BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25"

Transkrypt

1 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT: TEMAT PRACY: BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PROJEKT RENOWACJI ZABYTKOWEJ KAMIENIARKI WN TRZ ORAZ ODTWORZENIA DRZWI OBROTOWYCH W BUDYNKU MEN umowa z dnia opracowanie 3/16-NZ/09 PROJEKTANT: WSPÓ PRACA: mgr in. arch. Marta Pinkiewicz Wo niakowska upr. nr Wa-979/94 za w. konserw. 300/95/PSOZ mgr in. arch. Przemys aw Wo niakowski upr. nr St 1785/73 za w. konserw. 301/95/PSOZ mgr Bart omiej Wo niakowski tech. Pawe Kalbarczyk stud. Maciej Kachel Warszawa, listopad 2009

2 ZAWARTO OPRACOWANIA Cz opisowa: 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Za o enia projektowe 4. Opis stanu istniej cego 5. Stwierdzone rodzaje zniszcze kamienia 6. Konserwacja elementów z marmuru 7. Wej cie i hall w skrzydle bocznym 8. Drzwi obrotowe w przedsionku skrzyd a bocznego 9. BIOZ Dokumenty 1. Uprawnienia zawodowe Projektantów 2. Aktualne za wiadczenie o przynale no ci Projektantów do OIA 3. O wiadczenie projektantów Serwis fotograficzny Cz rysunkowa Rys. 1 Przekrój poziomy hallu i przedsionka poziom przyziemia skala 1:25 Rys. 2 Widok hallu ciana wschodnia skala 1:25 Rys. 3 Widok hallu ciana po udniowa i pó nocna skala 1:25 Rys. 4 Widok hallu i klatek schodowych ciana zachodnia skala 1:25 Rys. 5 Widok hallu kolumnada strona zachodnia skala 1:25 Rys. 6 Widok hallu kolumnada strona wschodnia skala 1:25 Rys. 7 Widok hallu ciana po udniowa i pó nocna skala 1:25 Rys. 8 Rzuty klatki schodowej I strona pó nocna skala 1:25 Rys. 9 Przekroje klatki schodowej I strona pó nocna skala 1:25 Rys. 10 Przekroje klatki schodowej I strona pó nocna skala 1:25 Rys. 11 Rzuty klatki schodowej II strona po udniowa skala 1:25 Rys. 12 Przekroje klatki schodowej II strona po udniowa skala 1:25 Rys. 13 Przekroje klatki schodowej II strona po udniowa skala 1:25 Rys. 14 Rzuty klatki schodowej III strona po udniowa skala 1:25 Rys. 15 Przekroje klatki schodowej III strona po udniowa skala 1:25 Rys. 16 Przekroje klatki schodowej III strona po udniowa skala 1:25 Rys. 17 Hall w skrzydle bocznym inwentaryzacja rzut i przekrój skala 1:50 Rys. 18 Hall w skrzydle bocznym projekt rzut, przekrój i detal nakrywy kana u C.O. skala 1:50; 1:10 Rys. 19 Hall w skrzydle bocznym drzwi obrotowe rzut i przekroje skala 1:25

3 BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 25 PROJEKT RENOWACJI ZABYTKOWEJ KAMIENIARKI WN TRZ ORAZ ODTWORZENIA DRZWI OBROTOWYCH W BUDYNKU MEN 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa, zawarta w dn r. pomi dzy zamawiaj cym Ministerstwem Edukacji Narodowej a wykonawc - Pracowni Rewaloryzacji Architektury Nowy Zamek Inwentaryzacja marmurowych schodów, posadzek i ok adzin ciennych wraz z analiz ich stanu technicznego, wykonana przez autorów projektu. Wytyczne Zamawiaj cego. 2. ZAKRES OPRACOWANIA Remont konserwatorski kamieniarki wn trz: - g ówny hall wej ciowy z przedsionkiem i schodami na parter, - dwie klatki schodowe z piwnicy na III pi tro, - klatka schodowa z parteru na II pi tro, - hall i przedsionek w skrzydle bocznym Projekt odtworzenia drzwi obrotowych w przedsionku skrzyd a bocznego 3. ZA O ENIA PROJEKTOWE Budynek wpisany do rejestru zabytków (decyzja nr A-816, z dnia r.) jest znakomitym przyk adem monumentalnej architektury z lat Nowo-klasycystyczny styl o elementach modernistycznych, konsekwentnie znalaz swe odbicie we wszystkich elementach budynku, zarówno w rozwi zaniach architektonicznych jak i w detalach wn trz. Przedmiotem dokumentacji jest remont konserwatorski ok adzin marmurowych hallu i schodów w budynku MEN przy Al. Szucha w Warszawie, oraz odtworzenie drewnianych drzwi obrotowych w hallu bocznego wej cia do skrzyd a wschodniego. Zgodnie ze zleceniem zadaniem projektowym jest przywrócenie pierwotnego stanu obiektu, przede wszystkim g ównego hallu wej ciowego. Z uwagi na wyczerpanie kamienio omu Szewce,z którego z o y wykonano gros ok adzin marmurowych, brakuj ce (lub bezpowrotnie zniszczone) elementy proponuje si odtworzy ze zdemontowanych elementów bocznego wej cia. Pomieszczenia bocznego wej cia, obecnie nieu ytkowane, uleg y zniszczeniu. Znaczna ilo elementów nie zachowa a si, b d jest uszkodzona. Z tego wzgl du, wobec niemo no ci rekonstrukcji z materia u pierwotnego, projekt przewiduje uzupe nienia kamieniarki w wej ciu bocznym innym rodzajem marmurów o cechach zbli onych do kamienia pierwotnego. Uwaga: w stopniach schodowych s zamocowane uchwyty do pr tów do przytrzymywania chodników. Projekt przewiduje zachowanie ich jako reliktów.

4 Przed wykonaniem remontu konserwatorskiego ok adzin kamiennych nale y dokona modernizacji instalacji, które mog kolidowa lub powodowa zniszczenie kamieniarki. Dotyczy to przede wszystkim grzejników i instalacji CO. Wskazane jest równie wykonanie projektu aran acji i wyko czenia wn trz w celu usuni cia wtórnych elementów ingeruj cych w zabytkowy wystrój obiektu (obudowa grzejników, lady itp.) 4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO Ok adziny cian hallu g ównego i przedsionka grub. 2cm max wielko p yty 155x92cm - marmur typu Szewce. Brak 1 p yty ciennej w przedsionku. Schody na parter - stopnice 35x401x4cm, w klatkach bocznych 33x165x4cm. Na spocznikach dekoracyjne ornamenty dwukolorowe. Posadzka z p yt 55x55x4cm marmur typu Szewce i Bolechowice z podzia ami szer 10cm z marmuru czarnego prawdopodobnie kresowego. Coko y balustrad z marmuru szarobr zowego z bia ym u yleniem prawdopodobnie kresowego. W przedsionku wej cia bocznego rysunek posadzki wyznacza usytuowanie nieistniej cych obecnie drzwi obrotowych. W hallu bocznym posadzka z p yt 48x44x4cm z podzia ami z marmuru czarnego szer 10cm. W posadzce kana rewizyjny c.o. Na filarach ok adzina z p yt 120x60x2cm oraz 120x42x2. Brak ok adziny po jednej stronie filara. 5. STWIERDZONE RODZAJE ZNISZCZE KAMIENIA Na skutek prawie stuletniej eksploatacji, zniszcze wojennych oraz z ej konserwacji w ci gu ostatnich 50 lat kamie utraci poler, pokrywaj go nierównomierne resztki past i zabrudze, wyst puj liczne ubytki spowodowane starciem powierzchni i uszkodzenia mechaniczne. Wyst puj równie zniszczenia maj ce charakter uszkodze strukturalnych. Niektóre p yty wykazuj g uchy pog os oznaczaj cy odspojenie od pod o a. Stan zachowania wymaga dzia a przywracaj cych trwa o techniczn i warto ci estetyczne. Korozja powierzchniowa kamienia ( uszczenie) Wysolenia na ca ej powierzchni p yty P kni cia p yt Drobne sp kania Ubytki mechaniczne Ubytki na skutek mocowania do cian elementów obcych (gabloty, tablice og osze ) Odspojenia p yt W stopnicach fleki z innego kamienia. Zabrudzenia preparatami do czyszczenia drewnianych pod óg.

5 6. KONSERWACJA ELEMENTÓW Z MARMURU Projektowany zakres prac konserwatorskich : Pozyskanie p yt ciennych z filarów w hallu boczny: p yty po podklejeniu papierem odcina od s upa. Pozyskanie materia u do reperacji schodów demonta stopnic i p yt posadzki w hallu bocznym. Usuni cie starych fleków ze stopnic. Usuni cie starych kitów. Oczyszczenie i pog bienie nieszczelnych fug. Delikatne wykucie ca kowicie zniszczonych p yt ciennych. Zabezpieczenie posadzek, stopni na okres prac konserwacyjnych ok adzin ciennych, które zostan wykonane w piewrszej kolejno ci. Zabezpieczenie wykona z mi kkiej p yty i folii p cherzykowej, a nast pnie przykrytej twardymi p ytami umo liwiaj cymi korzystanie z biegów schodów bez niebezpiecze stwa uszkodzenia marmuru. Umycie wod i oczyszczenie mechaniczne metod le Gommage powierzchni kamienia z warstw past i impregnatów niewiadomego rodzaju. Zastosowanie rodków chemicznych mog oby spowodowa penetracj impregnatów i zabrudze w g b struktury kamienia, powoduj c nieodwracalne skutki. Wzmocnienie os abionych miejsc preparatem krzemoorganicznym. Miejsca, w których uski marmuru odspajaj si ods aniaj c sproszkowan struktur kamienia, wykona iniekcj preparatu do wzmacniania wst pnego Funcosil 300 firmy Remmers poprzez powolne zapuszczanie strzykawk preparatu w os abione miejsce. Przewidywany zakres oko o 5m 2. Podklejanie usek, miejsc odspajaj cych si i p kni wykona przy u yciu ywic poliestrowych firmy Akemi Marmorkitt 1000, Universal Struktur. Nale y rozrobi ma ilo kleju i posmarowa sklejan powierzchni. Delikatnie docisn usuwaj c nadmiar kleju. Przewidywany zakres oko o 5m 2. Wykonanie nowych fleków w stopnicach z materia u z odzysku - w pierwszej kolejno ci w biegach schodowych z hallu na parter, nast pnie na I pi tro. Stosowa klej np. MAXIT Marmur Fix./Relo Flexkleber. Po wyczerpaniu marmuru odzyskanego stosowa materia nowy, dobrany do koloru i rysunku marmuru stopnic. Sposób wykonania fleków:

6 Ubytki, szpary, szczeliny i otwory po kotwach wype ni masami szpachlowymi firmy Akemi Marmorkitt 1000 Transparent L Spezial o konsystencji g stej i Marmorkitt 1000, Transparent L Spezial Wasserhell. Przy zastosowaniu odpowiednich pigmentów, daj one technologicznie estetyczn i trwa imitacj marmurów, któr mo na szlifowa, polerowa i pó niej, w trakcie u ytkowania, nas cza tymi samymi rodkami piel gnacyjnymi co oryginalny marmur. Przewidywany zakres oko o 120dcm 2. Brakuj ce fugi i spoiny nowych p yt wykona preparatami firmy Akemi Marmorsilicon o odpowiednio dobranym kolorze. Po oczyszczeniu, monta u, wzmocnieniu i uzupe nieniu elementów marmurowych szlifowa powierzchni szlifierkami o nak adkach z papierów ciernych o coraz drobniejszych frakcjach, pocz wszy od frakcji , a do frakcji Zakres prac 100 % powierzchni posadzki i schodów. Ca powierzchni impregnowa preparatem firmy Akemi Stein Impragnierung, który pog bi kolor i zabezpieczy przed brudem i wilgoci. Ca o powierzchni wypolerowa mechanicznie. Mosi ne elementy do mocowania na schodach dywanów oczy ci metod mechaniczn, z zabezpieczeniem kamienia. Nie nale y stosowa rodków chemicznych, co mog oby spowodowa zniszczenie kamienia. Uwaga: konserwacj kamienia powierzy renomowanej firmie specjalistycznej i wykonywa pod nadzorem uprawnionego konserwatora. 7. WEJ CIE I HALL W SKRZYDLE BOCZNYM Projekt przewiduje zachowanie posadzki w przedsionku oraz na pode cie wraz z ok adzinami cianek podestu. Konserwacja elementów zachowanych j.w. Demonta stopnic schodowych i posadzki na poziomie piwnic oraz ok adziny s upów do wykorzystania w cz ci g ównej budynku. Wykonanie nowych stopnic na wzór istniej cych z marmuru podobnego kolorystycznie do istniej cego typu np. Bolechowice. Wykonanie nowej posadzki z marmuru j.w. oraz z marmuru czarnego z bia ym u yleniem. Ze wzgl du na obecno na rynku bogatego wyboru kamienia dobór w nadzorze autorskim przed przyst pieniem do robót. Wykonanie przekrycia kana u c.o. nakrywami z marmuru jak posadzka. Wykonanie ok adzin filarów z nowego materia u. 8. DRZWI OBROTOWE W PRZEDSIONKU W SKRZYDLE BOCZNYM Projekt przewiduje odtworzenie drzwi obrotowych wg wzoru drzwi oryginalnych. W podr czniku Poradnik Budowlany dla Architektów prof. Zdzis awa M cze skiego, który jest projektantem budynku MEN, istnieje rysunek drzwi obrotowych, który przyj to za wzór. Drzwi drewniane ramowe, szklone, z drewna d bowego I kl. klejonego. Szk o bezpieczne grub. 4mm. Wyko czenie drzwi bejcowa na kolor drzwi zewn trznych, lakierowa lakierem bezbarwnym modyfikowanym renomowanej firmy. Uchwyty z rur mosi nych Ø30mm.

7 Drzwi zaprojektowano jako manualne, o obrotowa zainstalowana w miejscu zdefiniowanym wg wzoru w posadzce. Przewiduje si zastosowanie mechanizmu ustawiaj cego skrzyd a w pozycji optymalnego otwarcia. Ze wzgl du na wymiary przedsionka drzwi te maj najmniejsz mo liw szeroko (180cm) i nie ma mo liwo ci ich sk adania. W celu osadzenia drzwi nale y podku ciany na ok. 4cm. Wykonanie drzwi obrotowych nale y powierzy renomowanej firmie specjalistycznej. Uwaga: drzwi obrotowe nie mog by stosowane na drodze ewakuacyjnej 9. INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA I. Zakres robót zamierzenia budowlanego Wykonanie remontu konserwatorskiego g ównego hallu wej ciowego z przedsionkiem i schodami na parter Wykonanie remontu konserwatorskiego dwóch klatek schodowych z piwnicy na III pi tro oraz jednej z parteru na II pi tro Wykonanie i monta drzwi obrotowych w wiatro apie skrzyd a bocznego. Wykonanie nowych stopni i posadzki kamiennej w skrzydle bocznym.. II. Kolejno wykonywania robót Roboty b d wykonywane w funkcjonuj cym budynku, w zwi zku z tym kolejno wykonywania poszczególnych elementów nale y uzgodni z Zamawiaj cym. III. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu budowy mog ce stworzy zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. Rodzaj zadania nie wymaga zagospodarowania dzia ki i nie stwarza zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. W czasie realizacji nie przewiduje si wyst powania elementów i sytuacji które w sposób bezpo redni lub po redni mog yby stanowi zagro enie dla ycia i zdrowia robotników i osób postronnych. Zabezpieczenie budowy b dzie wykonane zgodnie z obowi zuj cymi normami, Prawem Budowlanym oraz przepisami bhp i ppo. IV. Przewidywane zagro enia mog ce wyst pi w czasie robót. W trakcie realizacji nie przewiduje si wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. Przewidziano szkolenie pracowników w zakresie przestrzegania przepisów bhp na terenie budowy. Szkolenie przeprowadza kierownik budowy. V. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj cych niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonawstwa robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie w tym zabezpieczaj cych bezpieczn i sprawn komunikacj, umo liwiaj c szybk ewakuacj na wypadek po aru, awarii i innych zagro e.

8 a. Roboty budowlano-monta owe musz by wykonywane zgodnie z postanowieniami; 1. Rozporz dzenia ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych z dnia w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 113 poz. 930) 2. Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.844) 3. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia ) b. Winny by przestrzegane w szczególno ci nast puj ce zasady: 1. W czasie realizacji prac budowlanych stosowa nale y materia y, maszyny i urz dzenia techniczne posiadaj ce atesty i wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 2. Wszyscy pracownicy budowy maj posiada wiadectwa przeszkolenia w zakresie obowi zuj cych przepisów bhp i san-epid. na stanowisku pracy. 3. Osoby nie b d ce pracownikami, uczestnikami procesu produkcyjnego budowy mog porusza si po terenie budowy tylko w obecno ci przedstawiciela wykonawcy. 4. W celu unikni cia zanieczyszcze i nadmiernej degradacji rodowiska nale y przestrzega wymogów zawartych w ustawie z dnia Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) która jest dokumentem porz dkuj cym polskie prawo ekologiczne i gospodark odpadami. 5. Dla zapewnienia warunków bezpiecznej pracy nale y stosowa : bariery ochronne i balustrady w miejscach niebezpiecznych dla pracowników o wietlenie podstawowe i ewakuacyjne dróg transportowych o wietlenie stanowisk pracy kaski ochronne okulary i maski ochronne przy pracach tego wymagaj cych obuwie ochronne zgodne z charakterem wykonywanych prac r kawice ochronne nauszniki d wi koch onne przy pracach g o nych szelki bezpiecze stwa ubrania ochronne stosownie do wykonywanych prac i pory roku 6. Wszyscy pracownicy zobowi zani s do stosowania w a ciwej, okre lonej przepisami, posiadaj cej atesty i znak bezpiecze stwa odzie y ochronnej roboczej i sprz tu ochrony osobistej. aden z pracowników zatrudnionych na budowie nie mo e porusza si na terenie budowy bez kasku ochronnego. Odzie robocza oraz kaski ochronne powinny posiada logo firmy i okre lon kolorystyk, chroni ce stopy przed urazami mechanicznymi. 7. W zale no ci od rodzaju wykonywanych prac i zagro e nale y stosowa odpowiednie rodki ochrony osobistej: przy pracy w ha asie Z> 85 db (A) indywidualne ochronniki s uchu przy pracy w zapyleniu maski przeciwpy owe przy pracach gdzie wyst puj odpryski lub zagro enia dla oczu- okulary ochronne 8. Wymagania dodatkowe konieczne dla spe nienia zabezpieczenia budowy i osobistego: w miejscach stanowi cych szczególne zagro enie po arowe nale y ustawi ga nice i zapewni dost p do wody (hydranty)

9 podczas przegl dów BHP sprawdza pomieszczenia socjalne, biurowe i magazynowe pod k tem stanu zagro enia po arowego zapewni dost p do telefonu i spisu telefonów alarmowych sprawdzi czy urz dzenia elektryczne zosta y dodatkowo uziemione, przeprowadzone zosta y badania skuteczno ci zerowania i rezystancji obwodów elektrycznych. rozdzielnie elektryczne winny by zamkni te na k ódki- klucze od k ódek przechowywane w biurze budowy konserwacja i obs uga urz dze mo e by prowadzona wy cznie przez osoby posiadaj ce odpowiednie uprawnienia wy czniki odcinaj ce dop ywu energii elektrycznej winny by w miejscach atwo dost pnych w sytuacji konieczno ci szybkiego wy czenia 9. Kadra in ynieryjno-techniczna zobowi zana jest wyposa y teren budowy w odpowiedni ilo tablic informacyjnych, znaków ostrzegawczych bhp informuj cych o gro cym niebezpiecze stwie oraz wyposa y budow w niezb dny sprz t ga niczy. 10. Wszelkie tablice i znaki ostrzegawcze winny by umieszczone w widocznych miejscach i trwale zamocowane. Sprz t ochrony ppo. powinien by sprawny, atestowany i posiada legalizacj producenta.

10 Warszawa, listopad 2009r. O WIADCZENIE O wiadczamy, e: Projekt renowacji zabytkowej kamieniarki wn trz oraz odtworzenia drzwi obrotowychw budynku MEN Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 25 zosta wykonany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa, w szczególno ci: prawa budowlanego, prawa o zamówieniach publicznych, zawart umow, zasadami wiedzy technicznej i normami. O wiadczamy, e jest wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma s u y. Projektanci: - mgr in. arch. Marta Pinkiewicz Wo niakowska upr. nr Wa-979/94, za w. konserw. 300/95/PSOZ - mgr in. arch. Przemys aw Wo niakowski upr. nr St 1785/73, za w. konserw. 301/95/PSOZ - mgr sztuki Bart omiej Wo niakowski

11 HALL G ÓWNY Fot. 1. Widok ogólny

12 Fot. 3. Hall schody na parter i posadzka Fot. 2. Hall filar, schody na parter i cokó balustrady

13 Fot. 4. Hall schody na parter ubytki uzupe nione marmurem o innym kolorze Fot. 5. Hall - posadzka podestu - widoczny flek z ciemniejszego marmuru

14 Fot. 6. Hall mechaniczne zniszczenia ok adziny ciennej Fot. 7. Hall zniszczenia ok adziny filara

15 PRZEDSIONEK Fot. 8. Przedsionek wysolenia i brakuj ca p yta cienna Fot. 9. Przedsionek posadzka widoczne lady po zdj tej wyk adzinie

16 Fot. 10. Przedsionek p yty zniszczone przez wysolenia Fot. 11. Przedsionek wysolenia i flek w posadzce

17 KLATKA SCHODOWA PÓ NOCNA Fot. 12. Klatka schodowa pó nocna I pi tro Fot. 13. Klatka schodowa pó nocna I pi tro cokó balustrady

18 Fot. 14. Klatka schodowa pó nocna schody na I pi tro Fot. 15. Klatka schodowa pó nocna podest

19 Fot. 16. Klatka schodowa pó nocna schody mi dzy II a III pi trem Fot. 17. Klatka schodowa pó nocna schody mi dzy parterem a piwnic Widoczne fleki, lady po odklejonej wyk adzinie i pr ty do dywanów

20 KLATKA SCHODOWA PO UDNIOWA Fot. 18. Klatka schodowa po udniowa schody mi dzy parterem a I pi trem Fot. 19. Klatka schodowa po udniowa schody mi dzy I a II pi trem

21 Fot. 20. Klatka schodowa po udniowa podest mi dzy I a II pi trem Fot. 21. Klatka schodowa po udniowa schody mi dzy II a IIIpi trem

22 Fot. 22. Klatka schodowa po udniowa zniszczenia mechaniczne coko u balustrady w piwnicy Fot. 22. Klatka schodowa po udniowa zniszczenia stopni i balustrady

23 KLATKA SCHODOWA NR 3 Fot. 23. Klatka schodowa nr 3 parter Fot. 24. Klatka schodowa nr 3 mi dzy parterem a I pi trem

24 Fot. 25. Klatka schodowa nr 3 podest Fot. 26. Klatka schodowa nr 3 I pi tro

25 Fot. 27 Schody w hallu skrzyd a bocznego Fot. 28. Posadzka pod nieistniej cymi drzwiami obrotowymi w przedsionku w skrzydle bocznym

26 Fot. 29 Ok adzina ciany przy schodach w hallu skrzyd a bocznego Fot. 30 Fragment posadzki wn ka na wycieraczk w hallu skrzyd a bocznego

27 Fot. 31 Filar w hallu skrzyd a bocznego Fot. 32 Posadzka i kana CO w hallu skrzyd a bocznego

28 Fot. 33 Uszkodzenia posadzki po wymianie bramek w hallu g ównym przy schodach po udniowych. Fot. 34 Uszkodzenia posadzki po wymianie bramek w hallu g ównym przy filarze po udniowym.

29 Fot. 35 Uszkodzenia posadzki po wymianie bramek w hallu g ównym przy filarze po udniowym. Fot. 36 Uszkodzenia posadzki po wymianie bramek w hallu g ównym przy filarze pó nocnym.

30

31

32

33

34

35

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY WOJNICZA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ

BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY WOJNICZA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu Ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, tel. fax. ( 48 12) 637 27 79, 623 93 45 e-mail: altrans@altrans.krakow.pl NIP: 677-102-11-38 REGON: 350689654

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Nazwa inwestycji i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Załącznik nr 2 Proponowana kolejność realizacji poszczególnych etapów rozbiórki -budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA ul. H. Sienkiewicza 3 w Warszawie Działka nr 26 obręb 50310 Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWA PROTELKOM

FIRMA PROJEKTOWA PROTELKOM Siedziba: 41-910 Bytom, ul. Chorzowska 27b/8 Biuro: 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 115 / (32) 247-07-14 501-175-605 protelkom@interia.pl KONCEPCJE PROJEKTY: BUDOWLANE WYKONAWCZE Instalacje wykrywania i

Bardziej szczegółowo

B. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

B. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) B. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 1. Podstawa opracowania 1.1. Projekt budowlano wykonawczy kanalizacji sanitarnej. 1.2. Art. 20 ust.1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3.

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 4. Wskazanie elementów

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zlec. 1/P/06/2008 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu : Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie budowlanego Ul. Traugutta 1 - dz.nr 96,obręb O-5. Inwestor

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI. VII. RYSUNKI TECHNICZNE rys. nr 1 str. nr 11-12 Mapa sytuacyjna 1:500 str. nr 11 1. Rzut parteru 1:100 str.

ZAWARTOŚĆ TECZKI. VII. RYSUNKI TECHNICZNE rys. nr 1 str. nr 11-12 Mapa sytuacyjna 1:500 str. nr 11 1. Rzut parteru 1:100 str. ZAWARTOŚĆ TECZKI I. KARTA TYTUŁOWA str. nr 1 II. SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI str. nr 2 III. DANE OGÓLNE str. nr 3 1. Podstawy formalno prawne 2. Dane ewidencyjne IV. OPIS TECHNICZNY str. nr 4-5 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 2.0. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZABEZPIECZEŃ

OPIS TECHNICZNY 2.0. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZABEZPIECZEŃ 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZABEZPIECZENIA MIEJSC ZIMOWANIA I ROZRODU NIETOPERZY W REZERWACIE PRZYRODY NIETOPEREK PODZIEMIA I DZIAŁKI FORTECZNE MIĘDZYRZECKIEGO REJONU UMOCNIONEGO 1.0. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne Anita Wilczyńska-Pracownia Architektury PROSPERITA 81-524 GDYNIA, ul. Goplany 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-US UGOWEGO PRZY UL. KOLEJOWA 25 W CHOJNOWIE

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-US UGOWEGO PRZY UL. KOLEJOWA 25 W CHOJNOWIE PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr in. Jaros aw Miko ajczyk 59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10a tel. kom. 502-296-226 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka TRAFFIC Pracownia Projektowa Dróg i Mostów mgr inż. Maciej Giers, 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Roweckiego Grota 9/1, tel. 510-168-863 NIP 758 210 24 68, Regon 141928879 INFORMACJA BiOZ Opracowanie: BUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

Klatka schodowa od ul. Jasnej Kontynuacja przebudowy 2014

Klatka schodowa od ul. Jasnej Kontynuacja przebudowy 2014 Klatka schodowa od ul. Jasnej Kontynuacja przebudowy 2014 Obiekt budowlany: Filharmonia Narodowa w Warszawie ul. Jasna 5 - Architektura wnętrz Inwestor: Zleceniodawca: Filharmonia Narodowa w Warszawie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA OBIEKT: ADRES : INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AUTOR OPRACOWANIA REMONT DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU LISTONOSZY POCZTY POLSKIEJ SA Lokalizacja: GRÓJEC Al. Niepodległości 6 działka nr ewid. 3294 obręb 0001 Grójec Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ EGZ. - nr 1 PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ Zabudowa przeciwpożarowa klatki schodowej w budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.... Temat opracowania Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYTUŁ OPRACOWANIA: Wymiana okien i drzwi w Hali Sportowej LOKALIZACJA INWESTYCJI: Łódź, ul. Północna 36 INWESTOR: Klub Sportowy Społem 91-045 Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ROZBIÓRKA NIEUŻYTKOWANYCH ZDEWASTOWANYCH BUDYNKÓW WARSZTATOWO MAGAZYNOWYCH USYTUOWANYCH NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KAŁUSA 29 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - WIREK

Bardziej szczegółowo

MIA MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MIA MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MIA MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA BIURA ADRES: ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław BRANŻA: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ 1 RODZAJ PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ PRZEGLĄDU NR 1/BIBL/2014 PROTOKOŁU DATA 18/06/2014 WYKONANIA OBIEKT Budynek użyteczności publicznej ADRES Szubin, Kcyńska 11 WŁAŚCICIEL LUB Rejonowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR ZAKRES OPRACOWANIA BUDYNEK URZĘDU MIASTA W STALOWEJ WOLI ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola URZĄD MIASTA W STALOWEJ

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Woźniakowska 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJĄCY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych PI 15/NNI33/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2. PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI ADRES INWESTYCJI: Wola Wydrzyna dz. nr ewid. 75 INWESTOR: Gmina Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA: 07.2014 r. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ODDZIELEŃ POŻAROWYCH DRZWIAMI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.

PROJEKT TECHNICZNY ODDZIELEŃ POŻAROWYCH DRZWIAMI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ. PROJEKT TECHNICZNY ODDZIELEŃ POŻAROWYCH DRZWIAMI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ. Obiekt MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE POŁUDNIOWE PIWNICE PAŁACU Adres 02 958 Warszawa ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 Branża Ochrona

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna i rzeczowy zakres robót

Specyfikacja techniczna i rzeczowy zakres robót Załącznik nr 1 do SIWZ Spółdzielnia Mieszkaniowa WIDOK 30-147 Kraków, ul. Na Błonie 7 Specyfikacja techniczna i rzeczowy zakres robót I. Określenie przedmiotu zamówienia 1. Specyfikacja na remont instalacji

Bardziej szczegółowo

Ekoenergia Silesia SA

Ekoenergia Silesia SA Załącznik nr 5 do Wytycznych do przetargu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wykonania: Remont i przebudowa powierzchni biurowych na kondygnacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632. Instalacje elektryczne. ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno

PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632. Instalacje elektryczne. ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno USŁUGI ELEKTRYCZNE PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632 NAZWA OPRACOWANIA : Instalacje elektryczne OBIEKT : Budynek Urzędu Miejskiego w Pieniężnie Remont

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa i adres obiektu: BUDYNEK USŁUGOWY UL. STRAŻACKA 1 44-264 ŚWIERKLANY Nazwa i adres zamawiającego: URZĄD GMINY ŚWIERKLANY UL. ŚWIERKLAŃSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Archigraf MICHAŁ BRUTKOWSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA: ul. J. Rosołą 58 lokal 113, 02-786 Warszawa, tel./fax:0224468089, e-mail: pracownia@archigraf.eu, e-mail: mb@archigraf.eu PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL. Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax.

P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL. Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax. P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax. (0-48) 385-09-57 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Rozbudowa budynku remizy straŝackiej, ADRES

Bardziej szczegółowo

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej aluminiowej w budynku przy ul. Piaskowej 9 i 11 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD Spis treści Podstawa opracowania... 3 Zakres opracowania... 3 1. Przedmiot i cel opracowania.... 4 2. Ogólna charakterystyka istniejącego obiektu.... 4 3. Stan techniczny mostu.... 4 4. Zakres i sposób

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO PROJEKTOWANIE I NADZÓR 76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO INWESTOR: GMINA MIEJSKA ŁEBA

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES OBIEKTU: OPORÓWKO GMINA KRZEMIENIEWO DZ. NR 30 INWESTOR: URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO BRAN A: ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKIE; gmina Olszówka (obręb Głębokie; arkusz 1; działka nr 125/10)

GŁĘBOKIE; gmina Olszówka (obręb Głębokie; arkusz 1; działka nr 125/10) BIURO PROJEKTÓW;; NADZORÓW;; KIEROWANIA ROBOTAMI I KOSZTORYSOWANIA -- Zbiigniiew Rattajjczyk ull.. Włłocłławska 7//4;; 62--600 Kołło //0--507//142801 PROJEKT BUDOWLANY na wykonaniie odbudowy sttawów ii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. robót budowlanych 1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dotycząca: robót remontowo - budowlanych Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciechowice etap

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: 1. UWAGI OGÓLNE Do samodzielnej pracy przy na stanowisku sprzątaczki może przystąpić pracownik który uzyskał dopuszczenie do pracy przez bezpośredniego przełożonego oraz: posiada ważne przeszkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA OBIEKT PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ADRES Gdynia, ul. Unruga 53 INWESTOR Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53 JEDNOSTKA PROJEKTOWA OPRACOWANIE AUTORZY Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT BUDOWLANY -

- PROJEKT BUDOWLANY - - PROJEKT BUDOWLANY - OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny ADRES OBIEKTU: Leszno ul. B. Chrobrego 25/6 INWESTOR: MZBK Leszno ul. Dekana 10 TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PBS Dit Ryszard Przybył 62-300 Września ul. Kościuszki 60/4 tel. 502 174 480, fax 061 640 13 81 e-mail pbsdit@interia.pl projekty dróg, ulic, placów, zjazdów oraz nadzory nad robotami drogowymi PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Utwardzenie terenu przed budynkiem OSP Pełczyska 13 na działce nr ewid. 410, obręb Solca Wielka, gmina Ozorków

Utwardzenie terenu przed budynkiem OSP Pełczyska 13 na działce nr ewid. 410, obręb Solca Wielka, gmina Ozorków Załącznik nr 13 Utwardzenie terenu przed budynkiem OSP Pełczyska 13 na działce nr ewid. 410, obręb Solca Wielka, gmina Ozorków INWESTOR: Gmina Ozorków AUTOR OPRACOWNIA: Projektował: Mgr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

podmiotów zewnętrznych o zagrożeniach i warunkach wykonywania prac na terenie PKM S.A. oraz koordynacji tych prac. PKM/BHP - 01

podmiotów zewnętrznych o zagrożeniach i warunkach wykonywania prac na terenie PKM S.A. oraz koordynacji tych prac. PKM/BHP - 01 Strona: 1 z 5 i warunkach wykonywania prac - Gdańsk 25 rok Strona: 2 z 5 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 3 2. Cel instrukcji 3 3. Zakres obowiązywania 3 4. Wymagania bhp przed rozpoczęciem pracy 3 5. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 02 Kod CPV 45 262 100-2 RUSZTOWANIA. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 02 Kod CPV 45 262 100-2 RUSZTOWANIA. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 02 Kod CPV 45 262 100-2 RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA LUDZI

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA LUDZI Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958 NIP 754-242-14-40 REGON 532303190 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Nazwa i adres budowy: Remont budynku mieszkalnego dwurodzinnego w miejscowości Wielgie, gmina Zbójno w województwie kujawsko-pomorskim. Kod

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE: Oświadczamy, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE: Oświadczamy, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. projektowanie architektoniczne,nadzory budowlane i konsultacje,eksport usług projektowych arch. DARIUSZ FUŁEK, arch. JANUSZ CZARNIECKI, arch. IRENEUSZ PODOLSKI tel. 75-732 - 61-12 konto: BZ WBK S.A. o

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 2

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 2 Łódź, dnia 8 lutego 2013 r. Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście Centrum II 90-019 Łódź. ul. Dowborczyków 5 tel. (42) 253 64 19 fax (42) 253 64 22 www.centrum2.com3.pl ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STUDIO DŹWIĘKU W ASP KATOWICE

PROJEKT STUDIO DŹWIĘKU W ASP KATOWICE PROJEKT STUDIO DŹWIĘKU W ASP KATOWICE OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Studio dźwięku Katowice, ul. Koszarowa Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach PROJEKT : ARCHITEKTURA : STUDIO ARCHITEKTURY, 41 813 ZABRZE, UL.

Bardziej szczegółowo

budynku Domu Studenckiego DS-1 ADRES INWESTYCJI: Warszawa, ul. Konarskiego 1 INWESTOR: upr. bud. St 550/81

budynku Domu Studenckiego DS-1 ADRES INWESTYCJI: Warszawa, ul. Konarskiego 1 INWESTOR: upr. bud. St 550/81 NAZWA INWESTYCJI: Zjazd gospodarczy do piwnic budynku Domu Studenckiego DS-1 ADRES INWESTYCJI: Warszawa, ul. Konarskiego 1 TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt napraw i modernizacji zjazdu INWESTOR: Akademia Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I MURKÓW OPOROWYCH OD STRONY UL. ŻURAWIEJ I PARKINGOWEJ PRZY BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I MURKÓW OPOROWYCH OD STRONY UL. ŻURAWIEJ I PARKINGOWEJ PRZY BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO Jednostka projektowa Wiktoria Projekty i Realizacje Wiktoria Malińska ul. Lebiodowa 13D, 04-674 Warszawa Obiekt BUDYNEK SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY - ŚRÓDMIEŚCIA w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ARANŻACJA WNĘTRZ - WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ... 4

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ARANŻACJA WNĘTRZ - WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ... 4 SPIS ZAWARTOŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.1 Formalna... 3 1.2 Merytoryczna... 3 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ARANŻACJA WNĘTRZ - WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ... 4 3.1 Pomieszczenie 0/01 KOMUNIKACJA...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI PLACU PRZY NADLEŚNICTWIE SMOLARZ

PROJEKT MODERNIZACJI PLACU PRZY NADLEŚNICTWIE SMOLARZ PROJEKT MODERNIZACJI PLACU PRZY NADLEŚNICTWIE SMOLARZ Inwestor: Adres: Autor projektu: Data opracowania Podpis autora Nadleśnictwo Smolarz w Kleśnie Klesno 3, 66-530 Drezdenko mgr inż. Katarzyna Grzegorz.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA ADRES INWESTYCJI: 34-532 JURGÓW

Bardziej szczegółowo

Development Design Sp. z o.o. PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA MIEJSKIEGO

Development Design Sp. z o.o. PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA MIEJSKIEGO OBIEKT: RATUSZ MIEJSKI TEMAT: BRANŻA: PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA OGÓLNOBUDOWLANA STADIUM: KOSZTORYS INWESTOR: ADRES : GMINA MIEJSKA SŁUPSK ul. Plac Zwycięstwa 3 76 200 Słupsk ul. Plac

Bardziej szczegółowo

!!! Protokół z okresowej kontroli rocznej / pięcioletniej * stanu technicznego elewacji budynku mieszkalnego. Informacje ogólne o budynku: Wysokość:

!!! Protokół z okresowej kontroli rocznej / pięcioletniej * stanu technicznego elewacji budynku mieszkalnego. Informacje ogólne o budynku: Wysokość: Data kontroli: Protokół z okresowej kontroli rocznej / pięcioletniej * stanu technicznego elewacji budynku mieszkalnego Data następnej kontroli: Informacje ogólne o budynku: Nazwa, funkcja: Adres: Właściciel

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O PRZYZNANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEśNOŚCI DO ZIIB I Ekspertyza techniczna stanu budynku 1. Przedmiot, cel

Bardziej szczegółowo

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PFU-3 Część informacyjna 1 PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ZAWARTOŚĆ PFU-3: 1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2 Inne informacje

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. Jolanty Kepler PROJEKT ALTANY Pi tek ul. Rynek 16

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. Jolanty Kepler PROJEKT ALTANY Pi tek ul. Rynek 16 PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. Jolanty Kepler 90-629 ÓDZ, ul Lipowa 26/2 tel./fax. /o-42/ 636-46-70 jkepler@interia.pl V. PROJEKT ALTANY Adres obiektu : PI TEK dz nr 855, 879, 853/4 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w m. Bieganowo wraz ze skrzyŝowaniem z drogą powiatową nr 2922P PROJEKT ZMIANY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Budowa drogi gminnej w m. Bieganowo wraz ze skrzyŝowaniem z drogą powiatową nr 2922P PROJEKT ZMIANY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Budowa drogi gminnej w m. Bieganowo wraz ze skrzyŝowaniem z drogą powiatową nr 2922P PROJEKT ZMIANY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. 2 OPIS INWESTYCJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Karta uzgodnień 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Renowację kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina Etap II.

WYJAŚNIENIA. Renowację kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina Etap II. Konin, dnia 18.12.2013r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: WYJAŚNIENIA Renowację kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina Etap II. Nr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn Zamierzenie budowlane Przebudowa mostu przez rzekę Tarczynkę (JNI 0109684) w ciągu drogi powiatowej nr 2855W w km 0+161,00 w miejscowości Tarczyn. Nr działek 850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Nazwa i adres budowy: Remont budynku mieszkalnego kilkurodzinnego w miejscowości Buczek 13, gmina Bobrowo w województwie kujawsko-pomorskim.

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA mgr inż. Krzysztof Halaba, Słupsk, ul. Tuwima 22a tel.:609-147455 UZUPEŁNIENIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA mgr inż. Krzysztof Halaba, Słupsk, ul. Tuwima 22a tel.:609-147455 UZUPEŁNIENIE PROJEKT BUDOWLANY UZUPEŁNIENIE Temat Obiekt Adres budowy Branża Inwestor PROJEKT REMONTU BUDYNKU URZĘDU GMINY W DAM- NICY DZ. NR 127 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE BUDYNEK URZĘDU GMINY 76-231 DAMNICA, UL. GÓRNA

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 330690-2014 z dnia 2014-10-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostarczenie wraz z montażem przez Wykonawcę Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI A. CZ OPISOWA

SPIS TRE CI A. CZ OPISOWA SPIS TRE CI A. CZ OPISOWA Za czniki: 1. Za wiadczenie projektanta nr ZAP/IE/0005/07. 2. Uprawnienia budowlane projektanta nr 144/SZ/80. 3. Za wiadczenie sprawdzaj cego nr ZAP/IE/2803/01. 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

AUTORZY PROJEKTU IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

AUTORZY PROJEKTU IMIĘ I NAZWISKO PODPIS USSŁŁUGI I PPRROJ JEEKKTTOWEE KALMAR MARCIIN MACIIEJJEWSKII PPONI IŃSSKKI IEEGO 88//2277,, 8888- -110000 Innoowrrooccł I łaaw NIPP 555566- -222255- -3355- -5599 TEMAT OBIEKT teel t ll..(005522) ) 33553300332277,,

Bardziej szczegółowo

KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś

KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00.01 KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś str.1 2 Specyfikacja zawiera: 1. Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 16. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012

INFORMACJA NR 16. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 INFORMACJA NR 16 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. Nr: 829/09/08 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. ST 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie Zarząd Powiatu ul. Grunwaldzka 19A, 14-100 Ostróda

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie Zarząd Powiatu ul. Grunwaldzka 19A, 14-100 Ostróda Nazwa i adres inwestora: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie Zarząd Powiatu ul. Grunwaldzka 19A, 14-100 Ostróda Nazwa i adres Jednostki Projektowej: Lider: Partner: OCSC Sp. z o.o. ul. Targowa 24,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĄD GMINY CZERWONAK Poznań 20.08.2007 r. 8 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Wykorzystana

Bardziej szczegółowo