Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten."

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten. I. Organizator. 1. Konkurs organizowany jest przez MultiBank Oddział Bankowości Detalicznej BRE Banku Spółki Akcyjnej, z siedzibą ul. Senatorska 18, Warszawa; zarejestrowanej w KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego ul. Barska 28/30; Warszawa, numer KRS , zwany w niniejszym regulaminie także: Organizatorem. 2. Fundatorem Nagrody Głównej oraz Nagród Dodatkowych jest Visa International Service Association Przedstawicielstwo w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79 oraz Multi- Bank. 3. MultiBank jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 4. Osobie, której dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych służy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a także prawo żądania usunięcia jej danych osobowych ze zbioru. 5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MultiBank, w tym świadczonych usług i oferowanych produktów. 6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przekazanie oraz przetwarzanie jego danych osobowych przez współpracującą z BRE Bankiem SA spółką zależną Centrum Rozliczeń i Informacji CERI z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim (zwaną dalej: CERI ). 7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na podanie jego danych osobowych obejmujących imię i nazwisko oraz miejscowość na liście laureatów Konkursu, która zostanie opublikowana na stronie konkursowej oraz w placówkach MultiBanku. II. Uczestnictwo w Konkursie. 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych zwanych dalej Uczestnikami Konkursu, które są klientami lub w trakcie trwania Konkursu zostaną klientami MultiBanku. 2. W Konkursie mogą brać udział posiadacze kart kredytowych wydawanych przez MultiBank tj.: Visa Credit (VC), Visa Gold Credit (VG), Visa Platinum Credit (VP), zwanych dalej kartami kredytowymi. 3. Z Konkursu wyłączeni są posiadacze kart kredytowych, którzy mają zaległości w spłacie Kredytu, tzn. Umowa posiada inny status niż normalny. 4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami BRE Banku SA oraz CERI, członkowie ich najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie) oraz przedstawiciele firm współpracujących przy przygotowaniu Konkursu. Osoby takie zostaną pominięte w przyznawaniu nagród. III. Czas trwania Konkursu. 1. Konkurs trwa od r. do r. przy czym: a) do dnia r. włącznie należy zawrzeć Umowę o korzystanie z karty kredytowej MultiBanku, b) do dnia r. włącznie, muszą zostać rozliczone wszystkie transakcje punktowane w Konkursie. 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do r. 3. Ostateczna Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie konkursowej w dniu r. (informacja dostępna będzie także w placówkach MultiBanku). 1

2 IV. Zasady udziału w Konkursie. 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, o jakiej mowa w Rozdz. II pkt 1, która spełni jeden z następujących warunków: a) w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu jest klientem Banku, pozyska dla Banku nowych Klientów, tj. osoby, które z rekomendacji Uczestnika Konkursu zawrą z MultiBankiem umowę o korzystanie z karty kredytowej MultiBanku, bądź b) w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu jest klientem Banku oraz dokona w czasie trwania Konkursu transakcji bezgotówkowych, które zostaną rozliczone do r. włącznie, bądź c) w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu nie jest klientem Banku i w trakcie trwania Konkursu zawrze Umowę o korzystanie z karty kredytowej MultiBanku oraz dokona jej aktywacji i przynajmniej 1 transakcji bezgotówkowej. 2. Spełnienie przez Uczestnika Konkursu warunków wymienionych powyżej jest punktowane. Liczba punktów przyznawana Uczestnikowi Konkursu zależy od rodzaju karty, jaką Klient, pozyskany przez Uczestnika Konkursu, otrzymał w następstwie Umowy zawartej z Organizatorem Konkursu i przedstawia się następująco: Rekomendacja Nabycie Każde wydane 50,- PLN PUNKTACJA Visa Credit 50 pkt Visa Gold 100 pkt Visa Platinum 150 pkt Visa Credit 25 pkt Visa Gold 50 pkt Visa Platinum 75 pkt 1 pkt 3. Nagromadzone przez Uczestników Konkursu punkty są sumowane w ramach jednego kontraktu kartowego co oznacza, że punkty z kart dodatkowych są dodawane do punktów z karty głównej. 4. Identyfikacja Uczestnika Konkursu, z rekomendacji którego doszło do zawarcia Umowy o kartę kredytową z klientem Banku następuje poprzez wpisanie lub podanie numeru PESEL Uczestnika przez pozyskanego Klienta, w wyznaczonych miejscach według poniższego schematu: CUF Centrum Usług Finansowych multilinia Internet Karty Kredytowe wpisany na wniosku prawy, górny róg podany ustnie operatorowi wpisany we wniosku internetowym w pole identyfikacyjne 5. Punkty są przyznawane za: a) pozyskanie Klienta (rozdz. IV.1 a regulaminu). Przy czym warunkiem przyznania punktów za pozyskanie Klienta jest posiadanie na dzień r. przez ww Klienta karty kredytowej, w stosunku do której nie został złożony wniosek o jej zamknięcie (przez co rozumie się: złożenie wypowiedzenia umowy, odstąpienie od umowy czy też inne formy rezygnacji z karty), b) transakcje rozliczone do dnia r. łącznie. 6. Za transakcję bezgotówkową rozumie się zapłatę za towary i usługi dokonaną przy pomocy karty kredytowej MultiBanku. 7. Za transakcję rozliczoną rozumie się transakcję, która w czasie trwania Konkursu obciążyła księgowo rachunek karty prowadzony w MultiBanku. 2

3 8. O dacie rozliczenia transakcji w czasie trwania Konkursu decydują odpowiednie zapisy księgowe w systemie bankowym Organizatora Konkursu. 9. Przez pozyskanego nowego Klienta rozumie się posiadacza karty kredytowej, który spełnia łącznie następujące warunki: a) nigdy wcześniej tj. przed jego pozyskaniem przez Uczestnika Konkursu nie posiadał karty kredytowej w MultiBanku, b) karta kredytowa została wydana w trakcie trwania Konkursu tj. w okresie od r. do r. włącznie, c) najpóźniej do r. karta kredytowa została aktywowana, d) najpóźniej do r. została dokonana przy użyciu karty kredytowej MultiBanku co najmniej jedna transakcja bezgotówkowa, e) Klient otrzymał kartę kredytową w oparciu o wniosek z prawidłowo wypełnionym polem identyfikującym Uczestnika Konkursu (numer PESEL). 10. Uczestnictwo w konkursie nie wyklucza możliwości skorzystania Klientów z promocji Wybieram MultiBank przez osoby pozyskiwane. V. Nagrody w Konkursie. 1. W Konkursie przyznane będą następujące nagrody: a) Nagroda Główna za zajęcie 1-ego miejsca wycieczka do Aten na Igrzyska Olimpijskie dla dwóch osób, w dniach r. W ramach nagrody zwycięzca otrzymuje bilety na wybrane dyscypliny olimpijskie, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie, transport i przelot na trasie Warszawa Ateny Warszawa. Wartość nagrody szacuje się na ok PLN w tym wartość wycieczki ok PLN i nagroda pieniężna w wysokości PLN, przeznaczona na pokrycie należnego podatku zgodnie z punktem 2 poniżej, b) 3 Nagrody za zajęcie miejsc od 2-go do 4-go komplet zegarków sportowych renomowanej firmy o wartości ok. 1000,- PLN i nagroda pieniężna w kwocie 110,- PLN na pokrycie podatku zgodnie z punktem 2 poniżej, c) 15 Nagród za zajęcie kolejnych miejsc zestawy olimpijskie (torba turystyczna, koszulka polo damska i męska z logo Banku i Olimpiady, bidon olimpijski) o wartości ok. 300,- PLN, d) 50 Nagród Dodatkowych bidony olimpijskie, o wartości ok. 30,- PLN, e) 15 Nagród Miesiąca zestawy olimpijskie (torba turystyczna, bluzka polo damska i męska z logo Banku i Olimpiady, bidon olimpijski), za zajęcie 1-ego miejsca w poszczególnych miesiącach trwania Konkursu, o wartości ok. 300,- PLN, g) 30 dodatkowych Nagród Miesiąca bidony olimpijskie, o wartości ok. 30,- PLN. 2. Płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10 % od nagród w Konkursie jest Organizator, natomiast podatnikiem jest Uczestnik Konkursu, który otrzymał nagrodę. Nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z art Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z zastosowaniem zwolnienia wynikającego z art Ustawy, tzn. do kwoty 760,- PLN. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, o których mowa powyżej na inne o zbliżonej wartości (różnica nieprzekraczająca 10% wartości), bez podawania przyczyn dokonanych zmian. 4. Nagrody nie podlegają kumulacji, co oznacza, że każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, (powyższe nie dotyczy kumulacji Nagród wymienionych w pkt 1 niniejszego Rozdziału, lit. e) g) z Nagrodą Główną. VI. Wyłonienie Laureatów. 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do r. 2. Laureatem Nagrody Głównej zostanie Uczestnik, który w trakcie trwania Konkursu uzyskał największą liczbę punktów. 3

4 3. Laureatami Nagród Miesiąca zostaną uczestnicy, którzy w poszczególnych miesiącach trwania Konkursu uzyskali największą liczbę punktów. 4. Ostateczna Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie konkursowej do r. (informacja dostępna będzie także w placówkach MultiBanku). Lista Laureatów będzie również publikowana w ciągu 5-ciu dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca. 5. Od dnia publikacji listy laureatów tj r. rozpocznie się wysyłka nagród rzeczowych przyznanych wyłonionym laureatom. 6. Z zastrzeżeniem pkt 7 niżej Nagroda Główna przyznana zostanie Uczestnikowi Konkursu, który zdobył największą liczbę punktów, oraz wyraził uprzednią zgodę na spełnienie warunku, o której mowa w Rozdziale VI pkt 8 niniejszego Regulaminu 7. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników Konkursu zdobyło taką samą liczbę punktów, Laureatem Nagrody zostanie Uczestnik, który polecił największą liczbę kart. Jeżeli kilku Uczestników poleciło taką samą liczbę kart, zwycięzcą jest klient, którego 4 ostatnie cyfry numeru karty tworzą większą liczbę. Przykład: Liczba punktów Liczba poleconych kart 4 ostatnie cyfry karty Uczestnik A Uczestnik B Laureatem Nagrody jest Uczestnik B. 8. Laureat Nagrody Głównej zobowiązany jest po zakończeniu wycieczki udzielić Organizatorowi informacji o przebiegu wycieczki oraz użyczyć zdjęcia z wycieczki oraz wyraża zgodę na wykorzystanie tych informacji i zdjęć przez Organizatora w celach marketingowych. VII. Odbiór nagród. 1. Przyznane w Konkursie nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną jak i przekazaniu osobom trzecim. 2. Nagrody wskazane w Rozdz. V pkt 1, lit. b g, zostaną doręczone przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w ciągu 30 dni od dnia opublikowania listy Laureatów. 3. Sposób realizacji Nagrody Głównej wskazanej w Rozdz. V pkt 1 lit. a określony zostanie w liście poleconym wysłanym do Laureata Nagrody Głównej Konkursu. 4. W przypadku nie odebrania przez Uczestnika Konkursu listu poleconego lub nagrody we wskazany sposób, Uczestnik traci prawo do Nagrody z przyczyn niezależnych od Banku. VIII. Komisja Konkursowa. 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności: a) czuwanie nad prawidłowością przeprowadzonych losowań, b) czuwanie nad prawidłowością wyłonienia Laureatów Konkursu, c) wysyłka Nagród, d) publikacja listy Laureatów, e) rozpatrywanie reklamacji Uczestników Konkursu. IX. Postanowienia końcowe. 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez pocztę oraz inne osoby, w tym organizatora wycieczki, będącej Nagrodą Główną. 2. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się: 4

5 a) w siedzibie MultiBanku, b) na stronie konkursowej MultiBanku oraz c) w placówkach MultiBanku. 3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 4. Uczestnicy, jak również Klienci pozyskani, korzystając z produktów MultiBanku zobowiązani są do przestrzegania zapisów zawartych w umowach podpisanych z MultiBankiem. 5. W przypadku, gdy osoby wymienione w punkcie 4 Rozdział IX nie będą stosować się do zapisów określających zasady funkcjonowania posiadanych przez nich produktów MultiBanku, Organizator ma prawo: wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub nie zaliczenia punktów pozyskanych z tytułu nabycia karty. 6. Reklamacje Uczestnik Konkursu powinien składać na piśmie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy Laureatów Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji oraz PESEL, jak również opis podstaw reklamacji z uzasadnieniem. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 21 dni od dnia otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym. Stanowisko zajęte przez Komisję Konkursową będzie ostateczne. 7. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa. 8. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie, o dotrzymaniu wszelkich terminów decydować będzie data stempla pocztowego. 9. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres: MultiBank Bankowość Detaliczna BRE Banku SA, skr. Poczt. 2202, Łódź z dopiskiem MultiBank Konkurs Twoja Visa do Aten. 5

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki: 1) wydawania przez MultiBank kart kredytowych (zwanych dalej kartami), 2)

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Groupon.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Gruper.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o 5% z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 1 REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Konkurs TMS PRO Daytrader 2 polega na zainwestowaniu minimum 3.000,00 zł na rachunku TMS Pro oraz uzyskaniu najlepszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo