WYSOKA BRAMKA OBROTOWA 119G3136PL INSTRUKCJE INSTALACJI PSGS3 - PSGD3. Polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSOKA BRAMKA OBROTOWA 119G3136PL INSTRUKCJE INSTALACJI PSGS3 - PSGD3. Polski"

Transkrypt

1 119G3136PL WYSOKA BRAMKA OBROTOWA INSTRUKCJE INSTALACJI PSGS3 - PSGD3 Polski PL

2 UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt musi być przeznaczony wyłącznie do użytkowania do celów, dla jakich został zaprojektowany. Każde inne użytkowanie jest uważane za niebezpieczne. Came Cancelli Automatici S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z błędnego, niewłaściwego lub nierozsądnego użytkowania. Bezpieczeństwo produktu, a więc jego prawidłowa instalacja jest uzależniona od przestrzegania charakterystyki technicznej i poprawnego sposobu instalacji urządzenia. Instalacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi zasadami, w bezpiecznych warunkach i zgodnie z przeznaczeniem, które zostały jasno wskazane w dokumentacji technicznej dotyczącej produktów. Niniejsze wskazówki muszą być przechowywane razem z instrukcjami obsługi elementów automatyki. Czynności przed instalacją (kontrola istniejących warunków: w przypadku niekorzystnej oceny aktualnych warunków dla instalacji, nie należy przystępować do montażu przed wykonaniem czynności mających na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa) Instalacja i odbiór techniczny muszą być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowany personel Przygotowanie przewodów, montaż, podłączenia elektryczne i testowanie muszą być przeprowadzone zgodnie z zasadami poprawnego i bezpiecznego wykonywania prac technicznych oraz przestrzegając obowiązujących przepisów prawnych Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności należy obowiązkowo uważnie przeczytać całe instrukcje; nieprawidłowo przeprowadzona instalacja może być źródłem zagrożenia i spowodować szkody w odniesieniu dla osób lub rzeczy Skontrolować, czy automatyka jest w dobrym stanie, czy jest wyważona i wyosiowana oraz, czy otwiera się i zamyka w poprawny sposób. Jeśli to konieczne, należy także zainstalować prawidłowe zabezpieczenia lub zastosować odpowiednie dodatkowe czujniki zabezpieczające W przypadku instalacji automatyki na wysokości mniejszej, niż 2,5 m od posadzki lub od innego podłoża, należy sprawdzić czy jest konieczny montaż ogrodzeń ochronnych i/ lub tablic ostrzegawczych Upewnić się, czy otwieranie bramki nie prowadzi do powstania niebezpiecznych sytuacji Nie należy montować automatyki w pozycji odwróconej, ani też na elementach, które mogłyby się zgiąć pod jej ciężarem. Jeśli jest to konieczne, należy odpowiednio wzmocnić punkty mocowania Nie dokonywać instalacji branki w miejscach, które są usytuowane na pochyłym podłożu Upewnić się, by ewentualne urządzenia nawadniające nie zraszały automatyki od dołu ku górze. Montaż Należy odpowiednio oznaczyć oraz ogrodzić całą strefę prac montażowych, aby uniemożliwić nieostrożny dostęp postronnych osób, a szczególnie dzieci Zachować ostrożność przy manipulowaniu automatyką o wadze powyżej 20 kg. Jeśli to konieczne, należy zaopatrzyć się w urządzenia przeznaczone do bezpiecznego przenoszenia automatyki Urządzenia zabezpieczające zaopatrzone w znak CE (fotokomórki, podesty, listwy zabezpieczające, przyciski awaryjne itp.), muszą być zainstalowane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów oraz według zasad poprawnego i bezpiecznego wykonywania prac technicznych, mając na uwadze przeznaczenie i typ użytkowania (praca mniej lub bardziej intensywna), któremu bramka będzie poddana. Punkty stanowiące źródło zagrożenia zranieniem czy wciągnięciem muszą być chronione odpowiednimi czujnikami Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy umieścić odpowiednie piktogramy ostrzegające przed ewentualnym ryzykiem resztkowym Wszystkie urządzenia sterujące przeznaczone do otwierania (przyciski, przełączniki kluczowe, czytniki kart magnetycznych, itp.) muszą być instalowane w odległości nie mniejszej, niż 1,85 m od obwodu strefy manewru kołowrotu, nie powinny być dostępne od zewnątrz, poprzez bramkę. Ponadto bezpośrednie sterowania (klasyczne przyciski, przyciski dotykowe, itd.) muszą być instalowane na wysokości nie mniejszej od 1,5 m i nie mogą być publicznie dostępne Bramka musi być zaopatrzona w tabliczkę, na której są widoczne jej dane identyfi kacyjne Przed podłączeniem bramki do zasilania należy upewnić się, że dane dotyczące zasilania podane na tabliczce identyfi kacyjnej odpowiadają wartościom napięcia sieci elektrycznej Bramka musi być podłączona do systemu uziemiającego wykonanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za zastosowanie produktów, które nie są oryginalne; prowadzi to do wygaśnięcia gwarancji Wszystkie sterowania typu "TOTMAN" (operator obecny) muszą być usytuowane w miejscach, z których poruszająca się bramka oraz strefy przejścia i manewru są w pełni widoczne Przed przekazaniem urządzenia użytkownikowi należy zweryfi kować zgodność instalacji z normą EN i EN12445 (próba uderzeniowa); skontrolować, czy automatyka została odpowiednio uregulowana i czy urządzenia zabezpieczające i ochronne są sprawne Tam, gdzie jest to konieczne, należy umieścić w łatwo widocznym miejscu sygnały ostrzegawcze. Instrukcje i szczególne zalecenia dla użytkownika Strefę manewru bramki należy utrzymywać w czystości oraz wolną od przeszkód. Kontrolować, czy strefa działania fotokomórek jest wolna od przeszkód Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się stałymi urządzeniami sterującymi lub nie przebywały w strefi e ruchu bramki. Piloty lub jakiekolwiek inne zdalne urządzenia sterujące (nadajniki), muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia automatyki Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (włącznie z dziećmi) o upośledzonych funkcjach psychofi zycznych, lub osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy i doświadczenia, o ile nie mogą one skorzystać z pomocy innej osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, która dokona nadzoru i udzieli wszelkich niezbędnych informacji, co do użytkowania urządzenia. Kontrolować często stan instalacji, ma to na celu wykrycie ewentualnych usterek lub śladów zużycia, albo też uszkodzeń ruchomych elementów automatyki, wszystkich miejsc mocowania i urządzeń mocujących, przewodów oraz dostępnych połączeń. Punkty przegubowe i miejsca poddawane tarciu muszą być zawsze odpowiednio nasmarowane Kontrolować funkcjonowanie fotokomórek co sześć miesięcy. Utrzymywać zawsze w czystości klosze fotokomórek (posługiwać się szmatką lekko zwilżoną wodą, nie stosować rozpuszczalników lub innych produktów chemicznych, które mogłyby uszkodzić urządzenia) W przypadku konieczności reparacji czy regulacji instalacji, należy odłączyć zasilanie od automatyki i nie używać jej do chwili przywrócenia warunków pełnego bezpieczeństwa Odłączyć zasilanie elektryczne przed odblokowaniem automatyki dla otwierania ręcznego. Zapoznać się z instrukcjami Uszkodzony przewód zasilania musi być wymieniony przez producenta, przez jego serwis techniczny lub inną osobę o podobnych kwalifi kacjach, co ma na celu niebezpiecznym sytuacjom WZBRANIA SIĘ użytkownikowi wykonywanie JAKICHKOLWIEK OPERACJI OPRÓCZ TYCH, KTÓRYCH PRZEPROWADZENIE ZOSTAŁO W JASNY SPOSÓB WSKAZANE I OPISANE W INSTRUKCJACH. Celem dokonania reparacji, zmian regulacji czy konserwacji nadzwyczajnej, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO SERWISU TECHNICZNEGO Odnotować wykonane czynności i kontrole w rejestrze konserwacji okresowej. Dodatkowe informacje i szczególne zalecenia przeznaczone dla wszystkich Unikać przebywania czy wykonywania czynności w pobliżu zawiasów czy poruszających się elementów mechanicznych Nie wchodzić w pole działania poruszającej się bramki Nie należy przeciwstawiać się czy utrudniać ruch automatyki ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji Należy zawsze zwracać szczególną uwagę na niebezpieczne miejsca, które muszą być sygnalizowane przez zastosowanie piktogramów i/lub czarno-żółtej taśmy Podczas użytkowania przełącznika lub sterowania typu TOTMAN (operator obecny), aż do chwili zwolnienia sterowania należy stale kontrolować, czy w strefi e działania poruszających się części nie przebywają inne osoby Bramka może w każdej chwili dokonać niespodziewanego ruchu Podczas czynności związanych z czyszczeniem czy konserwacją, należy zawsze odłączyć zasilanie. Niebezpieczeństwo zmiażdżenia rąk Niebezpieczeństwo porażenia prądem Niebezpieczeństwo uderzenia Str. 2 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

3 LEGENDA Ten symbol oznacza akapity, które należy uważnie przeczytać. Ten symbol oznacza akapity dotyczące bezpieczeństwa. Ten symbol oznacza uwagi, które należy przekazać użytkownikowi. ILUSTRACJE I TEKSTY ODNOSZĄ SIĘ DO WYSOKIEJ BRAMKI POJEDYNCZEJ (PSGS4) I, O ILE NIE ZOSTANIE WSKAZANE INACZEJ, OPISYWANE OPERACJE DOTYCZĄ OBU MODELI NORMY Str. 3 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. Niniejszy produkt został zaprojektowany i skonstruowany przez firmę CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa, wymienionymi w deklaracji zgodności. OPIS 001PSGS3 Elektromechaniczna pojedyncza dwukierunkowa WYSOKA bramka obrotowa posiadająca 3 sekcje umieszczone co 120 i wyposażona w konstrukcję z ocynkowanej i lakierowanej stali, płytę elektroniczną i hamulec hydrauliczny, sygnalizatory świetlne LED o wysokiej jasności, wyświetlacz wielofunkcyjny oraz oświetlenie strefy przejścia. 001PSGD3 Elektromechaniczna podwójna dwukierunkowa WYSOKA bramka obrotowa posiadająca 3 sekcje umieszczone co 120 i wyposażona w konstrukcję z ocynkowanej i lakierowanej stali, płytę elektroniczną i hamulec hydrauliczny, sygnalizatory świetlne LED o wysokiej jasności, wyświetlacz wielofunkcyjny oraz oświetlenie strefy przejścia. Wysoka bramka obrotowa posiada konstrukcję, w skład której wchodzą dwa boczne słupy nośne oraz górna poprzeczka, wyposażone w otwierane osłony, umożliwiające przeprowadzenie przewodów i zainstalowanie dodatkowych kart i urządzeń elektronicznych. Rotor, wykonany ze stali AISI 304 posiada 3 zestawy ramion ze stali polerowanej (Ø 40 mm). Kraty ochronne, z blachy perforowanej są wykonane ze stali AISI 304. Uruchomienie odbywa się przy użyciu urządzenia sterującego, które odblokowuje mechanizm. Ramiona są popychane ręcznie, aż do chwili zadziałania hamulca, który powoduje zwolnienie prędkości obrotu i powrót ramion w pozycję spoczynku. Jeśli obrót przekroczy 60, system nie zezwoli na powrót ramion w pozycję spoczynku. Przeznaczenie Elektromechaniczne wysokie bramki obrotowe są przeznaczone do kontroli i regulacji przepływu osób w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego takich, jak stadiony, lotniska, ośrodki sportowe, stacje metra czy instytucje publiczne. Dane techniczne Typ PSGS3 PSGD3 Stopień ochrony (IP) 44 Zasilanie (V - 50/60 Hz) AC Zasilanie robocze (V) 24 DC Pobór prądu (ma) Ciężar (kg) Klasa izolacji Temperatura robocza ( C)

4 Opis części 1. Słupek nośny 2. Płyta dolna z trzpieniem 3. Górna poprzeczka 4. Rotor 5. Słupek centralny z ramionami 6. Słupek boczny 7. Otwierana osłona słupka nośnego 8. Krata ochronna 9. Otwierana osłona poprzeczki 10. Mechanizm obrotowy 11. Centrala sterująca 12. Strzałki LED wskazujące kierunek przejścia i wyświetlacz 13. Przygotowanie dla czytnika kart zbliżeniowych 14. Lampa Przykładowa instalacja 1. Wysoka bramka obrotowa 2. Ogrodzenie 3. Studzienka rozdzielcza 4. Strzałki LED wskazujące kierunek przejścia i wyświetlacz 5. Czytnik kart zbliżeniowych (opcjonalny) PSGS3 PSGD3 Str. 4 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

5 Wymiary PSGS3 PSGD Str. 5 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI Instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez wykwalifikowany personel. Każdy sposób instalacji i użytkowania inny, niż opisany w niniejszych instrukcjach jest niedozwolony. Czynności przed instalacją Przed przystąpieniem do wykonania instalacji, należy: zaopatrzyć się w odpowiedni wyłącznik wielobiegunowy, z rozwarciem styków powyżej 3 mm, dla umożliwienia odłączenia zasilania, przygotować odpowiednie rury i korytka kablowe dla przeprowadzenia przewodów elektrycznych w celu ich ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, zweryfikować, czy ewentualne połączenia wewnątrz obudowy (wykonane dla ciągłości obwodu zabezpieczającego) posiadają dodatkową izolację w stosunku do innych wewnętrznych elementów przewodzących; skontrolować, czy stan podłoża w strefie przejścia jest dobry i czy nie ma na nim nierówności. W razie potrzeby przygotować podkład cementowy, idealny do mocowania bramki obrotowej. Narzędzia i materiały Upewnić się, czy zostały przygotowane wszystkie narzędzia i materiały niezbędne dla bezpiecznego dokonania instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na rysunku widoczne są niektóre z narzędzi niezbędnych podczas instalacji. Typy przewodów i minimalne grubości Połączenie Typ przewodu 1455 Długość przewodu 1 < 10 m 2260 Długość przewodu 10 < 20 m 1455 Długość przewodu 20 < 30 m Zasilanie centrali sterującej230 V FROR CEI G x 1,5 mm 2 3G x 1,5 mm 2 3G x 1,5 mm 2 Zasilanie akcesoriów CEI EN 2 x 0,5 mm 2 2 x 0,5 mm 2 2 x 1 mm 2 Urządzenia sterujące i zabezpieczające x 0,5 mm 2 2 x 0,5 mm 2 2 x 0,5 mm 2 Jeżeli długość przewodów różni się od wartości podanych w tabeli, należy określić ich średnicę na podstawie rzeczywistego poboru prądu podłączonych urządzeń oraz zgodnie z zaleceniami normy CEI EN Dla połączeń przewidujących kilka urządzeń na tej samej linii (sekwencyjne), parametry określone w tabeli muszą być zmodyfikowane w zależności od rzeczywistych wartości poboru prądu i odległości. W sprawie połączenia produktów nie objętych niniejszymi instrukcjami należy posłużyć się załączoną do nich dokumentacją techniczną.

6 MONTAŻ Montaż wysokiej bramki obrotowej musi być wykonywany przez co najmniej dwie osoby. Do przenoszenia i podnoszenia bramki należy skorzystać z odpowiednich urządzeń podnoszących. Ryzyko przewrócenia! Nie opierać się o bramkę, aż do chwili, gdy będzie solidnie zamocowana. Podczas montażu bramki, jest ona mało stabilna, co mogłoby doprowadzić do przewrócenia. Należy zachować ostrożność i nie opierać się o nią, aż do zakończenia montażu. Określenie kierunków osi PSGS3 Nakreślić osi w celu określenia punktów mocowania pionowych elementów konstrukcji. W celu ułatwienia montażu elementy pionowe zostały oznaczone literami (A-E- F-H). Rysunki pomocne w określeniu kierunku przejścia. PSGD3 Str. 6 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

7 Montaż peszli Przygotować peszle niezbędne dla dokonania połączeń przewodów odchodzących ze studzienki rozdzielczej. Liczba peszli jest uzależniona od rodzaju instalacji i od przewidzianych akcesoriów. Str. 7 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. Montaż konstrukcji Zamocować boczne słupki do poprzeczki przy pomocy śrub dołączonych do zestawu. UNI M8x20 UNI M8x20 UNI M12x40 UNI Ø 12 UNI M10 PSGD3 UNI M8 UNI Ø 8 UNI Ø 8 Połączyć 3 grzebienie tworzące rotor w położeniu trójkątów wzmacniających, i zamontować ramiona do słupków centralnych, posługując się nakrętkami i kluczem sześciokątnym z rękojeścią typu T, dołączonymi do zestawu. Zamocować dolną płytę końcową oraz górną płytę końcową, przy pomocy śrub z wyposażenia. W modelu PSGD3 ramiona dwóch słupów centralnych muszą być przesunięte względem siebie. W razie potrzeby zamienić położeniem dwie płyty końcowe. Włożyć zatyczki do końcówek ramion. Jeśli to konieczne, posłużyć się plastikowym lub drewnianym młotkiem. W każdym razie zatyczki muszą być zabezpieczone silikonem. PSGS3 PSGD3

8 Montaż bramki Unieść zmontowaną konstrukcję i umieścić ją w przejściu. Przymocować do podłoża słupki boczne korzystając z fabrycznie przygotowanych otworów (Ø 10,5). Zaleca się używać śrub ze stali AISI 304, odpowiednich do typu posadzki. Zamontować rotor wkładając górny trzpień do otworu pod poprzeczką ; włożyć pierścień Segera do gniazda w trzpieniu i pozostawić rotor zawieszony nad podłożem. 2 1 Wsunąć kołki do otworów, włożyć płytkę z trzpieniem pod rotor i zamocować go do posadzki wykorzystując przygotowane otwory. Zaleca się używać śrub ze stali AISI 304, odpowiednich do typu posadzki. Str. 8 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

9 Zamocować boczne i centralne słupki do poprzeczki przy pomocy śrub dołączonych do zestawu, a następnie do posadzki, wykorzystując przygotowane otwory. Zaleca się używać śrub ze stali AISI 304, odpowiednich do typu posadzki. UNI M8 UNI Ø 8 UNI Ø 8 Str. 9 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. Umieścić mechanizm obrotowy nad górnym trzpieniem obracając rotor, aż do chwili zaczepienia się trzpienia na klinie. Przy pomocy śrub dołączonych do zestawu przykręcić mechanizm. UNI M8 UNI Ø 8 UNI Ø 8

10 Mechanizm obrotowy musi być zamontowany tak, aby elektromagnesy znalazły się w położeniu wskazanym na rysunkach (strona przejścia). PSGS3 PSGD3 Elektromagnes 2 Elektromagnes 1 Elektromagnes 1 Elektromagnes 2 Elektromagnes 2 Elektromagnes 1 Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

11 CENTRALA STERUJĄCA Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności na płycie sterującej, odłączyć zasilanie sieciowe. Całkowita moc podłączonych akcesoriów nie może przewyższać 35 W. Napięcie wyjściowe 24 V AC jest typu SELV. Wszystkie obwody są chronione przez bezpieczniki szybkie. Obwód Wartość bezpiecznika 3,15 A-F (120 V) Płyta elektroniczna (LINE) 1,6 A-F (230 V) Akcesoria (ACCESSORIES) 1,6 A-F Opis części 1. Transformator 2. Zaciski transformatora 3. Bezpiecznik akcesoriów 4. Zaciski do podłączenia czujnika kontrolującego przejście 5. Bezpiecznik sieciowy 6. Zaciski do podłączenia zasilania 7. Zaciski do podłączenia urządzeń sterujących i zabezpieczających 8. Zaciski do podłączenia elektroblokady 9. Gniazda do połączenia czytnika zbliżeniowego 10. Gniazda kart R Gniazdo karty pamięci 12. Zaciski do podłączenia wyświetlacza i strzałek wskazujących kierunek przejścia 13. Przyciski programowania funkcji 14. Zaciski do podłączania systemu RBM Dioda sygnalizacyjna LED Przeprowadzenie przewodów L N + E - Umieścić centralę sterującą wewnątrz poprzeczki. Przeprowadzić przewód zasilania centrali i akcesoriów przez całą wysokość słupka bocznego. EbA EbA EbI EbI EM 2 S1 S2 A B GND Przewody znajdujące się wewnątrz centrali sterującej muszą być zamocowane przy pomocy dławic kablowych

12 Z poprzeczki, połączyć centralę sterującą ze strzałkami wskazującymi kierunek i z lampą oświetleniową przy pomocy przewodu płaskiego. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Zasilanie V AC (50 / 60 Hz) L N Zasilanie transformatora 230 V AC (połączenie fabryczne) Odn. Opis L1T = Biały L2T = Czerwony Czarny (izolowany) Zasilanie transformatora 120 V AC (zamienić miejscami przewody i ) Odn. Opis L1T = Biały Czerwony ( odizolować!) L2T = Czarny Zastąpić bezpiecznik sieciowy 1,6 A bezpiecznikiem o wartości 3,15 A. Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

13 + - Urządzenia podłączone fabrycznie Czujnik kontrolujący przejście Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. EbA EbA EbI EbI E - L1T L2T L1T L2T 24V 0V EbA EbA EbI EbI Transformator Elektroblokada Urządzenia, które należy podłączyć EM 2 S1 S2 A B GND Biały Brązowy Światło zielone Biały Czerwony (230 V AC) Biały Czarny (120 V AC) Niebieski Niebieski Światło czerwone Światło czerwone Światło czerwone Światło czerwone Strzałki LED wskazujące kierunek przejścia i wyświetlacz Strzałki wskazujące kierunek przejścia Lampa oświetleniowa LED Konfiguracja urządzeń: Strzałki LED wskazujące kierunek przejścia i wyświetlacz automatycznie określają kierunek przejścia. Przełączniki DIP 1 i 2 służą tylko do wyświetlania (ON) lub niewyświetlania (OFF) pojedynczo, dwóch strzałek. Działanie strzałek wskazujących kierunek należy wypróbować poprzez wydanie polecenia i sprawdzenie, czy zapala się zielona strzałka wskazująca prawidłowo kierunek przejścia. W przeciwnym wypadku należy zamienić stany (położenia) przełączników DIP 1 i 2, z których jeden musi być ustawiona na ON, a drugi na OFF (obydwa DIP na OFF = zielona strzałka świecąca ciągłym światłem; obydwa DIP na ON = czerwona strzałka świecąca ciągłym światłem). Lampa oświetleniowa musi pozostać zmostkowana.

14 Czytnik kart zbliżeniowych GND S1 GND S2 bi GND S1 CAME Czytnik zbliżeniowy dla uruchomienia ruchu w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (styk NO). Odblokowuje ruch bramki obrotowej w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Bramka zablokuje się automatycznie po upływie stałego czasu wynoszącego 10 s EM 2 S1 S2 A B GND S2 GND A B GND CAME Czytnik zbliżeniowy dla uruchomienia ruchu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (styk NO). Odblokowuje ruch bramki obrotowej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Bramka zablokuje się automatycznie po upływie stałego czasu wynoszącego 10 s. Aby podłączyć czujniki, oprócz kart R700, jest konieczne wpięcie karty z zaciskami, dostarczonej wraz z centralą, lecz nie zainstalowanej. Urządzenia sterujące Zaciski do zasilania akcesoriów napięciem 24V AC, maks. pobór prądu 250 ma i moc 35 W. Przycisk STOP (styk NC). Umożliwia zablokowanie bramki. Przycisk umożliwiający ruch w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (styk NO). Umożliwia odblokowanie przejście w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Bramka zablokuje się automatycznie po upływie stałego czasu wynoszącego 10 s. Przycisk umożliwiający ruch w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (styk NO). Umożliwia odblokowanie przejście w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Bramka zablokuje się automatycznie po upływie stałego czasu wynoszącego 10 s. Przycisk odblokowania (styk NC). Po naciśnięciu przycisku następuje pełne odblokowanie - obrót odbywa się w obydwu kierunkach. RBM84 - System kontroli przejść. Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

15 Karty dekodujące Karty dekodujące R700 służą do sterowania wysokimi bramkami obrotowymi wyposażonymi w czytniki zbliżeniowe (TSP00/LT001), a do ładowania ustawień włącznie z ustawieniami użytkowników zapisanych na innej karcie. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, przed wpięciem jakiejkolwiek karty w gniazdo na "wcisk" (np. AF, R700), OBOWIĄZKOWO NALEŻY ODŁĄCZYĆ NAPIĘCIE SIECIOWE i odłączyć baterie, jeśli są obecne. Memory Roll Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. Po podłączeniu zasilania odczekać 10 przed wykonaniem innych operacji PROGRAMOWANIE Programowania funkcji dokonuje się przyciskami centrali sterujące. Wszystkie styki NC, jeśli nie są do nich podłączone żadne urządzenia, muszą być zmostkowane. Programowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy na bramce jest zainstalowany semafor z wyświetlaczem. Przeczytać uważnie instrukcje przed przystąpieniem do programowania. Wykonać kolejno podane polecenia, w przeciwnym przypadku programowanie nie zakończy się prawidłowo Przycisk służy do: wchodzenia do programowania wchodzenia do poszczególnych menu potwierdzania/zapisania ustawionej wartości Przyciski służą do: przesuwania się wśród różnych poleceń menu zwiększania lub zmniejszania wartości Przycisk służy do wychodzenia z menu bez zapisania dokonanych zmian Wyświetlacz, który wizualizuje funkcje i ustawienia przydzielane przy pomocy przycisków programowania. obecność migającego punktu na wyświetlaczu oznacza, że nie została jeszcze zakodowana karta Master CAME LT001 TSP00

16 Funkcje dostępne w menu Funkcje od F-1 do F-4 i od F-14 do F-17, przeznaczone do zarządzania przejściami z użyciem kart zbliżeniowych lub magnetycznych, są dostępne tylko, jeśli są podłączone czytniki TSP00 lub LT001. Funkcje F-2, F-3 i F-4 pojawiają się na wyświetlaczu tylko, gdy została stworzona karta MASTER. Opis funkcji F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 Tworzenie karty MASTER Zapamiętywanie karty Usuwanie karty Usuwanie wszystkich kart Ustawienie czasu oczekiwania Wizualizacja informacji na wyświetlaczu Usuwanie liczby przejść Ustawienie maksymalnej liczby przejść Ustawienie godziny i daty F 10 F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F 17 Nie używana Tryb działania Numer peryferyjny Ustawienie kierunku przejścia Tryb Antipassback Zarządzanie selektywne przejściami Zapis danych w Odczyt danych z Funkcja Opis F-1 Tworzenie karty MASTER Karta Master jest zawsze niezbędna, jeśli na bramce są zainstalowane czytniki kart zbliżeniowych lub magnetycznych. Bez karty Master nie jest możliwe zapamiętanie żadnej innej karty. Po wejściu do funkcji F-1, nacisnąć ponownie : CZERWONA dioda LED czytnika S1 zaczyna migać i na wyświetlaczu pojawia się ( ). Przed upływem 10 sekund, należy zbliżyć/przeciągnąć kartę do/przez migający czytnik i pozostawić ją tam przez kilka sekund, aż do chwili, gdy na wyświetlaczu ukaże się ( ). W ten sposób jest utworzona i zapamiętana karta Master. W celu jej usunięcia należy posłużyć się funkcją F-3. F-2 Zapamiętywanie karty Po wejściu do funkcji F-2, system automatycznie proponuje pierwszy wolny numer karty. Przed upływem 10 sekund, należy zbliżyć/przeciągnąć kartę, którą pragnie się dodać do/przez migający czytnik (maks. 500 kart). F-3 Usuwanie karty. Wybrać numer karty, która ma być usunięta lub umieścić kartę na migającym czytniku. Gdy na wyświetlaczu pojawi się numer karty, nacisnąć w celu jej usunięcia. Aby usunąć kartę Master, należy wcześniej usunąć wszystkie zapamiętane karty (funkcja F-4). Tylko, jeśli wszystkie inne karty są usunięte na wyświetlaczu pojawi się numer ( ) odpowiadający karcie Master. F-4 Usunięcie wszystkich kart. Po naciśnięciu wszystkie zapamiętane karty, za wyjątkiem karty Master, zostaną usunięte ( ). F-5 Ustawienie czasu oczekiwania Służy do ustawienia czasu (od 10 do 60 sekund) prze upływie, którego należy przejść przez bramkę po wydaniu polecenia otwarcia. F-6 Wizualizacja informacji na wyświetlaczu. Można wybrać rodzaj informacji do pokazania na wyświetlaczu: liczba przejść ( ), godziną ( ), albo żadna z tych dwóch informacji ( ). F-7 Usuwanie liczby przejść. Aby usunąć liczbę dokonanych i przejść (wejście-wyjście) zarejestrowanych przez bramkę obrotową ( ), nacisnąć. F-8 Ustawienie maksymalnej liczby przejść. Służy do ustawienia maksymalnej liczby przejść (do ) dozwolonych w kierunku określonym przez funkcję F-13. Liczba widoczna na wyświetlaczu sygnalizuje obecność użytkowników na wejściu w danej chwili. F-9 Ustawienie godziny i daty. Naciskać wielokrotnie na, aby wyświetlić kolejno dane, które można ustawić (minuty / godzinę / dzień tygodnia / dzień miesiąca / miesiąc / rok / czas letni - czas zimowy ). F-11 Tryb działania. Można wybrać funkcjonowanie w trybie niezależnym ( ) lub w trybie kontroli przejść ( ), w którym funkcjami będzie zarządzał zewnętrzny system sterująca (na przykład system kontroli przejść RBM84). F-12 Numer peryferyjny. Dla przydzielania numeru każdej bramce obrotowej (służy w trybie funkcjonowania kontroli przejść ). F-13 Ustawienie kierunku przejścia. Służy do wyboru kierunku dla liczenia przejść ustawionych funkcją F-8. Strzałka migająca na wyświetlaczu ( / ), wskazuje aktywowany kierunek. F-14 Tryb Antipassback. ( ) Po wejściu uprawnionego użytkownika do chronionej strefy uniemożliwia wstęp innej osoby. W ten sposób zapobiega się używaniu tej samej karty do dwóch kolejnych wejść do tej samej strefy. Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2

A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2 1 ISTSG REV 00.01 A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 4 1 Ostrzeżenia...6 2 Opis produktu...6 2.1 Ograniczenia zastosowania...7 3 Instalowanie...7 3.1 Kontrola i przygotowanie wstępne...7

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna centrala sterująca dla siłowników: SPIDER 6065, SPIDER 6100

Elektroniczna centrala sterująca dla siłowników: SPIDER 6065, SPIDER 6100 V. 005 PL Elektroniczna centrala sterująca dla siłowników: SPIDER 6065, SPIDER 6100 Instrukcja programowania Ta instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla monterów przeszkolonych i upoważnionych do instalacji.

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych

Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych RAIN SENSOR ACTIVE BYPASS SYSTEM OFF SET CURRENT DATE / TIME MANUAL OPERATION SET PROGRAM START TIMES SETTINGS SET STATION RUN TIMES ADVANCED FEATURES

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo