Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form"

Transkrypt

1 Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy wersją angielską a tłumaczeniem pierwszeństwo ma zawsze wersja angielska, która stanowi dokument, na podstawie którego będą utworzone i utrzymywane stosunki umowne pomiędzy Klientem i GFT Global Markets UK Limited. Please note that the translations included in this document are strictly for your convenience only and in the event of any conflict between the English and translated versions of these documents the English version will take precedent and is the document on which the contractual relationship between yourself and GFT Global Markets UK Limited will be established and maintained. WYMAGANE POZWOLENIA NA ZAWIERANIE TRANSAKCJI: REQUIRED TRADING PERMISSIONS: Financial Spread Betting Tylko transakcje spot forex Spot Forex Only Tylko transakcje CFD CFD Only Transakcje CFD & spot forex CFD & Spot Forex WALUTA BAZOWA I DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY: BASE CURRENCY AND INITIAL DEPOSIT: Wybierz walutę bazową rachunku: Select the currency your account will be denominated in: AUD CHF EUR GBP JPY PLN USD Przewidywana kwota depozytu / Estimated Deposit Amount: Minimum 200 USD (albo równowartość w innej walucie) dla kontraktów Financial Spread Betting i Standard Spot Forex i/lub CFD Minimum USD 200 (or currency equivalent) for Financial Spread Betting and Standard Spot Forex and/ or CFD Trading DODATKOWE OPCJE DLA RACHUNKU SPOT FOREX: Proszę wybrać żądaną wielkość lotu i wymaganego depozytu zabezpieczającego: ADDITIONAL SPOT FOREX ACCOUNT OPTIONS: Please select your required lot size and margin requirement: Wielkość lotu LOT SIZE (standardowo) / (Default) Inna / Other (W przyrostach po 1000) (Increments of 1000) DŹWIGNIA (Min.¼%) LEVERAGE (Min ¼%) 100:1 1% (standardowo) / (Default) 200:1 ½% 400:1 ¼% DANE FIRMY: COMPANY INFORMATION: Pełna nazwa firmy: Full Company Name: Numer rejestracyjny firmy: Data rejestracji: Registration Number: Date of Incorporation: Miejsce siedziby firmy dla celów podatkowych: Tax Domicile: Siedziba firmy: Registered Address: Miasto: Stan / Prowincja / Województwo: City: State / Province / County: Kod pocztowy: Kraj: Post/Zip Code: Country: Oddział główny (jeżeli adres inny niż dla siedziby): Principal Office (if different from Registered Address): Miasto: Stan / Prowincja / Województwo: City: State / Province / County: Kod pocztowy: Kraj: Post/Zip Code: Country: Adres do korespondencji: Adres siedziby Adres oddziału głównego (niepotrzebne skreślić) Correspondence Address: Registered Address Principal Office (Please delete as applicable) Page 1 of 7

2 Podstawowa działalność: Principal Business Activity: Wielkość zatrudnienia: Total Number of Staff: Forma prawna: Spółka osobowa Spółka komandytowa Spółka partnerska Type of Company: Partnership Limited Partnership Limited Liability Partnership Spółka z o.o. PLC (publiczna spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością) Limited Company PLC Czy akcje firmy znajdują się w obrocie publicznym: Tak / Yes Nie / No Is the Company publicly quoted: Czy firma jest regulowana przez Financial Services Authority w Wielkiej Brytanii albo w innym kraju: Tak / Yes Nie / No Is the Company regulated by the Financial Services Authority in the U.K. or regulated in any other country: I do not wish for GFT Global Markets and its Associated Companies to use information about me to keep me informed of products and services by letter, telephone (including text messages), electronically (including ) or otherwise. DANE KONTAKTOWE: (prosimy w odpowiednich miejscach wpisać międzynarodowy numer kierunkowy.) CONTACT DETAILS: (Please include any International Dialling Code where applicable.) Bezpośredni numer telefonu: Main switchboard number: Adres Address: Adres strony internetowej: Website Address: DANE BANKOWE: PRINCIPAL BANKERS: Główna osoba kontaktowa: Principal Contact: Bezpośredni numer telefonu: Direct Telephone Number: Nazwa banku: Bank Name: Kraj banku: Bank Country: Numer konta / IBAN : Account / IBAN Number: Kod Sort / Branch / Swift / BIC: / / Sort / Branch / Swift / BIC Code: Główna osoba kontaktowa: Principal Contact: Numer telefonu Głównej osoby kontaktowej: Principle Contact Telephone Number: Jeżeli wniosek składa podmiot zależny lub oddział innej firmy, wówczas GFT Global Markets UK Limited wymaga podania wszystkich powyższych informacji również odnośnie do firmy macierzystej na odrębnym arkuszu. If the subject of this application is a subsidiary or division of another company, then GFT Global Markets UK Limited require that all of the above information also be provided in respect of the parent company on a separate sheet. DANE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ: FINANCIAL INFORMATION: Waluta danych dotyczących sytuacji finansowej: Currency in which your financial information will be denominated: Jaki jest szacowany lub faktyczny przychód roczny podmiotu? What are your entity s estimated or actual annual revenues? Jaki jest szacowany lub faktyczny dochód roczny podmiotu po opodatkowaniu? What is your entity s total estimated or actual annual income after taxes? Page 2 of 7

3 Jaka jest ogólna szacowana lub faktyczna wartość netto podmiotu (wartość aktywów minus wartość zobowiązań)?: What is your entity s total estimated or actual net worth (assets minus liabilities)?: Jaka jest płynna wartość netto podmiotu (środki pieniężne, łatwo zbywalne papiery wartościowe)? What is your entity s liquid net worth (cash, readily marketable securities)? Czy korporacja, spółka osobowa lub spółka z o.o. jest dłużnikiem w toczącym się postępowaniu upadłościowym? Is the corporation, partnership or LLC the debtor in pending bankruptcy proceedings? Tak / Yes Nie / No DOŚWIADCZENIE W HANDLU: TRADING EXPERIENCE: Prosimy określić swoje doświadczenie dla każdego wymienionego typu dotyczące wyłącznie transakcji na żywo. Please select your trading experience for each type based on live trading experience only. 1. Czy zawierałeś transakcje spread bet? Tak / Yes Nie / No Have you traded spread bets? Jeżeli tak, prosimy wskazać liczbę dokonanych przez siebie transakcji z wykorzystaniem własnego kapitału w okresie ostatnich 12 miesięcy: If yes, please indicate the number of self-directed trades placed with your own risk capital in the last 12 months: Average size of trade: Czy zawierałeś transakcje CFD? Tak / Yes Nie / No Have you traded CFDs? Jeżeli tak, prosimy wskazać liczbę dokonanych przez siebie transakcji z wykorzystaniem własnego kapitału w okresie ostatnich 12 miesięcy: If yes, please indicate the number of self-directed trades placed with your own risk capital in the last 12 months: Average size of trade: Czy zawierałeś transakcje typu Spot Forex? Tak / Yes Nie / No Have you traded Spot Forex? Jeżeli tak, prosimy wskazać liczbę dokonanych przez siebie transakcji z wykorzystaniem własnego kapitału w okresie ostatnich 12 miesięcy: If yes, please indicate the number of self-directed trades placed with your own risk capital in the last 12 months: Average size of trade: i więcej. / and above. 4. Czy zawierałeś transakcje związane z innymi instrumentami finansowymi, np. udziałami? Tak / Yes Nie / No Have you traded other types of financial instruments, such as shares? Jeżeli tak, prosimy odpowiedzieć na poniższe pytania: If yes, please answer the following questions : Prosimy o wskazanie, czy transakcje te dotyczyły: Please indicate if these trades were in: Innych finansowych instrumentów pochodnych Udziałów Innych instrumentów Other Financial Derivatives Shares Other instruments Page 3 of 7

4 Prosimy wskazać liczbę dokonanych przez siebie transakcji z wykorzystaniem własnego kapitału w okresie ostatnich 12 miesięcy: Please indicate the number of self-directed trades placed with your own risk capital in the last 12 months: Average size of trade: Czy posiadasz wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe i/lub jesteś obecnie zatrudniony w sektorze finansowym na stanowisku wymagającym wiedzy na temat rodzaju transakcji, jakich chcesz dokonywać z GFT Global Markets? Do you hold any education or professional qualifications relevant to the type of trading you wish to carry on with GFT Global Markets? TAK / YES NIE / NO Jeżeli tak, proszę podać: If yes, please specify: Ostrzeżenie Warning Jeżeli zaznaczyłeś Nie na wszystkie pięć pytania powyżej, przed kontynuowaniem wniosku zauważ, że przepisy naszego organu nadzoru (FSA) wymagają, aby GFT Global Markets UK Ltd poinformowało cię o tym, że nie uważamy, aby instrumenty pochodne oparte na wykorzystywaniu dźwigni finansowej były całkowicie odpowiednimi dla ciebie produktami. If you have ticked No to all of the five above questions, before you continue with your application please note that the rules of our regulatory body (the FSA) require GFT Global Markets UK Ltd. To inform you that we do not deem leveraged derivative financial instruments as being entirely appropriate products for you. Po rozważeniu powyższego stwierdzenia, czy chcesz kontynuować składanie wniosku o otwarcie rachunku? Having considered the above statement, do you still wish to continue with your account application? Tak, potwierdzam otrzymanie powyższego ostrzeżenia, jednak w dalszym ciągu pragnę kontynuować składanie wniosku o otwarcie rachunku w GFT Global Markets. Yes, I confirm that I have noted your warning above but still wish to continue with my application for account facilities with GFT Global Markets. ZABEZPIECZENIE KONTA: ACCOUNT SECURITY: Prosimy o wskazanie preferowanego pytania zabezpieczającego poprzez wpisanie prawidłowej odpowiedzi na jedno z poniższych pytań: Please indicate your preferred security question by providing your appropriate answer to one of the following: Drugie imię ojca?: Panieńskie nazwisko matki?: Your father s middle name?: Your mother s maiden name?: Imię zwierzęcia domowego?: Ulubiona drużyna sportowa: Your pet s name?: Your favourite sports team?: Pierwszy samochód?: Ulubiony program telewizyjny?: Your first car?: Your favourite TV show?: Ulubione danie?: Your favourite food?: HASŁO: PASSWORD: Prosimy o podanie hasła, które będzie wykorzystywane do pierwszego zalogowania się na platformie: (Ze względów bezpieczeństwa, po pierwszym zalogowaniu się, hasło to należy zmienić) Please provide a password to be used on your initial login to platform: (This password must be changed after first login for security reasons) OSTRZEŻENIE O RYZYKU RISK WARNING Transakcje CFD, transakcje Spot Forex i kontrakty Financial Spread Bet to produkty GFT Global Markets wymagające depozytu zabezpieczającego; możliwe jest poniesienie straty przekraczającej wielkość początkowego depozytu lub jakiegokolwiek depozytu uzupełniającego, jaki trzeba będzie okresowo wpłacić, a więc spekulować powinno się wyłącznie pieniędzmi, na stratę których można sobie pozwolić. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla wszystkich klientów; dlatego też należy być pewnym, że w pełni rozumie się wchodzące w grę ryzyko i w razie konieczności oraz przed przystąpieniem do takich transakcji należy zasięgnąć niezależnej porady finansowej lub prawnej. GFT Global Markets zastrzega sobie prawo odmowy otwarcia rachunku w oparciu o poprzednie doświadczenia w handlu instrumentami pochodnymi. W ramach transakcji zawieranych z GFT Global Markets dokonuje się zakładu co do wyniku jakiegoś instrumentu finansowego, w związku z czym klient nie otrzymuje żadnego instrumentu bazowego i nie jest uprawniony do jakichkolwiek związanych z nim świadczeń. Rozumiemy i akceptujemy ryzyko związane z finansowym spread bettingiem, transakcjami cfd i/lub transakcjami spot forex (odpowiednio), na przykład, że nasze straty mogą gwałtownie przekroczyć wielkość początkowego depozytu zabezpieczającego lub depozytu uzupełniającego oraz mogą być nieograniczone. Page 4 of 7

5 GFT Global Markets CFDs, Spot Forex markets and Financial Spread Bets are margined products; it is possible to lose more than your initial margin deposit or any variation margin that you may be required to deposit from time to time, therefore you should only speculate with money you can afford to lose. These products may not be suitable for all customers; therefore, please ensure you fully understand the risks involved and seek independent financial or legal advice if necessary and prior to entering into such transactions. GFT Global Markets reserves the right to deny you account facilities based on your previous experience of derivative trading. When you trade with GFT Global Markets you are merely wagering on the outcome of a financial instrument and therefore you do not take delivery of any applicable underlying instrument and nor are you entitled to any benefits related to the same. We understand and accept the risks associated with financial spread betting, cfd trading and/or spot forex trading (as relevant); for example, that our losses may rapidly exceed any initial deposit or margin and may be unlimited. OCHRONA DANYCH DATA PROTECTION Patrz postanowienia pkt 39 naszych Warunków Ogólnych (powtórzone w naszych Zasadach Ochrony Danych Osobowych). Omówiono tam traktowanie informacji dotyczących klienta, a w szczególności przedstawiono, komu można je ujawniać. Wnioskodawca niniejszym potwierdza, iż przeczytał, zrozumiał i akceptuje te warunki. Uwaga: między innymi możemy ujawnić dane osobowe i szukać informacji na temat klienta w organach zajmujących się potwierdzaniem wiarygodności kredytowej i zapobieganiem oszustwom, bankach i innych właściwych podmiotach zewnętrznych. Zarówno my, jak i ww. podmioty mogą również przeszukiwać Rejestr Wyborczy. Owe podmioty zewnętrzne mogą prowadzić rejestr zgłoszeń z żądaniem informacji, co może mieć wpływ na przyszłe starania klienta o uzyskanie kredytu. You are referred to clause 39 of our General Terms (which is repeated in our Privacy Policy). This sets out the treatment of information relating to you, in particular to whom it may be disclosed. You specifically confirm that you have read, understood and accept those terms. Please note that, amongst other uses, we can disclose your information to and undertake searches with credit references and fraud prevention agencies, banks and other relevant third parties. We and they can also search the Electoral Register. Those third parties may maintain a record of the search and this may affect future applications for credit by you. POTWIERDZENIA TRANSAKCJI BET/TRADE CONFIRMATIONS Klient otrzyma potwierdzenie swoich najlepszych transakcji i zrealizowanych zleceń za pośrednictwem DealBook, chyba że klient zażąda od nas przesyłania ich w wersji papierowej. We will provide confirmations to you of your bets/trades and executed Orders via DealBook, unless you contact us and request that they be sent on paper MARKETING MARKETING Będziemy korzystać z informacji dotyczących klientów (patrz znaczenie terminu Dane osobowe klienta w naszych Warunkach), aby informować ich o naszych produktach i usługach listownie, przez telefon (w tym SMS-ami), elektronicznie (w tym em) albo w inny sposób. Spółki Stowarzyszone GFT będą również mogły skontaktować się z Klientem wspomnianymi wyżej sposobami w celu poinformowania o swoich produktach i usługach. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich Danych w ten sposób, chyba że powiadomi GFT, iż nie życzy sobie, aby GFT lub Spółki Stowarzyszone korzystały z jego Danych w ten sposób. W tym celu należy albo zaznaczyć okienko w sekcji Dane osobowe niniejszego wniosku albo napisać do nas na adres: GFT Global Markets UK Limited, 34th Floor, (CGC34-03), 25 Canada Square, London, E14 5LQ, zadzwonić pod numer: 44 (0) ; (bezpłatny numer telefonu w Wielkiej Brytanii: ), albo przesłać a do naszego Zespołu Obsługi Klienta na adres: We will use information about you (see meaning of Your Data in our Terms) to keep you informed of our products and services by letter, telephone (including text messages), electronically (including ) or otherwise. Our Associated Companies will also be able to contact you in these ways about their products and services. You consent to the use of Your Data in this way unless you tell us that you do not wish us or our Associated Companies to use Your Data in this manner. In order to do so, please mark the checkbox found in the Personal Details section of this application or write to us, telephone us or us at: GFT Global Markets UK Limited, 34th Floor, (CGC34-03), 25 Canada Square, London, E14 5LQ, telephone +44 (0) ; (UK FREEPHONE ), our Customer Services Team on OŚWIADCZENIE DECLARATION Oświadczamy, że wszyscy dyrektorzy powyższej firmy składającej wniosek i osoby upoważnione do zawierania transakcji w jej imieniu mają ukończone 18 lat oraz że podane wyżej informacje są prawdziwe i poprawne. Oświadczamy, że w pełni przeczytaliśmy, zrozumieliśmy i akceptujemy Warunki Ogólne GFT Global Markets, Warunki dla Kontraktów Spread Bet (jeżeli składam wniosek o otwarcie rachunku spread betting), warunki dla kontraktów CFD i Spot Forex, jeżeli składamy wniosek o otwarcie rachunku CFD albo Spot, (razem Warunki ), odpowiednio, Ostrzeżenie dot. ryzyka związanego z transakcjami Spread Betting albo Ostrzeżenie dot. ryzyka. Rozumiemy, że wnioskujemy o zostanie klientem GFT Global Markets na podstawie Warunków i że umowa zostanie zawarta wyłącznie wówczas, gdy GFT Global zaakceptuje niniejszy wniosek. Rozumiemy i akceptujemy ryzyka związane z finansowym spread bettingiem, transakcjami cfd i/lub transakcjami spot forex (wybrać właściwe), na przykład, że nasze straty mogą gwałtownie przekroczyć wielkość początkowego depozytu lub depozytu uzupełniającego oraz mogą być nieograniczone. We confirm that all of the directors of the above company making application and those authorised to trade on its' behalf are over 18 years of age and the information provided above is true and correct. We confirm that we have read in full, understood and agree to the GFT Global Markets General Terms, Spread Terms (if we are applying for a spread betting account) and/or the CFD and Spot Forex Terms, (if we are applying for a CFD and/or Spot Forex Account) (collectively the Terms ), and the Risk Warning Notice. We understand that we are applying to become a customer of GFT Global Markets on the basis of the Terms and that a contract will only come in to being if GFT Global Markets accepts this application. We understand and accept the risks associated with financial spread betting, cfd trading and/or spot forex trading (as relevant); for example that our losses may exceed any deposit or margin and may be unlimited. Registered in England and Wales, Company Number APPLICATION - CORPORATE (UK English): Revised 12/7/2009 Page 5 of 7

6 Zgadzamy się komunikować z GFT Global Markets (bez ograniczeń) z wykorzystaniem elektronicznych środków łączności. Oświadczamy, że posiadamy odpowiednie upoważnienia do zaakceptowania Warunków oraz angażowania się w transakcje spread betting, cfd i/lub spot forex (jak właściwe) z GFT Global Markets; oświadczamy, że nie naruszymy przez to żadnych przepisów prawa (angielskiego lub innego, przepisów podatkowych, przepisów regulacyjnych itp.), ani naszego aktu założycielskiego, statutu i innych dokumentów założycielskich. We agree to communicating with GFT Global Markets (without limitation) by the use of electronic communications. We confirm that we are duly authorised and have full capacity to enter into the Terms and to engage in financial spread betting, cfd trading and/or spot forex trading (as relevant) with GFT Global Markets; we confirm that in doing so we will not be in breach of any laws (English or elsewhere, tax, regulatory or otherwise) nor our memorandum, articles of association or other constitutional documents. Rozumiemy, że GFT Global Markets ma obowiązek zweryfikowania zarówno adresu naszej siedziby, jak i naszych tożsamości (jak również adresów i tożsamości naszych dyrektorów i udziałowców) w celu spełnienia aktualnych przepisów międzynarodowych w zakresie prania brudnych pieniędzy i może w tym celu wykorzystać informacje przechowywane w jakiejkolwiek bazie danych lub w innym formacie elektronicznym. Zobowiązujemy się do dostarczenia odpowiedniej dokumentacji na żądanie oraz pełnej współpracy w tym względzie. We understand that GFT Global Markets are required to verify both our corporate addresses and identities (as well as the addresses and identities of our directors and shareholders) in order to satisfy current international money laundering legislation and may use information held in any database or other electronic format in that connection. In this respect we agree to provide relevant documentation when required and cooperate. UWAGA DOTYCZĄCA JURYSDYKCJI: Zapoznaliśmy się z informacją na temat jurysdykcji dla GFT Global Markets dostępną na stronie i przyjęliśmy do wiadomości, że nie będąc rezydentami brytyjskimi ani obywatelami brytyjskimi, albo w przypadku dokonywania transakcji poza granicami Wielkiej Brytanii możemy podlegać przepisom (w tym przepisom podatkowym) innym niż przepisy prawa angielskiego oraz że jesteśmy wyłącznie odpowiedzialni za ustalenie i przestrzeganie tych przepisów.. JURISDICTION NOTICE: We have read the GFT Global Markets Jurisdiction Notice located within and understand that if we are non-uk residents or non-uk citizens or if we bet/trade from a jurisdiction outside the UK, we may be subject to laws (including tax laws) other than English law and that we are solely responsible for ascertaining and complying with such laws. Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku niepewności, co do któregokolwiek z powyższych stwierdzeń powinniśmy skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym/prawnym. We understand that if we are uncertain in respect of any of the above statements we should seek independent financial/legal advice. Osoba upoważniona do złożenia podpisu w imieniu wyżej określonego wnioskodawcy. Duly authorised signatory for and on behalf of the applicant named above. Tytuł: Data: Osoba upoważniona do złożenia podpisu w imieniu wyżej określonego wnioskodawcy. Duly authorised signatory for and on behalf of the applicant named above. Tytuł: Data: UCHWAŁA ZARZĄDU/WSPÓLNIKÓW BOARD/PARTNERSHIP RESOLUTION My, osoby niżej podpisane, oświadczamy, że informacje zawarte w niniejszym formularzy wniosku i wszystkich innych załączonych do niego dokumentach są prawidłowe i aktualne. Oświadczamy również, że wymienione wyżej uchwały zostały prawidłowo przyjęte na posiedzeniu zarządu/wspólników w dniu, na którym przez cały czas obecne było kworum. Wspomniane uchwały nie zostały następnie zmienione ani anulowane oraz żaden z dyrektorów/wspólników nie poinformował nas w czasie ich uchwalania lub później o interesie podlegającym zgłoszeniu. We, the signatories named below, confirm that the information contained within this application form and any other documents that support this application are completely accurate and up to date. We also confirm that the following resolutions as stated below were duly passed at a meeting of the board of directors/the partners of (Answer Above) on the (day) day of (month, year) at which a quorum was present at all times. The resolutions as stated have not been subsequently varied or revoked and no director/partner has then or since informed us of any declarable interest. Uchwalono, co następuje: It was resolved to: i) Otworzyć rachunek w GFT Global Markets UK Limited dla celów: Open an account with GFT Global Markets UK Limited for the purposes of: Transakcji Spot Forex Transakcji CFD Transakcji Spot Forex i CFD Transakcji Financial Spread Betting Spot Forex Trading CFD Trading Spot Forex & CFD Trading Financial Spread Betting ii) Zaakceptować Warunki GFT Global Markets UK Limited (zgodnie z definicją w formularzu wniosku). Accept the GFT Global Markets UK Limited Terms (as defined on the application form). Registered in England and Wales, Company Number APPLICATION - CORPORATE (UK English): Revised 12/7/2009 Page 6 of 7

7 iii) Upoważnić niżej wymienionych z nazwiska dyrektorów/wspólników do obsługi rachunku w imieniu ww. firmy/spółki. Authorise those directors/partners named below to operate the account on behalf of the above company/partnership. iv) Bezzwłocznie powiadomić GFT Global Markets UK Limited w przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych niżej dyrektorów/wspólników utraci upoważnienie do zawierania transakcji w imieniu ww. firmy/spółki. Immediately inform GFT Global Markets UK Limited as and when any of the directors/partners named below are no longer authorised to trade on behalf of the above named company/partnership. v) Zapewnić, że niżej wymienieni dyrektorzy/wspólnicy posiadają odpowiednią nominację ww. firmy i nadal piastują wskazane obok ich nazwiska stanowisko. Warrant that the directors/partners named below are duly appointed directors/partners of the above named company and continue to hold the position as stated next to their name. vi) Dostarczyć do GFT Global Markets UK Limited wszystkie niezbędne, wskazane niżej dokumenty. Provide GFT Global Markets UK Limited with all of the necessary documents as set out below. vii) Wypełnić formularz wniosku, a w szczególności złożyć wymagane w nim oświadczenia dla GFT Global Markets UK Limited. Execute the application form and in particular to make the declarations therein to GFT Global Markets UK Limited. Dyrektorzy/Wspólnicy Directors/Partners *Podpis: *Imię i nazwisko: * * *Tytuł: *Data: * * Do powyższej Uchwały Zarządu/Wspólników należy dołączyć następujące dokumenty. The following documentation must accompany the above Board/Partnership Resolution. i) Zaświadczenie o rejestracji Załączono / Enclosed A Certificate of Incorporation ii) Akt założycielski i Statut, Umowa spółki lub inne dokumenty założycielskie Załączono / Enclosed Memorandum and Articles of Association, Partnership Deed or other constitutional documents iii) Oryginał dowodu potwierdzającego adres siedziby oraz adres przedsiębiorstwa, o ile właściwe Załączono / Enclosed Original evidence of your registered address as well as your trading address where applicable iv) Oficjalny dokument firmy pokazujący aktualnych udziałowców/beneficjentów i dyrektorów Załączono / Enclosed kompletna i aktualna lista udziałowców / beneficjentów An official company document showing the current shareholder/beneficiaries and directors complete and current list of shareholders / beneficiaries v) Każdy dyrektor oraz każdy udziałowiec/beneficjent z udziałem w wys. 25% lub powyżej musi Załączono / Enclosed przedłożyć kopię swojego paszportu oraz potwierdzić swój adres zamieszkania. Each director and each shareholder/beneficiary with a beneficial interest of 25% or more in the entity must submit a copy of their passport and a document that confirms their residential address. ORYGINAŁY DOKUMENTÓW: ORIGINAL DOCUMENTATION: W związku z zagrożeniem kradzieżą tożsamości GFT UK sugeruje, aby nie przesyłać oryginałów dokumentów pocztą zwykłą. Wszystkie oryginały dokumentów przesłane do GFT Global Markets UK zostaną zwrócone pocztą poleconą na terytorium Wielkiej Brytanii oraz bezpieczną pocztą lotniczą w przypadku wszystkich innych krajów. Due to the potential for identity theft GFT UK suggest you do not send original documentation by standard postal delivery. Any original documents that you may submit to GFT Global Markets UK will be returned to you by way of recorded delivery within the U.K. and by way of secure airmail delivery for all other countries. Registered in England and Wales, Company Number APPLICATION - CORPORATE (UK English): Revised 12/7/2009 Page 7 of 7

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

WZÓR VOID. Application Form

WZÓR VOID. Application Form Application Form Please provide your answers in English. Prosimy o wype nienie lewej cz Êci wniosku w j zyku angielskim. Wersja polska zosta a wype niona przyk adowo. Thank you for applying for Citibank

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Złóż tylko podpisy w zaznaczonych krzyżykiem miejsca (uwaga na niektórych formularzach dwa razy). Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. Pamiętaj aby uwzględnić:

Bardziej szczegółowo

Wniosek ubezpieczeniowy/ Proposal Form

Wniosek ubezpieczeniowy/ Proposal Form Informacje ogólne/ General Details Konsultanci Komputerowi IT Designers Wniosek ubezpieczeniowy/ Proposal Form ACE European Group Ltd. ACE Oddział w Polsce Ul.Królewska 16 Warszawa 00-103 1 Nazwa przedsiębiorstwa/

Bardziej szczegółowo

Przykładowe sprawozdanie finansowe

Przykładowe sprawozdanie finansowe KPMG W POLSCE Przykładowe sprawozdanie finansowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kpmg.pl Przykładowe sprawozdanie finansowe a O publikacji Wersja oryginalna anglojęzyczna niniejszego

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3 Table of Content Spis treści Introduction. 2 Wprowadzenie..2 Margin trading...3 Dźwignia handlu 3 Types of Orders.7 Rodzaje Zleceń/Zlecenia..7 Sending and execution of market orders.5 Zwroty realizacji

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge)

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge) Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. DKV customer number: Please mark with a cross: By courier (free of charge) Pick-up (free of charge) Important

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli ACT ON CONSUMER RIGHTS a practical guide to the Act, with a list of modifications gathered in a table

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Warunki gólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem

Bardziej szczegółowo

PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE

PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE Poznaj swoje prawa i obowiãzki Przewodnik dla pracowników z Polski przygotowany

Bardziej szczegółowo

wygodne, sprawne i szybkie zarządzanie Twoimi pieniędzmi

wygodne, sprawne i szybkie zarządzanie Twoimi pieniędzmi UsłUgi internetowe wygodne, sprawne i szybkie zarządzanie Twoimi pieniędzmi Bankowość internetowa Płatność rachunków Dodatkowe systemy zabezpieczenia Zapobieganie oszustwom internetowym 1 800 297-2181

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

ACE European Group Limited Oddział w Polsce ul. Królewska 16 00-103 Warszawa

ACE European Group Limited Oddział w Polsce ul. Królewska 16 00-103 Warszawa ACE European Group Limited Oddział w Polsce ul. Królewska 16 00-103 Warszawa UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ LUB DYREKCJI SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ- CLAIMS MADE POLICY Directors and Officers-

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU DO OTWARCIA RACHUNKU FIRMOWEGO W LOYAL BANKU

FORMULARZ WNIOSKU DO OTWARCIA RACHUNKU FIRMOWEGO W LOYAL BANKU For official use only Client name Cust. ID Acc. Num. Referred by: Internal contact Document registry number Condition group specification: Card type FORMULARZ WNIOSKU DO OTWARCIA RACHUNKU FIRMOWEGO W LOYAL

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem pierwszeństw ma zawsze

Bardziej szczegółowo