ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) zamawiający: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,. 2) przedmiot : wykonanie w 2013r., 2014r. i 2015 r. przeglądów półrocznych, rocznych i 5-cio letniego stanu technicznego budynków i budowli PWPW S.A. wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. Spis obiektów i informacje o obiektach podane są w załącznikach nr 2 i 3. Zakres prac dotyczący przeglądów wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa Budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a), b) i c), pkt. 2, z wyłączeniem badań określonych w załączniku nr 4, oraz pkt. 3). 3) czas realizacji : od maja 2013 r.- do listopada 2015 r. 4) miejsce realizacji : PWPW S.A. Warszawa, ul. Rybaki 35, ul. Domaniewska 37 D, ul. Karczunkowska 30, Al. Niepodległości 146, Ośrodek Wypoczynkowy PWPW S.A. w Wierzbowie k/mrągowa 5) warunki stawiane oferentom: a) z ubiegania się o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza oferentów: - w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe, lub których upadłość ogłoszono lub ogłoszono likwidację; - którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali

2 oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności; - których skazano za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; - których urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; - w stosunku do których stwierdzono, Ŝe dostarczone przez nich informacje, istotne w sprawie, są nieprawdziwe; - którzy odmówili udostępnienia niezbędnych dokumentów w postępowaniu przetargowym. b) przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym, kaŝdy oferent winien złoŝyć oświadczenie, Ŝe: - jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym; - posiada uprawnienia do świadczenia usług w zakresie przeprowadzania przeglądów, a takŝe posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia; - znajduje się w sytuacji finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalega z uiszczaniem: podatków, naleŝności na rzecz ZUS; - nie był karany za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (dotyczy osoby fizycznej w przypadku prowadzenia przez nią działalności gospodarczej lub członków władz oferenta w przypadku osób prawnych). 6) warunki przygotowania i składania ofert: a) oferent ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę; b) zmawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych; c) oferent składa ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zaproszeniu do składania ofert; d) w przypadku braku oryginału dokumentu, kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę; e) oferta winna być sporządzona czytelnie w języku polskim; f) oferta winna być umieszczona w trwale zaklejonej i opieczętowanej kopercie, uniemoŝliwiającej bezśladowe otworzenie (np. podpisana na wszystkich połączeniach), oznaczonej napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym przeglądy stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych PWPW S.A. Koperta powinna posiadać adres zwrotny, jak równieŝ napis: Nie otwierać przed dniem r. ; g) oferent poniesie wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłoŝeniem oferty, a Zamawiający w Ŝadnym przypadku nie będzie zobowiązany do pokrycia lub nie będzie odpowiedzialny za te koszty, niezaleŝnie od wyniku postępowania przetargowego; h) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Wszystkie strony oferty muszą być parafowane; i) wszystkie strony oferty (łącznie z załącznikami) powinny być ponumerowane i zszyte w sposób uniemoŝliwiający wysunięcie się którejkolwiek ze stron. Oferta powinna zawierać spis treści;

3 j) ujawnienie nieprawdziwości danych dostarczonych przez oferenta lub niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert spowoduje odrzucenie oferty; k) ryzyko uchybienia wymaganiom dotyczącym złoŝenia oferty ponosi wyłącznie oferent; l) wszystkie oferty nie odpowiadające wymogom niniejszego zaproszenia do składania ofert będą odrzucone; m) wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę; n) cena oferty powinna być podana w PLN; o) osobą upowaŝnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentem jest: - ElŜbieta Kowalska, koordynator zadania tel ) wymogi co do treści oferty: treść oferty powinna zawierać: a) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy (prosimy o podanie wynagrodzenia w rozbiciu na poszczególne budynki poprzez wypełnienie załączników nr 5 i 6, korzystając z danych o budynkach Wytwórni zawartych w załącznikach nr 2 i 3); b) deklarację, Ŝe przedstawione w ofercie wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy; c) akceptację terminów przeglądów; d) akceptację projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 7, do niniejszego zaproszenia do składania ofert. 8) do oferty oferent powinien dołączyć załączniki: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; b) zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, REGON; c) oświadczenia oferenta zgodnie z zapisami pkt 5 ppkt b niniejszego zaproszenia do składania ofert; d) wykaz usług o podobnym charakterze, realizowanych przez oferenta w okresie ostatnich dwóch lat. Wykaz ten winien być poparty referencjami, pochodzącymi od zlecających usługi. 2. TRYB WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1) przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) kompletność oferty; b) cena/wynagrodzenie ; c) wiarygodność oferenta; d) doświadczenie oferenta w podobnych zamówieniach 2) termin, do którego wykonawca będzie związany ofertą: składający ofertę będzie nią związany przez okres 90 dni, przy czym bieg tego terminu rozpocznie się w dniu komisyjnego otwarcia ofert.

4 3) miejsce i termin składania ofert: a) zamkniętą i zaklejoną kopertę, opatrzoną adresem zwrotnym, zawierającą ofertę, zaadresowaną i opatrzoną hasłem: Oferta w przetargu nieograniczonym przeglądy stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych PWPW S.A oraz Nie otwierać przed r. moŝna składać w siedzibie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. przy w Warszawie (Biuro Przepustek) lub przesłać pocztą; b) termin składania ofert upływa r. o godzinie 14:00; c) oferty doręczone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania; d) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za terminowość działania poczty lub innych osób pośredniczących w przekazywaniu przesyłki. 4) informacje dodatkowe: a) zastrzega się prawo zamawiającego do odwołania lub zmiany treści zaproszenia do składania ofert, b) zastrzega się prawo do prowadzenia przez Zamawiającego negocjacji, rokowań z wybranym oferentem jak równieŝ do uniewaŝnienia przetargu bez podania przyczyny, c) otwarcie i ocena ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu r. bez udziału oferentów, d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru wykonawcy po przeprowadzeniu licytacji elektronicznej na Polskiej Platformie Przetargowej, e) do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5 załącznik nr 1 Harmonogram tabela Przegląd/ rok Półroczny w terminie maj/czerwiec Roczny w terminie wrzesień/październik Pięcioletni w terminie wrzesień/październik 2013 budynków przy ul. Domaniewskiej 37 D i ul. Karczunkowskiej 30 budynki i budowle PWPW S.A. przy, przy ul. Rybaki 35 przy ul. Domaniewskiej 37D, przy ul. Karczunkowskiej 30, przy Al. Niepodległości 146 Ośrodek Wypoczynkowy PWPW S.A. w Wierzbowie 2014 budynków przy ul. Domaniewskiej 37 D i ul. Karczunkowskiej 30 budynki i budowle PWPW S.A. przy, przy ul. Rybaki 35 przy ul. Domaniewskiej 37D, przy ul. Karczunkowskiej 30, przy Al. Niepodległości 146 Ośrodek Wypoczynkowy PWPW S.A. w Wierzbowie 2015 budynków przy ul. Domaniewskiej 37 D i ul. Karczunkowskiej 30 budynki i budowle PWPW S.A. przy, przy ul. Rybaki 35 przy ul. Domaniewskiej 37D, przy ul. Karczunkowskiej 30, przy Al. Niepodległości 146 Ośrodek Wypoczynkowy PWPW S.A. w Wierzbowie wszystkich budynków i budowli PWPW S.A. przy, przy ul. Rybaki 35 przy ul. Domaniewskiej 37D, przy ul. Karczunkowskiej 30, przy Al. Niepodległości 146 Ośrodek Wypoczynkowy PWPW S.A. w Wierzbowie

6 Załącznik nr 2 Spis obiektów budowlanych PWPW S.A. oraz informacje o obiektach Lp Obiekty budowlane A P B B1 C M D W E K F G H H1 L L1 Schron N R S Portiernia Ilość kondygnacji, 4 kond. nadziemne, 4 kond. nadziemne, 5 kond. nadziemnych Kubatura /m 3 / uŝytkowa 4 960,8 1206, , , , ,3 4 kond. nadziemne 4 653,2 896,5. 6 kond. nadziemnych 6 kond. nadziemnych 6 kond. nadziemnych 4 kond. nadziemne 6 kond. nadziemnych 6 kond. nadziemnych 5 kond. nadziemnych 5 kond. nadziemnych 5 kond. nadziemn , , ,0 489, , , ,4 282, , , ,0 600, , , , ,9 Charakterystyka obiektów (ogólnie) produkcyjne, produkcyjne, produkcyjne,, szatnie laboratorium, produkcyjne,, techniczne, socjalne, produkcyjne, gabinety lekarskie techniczne techniczne, produkcyjne, magazynowe produkcyjne magazynowe , ,0 produkcyjne 4 370,0 846,2 magazynowe 8 kond. nadziemnych , ,2 produkcyjne, magazynowe 1 701,5 340,4 magazynowe 2 kond. podziemne 800,0 181,7 magazynowe 3 kond. nadziemne 1 790,0 837,2 rozdzielnia elektryczna 2 kond. nadziemne 1 kond. nadziemna 1 kond. nadziemna , ,2 magazynowe, techniczne 474,7 143,2 rozdzielnia elektryczna 2 474,0 512,9

7 Lp Obiekty budowlane Ilość kondygnacji Kubatura /m 3 / uŝytkowa Charakterystyka obiektów (ogólnie) Magazyn paliw Oczyszczalnia pod dziedzińcem między budynkami CDEL Budynek biurowy z częścią socjalną przy (wejście od ul. Wójtowskiej) Podziemny zbiornik wody do celów p.poŝ. Budynek mieszkalny ul. Rybaki 35 Budynek Drukarni Skarbowej ul. Domaniewska 37 D Budynek Drukarni Skarbowej ul. Karczunkowska 30 Budynek Drukarni Skarbowej Al. Niepodległości 146 Inne obiekty budowlane: - portiernia przy Al. Niepodległości Obiekty w Ośrodku Wypoczynkowym w Wierzbowie wg załącznika nr 3 1 kond. nadziemna 327,0 78,1 magazynowe 2 640,8 592,4 techniczne Cz. socjalna:2 kond. podziemne, Cz. biurowa: 1 kond. podziemna, 7 kond. nadziemnych 4 kond. nadziemne Budynek biurowy częściowo podpiwniczony, 2 kond. nadziemne. Hala produkcyjna- 1 kond. nadziemna z antresolą Bud. A i B : 2 kond. nadziemne Bud. C: 2 kond. nadziemne 3 kond. nadziemne , o wym. 22,70 x 6.0 m, wys. 5,55m , , , , , ,0 ok ,0 86,5 29,8 budynek biurowy z częścią socjalną techniczne lokale mieszkalne i budynek biurowy, hala produkcyjna A-budynek biurowy, B-budynek produkcyjny C-budynek ekspedycyjnomagazynowy 2 543,6 budynek produkcyjny

8 Załącznik nr 3 Obiekty i urządzenia znajdujące się na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wierzbowie LP Obiekt /m 2 / 1. Budynek administracyjno- socjalny 204,2 2. Sanitariat ogólnodostępny 75,60 3. Kawiarnia sezonowa 280,3 4. Budynek szkoleniowo-konferencyjny ze stołówką i częścią rekreacyjną 862,3 5. Oczyszczalnia ścieków 117, domków campingowych 27,60 ( x 18) 7. Domek campingowy (dla niepełnosprawnych nr 20 A i B) 54,16 8. Domek campingowy (zarządowy nr 21) 66,20 (w tym taras) 9. Domek campingowy (nr 14 A i B) 48, Domek Rybaczówka magazyn na sprzęt podręczny (przy pomostach) 52,5 11. Pomosty pływające (trzy) Ogrodzenie 3 szt. bram w rejonie oczyszczalni ścieków, stołówki i bud. administracyjno-socjalnego) Zbiornik na gaz i instalacja gazowa przy budynku stołówki Przepompownia ścieków Zbiornik czerpalny (w którym zainstalowano 2 pompy) i komora zasuw. Sieć wodociągowa Przyłącze główne-zasilanie Sieć wodociągowa 3-przewodowa 749,3 m Podziemny zbiornik o pojemności V+4850 l Oba obiekty wykonane z kręgów Ŝelbetowych o średnicy 200 cm, wysokość 225 cm 16. Rurociąg kanalizacyjny O dł m + 28 studni rewizyjnych

9 LP Obiekt 17. Ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne i parkingi 18. Ujęcie wody do celów p.poŝ. /m 2 / Nawierzchnia -2188,21 m 2 Chodniki -450,37+ 69,98 m Zestaw kontenerowy składający się z 10 kontenerów (obiekt tymczasowy) 132,8 20. Oświetlenie terenu zasilenie 21. Studnia głębinowa 22. Sieć telefoniczna Kotłownia w piwnicy budynku stołówki na olej opałowy Boisko sportowe wielofunkcyjne, ogrodzone i oświetlone GaraŜ budynek magazynowy na sprzęt ogrodniczy i pływający 43,2 26. Grill (forma architektoniczna) 27. Pole namiotowe z parkingiem + grill 28. Tereny zielone i plac zabaw

10 Załącznik nr 4 Zakres prac do wykonania w obiektach PWPW S.A. w ramach przeglądu rocznego i 5-letniego Obiekty Przegląd roczny Przegląd 5-letni Uwagi Obiekty przy tak Z wyłączeniem badania instalacji elektrycznych Obiekt przy ul. Rybaki 35 tak Cały zakres przeglądu Obiekty przy ul. Domaniewskiej 37D Obiekty przy ul. Karczunkowskiej 30 Obiekty przy Al. Niepodległości 146 Obiekt PWPW S.A. w Wierzbowie tak tak tak tak Z wyłączeniem badania instalacji elektrycznych Z wyłączeniem badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych Z wyłączeniem badania instalacji elektrycznych Z wyłączeniem badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych

11 Załącznik nr 5 Lp Budynek Kubatura /m 3 / Wycena obiektów uŝytkowa zabudowy całkowita Wycena A 4 960,8 1206,9 318, , P B B1 C M D W E K F G H H1 L Schron 7 831, ,9 502, , , ,3 578,0 3420, ,2 896,5 351,0 1 36, , ,9 392,6 2744, ,0 489,7 136,8 822, , , , ,4 282, , ,6 264, , ,0 600,0 119,4 716, , , , , , ,9 343,0 2099, , , , , ,0 846,2 950,0 950, , , , ,0 800,0 181,7

12 Lp Budynek Kubatura /m 3 / uŝytkowa zabudowy całkowita Wycena L1 N R S Portiernia 1 701,5 340, ,0 837,2 ok , , , ,7 474,7 143, ,0 512, Magazyn paliw Oczyszczalnia pod dziedzińcem Podziemny zbiornik wody do celów p.poŝ. Budynek biurowy z częścią socjalną Budynek mieszkalny ul. Rybaki 35 Budynek Drukarni Skarbowej ul. Domaniewska 37 D Budynek Drukarni Skarbowej ul. Karczunkowska 30 Budynek Drukarni Skarbowej ul. Niepodległości ,0 78, ,8 592,4 o wym. 22,70 x 6.0 m, wys. 5,55m ,0 7301,0 790, , , , , , , ,0 1250, , , , ,0 9350,0 ok , ,6

13 Lp Budynek Kubatura /m 3 / uŝytkowa zabudowy całkowita Wycena 30. Budynek portierni Al. Niepodległości 31. Obiekty w O.W. w Wierzbowie 32. Łącznie

14 Załącznik nr 6 Wycena przeglądu obiektów znajdujących się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Wierzbowie (poz. 31 ogólnej wyceny w zał. Nr 4) LP Obiekt /m 2 / Wycena Budynek administracyjno- socjalny 204,2 2. Sanitariat ogólnodostępny 75,60 3. Kawiarnia sezonowa 280,3 4. Budynek szkoleniowo-konferencyjny ze stołówką i częścią rekreacyjną 862,3 5. Oczyszczalnia ścieków 117, domków campingowych 27,60 ( x 18) 7. Domek campingowy (dla niepełnosprawnych nr 20 A i B) 54,16 8. Domek campingowy (zarządowy nr 21 A i B) 66,20 (w tym taras) 9. Domek campingowy (nr 14 A i B) 48, Domek Rybaczówka magazyn na sprzęt pływający (przy pomostach) 11. Pomosty pływające (trzy) 52, Ogrodzenie 3 szt. bram w rejonie oczyszczalni ścieków, stołówki i bud. administracyjno-socjalnego) Zbiornik na gaz i instalacja gazowa przy budynku stołówki Przepompownia ścieków Zbiornik czerpalny (w którym zainstalowano 2 pompy) i komora zasuw. Sieć wodociągowa Przyłącze główne-zasilanie Sieć wodociągowa 3-przewodowa 749,3 m Podziemny zbiornik o pojemności V+4850 l Oba obiekty wykonane z kręgów Ŝelbetowych o średnicy 200 cm, wysokość 225 cm

15 LP Obiekt 16. Rurociąg kanalizacyjny 17. Ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne i parkingi 18. Ujęcie wody do celów p. poŝ. /m 2 / O dł m + 28 studni rewizyjnych Nawierzchnia ,21 m 2 Chodniki -450, ,98 m 2 Wycena 19. Zestaw kontenerowy składający się z 10 kontenerów (obiekt tymczasowy) 132,8 20. Oświetlenie terenu zasilenie 21. Studnia głębinowa 22. Sieć telefoniczna Kotłownia w piwnicy budynku stołówki na olej opałowy Boisko sportowe wielofunkcyjne, ogrodzone i oświetlone GaraŜ budynek magazynowy na sprzęt ogrodniczy i pływający 26. Grill (forma architektoniczna) 27. Pole namiotowe z parkingiem + grill 28. Tereny zielone i plac zabaw 29. Łącznie

16 Załącznik nr 7 UMOWA Nr... zawarta w Warszawie.2013 r. pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. R. Sanguszki 1, Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, kapitale wpłaconym w wysokości ,00 zł oraz posiadająca nr NIP reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a reprezentowaną (ym) przez:..... zwaną (ym) w dalszej części umowy Wykonawcą została zawarta umowa o treści następującej: 1 1. Zamawiający niniejszym zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przegląd pięcioletni, przeglądy roczne i półroczne stanu technicznego budynków i budowli PWPW S.A., ujętych w Załącznikach nr 1i 2 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca oświadcza, Ŝe w ramach umowy wykona wszystkie prace związane z wykonaniem przeglądu pięcioletniego, przeglądów rocznych i półrocznych, zgodnie z zakresem ujętym w art. 62. ust. 1 pkt. 1 (litera a, b, c), pkt. 2 (z wyłączeniem badania instalacji elektrycznych i odgromowych w obiektach wymienionych

17 w załączniku nr 3 do niniejszej umowy) i pkt. 3 Prawa Budowlanego, a następnie przekaŝe Zamawiającemu protokoły z przeprowadzonych kontroli. 3. Wykonawca oświadcza, iŝ kontrole będące przedmiotem umowy dokonane zostaną przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności określone w art. 62 ust. 4-7 Prawa Budowlanego. 2 Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy: 1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 2. Termin zakończenia przedmiotu Umowy ustala się na r Za naleŝyte wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust.1 niniejszej Umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:.zł netto + VAT słownie:..+ % podatku VAT). 2. Strony zgodnie oświadczają, iŝ wynagrodzenie ryczałtowe, określone w 3 ust. 1 stanowi całkowite i zupełne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wszelkie prace wchodzące w zakres przedmiotu Umowy Wynagrodzenie określone w 3 ust. 1 zostanie zapłacone w sześciu ratach: a) I rata w wysokości zł + % VAT, po wykonaniu przeglądu półrocznego w 2013 r. b) II rata w wysokości zł + % VAT, po wykonaniu przeglądu rocznego w 2013 r. c) III rata w wysokości zł + % VAT, po wykonaniu przeglądu półrocznego w 2014 r. d) IV rata w wysokości zł + % VAT, po wykonaniu przeglądu rocznego w 2014 r. e) V rata w wysokości zł + % VAT, po wykonaniu przeglądu półrocznego w 2015 r. b) VI rata w wysokości zł + % VAT, po wykonaniu przeglądu rocznego i pięcioletniego w 2015 r. 2. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru usługi, sporządzony po zakończeniu kaŝdego etapu kontroli określonego w harmonogramie (załącznik nr 4) i przekazaniu protokołów z przeprowadzonej kontroli stanu technicznego budynków i budowli, podpisany przez obie strony bez zastrzeŝeń. 3. Wykonawca wystawi fakturę częściową w terminie 7 dni od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru usługi z przeprowadzonej kontroli bez zastrzeŝeń.

18 4. Wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy będą płatne przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury częściowej na rachunek bankowy Wykonawcy nr 5. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT oraz posiada NIP 6. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i posiada NIP Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki. 8. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody w przypadku, gdy Zamawiający poniesie jakiekolwiek konsekwencje finansowe z tytułu wadliwego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 1. Ze strony Zamawiającego całość prac koordynuje ElŜbieta Kowalska tel faks Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest tel Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników pracujących na terenie Zamawiającego z treścią przepisów Ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 11 poz. 95 z późniejszymi zmianami), jak równieŝ z treścią przepisów o odpowiedzialności karnej za naruszenie tajemnicy państwowej i słuŝbowej oraz zobowiązuje ich do ścisłego ich przestrzegania. 2. Wykonawca zobowiązuje się równieŝ do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych informacji, stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa Zamawiającego, które pozyskał w trakcie wykonywania robót na rzecz Zamawiającego, a ujawnienie których mogłoby narazić Zamawiającego na szkody. Wykonawca zobowiąŝe równieŝ swoich pracowników oraz osoby, którymi posługuje się do zachowania w tajemnicy, zarówno w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy jak teŝ po jej wygaśnięciu, informacji o których mowa w zdaniu poprzednim. 3. Przed przystąpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zapozna swoich pracowników delegowanych do wykonania prac określonych w 1 z polityką PWPW S.A. w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 6

19 1. Z wyjątkiem przypadków będących następstwem działania siły wyŝszej Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w oddaniu przedmiotu Umowy. Wysokość kary umownej w przypadku przekroczenia terminu oddania przedmiotu Umowy, Strony ustalają na 0,3% liczonej od całości wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 za kaŝdy dzień opóźnienia, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do odszkodowania w przypadku, gdy szkoda przewyŝsza wysokość kary umownej. 2. Całkowita suma kar umownych z tytułu opóźnienia nie moŝe przekroczyć 10% wynagrodzenia Umowy netto. 1. W przypadkach spornych wynikających z interpretacji lub z realizacji niniejszej Umowy, Zamawiający oraz Wykonawca będą dąŝyć do rozstrzygania sporów przez negocjacje w sposób polubowny. 2. Jeśli Zamawiający i Wykonawca nie mogą rozstrzygnąć sporów w sposób polubowny, spory będą rozstrzygane w drodze postępowania arbitraŝowego przez Sąd ArbitraŜowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, ul. Trębacka 4, zgodnie z regulaminem tego Sądu. 3. Orzeczenie sądowe jest ostateczne takŝe, jeśli chodzi o podział kosztów procesu i nie moŝe zostać uchylone przez Ŝaden środek prawny. 1. KaŜda zmiana Umowy wymaga dla jej waŝności formy pisemnej i musi być podpisana przez obydwie strony. 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŝdej ze stron WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

20 Załącznik nr 1 (do umowy) Spis obiektów budowlanych PWPW S.A. oraz informacje o obiektach Lp Obiekty budowlane A P B B1 C M D W E K F G H H1 L L1 Schron N Ilość kondygnacji, 4 kond. nadziemne, 4 kond. nadziemne, 5 kond. nadziemnych Kubatura /m 3 / uŝytkowa 4 960,8 1206, , , , ,3 4 kond. nadziemne 4 653,2 896,5. 6 kond. nadziemnych 6 kond. nadziemnych 6 kond. nadziemnych 4 kond. nadziemne 6 kond. nadziemnych 6 kond. nadziemnych 5 kond. nadziemnych 5 kond. nadziemnych 5 kond. nadziemn , , ,0 489, , , ,4 282, , , ,0 600, , , , ,9 Charakterystyka obiektów (ogólnie) produkcyjne, produkcyjne, produkcyjne,, szatnie laboratorium, produkcyjne,, techniczne, socjalne, produkcyjne, gabinety lekarskie techniczne techniczne, produkcyjne, magazynowe produkcyjne magazynowe , ,0 produkcyjne 4 370,0 846,2 magazynowe 8 kond. nadziemnych , ,2 produkcyjne, magazynowe 1 701,5 340,4 magazynowe 2 kond. podziemne 800,0 181,7 magazynowe 3 kond. nadziemne 1 790,0 837,2 rozdzielnia elektryczna

21 Lp Obiekty budowlane Ilość kondygnacji Kubatura /m 3 / uŝytkowa Charakterystyka obiektów (ogólnie) 19. R 2 kond. nadziemne , ,2 magazynowe, techniczne 20. S 1 kond. nadziemna 474,7 143,2 rozdzielnia elektryczna 21. Portiernia 1 kond. nadziemna 2 474,0 512, Magazyn paliw Oczyszczalnia pod dziedzińcem między budynkami CDEL Budynek biurowy z częścią socjalną przy (wejście od ul. Wójtowskiej) Podziemny zbiornik wody do celów p.poŝ. Budynek mieszkalny ul. Rybaki 35 Budynek Drukarni Skarbowej ul. Domaniewska 37 D Budynek Drukarni Skarbowej ul. Karczunkowska 30 Budynek Drukarni Skarbowej Al. Niepodległości kond. nadziemna 327,0 78,1 magazynowe 2 640,8 592,4 techniczne Cz. socjalna: 2 kond. podziemne, Cz. biurowa:, 7 kond. nadziemnych 4 kond. nadziemne Budynek biurowy: częściowo podpiwniczony, 2 kond. nadziemne. Hala produkcyjna: 1 kond. nadziemna z antresolą Bud. A i B : 2 kond. nadziemne Bud. C: 2 kond. nadziemne , o wym. 22,70 x 6.0 m, wys. 5,55m , , , , , ,0 budynek biurowy z częścią socjalną techniczne lokale mieszkalne i budynek biurowy, hala produkcyjna A-budynek biurowy, B-budynek produkcyjny C-budynek ekspedycyjnomagazynowy 3 kond. nadziemne ok , ,6 budynek produkcyjny

22 Lp Obiekty budowlane Ilość kondygnacji Kubatura /m 3 / uŝytkowa Charakterystyka obiektów (ogólnie) Inne obiekty budowlane: - portiernia przy Al. Niepodległości Obiekty w Ośrodku Wypoczynkowym w Wierzbowie wg załącznika nr 3 86,5 29,8

23 Załącznik nr 2 (do umowy) Obiekty i urządzenia znajdujące się na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wierzbowie LP Obiekt /m 2 / 1. Budynek administracyjno- socjalny 204,2 2. Sanitariat ogólnodostępny 75,60 3. Kawiarnia sezonowa 280,3 4. Budynek szkoleniowo-konferencyjny ze stołówką i częścią rekreacyjną 862,3 5. Oczyszczalnia ścieków 117, domków campingowych 27,60 ( x 18) 7. Domek campingowy (dla niepełnosprawnych nr 20 A i B) 54,16 8. Domek campingowy (zarządowy nr 21) 66,20 (w tym taras) 9. Domek campingowy (nr 14 A i B) 48, Domek Rybaczówka magazyn na sprzęt podręczny (przy pomostach) 52,5 11. Pomosty pływające (trzy) Ogrodzenie 3 szt. bram w rejonie oczyszczalni ścieków, stołówki i bud. administracyjno-socjalnego) Zbiornik na gaz i instalacja gazowa przy budynku stołówki Przepompownia ścieków Zbiornik czerpalny (w którym zainstalowano 2 pompy) i komora zasuw. Sieć wodociągowa Przyłącze główne-zasilanie Sieć wodociągowa 3-przewodowa 749,3 m Podziemny zbiornik o pojemności V+4850 l Oba obiekty wykonane z kręgów Ŝelbetowych o średnicy 200 cm, wysokość 225 cm 16. Rurociąg kanalizacyjny O dł m + 28 studni rewizyjnych

24 LP Obiekt 17. Ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne i parkingi 18. Ujęcie wody do celów p.poŝ. /m 2 / Nawierzchnia -2188,21 m 2 Chodniki -450,37+ 69,98 m Zestaw kontenerowy składający się z 10 kontenerów (obiekt tymczasowy) 132,8 20. Oświetlenie terenu zasilenie 21. Studnia głębinowa 22. Sieć telefoniczna Kotłownia w piwnicy budynku stołówki na olej opałowy Boisko sportowe wielofunkcyjne, ogrodzone i oświetlone GaraŜ budynek magazynowy na sprzęt ogrodniczy i pływający 43,2 26. Grill (forma architektoniczna) 27. Pole namiotowe z parkingiem + grill 28. Tereny zielone i plac zabaw

25 Załącznik nr 3 (do umowy) Zakres prac do wykonania w obiektach PWPW S.A. w ramach przeglądu rocznego i 5-letniego Obiekty Obiekty przy Przegląd roczny tak Przegląd 5-letni Z wyłączeniem badania instalacji elektrycznych Obiekt przy ul. Rybaki 35 tak Cały zakres przeglądu Obiekty przy ul. Domaniewskiej 37D Obiekty przy ul. Karczunkowskiej 30 Obiekty przy Al. Niepodległości 146 Obiekt PWPW S.A. w Wierzbowie tak tak tak tak Z wyłączeniem badania instalacji elektrycznych Z wyłączeniem badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych Z wyłączeniem badania instalacji elektrycznych Z wyłączeniem badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych

26 Harmonogram przeglądów Załącznik nr 4 (do umowy) 1) przegląd półroczny budynków ul. Domaniewskiej 37D i przy ul. Karczunkowskiej 30 w okresie: maj czerwiec 2013 r. 2) przegląd roczny wszystkich budynków i budowli PWPW S.A. przy, przy ul. Rybaki 35, przy ul. Domaniewskiej 37D, przy ul. Karczunkowskiej 30, przy Al. Niepodległości 146 oraz w Ośrodku Wypoczynkowym w Wierzbowie w okresie: wrzesień październik 2013 r 3) przegląd półroczny przy przy ul. Domaniewskiej 37D i przy ul. Karczunkowskiej 30 w okresie: maj czerwiec 2014 r. 4) przegląd roczny wszystkich budynków i budowli PWPW S.A. przy, przy ul. Rybaki 35, przy ul. Domaniewskiej 37D, przy ul. Karczunkowskiej 30, przy Al. Niepodległości 146 oraz w Ośrodku Wypoczynkowym w Wierzbowie w okresie: wrzesień październik 2014 r 5) przegląd półroczny budynków przy ul. Domaniewskiej 37D i przy ul. Karczunkowskiej 30 w okresie: maj czerwiec 2015 r. 6) przegląd 5-letni i roczny wszystkich budynków i budowli PWPW S.A. przy, przy ul. Rybaki 35, przy ul. Domaniewskiej 37D, przy ul. Karczunkowskiej 30, przy Al. Niepodległości 146 oraz w Ośrodku Wypoczynkowym w Wierzbowie w okresie: wrzesień październik 2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Polska Wytwórnia Warszawa, dnia 14.12.2015 r. POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. z siedzibą w Warszawie ul. R. Sanguszki 1, 00 222 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. Nysa, 06.08.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Zapaśniczego I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na zakup

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 Nysa, 24.05.2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Przetargu

Specyfikacja Przetargu załącznik do zaproszenia Specyfikacja Przetargu Przedmiot zamówienia: roboty budowlane i instalacyjne polegające na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części podziemnej budynku z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. Nysa, 25.04.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice, ul. Jeziorna 5; 43-230 Goczałkowice

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice, ul. Jeziorna 5; 43-230 Goczałkowice PT-OŚ/ /2013 Katowice, dnia 10.09.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na: Odbiór i utylizację odpadów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 INSTYTUT JASKRY I CHORÓB OKA 00-415 Warszawa, ul. Okrąg 1a Warszawa, dnia 28.04.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 W związku z realizacją przez Instytut Jaskry Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 44/2013 na: dostawę 4 sztuk podręcznika Wzory i tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 44/2013 na: dostawę 4 sztuk podręcznika Wzory i tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne. Nysa, 11.04.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 44/2013 na: dostawę 4 sztuk podręcznika Wzory i tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie

Bardziej szczegółowo

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. B. Prusa 66 tel.: 29/645-73-01, fax; 29/645-73-02; WWW: www.gkostrow.pl L.Dz.ZGK Sp.z o.o..../2015 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 85/2013 na: dostawę gier planszowych.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 85/2013 na: dostawę gier planszowych. 1. Zamawiający. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 85/2013 na: dostawę gier planszowych. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 753-21-27-420 Nysa, 09.07.2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH I KSZTAŁTEK DO MODERNIZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY z dnia roku.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY z dnia roku. I.dz.DZ/MG/5197/04/2017 Znak postępowania: BIOSTRATEG/1/04/2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY z dnia 26.04.2017 roku. Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów, aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. Nysa, 06.07.2012 r. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI Kraków 07.07.2015 r. SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI w sprawie wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1) siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa 2) nr rachunku bankowego:

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ 80 TON OPAŁU Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę opału

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ 80 TON OPAŁU Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę opału SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ 80 TON OPAŁU Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę opału (eko - groszku ) dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek 1. Zamawiający. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. Nysa, 15.03.2012

Bardziej szczegółowo

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/20/14 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/20/14 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ ZDP.2020/AZ/20/14 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kłodzko, dnia 18.03.2014 r. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko. 1. Rodzaj zamówienia: Prace

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../OE/2015 1... -.. 2... -.. ..., reprezentowaną przez:

UMOWA Nr.../OE/2015 1... -.. 2... -.. ..., reprezentowaną przez: UMOWA Nr.../OE/2015 Załącznik nr 3 do SPP zawarta w dniu... r. w Gliwicach pomiędzy: Zakładami Mechanicznymi Bumar-Łabędy S.A. 44-109 Gliwice; ul. Mechaników 9; wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY

CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (Pieczęć

Bardziej szczegółowo

SIWZ Malowanie klatek schodowych, pralni, suszarni i wózkowni w bud. mieszkalnych w osiedlu Ruta

SIWZ Malowanie klatek schodowych, pralni, suszarni i wózkowni w bud. mieszkalnych w osiedlu Ruta SIWZ Malowanie klatek schodowych, pralni, suszarni i wózkowni w bud. mieszkalnych w osiedlu Ruta SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy : 44/08/2009 DzierŜoniów, dnia 19.08.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów woj.

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/ 25 /04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. Przepompownia Paprocany Tychy,ul.Bielska 213. telefon:

ZAPO/AZ/ 25 /04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. Przepompownia Paprocany Tychy,ul.Bielska 213. telefon: ZAPO/AZ/ 25 /04/2011 Katowice 04.05.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco; Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:2 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy.

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy. ZAPO/AZ/14 /2013 Katowice, dnia 11.06.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na Wykonanie i montaŝ

Bardziej szczegółowo

TR/288/ 494 /2011. Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na Nasadzenie i pielęgnacja drzew w Mysłowicach

TR/288/ 494 /2011. Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na Nasadzenie i pielęgnacja drzew w Mysłowicach TR/288/ 494 /2011 Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na Nasadzenie i pielęgnacja drzew w Mysłowicach Kod CPV: 77211600-8 Sadzenie drzew 77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew ZAPROSZENIE Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miernik rezystancji izolacji typ MIC 2500 (wyposaŝenie standardowe) szt 20

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miernik rezystancji izolacji typ MIC 2500 (wyposaŝenie standardowe) szt 20 ZAPO/AZ/ 68 /12/2011 Katowice 2011-12-28 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco; następujący:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w osiedlu Skarpa

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w osiedlu Skarpa Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w osiedlu Skarpa Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1a Oświadczenia OŚWIADCZENIE OFERENTA. I. Część ogólna

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1a Oświadczenia OŚWIADCZENIE OFERENTA. I. Część ogólna Załącznik nr 1 Załącznik nr 1a Oświadczenia., dnia. OŚWIADCZENIE OFERENTA I. Część ogólna W związku z postepowaniem ofertowym na wybór Oferenta dzierżawy nieruchomości PETROLOT sp. z o.o. oświadczam, że

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe Warunki przetargowe Zakup licencji paid-up oprogramowania MasterKey Plus Base, lub równoważnego, dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku Świdnik, kwiecień 2012 r. Warunki Przetargowe

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 20.01.2010r. ZDM. 8 / Z / 2010 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu jako Zamawiający, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na wykonanie usługi związanej z przeprowadzką

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r.

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r. Nr sprawy DZP/38/241-31/2013 Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na docieplenie stropodachów w budynkach Os. Ruta

Przetarg nieograniczony na docieplenie stropodachów w budynkach Os. Ruta Przetarg nieograniczony na docieplenie stropodachów w budynkach Os. Ruta Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin ogłasza przetarg nieograniczony na docieplenie stropodachów w budynkach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice, ul. Jeziorna 5; Goczałkowice

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice, ul. Jeziorna 5; Goczałkowice PT-OŚ/ /2013 Katowice, dnia 06.05.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na: Odbiór i utylizację chemikaliów

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr.

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr. Umowa nr. Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy zawarta w dniu.. 2012 r. w Warszawie na podstawie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu

Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu WNIOSEK o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Twardogóra ul. Wrocławska 15

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Twardogóra ul. Wrocławska 15 Znak sprawy: ROM/K/12/07 Twardogóra dnia. 03.12.2007 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Zamawiający; Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Twardogóra ul. Wrocławska 15 Tel./Fax 071/3158060 Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego*

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* Projekt pt.: Twoja nowa szansa wspieranie kobiet na rynku pracy * Nr zapytania: 2/2010/KZ/LIP/MI Mielec, dnia 25 marca 2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2010/058/GN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2010/058/GN Kraków, 10 sierpień 2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2010/058/GN w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług przez ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/28/06/2015. Katowice, dnia r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPO/AZ/28/06/2015. Katowice, dnia r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/AZ/28/06/2015 Katowice, dnia 13.07. 2015 r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, adres: 40-026 Katowice ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SA-2710/9/2008 1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska, woj. podlaskie,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. Załącznik nr 1 Opis zamówienia Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu al. Niepodległości 2 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie projektu architektonicznego prac budowlanych na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro).

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro). Kalisz, dnia 23.07.2010r. ZDM.- 51 /Z/10 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron

strona z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA: 1. Zarejestrowana nazwa przedsiębiorstwa:...... 2. Zarejestrowany adres przedsiębiorstwa:... 3. Nr telefonu:...; nr faxu:... Nawiązując do ogłoszonego przez Państwa przetargu

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na usługę przewozów kolejowych na relacji: Słubice/Frankfurt (ODER) - Schkopau

Zaproszenie do akcji ofertowej na usługę przewozów kolejowych na relacji: Słubice/Frankfurt (ODER) - Schkopau Zaproszenie do akcji ofertowej na usługę przewozów kolejowych na relacji: Słubice/Frankfurt (ODER) - Schkopau Płock 29.12.2011r. ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 365

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do zadania: Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w Wierzchowinach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do zadania: Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w Wierzchowinach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zadania: Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w Wierzchowinach Wykaz dokumentów: 1. Formularz oferty 2. Instrukcja dla wykonawców 3. Zestaw wymaganych dokumentów

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT na świadczenie usługi (bez obowiązku stosowania ustawy P.z.p.)

KONKURS OFERT na świadczenie usługi (bez obowiązku stosowania ustawy P.z.p.) Nr spr. 44/GM/12 KONKURS OFERT na świadczenie usługi (bez obowiązku stosowania ustawy P.z.p.) Łódź, dnia 10.10.2012r. I. Miasto Łódź Administracja Nieruchomościami Łódź Polesie Zakątna zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA nr../2015 Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta dnia... w... pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta dnia... w... pomiędzy: UMOWA NR... zawarta dnia... w... pomiędzy: 1. Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa jako dostawcą, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Przetargu

Specyfikacja Przetargu załącznik do zaproszenia Specyfikacja Przetargu Przedmiot zamówienia: Projekt i realizacja aranżacji klubu nocnego o pow. ok. 520 m2 w Hotelu INTERFERIE Medical SPA przy ul. Uzdrowiskowej 15, 72-600 Świnoujście

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 na wykonanie: Dostawa samochodu specjalistycznego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy: Dostawę samochodu specjalistycznego za cenę:

Bardziej szczegółowo

TM/ JS/01/11/11 Katowice, dnia 03.11.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. - I grupa: budynek dyrekcji GPW S.A. Katowice ul. Wojewódzka 19 ( 31 osób )

TM/ JS/01/11/11 Katowice, dnia 03.11.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. - I grupa: budynek dyrekcji GPW S.A. Katowice ul. Wojewódzka 19 ( 31 osób ) TM/ JS/01/11/11 Katowice, dnia 03.11.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na: usługę szkolenia

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Termin płatności: 7 dni po dostarczeniu faktury.

Termin płatności: 7 dni po dostarczeniu faktury. OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do zaproszenia do składania ofert. 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

Załącznik nr 1 Do zaproszenia do składania ofert. 1. Opis sposobu przygotowania oferty. Załącznik nr 1 Do zaproszenia do składania ofert 1. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferty mogą złoŝyć zaproszeni do składania ofert jak i inne zagraniczne i krajowe osoby fizyczne lub prawne, prowadzące

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 133/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 133/2014 Nysa, 21.10.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 133/2014 na: Świadczenie usługi cateringowej. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. / NR / 2015 zawarta w dniu r.

Umowa Nr. / NR / 2015 zawarta w dniu r. Projekt umowy Nie wypełniać Umowa Nr. / NR / 2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2, 84-300 Lębork, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa na wykonanie usługi powinna być sporządzona zgodnie z załącznikami.

Oferta cenowa na wykonanie usługi powinna być sporządzona zgodnie z załącznikami. Poznań, dnia 13 lutego 2015r. L.Dz. WSB/P/Adm/3/2015 Szanowni Państwo! Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie fizycznej ochrony obiektu i mienia na poszczególnych budynkach

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC przeprowadzając rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia oferty (propozycji cenowej) na zadanie pn.: DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJACY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Specyfikacja zawiera 5 ponumerowanych stron. POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. R. Sanguszki 1, 00 222 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniŝej równowartości 30 000 EURO Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert na sporządzenie świadectwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 66/2013 na: wykonanie i dostawa tablic promocyjnych oraz druk i dostawa plakatów.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 66/2013 na: wykonanie i dostawa tablic promocyjnych oraz druk i dostawa plakatów. Nysa, 17.05.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 66/2013 na: wykonanie i dostawa tablic promocyjnych oraz druk i dostawa plakatów. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul.

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / projekt /

UMOWA NR / projekt / Załącznik nr 4a Znak sprawy: PREK-251-XXVII-2010 UMOWA NR / projekt / Zawarta w dniu. w Krakowie w wyniku przetargu nieograniczonego pomiędzy: Przewozy Regionalne sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie adres:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW WYBORU DZIERŻAWCY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW WYBORU DZIERŻAWCY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW WYBORU DZIERŻAWCY Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Wierzbowie gm. Mrągowo W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM I. WYDZIERŻAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo