adres firmy (Address) Nazwa (Name): Ulica (Street):

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF PLAN POŁĄCZENIA INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. and INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O *** 30 czerwca 2017 r. / June 3Oth,

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje dla sektora bankowego wynikające z przyjęcia FATCA. Michał Markowski, LL.M. Adwokat 15 marca 2013 roku

Konsekwencje dla sektora bankowego wynikające z przyjęcia FATCA. Michał Markowski, LL.M. Adwokat 15 marca 2013 roku Konsekwencje dla sektora bankowego wynikające z przyjęcia FATCA Michał Markowski, LL.M. Adwokat 15 marca 2013 roku Istota i geneza FATCA ForeignAccountTaxComplianceAct(2010) akt prawny stanowiący część

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A.

Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Current Report no. 04/2017 The Management Board of Pfleiderer Group S.A. ( Company ) hereby announces that

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

COMODO Endpoint Security aktywacja klucza licencyjnego

COMODO Endpoint Security aktywacja klucza licencyjnego COMODO Endpoint Security aktywacja klucza licencyjnego Aktywacja klucza licencyjnego. Oprogramowanie COMODO Endpoint Security może pracować w dwóch trybach: testowym, oraz produkcyjnym. Pełny klucz licencyjny

Bardziej szczegółowo

ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online

ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online Poniżej przedstawiamy instrukcję rejestracji w ACCA dla studentów Programu Accelerate. Dzięki niemu studenci zyskują zwolnienie: - z pierwszej opłaty rocznej

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty od X-Rite Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty od X-Rite Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty od X-Rite Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do otrzymania części zapłaty za zakupione w

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Opłaty za podejmowanie gotówki Can I withdraw money in [country] without paying fees? Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Can I withdraw money in [country] without paying fees? Opłaty za podejmowanie gotówki Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? What are the fees if I use external ATMs? Opłaty

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions v053013 License Certificate Certificate Date: Serial #: Product key: Maximum Concurrent Authorized Users: Customer #: Contact E-Mail: Contact Phone: Product Description: Language: SAP Material #: License:

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue Inland Revenue National Insurance contributions Centre for Non-Residents Room BP1301 Benton Park View Newcastle Upon Tyne NE98 1ZZ United Kingdom Phone: +44 (0) 191 22- Fax: +44 (0) 191 22- Textphone:

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻ 1. Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola uwzględniając: wszystkie daty wjazduwyjazdu doz UK (pomijając

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM EMAIL: BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL WERSJA W JĘZ. ANGIELSKIM W CENIE 29,99 ZŁ WERSJA DWUJĘZYCZNA PL/ENG 49,99 ZŁ OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000;

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000; Uchwała nr 2 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Resolution No. 2 on the assessment of

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO TENDER

INVITATION TO TENDER INVITATION TO TENDER To whom it may concern, AAM Poland Sp. Z o.o. has successfully been awarded a major new vehicle program by a European based OEM and we would be pleased to receive your interest for

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT Miejscowość /Place... Dnia/Date... Referencje Banku Handlowego w Warszawie S.A.( Bank ) / Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen!

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen! Szanowni Rodzice, ikuchnia jest wirtualną platformą, dzięki której można zamówić posiłki i zapłacić za nie online. Serwis utrzymany jest w duchu prostoty i przejrzystości, jednak, jeśli mają Państwo jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No. Annex no 8 to the Contract for the realization of the Project within the framework of the Lithuania, Poland and Kaliningrad Region of Russian Federation Neighbourhood Programme Standard form of payment

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo