TABELA NORM PRZYDZIA U ŒRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIE Y I OBUWIA ROBOCZEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA NORM PRZYDZIA U ŒRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIE Y I OBUWIA ROBOCZEGO"

Transkrypt

1 TABELA NORM PRZYDZIA U ŒRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIE Y I OBUWIA ROBOCZEGO dla pracowników i studentów Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie OLSZTYN

2 2

3 ZARZ DZENIE NR 61/2011 REKTORA UNIWERSYTETU WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Z DNIA 23 WRZEŒNIA 2011 ROKU w sprawie: okreœlenia norm przydzia³u œrodków ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie Dzia³aj¹c na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy - szym (Dz.U. nr 164, poz z póÿn. zm.), w zwi¹zku z art i art Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 16 lutego 1998 r. Nr 21, poz. 94 z póÿn. zm.) oraz 3 Rozporz¹dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 5 lipca 2007 r., w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U. Nr 128, poz. 897), stanowi siê, co nastêpuje: 1 W Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, zapewnia siê pracownikom: 1) œrodki ochrony indywidualnej zabezpieczaj¹ce przed dzia³aniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników wystêpuj¹cych w œrodowisku pracy, 2) odzie i obuwie robocze: a) je eli odzie w³asna pracownika mo e ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, b) ze wzglêdu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeñstwa i higieny pracy. Przepis ust. 1 stosuje siê równie do studentów Uniwersytetu w przypadkach, gdy obowi¹zek zapewnienia œrodków, o których mowa w zarz¹dzeniu, wynika z odrêbnych przepisów. 3. Zasady przydzielania, gospodarowania, konserwacji, prania i naprawy œrodków ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego okreœlone zosta³y w za³¹czniku Nr 1 do Zarz¹dzenia. 4. Stanowiska pracy, na których s¹ stosowane œrodki ochrony indywidualnej, odzie i obuwie robocze, zakres wyposa enia na stanowisku oraz okresy ich u ytkowania okreœlaj¹: 1) tabela norm przydzia³u œrodków ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersytetu, stanowi¹ca za³¹cznik Nr 2 do Zarz¹dzenia, 2) tabela norm przydzia³u œrodków ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego dla studentów Uniwersytetu, stanowi¹ca za³¹cznik Nr 3 do Zarz¹dzenia. 5. Dla stanowisk pracy, które nie zosta³y wymienione w ust. 4 pkt. 1 zakres wyposa enia oraz okresy u ywalnoœci œrodków indywidualnej ochrony okreœla Rektor, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w porozumieniu ze zwi¹zkami zawodowymi. 6. Maksymalne ceny œrodków ochrony indywidualnej, odzie y i obuwia roboczego okreœla za³¹cznik nr 4 do Zarz¹dzenia. 2 Koszty zwi¹zane z zakupem œrodków ochrony indywidualnej, odzie y i obuwia roboczego dla pracowników i studentów ponosz¹ poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu. 3 Traci moc Zarz¹dzenie Nr 33 Rektora Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 04 lipca 2001 r. w w sprawie: okreœlenia norm przydzia³u œrodków ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu. 4 Zarz¹dzenie wchodzi w ycie z dniem 1 paÿdziernika 2011 roku. REKTOR prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ 3

4 Za³¹cznik Nr 1 do Zarz¹dzenia Nr 61/2011 z dnia 23 wrzeœnia 2011 roku ZASADY PRZYDZIELANIA, GOSPODAROWANIA, KONSERWACJI, PRANIA I NAPRAWY ŒRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIE Y I OBUWIA ROBOCZEGO Œrodki ochrony indywidualnej oraz odzie i obuwie robocze spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w Polskich Normach, zwane dalej wyposa eniem, stanowi¹ w³asnoœæ pracodawcy i przydzielane s¹ pracownikowi nieodp³atnie. Kierownik jednostki organizacyjnej nie mo e dopuœciæ pracownika do pracy bez wyposa enia przewidzianego do stosowania na danym stanowisku pracy. 3. Wyposa enie zakupione mo e byæ tylko w jednostce wy³onionej w trybie postêpowania o zamówienie publiczne. 4. W przypadkach, gdy zachodzi koniecznoœæ zaopatrzenia pracownika w œrodki ochrony indywidualnej, odzie lub obuwie robocze, a jednostka, w której mo na dokonaæ zakupu nie zosta³a wy³oniona w postêpowaniu o zamówieniach publicznych, dopuszcza siê odst¹pienie od zasady okreœlonej w ust. 3. Indywidualny zakup wyposa enia dokonany mo e byæ w tym przypadku wy³¹cznie za zgod¹ kierownika jednostki organizacyjnej z zachowaniem zasady posiadania przez wyposa enie wymaganego certyfikatu bezpieczeñstwa. Cena zakupionego wyposa enia nie mo e przekraczaæ wartoœci dopuszczonej przez Rektora (za³¹cznik nr 4). 5. Pracownikowi mo na przydzieliæ u ywane wyposa enie z wyj¹tkiem bielizny osobistej i obuwia je eli wyposa enie to zachowuje w³aœciwoœci ochronne lub u ytkowe, jest czyste i zdezynfekowane w stopniu odpowiadaj¹cym wymaganiom higieniczno- -sanitarnym. 6. W jednostkach organizacyjnych prowadzone s¹ indywidualne karty ewidencyjne wyposa enia wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik do zasad. 7. Okres u ywalnoœci œrodków ochrony indywidualnej, odzie y i obuwia liczony jest od dnia wydania wyposa enia. 8. Kierownik jednostki organizacyjnej opisuje fakturê dotycz¹c¹ zakupu wyposa enia podaj¹c nr tematu p³atnoœci, datê wpisania do ewidencji wyposa enia pracownika, a w przypadku indywidualnego zakupu równie kwotê do zwrotu i po podpisaniu przekazuje j¹ do Dzia³u Kontroli Dowodów Finansowo-Ksiêgowych. 9. Rektor, w porozumieniu z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi mo e ustaliæ stanowiska, na których dopuszcza siê u ywanie przez pracowników, za ich zgod¹, w³asnej odzie y i obuwia roboczego spe³niaj¹cych wymagania bezpieczeñstwa i higieny pracy. 10. Ustalenie, o którym mowa w ust. 7 nie dotyczy stanowisk, na których wykonywane s¹ prace zwi¹zane z bezpoœredni¹ obs³ug¹ maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych, albo prace powoduj¹ce intensywne brudzenie lub ska enie odzie y i obuwia roboczego œrodkami chemicznymi lub promieniotwórczymi, albo materia³ami biologicznie zakaÿnymi. 1 Pracownikowi u ywaj¹cemu w³asnej odzie y i obuwia roboczego pracodawca wyp³aca ekwiwalent pieniê ny w wysokoœci kwoty okreœlonej przez Rektora jako maksymalne ceny œrodków ochrony indywidualnej, odzie y i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. 1 Pracownik jest obowi¹zany utrzymywaæ przydzielone mu wyposa enie w nale ytym stanie. 4

5 13. Je eli utrata lub zniszczenie wyposa enia nast¹pi³y z winy pracownika, jest on zobowi¹zany uiœciæ kwotê równ¹ nie zamortyzowanej czêœci utraconego lub zniszczonego wyposa enia. 14. Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowi¹zany zapewniæ, aby stosowane wyposa enie posiada³o w³aœciwoœci ochronne i u ytkowe oraz zapewniæ odpowiednie ich pranie, konserwacjê, naprawê, odpylanie i odka anie. 15. Je eli kierownik jednostki organizacyjnej nie mo e zapewniæ prania odzie y roboczej, czynnoœæ ta mo e byæ wykonywana przez pracownika za jego zgod¹, pod warunkiem wyp³acania mu ekwiwalentu pieniê nego w wysokoœci poniesionych kosztów, ustalonych decyzj¹ Rektora Uniwersytetu w sprawie ekwiwalentu pieniê nego za pranie i konserwacjê odzie y roboczej. 16. Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowi¹zany zapewniæ, aby wyposa enie, które w wyniku stosowania w procesie pracy uleg³o ska eniu œrodkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materia³ami biologicznie zakaÿnymi by³o przechowywane wy³¹cznie w miejscu do tego przeznaczonym. 17. Powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odka ania przedmiotów, o których mowa w pkt. 16, jest niedopuszczalne. 5

6 Za³¹cznik do Zasad przydzielania, gospodarowania, konserwacji, prania i naprawy œrodków ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z... Zak³ad pracy KARTA EWIDENCYJNA WYPOSA ENIA Nr.... (odzie y roboczej, sprzêtu ochronnego, narzêdzi itp.) Pan/Pani... nazwisko i imiê nr ewidenc. i charakter zatrudn. data rozpocz. pracy miejsce zamieszkania Wzrost... Obwód klatki piersiowej... Obwód pasa... Obwód bioder... Obwód g³owy... D³ugoœæ stopy... (u mê czyzn) (u kobiet) Symbol Nazwa przedmiotu % przydatnoœci Okres u ywalnoœci J.m. Nr dowodu wyd. (zlec.) Data pobrania Data zakoñcz. u ywalnoœci Iloœæ a) Potwierdzenie odbioru b) Potwierdzenie zdania Nr prot.. strat. (uwagi) Uwagi a) b) a) b) a) b) a) b) 6

7 Symbol Nazwa przedmiotu % przydatnoœci Okres u ywalnoœci J.m. Nr dowodu wyd. (zlec.) Data pobrania Data zakoñcz. u ywalnoœci Iloœæ a) Potwierdzenie odbioru b) Potwierdzenie zdania a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) Nr prot.. strat. (uwagi) Uwagi 7

8 Za³¹cznik Nr 4 do Zarz¹dzenia Nr 61/2011 z dnia 23 wrzeœnia 2011 roku Maksymalne ceny œrodków ochrony indywidualnej, odzie y i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie L. p. Nazwa odzie y i obuwia Obowi¹zuj¹ca cena 1 Kurtka ocieplana 185 z³ 2 Kurtka przeciwdeszczowa 60 z³ 3 Buty robocze 130 z³ 4 Buty profilaktyczne 55 z³ 5 Drewniaki 50 z³ 6 Pó³buty 150 z³ 7 Koszula flanelowa 35 z³ 8 Beret 10 z³ 9 Czapka z daszkiem 20 z³ 10 Czapka ocieplana (dziana) 20 z³ 11 Fartuch stylonowy 35 z³ 12 Fartuch p³ócienny 50 z³ 13 Fartuch drelichowy 70 z³ 14 Fartuch laboratoryjny 120 z³ 15 Rêkawice ocieplane 25 z³ 16 Rêkawice robocze 3 z³ 17 Rêkawice robocze (wzmocnione) 7 z³ 18 Rêkawice robocze specjalistyczne 16 z³ 19 Ubranie robocze (drelich) 100 z³ 20 Ubranie robocze (ocieplane) 150 z³ 21 Buty filcowo-gumowe 110 z³ 22 Buty gumowe (mêskie) 50 z³ 23 Buty gumowe (damskie) 50 z³ 24 Ocieplacz 100 z³ 25 Komplet sportowy (spodnie + koszulka) 140 z³ 26 Buty sportowe wysokie 235 z³ 27 Buty sportowe niskie 160 z³ 28 Dresy 200 z³ 29 Rêkawiczki wf 100 z³ 30 Czapka wf 50 z³ 31 Kurtka przeciwdeszczowa treningowa 300 z³ 32 Kamizelka ocieplana (fotograflczna) 300 z³ 33 Okulary przeciwodblaskowe (kierowcy) 200 z³ Zakupów mo na dokonywaæ tylko za zgod¹ kierownika jednostki organizacyjnej, wed³ug norm przewidzianych w Zarz¹dzeniu Rektora Uniwersytetu Nr 61/2011 z dnia 23 wrzeœnia 2011 r. Rachunek po dokonanym zakupie podpisuje kierownik jednostki organizacyjnej podaj¹c Ÿród³o finansowania, datê wpisania i numer ewidencji wyposa- enia pracownika oraz kwotê do zwrotu w przypadku indywidualnego zakupu i przekazuje go do realizacji do Dzia³u Kontroli Dowodów Finansowo-Ksiêgowych. 8

9 Za³¹cznik Nr 2 do Zarz¹dzenia Nr 61/2011 z dnia 23 wrzeœnia 2011 roku TABELA norm przydzia³u œrodków ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydzia³ Bioin ynierii Zwierz¹t Wydzia³ Biologii 3. Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 4. Wydzia³ Kszta³towania Œrodowiska i Rolnictwa 5. Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej 6. Wydzia³ Nauk Medycznych 7. Wydzia³ Nauk Technicznych 8. Wydzia³ Nauki o ywnoœci 9. Wydzia³ Ochrony Œrodowiska i Rybactwa 10. Jednostki Miêdzywydzia³owe i Ogólnouczelniane 1 Administracja 9

10 WYDZIA BIOIN YNIERII ZWIERZ T Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierz¹t Katedra Drobiarstwa 3. Katedra Genetyki Zwierz¹t 4. Katedra Higieny Zwierz¹t i Œrodowiska 5. Katedra Hodowli Byd³a i Oceny Mleka 6. Katedra Hodowli Koni i JeŸdziectwa 7. Katedra Hodowli Owiec i Kóz 8. Katedra Hodowli Trzody Chlewnej 9. Katedra Hodowli Zwierz¹t Futerkowych i owiectwa 10. Katedra Pszczelnictwa 1 Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Doœwiadczalnictwa 1 Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzêcych 13. Katedra ywienia Zwierz¹t i Paszoznawstwa 10

11 L.p. 3. Stanowisko pracy Zakres wyposa enia: R - odzie i obuwie robocze O - œrodki ochrony indywidualnej Okres u ywalnoœci: m. - miesi¹c o.z. - okres zimowy - do zu ycia KATEDRA BIOCHEMII I BIOTECHNOLOGII ZWIERZ T naukowo R - fartuch bia³y p³ócienny i techniczni R - buty profilaktyczne (drewniaki) wykonuj¹cy prace w laboratorium O - jednorazowe rêkawice biologiczne Robotnik bezpoœrednio obs³uguj¹cy zwierzêta R - koszula flanelowa R - ubranie robocze drelichowe R - ubranie robocze ocieplane R - buty filcowo-gumowe R - buty robocze R - rêkawice robocze R - koszula flanelowa R - ubranie robocze drelichowe naukowo R - ocieplacz pracuj¹cy przy zwierzêtach R - rêkawice robocze KATEDRA DROBIARSTWA naukowi i techniczni pracuj¹cy R - buty robocze przy doœwiadczeniach R - fartuch bia³y lub kolorowy (wa enia, pomiary, O - kamizelka ocieplana uboje doœwiadcz. O - rêkawice drelichowe i gumowe drobiu dysekcje) Pracownik techniczny kierownik fermy i pracownicy fizyczni obs³uguj¹cy drób doœwiadczalny R - ubranie drelichowe - 4 szt. - 2 pary R - buty robocze ocieplane - 2 pary O - kurtka ocieplana - 2 szt. O - czapka ocieplana - 2 szt. O - rêkawice drelichowe i gumowe O - kamizelka ocieplana - 2 szt. O - kurtka przeciwdeszczowa - 2 szt. O - kurtka letnia (tylko kierownik) - 2 szt. KATEDRA GENETYKI ZWIERZ T naukowo R - fartuch laboratoryjny bia³y oraz in ynieryjno- O - rêkawice biologiczne -techniczni naukowo-techniczni oraz dydaktyczni wykonuj¹cy prace w terenie R - fartuch roboczy R - koszula flanelowa R - dresy R - ubranie robocze d.z 18 m. 6 m. 6 m. 11

12 KATEDRA HIGIENY ZWIERZ T I ŒRODOWISKA i in ynieryjno- -techniczni R - obuwie robocze R - kurtka robocza O - fartuch bia³y O - fartuch gumowy (wodoodporny) O - rêkawice drelichowe O - fartuch jednorazowy z fizeliny O - rêkawiczki jednorazowe (chirurgiczne) O - obuwie ochronne jednorazowe O - jednorazowe maseczki ochronne (chirurgiczne) KATEDRA HODOWLI BYD A I OCENY MLEKA i techniczni pracuj¹cy R - fartuch p³ócienny i laboratoryjny w laboratorium R - obuwie gumowe i prowadz¹cy badania w terenie Nauczyciele akademiccy KATEDRA HODOWLI KONI I JE DZIECTWA R - buty stajenne R - obuwie robocze (wiosenno-letnie) R - bryczesy (spodnie jeÿdzieckie) R - sztyblety skórzane R - sztylpy skórzane O - kurtka jeÿdziecka ocieplana O - kamizelka jeÿdziecka ocieplana O - czapka z daszkiem O - czapka ocieplana O - rêkawiczki jeÿdzieckie ocieplane O - koszulka 60 m. 6 m. Specjalista R - fartuch roboczy 3. Specjalista kieruj¹cy zespo³em 4. Technik R - kamizelka/fartuch roboczy R - buty/pó³buty O - kurtka ocieplana O - kurtka p. deszczowa R - fartuch roboczy/kamizelka R - trzewiki robocze O - kurtka ocieplana O - kurtka p. deszczowa O - rêkawice robocze 3 o.z 12

13 5. Pracownik fizyczny, masztalerz R - ubranie drelichowe R - trzewiki robocze R- czapka letnia O - koszula flanelowa O - ubranie robocze ocieplane O - buty filcowo-gumowe O - czapka ocieplana O - rêkawice robocze O - kurtka p. deszczowa KATEDRA HODOWLI OWIEC I KÓZ R - obuwie robocze R - kurtka robocza R - fartuch bia³y R - ubranie drelichowe lub fartuch i in ynieryjnodrelichowy -techniczni R - fartuch jednorazowy z fizeliny O - fartuch gumowy Robotnik 3. Wszyscy pracownicy jednostki Pracownik fizyczny pracuj¹cy bezpoœrednio przy obs³udze zwierz¹t R - ubranie lub fartuch drelichowy R - koszula flanelowa R - ubranie drelichowe ocieplane R - kurtka robocza R - buty filcowo-gumowe R - trzewiki O - fartuch gumowy O - rêkawice drelichowe O - jednorazowe rêkawice gumowe (chirurgiczne) KATEDRA HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ R - fartuch roboczy R - ubranie robocze - 2 kpl R - fartuch wodoochronny gumowy R - ubranie robocze ocieplane R - ocieplacz O - buty gumowe ocieplane R - koszula flanelowa R - czapka lub chustka R - rêkawice robocze R - rêkawice gumowe R - drewniaki R - kurtka przeciwdeszczowa R - trzewiki ochronne z metalowym podnoskiem 13

14 3. R - ubranie robocze R - fartuch roboczy R - fartuch wodoochronny gumowy O - ocieplacz Pracownik naukowo- O - buty gumowe -techniczny ocieplane i in ynieryjno- R - koszula flanelowa -techniczny pracuj¹cy R - czapka lub chustka bezpoœrednio przy R - rêkawice robocze zwierzêtach R - rêkawice gumowe R - drewniaki R - trzewiki ochronne z metalowym podnoskiem Pracownik naukowo- -dydaktyczny, techniczny i in ynieryjno- -techniczny przebywaj¹cy na terenie zak³adów miêsnych w ramach badañ 4. Kierownik fermy Pracownik naukowo- -dydaktyczny prowadz¹cy badania na fermie Pracownik naukowydydaktyczny prowadz¹cy zajêcia na fermie lub terenowe O - buty gumowe bia³e R - fartuch roboczy bia³y R - czapka lub chustka bia³a R - fartuch wodoochronny gumowy R - ubranie robocze R - fartuch roboczy R - koszula flanelowa O - ocieplacz R - rêkawice robocze O - buty gumowe R - drewniaki R - trzewiki ochronne O - kurtka przeciwdeszczowa R - czapka lub chustka R - ubranie robocze (drelich lub dres) R - koszula flanelowa R - kurtka (bluza) polar R - czapka lub chustka R - drewniaki O - buty gumowe R - rêkawice robocze R - obuwie robocze (trzewiki) R - fartuch roboczy R - kurtka (bluza) polar R - ubranie robocze R - czapka lub chustka R - fartuch roboczy R - drewniaki 14

15 7. Pracownik naukowo- -techniczny i in ynieryjno- -techniczny w tym obs³uga sekretariatu R - fartuch roboczy drelich R - fartuch roboczy bia³y - 2 szt. 8. Pracownik naukowo- -dydaktyczny R - fartuch roboczy bia³y 2 szt. KATEDRA HODOWLI ZWIERZ T FUTERKOWYCH I OWIECTWA, in ynieryjno- -techniczni R - obuwie robocze R - kurtka robocza O - fartuch bia³y O - fartuch gumowy (wodoodporny) O - rêkawice drelichowe O - rêkawiczki jednorazowe gumowe (chirurgiczne) KATEDRA PSZCZELNICTWA i techniczni prowadz¹cy badania naukowe w terenie O - kurtka ocieplana O - kombinezon pszczelarski O - siatka ochronna R - fartuch bia³y R - pó³buty O - rêkawice pszczelarskie KATEDRA TOWAROZNAWSTWA OGÓLNEGO I DOŒWIADCZALNICTWA naukowodydaktyczni i techniczni prowadz¹cy badania naukowe R - obuwie robocze R - kurtka robocza R - fartuch bia³y R - fartuch jednorazowy z fizeliny O - fartuch gumowy wodoodporny O - rêkawice drelichowe O - jednorazowe rêkawiczki gumowe (chirurgiczne) O - jednorazowe maseczki ochronne (chirurgiczne) O - pó³maski filtruj¹co-poch³aniaj¹ce 6 m. 18 m. 15

16 3. KATEDRA TOWAROZNAWSTWA I PRZETWÓRSTWA SUROWCÓW ZWIERZÊCYCH i in ynieryjno- -techniczni prowadz¹cy lub bior¹cy udzia³ w doœwiadczeniach naukowych w terenie laboratorium R - fartuch bia³y R - obuwie robocze O - obuwie gumowe bia³e O - czapka bia³a R - fartuch bia³y R - obuwie profilaktyczne KATEDRA YWIENIA ZWIERZ T I PASZOZNAWSTWA laboratorium zwierzêcego laboratorium chemicznego R - fartuch roboczy szary - 2 szt. R - ubranie drelichowe lub kombinezon O - kurtka ocieplana R - buty filcowo-gumowe (gumofilce), drelichowe O - rêkawiczki gumowe R - czapka robocza z daszkiem R - fartuch bia³y p³ócienny - 2 szt. O - rêkawiczki gumowe O - ochronniki s³uchu 18 m. 18 m. 18 m. 18 m. R - fartuch bia³y p³ócienny 16

17 WYDZIA BIOLOGII Katedra Biochemii Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody 3. Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roœlin 4. Katedra Fizjologii Zwierz¹t 5. Katedra Genetyki 6. Katedra Mikologii 7. Katedra Mikrobiologii 8. Katedra Zoologii 9. Oœrodek Naukowo-Dydaktyczny Laboratorium Diagnostyki Molekularnej 17

18 L.p. Stanowisko pracy Profesorowie Adiunkci, asystenci 3. techniczni Zakres wyposa enia: R - odzie i obuwie robocze O - œrodki ochrony indywidualnej KATEDRA BIOCHEMII R - fartuch bia³y O - rêkawice lateksowe O - rêkawice kwasoodporne R - fartuch bia³y (2 szt.) O - rêkawice lateksowe O - rêkawice kwasoodporne R - fartuch bia³y (2 szt.) R - fartuch kwasoodporny O - rêkawice lateksowe O - rêkawice kwasoodporne O - maseczka chirurgiczna R - obuwie robocze skórzane KATEDRA BOTANIKI I OCHRONY PRZYRODY i techniczni prowadz¹cy zajêcia i badania w terenie oraz w laboratorium R - fartuch bia³y R - buty filcowo-gumowe R - buty robocze O - kurtka ocieplana O - kurtka przeciwdeszczowa KATEDRA FIZJOLOGII I BIOTECHNOLOGII ROŒLIN Profesorowie, adiunkci, asystenci techniczni i in ynieryjno- -techniczni pracuj¹cy w laboratoriach in ynieryjno- -techniczni pracuj¹cy w salach dydaktycznych Okres u ywalnoœci: m. - miesi¹c o.z. - okres zimowy - do zu ycia R - fartuch bia³y (2 szt.) R - fartuch bia³y (2 szt.) R - pó³buty KATEDRA FIZJOLOGII ZWIERZ T R - fartuch laboratoryjny i lateksowe O - maska twarzowa laboratoryjna R - fartuch laboratoryjny i lateksowe 18

19 3. i pracownicy in ynieryjno- -techniczni pracuj¹cy przy pobieraniu materia³u do badañ naukowych Wszyscy pracownicy Katedry pracuj¹cy w laboratorium Pracuj¹cy w laboratorium Pracuj¹cy w terenie Prac. naukowo- 2 techniczni i techniczni pracuj¹cy w salach dydaktycznych i laboratoriach R - fartuch laboratoryjny i lateksowe O - ochraniacze na obuwie KATEDRA GENETYKI R - fartuch laboratoryjny (1 szt.) O - rêkawice lateksowe O - maska ochronna przed py³ami KATEDRA MIKOLOGII R - fartuch R - obuwie profilaktyczne (do pracy w laboratorium) O - rêkawice termoizolacyjne O - maseczka chirurgiczna R - gumowce R - buty terenowe O - kurtka p/deszczowa O - kapok O - wodery O - ocieplacz O - rêkawice KATEDRA MIKROBIOLOGII R - fartuch ochronny (6 szt.) R - rêkawice termoizolacyjne (3 pary) O - ocieplacz (3 szt.) R - fartuch ochronny (2 szt.) O - rêkawice termoizolacyjne (1 para) O - rêkawice lateksowe (12 par) O - ocieplacz (1 szt.) KATEDRA ZOOLOGII R - fartuch bia³y roboczy O - maska twarzowa 24- wg instrukcji producenta wg instrukcji producenta jednorazowe jednorazowe m. 60 m. 60 m. 60 m. 48 m. 48 m. 19

20 3. i techniczni prowadz¹cy badania w terenie Kierownik Laboratorium -techniczni wykonuj¹cy prace w laboratoriach Pracownia izotopowa(odzie robocza i œrodki ochrony indywidualnej przydzielone do stanowiska pracy - wymogi ustawy o prawie atomowym) O - kurtka ocieplana O - dres O - wodery R - buty sportowe O - ocieplacz O - kurtka przeciwdeszczowa OŒRODEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY Laboratorium Diagnostyki Molekularnej R - fartuch laboratoryjny bia³y O - rêkawiczki lateksowe O - rêkawice kwasoodporne O - maseczka twarzowa laboratoryjna R - fartuch laboratoryjny bia³y O - rêkawiczki lateksowe O - rêkawice kwasoodporne O - maseczka twarzowa laboratoryjna R - fartuch roboczy bia³y R - fartuch roboczy niebieski O - rêkawiczki gumowe jednorazowe 4 o.z 20

21 L.p. WYDZIA GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Stanowisko pracy Zakres wyposa enia: R - odzie i obuwie robocze O - œrodki ochrony indywidualnej KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI 1 Katedry O - kurtka ocieplana O - kurtka przeciwdeszczowa R - koszula flanelowa O - czapka z daszkiem O - czapka ocieplana O - rêkawiczki ocieplane R - buty robocze R - buty filcowo-gumowe R - ocieplacz Okres u ywalnoœci: m. - miesi¹c o.z. - okres zimowy - do zu ycia 6 m. 21

22 22

23 WYDZIA KSZTA TOWANIA ŒRODOWISKA I ROLNICTWA Katedra Hodowli Roœlin i Nasiennictwa Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Œrodowiska 3. Katedra Chemii 4. Katedra Mikrobiologii 5. Katedra Chemii Œrodowiska 6. Katedra Diagnostyki i Patofizjologii Roœlin 7. Katedra Melioracji i Ochrony Œrodowiska 8. Katedra Fitopatologii i Entomologii 9. Katedra ¹karstwa 10. Katedra Ochrony Powietrza i Toksykologii Œrodowiska 1 Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb 1 Katedra Systemów Rolniczych 13. Katedra Ogrodnictwa 14. Oœrodek Dydaktyczno-Doœwiadczalny 23

24 L.p. Stanowisko pracy Zakres wyposa enia: R - odzie i obuwie robocze O - œrodki ochrony indywidualnej KATEDRA HODOWLI ROŒ LIN I NASIENNICTWA techniczni O - rêkawice robocze ochronne R - buty gumofilce R - ubranie ocieplane lub kurtka ocieplana O - fartuch bia³y O - fartuch bia³y O - fartuch kwasoodporny gumowe robocze O - maski przeciwpy³owe R - buty gumofilce R - ubranie ocieplane lub kurtka ocieplana Okres u ywalnoœci: m. - miesi¹c o.z. - okres zimowy - do zu ycia 6 m. 6 m. 3. Doktoranci O - fartuch bia³y KATEDRA CHEMII ROLNEJ I OCHRONY ŒRODOWISKA i techniczni Doktoranci i techniczni R - fartuch lab. (szt. 2) R - buty robocze R - kurtka ocieplana R - kurtka p. deszczowa O - rêkawice lateksowe O - rêkawice robocze O - maski przeciwpy³owe R - fartuch lab. (szt. 2) KATEDRA CHEMII R - fartuch lab. R - obuwie robocze lub drewniaki O - pó³maski ochronne 2 szt. O - fartuch kwasoodporny KATEDRA MIKROBIOLOGII i techniczni R - fartuch lab. 2 szt. R - buty profilaktyczne 24

25 KATEDRA CHEMII ŒRODOWISKA R - fartuch bia³y O - obuwie ochronne O - fartuch ochronny O - maseczki ochronne techniczni R - fartuch bia³y O - obuwie ochronne O - fartuch ochronny O - maseczki ochronne O - czapki ochronne KATEDRA DIAGNOSTYKI I PATOFIZJOLOGII ROŒLIN, techniczni i doktoranci O - maska twarzowa O - rêkawice lateksowe R - rêkawice ocieplane O - buty profilaktyczne R - kurtka ocieplana O - kurtka przeciwdeszczowa O - kamizelka ocieplana R - fartuchy laboratoryjne KATEDRA MELIORACJI I OCHRONY ŒRODOWISKA R - czapka R - buty gumofilce R - fartuch bia³y O - kurtka ocieplana O - rêkawice robocze in ynieryjno- -techniczni R - czapka R - buty gumofilce R - fartuch bia³y O - kurtka ocieplana O - rêkawice robocze O - fartuch kwasoodporny R - buty drewniaki 3. Doktoranci R - fartuch bia³y 25

26 KATEDRA FITOPATOLOGII I ENTOMOLOGII, techniczni i doktoranci R - fartuch R - kurtka ocieplana R - kurtka przeciwdeszczowa R - obuwie filcowo-gumowe R - obuwie robocze R - buty profilaktyczne R - koszula flanelowa R - nakrycie g³owy O - maska przeciwpy³owa KATEDRA KARSTWA O - fartuch bia³y O - p³aszcz przeciwdeszczowy techniczni O - fartuch bia³y O - p³aszcz przeciwdeszczowy O - fartuch kwasoodporny KATEDRA OCHRONY POWIETRZA I TOKSYKOLOGII ŒRODOWISKA, techniczni i doktoranci R - kurtka ocieplana R - nakrycie g³owy R - buty robocze R - fartuch roboczy bia³y R - p³aszcz przeciwdeszczowy O - pó³maska O - fartuch kwasoodporny O - os³ona twarzy przeciwrozbryzgowa KATEDRA GLEBOZNAWSTWA I OCHRONY GLEB, techniczni i doktoranci R - kurtka ocieplana R - kurtka przeciwdeszczowa R - fartuch laboratoryjny R - fartuch drelichowy O - fartuch kwasoodporny R - buty filcowo-gumowe R - rêkawice ocieplane O - rêkawice kwasoodporne O - maska ochronna kwasoodporna kwasoodporne 6 m. 6 m. 6 m. 26

27 in ynieryjno- -techniczni 3. Doktoranci in ynieryjno- -techniczni KATEDRA SYSTEMÓW ROLNICZYCH R - fartuch bia³y - 2 szt. O - kurtka ocieplana R - buty robocze R - fartuch bia³y - 2 szt. O - kurtka ocieplana R - buty robocze R - ubranie robocze R - fartuch bia³y - 2 szt. KATEDRA OGRODNICTWA R - fartuch roboczy bia³y R - obuwie robocze R - kurtka ocieplana R - fartuch roboczy bia³y R - obuwie robocze R - kurtka ocieplana R - gumofilce R - koszula flanelowa R - ubranie robocze (kombinezon) R - rêkawice gumowe R - fartuch roboczy bia³y R - obuwie robocze R - kurtka ocieplana 3. Doktoranci R - gumofilce R - koszula flanelowa R - ubranie robocze (kombinezon) R - rêkawice gumowe OŒRODEK DYDAKTYCZNO-DOŒWIADCZALNY produkcji rolniczej, ogrodniczej oraz doœwiadczalnictwa robotnicy, traktorzyœci. R - czapka ocieplana R - ubranie drelichowe O - fartuch drelichowy lub ubranie drelichowe R - ubranie ocieplane O - ocieplacz lub kurtka ocieplana O - kurtka lub p³aszcz przeciwdeszczowy R - buty robocze R - obuwie tekstylne R - koszula flanelowa R - buty filcowo-gumowe O - czapka z daszkiem (letnia) O - rêkawice ocieplane lub ochronne 2 o.z. 2 o.z. 27

28 3. 4. in ynieryjno- -techniczny prowadz¹cy prace w doœwiadczalnictwie, produkcji rolniczej lub ogrodniczej (specjaliœci technicy) dydaktyczni prowadz¹cy zajêcia w terenie Studenci odbywaj¹cy praktyki i inne zajêcia R - kurtka ocieplana O - fartuch ochronny lub ubranie drelichowe O - ocieplacz lub bluza ocieplana O - kurtka lub p³aszcz przeciwdeszczowy R - buty robocze R - obuwie tekstylne R - koszula flanelowa O - czapka z daszkiem (letnia) O - rêkawice ocieplane lub ochronne O - kurtka ocieplana O - fartuch ochronny R - pó³buty O - fartuch ochronny 28

29 WYDZIA MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Katedra Anatomii Patologicznej Katedra Anatomii Zwierz¹t 3. Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Klinik¹ 4. Katedra Chorób Ptaków 5. Katedra Chorób Wewnêtrznych z Klinik¹ 6. Katedra Diagnostyki Klinicznej 7. Katedra Epizootiologii 8. Katedra Farmakologii i Toksykologii 9. Katedra Fizjologii Klinicznej 10. Katedra Histologii i Embriologii 1 Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej 1 Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych 13. Katedra Patofizjologii, Weterynarii S¹dowej i Administracji 14. Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz 15. Katedra Rozrodu Zwierz¹t z Klinik¹ 16. Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego 17. Poliklinika 29

30 L.p. 3. Stanowisko pracy, doktoranci techniczni - specjalista techniczni - technik i techniczni Zakres wyposa enia: R - odzie i obuwie robocze O - œrodki ochrony indywidualnej KATEDRA ANATOMII PATOLOGICZNEJ O - fartuch lekarski 2 szt. O - obuwie profilaktyczne O - rêkawice lateksowe O - maski chirurgiczne O - fartuch wodoodporny R - kombinezon ochronny lub ubranie operacyjne dwuczêœciowe R - obuwie gumowe R - kamizelka ocieplana O - fartuch lekarski O - rêkawice biologiczne O - rêkawice lateksowe O - rêkawice kwasoodporne R - obuwie profilaktyczne R - ubranie higieniczne O - rêkawice ekshumacyjne O - fartuch lekarski O - obuwie olejoodporne R - obuwie gumowe R - koszula flanelowa R - ubranie drelichowe R - kamizelka ocieplana R - czapka KATEDRA ANATOMII ZWIERZ T O - fartuch lekarski O - fartuch wodoodporny R - drewniaki R - obuwie gumowe Okres u ywalnoœci: m. - miesi¹c o.z. - okres zimowy - do zu ycia KATEDRA CHIRURGII I RENTGENOLOGII Z KLINIK s³u b wet. - lekarz wet., technik, laborant O - ubranie operacyjne O - fartuch R - kamizelka ocieplana O - fartuch wodoodporny R - obuwie profilaktyczne 6 m. 6 m. 6 m. 6 m. 30

31 3. 3. pracowni rentgenowskiej i izotopowej obory i chlewni - robotnik - dydaktyczni, specjaliœci Lekarze wet., doktoranci techniczni R - fartuch roboczy O - kalosze dielektryczne O - fartuch ochronny o³owiowy O - fartuch wodoodporny rentgenowskie O - czepek R - ubranie drelichowe R - koszula flanelowa R - ubranie drelichowe ocieplane O - fartuch gumowy R - rêkawice ochronne robocze KATEDRA CHORÓB PTAKÓW O - fartuch laboratoryjny O - fartuchy jednorazowe O - buty jednorazowego u ytku KATEDRA CHORÓB WEWNÊTRZNYCH Z KLINIK Robotnicy - pracownicy obory Lekarze weterynarii, doktoranci techniczni Lekarze wet., pracownicy techniczni, doktoranci O - fartuch medyczny R - obuwie profilaktyczne O - fartuch medyczny R - obuwie profilaktyczne R - koszula flanelowa R - kombinezon roboczy R - obuwie profilaktyczne wzmocnione R - kamizelka ocieplana KATEDRA DIAGNOSTYKI KLINICZNEJ O - fartuch medyczny O - fartuch medyczny KATEDRA EPIZOOTIOLOGII O - ubranie ochronne R - ocieplacz (polar) lub drewniaki O - fartuch bia³y p³ócienny O - fartuch wodoodporny R - obuwie profilaktyczne 31

32 Lekarze weterynarii (pracownicy naukowo- ) techniczni KATEDRA FARMAKOLOGII I TOKSYKOLOGII, techniczni, doktoranci, techniczni, doktoranci O - fartuch bia³y p³ócienny O - fartuch ochronny O - fartuch ochronny gumowy R - obuwie gumowe O - rêkawice lateksowe nitryfikacyjne O - pó³maski filtruj¹co-poch³aniaj¹ce R - ocieplacz O - rêkawice lateksowe O - obuwie gumowe O - fartuch ochronny R - ocieplacz KATEDRA FIZJOLOGII KLINICZNEJ R - fartuch p³ócienny bia³y R - fartuch chirurgiczny O - fartuch wodoodporny O - rêkawice lateksowe/gumowe O - pó³maska filtr KATEDRA HISTOLOGII I EMBRIOLOGII R - buty profilaktyczne R - fartuch p³ócienny bia³y R - ubranie robocze (drelich) O - fartuch wodoodporny O - pó³maska z filtrem 6 m. KATEDRA MIKROBIOLOGII I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ, pracownicy techniczni R - ubranie ochronne O - ocieplacz (polar) lub drewniaki R - fartuch laboratoryjny bia³y O - fartuch wodoodporny R - obuwie profilaktyczne KATEDRA PARAZYTOLOGII I CHORÓB INWAZYJNYCH techniczni R - fartuch ochronny R - fartuch ochronny 32

33 1 KATEDRA PATOFIZJOLOGII, WETERYNARII S DOWEJ I ADMINISTRACJI in ynieryjno- -techniczni R - ubranie operacyjne dwuczêœciowe R - fartuch bia³y p³ócienny R - buty ochronne R - fartuch bia³y p³ócienny R - buty ochronne R - fartuch gumowy nitryfikacyjne O - maska ochronna KATEDRA PREWENCJI WETERYNARYJNEJ I HIGIENY PASZ, techniczni i doktoranci i doktoranci 2 techniczni i fizyczni 3. fizyczni przy obs³udze zwierz¹t R - fartuch p³ócienny bia³y R - ubranie robocze /lateksowe O - pó³maska filtr KATEDRA ROZRODU ZWIERZ T Z KLINIK R - fartuch bia³y p³ócienny R - ubranie operacyjne R - drewniaki O - kamizelka ocieplana O - fartuch wodoodporny R - fartuch bia³y p³ócienny O - kamizelka ocieplana R - drewniaki O - rêkawice R - maski twarzowe laboratoryjne R - ubranie robocze drelichowe (kurtka i spodnie) O - kamizelka ocieplana O - kurtka przeciwdeszczowa O - gumofilce R - koszula flanelowa O - beret - czapka R - buty ocieplane 33

34 KATEDRA WETERYNARYJNEJ OCHRONY ZDROWIA PUBLICZNEGO, doktoranci techniczni i fizyczni Lekarze weterynarii, techniczni R - fartuch R - czepek O - ocieplacz O - kurtka R - obuwie profilaktyczne R - obuwie gumowe R - fartuch R - czepek O - ocieplacz O - kurtka R - obuwie profilaktyczne R - obuwie gumowe grube O - pó³maska filtr O - rêkawice kwasoodporne O - fartuch kwasoodporny POLIKLINIKA R - fartuch medyczny O - buty gumowe O - kamizelka ocieplana R - ubranie robocze R - ubranie (spodnie, bluza) R - bluza polarowa R - fartuch medyczny R - obuwie profilaktyczne 34

35 WYDZIA NAUK MEDYCZNYCH Katedra Anatomii Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii 3. Katedra Biologii Medycznej 4. Katedra Chorób Wewnêtrznych, Gastroenterologii, Kardiologii i Infekcjologii 5. Katedra Farmakologii i Toksykologii 6. Katedra Fizjologii Cz³owieka 7. Katedra Histologii i Embriologii Cz³owieka 8. Katedra Neurologii i Neurochirurgii 9. Katedra Onkologii 10. Katedra Patomorfologii 1 Katedra Pediatrii 1 Katedra Pielêgniarstwa 13. Katedra Podstawowych Nauk Medycznych 14. Katedra Zdrowia Publicznego, Higieny i Epidemiologii 15. Zak³ad Immunologii, Genetyki i Mikrobiologii 16. Katedra Patofizjologii i Diagnostyki Laboratoryjnej 17. Katedra Analityki Medycznej 35

36 L.p. Stanowisko pracy Zakres wyposa enia: R - odzie i obuwie robocze O - œrodki ochrony indywidualnej KATEDRA ANATOMII R - ubranie operacyjne dwuczêœciowe Lekarze asystenci R - fartuch p³ócienny (pracownicy naukowo- R - obuwie tekstylne ) techniczni (laboratorium) R - ubranie dwuczêœciowe R - fartuch chirurgiczny R - obuwie tekstylne R - obuwie gumowe R - fartuch kwaso- i ³ugoodporny Okres u ywalnoœci: m. - miesi¹c o.z. - okres zimowy - do zu ycia KATEDRA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, techniczni i administracyjni Wszyscy pracownicy R - fartuch O - jednorazowy fartuch z w³ókniny R - obuwie O - rêkawiczki lateksowe bezpudrowe w rozmiarach: S, M, L O - jednorazowa maseczka laboratoryjna O - jednorazowy czepek laboratoryjny z w³ókniny KATEDRA BIOLOGII MEDYCZNEJ O - jednorazowy fartuch laboratoryjny z w³ókniny R - fartuch laboratoryjny (3 szt.) R - obuwie (1 para) O - jednorazowe rêkawiczki lateksowe bezpudrowe ( rozm. S, M, L) 1 szt. O - maska na twarz (ochrona górnych dróg oddechowych) - rozmiar uniwersalny, wi¹zana na troki KATEDRA CHORÓB WEWNÊTRZNYCH, GASTROENTEROLOGII, KARDIOLOGII I INFEKCJOLOGII Katedry R - fartuch bia³y (3 szt.) R - obuwie robocze (2 pary) O - jednorazowy fartuch laboratoryjny z w³ókniny O - jednorazowy czepek O - jednorazowa maska O - rêkawice lateksowe 36

37 KATEDRA FARMAKOLOGII I TOKSYKOLOGII Technolog R - fartuch lekarski O - jednorazowy fartuch laboratoryjny z w³ókniny R - obuwie ochronne O - jednorazowa maseczka O - jednorazowy czepek drelichowe O - rêkawice lateksowe R - fartuch bia³y O - jednorazowy fartuch laboratoryjny z w³ókniny R - ubranie ochronne do hodowli komórkowej R - obuwie ochronne O - rêkawice lateksowe O - rêkawice nitrylowe R - rêkawice ochronne grube R - rêkawice ochronne drelichowe O - jednorazowa maseczka O - jednorazowy czepek KATEDRA FIZJOLOGII CZ OWIEKA d.z Katedry R - fartuch (2 szt.) R - obuwie profilaktyczne (1 para) KATEDRA HISTOLOGII I EMBROIOLOGII CZ OWIEKA R - fartuch (2 szt.) R - obuwie profilaktyczne (1 para) (latex, winyl), izoluj¹ce przy korzystaniu z ultrazamra arki (-80 o C) (1 para) (gogle) - przy kontakcie z oparami, promieniowaniem UV, (2 szt.) O - maska jednorazowa chirurgiczna O - maska ochronna przed parami, gazami i toksycznymi aerozolami z filtropoch³aniaczami wielogazowymi (1 szt.) O - zarêkawek fizelinowy jednorazowy O - fartuch fizelinowy jednorazowy ze œci¹gaczami 37

38 3. techniczni administracji R - fartuch (2 szt.) R - obuwie profilaktyczne (1 para) (latex, winyl), izoluj¹ce (przy korzystaniu z ultrazamra arki (- 80 o C) (1 para) (gogle) - przy kontakcie z oparami, promieniowaniem UV (2 szt.) O - maska jednorazowa chirurgiczna O - maska ochronna przed parami, gazami i toksycznymi aerozolami z filtropoch³aniaczami wielogazowymi (1 szt.) R - fartuch (1 szt.) R - obuwie profilaktyczne (1 para) KATEDRA NEUROLOGII I NEUROCHIRURGII Katedry R - fartuchy (2 szt.) R - obuwie profilaktyczne (1 para) KATEDRA ONKOLOGII R - fartuch bia³y (3 szt.) R - obuwie robocze (2 pary) O - jednorazowy fartuch laboratoryjny z w³ókniny O - jednorazowy czepek Katedry O - jednorazowa maska R - kombinezon do pracowni hodowli komórkowych O - rêkawice lateksowe KATEDRA PATOMORFOLOGII Katedry Katedry R - odzie ochronna (medyczna) mêska/damska: spodnie, bluza, spódnica 2 szt. R - obuwie ochronne O - fartuch foliowy przedni O - jednorazowy fartuch fizelinowy ze wzmocnionym przodem O - rêkawiczki lateksowe bezpudrowe w rozmiarach: S, M, L O - jednorazowa maska KATEDRA PEDIATRII R - fartuch ew. ubranie lekarskie (2 szt.) R - obuwie robocze (1 para) 38

39 Katedry prowadz¹cy zajêcia praktyczne w oddzia³ach szpitalnych KATEDRA PIELÊGNIARSTWA R - garsonka (bluza + spódnica/spodnie) (2 szt.) R - obuwie medyczne (2 szt.) przy wykonywaniu zabiegów pielêgnacyjnych R - czepek pielêgniarski (1 szt.) KATEDRA PODSTAWOWYCH NAUK MEDYCZNYCH R - ubranie dwuczêœciowe R - fartuch p³ócienny R - obuwie tekstylne KATEDRA ZDROWIA PUBLICZNEGO HIGIENY I EPIDEMIOLOGII Katedry R - odzie robocza, ew. ubranie lekarskie (2 szt.) R - obuwie robocze (1 para) ZAK AD IMMUNOLOGII, GENETYKI i MIKROBIOLOGII Zak³adu R - fartuch laboratoryjny (2 szt.) O - jednorazowy fartuch fizelinowy R - obuwie ochronne (1 para - wy³¹czaj¹c prac. administracyjnych) O - rêkawice lateksowe bezpudrowe (rozm. S, M, L) do zamra arki niskotemperaturowej KATEDRA PATOFIZJOLOGII I DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ, techniczni i administracyjni, techniczni i administracyjni O - jednorazowy fartuch laboratoryjny z w³ókniny R - fartuch R - obuwie O - jednorazowa maseczka O - jednorazowy czepek laboratoryjny z w³ókniny O - rêkawiczki lateksowe bezpudrowe w rozmiarach: S, M, L KATEDRA ANALITYKI MEDYCZNEJ O - jednorazowy fartuch laboratoryjny z w³ókniny R - fartuch R - obuwie O - jednorazowa maseczka O - jednorazowy czepek laboratoryjny z w³ókniny O - rêkawiczki lateksowe bezpudrowe w rozmiarach: S, M, L 39

40 40

41 WYDZIA NAUK TECHNICZNYCH Katedra Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli 3. Katedra Budowy Eksploatacji Pojazdów i Maszyn 4. Katedra Elektrotechniki i Energetyki 5. Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego 6. Katedra In ynierii Procesów Budowlanych 7. Katedra In ynierii Procesów Rolniczych 8. Katedra In ynierii Rolniczej i Surowców Naturalnych 9. Katedra In ynierii Œrodowiska 10. Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji 1 Katedra Materia³ów Funkcjonalnych i Nanotechnologii 1 Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Budowlanych 13. Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn 14. Katedra Podstaw Bezpieczeñstwa 15. Katedra Technologii Materia³ów i Maszyn 41

42 L.p. 3. Stanowisko pracy Zakres wyposa enia: R - odzie i obuwie robocze O - œrodki ochrony indywidualnej Okres u ywalnoœci: m. - miesi¹c o.z. - okres zimowy - do zu ycia KATEDRA BUDOWNICTWA I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH techniczni warsztat-pracownia R - fartuch drelichowy R - trzewiki skórzano-gumowe R - buty robocze R - rêkawice robocze O - maski przeciwpy³owe O - ochronniki s³uchu 6 m. KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I FIZYKI BUDOWLI, dydaktyczni, doktoranci, pracuj¹cy w laboratorium in ynieryjno- -techniczni R - fartuch roboczy O - maski przeciwpy³owe O - kask ochronny (dy urny) R - fartuch roboczy R - obuwie robocze O - maski przeciwpy³owe O - kask ochronny (dy urny) 6 m. KATEDRA BUDOWY EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN Nauczyciele akademiccy techniczni Nauczyciele akademiccy techniczni R - fartuch drelichowy R - ubranie drelichowe lub kombinezon R - trzewiki R - beret lub czapka O - koszula flanelowa KATEDRA ELEKTROTECHNIKI I ENERGETYKI prowadz¹cy prace na stanowiskach technicznych R - fartuch roboczy R - fartuch roboczy R - ubranie robocze 42

43 3. KATEDRA GEOTECHNIKI I BUDOWNICTWA DROGOWEGO prowadz¹cy prace w Laboratorium Geotechniki i in ynieryjno- -techniczni R - fartuch roboczy R - ubranie robocze R - buty filcowo-gumowe (gumofilce) R - rêkawice drelichowe R - rêkawice robocze O - maski przeciwpy³owe R - fartuch roboczy KATEDRA IN YNIERII PROCESÓW BUDOWLANYCH i in ynieryjno- -techniczni prowadz¹cy prace w pracowni betonów i chemicznej warsztatów Nauczyciele akademiccy techniczni Nauczyciele akademiccy R - fartuch roboczy R - fartuch roboczy O - maski przeciwpy³owe R - rêkawice robocze O - fartuch gumowy (dy urny) R - ubranie drelichowe R - obuwie robocze O - kurtka ocieplana O - kask ochronny (dy urny) R - rêkawice drelichowe O - maski przeciwpy³owe KATEDRA IN YNIERII PROCESÓW ROLNICZYCH in ynieryjno- -techniczni 18 m. 4 o.z. R - fartuch roboczy R - fartuch drelichowy R - obuwie robocze KATEDRA IN YNIERII ROLNICZEJ I SUROWCÓW NATURALNYCH R - pó³buty R - fartuch laboratoryjny R - pó³buty R - fartuch drelichowy 43

44 i doktoranci in ynieryjno- -techniczni KATEDRA IN YNIERII Œ RODOWISKA R - fartuch roboczy O - ochronniki s³uchu R - fartuch roboczy KATEDRA MASZYN ROBOCZYCH I PROCESÓW SEPARACJI Nauczyciele akademiccy techniczni R - fartuch drelichowy R - obuwie robocze R - ubranie drelichowe lub kombinezon R - obuwie robocze R - beret lub czapka O - koszula flanelowa KATEDRA MATERIA ÓW FUNKCJONALNYCH I NANOTECHNOLOGII Wszyscy pracownicy O - fartuch ochronny 3. obs³uguj¹cy tokarkê pracuj¹cy przy promieniowaniu X 4 m. O - fartuch o³owiany 84 m. KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH i in ynieryjno- -techniczni R - fartuch roboczy KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN i in ynieryjno- -techniczni i in ynieryjno- -techniczni R - fartuch roboczy KATEDRA PODSTAW BEZPIECZEÑSTWA R - fartuch bia³y R - obuwie robocze 44

45 KATEDRA TECHNOLOGII MATERIA ÓW I MASZYN Nauczyciele akademiccy techniczni 3. Robotnicy R - fartuch drelichowy R - trzewiki R - beret lub czapka R - ubranie drelichowe lub fartuch R - trzewiki R - beret lub czapka O - koszula flanelowa R - ubranie drelichowe lub fartuch R - obuwie robocze R - beret lub czapka O - koszula flanelowa 45

46 46

47 WYDZIA NAUKI O YWNOŒCI Katedra Biochemii ywnoœci Katedra Biotechnologii ywnoœci 3. Katedra In ynierii i Aparatury Procesowej 4. Katedra Mikrobiologii Przemys³owej i ywnoœci 5. Katedra Mleczarstwa i Zarz¹dzania Jakoœci¹ 6. Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roœlinnych 7. Katedra Technologii i Chemii Miêsa 8. Katedra Towaroznawstwa i Badañ ywnoœci 9. Katedra Towaroznawstwa Przemys³owego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energi¹ 10. Katedra ywienia Cz³owieka 47

48 L.p. Stanowisko pracy i in ynieryjno- -techniczni in ynieryjno- -techniczni Zakres wyposa enia: R - odzie i obuwie robocze O - œrodki ochrony indywidualnej KATEDRA BIOCHEMII YWNOŒCI Okres u ywalnoœci: m. - miesi¹c o.z. - okres zimowy - do zu ycia R - fartuch bia³y laboratoryjny 6 m. KATEDRA BIOTECHNOLOGII YWNOŒCI R - fartuch ochronny R - fartuch ochronny KATEDRA IN YNIERII I APARATURY PROCESOWEJ Pracownik naukowo- -dydaktyczny R - fartuch roboczy bia³y R - fartuch roboczy bia³y R - fartuch roboczy O - fartuch gumowy nie bêd¹cy nauczycielami O - maska ochronna na twarz z pleksi (skóra-drelich) KATEDRA MIKROBIOLOGII PRZEMYS OWEJ I YWNOŒCI Pracownik naukowo- -dydaktyczny i in ynieryjno- -techniczny R - fartuch p³ócienny bia³y KATEDRA MLECZARSTWA I ZARZ DZANIA JAKOŒCI R - fartuch roboczy bia³y R - fartuch roboczy bia³y O - fartuch gumowy nie bêd¹cy nauczycielami O - maska ochronna na twarz z pleksi (skóra-drelich) dla prac. pracuj¹cych na Hali Technologicznej 6 m. 48

49 3. Zespo³u Ruchu i Obs³ugi Hali R - ubranie robocze drelichowe R - fartuch roboczy O - czapka lub beret R - buty robocze O - kurtka ocieplana ochronna R - fartuch roboczy bia³y 6 m. KATEDRA PRZETWÓRSTWA I CHEMII SUROWCÓW ROŒLINNYCH dydaktycznonaukowi, in ynieryjno- -techniczni R - fartuch laboratoryjny - 2 szt. Profesor R - fartuch laboratoryjny - 1 szt. KATEDRA TECHNOLOGII I CHEMII MIÊSA R - fartuch roboczy bia³y jednorazowe z pleksi R - obuwie robocze R - fartuch roboczy bia³y R - obuwie robocze O - fartuch gumowy nie jednorazowe bêd¹cy nauczycielami z pleksi O - maska ochronna na twarz z pleksi skóra-drelich KATEDRA TOWAROZNAWSTWA I BADAÑ YWNOŒ CI naukowodydaktyczni 6 m. 6 m. R - fartuch bia³y bawe³niany in ynieryjno- -techniczni R - fartuch bia³y bawe³niany 1 KATEDRA TOWAROZNAWSTWA PRZEMYS OWEGO, PODSTAW TECHNIKI ORAZ GOSPODARKI ENERGI i techniczni R - fartuch bia³y 49

50 Robotnik Pracownik naukowo- -dydaktyczny Pracownik in ynieryjno- -techniczny R - fartuch roboczy O - s³uchawki ochronne KATEDRA YWIENIA CZ OWIEKA R - fartuch laboratoryjny - 2 szt. R - obuwie profilaktyczne R - fartuch laboratoryjny - 2 szt. R - obuwie profilaktyczne 50

51 WYDZIA OCHRONY ŒRODOWISKA I RYBACTWA Katedra Biologii i Hodowli Ryb Katedra Biotechnologii w Ochronie Œrodowiska 3. Katedra Ekologii Stosowanej 4. Katedra Ichtiologii 5. Katedra In ynierii Ochrony Œrodowiska 6. Katedra Mikrobiologii Œrodowiskowej 7. Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego 51

52 L.p. Stanowisko pracy Zakres wyposa enia: R - odzie i obuwie robocze O - œrodki ochrony indywidualnej Okres u ywalnoœci: m. - miesi¹c o.z. - okres zimowy - do zu ycia KATEDRA BIOLOGII I HODOWLI RYB Wszyscy pracownicy Katedry O - kurtka ocieplana O - kurtka przeciwdeszczowa O - buty robocze (obuwie terenowe) O - pó³buty O - czapka ocieplana (dziana) R - fartuch p³ócienny R - fartuch laboratoryjny O - rêkawice ocieplane R - ubranie robocze (ocieplane) R - buty sportowe wysokie R - dresy KATEDRA BIOTECHNOLOGII W OCHRONIE ŒRODOWISKA naukowi i techniczni prowadz¹cy prace dydaktyczne i naukowe w terenie i w pracowni R - fartuch bia³y (wodery) O - kurtka ocieplana (lub kombinezon ocieplany) O - kurtka przeciwdeszczowa O - rêkawice ocieplane 6 m. naukowi i techniczni prowadz¹cy prace dydaktyczne i naukowe w terenie i w pracowni R - fartuch bia³y 6 m. 3. Pracownik obs³uguj¹cy sekretariat (komputer) R - fartuch bia³y 6 m. 52

53 Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Katedrze i in ynieryjno- -techniczni prowadz¹cy zajêcia i doœwiadczenia w terenie i w laboratorium KATEDRA EKOLOGII STOSOWANEJ O - kurtka i spodnie z membran¹ hydrofobow¹ O - dwuczêœciowy kombinezon wypornoœciowy R - kalosze gumowe wysokie R - gumofilce O - wodery O - buty terenowe trakingowe gumowe ocieplane ocieplane O - kapok R - fartuch na æwiczenia R - fartuch laboratoryjny R - dresy KATEDRA ICHTIOLOGII R - fartuch bia³y R - buty skórzane O - kurtka ocieplana O - kurtka p. deszczowa wodoodporna O - fartuchy przednie wodoodporne O - spodnie wodoodporne (spodniobuty) O - ochraniacze wodoodporne przedramienia O - polar O - spodnie robocze O - rêkawice neoprenowe O - maseczki ochronne do pracy przy odczynnikach O - obuwie typu chodaki do laboratorium 60 m. 60 m. 60 m. 60 m. 60 m. KATEDRA IN YNIERII OCHRONY ŒRODOWISKA i jn ynieryjno- -techniczni obs³uguj¹cy sekretariat O - fartuch bia³y R - buty profilaktyczne O - kurtka ocieplana O - kurtka p. deszczowa O - spodnie wodoodporne O - buty zimowe (gumofilce) O - buty gumowe O - rêkawice ocieplane 6 m. R - obuwie profilaktyczne 53

54 KATEDRA MIKROBIOLOGII ŒRODOWISKOWEJ, in ynieryjno- -techniczni R - fartuch laboratoryjny O - kurtka ocieplana O - buty ocieplane R - buty profilaktyczne R - obuwie gumowe KATEDRA RYBACTWA JEZIOROWEGO I RZECZNEGO i techniczni R - fartuch lekarski O - kurtka ocieplana O - kurtka wodoodporna O - wodery O - fartuch przedni wodoodporny O - ochraniacze wodoodporne przedramienia O - czapka uszatka (zima) O - czapka z daszkiem (lato) O - rêkawice kwasoodporne O - rêkawice neoprenowe O - polar O - buty ocieplane zimowe - wodoodporne O - bielizna termoaktywna O - spodnie robocze O - kombinezon roboczy O - maseczki ochronne do pracy przy odczynnikach O - obuwie typu chodaki do laboratorium 60 m. 60 m. 60 m. 54

55 JEDNOSTKI MIÊDZYWYDZIA OWE I OGÓLNOUCZELNIANE Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Ba³dach 3. Stacja Badawczo-Dydaktyczna w ê anach 4. Archiwum i Muzeum UWM 5. Dzia³ Telekomunikacji 6. Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe 7. Biblioteka Uniwersytecka 8. Centrum Studiów Ba³tyckich w E³ku 55

56 L.p. Stanowisko pracy Zakres wyposa enia: R - odzie i obuwie robocze O - œrodki ochrony indywidualnej Okres u ywalnoœci: m. - miesi¹c o.z. - okres zimowy - do zu ycia STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 3. dydaktyczni administracyjni obiektów sportowych R - komplety sportowe (spodenki + koszulka x 2 szt.) R - obuwie sportowe (wysokie) R - obuwie sportowe (niskie) O - kurtka ocieplana O - kurtka przeciwdeszczowa R - dresy O - rêkawiczki O - czapka R - obuwie sportowe (wysokie) R - obuwie sportowe (niskie) R - kurtka R - ubranie robocze R - kurtka p. deszczowa 18 m. STACJA DYDAKTYCZNO-BADAWCZA W BA DACH Kierownik produkcji, pracownik administracji, zootechnik i instruktor jazdy konnej R - fartuch O - kurtka ocieplana R - trzewiki 5 o.z. produkcji roœlinnej i zwierzêcej R - ubranie drelichowe lub fartuch ochronny R - trzewiki O - czapka ocieplana O - p³aszcz podgumowany O - buty filcowo-gumowe O - koszula flanelowa ocieplane O - kurtka ocieplana 18 m. 60 m. 56

57 STACJA BADAWCZO-DYDAKTYCZNA W Ê ANACH Kierownik produkcji rolniczej R - kurtka ocieplana R - fartuch R - pó³buty 3. produkcji rolniczej Technik pracownik do œwiadczalnictwa R - czapka ocieplana R - ubranie drelichowe O - fartuch drelichowy lub ubranie drelichowe R - ubranie ocieplane lub kurtka ocieplana O - ocieplacz lub kurtka ocieplana O - p³aszcz podgumowany R - buty - trzewiki przemys³owe R - koszula flanelowa R - buty gumowo-filcowe O - rêkawice ocieplane lub ochronne R - kurtka ocieplana O - fartuch bawe³niany lub stylonowy R- trzewiki O- rêkawice gumowe Archiwista Kierownik dzia³u i zastêpca ARCHIWUM I MUZEUM UWM R- fartuch roboczy O-rêkawice lateksowe O- maski twarzowe przeciwpy³owe DZIA TELEKOMUNIKACJI R - buty filcowo-gumowe O - kurtka przeciwdeszczowa R - ubranie drelichowe R - czapka R - trzewiki robocze Konserwator sieci R - ubranie ocieplane teleinformatycznej R - buty filcowo-gumowe i urz¹dzeñ stacyjnych R - kalosze R - koszula flanelowa O - kurtka przeciwdeszczowa 18 m. 57

58 CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE Administrator obiektu Technik akustyk 3. Informatyk R - trzewiki skórzane R - kurtka ocieplana R - kurtka przeciwdeszczowa R - fartuch roboczy O - kask ochronny O - szelki bezpieczeñstwa R - trzewiki skórzane R - kurtka ocieplana R - kurtka przeciwdeszczowa R - fartuch roboczy O - kask ochronny O - szelki bezpieczeñstwa R - fartuch roboczy R - trzewiki skórzane BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA Bibliotekarze pracownicy biblioteki i administracji na wszystkich stanowiskach obs³uguj¹cy komorê fumigacyjn¹ R - fartuch satynowy lub kretonowy (gumowe, drelichowe, bawe³niane) O - maski ochronne O - ubranie robocze dwuczêœciowe (impregnowane) R - fartuch roboczy O - kombinezon ochronny z kapturem (Tyvek Classic Model CHF5) w szczelnej oprawie elastycznej O - pó³maska przeciwpy³owa Eurmask Etna O - poch³aniacze do masek przeciwpy³owych (poch³aniacz Eurfilter 2004 AIBIE1K1 do pó³maski Eurmask Etna O - rêkawice neoprenowe CENTRUM STUDIÓW BA TYCKICH W E KU dozoru (portierzy, dozorcy) R - ubranie robocze lub kombinezon R - koszula flanelowa R - kurtka ocieplana R - trzewiki skórzano-gumowe R - kurtka przeciwdeszczowa R - fartuch R - kamizelka ocieplana R - buty profilaktyczne 58

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 22 lutego 2013 roku

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 22 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 10/201 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 lutego 201 roku zmieniające zarządzenie Nr 1/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego w Kielcach z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2012 WÓJTA GMINY ROGOWO - KIEROWNIKA URZĘDU GMINY ROGOWO. z dnia 6 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2012 WÓJTA GMINY ROGOWO - KIEROWNIKA URZĘDU GMINY ROGOWO. z dnia 6 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 12/2012 WÓJTA GMINY ROGOWO - KIEROWNIKA URZĘDU GMINY ROGOWO z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad korzystania ze środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 11 lutego 2008 roku. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 11 lutego 2008 roku. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 11.08.2003 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy Załącznik nr 1 Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy L.p. Grupa zawodowa Jednostka organizacyjna Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zakres wyposażenia

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zakres wyposażenia Załącznik 1 do zarządzenia nr 120 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30.12.2015r. w spawie środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego na stanowiskach pracy i nauki w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 84/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dn. 27.07.2015

Zarządzenie nr 84/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dn. 27.07.2015 Zarządzenie nr 84/2015 z dn. 27.07.2015 w sprawie: przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 24/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 6 czerwca 2014 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 24/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 6 czerwca 2014 roku Z a r z ą d z e n i e Nr /2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieŝy i obuwia roboczego oraz przydziału środków

Bardziej szczegółowo

Tabele norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla stanowisk pracy w Akademii Morskiej w Gdyni

Tabele norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla stanowisk pracy w Akademii Morskiej w Gdyni Dział I. Stanowiska ogólne Lp. Stanowisko pracy Zakres wyposażenia Przewidywany Uwagi okres używalności 1 2 3 4 5 1. Pracownik archiwum 1. R - fartuch roboczy 36 O - rękawice ochronne d.z. O - maseczka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 NORMY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEśY

Załącznik nr 2 NORMY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEśY Załącznik nr 2 NORMY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEśY I OBUWIA ROBOCZEGO LP. STANOWISKO PRACY ZAKRES WYPOSAśENIA OKRES UśYWALNOŚCI BUDYNKI DYDAKTYCZNE. DOMY AKADEMICKIE I STUDENCKIE.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 81/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 81/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zarządzenie nr 81/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/2011 z dnia 19 lipca 2011 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYDZIAŁU PRACOWNIKOM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

ZASADY PRZYDZIAŁU PRACOWNIKOM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 16 stycznia 2012 r. ZASADY PZYDZIAŁU PACOWNIKOM ŚODKÓW OCHONY INDYWIDUALNEJ OAZ ODZIEŻY I OBUWIA OBOCZEGO w Starostwie Powiatowym w

Bardziej szczegółowo

Tabele norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla stanowisk pracy w Akademii Morskiej w Gdyni

Tabele norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla stanowisk pracy w Akademii Morskiej w Gdyni Zał. Nr 1 do Zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej z dnia 01.09.2011 zmiana z dnia 05.02.2012 Tabele norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla stanowisk

Bardziej szczegółowo

Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej Lp. Stanowisko rodzaj wykonywanej pracy Zakres wyposażenia O środki ochrony indywidualnej R odzież i obuwie robocze

Bardziej szczegółowo

Zakres wyposaŝenia R odzieŝ i obuwie robocze O odzieŝ ochronna i sprzęt ochrony osobistej

Zakres wyposaŝenia R odzieŝ i obuwie robocze O odzieŝ ochronna i sprzęt ochrony osobistej Załącznik do zarządzenia nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2013r. L.p. T a b e l a norm przydziału odzieŝy i obuwia roboczego oraz odzieŝy ochronnej i sprzętu

Bardziej szczegółowo

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Lp. Stanowisko rodzaj wykonywanej pracy Zakres wyposażenia: O środki ochrony indywidualnej R odzież i obuwie robocze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 16/14 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim Z dnia 17 września 2014 roku W sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy

Zarządzenie nr 16/14 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim Z dnia 17 września 2014 roku W sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Zarządzenie nr 16/14 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim Z dnia 17 września 2014 roku W sprawie wprowadzenia egulaminu pracy 1. Na podstawie art. 104² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

i obuwia, które pracownik pierze i konserwuje we własnym zakresie. 7) Ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację zostaje wypłacony pracownikowi raz

i obuwia, które pracownik pierze i konserwuje we własnym zakresie. 7) Ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację zostaje wypłacony pracownikowi raz Zarządzenie Wójta Gminy Świerzno w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów dla pracowników Urzędu Gminy w Świerznie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 181 /BHP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 181 /BHP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 181 /BHP/2016 w sprawie: zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Słupsku środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej i obuwia. Na podstawie art. 237 6, art.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UWM

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UWM Kod finansowy JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UWM Nazwa jednostki WYDZIAŁY 0100 Wydział Bioinżynierii Zwierząt 0101 Dziekanat Wydziału Bioinżynierii Zwierząt 0102 Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 0103

Bardziej szczegółowo

Regulamin przydzielania pracownikom. Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie. środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,

Regulamin przydzielania pracownikom. Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie. środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, Regulamin przydzielania pracownikom Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków utrzymania higieny osobistej Na podstawie art. 237 6,237 7, 237 8,237

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Jaśliska z dnia 14 czerwca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Jaśliska z dnia 14 czerwca 2010r. I 6JT GMI nr JAŚ...ISKA ZARZĄDZENIE NR 4112010 Wójta Gminy Jaśliska z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Na podstawie art. 237 6-10

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1014/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1014/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 1014/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Gminy Nowa Ruda niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,

Bardziej szczegółowo

Tabela Przydziału Odzieży i Środków Ochrony Indywidualnej Obowiązująca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie

Tabela Przydziału Odzieży i Środków Ochrony Indywidualnej Obowiązująca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie Tabela Przydziału dzieży i Środków chrony Indywidualnej bowiązująca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie Zasady doboru i stosowania odzieży roboczej środków ochrony indywidualnej obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

TABELA PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO RODZAJ PRACY : KONSERWATOR

TABELA PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO RODZAJ PRACY : KONSERWATOR Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr Starosty Gryfińskiego z dnia 2007r. TABELA PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA RODZAJ PRACY : KONSERWATOR PRZECIWEDESZCZOWA ZIMOWA/LETNIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. (pieczątka Wykonawcy) .., dnia. Nr postępowania: ZP/120/055/D/15

Załącznik nr 2 do SIWZ. (pieczątka Wykonawcy) .., dnia. Nr postępowania: ZP/120/055/D/15 .. (pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 2 do SIWZ.., dnia. Nr postępowania: ZP/120/055/D/15 dotyczy: sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 16/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 30 marca 2012r.

Zarządzenie nr 16/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie nr 16/2012 w sprawie: zasad przydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 24 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Mirosławcu niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 41/2014 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 17 listopada 2014r.

ZARZĄDZENIE 41/2014 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 17 listopada 2014r. ZARZĄDZENIE 41/2014 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 22/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 22/2013/2014 Rektora u z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakładowej tabeli norm przydziału obuwia i odzieży roboczej, ochronnej, środków higieny osobistej oraz zasad prania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Stawiguda

Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Stawiguda Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Stawiguda w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów dla pracowników Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 769 i 1544 oraz z 2014 r. poz. 598 i

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 769 i 1544 oraz z 2014 r. poz. 598 i Zarządzenie nr 3/15 Głównego Inspektora Pracy z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania Państwowej Inspekcji Pracy Na podstawie art. 70 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24.2013 Wójta Gminy Parchowo z dnia 18 marca 2013r.

Zarządzenie Nr 24.2013 Wójta Gminy Parchowo z dnia 18 marca 2013r. Zarządzenie Nr.2013 z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy w Parchowie środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej

Bardziej szczegółowo

Zasady przydziału i użytkowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Zasady przydziału i użytkowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pracy z dnia 18.04.2011r.l Zasady gospodarowania i przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego ( służbowego), środków czystości oraz przydziału okularów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4a/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 17 lutego 2017 roku

Zarządzenie Nr 4a/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 17 lutego 2017 roku Zarządzenie Nr 4a/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie norm przydziału pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz osobom

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 65/2009 Rektora UŚ z dnia 13 lipca 2009 r. TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO L.p. Stanowisko pracy Zakres wyposażenia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Tyszowiec z dnia 10 marca 2017r.

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Tyszowiec z dnia 10 marca 2017r. Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Tyszowiec z dnia 10 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Tyszowcach środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2010 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 10 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 11/2010 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 10 marca 2010 r. Zarządzenie Nr 11/2010 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie ustalenia środków ochrony indywidualnej oraz rodzajów odzieŝy i obuwia roboczego, których

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku

Zarządzenie Nr 81/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku Zarządzenie Nr 81/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie struktury jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników IRZiBŻ PAN

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników IRZiBŻ PAN Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników IRZiBŻ PAN A. Oddział Biologii Rozrodu A pracownicy naukowi, B pracownicy

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 24/2017/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 30 czerwca 2017 r.

ZARZADZENIE NR 24/2017/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 30 czerwca 2017 r. ZARZADZENIE NR 24/2017/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO w sprawie zasad przydziału odzieży roboczej i środków czystości dla pracowników obsługi Urzędu Miejskiego oraz funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/15 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 16 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/15 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 16 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 14/15 WÓJTA GMINY GNOJNO w sprawie wprowadzenia norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej dla pracowników Urzędu Gminy w Gnojnie

Bardziej szczegółowo

Odzież robocza, Środki ochrony indywidualnej oraz środki czystości

Odzież robocza, Środki ochrony indywidualnej oraz środki czystości pieczęć zakładu pracy Odzież robocza, Środki ochrony indywidualnej oraz środki czystości Osoby uczestniczące w konsultacjach: 1..... 2..... Opiniowanie: 3..... Drezdenko 02.01.2015 r. Zarządzenie Nr Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej - wymagania prawne

Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej - wymagania prawne Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej - wymagania prawne Wymagania prawne Kodeks pracy: Art. 237 6. 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony

Bardziej szczegółowo

2. O kamizelka lub bluza ocieplana 3. O kurtka deszczowa wg potrzeb 4. R trzewiki profilaktyczne tekstylne

2. O kamizelka lub bluza ocieplana 3. O kurtka deszczowa wg potrzeb 4. R trzewiki profilaktyczne tekstylne Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kole TABELA NORM I ZASADY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KOLE Lp. 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 10 / 2015 r Kierownika Urzędu -Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 10 / 2015 r Kierownika Urzędu -Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 10 / 2015 r Kierownika Urzędu -Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy z dnia roku.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy z dnia roku. ZARZĄDZENIE Nr 27/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy z dnia 25.05.2017 roku. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży roboczej, napojów

Bardziej szczegółowo

Katedrai Zakład Anatomii Prawidłowej Katedra i Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej A 60 60 30 30 6 E. 1.

Katedrai Zakład Anatomii Prawidłowej Katedra i Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej A 60 60 30 30 6 E. 1. PLAN STUDIÓW rok akadem. 2015/16 WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Kierunek: analityka medyczna Rok: I Semestr: I II Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite magisterskie Czas trwania studiów: 10 semestrów

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

1. Nauczyciele Katedry, kliniki i zakłady akademiccy wymienione w załączniku do niniejszej tabeli. 2 szt. / 24 m. 24 m.

1. Nauczyciele Katedry, kliniki i zakłady akademiccy wymienione w załączniku do niniejszej tabeli. 2 szt. / 24 m. 24 m. Załącznik nr 1 Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy L.p. Grupa zawodowa 1. Nauczyciele Katedry, kliniki i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE

INFORMACJA O PROJEKCIE INFORMACJA O PROJEKCIE 1. Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2. Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Program Operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 22/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 stycznia 2017 r. Zarządzenie Nr 22/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz normy przydziału

Bardziej szczegółowo

2. Środki ochrony indywidualnej, obuwie i odzież robocza są przydzielane pracownikom i nauczycielom bezpłatnie i stanowią własność szkoły.

2. Środki ochrony indywidualnej, obuwie i odzież robocza są przydzielane pracownikom i nauczycielom bezpłatnie i stanowią własność szkoły. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Nr 2 im. St. Konarskiego w Bochni Regulamin przydzielania pracownikom pedagogicznym w Bochni środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24.07.2008 r.

Zarządzenie Nr 9/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24.07.2008 r. Zarządzenie Nr 9/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24.07.2008 r. w sprawie Regulaminu mundurowego StraŜy Miejskiej miasta Konina Na podstawie art.9 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997r o straŝach gminnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Parchowo z dnia 12 maja 2010 roku

Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Parchowo z dnia 12 maja 2010 roku Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Parchowo z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej i wypłaty ekwiwalentu za pranie

Bardziej szczegółowo

NORMY NALEŻNOŚCI PRZEDMIOTÓW WYPOSAŻENIA MUNDUROWEGO. Zestaw nr 1. dla policjantów laboratoriów kryminalistycznych. L.p. Przedmiot.

NORMY NALEŻNOŚCI PRZEDMIOTÓW WYPOSAŻENIA MUNDUROWEGO. Zestaw nr 1. dla policjantów laboratoriów kryminalistycznych. L.p. Przedmiot. NORMY NALEŻNOŚCI PRZEDMIOTÓW WYPOSAŻENIA MUNDUROWEGO Zestaw nr dla policjantów laboratoriów kryminalistycznych L.p. Przedmiot Jednostka miary Ilość / 24 Okres używalności w latach Uwagi a/ dla kierownictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 0050. 56.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i wypłacania ekwiwalentu

Bardziej szczegółowo

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów Ogólna ocena studiów Program studiów 3,70 Wykłady 3,47 Ćwiczenia 3,68 Prowadzący zajęcia 3,74 Poziom zajęć 3,78 Sposób prowadzenia zajęć 3,49 Podręczniki, skrypty 3,18 Rozkład zajęć 3,53 Wiedza teoretyczna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ORo /09 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 9 marca 2009r.

Zarządzenie nr ORo /09 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 9 marca 2009r. Zarządzenie nr ORo.05-9/09 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 marca 2009r. w sprawie: norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (służbowego, dyżurnego) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO 0130/57/2008 Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku

Bardziej szczegółowo

TABELA norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego

TABELA norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 Kanclerza Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 lutego 20 r. w sprawie zasad gospodarki odzieżą roboczą i ochronną oraz środkami ochrony indywidualnej i higieny osobistej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2015. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. z dnia

ZARZĄDZENIE NR 4/2015. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. z dnia ZAZĄDZENIE N 4/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu pieki Zdrowotnej w Kole z dnia 02.04.2015 w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów Ogólna ocena studiów Program studiów 3,74 Wykłady 3,47 Ćwiczenia 3,75 Prowadzący zajęcia 3,68 Poziom zajęć 3,86 Sposób prowadzenia zajęć 3,50 Podręczniki, skrypty 3,26 Rozkład zajęć 3,49 Wiedza teoretyczna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 134/Or/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 134/Or/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 134/Or/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle Na podstawie art. 104 2 1 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wójt (-) Jerzy Ulbin

Wójt (-) Jerzy Ulbin ZARZĄDZENIE NR 0050. 32.2013 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 27 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/115/2011 Wójta Gminy Tarnów z dnia 21 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/115/2011 Wójta Gminy Tarnów z dnia 21 lipca 2011 r. ZAZĄDZENIE Nr VI/5/20 Wójta Gminy Tarnów z dnia 2 lipca 20 r. w sprawie szczegółowego zakresu gospodarowania oieżą i obuwiem roboczym, wyposażeniem dodatkowym oraz katalogu norm przyiału oieży, obuwia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2008 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 12 lutego 2008 r.

Zarządzenie Nr 7/2008 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 12 lutego 2008 r. Zarządzenie Nr 7/2008 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia środków ochrony indywidualnej oraz rodzajów odzieŝy i obuwia roboczego, których

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje: 1. Wprowadzam tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,

zarządzam, co następuje: 1. Wprowadzam tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, vv cl) J nr Zarządzenie Nr 50.2015 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 kwietnia 2015, w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży roboczej, środków higieny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 18 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 18 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Szydłowcu oraz zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA / PROJEKT. Nr... na Dostawę odzieży ochronnej roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej

UMOWA / PROJEKT. Nr... na Dostawę odzieży ochronnej roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej Załącznik nr 4 UMOWA / PROJEKT Nr... na Dostawę odzieży ochronnej roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa Transportowego z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów Ogólna ocena studiów Program studiów 3,66 Wykłady 3,52 Ćwiczenia 3,73 Prowadzący zajęcia 3,75 Poziom zajęć 3,80 Sposób prowadzenia zajęć 3,61 Podręczniki, skrypty 3,34 Rozkład zajęć 3,58 Wiedza teoretyczna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13/2015 Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku z dnia 22 października 2015 r.

Zarządzenie nr 13/2015 Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku z dnia 22 października 2015 r. Zarządzenie nr 13/2015 z dnia 22 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

odzież - Magazyn Bielizny Szpitalne, (biorąc za podstawę wartość podaną przez firmę od której aktualnie odzież jest dzierżawiona)

odzież - Magazyn Bielizny Szpitalne, (biorąc za podstawę wartość podaną przez firmę od której aktualnie odzież jest dzierżawiona) - aktualizacja marzec 2012 (sprostowanie błędu) ZASADY GOSPODAROWANIA ODZIEŻĄ, OBUWIEM ROBOCZYM I OCHRONNYM ORAZŚRODKAMIOCHRONYIND~DUALNEJ w WSSz. im. dr WI. Biegańskiego w Łodzi. 1 Przydzielone pracownikowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/III/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 22 marca 2016r.

Zarządzenie Nr 1/III/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 22 marca 2016r. Zarządzenie Nr /III/206 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia marca 206r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia go oraz środków higieny

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYDZIAŁU PRACOWNIKOM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

ZASADY PRZYDZIAŁU PRACOWNIKOM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 października 2007r. ZASADY PRZYDZIAŁU PRACOWNIKOM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6/2013 Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 6/2013 Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 marca 2013 roku Zarządzenie nr 6/2013 Dyrektora Miejskiego Zarządu światy i Wychowania Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie: zasad przydzielania pracownikom odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA TABELA NORM ZAOPATRZENIA PRACOWNIKÓW OSiR W ODZIEŻ ROBOCZĄ ORAZ ODZIEŻ I SPRZĘT OCHRONY INDYWIDUALNEJ. 12 mc 12 mc 24 mc 12 mc

ZAKŁADOWA TABELA NORM ZAOPATRZENIA PRACOWNIKÓW OSiR W ODZIEŻ ROBOCZĄ ORAZ ODZIEŻ I SPRZĘT OCHRONY INDYWIDUALNEJ. 12 mc 12 mc 24 mc 12 mc ZAKŁADOWA TABELA NORM ZAOPATRZENIA PRACOWNIKÓW OSiR W ODZIEŻ ROBOCZĄ ORAZ ODZIEŻ I SPRZĘT OCHRONY INDYWIDUALNEJ Załącznik nr 11 do Regulaminu pracy Zarządzenie nr 7/2011 Dyrektora OSiR Olsztyn z dnia 05

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/46/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/46/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 120/46/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Tychy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ubioru

Bardziej szczegółowo

TABELA NALEZNOSCI. Zakres przedmiotriw: odziez i obuwie robocze, Srodki ochrony indyrvidualnej, Srodki higieny osobistej. 6. Mydlo H 2009 I m-c

TABELA NALEZNOSCI. Zakres przedmiotriw: odziez i obuwie robocze, Srodki ochrony indyrvidualnej, Srodki higieny osobistej. 6. Mydlo H 2009 I m-c .. _.':.., r Zal4cznik do zarz4dzenia rr JB Szefa gencji Bezpieczenstwa WewnQtrznego zdnia /a sie*pul-a- 2015 r. 0 TBEL NLEZNOSCI Lp. Stanowisko: sluibowe albo pracy Zakres przedmiotriw: odziez i obuwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

Załącznik nr 4a TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO Załącznik nr 4a TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO Lp. Nazwa stanowiska Zakres wyposażenia 1. 2. Administrator obiektów Bibliotekarz, pracownik biblioteki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej i odzieżą roboczą. Duszniki -Zdrój, 28 lutego 2011 r.

INSTRUKCJA. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej i odzieżą roboczą. Duszniki -Zdrój, 28 lutego 2011 r. Duszniki -Zdrój, 28 lutego 2011 r. INSTRUKCJA w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej i odzieżą roboczą. Duszniki-Zdrój, 2011 r. I.WSTĘP 1.Niniejsza instrukcja reguluje zasady przydzielania,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY Liczba porządkowa przypisana artykułowi w formularzu cenowym odpowiada liczbie porządkowej w opisie przedmiotu zamówienia.

FORMULARZ CENOWY Liczba porządkowa przypisana artykułowi w formularzu cenowym odpowiada liczbie porządkowej w opisie przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR ZP 02/2018 FORMULARZ CENOWY Liczba porządkowa przypisana artykułowi w formularzu cenowym odpowiada liczbie porządkowej w opisie przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - DOSTAWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 448/2010 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 20 października 2010 roku

Zarządzenie Nr 448/2010 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 20 października 2010 roku Zarządzenie Nr 448/2010 z dnia 20 października 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2016. Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 8 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 12/2016. Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 8 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry. zarządza:

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry. zarządza: ZARZĄDZENIE Nr 796/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 4.10.2013r. w sprawie zasad gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej. Na podstawie artykułów 237 6, 237

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 19 ZARZĄDZENIE NR 37 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 17 lipca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 19 ZARZĄDZENIE NR 37 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 17 lipca 2012 r. ccccc DZIENNIK URZĘDOWY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 19 ZARZĄDZENIE NR 37 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 3/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Grębocicach z dnia r.

Zarządzenie 3/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Grębocicach z dnia r. Zarządzenie 3/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Grębocicach z dnia 04.01.2013r. w sprawie zasad przydzielania i gospodarowania odzieżą ochronną i roboczą oraz wypłatą ekwiwalentu pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Wrocław 2011 Spis treści Słowo wstępne... 5 Dublany...11 Szkoła

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 35/2014 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2014 roku

Zarządzenie nr 35/2014 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2014 roku Zarządzenie nr 35/2014 Rektora niwersytetu konomicznego w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 52/2013 Rektora niwersytetu konomicznego w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 126/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 126/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 126/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przydzielania, wydawania oraz rozliczania środków ochrony indywidualnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA / PROJEKT. Nr... ZAKUP ODZIEŻY OCHRONNEJ ROBOCZEJ, OBUWIA ROBOCZEGO I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

UMOWA / PROJEKT. Nr... ZAKUP ODZIEŻY OCHRONNEJ ROBOCZEJ, OBUWIA ROBOCZEGO I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ Załącznik nr 4 UMOWA / PROJEKT Nr... na ZAKUP ODZIEŻY OCHRONNEJ ROBOCZEJ, OBUWIA ROBOCZEGO I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa Transportowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

T a b e l a norm przydziału odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej dla pracowników Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

T a b e l a norm przydziału odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej dla pracowników Akademii Rolniczej we Wrocławiu. L.p. T a b e l a norm przydziału odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej dla pracowników Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Stanowisko pracy Zakres wyposażenia R odzież i obuwie robocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 lutego 2012 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 88/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2001

ZARZĄDZENIE Nr 5/2001 ZARZĄDZENIE Nr 5/2001 Dyrektora CKU w Sieradzu w sprawie ustalenia norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników oświaty 1. Rodzaj odzieży roboczej i ochronnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 5 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 5 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYDZIAŁU PRACOWNIKOM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY WE FROMBORKU

ZASADY PRZYDZIAŁU PRACOWNIKOM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY WE FROMBORKU Załącznik Nr 3 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku ZASADY PRZYDZIAŁU PRACOWNIKOM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY WE FROMBORKU

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo