WYSOKA BRAMKA OBROTOWA 119G3136PL INSTRUKCJE INSTALACJI PSGS3 - PSGD3. Polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSOKA BRAMKA OBROTOWA 119G3136PL INSTRUKCJE INSTALACJI PSGS3 - PSGD3. Polski"

Transkrypt

1 119G3136PL WYSOKA BRAMKA OBROTOWA INSTRUKCJE INSTALACJI PSGS3 - PSGD3 Polski PL

2 UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt musi być przeznaczony wyłącznie do użytkowania do celów, dla jakich został zaprojektowany. Każde inne użytkowanie jest uważane za niebezpieczne. Came Cancelli Automatici S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z błędnego, niewłaściwego lub nierozsądnego użytkowania. Bezpieczeństwo produktu, a więc jego prawidłowa instalacja jest uzależniona od przestrzegania charakterystyki technicznej i poprawnego sposobu instalacji urządzenia. Instalacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi zasadami, w bezpiecznych warunkach i zgodnie z przeznaczeniem, które zostały jasno wskazane w dokumentacji technicznej dotyczącej produktów. Niniejsze wskazówki muszą być przechowywane razem z instrukcjami obsługi elementów automatyki. Czynności przed instalacją (kontrola istniejących warunków: w przypadku niekorzystnej oceny aktualnych warunków dla instalacji, nie należy przystępować do montażu przed wykonaniem czynności mających na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa) Instalacja i odbiór techniczny muszą być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowany personel Przygotowanie przewodów, montaż, podłączenia elektryczne i testowanie muszą być przeprowadzone zgodnie z zasadami poprawnego i bezpiecznego wykonywania prac technicznych oraz przestrzegając obowiązujących przepisów prawnych Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności należy obowiązkowo uważnie przeczytać całe instrukcje; nieprawidłowo przeprowadzona instalacja może być źródłem zagrożenia i spowodować szkody w odniesieniu dla osób lub rzeczy Skontrolować, czy automatyka jest w dobrym stanie, czy jest wyważona i wyosiowana oraz, czy otwiera się i zamyka w poprawny sposób. Jeśli to konieczne, należy także zainstalować prawidłowe zabezpieczenia lub zastosować odpowiednie dodatkowe czujniki zabezpieczające W przypadku instalacji automatyki na wysokości mniejszej, niż 2,5 m od posadzki lub od innego podłoża, należy sprawdzić czy jest konieczny montaż ogrodzeń ochronnych i/ lub tablic ostrzegawczych Upewnić się, czy otwieranie bramki nie prowadzi do powstania niebezpiecznych sytuacji Nie należy montować automatyki w pozycji odwróconej, ani też na elementach, które mogłyby się zgiąć pod jej ciężarem. Jeśli jest to konieczne, należy odpowiednio wzmocnić punkty mocowania Nie dokonywać instalacji branki w miejscach, które są usytuowane na pochyłym podłożu Upewnić się, by ewentualne urządzenia nawadniające nie zraszały automatyki od dołu ku górze. Montaż Należy odpowiednio oznaczyć oraz ogrodzić całą strefę prac montażowych, aby uniemożliwić nieostrożny dostęp postronnych osób, a szczególnie dzieci Zachować ostrożność przy manipulowaniu automatyką o wadze powyżej 20 kg. Jeśli to konieczne, należy zaopatrzyć się w urządzenia przeznaczone do bezpiecznego przenoszenia automatyki Urządzenia zabezpieczające zaopatrzone w znak CE (fotokomórki, podesty, listwy zabezpieczające, przyciski awaryjne itp.), muszą być zainstalowane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów oraz według zasad poprawnego i bezpiecznego wykonywania prac technicznych, mając na uwadze przeznaczenie i typ użytkowania (praca mniej lub bardziej intensywna), któremu bramka będzie poddana. Punkty stanowiące źródło zagrożenia zranieniem czy wciągnięciem muszą być chronione odpowiednimi czujnikami Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy umieścić odpowiednie piktogramy ostrzegające przed ewentualnym ryzykiem resztkowym Wszystkie urządzenia sterujące przeznaczone do otwierania (przyciski, przełączniki kluczowe, czytniki kart magnetycznych, itp.) muszą być instalowane w odległości nie mniejszej, niż 1,85 m od obwodu strefy manewru kołowrotu, nie powinny być dostępne od zewnątrz, poprzez bramkę. Ponadto bezpośrednie sterowania (klasyczne przyciski, przyciski dotykowe, itd.) muszą być instalowane na wysokości nie mniejszej od 1,5 m i nie mogą być publicznie dostępne Bramka musi być zaopatrzona w tabliczkę, na której są widoczne jej dane identyfi kacyjne Przed podłączeniem bramki do zasilania należy upewnić się, że dane dotyczące zasilania podane na tabliczce identyfi kacyjnej odpowiadają wartościom napięcia sieci elektrycznej Bramka musi być podłączona do systemu uziemiającego wykonanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za zastosowanie produktów, które nie są oryginalne; prowadzi to do wygaśnięcia gwarancji Wszystkie sterowania typu "TOTMAN" (operator obecny) muszą być usytuowane w miejscach, z których poruszająca się bramka oraz strefy przejścia i manewru są w pełni widoczne Przed przekazaniem urządzenia użytkownikowi należy zweryfi kować zgodność instalacji z normą EN i EN12445 (próba uderzeniowa); skontrolować, czy automatyka została odpowiednio uregulowana i czy urządzenia zabezpieczające i ochronne są sprawne Tam, gdzie jest to konieczne, należy umieścić w łatwo widocznym miejscu sygnały ostrzegawcze. Instrukcje i szczególne zalecenia dla użytkownika Strefę manewru bramki należy utrzymywać w czystości oraz wolną od przeszkód. Kontrolować, czy strefa działania fotokomórek jest wolna od przeszkód Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się stałymi urządzeniami sterującymi lub nie przebywały w strefi e ruchu bramki. Piloty lub jakiekolwiek inne zdalne urządzenia sterujące (nadajniki), muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia automatyki Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (włącznie z dziećmi) o upośledzonych funkcjach psychofi zycznych, lub osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy i doświadczenia, o ile nie mogą one skorzystać z pomocy innej osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, która dokona nadzoru i udzieli wszelkich niezbędnych informacji, co do użytkowania urządzenia. Kontrolować często stan instalacji, ma to na celu wykrycie ewentualnych usterek lub śladów zużycia, albo też uszkodzeń ruchomych elementów automatyki, wszystkich miejsc mocowania i urządzeń mocujących, przewodów oraz dostępnych połączeń. Punkty przegubowe i miejsca poddawane tarciu muszą być zawsze odpowiednio nasmarowane Kontrolować funkcjonowanie fotokomórek co sześć miesięcy. Utrzymywać zawsze w czystości klosze fotokomórek (posługiwać się szmatką lekko zwilżoną wodą, nie stosować rozpuszczalników lub innych produktów chemicznych, które mogłyby uszkodzić urządzenia) W przypadku konieczności reparacji czy regulacji instalacji, należy odłączyć zasilanie od automatyki i nie używać jej do chwili przywrócenia warunków pełnego bezpieczeństwa Odłączyć zasilanie elektryczne przed odblokowaniem automatyki dla otwierania ręcznego. Zapoznać się z instrukcjami Uszkodzony przewód zasilania musi być wymieniony przez producenta, przez jego serwis techniczny lub inną osobę o podobnych kwalifi kacjach, co ma na celu niebezpiecznym sytuacjom WZBRANIA SIĘ użytkownikowi wykonywanie JAKICHKOLWIEK OPERACJI OPRÓCZ TYCH, KTÓRYCH PRZEPROWADZENIE ZOSTAŁO W JASNY SPOSÓB WSKAZANE I OPISANE W INSTRUKCJACH. Celem dokonania reparacji, zmian regulacji czy konserwacji nadzwyczajnej, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO SERWISU TECHNICZNEGO Odnotować wykonane czynności i kontrole w rejestrze konserwacji okresowej. Dodatkowe informacje i szczególne zalecenia przeznaczone dla wszystkich Unikać przebywania czy wykonywania czynności w pobliżu zawiasów czy poruszających się elementów mechanicznych Nie wchodzić w pole działania poruszającej się bramki Nie należy przeciwstawiać się czy utrudniać ruch automatyki ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji Należy zawsze zwracać szczególną uwagę na niebezpieczne miejsca, które muszą być sygnalizowane przez zastosowanie piktogramów i/lub czarno-żółtej taśmy Podczas użytkowania przełącznika lub sterowania typu TOTMAN (operator obecny), aż do chwili zwolnienia sterowania należy stale kontrolować, czy w strefi e działania poruszających się części nie przebywają inne osoby Bramka może w każdej chwili dokonać niespodziewanego ruchu Podczas czynności związanych z czyszczeniem czy konserwacją, należy zawsze odłączyć zasilanie. Niebezpieczeństwo zmiażdżenia rąk Niebezpieczeństwo porażenia prądem Niebezpieczeństwo uderzenia Str. 2 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

3 LEGENDA Ten symbol oznacza akapity, które należy uważnie przeczytać. Ten symbol oznacza akapity dotyczące bezpieczeństwa. Ten symbol oznacza uwagi, które należy przekazać użytkownikowi. ILUSTRACJE I TEKSTY ODNOSZĄ SIĘ DO WYSOKIEJ BRAMKI POJEDYNCZEJ (PSGS4) I, O ILE NIE ZOSTANIE WSKAZANE INACZEJ, OPISYWANE OPERACJE DOTYCZĄ OBU MODELI NORMY Str. 3 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. Niniejszy produkt został zaprojektowany i skonstruowany przez firmę CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa, wymienionymi w deklaracji zgodności. OPIS 001PSGS3 Elektromechaniczna pojedyncza dwukierunkowa WYSOKA bramka obrotowa posiadająca 3 sekcje umieszczone co 120 i wyposażona w konstrukcję z ocynkowanej i lakierowanej stali, płytę elektroniczną i hamulec hydrauliczny, sygnalizatory świetlne LED o wysokiej jasności, wyświetlacz wielofunkcyjny oraz oświetlenie strefy przejścia. 001PSGD3 Elektromechaniczna podwójna dwukierunkowa WYSOKA bramka obrotowa posiadająca 3 sekcje umieszczone co 120 i wyposażona w konstrukcję z ocynkowanej i lakierowanej stali, płytę elektroniczną i hamulec hydrauliczny, sygnalizatory świetlne LED o wysokiej jasności, wyświetlacz wielofunkcyjny oraz oświetlenie strefy przejścia. Wysoka bramka obrotowa posiada konstrukcję, w skład której wchodzą dwa boczne słupy nośne oraz górna poprzeczka, wyposażone w otwierane osłony, umożliwiające przeprowadzenie przewodów i zainstalowanie dodatkowych kart i urządzeń elektronicznych. Rotor, wykonany ze stali AISI 304 posiada 3 zestawy ramion ze stali polerowanej (Ø 40 mm). Kraty ochronne, z blachy perforowanej są wykonane ze stali AISI 304. Uruchomienie odbywa się przy użyciu urządzenia sterującego, które odblokowuje mechanizm. Ramiona są popychane ręcznie, aż do chwili zadziałania hamulca, który powoduje zwolnienie prędkości obrotu i powrót ramion w pozycję spoczynku. Jeśli obrót przekroczy 60, system nie zezwoli na powrót ramion w pozycję spoczynku. Przeznaczenie Elektromechaniczne wysokie bramki obrotowe są przeznaczone do kontroli i regulacji przepływu osób w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego takich, jak stadiony, lotniska, ośrodki sportowe, stacje metra czy instytucje publiczne. Dane techniczne Typ PSGS3 PSGD3 Stopień ochrony (IP) 44 Zasilanie (V - 50/60 Hz) AC Zasilanie robocze (V) 24 DC Pobór prądu (ma) Ciężar (kg) Klasa izolacji Temperatura robocza ( C)

4 Opis części 1. Słupek nośny 2. Płyta dolna z trzpieniem 3. Górna poprzeczka 4. Rotor 5. Słupek centralny z ramionami 6. Słupek boczny 7. Otwierana osłona słupka nośnego 8. Krata ochronna 9. Otwierana osłona poprzeczki 10. Mechanizm obrotowy 11. Centrala sterująca 12. Strzałki LED wskazujące kierunek przejścia i wyświetlacz 13. Przygotowanie dla czytnika kart zbliżeniowych 14. Lampa Przykładowa instalacja 1. Wysoka bramka obrotowa 2. Ogrodzenie 3. Studzienka rozdzielcza 4. Strzałki LED wskazujące kierunek przejścia i wyświetlacz 5. Czytnik kart zbliżeniowych (opcjonalny) PSGS3 PSGD3 Str. 4 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

5 Wymiary PSGS3 PSGD Str. 5 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI Instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez wykwalifikowany personel. Każdy sposób instalacji i użytkowania inny, niż opisany w niniejszych instrukcjach jest niedozwolony. Czynności przed instalacją Przed przystąpieniem do wykonania instalacji, należy: zaopatrzyć się w odpowiedni wyłącznik wielobiegunowy, z rozwarciem styków powyżej 3 mm, dla umożliwienia odłączenia zasilania, przygotować odpowiednie rury i korytka kablowe dla przeprowadzenia przewodów elektrycznych w celu ich ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, zweryfikować, czy ewentualne połączenia wewnątrz obudowy (wykonane dla ciągłości obwodu zabezpieczającego) posiadają dodatkową izolację w stosunku do innych wewnętrznych elementów przewodzących; skontrolować, czy stan podłoża w strefie przejścia jest dobry i czy nie ma na nim nierówności. W razie potrzeby przygotować podkład cementowy, idealny do mocowania bramki obrotowej. Narzędzia i materiały Upewnić się, czy zostały przygotowane wszystkie narzędzia i materiały niezbędne dla bezpiecznego dokonania instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na rysunku widoczne są niektóre z narzędzi niezbędnych podczas instalacji. Typy przewodów i minimalne grubości Połączenie Typ przewodu 1455 Długość przewodu 1 < 10 m 2260 Długość przewodu 10 < 20 m 1455 Długość przewodu 20 < 30 m Zasilanie centrali sterującej230 V FROR CEI G x 1,5 mm 2 3G x 1,5 mm 2 3G x 1,5 mm 2 Zasilanie akcesoriów CEI EN 2 x 0,5 mm 2 2 x 0,5 mm 2 2 x 1 mm 2 Urządzenia sterujące i zabezpieczające x 0,5 mm 2 2 x 0,5 mm 2 2 x 0,5 mm 2 Jeżeli długość przewodów różni się od wartości podanych w tabeli, należy określić ich średnicę na podstawie rzeczywistego poboru prądu podłączonych urządzeń oraz zgodnie z zaleceniami normy CEI EN Dla połączeń przewidujących kilka urządzeń na tej samej linii (sekwencyjne), parametry określone w tabeli muszą być zmodyfikowane w zależności od rzeczywistych wartości poboru prądu i odległości. W sprawie połączenia produktów nie objętych niniejszymi instrukcjami należy posłużyć się załączoną do nich dokumentacją techniczną.

6 MONTAŻ Montaż wysokiej bramki obrotowej musi być wykonywany przez co najmniej dwie osoby. Do przenoszenia i podnoszenia bramki należy skorzystać z odpowiednich urządzeń podnoszących. Ryzyko przewrócenia! Nie opierać się o bramkę, aż do chwili, gdy będzie solidnie zamocowana. Podczas montażu bramki, jest ona mało stabilna, co mogłoby doprowadzić do przewrócenia. Należy zachować ostrożność i nie opierać się o nią, aż do zakończenia montażu. Określenie kierunków osi PSGS3 Nakreślić osi w celu określenia punktów mocowania pionowych elementów konstrukcji. W celu ułatwienia montażu elementy pionowe zostały oznaczone literami (A-E- F-H). Rysunki pomocne w określeniu kierunku przejścia. PSGD3 Str. 6 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

7 Montaż peszli Przygotować peszle niezbędne dla dokonania połączeń przewodów odchodzących ze studzienki rozdzielczej. Liczba peszli jest uzależniona od rodzaju instalacji i od przewidzianych akcesoriów. Str. 7 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. Montaż konstrukcji Zamocować boczne słupki do poprzeczki przy pomocy śrub dołączonych do zestawu. UNI M8x20 UNI M8x20 UNI M12x40 UNI Ø 12 UNI M10 PSGD3 UNI M8 UNI Ø 8 UNI Ø 8 Połączyć 3 grzebienie tworzące rotor w położeniu trójkątów wzmacniających, i zamontować ramiona do słupków centralnych, posługując się nakrętkami i kluczem sześciokątnym z rękojeścią typu T, dołączonymi do zestawu. Zamocować dolną płytę końcową oraz górną płytę końcową, przy pomocy śrub z wyposażenia. W modelu PSGD3 ramiona dwóch słupów centralnych muszą być przesunięte względem siebie. W razie potrzeby zamienić położeniem dwie płyty końcowe. Włożyć zatyczki do końcówek ramion. Jeśli to konieczne, posłużyć się plastikowym lub drewnianym młotkiem. W każdym razie zatyczki muszą być zabezpieczone silikonem. PSGS3 PSGD3

8 Montaż bramki Unieść zmontowaną konstrukcję i umieścić ją w przejściu. Przymocować do podłoża słupki boczne korzystając z fabrycznie przygotowanych otworów (Ø 10,5). Zaleca się używać śrub ze stali AISI 304, odpowiednich do typu posadzki. Zamontować rotor wkładając górny trzpień do otworu pod poprzeczką ; włożyć pierścień Segera do gniazda w trzpieniu i pozostawić rotor zawieszony nad podłożem. 2 1 Wsunąć kołki do otworów, włożyć płytkę z trzpieniem pod rotor i zamocować go do posadzki wykorzystując przygotowane otwory. Zaleca się używać śrub ze stali AISI 304, odpowiednich do typu posadzki. Str. 8 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

9 Zamocować boczne i centralne słupki do poprzeczki przy pomocy śrub dołączonych do zestawu, a następnie do posadzki, wykorzystując przygotowane otwory. Zaleca się używać śrub ze stali AISI 304, odpowiednich do typu posadzki. UNI M8 UNI Ø 8 UNI Ø 8 Str. 9 - Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. Umieścić mechanizm obrotowy nad górnym trzpieniem obracając rotor, aż do chwili zaczepienia się trzpienia na klinie. Przy pomocy śrub dołączonych do zestawu przykręcić mechanizm. UNI M8 UNI Ø 8 UNI Ø 8

10 Mechanizm obrotowy musi być zamontowany tak, aby elektromagnesy znalazły się w położeniu wskazanym na rysunkach (strona przejścia). PSGS3 PSGD3 Elektromagnes 2 Elektromagnes 1 Elektromagnes 1 Elektromagnes 2 Elektromagnes 2 Elektromagnes 1 Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

11 CENTRALA STERUJĄCA Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności na płycie sterującej, odłączyć zasilanie sieciowe. Całkowita moc podłączonych akcesoriów nie może przewyższać 35 W. Napięcie wyjściowe 24 V AC jest typu SELV. Wszystkie obwody są chronione przez bezpieczniki szybkie. Obwód Wartość bezpiecznika 3,15 A-F (120 V) Płyta elektroniczna (LINE) 1,6 A-F (230 V) Akcesoria (ACCESSORIES) 1,6 A-F Opis części 1. Transformator 2. Zaciski transformatora 3. Bezpiecznik akcesoriów 4. Zaciski do podłączenia czujnika kontrolującego przejście 5. Bezpiecznik sieciowy 6. Zaciski do podłączenia zasilania 7. Zaciski do podłączenia urządzeń sterujących i zabezpieczających 8. Zaciski do podłączenia elektroblokady 9. Gniazda do połączenia czytnika zbliżeniowego 10. Gniazda kart R Gniazdo karty pamięci 12. Zaciski do podłączenia wyświetlacza i strzałek wskazujących kierunek przejścia 13. Przyciski programowania funkcji 14. Zaciski do podłączania systemu RBM Dioda sygnalizacyjna LED Przeprowadzenie przewodów L N + E - Umieścić centralę sterującą wewnątrz poprzeczki. Przeprowadzić przewód zasilania centrali i akcesoriów przez całą wysokość słupka bocznego. EbA EbA EbI EbI EM 2 S1 S2 A B GND Przewody znajdujące się wewnątrz centrali sterującej muszą być zamocowane przy pomocy dławic kablowych

12 Z poprzeczki, połączyć centralę sterującą ze strzałkami wskazującymi kierunek i z lampą oświetleniową przy pomocy przewodu płaskiego. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Zasilanie V AC (50 / 60 Hz) L N Zasilanie transformatora 230 V AC (połączenie fabryczne) Odn. Opis L1T = Biały L2T = Czerwony Czarny (izolowany) Zasilanie transformatora 120 V AC (zamienić miejscami przewody i ) Odn. Opis L1T = Biały Czerwony ( odizolować!) L2T = Czarny Zastąpić bezpiecznik sieciowy 1,6 A bezpiecznikiem o wartości 3,15 A. Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

13 + - Urządzenia podłączone fabrycznie Czujnik kontrolujący przejście Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. EbA EbA EbI EbI E - L1T L2T L1T L2T 24V 0V EbA EbA EbI EbI Transformator Elektroblokada Urządzenia, które należy podłączyć EM 2 S1 S2 A B GND Biały Brązowy Światło zielone Biały Czerwony (230 V AC) Biały Czarny (120 V AC) Niebieski Niebieski Światło czerwone Światło czerwone Światło czerwone Światło czerwone Strzałki LED wskazujące kierunek przejścia i wyświetlacz Strzałki wskazujące kierunek przejścia Lampa oświetleniowa LED Konfiguracja urządzeń: Strzałki LED wskazujące kierunek przejścia i wyświetlacz automatycznie określają kierunek przejścia. Przełączniki DIP 1 i 2 służą tylko do wyświetlania (ON) lub niewyświetlania (OFF) pojedynczo, dwóch strzałek. Działanie strzałek wskazujących kierunek należy wypróbować poprzez wydanie polecenia i sprawdzenie, czy zapala się zielona strzałka wskazująca prawidłowo kierunek przejścia. W przeciwnym wypadku należy zamienić stany (położenia) przełączników DIP 1 i 2, z których jeden musi być ustawiona na ON, a drugi na OFF (obydwa DIP na OFF = zielona strzałka świecąca ciągłym światłem; obydwa DIP na ON = czerwona strzałka świecąca ciągłym światłem). Lampa oświetleniowa musi pozostać zmostkowana.

14 Czytnik kart zbliżeniowych GND S1 GND S2 bi GND S1 CAME Czytnik zbliżeniowy dla uruchomienia ruchu w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (styk NO). Odblokowuje ruch bramki obrotowej w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Bramka zablokuje się automatycznie po upływie stałego czasu wynoszącego 10 s EM 2 S1 S2 A B GND S2 GND A B GND CAME Czytnik zbliżeniowy dla uruchomienia ruchu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (styk NO). Odblokowuje ruch bramki obrotowej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Bramka zablokuje się automatycznie po upływie stałego czasu wynoszącego 10 s. Aby podłączyć czujniki, oprócz kart R700, jest konieczne wpięcie karty z zaciskami, dostarczonej wraz z centralą, lecz nie zainstalowanej. Urządzenia sterujące Zaciski do zasilania akcesoriów napięciem 24V AC, maks. pobór prądu 250 ma i moc 35 W. Przycisk STOP (styk NC). Umożliwia zablokowanie bramki. Przycisk umożliwiający ruch w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (styk NO). Umożliwia odblokowanie przejście w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Bramka zablokuje się automatycznie po upływie stałego czasu wynoszącego 10 s. Przycisk umożliwiający ruch w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (styk NO). Umożliwia odblokowanie przejście w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Bramka zablokuje się automatycznie po upływie stałego czasu wynoszącego 10 s. Przycisk odblokowania (styk NC). Po naciśnięciu przycisku następuje pełne odblokowanie - obrót odbywa się w obydwu kierunkach. RBM84 - System kontroli przejść. Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

15 Karty dekodujące Karty dekodujące R700 służą do sterowania wysokimi bramkami obrotowymi wyposażonymi w czytniki zbliżeniowe (TSP00/LT001), a do ładowania ustawień włącznie z ustawieniami użytkowników zapisanych na innej karcie. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, przed wpięciem jakiejkolwiek karty w gniazdo na "wcisk" (np. AF, R700), OBOWIĄZKOWO NALEŻY ODŁĄCZYĆ NAPIĘCIE SIECIOWE i odłączyć baterie, jeśli są obecne. Memory Roll Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. Po podłączeniu zasilania odczekać 10 przed wykonaniem innych operacji PROGRAMOWANIE Programowania funkcji dokonuje się przyciskami centrali sterujące. Wszystkie styki NC, jeśli nie są do nich podłączone żadne urządzenia, muszą być zmostkowane. Programowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy na bramce jest zainstalowany semafor z wyświetlaczem. Przeczytać uważnie instrukcje przed przystąpieniem do programowania. Wykonać kolejno podane polecenia, w przeciwnym przypadku programowanie nie zakończy się prawidłowo Przycisk służy do: wchodzenia do programowania wchodzenia do poszczególnych menu potwierdzania/zapisania ustawionej wartości Przyciski służą do: przesuwania się wśród różnych poleceń menu zwiększania lub zmniejszania wartości Przycisk służy do wychodzenia z menu bez zapisania dokonanych zmian Wyświetlacz, który wizualizuje funkcje i ustawienia przydzielane przy pomocy przycisków programowania. obecność migającego punktu na wyświetlaczu oznacza, że nie została jeszcze zakodowana karta Master CAME LT001 TSP00

16 Funkcje dostępne w menu Funkcje od F-1 do F-4 i od F-14 do F-17, przeznaczone do zarządzania przejściami z użyciem kart zbliżeniowych lub magnetycznych, są dostępne tylko, jeśli są podłączone czytniki TSP00 lub LT001. Funkcje F-2, F-3 i F-4 pojawiają się na wyświetlaczu tylko, gdy została stworzona karta MASTER. Opis funkcji F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 Tworzenie karty MASTER Zapamiętywanie karty Usuwanie karty Usuwanie wszystkich kart Ustawienie czasu oczekiwania Wizualizacja informacji na wyświetlaczu Usuwanie liczby przejść Ustawienie maksymalnej liczby przejść Ustawienie godziny i daty F 10 F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F 17 Nie używana Tryb działania Numer peryferyjny Ustawienie kierunku przejścia Tryb Antipassback Zarządzanie selektywne przejściami Zapis danych w Odczyt danych z Funkcja Opis F-1 Tworzenie karty MASTER Karta Master jest zawsze niezbędna, jeśli na bramce są zainstalowane czytniki kart zbliżeniowych lub magnetycznych. Bez karty Master nie jest możliwe zapamiętanie żadnej innej karty. Po wejściu do funkcji F-1, nacisnąć ponownie : CZERWONA dioda LED czytnika S1 zaczyna migać i na wyświetlaczu pojawia się ( ). Przed upływem 10 sekund, należy zbliżyć/przeciągnąć kartę do/przez migający czytnik i pozostawić ją tam przez kilka sekund, aż do chwili, gdy na wyświetlaczu ukaże się ( ). W ten sposób jest utworzona i zapamiętana karta Master. W celu jej usunięcia należy posłużyć się funkcją F-3. F-2 Zapamiętywanie karty Po wejściu do funkcji F-2, system automatycznie proponuje pierwszy wolny numer karty. Przed upływem 10 sekund, należy zbliżyć/przeciągnąć kartę, którą pragnie się dodać do/przez migający czytnik (maks. 500 kart). F-3 Usuwanie karty. Wybrać numer karty, która ma być usunięta lub umieścić kartę na migającym czytniku. Gdy na wyświetlaczu pojawi się numer karty, nacisnąć w celu jej usunięcia. Aby usunąć kartę Master, należy wcześniej usunąć wszystkie zapamiętane karty (funkcja F-4). Tylko, jeśli wszystkie inne karty są usunięte na wyświetlaczu pojawi się numer ( ) odpowiadający karcie Master. F-4 Usunięcie wszystkich kart. Po naciśnięciu wszystkie zapamiętane karty, za wyjątkiem karty Master, zostaną usunięte ( ). F-5 Ustawienie czasu oczekiwania Służy do ustawienia czasu (od 10 do 60 sekund) prze upływie, którego należy przejść przez bramkę po wydaniu polecenia otwarcia. F-6 Wizualizacja informacji na wyświetlaczu. Można wybrać rodzaj informacji do pokazania na wyświetlaczu: liczba przejść ( ), godziną ( ), albo żadna z tych dwóch informacji ( ). F-7 Usuwanie liczby przejść. Aby usunąć liczbę dokonanych i przejść (wejście-wyjście) zarejestrowanych przez bramkę obrotową ( ), nacisnąć. F-8 Ustawienie maksymalnej liczby przejść. Służy do ustawienia maksymalnej liczby przejść (do ) dozwolonych w kierunku określonym przez funkcję F-13. Liczba widoczna na wyświetlaczu sygnalizuje obecność użytkowników na wejściu w danej chwili. F-9 Ustawienie godziny i daty. Naciskać wielokrotnie na, aby wyświetlić kolejno dane, które można ustawić (minuty / godzinę / dzień tygodnia / dzień miesiąca / miesiąc / rok / czas letni - czas zimowy ). F-11 Tryb działania. Można wybrać funkcjonowanie w trybie niezależnym ( ) lub w trybie kontroli przejść ( ), w którym funkcjami będzie zarządzał zewnętrzny system sterująca (na przykład system kontroli przejść RBM84). F-12 Numer peryferyjny. Dla przydzielania numeru każdej bramce obrotowej (służy w trybie funkcjonowania kontroli przejść ). F-13 Ustawienie kierunku przejścia. Służy do wyboru kierunku dla liczenia przejść ustawionych funkcją F-8. Strzałka migająca na wyświetlaczu ( / ), wskazuje aktywowany kierunek. F-14 Tryb Antipassback. ( ) Po wejściu uprawnionego użytkownika do chronionej strefy uniemożliwia wstęp innej osoby. W ten sposób zapobiega się używaniu tej samej karty do dwóch kolejnych wejść do tej samej strefy. Str Kod instrukcji: 119G3136 wers. 2 03/2014 CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Dane i informacje znajdujące się w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A.

119DU20PL SIŁOWNIK DO BRAM SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJE INSTALACJI A1824. Polski

119DU20PL SIŁOWNIK DO BRAM SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJE INSTALACJI A1824. Polski 119DU20PL SIŁOWNIK DO BRAM SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJE INSTALACJI A1824 Polski PL UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt jest przeznaczony wyłącznie

Bardziej szczegółowo

119DS55PL AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJE INSTALACJI F7000. Polski

119DS55PL AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJE INSTALACJI F7000. Polski 119DS55PL AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJE INSTALACJI F7000 Polski PL UNLOCK LOCK UNLOCK LOCK UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH 119EV88PL INSTRUKCJE INSTALACJI V6000. Polski

AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH 119EV88PL INSTRUKCJE INSTALACJI V6000. Polski 119EV88PL AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH INSTRUKCJE INSTALACJI V6000 Polski PL UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt musi być przeznaczony wyłącznie

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH 119BS54IT INSTRUKCJE INSTALACJI BK-2200T. Polski

AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH 119BS54IT INSTRUKCJE INSTALACJI BK-2200T. Polski 119BS54IT AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH INSTRUKCJE INSTALACJI BK-2200T Polski PL UWAGA! Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa osób: UWAŻNIE PRZECZYTAĆ! Wstęp Produkt powinien być przeznaczony wyłącznie

Bardziej szczegółowo

STYLO 001STYLO ME - 001STYLO RME Polski PL

STYLO 001STYLO ME - 001STYLO RME Polski PL 119DV11 AUTOMATYKA ZEWNĘTRZNA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH Instrukcje instalacji STYLO 001STYLO ME - 001STYLO RME Polski UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji www.somfy.com ILT 2 Instrukcja instalacji Ref : 5057173A PL Instrukcja instalacji Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH FA00047-PL INSTRUKCJE INSTALACJI. Polski V6000

NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH FA00047-PL INSTRUKCJE INSTALACJI. Polski V6000 NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH FA00047-PL INSTRUKCJE INSTALACJI V6000 PL Polski UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt jest przeznaczony wyłącznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

J5 HTM Instrukcja

J5 HTM Instrukcja www.somfy.pl J5 HTM Instrukcja 1 Informacje podstawowe Proszę przeczytać uważnie instrukcję w całości w celu poznania wszystkich funkcji. Somfy nie odpowiada za szkody i usterki wynikające z nieznajomości

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH FA00094-PL INSTRUKCJE INSTALACJI FA70230CB. Polski

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH FA00094-PL INSTRUKCJE INSTALACJI FA70230CB. Polski AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH FA00094-PL INSTRUKCJE INSTALACJI FA70230CB PL Polski UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! WSTĘP PRODUKT JEST PRZEZNACZONY

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH PRZEMYSŁOWYCH 119CT54PL INSTRUKCJE INSTALACJI. Polski

AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH PRZEMYSŁOWYCH 119CT54PL INSTRUKCJE INSTALACJI. Polski 119CT54PL AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH PRZEMYSŁOWYCH INSTRUKCJE INSTALACJI C-BX_C-BXK_CBXE_CBXEK C-BXT_C-BXET_C-BXE24 Polski PL UWAGA! Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa osób: UWAŻNIE PRZECZYTAĆ!

Bardziej szczegółowo

AME 25 SD (sprężyna w dół), AME 25 SU (sprężyna do góry)

AME 25 SD (sprężyna w dół), AME 25 SU (sprężyna do góry) Arkusz Informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 25 SD (sprężyna w dół), AME 25 SU (sprężyna do góry) Opis / zastosowanie AME 25 SD lub SU stosowane są z zaworami VRB, VRG, VF, VL, VFS 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z produktem. W tym celu

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

AXIL. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA v. 1.2 ( )

AXIL. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA v. 1.2 ( ) AXIL ELEKTROMECHANICZNY, NIEODWRACALNY SIŁOWNIK DO BRAM SKRZYDŁOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA v. 1.2 (04.12.2009) WAŻNE UWAGI V2 S.p.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

(mm) Dokumentacja techniczna M02 CAME Szybka bariera drogowa G aktualizacja 1.02 CAME 06/97 119GM02. Urządzenia typowe

(mm) Dokumentacja techniczna M02 CAME Szybka bariera drogowa G aktualizacja 1.02 CAME 06/97 119GM02. Urządzenia typowe Dokumentacja techniczna M02 CAME Szybka bariera drogowa G 2500 aktualizacja 1.02 CAME 06/97 119GM02 Urządzenia typowe 1. Jednostka centralna bariery G2500 2. Panel sterujący ZL 37 Akcesoria 3. Ramię aluminiowe

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

KATALOG GASTOP PRESTIGE

KATALOG GASTOP PRESTIGE BRAMKI OBROTOWE BR2-T KATALOG GASTOP PRESTIGE Zastosowanie urządzeń Bramki obrotowe BR2 są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz budynków. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

KATALOG GASTOP PRESTIGE

KATALOG GASTOP PRESTIGE BRAMKI OBROTOWE BR2-TM KATALOG GASTOP PRESTIGE Zastosowanie urządzeń Bramki obrotowe BR2 są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz budynków. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Opis Siłowniki AME 85 i AME 86 stosuje się z zaworami VFM 2 (DN 50 250), VFS 2 (DN 65 00), VF2/3 (DN 25, 50) i AFQM (DN 50 250).

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr Numer produktu: 105035 Strona 1 z 7 Zastosowanie Zasilany bateriami rejestrator danych pomiarowych DL-151AN dokonuje pomiarów

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy Karta katalogowa NR23A-S Siłownik obrotowy do zaworów kulowych (regulacyjnych) 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy Nm Napięcie znamionowe... 24 VAC Sterowanie: Zamknij/otwórz lub 3-punktowe Wbudowany Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE EL-120S, EL-350, EL-350S EL-600SL, EL-600TSL EL-800SL, EL-800DSL, EL-800WS EL-1200SL, EL-1200DSL, EL-1200WS EL-1500SL, EL-1500DSL Importer: GDE POLSKA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Axroll NS radiowy sterownik przeznaczony do obsługi bram rolowanych. Napędy ~230V muszą mieć wbudowane wyłączniki krańcowe. Możliwość współpracy z pilotami serii Keytis (GDO) lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 ul. Pojezierska 90A MIWI-URMET Sp. z o. o. Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 91-341 Łódź OPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Seria Z PŁYTA STERUJĄCA ZA3

Seria Z PŁYTA STERUJĄCA ZA3 Seria Z PŁYTA STERUJĄCA ZA3 319S16 Opis płyty sterującej Płyta sterująca z mikroprocesorem do siłowników z zasilaniem jednofazowym 30V; częstotliwość 50-60 Hz. Stosuje się do automatycznego sterowania

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik liniowy SH230A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do przepustnic powietrza. Siła przesuwu 450

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX

Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX Uwagi Przed przystąpieniem do instalacji przeczytać uważnie niniejszą instrukcję. Instrukcja przeprowadzi Państwa przez podłączenie hydrauliczne, elektryczne i

Bardziej szczegółowo

BAHIA grzejnik łazienkowy

BAHIA grzejnik łazienkowy ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. BAHIA grzejnik łazienkowy -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 Gilotyny

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

D600 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

D600 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA D600 Napęd elektromechaniczny do bram garażowych do użytku przydomowego z jednoczęściową szyną jezdną Wszechstronność Model D600 to napęd z silnikiem 24V, z jednoczęściową szyną jezdną z łańcuchem napędowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K Spis treści 1. Charakterystyka ogólna sygnalizatorów 3 2. Współpraca z wyłącznikiem WSD-1 3 3. Parametry sygnalizatorów serii SA-K 4 3.a. Wymiary SA-K5 5 3.b.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii 1 899 1899P01 Przetwornik wilgotności względnej i entalpii AQF61.1 ikroprocesorowy przetwornik służący do obliczania wilgotności względnej, entalpii i różnicy entalpii. Zastosowanie W instalacjach wentylacji

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

BRAMKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BA3-2-I BA3-1-I KATALOG GASTOP PREMIUM. All Rights Reserved to GASTOP Production LTD

BRAMKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BA3-2-I BA3-1-I KATALOG GASTOP PREMIUM. All Rights Reserved to GASTOP Production LTD BRAMKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BA3-2-I BA3-1-I KATALOG GASTOP PREMIUM All Rights Reserved to GASTOP Production LTD Zastosowanie i opis urządzenia Bramki przeznaczone są do wspomagania kontroli ruchu

Bardziej szczegółowo

ZT6-ZT6C. Centrala sterująca dla siłowników BK2200T CBXT - CBYT. Instrukcja montażu

ZT6-ZT6C. Centrala sterująca dla siłowników BK2200T CBXT - CBYT. Instrukcja montażu ZT6-ZT6C Centrala sterująca dla siłowników BK2200T CBXT - CBYT. Instrukcja montażu 1.OBJAŚNIENIA Tym symbolem oznaczono miejsca, które należy przeczytać ze szczególna uwaga. Tym symbolem oznaczono miejsca

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004 Instrukcja obsługi R Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH 701401/04 07/004 Funkcje i własności Optyczny czujnik dyfuzyjny wykrywa obiekty i materiały w sposób bezdotykowy i wskazuje ich obecność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Instrukcja PL Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Copyrights 2008 Victron Energy B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja nie może

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

System zdalnego sterowania

System zdalnego sterowania System zdalnego sterowania Instrukcja obsługi Nr produktu: 225067 Wersja: 02/03 System zdalnego sterowania Pro 40, 60, 90 System wtykowy JR Produkt nr 22 50 62, 22 50 67, 22 50 71 System wtykowy Futaba

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000 Wprowadzenie Wyłącznik Rain Sensor RS1000 może pracować jako normalnie otwarty (NO) lub jako normalnie zamknięty (NC). Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 865 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Siła pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji SOMFY niniejszym oświadcza, że urządzenie to zaprojektowane do zasilania napięciem 230V/50Hz spełnia zasadnicze wymagania oraz inne istotne postanowienia dyrektyw mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 System CTK-LS1 jest rozbudowanym systemem posiadającym możliwość podpięcia dwóch paneli: 1) PANEL UŻYTKOWNIKA Jest to panel posiadający

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła O1D101 / O1D104

Instrukcja obsługi Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła O1D101 / O1D104 Instrukcja obsługi R Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OD0 / OD0 Sachnr. 70089 / 0 08 / 06 Spis treści Funkcje i własności.......................................... Elementy wskazujące i przyciski programujące.....................

Bardziej szczegółowo

BRAMKI UCHYLNE GR1-UW/UWS KATALOG GASTOP PREMIUM

BRAMKI UCHYLNE GR1-UW/UWS KATALOG GASTOP PREMIUM BRAMKI UCHYLNE GR1-UW/UWS KATALOG GASTOP PREMIUM Zastosowanie i opis urządzenia Bramki uchylne są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych wewnątrz budynków gdzie

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo