ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) zamawiający: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,. 2) przedmiot : wykonanie w 2013r., 2014r. i 2015 r. przeglądów półrocznych, rocznych i 5-cio letniego stanu technicznego budynków i budowli PWPW S.A. wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. Spis obiektów i informacje o obiektach podane są w załącznikach nr 2 i 3. Zakres prac dotyczący przeglądów wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa Budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a), b) i c), pkt. 2, z wyłączeniem badań określonych w załączniku nr 4, oraz pkt. 3). 3) czas realizacji : od maja 2013 r.- do listopada 2015 r. 4) miejsce realizacji : PWPW S.A. Warszawa, ul. Rybaki 35, ul. Domaniewska 37 D, ul. Karczunkowska 30, Al. Niepodległości 146, Ośrodek Wypoczynkowy PWPW S.A. w Wierzbowie k/mrągowa 5) warunki stawiane oferentom: a) z ubiegania się o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza oferentów: - w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe, lub których upadłość ogłoszono lub ogłoszono likwidację; - którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali

2 oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności; - których skazano za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; - których urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; - w stosunku do których stwierdzono, Ŝe dostarczone przez nich informacje, istotne w sprawie, są nieprawdziwe; - którzy odmówili udostępnienia niezbędnych dokumentów w postępowaniu przetargowym. b) przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym, kaŝdy oferent winien złoŝyć oświadczenie, Ŝe: - jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym; - posiada uprawnienia do świadczenia usług w zakresie przeprowadzania przeglądów, a takŝe posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia; - znajduje się w sytuacji finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalega z uiszczaniem: podatków, naleŝności na rzecz ZUS; - nie był karany za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (dotyczy osoby fizycznej w przypadku prowadzenia przez nią działalności gospodarczej lub członków władz oferenta w przypadku osób prawnych). 6) warunki przygotowania i składania ofert: a) oferent ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę; b) zmawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych; c) oferent składa ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zaproszeniu do składania ofert; d) w przypadku braku oryginału dokumentu, kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę; e) oferta winna być sporządzona czytelnie w języku polskim; f) oferta winna być umieszczona w trwale zaklejonej i opieczętowanej kopercie, uniemoŝliwiającej bezśladowe otworzenie (np. podpisana na wszystkich połączeniach), oznaczonej napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym przeglądy stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych PWPW S.A. Koperta powinna posiadać adres zwrotny, jak równieŝ napis: Nie otwierać przed dniem r. ; g) oferent poniesie wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłoŝeniem oferty, a Zamawiający w Ŝadnym przypadku nie będzie zobowiązany do pokrycia lub nie będzie odpowiedzialny za te koszty, niezaleŝnie od wyniku postępowania przetargowego; h) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Wszystkie strony oferty muszą być parafowane; i) wszystkie strony oferty (łącznie z załącznikami) powinny być ponumerowane i zszyte w sposób uniemoŝliwiający wysunięcie się którejkolwiek ze stron. Oferta powinna zawierać spis treści;

3 j) ujawnienie nieprawdziwości danych dostarczonych przez oferenta lub niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert spowoduje odrzucenie oferty; k) ryzyko uchybienia wymaganiom dotyczącym złoŝenia oferty ponosi wyłącznie oferent; l) wszystkie oferty nie odpowiadające wymogom niniejszego zaproszenia do składania ofert będą odrzucone; m) wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę; n) cena oferty powinna być podana w PLN; o) osobą upowaŝnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentem jest: - ElŜbieta Kowalska, koordynator zadania tel ) wymogi co do treści oferty: treść oferty powinna zawierać: a) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy (prosimy o podanie wynagrodzenia w rozbiciu na poszczególne budynki poprzez wypełnienie załączników nr 5 i 6, korzystając z danych o budynkach Wytwórni zawartych w załącznikach nr 2 i 3); b) deklarację, Ŝe przedstawione w ofercie wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy; c) akceptację terminów przeglądów; d) akceptację projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 7, do niniejszego zaproszenia do składania ofert. 8) do oferty oferent powinien dołączyć załączniki: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; b) zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, REGON; c) oświadczenia oferenta zgodnie z zapisami pkt 5 ppkt b niniejszego zaproszenia do składania ofert; d) wykaz usług o podobnym charakterze, realizowanych przez oferenta w okresie ostatnich dwóch lat. Wykaz ten winien być poparty referencjami, pochodzącymi od zlecających usługi. 2. TRYB WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1) przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) kompletność oferty; b) cena/wynagrodzenie ; c) wiarygodność oferenta; d) doświadczenie oferenta w podobnych zamówieniach 2) termin, do którego wykonawca będzie związany ofertą: składający ofertę będzie nią związany przez okres 90 dni, przy czym bieg tego terminu rozpocznie się w dniu komisyjnego otwarcia ofert.

4 3) miejsce i termin składania ofert: a) zamkniętą i zaklejoną kopertę, opatrzoną adresem zwrotnym, zawierającą ofertę, zaadresowaną i opatrzoną hasłem: Oferta w przetargu nieograniczonym przeglądy stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych PWPW S.A oraz Nie otwierać przed r. moŝna składać w siedzibie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. przy w Warszawie (Biuro Przepustek) lub przesłać pocztą; b) termin składania ofert upływa r. o godzinie 14:00; c) oferty doręczone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania; d) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za terminowość działania poczty lub innych osób pośredniczących w przekazywaniu przesyłki. 4) informacje dodatkowe: a) zastrzega się prawo zamawiającego do odwołania lub zmiany treści zaproszenia do składania ofert, b) zastrzega się prawo do prowadzenia przez Zamawiającego negocjacji, rokowań z wybranym oferentem jak równieŝ do uniewaŝnienia przetargu bez podania przyczyny, c) otwarcie i ocena ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu r. bez udziału oferentów, d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru wykonawcy po przeprowadzeniu licytacji elektronicznej na Polskiej Platformie Przetargowej, e) do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5 załącznik nr 1 Harmonogram tabela Przegląd/ rok Półroczny w terminie maj/czerwiec Roczny w terminie wrzesień/październik Pięcioletni w terminie wrzesień/październik 2013 budynków przy ul. Domaniewskiej 37 D i ul. Karczunkowskiej 30 budynki i budowle PWPW S.A. przy, przy ul. Rybaki 35 przy ul. Domaniewskiej 37D, przy ul. Karczunkowskiej 30, przy Al. Niepodległości 146 Ośrodek Wypoczynkowy PWPW S.A. w Wierzbowie 2014 budynków przy ul. Domaniewskiej 37 D i ul. Karczunkowskiej 30 budynki i budowle PWPW S.A. przy, przy ul. Rybaki 35 przy ul. Domaniewskiej 37D, przy ul. Karczunkowskiej 30, przy Al. Niepodległości 146 Ośrodek Wypoczynkowy PWPW S.A. w Wierzbowie 2015 budynków przy ul. Domaniewskiej 37 D i ul. Karczunkowskiej 30 budynki i budowle PWPW S.A. przy, przy ul. Rybaki 35 przy ul. Domaniewskiej 37D, przy ul. Karczunkowskiej 30, przy Al. Niepodległości 146 Ośrodek Wypoczynkowy PWPW S.A. w Wierzbowie wszystkich budynków i budowli PWPW S.A. przy, przy ul. Rybaki 35 przy ul. Domaniewskiej 37D, przy ul. Karczunkowskiej 30, przy Al. Niepodległości 146 Ośrodek Wypoczynkowy PWPW S.A. w Wierzbowie

6 Załącznik nr 2 Spis obiektów budowlanych PWPW S.A. oraz informacje o obiektach Lp Obiekty budowlane A P B B1 C M D W E K F G H H1 L L1 Schron N R S Portiernia Ilość kondygnacji, 4 kond. nadziemne, 4 kond. nadziemne, 5 kond. nadziemnych Kubatura /m 3 / uŝytkowa 4 960,8 1206, , , , ,3 4 kond. nadziemne 4 653,2 896,5. 6 kond. nadziemnych 6 kond. nadziemnych 6 kond. nadziemnych 4 kond. nadziemne 6 kond. nadziemnych 6 kond. nadziemnych 5 kond. nadziemnych 5 kond. nadziemnych 5 kond. nadziemn , , ,0 489, , , ,4 282, , , ,0 600, , , , ,9 Charakterystyka obiektów (ogólnie) produkcyjne, produkcyjne, produkcyjne,, szatnie laboratorium, produkcyjne,, techniczne, socjalne, produkcyjne, gabinety lekarskie techniczne techniczne, produkcyjne, magazynowe produkcyjne magazynowe , ,0 produkcyjne 4 370,0 846,2 magazynowe 8 kond. nadziemnych , ,2 produkcyjne, magazynowe 1 701,5 340,4 magazynowe 2 kond. podziemne 800,0 181,7 magazynowe 3 kond. nadziemne 1 790,0 837,2 rozdzielnia elektryczna 2 kond. nadziemne 1 kond. nadziemna 1 kond. nadziemna , ,2 magazynowe, techniczne 474,7 143,2 rozdzielnia elektryczna 2 474,0 512,9

7 Lp Obiekty budowlane Ilość kondygnacji Kubatura /m 3 / uŝytkowa Charakterystyka obiektów (ogólnie) Magazyn paliw Oczyszczalnia pod dziedzińcem między budynkami CDEL Budynek biurowy z częścią socjalną przy (wejście od ul. Wójtowskiej) Podziemny zbiornik wody do celów p.poŝ. Budynek mieszkalny ul. Rybaki 35 Budynek Drukarni Skarbowej ul. Domaniewska 37 D Budynek Drukarni Skarbowej ul. Karczunkowska 30 Budynek Drukarni Skarbowej Al. Niepodległości 146 Inne obiekty budowlane: - portiernia przy Al. Niepodległości Obiekty w Ośrodku Wypoczynkowym w Wierzbowie wg załącznika nr 3 1 kond. nadziemna 327,0 78,1 magazynowe 2 640,8 592,4 techniczne Cz. socjalna:2 kond. podziemne, Cz. biurowa: 1 kond. podziemna, 7 kond. nadziemnych 4 kond. nadziemne Budynek biurowy częściowo podpiwniczony, 2 kond. nadziemne. Hala produkcyjna- 1 kond. nadziemna z antresolą Bud. A i B : 2 kond. nadziemne Bud. C: 2 kond. nadziemne 3 kond. nadziemne , o wym. 22,70 x 6.0 m, wys. 5,55m , , , , , ,0 ok ,0 86,5 29,8 budynek biurowy z częścią socjalną techniczne lokale mieszkalne i budynek biurowy, hala produkcyjna A-budynek biurowy, B-budynek produkcyjny C-budynek ekspedycyjnomagazynowy 2 543,6 budynek produkcyjny

8 Załącznik nr 3 Obiekty i urządzenia znajdujące się na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wierzbowie LP Obiekt /m 2 / 1. Budynek administracyjno- socjalny 204,2 2. Sanitariat ogólnodostępny 75,60 3. Kawiarnia sezonowa 280,3 4. Budynek szkoleniowo-konferencyjny ze stołówką i częścią rekreacyjną 862,3 5. Oczyszczalnia ścieków 117, domków campingowych 27,60 ( x 18) 7. Domek campingowy (dla niepełnosprawnych nr 20 A i B) 54,16 8. Domek campingowy (zarządowy nr 21) 66,20 (w tym taras) 9. Domek campingowy (nr 14 A i B) 48, Domek Rybaczówka magazyn na sprzęt podręczny (przy pomostach) 52,5 11. Pomosty pływające (trzy) Ogrodzenie 3 szt. bram w rejonie oczyszczalni ścieków, stołówki i bud. administracyjno-socjalnego) Zbiornik na gaz i instalacja gazowa przy budynku stołówki Przepompownia ścieków Zbiornik czerpalny (w którym zainstalowano 2 pompy) i komora zasuw. Sieć wodociągowa Przyłącze główne-zasilanie Sieć wodociągowa 3-przewodowa 749,3 m Podziemny zbiornik o pojemności V+4850 l Oba obiekty wykonane z kręgów Ŝelbetowych o średnicy 200 cm, wysokość 225 cm 16. Rurociąg kanalizacyjny O dł m + 28 studni rewizyjnych

9 LP Obiekt 17. Ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne i parkingi 18. Ujęcie wody do celów p.poŝ. /m 2 / Nawierzchnia -2188,21 m 2 Chodniki -450,37+ 69,98 m Zestaw kontenerowy składający się z 10 kontenerów (obiekt tymczasowy) 132,8 20. Oświetlenie terenu zasilenie 21. Studnia głębinowa 22. Sieć telefoniczna Kotłownia w piwnicy budynku stołówki na olej opałowy Boisko sportowe wielofunkcyjne, ogrodzone i oświetlone GaraŜ budynek magazynowy na sprzęt ogrodniczy i pływający 43,2 26. Grill (forma architektoniczna) 27. Pole namiotowe z parkingiem + grill 28. Tereny zielone i plac zabaw

10 Załącznik nr 4 Zakres prac do wykonania w obiektach PWPW S.A. w ramach przeglądu rocznego i 5-letniego Obiekty Przegląd roczny Przegląd 5-letni Uwagi Obiekty przy tak Z wyłączeniem badania instalacji elektrycznych Obiekt przy ul. Rybaki 35 tak Cały zakres przeglądu Obiekty przy ul. Domaniewskiej 37D Obiekty przy ul. Karczunkowskiej 30 Obiekty przy Al. Niepodległości 146 Obiekt PWPW S.A. w Wierzbowie tak tak tak tak Z wyłączeniem badania instalacji elektrycznych Z wyłączeniem badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych Z wyłączeniem badania instalacji elektrycznych Z wyłączeniem badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych

11 Załącznik nr 5 Lp Budynek Kubatura /m 3 / Wycena obiektów uŝytkowa zabudowy całkowita Wycena A 4 960,8 1206,9 318, , P B B1 C M D W E K F G H H1 L Schron 7 831, ,9 502, , , ,3 578,0 3420, ,2 896,5 351,0 1 36, , ,9 392,6 2744, ,0 489,7 136,8 822, , , , ,4 282, , ,6 264, , ,0 600,0 119,4 716, , , , , , ,9 343,0 2099, , , , , ,0 846,2 950,0 950, , , , ,0 800,0 181,7

12 Lp Budynek Kubatura /m 3 / uŝytkowa zabudowy całkowita Wycena L1 N R S Portiernia 1 701,5 340, ,0 837,2 ok , , , ,7 474,7 143, ,0 512, Magazyn paliw Oczyszczalnia pod dziedzińcem Podziemny zbiornik wody do celów p.poŝ. Budynek biurowy z częścią socjalną Budynek mieszkalny ul. Rybaki 35 Budynek Drukarni Skarbowej ul. Domaniewska 37 D Budynek Drukarni Skarbowej ul. Karczunkowska 30 Budynek Drukarni Skarbowej ul. Niepodległości ,0 78, ,8 592,4 o wym. 22,70 x 6.0 m, wys. 5,55m ,0 7301,0 790, , , , , , , ,0 1250, , , , ,0 9350,0 ok , ,6

13 Lp Budynek Kubatura /m 3 / uŝytkowa zabudowy całkowita Wycena 30. Budynek portierni Al. Niepodległości 31. Obiekty w O.W. w Wierzbowie 32. Łącznie

14 Załącznik nr 6 Wycena przeglądu obiektów znajdujących się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Wierzbowie (poz. 31 ogólnej wyceny w zał. Nr 4) LP Obiekt /m 2 / Wycena Budynek administracyjno- socjalny 204,2 2. Sanitariat ogólnodostępny 75,60 3. Kawiarnia sezonowa 280,3 4. Budynek szkoleniowo-konferencyjny ze stołówką i częścią rekreacyjną 862,3 5. Oczyszczalnia ścieków 117, domków campingowych 27,60 ( x 18) 7. Domek campingowy (dla niepełnosprawnych nr 20 A i B) 54,16 8. Domek campingowy (zarządowy nr 21 A i B) 66,20 (w tym taras) 9. Domek campingowy (nr 14 A i B) 48, Domek Rybaczówka magazyn na sprzęt pływający (przy pomostach) 11. Pomosty pływające (trzy) 52, Ogrodzenie 3 szt. bram w rejonie oczyszczalni ścieków, stołówki i bud. administracyjno-socjalnego) Zbiornik na gaz i instalacja gazowa przy budynku stołówki Przepompownia ścieków Zbiornik czerpalny (w którym zainstalowano 2 pompy) i komora zasuw. Sieć wodociągowa Przyłącze główne-zasilanie Sieć wodociągowa 3-przewodowa 749,3 m Podziemny zbiornik o pojemności V+4850 l Oba obiekty wykonane z kręgów Ŝelbetowych o średnicy 200 cm, wysokość 225 cm

15 LP Obiekt 16. Rurociąg kanalizacyjny 17. Ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne i parkingi 18. Ujęcie wody do celów p. poŝ. /m 2 / O dł m + 28 studni rewizyjnych Nawierzchnia ,21 m 2 Chodniki -450, ,98 m 2 Wycena 19. Zestaw kontenerowy składający się z 10 kontenerów (obiekt tymczasowy) 132,8 20. Oświetlenie terenu zasilenie 21. Studnia głębinowa 22. Sieć telefoniczna Kotłownia w piwnicy budynku stołówki na olej opałowy Boisko sportowe wielofunkcyjne, ogrodzone i oświetlone GaraŜ budynek magazynowy na sprzęt ogrodniczy i pływający 26. Grill (forma architektoniczna) 27. Pole namiotowe z parkingiem + grill 28. Tereny zielone i plac zabaw 29. Łącznie

16 Załącznik nr 7 UMOWA Nr... zawarta w Warszawie.2013 r. pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. R. Sanguszki 1, Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, kapitale wpłaconym w wysokości ,00 zł oraz posiadająca nr NIP reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a reprezentowaną (ym) przez:..... zwaną (ym) w dalszej części umowy Wykonawcą została zawarta umowa o treści następującej: 1 1. Zamawiający niniejszym zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przegląd pięcioletni, przeglądy roczne i półroczne stanu technicznego budynków i budowli PWPW S.A., ujętych w Załącznikach nr 1i 2 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca oświadcza, Ŝe w ramach umowy wykona wszystkie prace związane z wykonaniem przeglądu pięcioletniego, przeglądów rocznych i półrocznych, zgodnie z zakresem ujętym w art. 62. ust. 1 pkt. 1 (litera a, b, c), pkt. 2 (z wyłączeniem badania instalacji elektrycznych i odgromowych w obiektach wymienionych

17 w załączniku nr 3 do niniejszej umowy) i pkt. 3 Prawa Budowlanego, a następnie przekaŝe Zamawiającemu protokoły z przeprowadzonych kontroli. 3. Wykonawca oświadcza, iŝ kontrole będące przedmiotem umowy dokonane zostaną przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności określone w art. 62 ust. 4-7 Prawa Budowlanego. 2 Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy: 1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 2. Termin zakończenia przedmiotu Umowy ustala się na r Za naleŝyte wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust.1 niniejszej Umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:.zł netto + VAT słownie:..+ % podatku VAT). 2. Strony zgodnie oświadczają, iŝ wynagrodzenie ryczałtowe, określone w 3 ust. 1 stanowi całkowite i zupełne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wszelkie prace wchodzące w zakres przedmiotu Umowy Wynagrodzenie określone w 3 ust. 1 zostanie zapłacone w sześciu ratach: a) I rata w wysokości zł + % VAT, po wykonaniu przeglądu półrocznego w 2013 r. b) II rata w wysokości zł + % VAT, po wykonaniu przeglądu rocznego w 2013 r. c) III rata w wysokości zł + % VAT, po wykonaniu przeglądu półrocznego w 2014 r. d) IV rata w wysokości zł + % VAT, po wykonaniu przeglądu rocznego w 2014 r. e) V rata w wysokości zł + % VAT, po wykonaniu przeglądu półrocznego w 2015 r. b) VI rata w wysokości zł + % VAT, po wykonaniu przeglądu rocznego i pięcioletniego w 2015 r. 2. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru usługi, sporządzony po zakończeniu kaŝdego etapu kontroli określonego w harmonogramie (załącznik nr 4) i przekazaniu protokołów z przeprowadzonej kontroli stanu technicznego budynków i budowli, podpisany przez obie strony bez zastrzeŝeń. 3. Wykonawca wystawi fakturę częściową w terminie 7 dni od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru usługi z przeprowadzonej kontroli bez zastrzeŝeń.

18 4. Wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy będą płatne przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury częściowej na rachunek bankowy Wykonawcy nr 5. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT oraz posiada NIP 6. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i posiada NIP Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki. 8. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody w przypadku, gdy Zamawiający poniesie jakiekolwiek konsekwencje finansowe z tytułu wadliwego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 1. Ze strony Zamawiającego całość prac koordynuje ElŜbieta Kowalska tel faks Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest tel Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników pracujących na terenie Zamawiającego z treścią przepisów Ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 11 poz. 95 z późniejszymi zmianami), jak równieŝ z treścią przepisów o odpowiedzialności karnej za naruszenie tajemnicy państwowej i słuŝbowej oraz zobowiązuje ich do ścisłego ich przestrzegania. 2. Wykonawca zobowiązuje się równieŝ do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych informacji, stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa Zamawiającego, które pozyskał w trakcie wykonywania robót na rzecz Zamawiającego, a ujawnienie których mogłoby narazić Zamawiającego na szkody. Wykonawca zobowiąŝe równieŝ swoich pracowników oraz osoby, którymi posługuje się do zachowania w tajemnicy, zarówno w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy jak teŝ po jej wygaśnięciu, informacji o których mowa w zdaniu poprzednim. 3. Przed przystąpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zapozna swoich pracowników delegowanych do wykonania prac określonych w 1 z polityką PWPW S.A. w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 6

19 1. Z wyjątkiem przypadków będących następstwem działania siły wyŝszej Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w oddaniu przedmiotu Umowy. Wysokość kary umownej w przypadku przekroczenia terminu oddania przedmiotu Umowy, Strony ustalają na 0,3% liczonej od całości wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 za kaŝdy dzień opóźnienia, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do odszkodowania w przypadku, gdy szkoda przewyŝsza wysokość kary umownej. 2. Całkowita suma kar umownych z tytułu opóźnienia nie moŝe przekroczyć 10% wynagrodzenia Umowy netto. 1. W przypadkach spornych wynikających z interpretacji lub z realizacji niniejszej Umowy, Zamawiający oraz Wykonawca będą dąŝyć do rozstrzygania sporów przez negocjacje w sposób polubowny. 2. Jeśli Zamawiający i Wykonawca nie mogą rozstrzygnąć sporów w sposób polubowny, spory będą rozstrzygane w drodze postępowania arbitraŝowego przez Sąd ArbitraŜowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, ul. Trębacka 4, zgodnie z regulaminem tego Sądu. 3. Orzeczenie sądowe jest ostateczne takŝe, jeśli chodzi o podział kosztów procesu i nie moŝe zostać uchylone przez Ŝaden środek prawny. 1. KaŜda zmiana Umowy wymaga dla jej waŝności formy pisemnej i musi być podpisana przez obydwie strony. 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŝdej ze stron WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

20 Załącznik nr 1 (do umowy) Spis obiektów budowlanych PWPW S.A. oraz informacje o obiektach Lp Obiekty budowlane A P B B1 C M D W E K F G H H1 L L1 Schron N Ilość kondygnacji, 4 kond. nadziemne, 4 kond. nadziemne, 5 kond. nadziemnych Kubatura /m 3 / uŝytkowa 4 960,8 1206, , , , ,3 4 kond. nadziemne 4 653,2 896,5. 6 kond. nadziemnych 6 kond. nadziemnych 6 kond. nadziemnych 4 kond. nadziemne 6 kond. nadziemnych 6 kond. nadziemnych 5 kond. nadziemnych 5 kond. nadziemnych 5 kond. nadziemn , , ,0 489, , , ,4 282, , , ,0 600, , , , ,9 Charakterystyka obiektów (ogólnie) produkcyjne, produkcyjne, produkcyjne,, szatnie laboratorium, produkcyjne,, techniczne, socjalne, produkcyjne, gabinety lekarskie techniczne techniczne, produkcyjne, magazynowe produkcyjne magazynowe , ,0 produkcyjne 4 370,0 846,2 magazynowe 8 kond. nadziemnych , ,2 produkcyjne, magazynowe 1 701,5 340,4 magazynowe 2 kond. podziemne 800,0 181,7 magazynowe 3 kond. nadziemne 1 790,0 837,2 rozdzielnia elektryczna

21 Lp Obiekty budowlane Ilość kondygnacji Kubatura /m 3 / uŝytkowa Charakterystyka obiektów (ogólnie) 19. R 2 kond. nadziemne , ,2 magazynowe, techniczne 20. S 1 kond. nadziemna 474,7 143,2 rozdzielnia elektryczna 21. Portiernia 1 kond. nadziemna 2 474,0 512, Magazyn paliw Oczyszczalnia pod dziedzińcem między budynkami CDEL Budynek biurowy z częścią socjalną przy (wejście od ul. Wójtowskiej) Podziemny zbiornik wody do celów p.poŝ. Budynek mieszkalny ul. Rybaki 35 Budynek Drukarni Skarbowej ul. Domaniewska 37 D Budynek Drukarni Skarbowej ul. Karczunkowska 30 Budynek Drukarni Skarbowej Al. Niepodległości kond. nadziemna 327,0 78,1 magazynowe 2 640,8 592,4 techniczne Cz. socjalna: 2 kond. podziemne, Cz. biurowa:, 7 kond. nadziemnych 4 kond. nadziemne Budynek biurowy: częściowo podpiwniczony, 2 kond. nadziemne. Hala produkcyjna: 1 kond. nadziemna z antresolą Bud. A i B : 2 kond. nadziemne Bud. C: 2 kond. nadziemne , o wym. 22,70 x 6.0 m, wys. 5,55m , , , , , ,0 budynek biurowy z częścią socjalną techniczne lokale mieszkalne i budynek biurowy, hala produkcyjna A-budynek biurowy, B-budynek produkcyjny C-budynek ekspedycyjnomagazynowy 3 kond. nadziemne ok , ,6 budynek produkcyjny

22 Lp Obiekty budowlane Ilość kondygnacji Kubatura /m 3 / uŝytkowa Charakterystyka obiektów (ogólnie) Inne obiekty budowlane: - portiernia przy Al. Niepodległości Obiekty w Ośrodku Wypoczynkowym w Wierzbowie wg załącznika nr 3 86,5 29,8

23 Załącznik nr 2 (do umowy) Obiekty i urządzenia znajdujące się na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wierzbowie LP Obiekt /m 2 / 1. Budynek administracyjno- socjalny 204,2 2. Sanitariat ogólnodostępny 75,60 3. Kawiarnia sezonowa 280,3 4. Budynek szkoleniowo-konferencyjny ze stołówką i częścią rekreacyjną 862,3 5. Oczyszczalnia ścieków 117, domków campingowych 27,60 ( x 18) 7. Domek campingowy (dla niepełnosprawnych nr 20 A i B) 54,16 8. Domek campingowy (zarządowy nr 21) 66,20 (w tym taras) 9. Domek campingowy (nr 14 A i B) 48, Domek Rybaczówka magazyn na sprzęt podręczny (przy pomostach) 52,5 11. Pomosty pływające (trzy) Ogrodzenie 3 szt. bram w rejonie oczyszczalni ścieków, stołówki i bud. administracyjno-socjalnego) Zbiornik na gaz i instalacja gazowa przy budynku stołówki Przepompownia ścieków Zbiornik czerpalny (w którym zainstalowano 2 pompy) i komora zasuw. Sieć wodociągowa Przyłącze główne-zasilanie Sieć wodociągowa 3-przewodowa 749,3 m Podziemny zbiornik o pojemności V+4850 l Oba obiekty wykonane z kręgów Ŝelbetowych o średnicy 200 cm, wysokość 225 cm 16. Rurociąg kanalizacyjny O dł m + 28 studni rewizyjnych

24 LP Obiekt 17. Ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne i parkingi 18. Ujęcie wody do celów p.poŝ. /m 2 / Nawierzchnia -2188,21 m 2 Chodniki -450,37+ 69,98 m Zestaw kontenerowy składający się z 10 kontenerów (obiekt tymczasowy) 132,8 20. Oświetlenie terenu zasilenie 21. Studnia głębinowa 22. Sieć telefoniczna Kotłownia w piwnicy budynku stołówki na olej opałowy Boisko sportowe wielofunkcyjne, ogrodzone i oświetlone GaraŜ budynek magazynowy na sprzęt ogrodniczy i pływający 43,2 26. Grill (forma architektoniczna) 27. Pole namiotowe z parkingiem + grill 28. Tereny zielone i plac zabaw

25 Załącznik nr 3 (do umowy) Zakres prac do wykonania w obiektach PWPW S.A. w ramach przeglądu rocznego i 5-letniego Obiekty Obiekty przy Przegląd roczny tak Przegląd 5-letni Z wyłączeniem badania instalacji elektrycznych Obiekt przy ul. Rybaki 35 tak Cały zakres przeglądu Obiekty przy ul. Domaniewskiej 37D Obiekty przy ul. Karczunkowskiej 30 Obiekty przy Al. Niepodległości 146 Obiekt PWPW S.A. w Wierzbowie tak tak tak tak Z wyłączeniem badania instalacji elektrycznych Z wyłączeniem badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych Z wyłączeniem badania instalacji elektrycznych Z wyłączeniem badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych

26 Harmonogram przeglądów Załącznik nr 4 (do umowy) 1) przegląd półroczny budynków ul. Domaniewskiej 37D i przy ul. Karczunkowskiej 30 w okresie: maj czerwiec 2013 r. 2) przegląd roczny wszystkich budynków i budowli PWPW S.A. przy, przy ul. Rybaki 35, przy ul. Domaniewskiej 37D, przy ul. Karczunkowskiej 30, przy Al. Niepodległości 146 oraz w Ośrodku Wypoczynkowym w Wierzbowie w okresie: wrzesień październik 2013 r 3) przegląd półroczny przy przy ul. Domaniewskiej 37D i przy ul. Karczunkowskiej 30 w okresie: maj czerwiec 2014 r. 4) przegląd roczny wszystkich budynków i budowli PWPW S.A. przy, przy ul. Rybaki 35, przy ul. Domaniewskiej 37D, przy ul. Karczunkowskiej 30, przy Al. Niepodległości 146 oraz w Ośrodku Wypoczynkowym w Wierzbowie w okresie: wrzesień październik 2014 r 5) przegląd półroczny budynków przy ul. Domaniewskiej 37D i przy ul. Karczunkowskiej 30 w okresie: maj czerwiec 2015 r. 6) przegląd 5-letni i roczny wszystkich budynków i budowli PWPW S.A. przy, przy ul. Rybaki 35, przy ul. Domaniewskiej 37D, przy ul. Karczunkowskiej 30, przy Al. Niepodległości 146 oraz w Ośrodku Wypoczynkowym w Wierzbowie w okresie: wrzesień październik 2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR Zaproszenie do udziału w licytacji na zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie licytacji elektronicznej Zakup serwerów do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr sprawy: 28/2010/PN/DZP Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ na dostawę projektora, laptopów i drukarek dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie I. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup oraz dostawa samochodu cięŝarowo

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo