ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta miny Szefa Obrony Cywilnej miny z dnia 08 lutego 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Przecław w 2006r. Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j. t. Dz. U. z 2004r., Nr 241, poz z późn. zm.) i 3 pkt 3, 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), oraz na podstawie Zarządzenia Starosty Powiatu Mieleckiego nr 2/06 z dnia 25 stycznia 2006r ZARZĄDZA SIĘ, CO NASTĘPUJE: 1. 1.Ustala się Wytyczne Wójta gminy Przecław Szefa Obrony Cywilnej miny Przecław w zakresie obrony cywilnej na 2006r., stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, które określają podstawowe załoŝenia i kierunki działania obrony cywilnej w 2006r. 2.Ustala się Kalendarzowy plan działania obrony cywilnej gminy Przecław na 2006r., stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia. 2. Zobowiązuje się do realizacji zadań zawartych w Kalendarzowym planie działania obrony cywilnej gminy Przecław na 2006r. wszystkich wykonawców i współwykonawców. 3. Roczne plany zamierzeń przed zatwierdzeniem Szefa Obrony Cywilnej miny Przecław naleŝy uzgodnić w starostwie do 15 lutego 2006r. 4. Nadzór nad realizacją zasadniczych przedsięwzięć Planu powierza się Szefowi minnego Zespołu Reagowania Kryzysowego miny Przecław i pracownikowi do spraw obrony cywilnej Urzędu miny Przecław. 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. WOJT MINY SZEF OBRONY CYWILNEJ MINY mgr Ryszard Wolanin

2 MINA PRZECŁAW W PRZECŁAWIU P MINNE CENTRUM ZARZĄDZA KRYZYSOWEO Z A T W I E R D Z A M WÓJT MINY PRZECŁAW SZEF OBRONY CYWILNEJ MINY mgr Ryszard WOLANIN Uzgodniono; Wykonała: Szef Powiatowego Zespołu Podinspektor ds. Obrony Cywilnej Reagowania Kryzysowego mgr inŝ. Zenon Kamiński KALENDARZOWY PLAN DZIAŁA OBRONY CYWILNEJ MINY PRZECŁAW NA 2006 ROK

3 W Y T Y C Z N E Wójta miny Przecław - Szefa Obrony Cywilnej miny w zakresie obrony cywilnej na 2006 r. W obecnej sytuacji polityczno-militarnej oddaliła się groźba wybuchu w Europie powaŝnego konfliktu militarnego, który zagraŝałby bezpośrednio naszemu bezpieczeństwu. Pomimo odpręŝenia militarnego pojawiły się nowe wyzwania globalne, które związane są z napięciami wywołanymi przez terroryzm międzynarodowy i próby rozprzestrzeniania broni masowego raŝenia. Polska ze względu na swoje poło- Ŝenie geostrategiczne i jako członek wspólnoty euroatlantyckiej jest bezpośrednio naraŝona na wynikające stąd zagroŝenia. Niemniej jednak dominujący wpływ na poczucie bezpieczeństwa ma zwiększająca się częstotliwość negatywnego oddziaływania sił przyrody na środowisko oraz katastrofy i awarie techniczne. Nowe uwarunkowania wymagają ustawicznego procesu przebudowy systemu obrony cywilnej, stosownie do nowych zagroŝeń, odpowiednio do moŝliwości i skali ich wystąpienia. Zasadniczym celem działania obrony cywilnej w 2006 roku będzie dostosowanie systemu zarządzania kryzysowego do reagowania na nowe rodzaje zagroŝeń odpowiednio do skali ich rozwoju. łówny wysiłek w realizacji zadań naleŝy skupić na: 1/ dostosowaniu systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności do nowych regulacji prawnych, 2/ rozbudowie radiowych sieci łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego, 3/ modernizacji i wyposaŝeniu systemów alarmowych w sprzęt nowej generacji, 4/ organizowaniu ćwiczeń i treningów mających na celu przygotowanie zespołów reagowania do podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, 5/ kształtowaniu postaw obywateli do zwalczania lokalnych zagroŝeń i udzielaniu pomocy poszkodowany. W CELU REALIZACJI ZADAŃ NALEśY: I. W zakresie organizacyjno prawnym. Uwzględniać w bieŝącej działalności Wydziału zmiany aktów prawnych i wdraŝać nowe regulacje prawne związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną. Na bieŝąco dokonywać aktualizacji zakresów czynności osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Składać sprawozdania oraz informacje o realizacji zadań zarządzania kryzysowego i OC. II. W zakresie zarządzania kryzysowego. Zakończyć opracowywanie wersji aktualizacyjnej gminnych planów reagowania kryzysowego i przedstawić do zatwierdzenia Staroście Powiatu. W czasie prowadzonych ćwiczeń i szkoleń doskonalić przyjęte procedury zarządzania/reagowania w sytuacji wystąpienia zagroŝeń epizootycznych. Zapewnić prawidłowy przebieg prac organizacyjno-przygotowawczych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej ze szczególnym uwzględnieniem dokonania oceny zagroŝenia powodziowego oraz planowania uŝycia własnych sił i środków do prowadzenia akcji ratunkowych. Doskonalić w ramach prowadzonych okresowych treningów w radiowej sieci zarządzania wojewody system obiegu informacji o zagroŝeniach w sytuacji normalnej i kryzysowej. Na bieŝąco oraz w czasie prowadzonych ćwiczeń aktualizować (Centralna Baza Danych) ewidencję sił i środków planowanych do uŝycia w działaniach ratowniczych. W większym stopniu angaŝować w czasie prowadzonych ćwiczeń i szkoleń organizacje pozarządowe i wolontariat jako struktury wspomagające zasadnicze siły ratownicze w sytuacji rozległych zagroŝeń.

4 III. W zakresie planowania obrony cywilnej i ratownictwa. Dokonywać aktualizacji planów OC i innych dokumentów organizacyjno-planistycznych w odniesieniu do nowych zagroŝeń, zmian społeczno - gospodarczych w gminie i regulacji prawnych. KaŜdorazowo podczas ćwiczeń i treningów sprawdzać poprawność przyjętych załoŝeń w planach OC i dokumentach pomocniczych. Prowadzić ciągłą weryfikację i przygotowanie formacji obrony cywilnej /FOC/ do wsparcia profesjonalnych sił ratowniczych w długotrwałych akcjach ratunkowych. Na wszystkich szczeblach zarządzania włączyć się do opracowania programów mobilizacji gospodarki.. W ramach zadania określić optymalne moŝliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych ludności na wypadek kryzysu polityczno - militarnego. Prowadzić okresowe analizy moŝliwości posiadanych sił i środków w celu określenia potrzeb na wypadek prowadzenia działań ratunkowych i zabezpieczenia warunków przetrwania poszkodowanych w sytuacjach kryzysowych. Kontynuować działania w zakresie zabezpieczenia przeciwepidemicznego ludności, ochrony przed ska- Ŝeniami i zakaŝeniami oraz ich wykrywania i likwidacji. IV. W zakresie wykrywania zagroŝeń i alarmowania. Dostosowywać struktury systemu wykrywania i alarmowania do zmian organizacyjnych administracji publicznej. WdraŜać nowe i doskonalić dotychczas obowiązujące procedury ostrzegania, alarmowania i informowania ludności o zagroŝeniach. Modernizować i rozbudowywać systemy alarmowe przez instalowanie nowej generacji syren elektronicznych, szczególnie na terenach naraŝonych na wystąpienie nadzwyczajnych zagroŝeń ludzi i środowiska. Utrzymywać w stałej gotowości technicznej scentralizowane systemy alarmowe przez prowadzenie stałej konserwacji i remontów urządzeń alarmowych oraz ich bieŝące testowanie. Doskonalić współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania komunikatów informujących społeczeństwo o zagroŝeniach i sposobach postępowania. Kontynuować prowadzenie treningów systemu wykrywania i alarmowania. Aktualizować bazy danych elementów organizacyjnych systemu wykrywania i alarmowania /SWA/ oraz systemu wczesnego ostrzegania. V. W zakresie szkolenia i upowszechniania problematyki obrony cywilnej. W szkoleniu organów kierowania, pracowników merytorycznych i komendantów FOC w szerszym zakresie korzystać ze szkoleń oraz kursów specjalistycznych, organizowanych przez szkoły PSP i ośrodki szkolenia obrony cywilnej. Ćwiczenia i treningi sztabowe traktować jako najwyŝszą formę szkolenia oraz doskonalenia ogniw kierowania, sił ratowniczych i FOC. Do gminnych ćwiczeń kompleksowych OC, w większym zakresie, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne na terenie gmin, jako podstawowy stopień reagowania w sytuacji zagroŝenia, kryzysu i wojny. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 4 z 14

5 W ćwiczeniach szczególną uwagę zwrócić na ich organizację, praktyczne działanie gminnych zespołów reagowania oraz większy udział FOC. Dokumentację do ćwiczeń uzgadniać w Wydziale Zarządzania Kryzysowego na 30 dni przed terminem ich realizacji. Sprawozdania wraz z wnioskami wypracowanymi z przebiegu ćwiczeń przesyłać w terminie 14 dni od ich zakończenia. Podczas szkoleń i ćwiczeń kompleksowych realizować problematykę związaną z lokalnymi zagroŝeniami oraz doskonalić proces wypracowania i podejmowania decyzji przez terenowych szefów OC do prowadzenia działań ratunkowych. Szkolenie formacji OC realizować we współdziałaniu ze specjalistami PSP, Policji i innych profesjonalnych słuŝb ratowniczych w oparciu o opracowane w cyklu 4-letnim plany dla poszczególnych specjalności. W szkoleniu z powszechnej samoobrony ludności szczególną uwagę zwrócić na podniesienie świadomości społeczności o lokalnych zagroŝeniach, umiejętność zapobiegania im oraz zachowanie się w sytuacjach kryzysowych. Kontynuować współpracę z kierownikami placówek oświatowo wychowawczych w upowszechnianiu problematyki OC wśród dzieci i młodzieŝy, nadal realizować programy edukacyjne np. Bezpieczne Ŝycie", Bezpieczna szkoła itp. Propagować wśród lokalnych społeczności problematykę obrony cywilnej, szerzej wykorzystując do tego celu pracowników merytorycznych ds. OC gmin, instruktorów OC oraz przedstawicieli Policji, PSP, innych słuŝb ratowniczych oraz organizacji pozarządowych. VI. W zakresie zaopatrzenia materiałowo technicznego. Na wszystkich szczeblach zarządzania wzmóc nadzór nad gospodarką sprzętem obrony cywilnej, bezwzględnie poprawić warunki jego przechowywania w magazynie gminnym OC. Priorytetowo traktować zakup sprzętu obrony cywilnej niezbędnego do wyposaŝenia FOC przewidzianych do wsparcia działań profesjonalnych słuŝb ratowniczych. Utrzymać w pełnej sprawności sprzęt, znajdujący się na wyposaŝeniu FOC. Kontynuować działania w zakresie rotacji sprzętu i materiałów OC. Dokonywać na bieŝąco zmian w wojewódzkiej, powiatowej i gminnej ewidencji sprzętu i materiałów OC, zwłaszcza w zakresie zainstalowanego sprzętu OC. Zapewniać logistyczne zabezpieczenie ćwiczeń i treningów OC. Brakujący sprzęt dla FOC (pojazdy mechaniczne, maszyny i urządzenia) uzupełniać w ramach nakładania świadczeń rzeczowych. Sukcesywnie wycofywać sprzęt i materiały OC, które utraciły parametry techniczne i ochronne. Przekazywać najnowsze egzemplarze sprzętu szkołom i innym organizacjom prowadzącym szkolenia z zakresu obrony cywilnej. Na dotychczasowych zasadach prowadzić legalizację, konserwację i obsługiwanie sprzętu technicznego. VII. W zakresie zabezpieczenia inŝynieryjno - technicznego. Na bieŝąco aktualizować i uzgadniać z koordynatorem wojewódzkim gminne programy funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. Podejmować działania organizacyjne mające na celu utrzymanie awaryjnych urządzeń zaopatrzenia w wodę w gotowości eksploatacyjnej. Formułować wnioski opinie w zakresie wymogów obrony cywilnej do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. VIII. W zakresie finansowania. Środki finansowe wydatkować zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków na 2006 r. Refundować do ustalonego limitu wydatki finansowe przeznaczone na realizację zadań obrony cywilnej i utrzymanie rezerw mobilizacyjnych. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 5 z 14

6 Zakupy sprzętu i materiałów OC oraz usługi eksploatacyjne realizować zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. Terminowo regulować naleŝności i zobowiązania za dostawy sprzętu, materiałów i usług. Niezwłocznie informować Wydział Zarządzania Kryzysowego /WZK/ o przypadkach nie wykorzystania przydzielonych środków finansowych na zadania planowe. Po realizacji planowych zadań OC, przestrzegać 14 dniowego terminu przesyłania do WZK not księgowych wraz z kserokopiami rachunków, celem refundacji kosztów. Formuła budowy społeczeństwa obywatelskiego nakłada na kaŝdy organ administracji publicznej obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ludności na administrowanym terenie. Pełna realizacja zadań związanych z ochroną ludności i zarządzaniem kryzysowym w 2006 r. na terenie miny Przecław będzie wymagać duŝego zaangaŝowania i wsparcia finansowego przez podmioty gospodarcze, a takŝe pozyskiwania środków z funduszy unijnych. WÓJT MINY SZEF OBRONY CYWILNEJ MINY mgr RYSZARD WOLANIN Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 6 z 14

7 PRZECŁAW LUTY 2006 r. ZA Lp DA UWAI WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. 1. W zakresie organizacyjnym i prawnym 1. WdraŜanie nowych uregulowań prawnych w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. 2. Opracowanie oraz aktualizacja zarządzeń szefów obrony cywilnej w miarę ukazywania się nowych uregulowań prawnych. 3. Opracowanie dokumentów organizacyjno planistycznych do działania obrony cywilnej na 2007 r. Szef ZR Prac. ds.oc Szef ZR Prac. ds.oc Szef ZR Prac. ds.oc 1. Szkolenie pracowników administracji samorządowej bezpośrednio odpowiedzialnych na monitorowanie zagro- Ŝeń. Dyrektor WZK Szefowie grup monitorowania 2. W zakresie zarządzania kryzysowego 2. Opracowanie wersji aktualizacyjnej gminnyego Planu Reagowania Kryzysowego. 3. Aktualizacja gminnego planu operacyjnego bezpośredniej ochrony przed powodzią. Zasadnicze zmiany przekazać do szczebla nadrzędnego. 4. Opracowanie analizy stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy 5. Udział w ćwiczeniu PZRK nt. Realizacja procedur wynikających z powiatowego planu działania na wypadek pandemii grypy. Szef minnego Zespołu Szef minnego Zespołu Szef minnego Zespołu Szef minnego Zespołu Opracowanie i przesłanie do PCZK zestawienia planowanych do ochrony obiektów technicznych i hydrotechnicznych przez jednostki wojskowe na wypadek powodzi i akcji przeciwlodowych. Szef minnego Zespołu 15

8 ZADA WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. UWAI W zakresie zarządzania kryzysowego W zakresie usuwania skutków klęsk Ŝywiołowych 7. Aktualizacja Centralnej Bazy Danych na potrzeby działań ratowniczych. Zasadnicze zmiany przekazać do szczebla nadrzędnego. 8. Zabezpieczenie i obsługa posiedzeń minnego Zespołu Reagowania. 1. Udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez administrację rządową. 2. Sporządzanie okresowych meldunków z realizacji odbudowy zniszczeń po klęskach Ŝywiołowych 3. Opracowanie raportów strat i szkód oraz odbudowy po klęskach Ŝywiołowych. Szef OC Szef minnego Zespołu Szef minnego Zespołu Dyrektor WZK Prac ds.oc Według rocznego Planu Pracy ZR 4. W zakresie planowania i ratownictwa 1. Opracowanie informacji o sposobie realizacji celów określonych w wytycznych Szefa OC Wojewody Podkarpackiego w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadań OC w 2006 r.: - za IV kwartał 2005r. - za I, II, III, kwartał 2006r. 2. Aktualizacja planów obrony cywilnej - gminnych i zakładowych i przekazanie zasadniczych zmian do szczebla nadrzędnego. 3. Okresowa aktualizacja bazy danych o obiektach stwarzających zagroŝenie i wielkości zgromadzonych w nich niebezpiecznych substancji chemicznych oraz prognozowanych strefach zagroŝenia, przekazanie zasadniczych zmian do szczebla nadrzędnego. i Ochr. srod. Z 15 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 8 z 14

9 Lp ZADA WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. UWAI 4. Aktualizacja ewidencji urządzeń specjalnych: - miny i przesłanie sprawozdań do szczebla do szczebla nadrzędnego. 5. Dostosowanie struktur organizacyjnych i wyposaŝenia FOC do potrzeb zwalczania lokalnych zagroŝeń. Zmiany przekazać do szczebla nadrzędnego. 4. W zakresie planowania i ratownictwa 6. Aktualizacja planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na szczeblu. 7. Wykonanie zestawienia FOC za 2006r. i przesłanie do szczebla nadrzędnego: - gminy 8. Opracowanie minnego Programu Mobilizacji ospodarki w zakresie OC. Dyrektor Szpitala Pow. Wg oddzielnego planu 9. Aktualizacja procedury przygotowania i dystrybucji jodu stabilnego na wypadek zdarzenia radiacyjnego. 10.Aktualizacja planów ewakuacji osób z zakładów słuŝby zdrowia na wypadek zagroŝeń terrorystycznych. Dyr. Wydz. Zdrowia, Dyrektor PSPR SPZ, Dyrektor Szpitala Powiat. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 9 z 14

10 Lp ZADA WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. UWAI 1.-Udział w treningu wojewódzkiego SWA nt. Realizacja zadań SWA w czasie wystąpienia zagroŝeń pokoju i wojny. 50% dwa, da 26, W zakresie wykrywania zagroŝeń i alarmowania 2. Aktualizacja aktów prawnych regulujących strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania SWA i SWO. 3. Aktualizacja bazy danych SWA. Opracowanie sprawozdań dotyczących organizacji SWA na terenie miny, oraz przekazanie do szczebla nadrzędnego. 4. Przeglądy techniczne i bieŝąca konserwacja systemów alarmowych. 5. Powiatowe treningi SWA / głośna próba syren. po 50%, dwa, da Według własnych planów Testowanie sprawności stanu technicznego scentralizowanych systemów alarmowych. Raz na tydzień Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 10 z 14

11 Lp ZADA WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. UWAI 1. Narady szkoleniowo rozliczeniowe z realizacji zadań pracowników OC powiatów. 2. Narady szkoleniowo rozliczeniowe z realizacji zadań pracowników OC miast i gmin. I. ODPRAWY METODYCZNO-SZKOLENIOWE Dyrektor WZK Pracownicy OC Szef OC powiatu Pracownik OC gminy II. ĆWICZE, TRENINI, SZKOLE 1 1. Szkolenie instruktaŝowe do ćwiczeń i treningów OC nt. Zasady przygotowania i prowadzenia ćwiczęń i treningów OC. Opracowanie dokumentacji. Dyrektor WZK W zakresie szkolenia 2. Obserwacja kompleksowe ćwiczenie zgrywające OC powiatu mieleckiego nt. Realizacja i koordynacja zadań ochrony ludności po wystąpieniu katastrof lądowych i ataku terroru. 3. Szkolenie instruktaŝowe do powiatowego i gminnych ćwiczeń zgrywających OC. Uzgodnienie dokumentacji do ćwicz. 4. Szkolenie podstawowe i doskonalące FOC. 5. Szkolenie instruktorów obrony cywilnej. OC gminy 6. Szkolenie komendantów formacji obrony cywilnej W ciągu całego roku wg. prog. szkol. szkół i oś. szkol. PSP W ciągu całego roku wg. prog. szkol. szkół i oś. szkol. PSP 7.Udział lub obserwacja ćwiczeniach ZR: - miasto Mielec, miasto i gmina Radomyśl Wielki, gminy Mielec, Borowa, Czermin, awłuszowice, Wadowice nt. Ewakuacja ludności z terenów zagroŝonych powodzią. - miasta i gminy powiatu mieleckiego nt. Procedury zwalczania ptasiej grypy ZR ZR Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 11 z 14

12 Lp ZADA WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. UWAI 8. Kompleksowe ćwiczenia OC miast i gmin. Szefowie OC miast i gmin wg. Planów Szefów OC miast i gmin. III. SZKOLENIE KURSOWE 6. W zakresie szkolenia 1. Szkolenie kursowe z zakresu ochrony ludności: - Starostowie, Prezydenci Miast, - Pracownicy starostwa ds. OC - Burmistrzowie, Wójtowie, Pracownicy gmin OC - Komendanci FOC 2. Szkolenie kursowe z zakresu ochrony ludności dla starostów, wicestarostów i przewodniczących rad powiatu, pracowników ds. OC starostw, wójtów, burmistrzów i przewodniczących rad gmin, pracowników ds. OC miast i gmin, pracowników ds. ochrony dóbr kultury CS PSP Częstochowa wytypowane osoby Szkoła Aspirantów PSP Kraków wytypowane osoby Program szkoleń posiada CS PSP Częstochowa tel. (0-34) Program szkoleń posiada SA. PSP Kraków tel. (0-12) W zakresie upowszechniania Obrony Cywilnej 1.Współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie upowszechniania problematyki ochrony ludności w ramach organizowanych ćwiczeń, szkoleń oraz sytuacji kryzysowych. 2. Upowszechnienie problematyki bezpieczeństwa cywilnego na obszarze gminy, w tym popularyzacja poradnika Bezpieczeństwo i Ja 3. Informowanie społeczeństwa o sposobach zachowania w sytuacjach kryzysowych (huragan, mrozy, powodzie, poŝary, awarie). 4. Upowszechnienie problematyki ochrony ludności wśród dzieci i młodzieŝy szkolnej, przez organizacje VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Zapobieganie poŝarom. Krakowski Janusz Krakowski Janusz Dyrektorzy szkół biorących udział w konkursie 13 P 4 W 15 CN Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 12 z 14

13 Lp ZADA WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. UWAI 1. Uzgodnienie stanów ewidencyjnych sprzętu OC z powiatem. Dyrektor WZK Dziekan Józef Pracownicy OC gmin 2. Opracowanie sprawozdań w zakresie stanu sprzętu i wyposaŝenia OC gminy z uwzględnieniem rotacji sprzętu i przesłanie danych do szczebla nadrzędnego. Dyrektor WZK Dziekan Józef Pracownicy OC gmin 8. W zakresie zaopatrzenia materiałowo - technicznego 3. Wybrakowanie sprzętu OC nieprzydatnego do dalszej eksploatacji. 4. Zabezpieczenie przedsięwzięć szkoleniowych obrony cywilnej w sprzęt specjalistyczny i środki pozoracji. 5. Przyjęcie i ewidencja sprzętu OC przekazanego przez WZK PUW i PZRK 6. Przeklasyfikowanie sprzętu OC. Dyrektor WZK Komisja wojewódzka Pracownick OC miny Dyrektor 7. BieŜąca konserwacja sprzętu OC. wg oddzielnego planu 8. Okresowe przeglądy i konserwacja sprzętu OC. wg oddzielnego planu Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 13 z 14

14 Lp ZADA WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. UWAI 9. W zakresie inŝynieryjno - technicznym 1. Aktualizacja i uzgadnianie gminnych programów funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. 2. Rozpoznanie konstrukcji budowlanych obiektów naraŝonych na szczególne zagroŝenie. Adam Kesler 10. W zakresie finansowania i inwestycji 1. Wykonanie sprawozdań z realizacji wydatków za 2005r. 2. Opracowanie planu wydatków finansowych na 2006r. 3. Opracowanie danych do projektu budŝetu na 2007r. 11. W zakresie kontroli 1. Kontrole realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej: 1) PROBLEMOWE: -, Przecław, Komisja Szefa OC Powiatu Pracownicy OC miast i gmin Prz Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 14 z 14

Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej KALENDARZOWY PLAN

Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej KALENDARZOWY PLAN Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej ZATWIERDZAM : ( - ) mgr inŝ Janusz Magoń Załącznik Nr do zarządzenia Nr8/007 Szefa OC Miasta- Burmistrza Miasta Przeworska

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA RZESZOWA PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ MIASTA RZESZOWA NA 2011 ROK

URZĄD MIASTA RZESZOWA PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ MIASTA RZESZOWA NA 2011 ROK URZĄD MIASTA RZESZOWA Załącznik do Zarządzenia Nr14 /2011 z dnia 26 styczeń 2011r. Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ PREZYDENT MIASTA RZESZOWA Egz. Nr... Tadeusz FERENC PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr KR.120.28.2014 Burmistrza Woźnik z dnia 24 lutego 2014 roku URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU WROCŁAW 2013 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r. Wytyczne Wójta Gminy Harasiuki - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 26 marca 2013 r. w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6/10 Wójta Gminy Chorkówka Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 23 lutego 2010 roku

Zarządzenie nr 6/10 Wójta Gminy Chorkówka Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 23 lutego 2010 roku Zarządzenie nr 6/10 Wójta Gminy Chorkówka Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Chorkówka w 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 25 lutego 2013 roku WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PN.III.6352.3.2012.ES ZATWIERDZAM MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO do działań publicznej słuŝby zdrowia podległej Samorządowi

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Pełnomocnik jest przełoŝonym pracowników pionu ochrony informacji niejawnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE Załącznik do Zarządzenia Nr KR.120.21.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 03 lutego 2015 roku URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY TRZEBIECHÓW W 2013 ROKU

KALENDARZOWY DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY TRZEBIECHÓW W 2013 ROKU Załącznik Nr*"l zarządzenia Nr 000.1..201 a Gminy Trzebiechów z dnia 0stycznia 201r. ZATWIERDZAM WÓJT GMINY TRZEBIECHÓW SZEF OBRONYTTYWII^EJ GMINY KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

4. Za opracowanie planu obrony cywilnej odpowiada organ obrony cywilnej określonego szczebla (powiatu lub gminy).

4. Za opracowanie planu obrony cywilnej odpowiada organ obrony cywilnej określonego szczebla (powiatu lub gminy). WYTYCZNE SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA - WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej powiatów i gmin. Na podstawie art.17, ust.6 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2008 roku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.05.2008r REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin. Na podstawie art. 17 ust. 6

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W RADOMIU ZATWIERDZAM SZEF OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK Uzgodniono. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 3 stycznia 2014 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2014 roku przez Wójta Gminy oraz jednostki organizacyjne wykonujących

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r.

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W... SŁUPSK styczeń str. 1 str. 2 CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania Miejskiego systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach oraz Miejskiego systemu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia listopada 2011 r. LLO 4101 21-02/2011 P/11/083 Pan Jacek WALCZAK Prezydent Miasta Sieradza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015 URZĄD GMINY LELKOWO STANOWISKO DS OBRONY CYWILNEJ i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z A T W I E R D Z A M Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 16 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Lelkowo

Bardziej szczegółowo

WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 05 STYCZNIA 2012 roku.

WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 05 STYCZNIA 2012 roku. ZARZĄDZENIE Nr 4/12 WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 05 STYCZNIA 2012 roku. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Świętajno w 2012 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWI MAZOWIECKIEJ BIURO ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK KIEROWNIK BIURA ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego.

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego. CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (art. 10 i art. 11) Centra zarządzania ministrów i centralnych organów administracji rządowej (art. 13 ust. 1 i 2) Wojewódzkie centra zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Starostwo Powiatowe w Nowym Targu WB-VII.431.1.2014 PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO 1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu (34-400 Nowy Targ ul. Bolesława Wstydliwego 14)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA

ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta w Chęcinach Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie opracowania planów obrony cywilnej gminy. Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 16 lutego 2015 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2015 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku

WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku ZATWIERDZAM. 5561.2.2013 WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku I. Zasady wykonywania zadań obronnych w Gminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r. ZARZĄDZENIE NR 258/2013 A GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08 STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

ZARZĄDZENIE NR 19/08 STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU ZARZĄDZENIE NR 19/08 STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego, kompleksowego ćwiczenia zgrywającego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE 3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE 3.4.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Centrum Zarządzania Kryzysowego 557 000 zł Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 488/2008 Burmistrza Maszewa z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 488/2008 Burmistrza Maszewa z dnia 26 sierpnia 2008 r. Zarządzenie Nr 488/2008 Burmistrza Maszewa z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie organizacji, zadań oraz zasad działania systemu wykrywania zagroŝeń i alarmowania ludności na obszarze gminy Maszewo Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ W 2016 ROKU

PLAN SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ W 2016 ROKU ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA LUBLIN Prezydent Miasta Lublin (-) Krzysztof Żuk... (data, pieczęć, podpis) U R Z Ą D M I A S T A L U B L I N WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wykrywania (SWA) oraz Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 51 /2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 51 /2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 51 /2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Znak: EKO.5560.1.2015.IV

Znak: EKO.5560.1.2015.IV Znak: EKO.5560.1.2015.IV WYTYCZNE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO do szkolenia obronnego organizowanego przez wójtów, burmistrza i przedsiębiorców realizujących zadania obronne w 2015 r. 1. WSTĘP 1.1 Wytyczne

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e

z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 02 / 10 a Pasłęka z dnia 05 stycznia 2010 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań Miasta i Gminy Pasłęk w 2010 roku. Na podstawie art. 2 oraz art. 19 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W

W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 9 kwietnia 2013 r. do programowania przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2013 2022 Na podstawie 8 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku

WYTYCZNE. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku WYTYCZNE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku BYDGOSZCZ 2014 1.Wstęp 1.1. Wytyczne Wojewody Kujawsko - Pomorskiego do szkolenia obronnego w 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe uacji kryzysowej infrastrukturze krytycznej ochronie infrastruktury krytycznej planowaniu cywilnym

Zarządzanie kryzysowe uacji kryzysowej infrastrukturze krytycznej ochronie infrastruktury krytycznej planowaniu cywilnym Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017 c o URZĄD GMINY W ŁUKCIE Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 63 Wójta Gminy Łukta z dnia 29 grudnia 2014 roku OBRONA CYWILNA ZATWIERD, so ua, notjso \y&' f'60.onn

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK URZĄD GMINY BIAŁOWIEŻA ZATWIERDZAM Stanowisko ds. OC WÓJT GMINY BIAŁOWIEŻA OCK Albert Waldemar Litwinowicz OC.5560.4.2013 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK OPRACOWAŁA: Podinspektor

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe

CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia 1. Szkolenie obronne: na granicy terroryzmu szkolenie z zakresu reagowania kryzysowego 2. Szkolenie obronne: 1.1. Strategie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Prezentacja nr 1 Powódź odpowiedzialność prawna i zadania Opracował: kpt. mgr inż. Mateusz Caputa 1.Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z

Bardziej szczegółowo

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2015.

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2015. Z A T W I E R D Z A M Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Małgorzata Wrońska URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK SAMODZIELNE STANOWISKO DS OBRONNYCH I OC Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 12 /2015 Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. 2. Szkolenia są realizowane na szczeblu centralnym oraz terenowym (wojewódzkim, powiatowym, gminnym) i w zakładach pracy.

WYTYCZNE. 2. Szkolenia są realizowane na szczeblu centralnym oraz terenowym (wojewódzkim, powiatowym, gminnym) i w zakładach pracy. WYTYCZNE SZEFA OBRONY CYWILNEJ KRAJU z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO z dnia 20 lutego 2012 r.

ZALECENIA STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO z dnia 20 lutego 2012 r. ZALECENIA STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO z dnia 20 lutego 2012 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej Powiatu Włoszczowskiego w 2012 roku 3 i 4 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 21 października 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 213/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 213/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT ZARZĄDZENIE Nr 213/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r. w sprawie przygotowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 267/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie regulaminu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 267/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie regulaminu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 267/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie regulaminu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4-7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

1. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno.

1. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno. Informacja o wynikach kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w wybranych jednostkach powiatu chełmińskiego - Starostwo Powiatowe w Chełmnie sporządzona w oparciu o art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA LUBLIN W 2016 ROKU

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA LUBLIN W 2016 ROKU Załącznik Zarządzenia Nr 29/1/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 stycznia 2016 r. ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA LUBLIN SZEF OBRONY CYWILNEJ Prezydent Miasta Lublin (-) Krzysztof Żuk... (data, pieczęć,

Bardziej szczegółowo

Prowadzący mgr inż. Jarosław Rudzki

Prowadzący mgr inż. Jarosław Rudzki Podstawy prawne ochrony ludności i obrony cywilnej w RP Prowadzący mgr inż. Jarosław Rudzki HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA POWSTANIA OBRONY CYWILNEJ W POLSCE W 1921 r. ukształtował się społeczny Komitet Obrony

Bardziej szczegółowo

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa;

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa; Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: Mirosław Gierczak tel.: 71 340 69 62 Zastępca Kierownika Oddziału: Bogdan Romanowski tel.: 71 340 65 50 ZADANIA ODDZIAŁU: 1) wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018 0 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 października 2015r. w sprawie szkolenia obronnego - wytyczne Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2011 Starosty Otwockiego z 12 maja 2011 r. STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENE NR V1/641/14 BURMSTRZA MASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania elementów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK 10.02.2015 r. PREWENCJA KRYZYSOWA 1. ZNAJOMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU w sprawie: organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Mikołowa Na podstawie art.17 ust.7. i

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia: Str. 1 z 14 CZĘŚĆ I Plan obronnego Gminy Grodków na rok 2012 sporządzono na podstawie 6 ust.1, pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok PN.III. 2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze na 2015 rok ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2015 r. CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Planu szkolenia obronnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZADANIA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA ORAZ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIACH

ORGANIZACJA I ZADANIA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA ORAZ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIACH SEMINARIUM INAUGURUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU CIVILARCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM CA/PL/SEM.1/P.6 (Gorzów Wielkopolski, 8 lipca 2009 r.) Waldemar Kaak Z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej Kobierzyce, dnia 07.08.2012 r. Nr KA 2003.6.2012 Pan Henryk Maciej Bosiacki Inspektor ds. wojskowych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w miejscu Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo