WYSOKA BRAMKA OBROTOWA 119G3136PL INSTRUKCJE INSTALACJI PSGS3 - PSGD3. Polski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSOKA BRAMKA OBROTOWA 119G3136PL INSTRUKCJE INSTALACJI PSGS3 - PSGD3. Polski"

Transkrypt

1 119G3136PL WYSOKA BRAMKA OBROTOWA INSTRUKCJE INSTALACJI PSGS3 - PSGD3 Polski PL

2 UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt musi być przeznaczony wyłącznie do użytkowania do celów, dla jakich został zaprojektowany. Każde inne użytkowanie jest uważane za niebezpieczne. Came Cancelli Automatici S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z błędnego, niewłaściwego lub nierozsądnego użytkowania. Bezpieczeństwo produktu, a więc jego prawidłowa instalacja jest uzależniona od przestrzegania charakterystyki technicznej i poprawnego sposobu instalacji urządzenia. Instalacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi zasadami, w bezpiecznych warunkach i zgodnie z przeznaczeniem, które zostały jasno wskazane w dokumentacji technicznej dotyczącej produktów. Niniejsze wskazówki muszą być przechowywane razem z instrukcjami obsługi elementów automatyki. Czynności przed instalacją (kontrola istniejących warunków: w przypadku niekorzystnej oceny aktualnych warunków dla instalacji, nie należy przystępować do montażu przed wykonaniem czynności mających na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa) Instalacja i odbiór techniczny muszą być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowany personel Przygotowanie przewodów, montaż, podłączenia elektryczne i testowanie muszą być przeprowadzone zgodnie z zasadami poprawnego i bezpiecznego wykonywania prac technicznych oraz przestrzegając obowiązujących przepisów prawnych Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności należy obowiązkowo uważnie przeczytać całe instrukcje; nieprawidłowo przeprowadzona instalacja może być źródłem zagrożenia i spowodować szkody w odniesieniu dla osób lub rzeczy Skontrolować, czy automatyka jest w dobrym stanie, czy jest wyważona i wyosiowana oraz, czy otwiera się i zamyka w poprawny sposób. Jeśli to konieczne, należy także zainstalować prawidłowe zabezpieczenia lub zastosować odpowiednie dodatkowe czujniki zabezpieczające W przypadku instalacji automatyki na wysokości mniejszej, niż 2,5 m od posadzki lub od innego podłoża, należy sprawdzić czy jest konieczny montaż ogrodzeń ochronnych i/ lub tablic ostrzegawczych Upewnić się, czy otwieranie bramki nie prowadzi do powstania niebezpiecznych sytuacji Nie należy montować automatyki w pozycji odwróconej, ani też na elementach, które mogłyby się zgiąć pod jej ciężarem. Jeśli jest to konieczne, należy odpowiednio wzmocnić punkty mocowania Nie dokonywać instalacji branki w miejscach, które są usytuowane na pochyłym podłożu Upewnić się, by ewentualne urządzenia nawadniające nie zraszały automatyki od dołu ku górze. Montaż Należy odpowiednio oznaczyć oraz ogrodzić całą strefę prac montażowych, aby uniemożliwić nieostrożny dostęp postronnych osób, a szczególnie dzieci Zachować ostrożność przy manipulowaniu automatyką o wadze powyżej 20 kg. Jeśli to konieczne, należy zaopatrzyć się w urządzenia przeznaczone do bezpiecznego przenoszenia automatyki Urządzenia zabezpieczające zaopatrzone w znak CE (fotokomórki, podesty, listwy zabezpieczające, przyciski awaryjne itp.), muszą być zainstalowane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów oraz według zasad poprawnego i bezpiecznego wykonywania prac technicznych, mając na uwadze przeznaczenie i typ użytkowania (praca mniej lub bardziej intensywna), któremu bramka będzie poddana. Punkty stanowiące źródło zagrożenia zranieniem czy wciągnięciem muszą być chronione odpowiednimi czujnikami Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy umieścić odpowiednie piktogramy ostrzegające przed ewentualnym ryzykiem resztkowym Wszystkie urządzenia sterujące przeznaczone do otwierania (przyciski, przełączniki kluczowe, czytniki kart magnetycznych, itp.) muszą być instalowane w odległości nie mniejszej, niż 1,85 m od obwodu strefy manewru kołowrotu, nie powinny być dostępne od zewnątrz, poprzez bramkę. Ponadto bezpośrednie sterowania (klasyczne przyciski, przyciski dotykowe, itd.) muszą być instalowane na wysokości nie mniejszej od 1,5 m i nie mogą być publicznie dostępne Bramka musi być zaopatrzona w tabliczkę, na której są widoczne jej dane identyfi kacyjne Przed podłączeniem bramki do zasilania należy upewnić się, że dane dotyczące zasilania podane na tabliczce identyfi kacyjnej odpowiadają wartościom napięcia sieci elektrycznej Bramka musi być podłączona do systemu uziemiającego wykonanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za zastosowanie produktów, które nie są oryginalne; prowadzi to do wygaśnięcia gwarancji Wszystkie sterowania typu "TOTMAN" (operator obecny) muszą być usytuowane w miejscach, z których poruszająca się bramka oraz strefy przejścia i manewru są w pełni widoczne Przed przekazaniem urządzenia użytkownikowi należy zweryfi kować zgodność instalacji z normą EN i EN12445 (próba uderzeniowa); skontrolować, czy automatyka została odpowiednio uregulowana i czy urządzenia zabezpieczające i ochronne są sprawne Tam, gdzie jest to konieczne, należy umieścić w łatwo widocznym miejscu sygnały ostrzegawcze. Instrukcje i szczególne zalecenia dla użytkownika Strefę manewru bramki należy utrzymywać w czystości oraz wolną od przeszkód. Kontrolować, czy strefa działania fotokomórek jest wolna od przeszkód Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się stałymi urządzeniami sterującymi lub nie przebywały w strefi e ruchu bramki. Piloty lub jakiekolwiek inne zdalne urządzenia sterujące (nadajniki), muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia automatyki Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (włącznie z dziećmi) o upośledzonych funkcjach psychofi zycznych, lub osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy i doświadczenia, o ile nie mogą one skorzystać z pomocy innej osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, która dokona nadzoru i udzieli wszelkich niezbędnych informacji, co do użytkowania urządzenia. Kontrolować często stan instalacji, ma to na celu wykrycie ewentualnych usterek lub śladów zużycia, albo też uszkodzeń ruchomych elementów automatyki, wszystkich miejsc mocowania i urządzeń mocujących, przewodów oraz dostępnych połączeń. Punkty przegubowe i miejsca poddawane tarciu muszą być zawsze odpowiednio nasmarowane Kontrolować funkcjonowanie fotokomórek co sześć miesięcy. Utrzymywać zawsze w czystości klosze fotokomórek (posługiwać się szmatką lekko zwilżoną wodą, nie stosować rozpuszczalników lub innych produktów chemicznych, które mogłyby uszkodzić urządzenia) W przypadku konieczności reparacji czy regulacji instalacji, należy odłączyć zasilanie od automatyki i nie używać jej do chwili przywrócenia warunków pełnego bezpieczeństwa Odłączyć zasilanie elektryczne przed odblokowaniem automatyki dla otwierania ręcznego. Zapoznać się z instrukcjami Uszkodzony przewód zasilania musi być wymieniony przez producenta, przez jego serwis techniczny lub inną osobę o podobnych kwalifi kacjach, co ma na celu niebezpiecznym sytuacjom WZBRANIA SIĘ użytkownikowi wykonywanie JAKICHKOLWIEK OPERACJI OPRÓCZ TYCH, KTÓRYCH PRZEPROWADZENIE ZOSTAŁO W JASNY SPOSÓB WSKAZANE I OPISANE W INSTRUKCJACH. Celem dokonania reparacji, zmian regulacji czy konserwacji nadzwyczajnej, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO SERWISU TECHNICZNEGO Odnotować wykonane czynności i kontrole w rejestrze konserwacji okresowej. Dodatkowe informacje i szczególne zalecenia przeznaczone dla wszystkich Unikać przebywania czy wykonywania czynności w pobliżu zawiasów czy poruszających się elementów mechanicznych Nie wchodzić w pole działania poruszającej się bramki Nie należy przeciwstawiać się czy utrudniać ruch automatyki ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji Należy zawsze zwracać szczególną uwagę na niebezpieczne miejsca, które muszą być sygnalizowane przez zastosowanie piktogramów i/lub czarno-żółtej taśmy Podczas użytkowania przełącznika lub sterowania typu TOTMAN (operator obecny), aż do chwili zwolnienia sterowania należy stale kontrolować, czy w strefi e działania poruszających się części nie przebywają inne osoby Bramka może w każdej chwili dokonać niespodziewanego ruchu Podczas czynności związanych z czyszczeniem czy konserwacją, należy zawsze odłączyć zasilanie. Niebezpieczeństwo zmiażdżenia rąk Niebezpieczeństwo porażenia prądem Niebezpieczeństwo uderzenia Str. 2 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

3 LEGENDA Ten symbol oznacza akapity, które należy uważnie przeczytać. Ten symbol oznacza akapity dotyczące bezpieczeństwa. Ten symbol oznacza uwagi, które należy przekazać użytkownikowi. ILUSTRACJE I TEKSTY ODNOSZĄ SIĘ DO WYSOKIEJ BRAMKI POJEDYNCZEJ (PSGS4) I, O ILE NIE ZOSTANIE WSKAZANE INACZEJ, OPISYWANE OPERACJE DOTYCZĄ OBU MODELI NORMY Str. 3 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. Niniejszy produkt został zaprojektowany i skonstruowany przez firmę CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa, wymienionymi w deklaracji zgodności. OPIS 001PSGS3 Elektromechaniczna pojedyncza dwukierunkowa WYSOKA bramka obrotowa posiadająca 3 sekcje umieszczone co 120 i wyposażona w konstrukcję z ocynkowanej i lakierowanej stali, płytę elektroniczną i hamulec hydrauliczny, sygnalizatory świetlne LED o wysokiej jasności, wyświetlacz wielofunkcyjny oraz oświetlenie strefy przejścia. 001PSGD3 Elektromechaniczna podwójna dwukierunkowa WYSOKA bramka obrotowa posiadająca 3 sekcje umieszczone co 120 i wyposażona w konstrukcję z ocynkowanej i lakierowanej stali, płytę elektroniczną i hamulec hydrauliczny, sygnalizatory świetlne LED o wysokiej jasności, wyświetlacz wielofunkcyjny oraz oświetlenie strefy przejścia. Wysoka bramka obrotowa posiada konstrukcję, w skład której wchodzą dwa boczne słupy nośne oraz górna poprzeczka, wyposażone w otwierane osłony, umożliwiające przeprowadzenie przewodów i zainstalowanie dodatkowych kart i urządzeń elektronicznych. Rotor, wykonany ze stali AISI 304 posiada 3 zestawy ramion ze stali polerowanej (Ø 40 mm). Kraty ochronne, z blachy perforowanej są wykonane ze stali AISI 304. Uruchomienie odbywa się przy użyciu urządzenia sterującego, które odblokowuje mechanizm. Ramiona są popychane ręcznie, aż do chwili zadziałania hamulca, który powoduje zwolnienie prędkości obrotu i powrót ramion w pozycję spoczynku. Jeśli obrót przekroczy 60, system nie zezwoli na powrót ramion w pozycję spoczynku. Przeznaczenie Elektromechaniczne wysokie bramki obrotowe są przeznaczone do kontroli i regulacji przepływu osób w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego takich, jak stadiony, lotniska, ośrodki sportowe, stacje metra czy instytucje publiczne. Dane techniczne Typ PSGS3 PSGD3 Stopień ochrony (IP) 44 Zasilanie (V - 50/60 Hz) AC Zasilanie robocze (V) 24 DC Pobór prądu (ma) Ciężar (kg) Klasa izolacji Temperatura robocza ( C)

4 Opis części 1. Słupek nośny 2. Płyta dolna z trzpieniem 3. Górna poprzeczka 4. Rotor 5. Słupek centralny z ramionami 6. Słupek boczny 7. Otwierana osłona słupka nośnego 8. Krata ochronna 9. Otwierana osłona poprzeczki 10. Mechanizm obrotowy 11. Centrala sterująca 12. Strzałki LED wskazujące kierunek przejścia i wyświetlacz 13. Przygotowanie dla czytnika kart zbliżeniowych 14. Lampa Przykładowa instalacja 1. Wysoka bramka obrotowa 2. Ogrodzenie 3. Studzienka rozdzielcza 4. Strzałki LED wskazujące kierunek przejścia i wyświetlacz 5. Czytnik kart zbliżeniowych (opcjonalny) PSGS3 PSGD3 Str. 4 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

5 Wymiary PSGS3 PSGD Str. 5 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI Instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez wykwalifikowany personel. Każdy sposób instalacji i użytkowania inny, niż opisany w niniejszych instrukcjach jest niedozwolony. Czynności przed instalacją Przed przystąpieniem do wykonania instalacji, należy: zaopatrzyć się w odpowiedni wyłącznik wielobiegunowy, z rozwarciem styków powyżej 3 mm, dla umożliwienia odłączenia zasilania, przygotować odpowiednie rury i korytka kablowe dla przeprowadzenia przewodów elektrycznych w celu ich ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, zweryfikować, czy ewentualne połączenia wewnątrz obudowy (wykonane dla ciągłości obwodu zabezpieczającego) posiadają dodatkową izolację w stosunku do innych wewnętrznych elementów przewodzących; skontrolować, czy stan podłoża w strefie przejścia jest dobry i czy nie ma na nim nierówności. W razie potrzeby przygotować podkład cementowy, idealny do mocowania bramki obrotowej. Narzędzia i materiały Upewnić się, czy zostały przygotowane wszystkie narzędzia i materiały niezbędne dla bezpiecznego dokonania instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na rysunku widoczne są niektóre z narzędzi niezbędnych podczas instalacji. Typy przewodów i minimalne grubości Połączenie Typ przewodu 1455 Długość przewodu 1 < 10 m 2260 Długość przewodu 10 < 20 m 1455 Długość przewodu 20 < 30 m Zasilanie centrali sterującej230 V FROR CEI G x 1,5 mm 2 3G x 1,5 mm 2 3G x 1,5 mm 2 Zasilanie akcesoriów CEI EN 2 x 0,5 mm 2 2 x 0,5 mm 2 2 x 1 mm 2 Urządzenia sterujące i zabezpieczające x 0,5 mm 2 2 x 0,5 mm 2 2 x 0,5 mm 2 Jeżeli długość przewodów różni się od wartości podanych w tabeli, należy określić ich średnicę na podstawie rzeczywistego poboru prądu podłączonych urządzeń oraz zgodnie z zaleceniami normy CEI EN Dla połączeń przewidujących kilka urządzeń na tej samej linii (sekwencyjne), parametry określone w tabeli muszą być zmodyfikowane w zależności od rzeczywistych wartości poboru prądu i odległości. W sprawie połączenia produktów nie objętych niniejszymi instrukcjami należy posłużyć się załączoną do nich dokumentacją techniczną.

6 MONTAŻ Montaż wysokiej bramki obrotowej musi być wykonywany przez co najmniej dwie osoby. Do przenoszenia i podnoszenia bramki należy skorzystać z odpowiednich urządzeń podnoszących. Ryzyko przewrócenia! Nie opierać się o bramkę, aż do chwili, gdy będzie solidnie zamocowana. Podczas montażu bramki, jest ona mało stabilna, co mogłoby doprowadzić do przewrócenia. Należy zachować ostrożność i nie opierać się o nią, aż do zakończenia montażu. Określenie kierunków osi PSGS3 Nakreślić osi w celu określenia punktów mocowania pionowych elementów konstrukcji. W celu ułatwienia montażu elementy pionowe zostały oznaczone literami (A-E- F-H). Rysunki pomocne w określeniu kierunku przejścia. PSGD3 Str. 6 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

7 Montaż peszli Przygotować peszle niezbędne dla dokonania połączeń przewodów odchodzących ze studzienki rozdzielczej. Liczba peszli jest uzależniona od rodzaju instalacji i od przewidzianych akcesoriów. Str. 7 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. Montaż konstrukcji Zamocować boczne słupki do poprzeczki przy pomocy śrub dołączonych do zestawu. UNI M8x20 UNI M8x20 UNI M12x40 UNI Ø 12 UNI M10 PSGD3 UNI M8 UNI Ø 8 UNI Ø 8 Połączyć 3 grzebienie tworzące rotor w położeniu trójkątów wzmacniających, i zamontować ramiona do słupków centralnych, posługując się nakrętkami i kluczem sześciokątnym z rękojeścią typu T, dołączonymi do zestawu. Zamocować dolną płytę końcową oraz górną płytę końcową, przy pomocy śrub z wyposażenia. W modelu PSGD3 ramiona dwóch słupów centralnych muszą być przesunięte względem siebie. W razie potrzeby zamienić położeniem dwie płyty końcowe. Włożyć zatyczki do końcówek ramion. Jeśli to konieczne, posłużyć się plastikowym lub drewnianym młotkiem. W każdym razie zatyczki muszą być zabezpieczone silikonem. PSGS3 PSGD3

8 Montaż bramki Unieść zmontowaną konstrukcję i umieścić ją w przejściu. Przymocować do podłoża słupki boczne korzystając z fabrycznie przygotowanych otworów (Ø 10,5). Zaleca się używać śrub ze stali AISI 304, odpowiednich do typu posadzki. Zamontować rotor wkładając górny trzpień do otworu pod poprzeczką ; włożyć pierścień Segera do gniazda w trzpieniu i pozostawić rotor zawieszony nad podłożem. 2 1 Wsunąć kołki do otworów, włożyć płytkę z trzpieniem pod rotor i zamocować go do posadzki wykorzystując przygotowane otwory. Zaleca się używać śrub ze stali AISI 304, odpowiednich do typu posadzki. Str. 8 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

9 Zamocować boczne i centralne słupki do poprzeczki przy pomocy śrub dołączonych do zestawu, a następnie do posadzki, wykorzystując przygotowane otwory. Zaleca się używać śrub ze stali AISI 304, odpowiednich do typu posadzki. UNI M8 UNI Ø 8 UNI Ø 8 Str. 9 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. Umieścić mechanizm obrotowy nad górnym trzpieniem obracając rotor, aż do chwili zaczepienia się trzpienia na klinie. Przy pomocy śrub dołączonych do zestawu przykręcić mechanizm. UNI M8 UNI Ø 8 UNI Ø 8

10 Mechanizm obrotowy musi być zamontowany tak, aby elektromagnesy znalazły się w położeniu wskazanym na rysunkach (strona przejścia). PSGS3 PSGD3 Elektromagnes 2 Elektromagnes 1 Elektromagnes 1 Elektromagnes 2 Elektromagnes 2 Elektromagnes 1 Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

11 CENTRALA STERUJĄCA Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności na płycie sterującej, odłączyć zasilanie sieciowe. Całkowita moc podłączonych akcesoriów nie może przewyższać 35 W. Napięcie wyjściowe 24 V AC jest typu SELV. Wszystkie obwody są chronione przez bezpieczniki szybkie. Obwód Wartość bezpiecznika 3,15 A-F (120 V) Płyta elektroniczna (LINE) 1,6 A-F (230 V) Akcesoria (ACCESSORIES) 1,6 A-F Opis części 1. Transformator 2. Zaciski transformatora 3. Bezpiecznik akcesoriów 4. Zaciski do podłączenia czujnika kontrolującego przejście 5. Bezpiecznik sieciowy 6. Zaciski do podłączenia zasilania 7. Zaciski do podłączenia urządzeń sterujących i zabezpieczających 8. Zaciski do podłączenia elektroblokady 9. Gniazda do połączenia czytnika zbliżeniowego 10. Gniazda kart R Gniazdo karty pamięci 12. Zaciski do podłączenia wyświetlacza i strzałek wskazujących kierunek przejścia 13. Przyciski programowania funkcji 14. Zaciski do podłączania systemu RBM Dioda sygnalizacyjna LED Przeprowadzenie przewodów L N + E - Umieścić centralę sterującą wewnątrz poprzeczki. Przeprowadzić przewód zasilania centrali i akcesoriów przez całą wysokość słupka bocznego. EbA EbA EbI EbI EM 2 S1 S2 A B GND Przewody znajdujące się wewnątrz centrali sterującej muszą być zamocowane przy pomocy dławic kablowych

12 Z poprzeczki, połączyć centralę sterującą ze strzałkami wskazującymi kierunek i z lampą oświetleniową przy pomocy przewodu płaskiego. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Zasilanie V AC (50 / 60 Hz) L N Zasilanie transformatora 230 V AC (połączenie fabryczne) Odn. Opis L1T = Biały L2T = Czerwony Czarny (izolowany) Zasilanie transformatora 120 V AC (zamienić miejscami przewody i ) Odn. Opis L1T = Biały Czerwony ( odizolować!) L2T = Czarny Zastąpić bezpiecznik sieciowy 1,6 A bezpiecznikiem o wartości 3,15 A. Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

13 + - Urządzenia podłączone fabrycznie Czujnik kontrolujący przejście Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. EbA EbA EbI EbI E - L1T L2T L1T L2T 24V 0V EbA EbA EbI EbI Transformator Elektroblokada Urządzenia, które należy podłączyć EM 2 S1 S2 A B GND Biały Brązowy Światło zielone Biały Czerwony (230 V AC) Biały Czarny (120 V AC) Niebieski Niebieski Światło czerwone Światło czerwone Światło czerwone Światło czerwone Strzałki LED wskazujące kierunek przejścia i wyświetlacz Strzałki wskazujące kierunek przejścia Lampa oświetleniowa LED Konfiguracja urządzeń: Strzałki LED wskazujące kierunek przejścia i wyświetlacz automatycznie określają kierunek przejścia. Przełączniki DIP 1 i 2 służą tylko do wyświetlania (ON) lub niewyświetlania (OFF) pojedynczo, dwóch strzałek. Działanie strzałek wskazujących kierunek należy wypróbować poprzez wydanie polecenia i sprawdzenie, czy zapala się zielona strzałka wskazująca prawidłowo kierunek przejścia. W przeciwnym wypadku należy zamienić stany (położenia) przełączników DIP 1 i 2, z których jeden musi być ustawiona na ON, a drugi na OFF (obydwa DIP na OFF = zielona strzałka świecąca ciągłym światłem; obydwa DIP na ON = czerwona strzałka świecąca ciągłym światłem). Lampa oświetleniowa musi pozostać zmostkowana.

14 Czytnik kart zbliżeniowych GND S1 GND S2 bi GND S1 CAME Czytnik zbliżeniowy dla uruchomienia ruchu w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (styk NO). Odblokowuje ruch bramki obrotowej w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Bramka zablokuje się automatycznie po upływie stałego czasu wynoszącego 10 s EM 2 S1 S2 A B GND S2 GND A B GND CAME Czytnik zbliżeniowy dla uruchomienia ruchu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (styk NO). Odblokowuje ruch bramki obrotowej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Bramka zablokuje się automatycznie po upływie stałego czasu wynoszącego 10 s. Aby podłączyć czujniki, oprócz kart R700, jest konieczne wpięcie karty z zaciskami, dostarczonej wraz z centralą, lecz nie zainstalowanej. Urządzenia sterujące Zaciski do zasilania akcesoriów napięciem 24V AC, maks. pobór prądu 250 ma i moc 35 W. Przycisk STOP (styk NC). Umożliwia zablokowanie bramki. Przycisk umożliwiający ruch w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (styk NO). Umożliwia odblokowanie przejście w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Bramka zablokuje się automatycznie po upływie stałego czasu wynoszącego 10 s. Przycisk umożliwiający ruch w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (styk NO). Umożliwia odblokowanie przejście w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Bramka zablokuje się automatycznie po upływie stałego czasu wynoszącego 10 s. Przycisk odblokowania (styk NC). Po naciśnięciu przycisku następuje pełne odblokowanie - obrót odbywa się w obydwu kierunkach. RBM84 - System kontroli przejść. Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

15 Karty dekodujące Karty dekodujące R700 służą do sterowania wysokimi bramkami obrotowymi wyposażonymi w czytniki zbliżeniowe (TSP00/LT001), a do ładowania ustawień włącznie z ustawieniami użytkowników zapisanych na innej karcie. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, przed wpięciem jakiejkolwiek karty w gniazdo na "wcisk" (np. AF, R700), OBOWIĄZKOWO NALEŻY ODŁĄCZYĆ NAPIĘCIE SIECIOWE i odłączyć baterie, jeśli są obecne. Memory Roll Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. Po podłączeniu zasilania odczekać 10 przed wykonaniem innych operacji PROGRAMOWANIE Programowania funkcji dokonuje się przyciskami centrali sterujące. Wszystkie styki NC, jeśli nie są do nich podłączone żadne urządzenia, muszą być zmostkowane. Programowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy na bramce jest zainstalowany semafor z wyświetlaczem. Przeczytać uważnie instrukcje przed przystąpieniem do programowania. Wykonać kolejno podane polecenia, w przeciwnym przypadku programowanie nie zakończy się prawidłowo Przycisk służy do: wchodzenia do programowania wchodzenia do poszczególnych menu potwierdzania/zapisania ustawionej wartości Przyciski służą do: przesuwania się wśród różnych poleceń menu zwiększania lub zmniejszania wartości Przycisk służy do wychodzenia z menu bez zapisania dokonanych zmian Wyświetlacz, który wizualizuje funkcje i ustawienia przydzielane przy pomocy przycisków programowania. obecność migającego punktu na wyświetlaczu oznacza, że nie została jeszcze zakodowana karta Master CAME LT001 TSP00

16 Funkcje dostępne w menu Funkcje od F-1 do F-4 i od F-14 do F-17, przeznaczone do zarządzania przejściami z użyciem kart zbliżeniowych lub magnetycznych, są dostępne tylko, jeśli są podłączone czytniki TSP00 lub LT001. Funkcje F-2, F-3 i F-4 pojawiają się na wyświetlaczu tylko, gdy została stworzona karta MASTER. Opis funkcji F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 Tworzenie karty MASTER Zapamiętywanie karty Usuwanie karty Usuwanie wszystkich kart Ustawienie czasu oczekiwania Wizualizacja informacji na wyświetlaczu Usuwanie liczby przejść Ustawienie maksymalnej liczby przejść Ustawienie godziny i daty F 10 F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F 17 Nie używana Tryb działania Numer peryferyjny Ustawienie kierunku przejścia Tryb Antipassback Zarządzanie selektywne przejściami Zapis danych w Odczyt danych z Funkcja Opis F-1 Tworzenie karty MASTER Karta Master jest zawsze niezbędna, jeśli na bramce są zainstalowane czytniki kart zbliżeniowych lub magnetycznych. Bez karty Master nie jest możliwe zapamiętanie żadnej innej karty. Po wejściu do funkcji F-1, nacisnąć ponownie : CZERWONA dioda LED czytnika S1 zaczyna migać i na wyświetlaczu pojawia się ( ). Przed upływem 10 sekund, należy zbliżyć/przeciągnąć kartę do/przez migający czytnik i pozostawić ją tam przez kilka sekund, aż do chwili, gdy na wyświetlaczu ukaże się ( ). W ten sposób jest utworzona i zapamiętana karta Master. W celu jej usunięcia należy posłużyć się funkcją F-3. F-2 Zapamiętywanie karty Po wejściu do funkcji F-2, system automatycznie proponuje pierwszy wolny numer karty. Przed upływem 10 sekund, należy zbliżyć/przeciągnąć kartę, którą pragnie się dodać do/przez migający czytnik (maks. 500 kart). F-3 Usuwanie karty. Wybrać numer karty, która ma być usunięta lub umieścić kartę na migającym czytniku. Gdy na wyświetlaczu pojawi się numer karty, nacisnąć w celu jej usunięcia. Aby usunąć kartę Master, należy wcześniej usunąć wszystkie zapamiętane karty (funkcja F-4). Tylko, jeśli wszystkie inne karty są usunięte na wyświetlaczu pojawi się numer ( ) odpowiadający karcie Master. F-4 Usunięcie wszystkich kart. Po naciśnięciu wszystkie zapamiętane karty, za wyjątkiem karty Master, zostaną usunięte ( ). F-5 Ustawienie czasu oczekiwania Służy do ustawienia czasu (od 10 do 60 sekund) prze upływie, którego należy przejść przez bramkę po wydaniu polecenia otwarcia. F-6 Wizualizacja informacji na wyświetlaczu. Można wybrać rodzaj informacji do pokazania na wyświetlaczu: liczba przejść ( ), godziną ( ), albo żadna z tych dwóch informacji ( ). F-7 Usuwanie liczby przejść. Aby usunąć liczbę dokonanych i przejść (wejście-wyjście) zarejestrowanych przez bramkę obrotową ( ), nacisnąć. F-8 Ustawienie maksymalnej liczby przejść. Służy do ustawienia maksymalnej liczby przejść (do ) dozwolonych w kierunku określonym przez funkcję F-13. Liczba widoczna na wyświetlaczu sygnalizuje obecność użytkowników na wejściu w danej chwili. F-9 Ustawienie godziny i daty. Naciskać wielokrotnie na, aby wyświetlić kolejno dane, które można ustawić (minuty / godzinę / dzień tygodnia / dzień miesiąca / miesiąc / rok / czas letni - czas zimowy ). F-11 Tryb działania. Można wybrać funkcjonowanie w trybie niezależnym ( ) lub w trybie kontroli przejść ( ), w którym funkcjami będzie zarządzał zewnętrzny system sterująca (na przykład system kontroli przejść RBM84). F-12 Numer peryferyjny. Dla przydzielania numeru każdej bramce obrotowej (służy w trybie funkcjonowania kontroli przejść ). F-13 Ustawienie kierunku przejścia. Służy do wyboru kierunku dla liczenia przejść ustawionych funkcją F-8. Strzałka migająca na wyświetlaczu ( / ), wskazuje aktywowany kierunek. F-14 Tryb Antipassback. ( ) Po wejściu uprawnionego użytkownika do chronionej strefy uniemożliwia wstęp innej osoby. W ten sposób zapobiega się używaniu tej samej karty do dwóch kolejnych wejść do tej samej strefy. Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

CENTRALA STERUJĄCA DO SIŁOWNIKÓW ZASILANYCH NAPIĘCIEM 230 V 319T07PL. Instrukcje instalacji ZR24

CENTRALA STERUJĄCA DO SIŁOWNIKÓW ZASILANYCH NAPIĘCIEM 230 V 319T07PL. Instrukcje instalacji ZR24 319T07PL CENTRALA STERUJĄCA DO SIŁOWNIKÓW ZASILANYCH NAPIĘCIEM 230 V Instrukcje instalacji ZR24 PL WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OSÓB. NIEPRAWIDŁOWO WYKONANA INSTALACJA MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE

Bardziej szczegółowo

KOŁOWROTY TRÓJRAMIENNE 119G3783PL INSTRUKCJE INSTALACJI TWISTER PST001 - PST002 - PST003 - PST004. Polski

KOŁOWROTY TRÓJRAMIENNE 119G3783PL INSTRUKCJE INSTALACJI TWISTER PST001 - PST002 - PST003 - PST004. Polski 9G3783PL KOŁOWROTY TRÓJRAMIENNE INSTRUKCJE INSTALACJI TWISTER PST00 - PST00 - PST003 - PST00 Polski PL UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt

Bardziej szczegółowo

119DU20PL SIŁOWNIK DO BRAM SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJE INSTALACJI A1824. Polski

119DU20PL SIŁOWNIK DO BRAM SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJE INSTALACJI A1824. Polski 119DU20PL SIŁOWNIK DO BRAM SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJE INSTALACJI A1824 Polski PL UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt jest przeznaczony wyłącznie

Bardziej szczegółowo

119DU80PL AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH. Instrukcje instalacji A18230

119DU80PL AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH. Instrukcje instalacji A18230 119DU80PL AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH Instrukcje instalacji A18230 PL UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt jest przeznaczony wyłącznie

Bardziej szczegółowo

119DS55PL AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJE INSTALACJI F7000. Polski

119DS55PL AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJE INSTALACJI F7000. Polski 119DS55PL AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJE INSTALACJI F7000 Polski PL UNLOCK LOCK UNLOCK LOCK UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt

Bardziej szczegółowo

119DU32PL AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH. INSTRUKCJE INSTALACJI F1024. Polski

119DU32PL AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH.  INSTRUKCJE INSTALACJI F1024. Polski 119DU32PL AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJE INSTALACJI F1024 Polski PL UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt musi być przeznaczony

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DLA BRAM SKRZYDŁOWYCH 119DS51PL INSTRUKCJA INSTALACJI KR300 - KR310 - KR510. Polski

AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DLA BRAM SKRZYDŁOWYCH 119DS51PL INSTRUKCJA INSTALACJI KR300 - KR310 - KR510. Polski 119DS51PL AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DLA BRAM SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJA INSTALACJI KR300 - KR310 - KR510 Polski PL WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI UWAGA: NIEPRAWIDŁOWA INSTALACJA MOŻE SPOWODOWAĆ

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH 119EV88PL INSTRUKCJE INSTALACJI V6000. Polski

AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH 119EV88PL INSTRUKCJE INSTALACJI V6000. Polski 119EV88PL AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH INSTRUKCJE INSTALACJI V6000 Polski PL UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt musi być przeznaczony wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIK DO BRAM SKRZYDŁOWYCH 119DU86PL SERIA AXO INSTRUKCJE INSTALACJI AX3024 / AX5024 POLSKI

SIŁOWNIK DO BRAM SKRZYDŁOWYCH 119DU86PL SERIA AXO INSTRUKCJE INSTALACJI AX3024 / AX5024 POLSKI 119DU86PL SIŁOWNIK DO BRAM SKRZYDŁOWYCH SERIA AXO INSTRUKCJE INSTALACJI AX3024 / AX5024 PL UWAGA! Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa osób: UWAŻNIE PRZECZYTAĆ! Wstęp Produkt powinien być przeznaczony

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH 119BS54IT INSTRUKCJE INSTALACJI BK-2200T. Polski

AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH 119BS54IT INSTRUKCJE INSTALACJI BK-2200T. Polski 119BS54IT AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH INSTRUKCJE INSTALACJI BK-2200T Polski PL UWAGA! Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa osób: UWAŻNIE PRZECZYTAĆ! Wstęp Produkt powinien być przeznaczony wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Centrala sterująca ZR 24. Opis centrali. Moc sterowanego siłownika nie może przekroczyć 500W. Całkowita moc akcesoriów na 24V nie może przekroczyć 5W.

Centrala sterująca ZR 24. Opis centrali. Moc sterowanego siłownika nie może przekroczyć 500W. Całkowita moc akcesoriów na 24V nie może przekroczyć 5W. Seria Z Centrala sterująca ZR 24 Dokumentacja techniczna T07 ver 0.1 03/2002 Opis centrali Płyta sterująca do siłowników 230V. Zaprojektowana i skonstruowany przez CAME, odpowiada obowiązującym normom

Bardziej szczegółowo

STYLO 001STYLO ME - 001STYLO RME Polski PL

STYLO 001STYLO ME - 001STYLO RME Polski PL 119DV11 AUTOMATYKA ZEWNĘTRZNA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH Instrukcje instalacji STYLO 001STYLO ME - 001STYLO RME Polski UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Szlaban automatyczny KSE-1000 Instrukcja Obsługi i montażu

Szlaban automatyczny KSE-1000 Instrukcja Obsługi i montażu Szlaban automatyczny KSE-1000 Instrukcja Obsługi i montażu Szlabany automatyczne nie służą do regulowania ruchu pieszych! Szlabany automatyczne są przeznaczone do regulowania ruchu pojazdów. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

119DV38PL AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH. Instrukcje instalacji FE FE40230V. Polski

119DV38PL AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH.  Instrukcje instalacji FE FE40230V. Polski 119DV38PL AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH Instrukcje instalacji FE40230 - FE40230V Polski PL UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt musi być

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIKI ZEWNĘTRZNE DO STEROWANIA RADIOWEGO FA00440-PL. INSTRUKCJA INSTALACJI RBE4230-RBE4024. Polski

ODBIORNIKI ZEWNĘTRZNE DO STEROWANIA RADIOWEGO FA00440-PL.  INSTRUKCJA INSTALACJI RBE4230-RBE4024. Polski ODBIORNIKI ZEWNĘTRZNE DO STEROWANIA RADIOWEGO FA00440-PL INSTRUKCJA INSTALACJI RBE4230-RBE4024 PL Polski CAME WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS INSTALACJI UWAGA: NIEPRAWIDŁOWO WYKONANA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

KR300 - KR302 - KR310 - KR312 KR510 - KR512

KR300 - KR302 - KR310 - KR312 KR510 - KR512 NAPĘD DO BRAM SKRZYDŁOWYCH FA00290-PL INSTRUKCJA INSTALACJI KR300 - KR302 - KR310 - KR312 KR510 - KR512 PL Polski UWAGA! Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SZLABANY AUTOMATYCZNE 119GU55PL. Instrukcje instalacji G4040Z - G4040IZ

SZLABANY AUTOMATYCZNE 119GU55PL. Instrukcje instalacji G4040Z - G4040IZ 119GU55PL SZLABANY AUTOMATYCZNE Instrukcje instalacji G4040Z - G4040IZ PL UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt jest przeznaczony wyłącznie

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH DO MONTAŻU PODZIEMNEGO 119AV70PL. Instrukcje instalacji FROG-PM4 / FROG-PM6. Polski

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH DO MONTAŻU PODZIEMNEGO 119AV70PL. Instrukcje instalacji FROG-PM4 / FROG-PM6. Polski 119AV70PL AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH DO MONTAŻU PODZIEMNEGO Instrukcje instalacji FROG-PM4 / FROG-PM6 Polski PL UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji www.somfy.com ILT 2 Instrukcja instalacji Ref : 5057173A PL Instrukcja instalacji Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

KRONO. Dokumentacja techniczna 10 Akt. 0.2 CAME 02/98 319M43. Automatyka zewnętrzna do bram dwuskrzydłowych

KRONO. Dokumentacja techniczna 10 Akt. 0.2 CAME 02/98 319M43. Automatyka zewnętrzna do bram dwuskrzydłowych KRONO Automatyka zewnętrzna do bram dwuskrzydłowych Dokumentacja techniczna 10 Akt. 0.2 CAME 02/98 319M43 Instalacja typowa: 1) Zespół silnikowy lewy 2) Zespół silnikowy prawy 3) Sterownik 4) Odbiornik

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA DO NAPĘDÓW ZASILANYCH NAPIĘCIEM 230 V 319U46PL. Instrukcje instalacji ZA3N

CENTRALA STERUJĄCA DO NAPĘDÓW ZASILANYCH NAPIĘCIEM 230 V 319U46PL. Instrukcje instalacji ZA3N CENTRALA STERUJĄCA DO NAPĘDÓW ZASILANYCH NAPIĘCIEM 230 V 319U46PL Instrukcje instalacji ZA3N PL WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS INSTALACJI UWAGA: NIEPOPRAWNA INSTALACJA MOŻE SPOWODOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr Instrukcja obsługi Podnośnika hydraulicznego Art. nr 0715 93 80 Bezpieczna praca z urządzeniem jest możliwa tylko po dokładnym przeczytaniu oraz przestrzeganiu instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH

PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH Elpro 14 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJA v. 1.0 (11.02.2010) KRAŃCOWY ZAMYKANIA M2 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY OTWIERANIA M2 F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Detektor ruchu 180st. Nr produktu

Detektor ruchu 180st. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Detektor ruchu 180st. Nr produktu 000612852 Strona 1 z 6 Detektor ruchu 180 wersja 11/10 Nr produktu 61 28 51 (kolor: czarny) Nr produktu 61 28 52 (kolor: biały) Przeznaczenie do użycia

Bardziej szczegółowo

J5 HTM Instrukcja

J5 HTM Instrukcja www.somfy.pl J5 HTM Instrukcja 1 Informacje podstawowe Proszę przeczytać uważnie instrukcję w całości w celu poznania wszystkich funkcji. Somfy nie odpowiada za szkody i usterki wynikające z nieznajomości

Bardziej szczegółowo

Seria Z PŁYTA STERUJĄCA ZA4 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Seria Z PŁYTA STERUJĄCA ZA4 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Seria Z PŁYTA STERUJĄCA ZA4 319S15 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Opis tablicy sterowniczej Tablica sterownicza z mikroprocesorem do motoreduktorów z zasilaniem jednofazowym 30V; częstotliwość 50-60 Hz. Stosuje

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA AUTOMATYKA DO UCHYLNYCH I SEGMENTOWYCH BRAM GARAŻOWYCH 119ES87PL INSTRUKCJE INSTALACJI V700. Polski

AUTOMATYKA AUTOMATYKA DO UCHYLNYCH I SEGMENTOWYCH BRAM GARAŻOWYCH 119ES87PL INSTRUKCJE INSTALACJI V700. Polski 119ES87PL AUTOMATYKA AUTOMATYKA DO UCHYLNYCH I SEGMENTOWYCH BRAM GARAŻOWYCH INSTRUKCJE INSTALACJI V700 Polski PL UWAGA! Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa osób: UWAŻNIE PRZECZYTAĆ! Wstęp Produkt

Bardziej szczegółowo

Pro 21 TM Indywidualny przełącznik żaluzjowy PLC/IR z funkcją ustawiania listew i trybem ręcznym

Pro 21 TM Indywidualny przełącznik żaluzjowy PLC/IR z funkcją ustawiania listew i trybem ręcznym Pro 21 TM Indywidualny przełącznik żaluzjowy PLC/IR z funkcją ustawiania listew i trybem ręcznym 7756 24 Parametry Napięcie Częstotliwość Norma -5 C 100-240 VA 50-60 Hz 2 x 1,5 mm 2 lub 1 x 2,5 mm 2 Prąd

Bardziej szczegółowo

Pro 21 TM Przełączniki scenariuszy oświetlenia PLC/IR

Pro 21 TM Przełączniki scenariuszy oświetlenia PLC/IR Pro 21 TM Przełączniki scenariuszy oświetlenia PLC/IR 7756 39 Parametry Napięcie 100-240 VAC Częstotliwość 50-60 Hz 2 x 1,5 mm 2 lub 1 x 2,5 mm 2 Normy EN 50065 IEC 60669-2-1-5 C - 5 C do + 45 C Parametry

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH FA00047-PL INSTRUKCJE INSTALACJI. Polski V6000

NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH FA00047-PL INSTRUKCJE INSTALACJI. Polski V6000 NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH FA00047-PL INSTRUKCJE INSTALACJI V6000 PL Polski UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt jest przeznaczony wyłącznie

Bardziej szczegółowo

CFSQ. Zawias z wbudowanym czujnikiem otwarcia. Oryginalna konstrukcja ELESA

CFSQ. Zawias z wbudowanym czujnikiem otwarcia. Oryginalna konstrukcja ELESA CFSQ Zawias z wbudowanym czujnikiem otwarcia Oryginalna konstrukcja ELESA Informacje Techniczne Materiał Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z produktem. W tym celu

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH FA00094-PL INSTRUKCJE INSTALACJI FA70230CB. Polski

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH FA00094-PL INSTRUKCJE INSTALACJI FA70230CB. Polski AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH FA00094-PL INSTRUKCJE INSTALACJI FA70230CB PL Polski UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! WSTĘP PRODUKT JEST PRZEZNACZONY

Bardziej szczegółowo

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s F3=8A F2=8A F1=8A Wył. krańcowy otwierania Wył. krańcowy wspólny Wył. krańcowy zamykania RADIO STOP ZAMKNIJ OTWÓRZ ELEKTROZAMEK LUB PRZEKAŹNIK 12VAC DO OŚWIETLENIA DODATKOWEGO 230V WYJŚCIE 24V max obciążenie

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD Dane techniczne Napędy typu BD przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych lub bram rolowanych. Posiadają mechanizm detekcji przeszkód, dzięki któremu silnik wyczuwając opór na swojej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH PRZEMYSŁOWYCH 119CT54PL INSTRUKCJE INSTALACJI. Polski

AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH PRZEMYSŁOWYCH 119CT54PL INSTRUKCJE INSTALACJI. Polski 119CT54PL AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH PRZEMYSŁOWYCH INSTRUKCJE INSTALACJI C-BX_C-BXK_CBXE_CBXEK C-BXT_C-BXET_C-BXE24 Polski PL UWAGA! Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa osób: UWAŻNIE PRZECZYTAĆ!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

AME 25 SD (sprężyna w dół), AME 25 SU (sprężyna do góry)

AME 25 SD (sprężyna w dół), AME 25 SU (sprężyna do góry) Arkusz Informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 25 SD (sprężyna w dół), AME 25 SU (sprężyna do góry) Opis / zastosowanie AME 25 SD lub SU stosowane są z zaworami VRB, VRG, VF, VL, VFS 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

AXIL. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA v. 1.2 ( )

AXIL. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA v. 1.2 ( ) AXIL ELEKTROMECHANICZNY, NIEODWRACALNY SIŁOWNIK DO BRAM SKRZYDŁOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA v. 1.2 (04.12.2009) WAŻNE UWAGI V2 S.p.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

EL 3024 INSTRUKCJA MONTAŻU

EL 3024 INSTRUKCJA MONTAŻU Bariera drogowa EL 3024 INSTRUKCJA MONTAŻU PRZYKŁADOWA INSTALACJA Legenda: 1. Bariera drogowa 2. Centrala sterująca 3. Bariera podczerwieni 4. Bezpiecznik 5. Kolumna 1200mm z włącznikiem kluczykowym 6.

Bardziej szczegółowo

(mm) Dokumentacja techniczna M02 CAME Szybka bariera drogowa G aktualizacja 1.02 CAME 06/97 119GM02. Urządzenia typowe

(mm) Dokumentacja techniczna M02 CAME Szybka bariera drogowa G aktualizacja 1.02 CAME 06/97 119GM02. Urządzenia typowe Dokumentacja techniczna M02 CAME Szybka bariera drogowa G 2500 aktualizacja 1.02 CAME 06/97 119GM02 Urządzenia typowe 1. Jednostka centralna bariery G2500 2. Panel sterujący ZL 37 Akcesoria 3. Ramię aluminiowe

Bardziej szczegółowo

KATALOG GASTOP PRESTIGE

KATALOG GASTOP PRESTIGE BRAMKI OBROTOWE BR2-T KATALOG GASTOP PRESTIGE Zastosowanie urządzeń Bramki obrotowe BR2 są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz budynków. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

119DS55PL IT EN FR RU. Italiano. English. Français. Русский INSTRUKCJE INSTALACJI F7000. Polski

119DS55PL IT EN FR RU. Italiano. English. Français. Русский INSTRUKCJE INSTALACJI F7000. Polski 119DS55PL AUTOMAZIONE AUTOMATYKA DO PER BRAM CANCELLI SKRZYDŁOWYCH A BATTENTE Italiano English Français Русский IT EN FR RU INSTRUKCJE INSTALACJI F7000 Polski PL UNLOCK LOCK UNLOCK LOCK UWAGA! ważne wskazówki

Bardziej szczegółowo

KATALOG GASTOP PRESTIGE

KATALOG GASTOP PRESTIGE BRAMKI OBROTOWE BR2-TM KATALOG GASTOP PRESTIGE Zastosowanie urządzeń Bramki obrotowe BR2 są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz budynków. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

Kontroler temperatury Nr produktu

Kontroler temperatury Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kontroler temperatury Nr produktu 198545 Strona 1 z 8 Kontroler temperatury wersja 02/06 Numer produktu 19 85 45 FOX-1004 Numer produktu 19 85 58 FOX-D1004 Przeznaczenie do użycia Kontroler

Bardziej szczegółowo

BARRY AUTOMATYKA DO BRAM I SZLABANÓW

BARRY AUTOMATYKA DO BRAM I SZLABANÓW BARRY AUTOMATYKA DO BRAM I SZLABANÓW Instrukcja montażu 1. OSTRZEŻENIA I OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Nieprawidłowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam. 84 24 78 (Dostawa nie obejmuje indukcyjnego czujnika obrotów: Nr zam. 842532) INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Obrotomierz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Termostat pokojowy EKRTW

Instrukcja montażu. Termostat pokojowy EKRTW 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Spis treści Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z tą instrukcją. Instrukcji nie należy wyrzucać. Powinna ona znaleźć się w archiwum, aby

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Opis Siłowniki AME 85 i AME 86 stosuje się z zaworami VFM 2 (DN 50 250), VFS 2 (DN 65 00), VF2/3 (DN 25, 50) i AFQM (DN 50 250).

Bardziej szczegółowo

BRAMKI OBROTOWE BR2-N2 KATALOG

BRAMKI OBROTOWE BR2-N2 KATALOG BRAMKI OBROTOWE BR2-N2 KATALOG Zastosowanie urządzeń Bramki obrotowe BR2 są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz budynków. Urządzenia są przeznaczone

Bardziej szczegółowo

BRAMKI OBROTOWE BR2-T KATALOG

BRAMKI OBROTOWE BR2-T KATALOG BRAMKI OBROTOWE BR2-T KATALOG Zastosowanie urządzeń Bramki obrotowe BR2 są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz budynków. Urządzenia są przeznaczone

Bardziej szczegółowo

KIT FREE LC-LVC KIT FREE LVC VAS/101 LVC/01 KIT FREE LC VAS/101 LC/01. Polski KIT FREE_LC-LVC _PL

KIT FREE LC-LVC KIT FREE LVC VAS/101 LVC/01 KIT FREE LC VAS/101 LC/01.  Polski KIT FREE_LC-LVC _PL KIT FREE LC-LVC 24810540 KIT FREE LVC LVC/01 KIT FREE LC www.came.com LC/01 PL Polski 106 A 70 43,5 7,5 57 45 Ostrzeżenia ogólne Przed rozpoczęciem instalacji i wykonaniem prac w sposób wskazany przez

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr Numer produktu: 105035 Strona 1 z 7 Zastosowanie Zasilany bateriami rejestrator danych pomiarowych DL-151AN dokonuje pomiarów

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13 SU, AME 23 SU - (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13 SU, AME 23 SU - (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym, - (sprężyna do góry) Opis / zastosowanie Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ lub VRBZ () lub z zaworami VS, VM lub VB (, ). Funkcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż Instrukcja obsługi 1. Dane techniczne inteo POWER 2.5 DC RTS jest odbiornikiem radiowym przeznaczonym do jednoczesnego sterowania 4-6 napędami 24 V DC. Jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi nadajnikami

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH FA00094-PL INSTRUKCJE INSTALACJI FA70230CB. Polski

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH FA00094-PL INSTRUKCJE INSTALACJI FA70230CB. Polski AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH FA00094-PL INSTRUKCJE INSTALACJI FA70230CB PL Polski UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! WSTĘP PRODUKT JEST PRZEZNACZONY

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy Karta katalogowa NR23A-S Siłownik obrotowy do zaworów kulowych (regulacyjnych) 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy Nm Napięcie znamionowe... 24 VAC Sterowanie: Zamknij/otwórz lub 3-punktowe Wbudowany Dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne pompy liniowe

Elektroniczne pompy liniowe PRZEZNACZENIE Pompy liniowe typu PTe przeznaczone są do pompowania nieagresywnej, niewybuchowej cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 140 C, wymuszania obiegu wody

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 OPIS OGÓLNY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zestaw domofonowy Mod. 1122/31 przeznaczony jest dla 1 użytkownika. Prawidłowo zamontowany i uruchomiony zestaw domofonowy

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE EL-120S, EL-350, EL-350S EL-600SL, EL-600TSL EL-800SL, EL-800DSL, EL-800WS EL-1200SL, EL-1200DSL, EL-1200WS EL-1500SL, EL-1500DSL Importer: GDE POLSKA

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 25 SD funkcja bezpieczeństwa (sprężyna w dół) AMV 25 SU funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 25 SD funkcja bezpieczeństwa (sprężyna w dół) AMV 25 SU funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 25 SD funkcja bezpieczeństwa (sprężyna w dół) AMV 25 SU funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis Siłownik automatycznie dostosowuje

Bardziej szczegółowo

SZLABANY AUTOMATYCZNE DO SZYBKICH PRZEJAZDÓW FA00028-PL INSTRUKCJE INSTALACJI G G3000I. Polski

SZLABANY AUTOMATYCZNE DO SZYBKICH PRZEJAZDÓW FA00028-PL INSTRUKCJE INSTALACJI G G3000I. Polski SZLABANY AUTOMATYCZNE DO SZYBKICH PRZEJAZDÓW FA00028-PL INSTRUKCJE INSTALACJI G3000 - G3000I PL Polski UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo