ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta miny Szefa Obrony Cywilnej miny z dnia 08 lutego 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Przecław w 2006r. Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j. t. Dz. U. z 2004r., Nr 241, poz z późn. zm.) i 3 pkt 3, 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), oraz na podstawie Zarządzenia Starosty Powiatu Mieleckiego nr 2/06 z dnia 25 stycznia 2006r ZARZĄDZA SIĘ, CO NASTĘPUJE: 1. 1.Ustala się Wytyczne Wójta gminy Przecław Szefa Obrony Cywilnej miny Przecław w zakresie obrony cywilnej na 2006r., stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, które określają podstawowe załoŝenia i kierunki działania obrony cywilnej w 2006r. 2.Ustala się Kalendarzowy plan działania obrony cywilnej gminy Przecław na 2006r., stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia. 2. Zobowiązuje się do realizacji zadań zawartych w Kalendarzowym planie działania obrony cywilnej gminy Przecław na 2006r. wszystkich wykonawców i współwykonawców. 3. Roczne plany zamierzeń przed zatwierdzeniem Szefa Obrony Cywilnej miny Przecław naleŝy uzgodnić w starostwie do 15 lutego 2006r. 4. Nadzór nad realizacją zasadniczych przedsięwzięć Planu powierza się Szefowi minnego Zespołu Reagowania Kryzysowego miny Przecław i pracownikowi do spraw obrony cywilnej Urzędu miny Przecław. 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. WOJT MINY SZEF OBRONY CYWILNEJ MINY mgr Ryszard Wolanin

2 MINA PRZECŁAW W PRZECŁAWIU P MINNE CENTRUM ZARZĄDZA KRYZYSOWEO Z A T W I E R D Z A M WÓJT MINY PRZECŁAW SZEF OBRONY CYWILNEJ MINY mgr Ryszard WOLANIN Uzgodniono; Wykonała: Szef Powiatowego Zespołu Podinspektor ds. Obrony Cywilnej Reagowania Kryzysowego mgr inŝ. Zenon Kamiński KALENDARZOWY PLAN DZIAŁA OBRONY CYWILNEJ MINY PRZECŁAW NA 2006 ROK

3 W Y T Y C Z N E Wójta miny Przecław - Szefa Obrony Cywilnej miny w zakresie obrony cywilnej na 2006 r. W obecnej sytuacji polityczno-militarnej oddaliła się groźba wybuchu w Europie powaŝnego konfliktu militarnego, który zagraŝałby bezpośrednio naszemu bezpieczeństwu. Pomimo odpręŝenia militarnego pojawiły się nowe wyzwania globalne, które związane są z napięciami wywołanymi przez terroryzm międzynarodowy i próby rozprzestrzeniania broni masowego raŝenia. Polska ze względu na swoje poło- Ŝenie geostrategiczne i jako członek wspólnoty euroatlantyckiej jest bezpośrednio naraŝona na wynikające stąd zagroŝenia. Niemniej jednak dominujący wpływ na poczucie bezpieczeństwa ma zwiększająca się częstotliwość negatywnego oddziaływania sił przyrody na środowisko oraz katastrofy i awarie techniczne. Nowe uwarunkowania wymagają ustawicznego procesu przebudowy systemu obrony cywilnej, stosownie do nowych zagroŝeń, odpowiednio do moŝliwości i skali ich wystąpienia. Zasadniczym celem działania obrony cywilnej w 2006 roku będzie dostosowanie systemu zarządzania kryzysowego do reagowania na nowe rodzaje zagroŝeń odpowiednio do skali ich rozwoju. łówny wysiłek w realizacji zadań naleŝy skupić na: 1/ dostosowaniu systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności do nowych regulacji prawnych, 2/ rozbudowie radiowych sieci łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego, 3/ modernizacji i wyposaŝeniu systemów alarmowych w sprzęt nowej generacji, 4/ organizowaniu ćwiczeń i treningów mających na celu przygotowanie zespołów reagowania do podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, 5/ kształtowaniu postaw obywateli do zwalczania lokalnych zagroŝeń i udzielaniu pomocy poszkodowany. W CELU REALIZACJI ZADAŃ NALEśY: I. W zakresie organizacyjno prawnym. Uwzględniać w bieŝącej działalności Wydziału zmiany aktów prawnych i wdraŝać nowe regulacje prawne związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną. Na bieŝąco dokonywać aktualizacji zakresów czynności osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Składać sprawozdania oraz informacje o realizacji zadań zarządzania kryzysowego i OC. II. W zakresie zarządzania kryzysowego. Zakończyć opracowywanie wersji aktualizacyjnej gminnych planów reagowania kryzysowego i przedstawić do zatwierdzenia Staroście Powiatu. W czasie prowadzonych ćwiczeń i szkoleń doskonalić przyjęte procedury zarządzania/reagowania w sytuacji wystąpienia zagroŝeń epizootycznych. Zapewnić prawidłowy przebieg prac organizacyjno-przygotowawczych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej ze szczególnym uwzględnieniem dokonania oceny zagroŝenia powodziowego oraz planowania uŝycia własnych sił i środków do prowadzenia akcji ratunkowych. Doskonalić w ramach prowadzonych okresowych treningów w radiowej sieci zarządzania wojewody system obiegu informacji o zagroŝeniach w sytuacji normalnej i kryzysowej. Na bieŝąco oraz w czasie prowadzonych ćwiczeń aktualizować (Centralna Baza Danych) ewidencję sił i środków planowanych do uŝycia w działaniach ratowniczych. W większym stopniu angaŝować w czasie prowadzonych ćwiczeń i szkoleń organizacje pozarządowe i wolontariat jako struktury wspomagające zasadnicze siły ratownicze w sytuacji rozległych zagroŝeń.

4 III. W zakresie planowania obrony cywilnej i ratownictwa. Dokonywać aktualizacji planów OC i innych dokumentów organizacyjno-planistycznych w odniesieniu do nowych zagroŝeń, zmian społeczno - gospodarczych w gminie i regulacji prawnych. KaŜdorazowo podczas ćwiczeń i treningów sprawdzać poprawność przyjętych załoŝeń w planach OC i dokumentach pomocniczych. Prowadzić ciągłą weryfikację i przygotowanie formacji obrony cywilnej /FOC/ do wsparcia profesjonalnych sił ratowniczych w długotrwałych akcjach ratunkowych. Na wszystkich szczeblach zarządzania włączyć się do opracowania programów mobilizacji gospodarki.. W ramach zadania określić optymalne moŝliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych ludności na wypadek kryzysu polityczno - militarnego. Prowadzić okresowe analizy moŝliwości posiadanych sił i środków w celu określenia potrzeb na wypadek prowadzenia działań ratunkowych i zabezpieczenia warunków przetrwania poszkodowanych w sytuacjach kryzysowych. Kontynuować działania w zakresie zabezpieczenia przeciwepidemicznego ludności, ochrony przed ska- Ŝeniami i zakaŝeniami oraz ich wykrywania i likwidacji. IV. W zakresie wykrywania zagroŝeń i alarmowania. Dostosowywać struktury systemu wykrywania i alarmowania do zmian organizacyjnych administracji publicznej. WdraŜać nowe i doskonalić dotychczas obowiązujące procedury ostrzegania, alarmowania i informowania ludności o zagroŝeniach. Modernizować i rozbudowywać systemy alarmowe przez instalowanie nowej generacji syren elektronicznych, szczególnie na terenach naraŝonych na wystąpienie nadzwyczajnych zagroŝeń ludzi i środowiska. Utrzymywać w stałej gotowości technicznej scentralizowane systemy alarmowe przez prowadzenie stałej konserwacji i remontów urządzeń alarmowych oraz ich bieŝące testowanie. Doskonalić współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania komunikatów informujących społeczeństwo o zagroŝeniach i sposobach postępowania. Kontynuować prowadzenie treningów systemu wykrywania i alarmowania. Aktualizować bazy danych elementów organizacyjnych systemu wykrywania i alarmowania /SWA/ oraz systemu wczesnego ostrzegania. V. W zakresie szkolenia i upowszechniania problematyki obrony cywilnej. W szkoleniu organów kierowania, pracowników merytorycznych i komendantów FOC w szerszym zakresie korzystać ze szkoleń oraz kursów specjalistycznych, organizowanych przez szkoły PSP i ośrodki szkolenia obrony cywilnej. Ćwiczenia i treningi sztabowe traktować jako najwyŝszą formę szkolenia oraz doskonalenia ogniw kierowania, sił ratowniczych i FOC. Do gminnych ćwiczeń kompleksowych OC, w większym zakresie, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne na terenie gmin, jako podstawowy stopień reagowania w sytuacji zagroŝenia, kryzysu i wojny. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 4 z 14

5 W ćwiczeniach szczególną uwagę zwrócić na ich organizację, praktyczne działanie gminnych zespołów reagowania oraz większy udział FOC. Dokumentację do ćwiczeń uzgadniać w Wydziale Zarządzania Kryzysowego na 30 dni przed terminem ich realizacji. Sprawozdania wraz z wnioskami wypracowanymi z przebiegu ćwiczeń przesyłać w terminie 14 dni od ich zakończenia. Podczas szkoleń i ćwiczeń kompleksowych realizować problematykę związaną z lokalnymi zagroŝeniami oraz doskonalić proces wypracowania i podejmowania decyzji przez terenowych szefów OC do prowadzenia działań ratunkowych. Szkolenie formacji OC realizować we współdziałaniu ze specjalistami PSP, Policji i innych profesjonalnych słuŝb ratowniczych w oparciu o opracowane w cyklu 4-letnim plany dla poszczególnych specjalności. W szkoleniu z powszechnej samoobrony ludności szczególną uwagę zwrócić na podniesienie świadomości społeczności o lokalnych zagroŝeniach, umiejętność zapobiegania im oraz zachowanie się w sytuacjach kryzysowych. Kontynuować współpracę z kierownikami placówek oświatowo wychowawczych w upowszechnianiu problematyki OC wśród dzieci i młodzieŝy, nadal realizować programy edukacyjne np. Bezpieczne Ŝycie", Bezpieczna szkoła itp. Propagować wśród lokalnych społeczności problematykę obrony cywilnej, szerzej wykorzystując do tego celu pracowników merytorycznych ds. OC gmin, instruktorów OC oraz przedstawicieli Policji, PSP, innych słuŝb ratowniczych oraz organizacji pozarządowych. VI. W zakresie zaopatrzenia materiałowo technicznego. Na wszystkich szczeblach zarządzania wzmóc nadzór nad gospodarką sprzętem obrony cywilnej, bezwzględnie poprawić warunki jego przechowywania w magazynie gminnym OC. Priorytetowo traktować zakup sprzętu obrony cywilnej niezbędnego do wyposaŝenia FOC przewidzianych do wsparcia działań profesjonalnych słuŝb ratowniczych. Utrzymać w pełnej sprawności sprzęt, znajdujący się na wyposaŝeniu FOC. Kontynuować działania w zakresie rotacji sprzętu i materiałów OC. Dokonywać na bieŝąco zmian w wojewódzkiej, powiatowej i gminnej ewidencji sprzętu i materiałów OC, zwłaszcza w zakresie zainstalowanego sprzętu OC. Zapewniać logistyczne zabezpieczenie ćwiczeń i treningów OC. Brakujący sprzęt dla FOC (pojazdy mechaniczne, maszyny i urządzenia) uzupełniać w ramach nakładania świadczeń rzeczowych. Sukcesywnie wycofywać sprzęt i materiały OC, które utraciły parametry techniczne i ochronne. Przekazywać najnowsze egzemplarze sprzętu szkołom i innym organizacjom prowadzącym szkolenia z zakresu obrony cywilnej. Na dotychczasowych zasadach prowadzić legalizację, konserwację i obsługiwanie sprzętu technicznego. VII. W zakresie zabezpieczenia inŝynieryjno - technicznego. Na bieŝąco aktualizować i uzgadniać z koordynatorem wojewódzkim gminne programy funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. Podejmować działania organizacyjne mające na celu utrzymanie awaryjnych urządzeń zaopatrzenia w wodę w gotowości eksploatacyjnej. Formułować wnioski opinie w zakresie wymogów obrony cywilnej do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. VIII. W zakresie finansowania. Środki finansowe wydatkować zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków na 2006 r. Refundować do ustalonego limitu wydatki finansowe przeznaczone na realizację zadań obrony cywilnej i utrzymanie rezerw mobilizacyjnych. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 5 z 14

6 Zakupy sprzętu i materiałów OC oraz usługi eksploatacyjne realizować zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. Terminowo regulować naleŝności i zobowiązania za dostawy sprzętu, materiałów i usług. Niezwłocznie informować Wydział Zarządzania Kryzysowego /WZK/ o przypadkach nie wykorzystania przydzielonych środków finansowych na zadania planowe. Po realizacji planowych zadań OC, przestrzegać 14 dniowego terminu przesyłania do WZK not księgowych wraz z kserokopiami rachunków, celem refundacji kosztów. Formuła budowy społeczeństwa obywatelskiego nakłada na kaŝdy organ administracji publicznej obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ludności na administrowanym terenie. Pełna realizacja zadań związanych z ochroną ludności i zarządzaniem kryzysowym w 2006 r. na terenie miny Przecław będzie wymagać duŝego zaangaŝowania i wsparcia finansowego przez podmioty gospodarcze, a takŝe pozyskiwania środków z funduszy unijnych. WÓJT MINY SZEF OBRONY CYWILNEJ MINY mgr RYSZARD WOLANIN Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 6 z 14

7 PRZECŁAW LUTY 2006 r. ZA Lp DA UWAI WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. 1. W zakresie organizacyjnym i prawnym 1. WdraŜanie nowych uregulowań prawnych w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. 2. Opracowanie oraz aktualizacja zarządzeń szefów obrony cywilnej w miarę ukazywania się nowych uregulowań prawnych. 3. Opracowanie dokumentów organizacyjno planistycznych do działania obrony cywilnej na 2007 r. Szef ZR Prac. ds.oc Szef ZR Prac. ds.oc Szef ZR Prac. ds.oc 1. Szkolenie pracowników administracji samorządowej bezpośrednio odpowiedzialnych na monitorowanie zagro- Ŝeń. Dyrektor WZK Szefowie grup monitorowania 2. W zakresie zarządzania kryzysowego 2. Opracowanie wersji aktualizacyjnej gminnyego Planu Reagowania Kryzysowego. 3. Aktualizacja gminnego planu operacyjnego bezpośredniej ochrony przed powodzią. Zasadnicze zmiany przekazać do szczebla nadrzędnego. 4. Opracowanie analizy stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy 5. Udział w ćwiczeniu PZRK nt. Realizacja procedur wynikających z powiatowego planu działania na wypadek pandemii grypy. Szef minnego Zespołu Szef minnego Zespołu Szef minnego Zespołu Szef minnego Zespołu Opracowanie i przesłanie do PCZK zestawienia planowanych do ochrony obiektów technicznych i hydrotechnicznych przez jednostki wojskowe na wypadek powodzi i akcji przeciwlodowych. Szef minnego Zespołu 15

8 ZADA WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. UWAI W zakresie zarządzania kryzysowego W zakresie usuwania skutków klęsk Ŝywiołowych 7. Aktualizacja Centralnej Bazy Danych na potrzeby działań ratowniczych. Zasadnicze zmiany przekazać do szczebla nadrzędnego. 8. Zabezpieczenie i obsługa posiedzeń minnego Zespołu Reagowania. 1. Udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez administrację rządową. 2. Sporządzanie okresowych meldunków z realizacji odbudowy zniszczeń po klęskach Ŝywiołowych 3. Opracowanie raportów strat i szkód oraz odbudowy po klęskach Ŝywiołowych. Szef OC Szef minnego Zespołu Szef minnego Zespołu Dyrektor WZK Prac ds.oc Według rocznego Planu Pracy ZR 4. W zakresie planowania i ratownictwa 1. Opracowanie informacji o sposobie realizacji celów określonych w wytycznych Szefa OC Wojewody Podkarpackiego w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadań OC w 2006 r.: - za IV kwartał 2005r. - za I, II, III, kwartał 2006r. 2. Aktualizacja planów obrony cywilnej - gminnych i zakładowych i przekazanie zasadniczych zmian do szczebla nadrzędnego. 3. Okresowa aktualizacja bazy danych o obiektach stwarzających zagroŝenie i wielkości zgromadzonych w nich niebezpiecznych substancji chemicznych oraz prognozowanych strefach zagroŝenia, przekazanie zasadniczych zmian do szczebla nadrzędnego. i Ochr. srod. Z 15 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 8 z 14

9 Lp ZADA WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. UWAI 4. Aktualizacja ewidencji urządzeń specjalnych: - miny i przesłanie sprawozdań do szczebla do szczebla nadrzędnego. 5. Dostosowanie struktur organizacyjnych i wyposaŝenia FOC do potrzeb zwalczania lokalnych zagroŝeń. Zmiany przekazać do szczebla nadrzędnego. 4. W zakresie planowania i ratownictwa 6. Aktualizacja planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na szczeblu. 7. Wykonanie zestawienia FOC za 2006r. i przesłanie do szczebla nadrzędnego: - gminy 8. Opracowanie minnego Programu Mobilizacji ospodarki w zakresie OC. Dyrektor Szpitala Pow. Wg oddzielnego planu 9. Aktualizacja procedury przygotowania i dystrybucji jodu stabilnego na wypadek zdarzenia radiacyjnego. 10.Aktualizacja planów ewakuacji osób z zakładów słuŝby zdrowia na wypadek zagroŝeń terrorystycznych. Dyr. Wydz. Zdrowia, Dyrektor PSPR SPZ, Dyrektor Szpitala Powiat. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 9 z 14

10 Lp ZADA WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. UWAI 1.-Udział w treningu wojewódzkiego SWA nt. Realizacja zadań SWA w czasie wystąpienia zagroŝeń pokoju i wojny. 50% dwa, da 26, W zakresie wykrywania zagroŝeń i alarmowania 2. Aktualizacja aktów prawnych regulujących strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania SWA i SWO. 3. Aktualizacja bazy danych SWA. Opracowanie sprawozdań dotyczących organizacji SWA na terenie miny, oraz przekazanie do szczebla nadrzędnego. 4. Przeglądy techniczne i bieŝąca konserwacja systemów alarmowych. 5. Powiatowe treningi SWA / głośna próba syren. po 50%, dwa, da Według własnych planów Testowanie sprawności stanu technicznego scentralizowanych systemów alarmowych. Raz na tydzień Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 10 z 14

11 Lp ZADA WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. UWAI 1. Narady szkoleniowo rozliczeniowe z realizacji zadań pracowników OC powiatów. 2. Narady szkoleniowo rozliczeniowe z realizacji zadań pracowników OC miast i gmin. I. ODPRAWY METODYCZNO-SZKOLENIOWE Dyrektor WZK Pracownicy OC Szef OC powiatu Pracownik OC gminy II. ĆWICZE, TRENINI, SZKOLE 1 1. Szkolenie instruktaŝowe do ćwiczeń i treningów OC nt. Zasady przygotowania i prowadzenia ćwiczęń i treningów OC. Opracowanie dokumentacji. Dyrektor WZK W zakresie szkolenia 2. Obserwacja kompleksowe ćwiczenie zgrywające OC powiatu mieleckiego nt. Realizacja i koordynacja zadań ochrony ludności po wystąpieniu katastrof lądowych i ataku terroru. 3. Szkolenie instruktaŝowe do powiatowego i gminnych ćwiczeń zgrywających OC. Uzgodnienie dokumentacji do ćwicz. 4. Szkolenie podstawowe i doskonalące FOC. 5. Szkolenie instruktorów obrony cywilnej. OC gminy 6. Szkolenie komendantów formacji obrony cywilnej W ciągu całego roku wg. prog. szkol. szkół i oś. szkol. PSP W ciągu całego roku wg. prog. szkol. szkół i oś. szkol. PSP 7.Udział lub obserwacja ćwiczeniach ZR: - miasto Mielec, miasto i gmina Radomyśl Wielki, gminy Mielec, Borowa, Czermin, awłuszowice, Wadowice nt. Ewakuacja ludności z terenów zagroŝonych powodzią. - miasta i gminy powiatu mieleckiego nt. Procedury zwalczania ptasiej grypy ZR ZR Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 11 z 14

12 Lp ZADA WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. UWAI 8. Kompleksowe ćwiczenia OC miast i gmin. Szefowie OC miast i gmin wg. Planów Szefów OC miast i gmin. III. SZKOLENIE KURSOWE 6. W zakresie szkolenia 1. Szkolenie kursowe z zakresu ochrony ludności: - Starostowie, Prezydenci Miast, - Pracownicy starostwa ds. OC - Burmistrzowie, Wójtowie, Pracownicy gmin OC - Komendanci FOC 2. Szkolenie kursowe z zakresu ochrony ludności dla starostów, wicestarostów i przewodniczących rad powiatu, pracowników ds. OC starostw, wójtów, burmistrzów i przewodniczących rad gmin, pracowników ds. OC miast i gmin, pracowników ds. ochrony dóbr kultury CS PSP Częstochowa wytypowane osoby Szkoła Aspirantów PSP Kraków wytypowane osoby Program szkoleń posiada CS PSP Częstochowa tel. (0-34) Program szkoleń posiada SA. PSP Kraków tel. (0-12) W zakresie upowszechniania Obrony Cywilnej 1.Współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie upowszechniania problematyki ochrony ludności w ramach organizowanych ćwiczeń, szkoleń oraz sytuacji kryzysowych. 2. Upowszechnienie problematyki bezpieczeństwa cywilnego na obszarze gminy, w tym popularyzacja poradnika Bezpieczeństwo i Ja 3. Informowanie społeczeństwa o sposobach zachowania w sytuacjach kryzysowych (huragan, mrozy, powodzie, poŝary, awarie). 4. Upowszechnienie problematyki ochrony ludności wśród dzieci i młodzieŝy szkolnej, przez organizacje VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Zapobieganie poŝarom. Krakowski Janusz Krakowski Janusz Dyrektorzy szkół biorących udział w konkursie 13 P 4 W 15 CN Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 12 z 14

13 Lp ZADA WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. UWAI 1. Uzgodnienie stanów ewidencyjnych sprzętu OC z powiatem. Dyrektor WZK Dziekan Józef Pracownicy OC gmin 2. Opracowanie sprawozdań w zakresie stanu sprzętu i wyposaŝenia OC gminy z uwzględnieniem rotacji sprzętu i przesłanie danych do szczebla nadrzędnego. Dyrektor WZK Dziekan Józef Pracownicy OC gmin 8. W zakresie zaopatrzenia materiałowo - technicznego 3. Wybrakowanie sprzętu OC nieprzydatnego do dalszej eksploatacji. 4. Zabezpieczenie przedsięwzięć szkoleniowych obrony cywilnej w sprzęt specjalistyczny i środki pozoracji. 5. Przyjęcie i ewidencja sprzętu OC przekazanego przez WZK PUW i PZRK 6. Przeklasyfikowanie sprzętu OC. Dyrektor WZK Komisja wojewódzka Pracownick OC miny Dyrektor 7. BieŜąca konserwacja sprzętu OC. wg oddzielnego planu 8. Okresowe przeglądy i konserwacja sprzętu OC. wg oddzielnego planu Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 13 z 14

14 Lp ZADA WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. UWAI 9. W zakresie inŝynieryjno - technicznym 1. Aktualizacja i uzgadnianie gminnych programów funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. 2. Rozpoznanie konstrukcji budowlanych obiektów naraŝonych na szczególne zagroŝenie. Adam Kesler 10. W zakresie finansowania i inwestycji 1. Wykonanie sprawozdań z realizacji wydatków za 2005r. 2. Opracowanie planu wydatków finansowych na 2006r. 3. Opracowanie danych do projektu budŝetu na 2007r. 11. W zakresie kontroli 1. Kontrole realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej: 1) PROBLEMOWE: -, Przecław, Komisja Szefa OC Powiatu Pracownicy OC miast i gmin Prz Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 14 z 14

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ Załącznik do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ PORADNIK określa zasady przygotowania i organizowania ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5 Załącznik nr 5a PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM SEMESTR 3 5 Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Specjalizacja: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-02-01/2012 P/12/184 Warszawa, dnia 4 stycznia 2013r. Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP II. PRZEPISY PRAWNE Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ujmują ustawy i wydane na ich podstawie rozporządzenia jako powszechnie obowiązującego prawa i można je pogrupować

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 2011, którego częścią jest Plan gospodarki

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 października 2014 r. Warszawa październik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego Spis treści. Cel i założenia Planu...6. Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym...7. Zasady aktualizacji Planu...8. Adresaci Planu...8. Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo