BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25"

Transkrypt

1 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT: TEMAT PRACY: BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PROJEKT RENOWACJI ZABYTKOWEJ KAMIENIARKI WN TRZ ORAZ ODTWORZENIA DRZWI OBROTOWYCH W BUDYNKU MEN umowa z dnia opracowanie 3/16-NZ/09 PROJEKTANT: WSPÓ PRACA: mgr in. arch. Marta Pinkiewicz Wo niakowska upr. nr Wa-979/94 za w. konserw. 300/95/PSOZ mgr in. arch. Przemys aw Wo niakowski upr. nr St 1785/73 za w. konserw. 301/95/PSOZ mgr Bart omiej Wo niakowski tech. Pawe Kalbarczyk stud. Maciej Kachel Warszawa, listopad 2009

2 ZAWARTO OPRACOWANIA Cz opisowa: 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Za o enia projektowe 4. Opis stanu istniej cego 5. Stwierdzone rodzaje zniszcze kamienia 6. Konserwacja elementów z marmuru 7. Wej cie i hall w skrzydle bocznym 8. Drzwi obrotowe w przedsionku skrzyd a bocznego 9. BIOZ Dokumenty 1. Uprawnienia zawodowe Projektantów 2. Aktualne za wiadczenie o przynale no ci Projektantów do OIA 3. O wiadczenie projektantów Serwis fotograficzny Cz rysunkowa Rys. 1 Przekrój poziomy hallu i przedsionka poziom przyziemia skala 1:25 Rys. 2 Widok hallu ciana wschodnia skala 1:25 Rys. 3 Widok hallu ciana po udniowa i pó nocna skala 1:25 Rys. 4 Widok hallu i klatek schodowych ciana zachodnia skala 1:25 Rys. 5 Widok hallu kolumnada strona zachodnia skala 1:25 Rys. 6 Widok hallu kolumnada strona wschodnia skala 1:25 Rys. 7 Widok hallu ciana po udniowa i pó nocna skala 1:25 Rys. 8 Rzuty klatki schodowej I strona pó nocna skala 1:25 Rys. 9 Przekroje klatki schodowej I strona pó nocna skala 1:25 Rys. 10 Przekroje klatki schodowej I strona pó nocna skala 1:25 Rys. 11 Rzuty klatki schodowej II strona po udniowa skala 1:25 Rys. 12 Przekroje klatki schodowej II strona po udniowa skala 1:25 Rys. 13 Przekroje klatki schodowej II strona po udniowa skala 1:25 Rys. 14 Rzuty klatki schodowej III strona po udniowa skala 1:25 Rys. 15 Przekroje klatki schodowej III strona po udniowa skala 1:25 Rys. 16 Przekroje klatki schodowej III strona po udniowa skala 1:25 Rys. 17 Hall w skrzydle bocznym inwentaryzacja rzut i przekrój skala 1:50 Rys. 18 Hall w skrzydle bocznym projekt rzut, przekrój i detal nakrywy kana u C.O. skala 1:50; 1:10 Rys. 19 Hall w skrzydle bocznym drzwi obrotowe rzut i przekroje skala 1:25

3 BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 25 PROJEKT RENOWACJI ZABYTKOWEJ KAMIENIARKI WN TRZ ORAZ ODTWORZENIA DRZWI OBROTOWYCH W BUDYNKU MEN 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa, zawarta w dn r. pomi dzy zamawiaj cym Ministerstwem Edukacji Narodowej a wykonawc - Pracowni Rewaloryzacji Architektury Nowy Zamek Inwentaryzacja marmurowych schodów, posadzek i ok adzin ciennych wraz z analiz ich stanu technicznego, wykonana przez autorów projektu. Wytyczne Zamawiaj cego. 2. ZAKRES OPRACOWANIA Remont konserwatorski kamieniarki wn trz: - g ówny hall wej ciowy z przedsionkiem i schodami na parter, - dwie klatki schodowe z piwnicy na III pi tro, - klatka schodowa z parteru na II pi tro, - hall i przedsionek w skrzydle bocznym Projekt odtworzenia drzwi obrotowych w przedsionku skrzyd a bocznego 3. ZA O ENIA PROJEKTOWE Budynek wpisany do rejestru zabytków (decyzja nr A-816, z dnia r.) jest znakomitym przyk adem monumentalnej architektury z lat Nowo-klasycystyczny styl o elementach modernistycznych, konsekwentnie znalaz swe odbicie we wszystkich elementach budynku, zarówno w rozwi zaniach architektonicznych jak i w detalach wn trz. Przedmiotem dokumentacji jest remont konserwatorski ok adzin marmurowych hallu i schodów w budynku MEN przy Al. Szucha w Warszawie, oraz odtworzenie drewnianych drzwi obrotowych w hallu bocznego wej cia do skrzyd a wschodniego. Zgodnie ze zleceniem zadaniem projektowym jest przywrócenie pierwotnego stanu obiektu, przede wszystkim g ównego hallu wej ciowego. Z uwagi na wyczerpanie kamienio omu Szewce,z którego z o y wykonano gros ok adzin marmurowych, brakuj ce (lub bezpowrotnie zniszczone) elementy proponuje si odtworzy ze zdemontowanych elementów bocznego wej cia. Pomieszczenia bocznego wej cia, obecnie nieu ytkowane, uleg y zniszczeniu. Znaczna ilo elementów nie zachowa a si, b d jest uszkodzona. Z tego wzgl du, wobec niemo no ci rekonstrukcji z materia u pierwotnego, projekt przewiduje uzupe nienia kamieniarki w wej ciu bocznym innym rodzajem marmurów o cechach zbli onych do kamienia pierwotnego. Uwaga: w stopniach schodowych s zamocowane uchwyty do pr tów do przytrzymywania chodników. Projekt przewiduje zachowanie ich jako reliktów.

4 Przed wykonaniem remontu konserwatorskiego ok adzin kamiennych nale y dokona modernizacji instalacji, które mog kolidowa lub powodowa zniszczenie kamieniarki. Dotyczy to przede wszystkim grzejników i instalacji CO. Wskazane jest równie wykonanie projektu aran acji i wyko czenia wn trz w celu usuni cia wtórnych elementów ingeruj cych w zabytkowy wystrój obiektu (obudowa grzejników, lady itp.) 4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO Ok adziny cian hallu g ównego i przedsionka grub. 2cm max wielko p yty 155x92cm - marmur typu Szewce. Brak 1 p yty ciennej w przedsionku. Schody na parter - stopnice 35x401x4cm, w klatkach bocznych 33x165x4cm. Na spocznikach dekoracyjne ornamenty dwukolorowe. Posadzka z p yt 55x55x4cm marmur typu Szewce i Bolechowice z podzia ami szer 10cm z marmuru czarnego prawdopodobnie kresowego. Coko y balustrad z marmuru szarobr zowego z bia ym u yleniem prawdopodobnie kresowego. W przedsionku wej cia bocznego rysunek posadzki wyznacza usytuowanie nieistniej cych obecnie drzwi obrotowych. W hallu bocznym posadzka z p yt 48x44x4cm z podzia ami z marmuru czarnego szer 10cm. W posadzce kana rewizyjny c.o. Na filarach ok adzina z p yt 120x60x2cm oraz 120x42x2. Brak ok adziny po jednej stronie filara. 5. STWIERDZONE RODZAJE ZNISZCZE KAMIENIA Na skutek prawie stuletniej eksploatacji, zniszcze wojennych oraz z ej konserwacji w ci gu ostatnich 50 lat kamie utraci poler, pokrywaj go nierównomierne resztki past i zabrudze, wyst puj liczne ubytki spowodowane starciem powierzchni i uszkodzenia mechaniczne. Wyst puj równie zniszczenia maj ce charakter uszkodze strukturalnych. Niektóre p yty wykazuj g uchy pog os oznaczaj cy odspojenie od pod o a. Stan zachowania wymaga dzia a przywracaj cych trwa o techniczn i warto ci estetyczne. Korozja powierzchniowa kamienia ( uszczenie) Wysolenia na ca ej powierzchni p yty P kni cia p yt Drobne sp kania Ubytki mechaniczne Ubytki na skutek mocowania do cian elementów obcych (gabloty, tablice og osze ) Odspojenia p yt W stopnicach fleki z innego kamienia. Zabrudzenia preparatami do czyszczenia drewnianych pod óg.

5 6. KONSERWACJA ELEMENTÓW Z MARMURU Projektowany zakres prac konserwatorskich : Pozyskanie p yt ciennych z filarów w hallu boczny: p yty po podklejeniu papierem odcina od s upa. Pozyskanie materia u do reperacji schodów demonta stopnic i p yt posadzki w hallu bocznym. Usuni cie starych fleków ze stopnic. Usuni cie starych kitów. Oczyszczenie i pog bienie nieszczelnych fug. Delikatne wykucie ca kowicie zniszczonych p yt ciennych. Zabezpieczenie posadzek, stopni na okres prac konserwacyjnych ok adzin ciennych, które zostan wykonane w piewrszej kolejno ci. Zabezpieczenie wykona z mi kkiej p yty i folii p cherzykowej, a nast pnie przykrytej twardymi p ytami umo liwiaj cymi korzystanie z biegów schodów bez niebezpiecze stwa uszkodzenia marmuru. Umycie wod i oczyszczenie mechaniczne metod le Gommage powierzchni kamienia z warstw past i impregnatów niewiadomego rodzaju. Zastosowanie rodków chemicznych mog oby spowodowa penetracj impregnatów i zabrudze w g b struktury kamienia, powoduj c nieodwracalne skutki. Wzmocnienie os abionych miejsc preparatem krzemoorganicznym. Miejsca, w których uski marmuru odspajaj si ods aniaj c sproszkowan struktur kamienia, wykona iniekcj preparatu do wzmacniania wst pnego Funcosil 300 firmy Remmers poprzez powolne zapuszczanie strzykawk preparatu w os abione miejsce. Przewidywany zakres oko o 5m 2. Podklejanie usek, miejsc odspajaj cych si i p kni wykona przy u yciu ywic poliestrowych firmy Akemi Marmorkitt 1000, Universal Struktur. Nale y rozrobi ma ilo kleju i posmarowa sklejan powierzchni. Delikatnie docisn usuwaj c nadmiar kleju. Przewidywany zakres oko o 5m 2. Wykonanie nowych fleków w stopnicach z materia u z odzysku - w pierwszej kolejno ci w biegach schodowych z hallu na parter, nast pnie na I pi tro. Stosowa klej np. MAXIT Marmur Fix./Relo Flexkleber. Po wyczerpaniu marmuru odzyskanego stosowa materia nowy, dobrany do koloru i rysunku marmuru stopnic. Sposób wykonania fleków:

6 Ubytki, szpary, szczeliny i otwory po kotwach wype ni masami szpachlowymi firmy Akemi Marmorkitt 1000 Transparent L Spezial o konsystencji g stej i Marmorkitt 1000, Transparent L Spezial Wasserhell. Przy zastosowaniu odpowiednich pigmentów, daj one technologicznie estetyczn i trwa imitacj marmurów, któr mo na szlifowa, polerowa i pó niej, w trakcie u ytkowania, nas cza tymi samymi rodkami piel gnacyjnymi co oryginalny marmur. Przewidywany zakres oko o 120dcm 2. Brakuj ce fugi i spoiny nowych p yt wykona preparatami firmy Akemi Marmorsilicon o odpowiednio dobranym kolorze. Po oczyszczeniu, monta u, wzmocnieniu i uzupe nieniu elementów marmurowych szlifowa powierzchni szlifierkami o nak adkach z papierów ciernych o coraz drobniejszych frakcjach, pocz wszy od frakcji , a do frakcji Zakres prac 100 % powierzchni posadzki i schodów. Ca powierzchni impregnowa preparatem firmy Akemi Stein Impragnierung, który pog bi kolor i zabezpieczy przed brudem i wilgoci. Ca o powierzchni wypolerowa mechanicznie. Mosi ne elementy do mocowania na schodach dywanów oczy ci metod mechaniczn, z zabezpieczeniem kamienia. Nie nale y stosowa rodków chemicznych, co mog oby spowodowa zniszczenie kamienia. Uwaga: konserwacj kamienia powierzy renomowanej firmie specjalistycznej i wykonywa pod nadzorem uprawnionego konserwatora. 7. WEJ CIE I HALL W SKRZYDLE BOCZNYM Projekt przewiduje zachowanie posadzki w przedsionku oraz na pode cie wraz z ok adzinami cianek podestu. Konserwacja elementów zachowanych j.w. Demonta stopnic schodowych i posadzki na poziomie piwnic oraz ok adziny s upów do wykorzystania w cz ci g ównej budynku. Wykonanie nowych stopnic na wzór istniej cych z marmuru podobnego kolorystycznie do istniej cego typu np. Bolechowice. Wykonanie nowej posadzki z marmuru j.w. oraz z marmuru czarnego z bia ym u yleniem. Ze wzgl du na obecno na rynku bogatego wyboru kamienia dobór w nadzorze autorskim przed przyst pieniem do robót. Wykonanie przekrycia kana u c.o. nakrywami z marmuru jak posadzka. Wykonanie ok adzin filarów z nowego materia u. 8. DRZWI OBROTOWE W PRZEDSIONKU W SKRZYDLE BOCZNYM Projekt przewiduje odtworzenie drzwi obrotowych wg wzoru drzwi oryginalnych. W podr czniku Poradnik Budowlany dla Architektów prof. Zdzis awa M cze skiego, który jest projektantem budynku MEN, istnieje rysunek drzwi obrotowych, który przyj to za wzór. Drzwi drewniane ramowe, szklone, z drewna d bowego I kl. klejonego. Szk o bezpieczne grub. 4mm. Wyko czenie drzwi bejcowa na kolor drzwi zewn trznych, lakierowa lakierem bezbarwnym modyfikowanym renomowanej firmy. Uchwyty z rur mosi nych Ø30mm.

7 Drzwi zaprojektowano jako manualne, o obrotowa zainstalowana w miejscu zdefiniowanym wg wzoru w posadzce. Przewiduje si zastosowanie mechanizmu ustawiaj cego skrzyd a w pozycji optymalnego otwarcia. Ze wzgl du na wymiary przedsionka drzwi te maj najmniejsz mo liw szeroko (180cm) i nie ma mo liwo ci ich sk adania. W celu osadzenia drzwi nale y podku ciany na ok. 4cm. Wykonanie drzwi obrotowych nale y powierzy renomowanej firmie specjalistycznej. Uwaga: drzwi obrotowe nie mog by stosowane na drodze ewakuacyjnej 9. INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA I. Zakres robót zamierzenia budowlanego Wykonanie remontu konserwatorskiego g ównego hallu wej ciowego z przedsionkiem i schodami na parter Wykonanie remontu konserwatorskiego dwóch klatek schodowych z piwnicy na III pi tro oraz jednej z parteru na II pi tro Wykonanie i monta drzwi obrotowych w wiatro apie skrzyd a bocznego. Wykonanie nowych stopni i posadzki kamiennej w skrzydle bocznym.. II. Kolejno wykonywania robót Roboty b d wykonywane w funkcjonuj cym budynku, w zwi zku z tym kolejno wykonywania poszczególnych elementów nale y uzgodni z Zamawiaj cym. III. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu budowy mog ce stworzy zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. Rodzaj zadania nie wymaga zagospodarowania dzia ki i nie stwarza zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. W czasie realizacji nie przewiduje si wyst powania elementów i sytuacji które w sposób bezpo redni lub po redni mog yby stanowi zagro enie dla ycia i zdrowia robotników i osób postronnych. Zabezpieczenie budowy b dzie wykonane zgodnie z obowi zuj cymi normami, Prawem Budowlanym oraz przepisami bhp i ppo. IV. Przewidywane zagro enia mog ce wyst pi w czasie robót. W trakcie realizacji nie przewiduje si wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. Przewidziano szkolenie pracowników w zakresie przestrzegania przepisów bhp na terenie budowy. Szkolenie przeprowadza kierownik budowy. V. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj cych niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonawstwa robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie w tym zabezpieczaj cych bezpieczn i sprawn komunikacj, umo liwiaj c szybk ewakuacj na wypadek po aru, awarii i innych zagro e.

8 a. Roboty budowlano-monta owe musz by wykonywane zgodnie z postanowieniami; 1. Rozporz dzenia ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych z dnia w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 113 poz. 930) 2. Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.844) 3. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia ) b. Winny by przestrzegane w szczególno ci nast puj ce zasady: 1. W czasie realizacji prac budowlanych stosowa nale y materia y, maszyny i urz dzenia techniczne posiadaj ce atesty i wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 2. Wszyscy pracownicy budowy maj posiada wiadectwa przeszkolenia w zakresie obowi zuj cych przepisów bhp i san-epid. na stanowisku pracy. 3. Osoby nie b d ce pracownikami, uczestnikami procesu produkcyjnego budowy mog porusza si po terenie budowy tylko w obecno ci przedstawiciela wykonawcy. 4. W celu unikni cia zanieczyszcze i nadmiernej degradacji rodowiska nale y przestrzega wymogów zawartych w ustawie z dnia Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) która jest dokumentem porz dkuj cym polskie prawo ekologiczne i gospodark odpadami. 5. Dla zapewnienia warunków bezpiecznej pracy nale y stosowa : bariery ochronne i balustrady w miejscach niebezpiecznych dla pracowników o wietlenie podstawowe i ewakuacyjne dróg transportowych o wietlenie stanowisk pracy kaski ochronne okulary i maski ochronne przy pracach tego wymagaj cych obuwie ochronne zgodne z charakterem wykonywanych prac r kawice ochronne nauszniki d wi koch onne przy pracach g o nych szelki bezpiecze stwa ubrania ochronne stosownie do wykonywanych prac i pory roku 6. Wszyscy pracownicy zobowi zani s do stosowania w a ciwej, okre lonej przepisami, posiadaj cej atesty i znak bezpiecze stwa odzie y ochronnej roboczej i sprz tu ochrony osobistej. aden z pracowników zatrudnionych na budowie nie mo e porusza si na terenie budowy bez kasku ochronnego. Odzie robocza oraz kaski ochronne powinny posiada logo firmy i okre lon kolorystyk, chroni ce stopy przed urazami mechanicznymi. 7. W zale no ci od rodzaju wykonywanych prac i zagro e nale y stosowa odpowiednie rodki ochrony osobistej: przy pracy w ha asie Z> 85 db (A) indywidualne ochronniki s uchu przy pracy w zapyleniu maski przeciwpy owe przy pracach gdzie wyst puj odpryski lub zagro enia dla oczu- okulary ochronne 8. Wymagania dodatkowe konieczne dla spe nienia zabezpieczenia budowy i osobistego: w miejscach stanowi cych szczególne zagro enie po arowe nale y ustawi ga nice i zapewni dost p do wody (hydranty)

9 podczas przegl dów BHP sprawdza pomieszczenia socjalne, biurowe i magazynowe pod k tem stanu zagro enia po arowego zapewni dost p do telefonu i spisu telefonów alarmowych sprawdzi czy urz dzenia elektryczne zosta y dodatkowo uziemione, przeprowadzone zosta y badania skuteczno ci zerowania i rezystancji obwodów elektrycznych. rozdzielnie elektryczne winny by zamkni te na k ódki- klucze od k ódek przechowywane w biurze budowy konserwacja i obs uga urz dze mo e by prowadzona wy cznie przez osoby posiadaj ce odpowiednie uprawnienia wy czniki odcinaj ce dop ywu energii elektrycznej winny by w miejscach atwo dost pnych w sytuacji konieczno ci szybkiego wy czenia 9. Kadra in ynieryjno-techniczna zobowi zana jest wyposa y teren budowy w odpowiedni ilo tablic informacyjnych, znaków ostrzegawczych bhp informuj cych o gro cym niebezpiecze stwie oraz wyposa y budow w niezb dny sprz t ga niczy. 10. Wszelkie tablice i znaki ostrzegawcze winny by umieszczone w widocznych miejscach i trwale zamocowane. Sprz t ochrony ppo. powinien by sprawny, atestowany i posiada legalizacj producenta.

10 Warszawa, listopad 2009r. O WIADCZENIE O wiadczamy, e: Projekt renowacji zabytkowej kamieniarki wn trz oraz odtworzenia drzwi obrotowychw budynku MEN Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 25 zosta wykonany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa, w szczególno ci: prawa budowlanego, prawa o zamówieniach publicznych, zawart umow, zasadami wiedzy technicznej i normami. O wiadczamy, e jest wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma s u y. Projektanci: - mgr in. arch. Marta Pinkiewicz Wo niakowska upr. nr Wa-979/94, za w. konserw. 300/95/PSOZ - mgr in. arch. Przemys aw Wo niakowski upr. nr St 1785/73, za w. konserw. 301/95/PSOZ - mgr sztuki Bart omiej Wo niakowski

11 HALL G ÓWNY Fot. 1. Widok ogólny

12 Fot. 3. Hall schody na parter i posadzka Fot. 2. Hall filar, schody na parter i cokó balustrady

13 Fot. 4. Hall schody na parter ubytki uzupe nione marmurem o innym kolorze Fot. 5. Hall - posadzka podestu - widoczny flek z ciemniejszego marmuru

14 Fot. 6. Hall mechaniczne zniszczenia ok adziny ciennej Fot. 7. Hall zniszczenia ok adziny filara

15 PRZEDSIONEK Fot. 8. Przedsionek wysolenia i brakuj ca p yta cienna Fot. 9. Przedsionek posadzka widoczne lady po zdj tej wyk adzinie

16 Fot. 10. Przedsionek p yty zniszczone przez wysolenia Fot. 11. Przedsionek wysolenia i flek w posadzce

17 KLATKA SCHODOWA PÓ NOCNA Fot. 12. Klatka schodowa pó nocna I pi tro Fot. 13. Klatka schodowa pó nocna I pi tro cokó balustrady

18 Fot. 14. Klatka schodowa pó nocna schody na I pi tro Fot. 15. Klatka schodowa pó nocna podest

19 Fot. 16. Klatka schodowa pó nocna schody mi dzy II a III pi trem Fot. 17. Klatka schodowa pó nocna schody mi dzy parterem a piwnic Widoczne fleki, lady po odklejonej wyk adzinie i pr ty do dywanów

20 KLATKA SCHODOWA PO UDNIOWA Fot. 18. Klatka schodowa po udniowa schody mi dzy parterem a I pi trem Fot. 19. Klatka schodowa po udniowa schody mi dzy I a II pi trem

21 Fot. 20. Klatka schodowa po udniowa podest mi dzy I a II pi trem Fot. 21. Klatka schodowa po udniowa schody mi dzy II a IIIpi trem

22 Fot. 22. Klatka schodowa po udniowa zniszczenia mechaniczne coko u balustrady w piwnicy Fot. 22. Klatka schodowa po udniowa zniszczenia stopni i balustrady

23 KLATKA SCHODOWA NR 3 Fot. 23. Klatka schodowa nr 3 parter Fot. 24. Klatka schodowa nr 3 mi dzy parterem a I pi trem

24 Fot. 25. Klatka schodowa nr 3 podest Fot. 26. Klatka schodowa nr 3 I pi tro

25 Fot. 27 Schody w hallu skrzyd a bocznego Fot. 28. Posadzka pod nieistniej cymi drzwiami obrotowymi w przedsionku w skrzydle bocznym

26 Fot. 29 Ok adzina ciany przy schodach w hallu skrzyd a bocznego Fot. 30 Fragment posadzki wn ka na wycieraczk w hallu skrzyd a bocznego

27 Fot. 31 Filar w hallu skrzyd a bocznego Fot. 32 Posadzka i kana CO w hallu skrzyd a bocznego

28 Fot. 33 Uszkodzenia posadzki po wymianie bramek w hallu g ównym przy schodach po udniowych. Fot. 34 Uszkodzenia posadzki po wymianie bramek w hallu g ównym przy filarze po udniowym.

29 Fot. 35 Uszkodzenia posadzki po wymianie bramek w hallu g ównym przy filarze po udniowym. Fot. 36 Uszkodzenia posadzki po wymianie bramek w hallu g ównym przy filarze pó nocnym.

30

31

32

33

34

35

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ IRATMEGSEMMISÍT

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Aneta Wysoki ska-senkus Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Proces wdra ania i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe Streszczenia TERESA ABARAMOWICZ-GERIGK, ZBIGNIEW BURCIU Systemy ewakuacyjne morskich instalacji wiertniczych i produkcyjnych problemy operacyjne Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria z. 4/1, 2011 W artykule

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo