WYSOKA BRAMKA OBROTOWA 119G3136PL INSTRUKCJE INSTALACJI PSGS3 - PSGD3. Polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSOKA BRAMKA OBROTOWA 119G3136PL INSTRUKCJE INSTALACJI PSGS3 - PSGD3. Polski"

Transkrypt

1 119G3136PL WYSOKA BRAMKA OBROTOWA INSTRUKCJE INSTALACJI PSGS3 - PSGD3 Polski PL

2 UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt musi być przeznaczony wyłącznie do użytkowania do celów, dla jakich został zaprojektowany. Każde inne użytkowanie jest uważane za niebezpieczne. Came Cancelli Automatici S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z błędnego, niewłaściwego lub nierozsądnego użytkowania. Bezpieczeństwo produktu, a więc jego prawidłowa instalacja jest uzależniona od przestrzegania charakterystyki technicznej i poprawnego sposobu instalacji urządzenia. Instalacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi zasadami, w bezpiecznych warunkach i zgodnie z przeznaczeniem, które zostały jasno wskazane w dokumentacji technicznej dotyczącej produktów. Niniejsze wskazówki muszą być przechowywane razem z instrukcjami obsługi elementów automatyki. Czynności przed instalacją (kontrola istniejących warunków: w przypadku niekorzystnej oceny aktualnych warunków dla instalacji, nie należy przystępować do montażu przed wykonaniem czynności mających na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa) Instalacja i odbiór techniczny muszą być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowany personel Przygotowanie przewodów, montaż, podłączenia elektryczne i testowanie muszą być przeprowadzone zgodnie z zasadami poprawnego i bezpiecznego wykonywania prac technicznych oraz przestrzegając obowiązujących przepisów prawnych Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności należy obowiązkowo uważnie przeczytać całe instrukcje; nieprawidłowo przeprowadzona instalacja może być źródłem zagrożenia i spowodować szkody w odniesieniu dla osób lub rzeczy Skontrolować, czy automatyka jest w dobrym stanie, czy jest wyważona i wyosiowana oraz, czy otwiera się i zamyka w poprawny sposób. Jeśli to konieczne, należy także zainstalować prawidłowe zabezpieczenia lub zastosować odpowiednie dodatkowe czujniki zabezpieczające W przypadku instalacji automatyki na wysokości mniejszej, niż 2,5 m od posadzki lub od innego podłoża, należy sprawdzić czy jest konieczny montaż ogrodzeń ochronnych i/ lub tablic ostrzegawczych Upewnić się, czy otwieranie bramki nie prowadzi do powstania niebezpiecznych sytuacji Nie należy montować automatyki w pozycji odwróconej, ani też na elementach, które mogłyby się zgiąć pod jej ciężarem. Jeśli jest to konieczne, należy odpowiednio wzmocnić punkty mocowania Nie dokonywać instalacji branki w miejscach, które są usytuowane na pochyłym podłożu Upewnić się, by ewentualne urządzenia nawadniające nie zraszały automatyki od dołu ku górze. Montaż Należy odpowiednio oznaczyć oraz ogrodzić całą strefę prac montażowych, aby uniemożliwić nieostrożny dostęp postronnych osób, a szczególnie dzieci Zachować ostrożność przy manipulowaniu automatyką o wadze powyżej 20 kg. Jeśli to konieczne, należy zaopatrzyć się w urządzenia przeznaczone do bezpiecznego przenoszenia automatyki Urządzenia zabezpieczające zaopatrzone w znak CE (fotokomórki, podesty, listwy zabezpieczające, przyciski awaryjne itp.), muszą być zainstalowane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów oraz według zasad poprawnego i bezpiecznego wykonywania prac technicznych, mając na uwadze przeznaczenie i typ użytkowania (praca mniej lub bardziej intensywna), któremu bramka będzie poddana. Punkty stanowiące źródło zagrożenia zranieniem czy wciągnięciem muszą być chronione odpowiednimi czujnikami Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy umieścić odpowiednie piktogramy ostrzegające przed ewentualnym ryzykiem resztkowym Wszystkie urządzenia sterujące przeznaczone do otwierania (przyciski, przełączniki kluczowe, czytniki kart magnetycznych, itp.) muszą być instalowane w odległości nie mniejszej, niż 1,85 m od obwodu strefy manewru kołowrotu, nie powinny być dostępne od zewnątrz, poprzez bramkę. Ponadto bezpośrednie sterowania (klasyczne przyciski, przyciski dotykowe, itd.) muszą być instalowane na wysokości nie mniejszej od 1,5 m i nie mogą być publicznie dostępne Bramka musi być zaopatrzona w tabliczkę, na której są widoczne jej dane identyfi kacyjne Przed podłączeniem bramki do zasilania należy upewnić się, że dane dotyczące zasilania podane na tabliczce identyfi kacyjnej odpowiadają wartościom napięcia sieci elektrycznej Bramka musi być podłączona do systemu uziemiającego wykonanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za zastosowanie produktów, które nie są oryginalne; prowadzi to do wygaśnięcia gwarancji Wszystkie sterowania typu "TOTMAN" (operator obecny) muszą być usytuowane w miejscach, z których poruszająca się bramka oraz strefy przejścia i manewru są w pełni widoczne Przed przekazaniem urządzenia użytkownikowi należy zweryfi kować zgodność instalacji z normą EN i EN12445 (próba uderzeniowa); skontrolować, czy automatyka została odpowiednio uregulowana i czy urządzenia zabezpieczające i ochronne są sprawne Tam, gdzie jest to konieczne, należy umieścić w łatwo widocznym miejscu sygnały ostrzegawcze. Instrukcje i szczególne zalecenia dla użytkownika Strefę manewru bramki należy utrzymywać w czystości oraz wolną od przeszkód. Kontrolować, czy strefa działania fotokomórek jest wolna od przeszkód Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się stałymi urządzeniami sterującymi lub nie przebywały w strefi e ruchu bramki. Piloty lub jakiekolwiek inne zdalne urządzenia sterujące (nadajniki), muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia automatyki Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (włącznie z dziećmi) o upośledzonych funkcjach psychofi zycznych, lub osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy i doświadczenia, o ile nie mogą one skorzystać z pomocy innej osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, która dokona nadzoru i udzieli wszelkich niezbędnych informacji, co do użytkowania urządzenia. Kontrolować często stan instalacji, ma to na celu wykrycie ewentualnych usterek lub śladów zużycia, albo też uszkodzeń ruchomych elementów automatyki, wszystkich miejsc mocowania i urządzeń mocujących, przewodów oraz dostępnych połączeń. Punkty przegubowe i miejsca poddawane tarciu muszą być zawsze odpowiednio nasmarowane Kontrolować funkcjonowanie fotokomórek co sześć miesięcy. Utrzymywać zawsze w czystości klosze fotokomórek (posługiwać się szmatką lekko zwilżoną wodą, nie stosować rozpuszczalników lub innych produktów chemicznych, które mogłyby uszkodzić urządzenia) W przypadku konieczności reparacji czy regulacji instalacji, należy odłączyć zasilanie od automatyki i nie używać jej do chwili przywrócenia warunków pełnego bezpieczeństwa Odłączyć zasilanie elektryczne przed odblokowaniem automatyki dla otwierania ręcznego. Zapoznać się z instrukcjami Uszkodzony przewód zasilania musi być wymieniony przez producenta, przez jego serwis techniczny lub inną osobę o podobnych kwalifi kacjach, co ma na celu niebezpiecznym sytuacjom WZBRANIA SIĘ użytkownikowi wykonywanie JAKICHKOLWIEK OPERACJI OPRÓCZ TYCH, KTÓRYCH PRZEPROWADZENIE ZOSTAŁO W JASNY SPOSÓB WSKAZANE I OPISANE W INSTRUKCJACH. Celem dokonania reparacji, zmian regulacji czy konserwacji nadzwyczajnej, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO SERWISU TECHNICZNEGO Odnotować wykonane czynności i kontrole w rejestrze konserwacji okresowej. Dodatkowe informacje i szczególne zalecenia przeznaczone dla wszystkich Unikać przebywania czy wykonywania czynności w pobliżu zawiasów czy poruszających się elementów mechanicznych Nie wchodzić w pole działania poruszającej się bramki Nie należy przeciwstawiać się czy utrudniać ruch automatyki ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji Należy zawsze zwracać szczególną uwagę na niebezpieczne miejsca, które muszą być sygnalizowane przez zastosowanie piktogramów i/lub czarno-żółtej taśmy Podczas użytkowania przełącznika lub sterowania typu TOTMAN (operator obecny), aż do chwili zwolnienia sterowania należy stale kontrolować, czy w strefi e działania poruszających się części nie przebywają inne osoby Bramka może w każdej chwili dokonać niespodziewanego ruchu Podczas czynności związanych z czyszczeniem czy konserwacją, należy zawsze odłączyć zasilanie. Niebezpieczeństwo zmiażdżenia rąk Niebezpieczeństwo porażenia prądem Niebezpieczeństwo uderzenia Str. 2 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

3 LEGENDA Ten symbol oznacza akapity, które należy uważnie przeczytać. Ten symbol oznacza akapity dotyczące bezpieczeństwa. Ten symbol oznacza uwagi, które należy przekazać użytkownikowi. ILUSTRACJE I TEKSTY ODNOSZĄ SIĘ DO WYSOKIEJ BRAMKI POJEDYNCZEJ (PSGS4) I, O ILE NIE ZOSTANIE WSKAZANE INACZEJ, OPISYWANE OPERACJE DOTYCZĄ OBU MODELI NORMY Str. 3 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. Niniejszy produkt został zaprojektowany i skonstruowany przez firmę CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa, wymienionymi w deklaracji zgodności. OPIS 001PSGS3 Elektromechaniczna pojedyncza dwukierunkowa WYSOKA bramka obrotowa posiadająca 3 sekcje umieszczone co 120 i wyposażona w konstrukcję z ocynkowanej i lakierowanej stali, płytę elektroniczną i hamulec hydrauliczny, sygnalizatory świetlne LED o wysokiej jasności, wyświetlacz wielofunkcyjny oraz oświetlenie strefy przejścia. 001PSGD3 Elektromechaniczna podwójna dwukierunkowa WYSOKA bramka obrotowa posiadająca 3 sekcje umieszczone co 120 i wyposażona w konstrukcję z ocynkowanej i lakierowanej stali, płytę elektroniczną i hamulec hydrauliczny, sygnalizatory świetlne LED o wysokiej jasności, wyświetlacz wielofunkcyjny oraz oświetlenie strefy przejścia. Wysoka bramka obrotowa posiada konstrukcję, w skład której wchodzą dwa boczne słupy nośne oraz górna poprzeczka, wyposażone w otwierane osłony, umożliwiające przeprowadzenie przewodów i zainstalowanie dodatkowych kart i urządzeń elektronicznych. Rotor, wykonany ze stali AISI 304 posiada 3 zestawy ramion ze stali polerowanej (Ø 40 mm). Kraty ochronne, z blachy perforowanej są wykonane ze stali AISI 304. Uruchomienie odbywa się przy użyciu urządzenia sterującego, które odblokowuje mechanizm. Ramiona są popychane ręcznie, aż do chwili zadziałania hamulca, który powoduje zwolnienie prędkości obrotu i powrót ramion w pozycję spoczynku. Jeśli obrót przekroczy 60, system nie zezwoli na powrót ramion w pozycję spoczynku. Przeznaczenie Elektromechaniczne wysokie bramki obrotowe są przeznaczone do kontroli i regulacji przepływu osób w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego takich, jak stadiony, lotniska, ośrodki sportowe, stacje metra czy instytucje publiczne. Dane techniczne Typ PSGS3 PSGD3 Stopień ochrony (IP) 44 Zasilanie (V - 50/60 Hz) AC Zasilanie robocze (V) 24 DC Pobór prądu (ma) Ciężar (kg) Klasa izolacji Temperatura robocza ( C)

4 Opis części 1. Słupek nośny 2. Płyta dolna z trzpieniem 3. Górna poprzeczka 4. Rotor 5. Słupek centralny z ramionami 6. Słupek boczny 7. Otwierana osłona słupka nośnego 8. Krata ochronna 9. Otwierana osłona poprzeczki 10. Mechanizm obrotowy 11. Centrala sterująca 12. Strzałki LED wskazujące kierunek przejścia i wyświetlacz 13. Przygotowanie dla czytnika kart zbliżeniowych 14. Lampa Przykładowa instalacja 1. Wysoka bramka obrotowa 2. Ogrodzenie 3. Studzienka rozdzielcza 4. Strzałki LED wskazujące kierunek przejścia i wyświetlacz 5. Czytnik kart zbliżeniowych (opcjonalny) PSGS3 PSGD3 Str. 4 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

5 Wymiary PSGS3 PSGD Str. 5 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI Instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez wykwalifikowany personel. Każdy sposób instalacji i użytkowania inny, niż opisany w niniejszych instrukcjach jest niedozwolony. Czynności przed instalacją Przed przystąpieniem do wykonania instalacji, należy: zaopatrzyć się w odpowiedni wyłącznik wielobiegunowy, z rozwarciem styków powyżej 3 mm, dla umożliwienia odłączenia zasilania, przygotować odpowiednie rury i korytka kablowe dla przeprowadzenia przewodów elektrycznych w celu ich ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, zweryfikować, czy ewentualne połączenia wewnątrz obudowy (wykonane dla ciągłości obwodu zabezpieczającego) posiadają dodatkową izolację w stosunku do innych wewnętrznych elementów przewodzących; skontrolować, czy stan podłoża w strefie przejścia jest dobry i czy nie ma na nim nierówności. W razie potrzeby przygotować podkład cementowy, idealny do mocowania bramki obrotowej. Narzędzia i materiały Upewnić się, czy zostały przygotowane wszystkie narzędzia i materiały niezbędne dla bezpiecznego dokonania instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na rysunku widoczne są niektóre z narzędzi niezbędnych podczas instalacji. Typy przewodów i minimalne grubości Połączenie Typ przewodu 1455 Długość przewodu 1 < 10 m 2260 Długość przewodu 10 < 20 m 1455 Długość przewodu 20 < 30 m Zasilanie centrali sterującej230 V FROR CEI G x 1,5 mm 2 3G x 1,5 mm 2 3G x 1,5 mm 2 Zasilanie akcesoriów CEI EN 2 x 0,5 mm 2 2 x 0,5 mm 2 2 x 1 mm 2 Urządzenia sterujące i zabezpieczające x 0,5 mm 2 2 x 0,5 mm 2 2 x 0,5 mm 2 Jeżeli długość przewodów różni się od wartości podanych w tabeli, należy określić ich średnicę na podstawie rzeczywistego poboru prądu podłączonych urządzeń oraz zgodnie z zaleceniami normy CEI EN Dla połączeń przewidujących kilka urządzeń na tej samej linii (sekwencyjne), parametry określone w tabeli muszą być zmodyfikowane w zależności od rzeczywistych wartości poboru prądu i odległości. W sprawie połączenia produktów nie objętych niniejszymi instrukcjami należy posłużyć się załączoną do nich dokumentacją techniczną.

6 MONTAŻ Montaż wysokiej bramki obrotowej musi być wykonywany przez co najmniej dwie osoby. Do przenoszenia i podnoszenia bramki należy skorzystać z odpowiednich urządzeń podnoszących. Ryzyko przewrócenia! Nie opierać się o bramkę, aż do chwili, gdy będzie solidnie zamocowana. Podczas montażu bramki, jest ona mało stabilna, co mogłoby doprowadzić do przewrócenia. Należy zachować ostrożność i nie opierać się o nią, aż do zakończenia montażu. Określenie kierunków osi PSGS3 Nakreślić osi w celu określenia punktów mocowania pionowych elementów konstrukcji. W celu ułatwienia montażu elementy pionowe zostały oznaczone literami (A-E- F-H). Rysunki pomocne w określeniu kierunku przejścia. PSGD3 Str. 6 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

7 Montaż peszli Przygotować peszle niezbędne dla dokonania połączeń przewodów odchodzących ze studzienki rozdzielczej. Liczba peszli jest uzależniona od rodzaju instalacji i od przewidzianych akcesoriów. Str. 7 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. Montaż konstrukcji Zamocować boczne słupki do poprzeczki przy pomocy śrub dołączonych do zestawu. UNI M8x20 UNI M8x20 UNI M12x40 UNI Ø 12 UNI M10 PSGD3 UNI M8 UNI Ø 8 UNI Ø 8 Połączyć 3 grzebienie tworzące rotor w położeniu trójkątów wzmacniających, i zamontować ramiona do słupków centralnych, posługując się nakrętkami i kluczem sześciokątnym z rękojeścią typu T, dołączonymi do zestawu. Zamocować dolną płytę końcową oraz górną płytę końcową, przy pomocy śrub z wyposażenia. W modelu PSGD3 ramiona dwóch słupów centralnych muszą być przesunięte względem siebie. W razie potrzeby zamienić położeniem dwie płyty końcowe. Włożyć zatyczki do końcówek ramion. Jeśli to konieczne, posłużyć się plastikowym lub drewnianym młotkiem. W każdym razie zatyczki muszą być zabezpieczone silikonem. PSGS3 PSGD3

8 Montaż bramki Unieść zmontowaną konstrukcję i umieścić ją w przejściu. Przymocować do podłoża słupki boczne korzystając z fabrycznie przygotowanych otworów (Ø 10,5). Zaleca się używać śrub ze stali AISI 304, odpowiednich do typu posadzki. Zamontować rotor wkładając górny trzpień do otworu pod poprzeczką ; włożyć pierścień Segera do gniazda w trzpieniu i pozostawić rotor zawieszony nad podłożem. 2 1 Wsunąć kołki do otworów, włożyć płytkę z trzpieniem pod rotor i zamocować go do posadzki wykorzystując przygotowane otwory. Zaleca się używać śrub ze stali AISI 304, odpowiednich do typu posadzki. Str. 8 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

9 Zamocować boczne i centralne słupki do poprzeczki przy pomocy śrub dołączonych do zestawu, a następnie do posadzki, wykorzystując przygotowane otwory. Zaleca się używać śrub ze stali AISI 304, odpowiednich do typu posadzki. UNI M8 UNI Ø 8 UNI Ø 8 Str. 9 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. Umieścić mechanizm obrotowy nad górnym trzpieniem obracając rotor, aż do chwili zaczepienia się trzpienia na klinie. Przy pomocy śrub dołączonych do zestawu przykręcić mechanizm. UNI M8 UNI Ø 8 UNI Ø 8

10 Mechanizm obrotowy musi być zamontowany tak, aby elektromagnesy znalazły się w położeniu wskazanym na rysunkach (strona przejścia). PSGS3 PSGD3 Elektromagnes 2 Elektromagnes 1 Elektromagnes 1 Elektromagnes 2 Elektromagnes 2 Elektromagnes 1 Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

11 CENTRALA STERUJĄCA Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności na płycie sterującej, odłączyć zasilanie sieciowe. Całkowita moc podłączonych akcesoriów nie może przewyższać 35 W. Napięcie wyjściowe 24 V AC jest typu SELV. Wszystkie obwody są chronione przez bezpieczniki szybkie. Obwód Wartość bezpiecznika 3,15 A-F (120 V) Płyta elektroniczna (LINE) 1,6 A-F (230 V) Akcesoria (ACCESSORIES) 1,6 A-F Opis części 1. Transformator 2. Zaciski transformatora 3. Bezpiecznik akcesoriów 4. Zaciski do podłączenia czujnika kontrolującego przejście 5. Bezpiecznik sieciowy 6. Zaciski do podłączenia zasilania 7. Zaciski do podłączenia urządzeń sterujących i zabezpieczających 8. Zaciski do podłączenia elektroblokady 9. Gniazda do połączenia czytnika zbliżeniowego 10. Gniazda kart R Gniazdo karty pamięci 12. Zaciski do podłączenia wyświetlacza i strzałek wskazujących kierunek przejścia 13. Przyciski programowania funkcji 14. Zaciski do podłączania systemu RBM Dioda sygnalizacyjna LED Przeprowadzenie przewodów L N + E - Umieścić centralę sterującą wewnątrz poprzeczki. Przeprowadzić przewód zasilania centrali i akcesoriów przez całą wysokość słupka bocznego. EbA EbA EbI EbI EM 2 S1 S2 A B GND Przewody znajdujące się wewnątrz centrali sterującej muszą być zamocowane przy pomocy dławic kablowych

12 Z poprzeczki, połączyć centralę sterującą ze strzałkami wskazującymi kierunek i z lampą oświetleniową przy pomocy przewodu płaskiego. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Zasilanie V AC (50 / 60 Hz) L N Zasilanie transformatora 230 V AC (połączenie fabryczne) Odn. Opis L1T = Biały L2T = Czerwony Czarny (izolowany) Zasilanie transformatora 120 V AC (zamienić miejscami przewody i ) Odn. Opis L1T = Biały Czerwony ( odizolować!) L2T = Czarny Zastąpić bezpiecznik sieciowy 1,6 A bezpiecznikiem o wartości 3,15 A. Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

13 + - Urządzenia podłączone fabrycznie Czujnik kontrolujący przejście Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. EbA EbA EbI EbI E - L1T L2T L1T L2T 24V 0V EbA EbA EbI EbI Transformator Elektroblokada Urządzenia, które należy podłączyć EM 2 S1 S2 A B GND Biały Brązowy Światło zielone Biały Czerwony (230 V AC) Biały Czarny (120 V AC) Niebieski Niebieski Światło czerwone Światło czerwone Światło czerwone Światło czerwone Strzałki LED wskazujące kierunek przejścia i wyświetlacz Strzałki wskazujące kierunek przejścia Lampa oświetleniowa LED Konfiguracja urządzeń: Strzałki LED wskazujące kierunek przejścia i wyświetlacz automatycznie określają kierunek przejścia. Przełączniki DIP 1 i 2 służą tylko do wyświetlania (ON) lub niewyświetlania (OFF) pojedynczo, dwóch strzałek. Działanie strzałek wskazujących kierunek należy wypróbować poprzez wydanie polecenia i sprawdzenie, czy zapala się zielona strzałka wskazująca prawidłowo kierunek przejścia. W przeciwnym wypadku należy zamienić stany (położenia) przełączników DIP 1 i 2, z których jeden musi być ustawiona na ON, a drugi na OFF (obydwa DIP na OFF = zielona strzałka świecąca ciągłym światłem; obydwa DIP na ON = czerwona strzałka świecąca ciągłym światłem). Lampa oświetleniowa musi pozostać zmostkowana.

14 Czytnik kart zbliżeniowych GND S1 GND S2 bi GND S1 CAME Czytnik zbliżeniowy dla uruchomienia ruchu w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (styk NO). Odblokowuje ruch bramki obrotowej w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Bramka zablokuje się automatycznie po upływie stałego czasu wynoszącego 10 s EM 2 S1 S2 A B GND S2 GND A B GND CAME Czytnik zbliżeniowy dla uruchomienia ruchu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (styk NO). Odblokowuje ruch bramki obrotowej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Bramka zablokuje się automatycznie po upływie stałego czasu wynoszącego 10 s. Aby podłączyć czujniki, oprócz kart R700, jest konieczne wpięcie karty z zaciskami, dostarczonej wraz z centralą, lecz nie zainstalowanej. Urządzenia sterujące Zaciski do zasilania akcesoriów napięciem 24V AC, maks. pobór prądu 250 ma i moc 35 W. Przycisk STOP (styk NC). Umożliwia zablokowanie bramki. Przycisk umożliwiający ruch w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (styk NO). Umożliwia odblokowanie przejście w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Bramka zablokuje się automatycznie po upływie stałego czasu wynoszącego 10 s. Przycisk umożliwiający ruch w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (styk NO). Umożliwia odblokowanie przejście w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Bramka zablokuje się automatycznie po upływie stałego czasu wynoszącego 10 s. Przycisk odblokowania (styk NC). Po naciśnięciu przycisku następuje pełne odblokowanie - obrót odbywa się w obydwu kierunkach. RBM84 - System kontroli przejść. Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

15 Karty dekodujące Karty dekodujące R700 służą do sterowania wysokimi bramkami obrotowymi wyposażonymi w czytniki zbliżeniowe (TSP00/LT001), a do ładowania ustawień włącznie z ustawieniami użytkowników zapisanych na innej karcie. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, przed wpięciem jakiejkolwiek karty w gniazdo na "wcisk" (np. AF, R700), OBOWIĄZKOWO NALEŻY ODŁĄCZYĆ NAPIĘCIE SIECIOWE i odłączyć baterie, jeśli są obecne. Memory Roll Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. Po podłączeniu zasilania odczekać 10 przed wykonaniem innych operacji PROGRAMOWANIE Programowania funkcji dokonuje się przyciskami centrali sterujące. Wszystkie styki NC, jeśli nie są do nich podłączone żadne urządzenia, muszą być zmostkowane. Programowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy na bramce jest zainstalowany semafor z wyświetlaczem. Przeczytać uważnie instrukcje przed przystąpieniem do programowania. Wykonać kolejno podane polecenia, w przeciwnym przypadku programowanie nie zakończy się prawidłowo Przycisk służy do: wchodzenia do programowania wchodzenia do poszczególnych menu potwierdzania/zapisania ustawionej wartości Przyciski służą do: przesuwania się wśród różnych poleceń menu zwiększania lub zmniejszania wartości Przycisk służy do wychodzenia z menu bez zapisania dokonanych zmian Wyświetlacz, który wizualizuje funkcje i ustawienia przydzielane przy pomocy przycisków programowania. obecność migającego punktu na wyświetlaczu oznacza, że nie została jeszcze zakodowana karta Master CAME LT001 TSP00

16 Funkcje dostępne w menu Funkcje od F-1 do F-4 i od F-14 do F-17, przeznaczone do zarządzania przejściami z użyciem kart zbliżeniowych lub magnetycznych, są dostępne tylko, jeśli są podłączone czytniki TSP00 lub LT001. Funkcje F-2, F-3 i F-4 pojawiają się na wyświetlaczu tylko, gdy została stworzona karta MASTER. Opis funkcji F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 Tworzenie karty MASTER Zapamiętywanie karty Usuwanie karty Usuwanie wszystkich kart Ustawienie czasu oczekiwania Wizualizacja informacji na wyświetlaczu Usuwanie liczby przejść Ustawienie maksymalnej liczby przejść Ustawienie godziny i daty F 10 F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F 17 Nie używana Tryb działania Numer peryferyjny Ustawienie kierunku przejścia Tryb Antipassback Zarządzanie selektywne przejściami Zapis danych w Odczyt danych z Funkcja Opis F-1 Tworzenie karty MASTER Karta Master jest zawsze niezbędna, jeśli na bramce są zainstalowane czytniki kart zbliżeniowych lub magnetycznych. Bez karty Master nie jest możliwe zapamiętanie żadnej innej karty. Po wejściu do funkcji F-1, nacisnąć ponownie : CZERWONA dioda LED czytnika S1 zaczyna migać i na wyświetlaczu pojawia się ( ). Przed upływem 10 sekund, należy zbliżyć/przeciągnąć kartę do/przez migający czytnik i pozostawić ją tam przez kilka sekund, aż do chwili, gdy na wyświetlaczu ukaże się ( ). W ten sposób jest utworzona i zapamiętana karta Master. W celu jej usunięcia należy posłużyć się funkcją F-3. F-2 Zapamiętywanie karty Po wejściu do funkcji F-2, system automatycznie proponuje pierwszy wolny numer karty. Przed upływem 10 sekund, należy zbliżyć/przeciągnąć kartę, którą pragnie się dodać do/przez migający czytnik (maks. 500 kart). F-3 Usuwanie karty. Wybrać numer karty, która ma być usunięta lub umieścić kartę na migającym czytniku. Gdy na wyświetlaczu pojawi się numer karty, nacisnąć w celu jej usunięcia. Aby usunąć kartę Master, należy wcześniej usunąć wszystkie zapamiętane karty (funkcja F-4). Tylko, jeśli wszystkie inne karty są usunięte na wyświetlaczu pojawi się numer ( ) odpowiadający karcie Master. F-4 Usunięcie wszystkich kart. Po naciśnięciu wszystkie zapamiętane karty, za wyjątkiem karty Master, zostaną usunięte ( ). F-5 Ustawienie czasu oczekiwania Służy do ustawienia czasu (od 10 do 60 sekund) prze upływie, którego należy przejść przez bramkę po wydaniu polecenia otwarcia. F-6 Wizualizacja informacji na wyświetlaczu. Można wybrać rodzaj informacji do pokazania na wyświetlaczu: liczba przejść ( ), godziną ( ), albo żadna z tych dwóch informacji ( ). F-7 Usuwanie liczby przejść. Aby usunąć liczbę dokonanych i przejść (wejście-wyjście) zarejestrowanych przez bramkę obrotową ( ), nacisnąć. F-8 Ustawienie maksymalnej liczby przejść. Służy do ustawienia maksymalnej liczby przejść (do ) dozwolonych w kierunku określonym przez funkcję F-13. Liczba widoczna na wyświetlaczu sygnalizuje obecność użytkowników na wejściu w danej chwili. F-9 Ustawienie godziny i daty. Naciskać wielokrotnie na, aby wyświetlić kolejno dane, które można ustawić (minuty / godzinę / dzień tygodnia / dzień miesiąca / miesiąc / rok / czas letni - czas zimowy ). F-11 Tryb działania. Można wybrać funkcjonowanie w trybie niezależnym ( ) lub w trybie kontroli przejść ( ), w którym funkcjami będzie zarządzał zewnętrzny system sterująca (na przykład system kontroli przejść RBM84). F-12 Numer peryferyjny. Dla przydzielania numeru każdej bramce obrotowej (służy w trybie funkcjonowania kontroli przejść ). F-13 Ustawienie kierunku przejścia. Służy do wyboru kierunku dla liczenia przejść ustawionych funkcją F-8. Strzałka migająca na wyświetlaczu ( / ), wskazuje aktywowany kierunek. F-14 Tryb Antipassback. ( ) Po wejściu uprawnionego użytkownika do chronionej strefy uniemożliwia wstęp innej osoby. W ten sposób zapobiega się używaniu tej samej karty do dwóch kolejnych wejść do tej samej strefy. Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

119DS55PL AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJE INSTALACJI F7000. Polski

119DS55PL AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJE INSTALACJI F7000. Polski 119DS55PL AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJE INSTALACJI F7000 Polski PL UNLOCK LOCK UNLOCK LOCK UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH 119EV88PL INSTRUKCJE INSTALACJI V6000. Polski

AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH 119EV88PL INSTRUKCJE INSTALACJI V6000. Polski 119EV88PL AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH INSTRUKCJE INSTALACJI V6000 Polski PL UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt musi być przeznaczony wyłącznie

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH 119BS54IT INSTRUKCJE INSTALACJI BK-2200T. Polski

AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH 119BS54IT INSTRUKCJE INSTALACJI BK-2200T. Polski 119BS54IT AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH INSTRUKCJE INSTALACJI BK-2200T Polski PL UWAGA! Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa osób: UWAŻNIE PRZECZYTAĆ! Wstęp Produkt powinien być przeznaczony wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji www.somfy.com ILT 2 Instrukcja instalacji Ref : 5057173A PL Instrukcja instalacji Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH FA00094-PL INSTRUKCJE INSTALACJI FA70230CB. Polski

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH FA00094-PL INSTRUKCJE INSTALACJI FA70230CB. Polski AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH FA00094-PL INSTRUKCJE INSTALACJI FA70230CB PL Polski UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! WSTĘP PRODUKT JEST PRZEZNACZONY

Bardziej szczegółowo

NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH FA00047-PL INSTRUKCJE INSTALACJI. Polski V6000

NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH FA00047-PL INSTRUKCJE INSTALACJI. Polski V6000 NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH FA00047-PL INSTRUKCJE INSTALACJI V6000 PL Polski UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt jest przeznaczony wyłącznie

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH PRZEMYSŁOWYCH 119CT54PL INSTRUKCJE INSTALACJI. Polski

AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH PRZEMYSŁOWYCH 119CT54PL INSTRUKCJE INSTALACJI. Polski 119CT54PL AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH PRZEMYSŁOWYCH INSTRUKCJE INSTALACJI C-BX_C-BXK_CBXE_CBXEK C-BXT_C-BXET_C-BXE24 Polski PL UWAGA! Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa osób: UWAŻNIE PRZECZYTAĆ!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z produktem. W tym celu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr Numer produktu: 105035 Strona 1 z 7 Zastosowanie Zasilany bateriami rejestrator danych pomiarowych DL-151AN dokonuje pomiarów

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

KATALOG GASTOP PRESTIGE

KATALOG GASTOP PRESTIGE BRAMKI OBROTOWE BR2-T KATALOG GASTOP PRESTIGE Zastosowanie urządzeń Bramki obrotowe BR2 są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz budynków. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

KATALOG GASTOP PRESTIGE

KATALOG GASTOP PRESTIGE BRAMKI OBROTOWE BR2-TM KATALOG GASTOP PRESTIGE Zastosowanie urządzeń Bramki obrotowe BR2 są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz budynków. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 ul. Pojezierska 90A MIWI-URMET Sp. z o. o. Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 91-341 Łódź OPIS

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K Spis treści 1. Charakterystyka ogólna sygnalizatorów 3 2. Współpraca z wyłącznikiem WSD-1 3 3. Parametry sygnalizatorów serii SA-K 4 3.a. Wymiary SA-K5 5 3.b.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR PX192 Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Sposób oznaczania typu oświetlacza... 4. Demontaż oświetlacza... 3 3 5. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000 Wprowadzenie Wyłącznik Rain Sensor RS1000 może pracować jako normalnie otwarty (NO) lub jako normalnie zamknięty (NC). Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02 ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE ELEKTROMAGNESY 1 Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-01, MSL-41-02 Zwory Elektromagnetyczne - Elektromagnesy w odróżnieniu od elektrozaczepów nie posiadają ruchomych elementów mechanicznych,

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO BRAM PRZESUWNYCH 119BU30PL INSTRUKCJA INSTALACJI BX-243. Polski

AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO BRAM PRZESUWNYCH 119BU30PL INSTRUKCJA INSTALACJI BX-243. Polski 119BU30PL AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO BRAM PRZESUWNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI BX-243 Polski PL UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

BRAMKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BA3-2-I BA3-1-I KATALOG GASTOP PREMIUM. All Rights Reserved to GASTOP Production LTD

BRAMKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BA3-2-I BA3-1-I KATALOG GASTOP PREMIUM. All Rights Reserved to GASTOP Production LTD BRAMKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BA3-2-I BA3-1-I KATALOG GASTOP PREMIUM All Rights Reserved to GASTOP Production LTD Zastosowanie i opis urządzenia Bramki przeznaczone są do wspomagania kontroli ruchu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini HARRY mini HARRY mini INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini ul. Jagiellońska 82 03-301 Warszawa tel.: + 48 22 597 48 48 fax. : +48 22 597 48 49 http://www.modecom.pl info@modecom.pl Dziękujemy za wybór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 System CTK-LS1 jest rozbudowanym systemem posiadającym możliwość podpięcia dwóch paneli: 1) PANEL UŻYTKOWNIKA Jest to panel posiadający

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Seria FROG FROG. Automatyka do bram dwuskrzydłowych (montaż podziemny) FROG A24

Seria FROG FROG. Automatyka do bram dwuskrzydłowych (montaż podziemny) FROG A24 Seria FROG FROG Dokumentacja techniczna S45 CAME 11/99 119AS45 Automatyka do bram dwuskrzydłowych (montaż podziemny) FROG A24 Kable zasilające silniki Kable podłączeniowe mikrowyłączników: 2 x 1,5 mm 2

Bardziej szczegółowo

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1 Roger Access Control System Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET oraz PR402DR-SET v1.1 Wersja dokumentu: Rev.A 1. WSTĘP 1.1. O tej instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

PX147. LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX147. LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI PX147 LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis elementu świecącego... 2 3.1. Moduł do zabudowy... 2 3.2. Moduł z uchwytem... 3 4. Sposób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...4

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Bramki obrotowe Kerberos TPB Regulacja pojedynczego przejścia w zakresie wzroku personelu oraz automatyczna kontrola dostępu za

Dane techniczne Bramki obrotowe Kerberos TPB Regulacja pojedynczego przejścia w zakresie wzroku personelu oraz automatyczna kontrola dostępu za Dane techniczne Bramki obrotowe Kerberos TPB Regulacja pojedynczego przejścia w zakresie wzroku personelu oraz automatyczna kontrola dostępu za pomocą czytników kart zbliżeniowych. Wyposażenie podstawowe

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Wersja III, 30.05.2014 Wyb ie rz n umer lo kalu i po czeka j na p ołącz enie lub zatwierdź przycisk iem... Błędy kasuj p rzycisk ie m..... Aby otworzyć drzwi

Bardziej szczegółowo

KATALOG GASTOP PREMIUM

KATALOG GASTOP PREMIUM BRAMKI UCHYLNE GR1-M KATALOG GASTOP PREMIUM Zastosowanie i opis urządzenia Bramki uchylne są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz i na zewnątrz budynków

Bardziej szczegółowo

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1 Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 1. Cel i Przeznaczenie urządzenia Impulsator KST - 1 W celu poprawy cech jakościowych mięsa, jego kruchości oraz zapobieżeniu następstw skurczu chłodniczego

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo)

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Opis / Zastosowanie AMV 13 SU AMV 23 SU AMV 13 SU stosowane są z zaworami VZ, VRBZ oraz AMV 13 SU

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY Z SERII COBRA

OBUDOWY Z SERII COBRA Instrukcja obsługi OBUDOWY Z SERII COBRA IMPET COMPUTERS SP. Z O.O. Odrowąża 7 03-310 Warszawa tel.:+48 (22) 811 25 76 fax:+48 (22) 841 12 23 e-mail: ibox@home.pl http://ibox.home.pl 1 1. Wstęp Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I.

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. 1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. - Nakładka laserowa LC 14 jest urządzeniem laserowym klasy I, laser jest

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO BRAM PRZESUWNYCH 119BU56PL INSTRUKCJA INSTALACJI BX-74 / BX-78. Polski

AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO BRAM PRZESUWNYCH 119BU56PL INSTRUKCJA INSTALACJI BX-74 / BX-78. Polski 119BU56PL AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO BRAM PRZESUWNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI BX-74 / BX-78 Polski PL UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt jest

Bardziej szczegółowo

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 84 PxAqua 3 SH V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny... 3. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 8 7.

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Wersja IV, 2.09.2014 Wybierz numer lokalu i poczekaj na połączenie lub zatwierdź przyciskiem... # Błędy kasuj przyciskiem... Aby otworzyć drzwi wciśnij... oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Producent zaleca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym Nr produktu 710068 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Za pomocą czujnika ruchu PIR produkt aktywuje generator ultradźwiękowy o częstotliwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo