ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta miny Szefa Obrony Cywilnej miny z dnia 08 lutego 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Przecław w 2006r. Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j. t. Dz. U. z 2004r., Nr 241, poz z późn. zm.) i 3 pkt 3, 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), oraz na podstawie Zarządzenia Starosty Powiatu Mieleckiego nr 2/06 z dnia 25 stycznia 2006r ZARZĄDZA SIĘ, CO NASTĘPUJE: 1. 1.Ustala się Wytyczne Wójta gminy Przecław Szefa Obrony Cywilnej miny Przecław w zakresie obrony cywilnej na 2006r., stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, które określają podstawowe załoŝenia i kierunki działania obrony cywilnej w 2006r. 2.Ustala się Kalendarzowy plan działania obrony cywilnej gminy Przecław na 2006r., stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia. 2. Zobowiązuje się do realizacji zadań zawartych w Kalendarzowym planie działania obrony cywilnej gminy Przecław na 2006r. wszystkich wykonawców i współwykonawców. 3. Roczne plany zamierzeń przed zatwierdzeniem Szefa Obrony Cywilnej miny Przecław naleŝy uzgodnić w starostwie do 15 lutego 2006r. 4. Nadzór nad realizacją zasadniczych przedsięwzięć Planu powierza się Szefowi minnego Zespołu Reagowania Kryzysowego miny Przecław i pracownikowi do spraw obrony cywilnej Urzędu miny Przecław. 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. WOJT MINY SZEF OBRONY CYWILNEJ MINY mgr Ryszard Wolanin

2 MINA PRZECŁAW W PRZECŁAWIU P MINNE CENTRUM ZARZĄDZA KRYZYSOWEO Z A T W I E R D Z A M WÓJT MINY PRZECŁAW SZEF OBRONY CYWILNEJ MINY mgr Ryszard WOLANIN Uzgodniono; Wykonała: Szef Powiatowego Zespołu Podinspektor ds. Obrony Cywilnej Reagowania Kryzysowego mgr inŝ. Zenon Kamiński KALENDARZOWY PLAN DZIAŁA OBRONY CYWILNEJ MINY PRZECŁAW NA 2006 ROK

3 W Y T Y C Z N E Wójta miny Przecław - Szefa Obrony Cywilnej miny w zakresie obrony cywilnej na 2006 r. W obecnej sytuacji polityczno-militarnej oddaliła się groźba wybuchu w Europie powaŝnego konfliktu militarnego, który zagraŝałby bezpośrednio naszemu bezpieczeństwu. Pomimo odpręŝenia militarnego pojawiły się nowe wyzwania globalne, które związane są z napięciami wywołanymi przez terroryzm międzynarodowy i próby rozprzestrzeniania broni masowego raŝenia. Polska ze względu na swoje poło- Ŝenie geostrategiczne i jako członek wspólnoty euroatlantyckiej jest bezpośrednio naraŝona na wynikające stąd zagroŝenia. Niemniej jednak dominujący wpływ na poczucie bezpieczeństwa ma zwiększająca się częstotliwość negatywnego oddziaływania sił przyrody na środowisko oraz katastrofy i awarie techniczne. Nowe uwarunkowania wymagają ustawicznego procesu przebudowy systemu obrony cywilnej, stosownie do nowych zagroŝeń, odpowiednio do moŝliwości i skali ich wystąpienia. Zasadniczym celem działania obrony cywilnej w 2006 roku będzie dostosowanie systemu zarządzania kryzysowego do reagowania na nowe rodzaje zagroŝeń odpowiednio do skali ich rozwoju. łówny wysiłek w realizacji zadań naleŝy skupić na: 1/ dostosowaniu systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności do nowych regulacji prawnych, 2/ rozbudowie radiowych sieci łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego, 3/ modernizacji i wyposaŝeniu systemów alarmowych w sprzęt nowej generacji, 4/ organizowaniu ćwiczeń i treningów mających na celu przygotowanie zespołów reagowania do podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, 5/ kształtowaniu postaw obywateli do zwalczania lokalnych zagroŝeń i udzielaniu pomocy poszkodowany. W CELU REALIZACJI ZADAŃ NALEśY: I. W zakresie organizacyjno prawnym. Uwzględniać w bieŝącej działalności Wydziału zmiany aktów prawnych i wdraŝać nowe regulacje prawne związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną. Na bieŝąco dokonywać aktualizacji zakresów czynności osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Składać sprawozdania oraz informacje o realizacji zadań zarządzania kryzysowego i OC. II. W zakresie zarządzania kryzysowego. Zakończyć opracowywanie wersji aktualizacyjnej gminnych planów reagowania kryzysowego i przedstawić do zatwierdzenia Staroście Powiatu. W czasie prowadzonych ćwiczeń i szkoleń doskonalić przyjęte procedury zarządzania/reagowania w sytuacji wystąpienia zagroŝeń epizootycznych. Zapewnić prawidłowy przebieg prac organizacyjno-przygotowawczych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej ze szczególnym uwzględnieniem dokonania oceny zagroŝenia powodziowego oraz planowania uŝycia własnych sił i środków do prowadzenia akcji ratunkowych. Doskonalić w ramach prowadzonych okresowych treningów w radiowej sieci zarządzania wojewody system obiegu informacji o zagroŝeniach w sytuacji normalnej i kryzysowej. Na bieŝąco oraz w czasie prowadzonych ćwiczeń aktualizować (Centralna Baza Danych) ewidencję sił i środków planowanych do uŝycia w działaniach ratowniczych. W większym stopniu angaŝować w czasie prowadzonych ćwiczeń i szkoleń organizacje pozarządowe i wolontariat jako struktury wspomagające zasadnicze siły ratownicze w sytuacji rozległych zagroŝeń.

4 III. W zakresie planowania obrony cywilnej i ratownictwa. Dokonywać aktualizacji planów OC i innych dokumentów organizacyjno-planistycznych w odniesieniu do nowych zagroŝeń, zmian społeczno - gospodarczych w gminie i regulacji prawnych. KaŜdorazowo podczas ćwiczeń i treningów sprawdzać poprawność przyjętych załoŝeń w planach OC i dokumentach pomocniczych. Prowadzić ciągłą weryfikację i przygotowanie formacji obrony cywilnej /FOC/ do wsparcia profesjonalnych sił ratowniczych w długotrwałych akcjach ratunkowych. Na wszystkich szczeblach zarządzania włączyć się do opracowania programów mobilizacji gospodarki.. W ramach zadania określić optymalne moŝliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych ludności na wypadek kryzysu polityczno - militarnego. Prowadzić okresowe analizy moŝliwości posiadanych sił i środków w celu określenia potrzeb na wypadek prowadzenia działań ratunkowych i zabezpieczenia warunków przetrwania poszkodowanych w sytuacjach kryzysowych. Kontynuować działania w zakresie zabezpieczenia przeciwepidemicznego ludności, ochrony przed ska- Ŝeniami i zakaŝeniami oraz ich wykrywania i likwidacji. IV. W zakresie wykrywania zagroŝeń i alarmowania. Dostosowywać struktury systemu wykrywania i alarmowania do zmian organizacyjnych administracji publicznej. WdraŜać nowe i doskonalić dotychczas obowiązujące procedury ostrzegania, alarmowania i informowania ludności o zagroŝeniach. Modernizować i rozbudowywać systemy alarmowe przez instalowanie nowej generacji syren elektronicznych, szczególnie na terenach naraŝonych na wystąpienie nadzwyczajnych zagroŝeń ludzi i środowiska. Utrzymywać w stałej gotowości technicznej scentralizowane systemy alarmowe przez prowadzenie stałej konserwacji i remontów urządzeń alarmowych oraz ich bieŝące testowanie. Doskonalić współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania komunikatów informujących społeczeństwo o zagroŝeniach i sposobach postępowania. Kontynuować prowadzenie treningów systemu wykrywania i alarmowania. Aktualizować bazy danych elementów organizacyjnych systemu wykrywania i alarmowania /SWA/ oraz systemu wczesnego ostrzegania. V. W zakresie szkolenia i upowszechniania problematyki obrony cywilnej. W szkoleniu organów kierowania, pracowników merytorycznych i komendantów FOC w szerszym zakresie korzystać ze szkoleń oraz kursów specjalistycznych, organizowanych przez szkoły PSP i ośrodki szkolenia obrony cywilnej. Ćwiczenia i treningi sztabowe traktować jako najwyŝszą formę szkolenia oraz doskonalenia ogniw kierowania, sił ratowniczych i FOC. Do gminnych ćwiczeń kompleksowych OC, w większym zakresie, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne na terenie gmin, jako podstawowy stopień reagowania w sytuacji zagroŝenia, kryzysu i wojny. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 4 z 14

5 W ćwiczeniach szczególną uwagę zwrócić na ich organizację, praktyczne działanie gminnych zespołów reagowania oraz większy udział FOC. Dokumentację do ćwiczeń uzgadniać w Wydziale Zarządzania Kryzysowego na 30 dni przed terminem ich realizacji. Sprawozdania wraz z wnioskami wypracowanymi z przebiegu ćwiczeń przesyłać w terminie 14 dni od ich zakończenia. Podczas szkoleń i ćwiczeń kompleksowych realizować problematykę związaną z lokalnymi zagroŝeniami oraz doskonalić proces wypracowania i podejmowania decyzji przez terenowych szefów OC do prowadzenia działań ratunkowych. Szkolenie formacji OC realizować we współdziałaniu ze specjalistami PSP, Policji i innych profesjonalnych słuŝb ratowniczych w oparciu o opracowane w cyklu 4-letnim plany dla poszczególnych specjalności. W szkoleniu z powszechnej samoobrony ludności szczególną uwagę zwrócić na podniesienie świadomości społeczności o lokalnych zagroŝeniach, umiejętność zapobiegania im oraz zachowanie się w sytuacjach kryzysowych. Kontynuować współpracę z kierownikami placówek oświatowo wychowawczych w upowszechnianiu problematyki OC wśród dzieci i młodzieŝy, nadal realizować programy edukacyjne np. Bezpieczne Ŝycie", Bezpieczna szkoła itp. Propagować wśród lokalnych społeczności problematykę obrony cywilnej, szerzej wykorzystując do tego celu pracowników merytorycznych ds. OC gmin, instruktorów OC oraz przedstawicieli Policji, PSP, innych słuŝb ratowniczych oraz organizacji pozarządowych. VI. W zakresie zaopatrzenia materiałowo technicznego. Na wszystkich szczeblach zarządzania wzmóc nadzór nad gospodarką sprzętem obrony cywilnej, bezwzględnie poprawić warunki jego przechowywania w magazynie gminnym OC. Priorytetowo traktować zakup sprzętu obrony cywilnej niezbędnego do wyposaŝenia FOC przewidzianych do wsparcia działań profesjonalnych słuŝb ratowniczych. Utrzymać w pełnej sprawności sprzęt, znajdujący się na wyposaŝeniu FOC. Kontynuować działania w zakresie rotacji sprzętu i materiałów OC. Dokonywać na bieŝąco zmian w wojewódzkiej, powiatowej i gminnej ewidencji sprzętu i materiałów OC, zwłaszcza w zakresie zainstalowanego sprzętu OC. Zapewniać logistyczne zabezpieczenie ćwiczeń i treningów OC. Brakujący sprzęt dla FOC (pojazdy mechaniczne, maszyny i urządzenia) uzupełniać w ramach nakładania świadczeń rzeczowych. Sukcesywnie wycofywać sprzęt i materiały OC, które utraciły parametry techniczne i ochronne. Przekazywać najnowsze egzemplarze sprzętu szkołom i innym organizacjom prowadzącym szkolenia z zakresu obrony cywilnej. Na dotychczasowych zasadach prowadzić legalizację, konserwację i obsługiwanie sprzętu technicznego. VII. W zakresie zabezpieczenia inŝynieryjno - technicznego. Na bieŝąco aktualizować i uzgadniać z koordynatorem wojewódzkim gminne programy funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. Podejmować działania organizacyjne mające na celu utrzymanie awaryjnych urządzeń zaopatrzenia w wodę w gotowości eksploatacyjnej. Formułować wnioski opinie w zakresie wymogów obrony cywilnej do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. VIII. W zakresie finansowania. Środki finansowe wydatkować zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków na 2006 r. Refundować do ustalonego limitu wydatki finansowe przeznaczone na realizację zadań obrony cywilnej i utrzymanie rezerw mobilizacyjnych. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 5 z 14

6 Zakupy sprzętu i materiałów OC oraz usługi eksploatacyjne realizować zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. Terminowo regulować naleŝności i zobowiązania za dostawy sprzętu, materiałów i usług. Niezwłocznie informować Wydział Zarządzania Kryzysowego /WZK/ o przypadkach nie wykorzystania przydzielonych środków finansowych na zadania planowe. Po realizacji planowych zadań OC, przestrzegać 14 dniowego terminu przesyłania do WZK not księgowych wraz z kserokopiami rachunków, celem refundacji kosztów. Formuła budowy społeczeństwa obywatelskiego nakłada na kaŝdy organ administracji publicznej obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ludności na administrowanym terenie. Pełna realizacja zadań związanych z ochroną ludności i zarządzaniem kryzysowym w 2006 r. na terenie miny Przecław będzie wymagać duŝego zaangaŝowania i wsparcia finansowego przez podmioty gospodarcze, a takŝe pozyskiwania środków z funduszy unijnych. WÓJT MINY SZEF OBRONY CYWILNEJ MINY mgr RYSZARD WOLANIN Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 6 z 14

7 PRZECŁAW LUTY 2006 r. ZA Lp DA UWAI WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. 1. W zakresie organizacyjnym i prawnym 1. WdraŜanie nowych uregulowań prawnych w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. 2. Opracowanie oraz aktualizacja zarządzeń szefów obrony cywilnej w miarę ukazywania się nowych uregulowań prawnych. 3. Opracowanie dokumentów organizacyjno planistycznych do działania obrony cywilnej na 2007 r. Szef ZR Prac. ds.oc Szef ZR Prac. ds.oc Szef ZR Prac. ds.oc 1. Szkolenie pracowników administracji samorządowej bezpośrednio odpowiedzialnych na monitorowanie zagro- Ŝeń. Dyrektor WZK Szefowie grup monitorowania 2. W zakresie zarządzania kryzysowego 2. Opracowanie wersji aktualizacyjnej gminnyego Planu Reagowania Kryzysowego. 3. Aktualizacja gminnego planu operacyjnego bezpośredniej ochrony przed powodzią. Zasadnicze zmiany przekazać do szczebla nadrzędnego. 4. Opracowanie analizy stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy 5. Udział w ćwiczeniu PZRK nt. Realizacja procedur wynikających z powiatowego planu działania na wypadek pandemii grypy. Szef minnego Zespołu Szef minnego Zespołu Szef minnego Zespołu Szef minnego Zespołu Opracowanie i przesłanie do PCZK zestawienia planowanych do ochrony obiektów technicznych i hydrotechnicznych przez jednostki wojskowe na wypadek powodzi i akcji przeciwlodowych. Szef minnego Zespołu 15

8 ZADA WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. UWAI W zakresie zarządzania kryzysowego W zakresie usuwania skutków klęsk Ŝywiołowych 7. Aktualizacja Centralnej Bazy Danych na potrzeby działań ratowniczych. Zasadnicze zmiany przekazać do szczebla nadrzędnego. 8. Zabezpieczenie i obsługa posiedzeń minnego Zespołu Reagowania. 1. Udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez administrację rządową. 2. Sporządzanie okresowych meldunków z realizacji odbudowy zniszczeń po klęskach Ŝywiołowych 3. Opracowanie raportów strat i szkód oraz odbudowy po klęskach Ŝywiołowych. Szef OC Szef minnego Zespołu Szef minnego Zespołu Dyrektor WZK Prac ds.oc Według rocznego Planu Pracy ZR 4. W zakresie planowania i ratownictwa 1. Opracowanie informacji o sposobie realizacji celów określonych w wytycznych Szefa OC Wojewody Podkarpackiego w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadań OC w 2006 r.: - za IV kwartał 2005r. - za I, II, III, kwartał 2006r. 2. Aktualizacja planów obrony cywilnej - gminnych i zakładowych i przekazanie zasadniczych zmian do szczebla nadrzędnego. 3. Okresowa aktualizacja bazy danych o obiektach stwarzających zagroŝenie i wielkości zgromadzonych w nich niebezpiecznych substancji chemicznych oraz prognozowanych strefach zagroŝenia, przekazanie zasadniczych zmian do szczebla nadrzędnego. i Ochr. srod. Z 15 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 8 z 14

9 Lp ZADA WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. UWAI 4. Aktualizacja ewidencji urządzeń specjalnych: - miny i przesłanie sprawozdań do szczebla do szczebla nadrzędnego. 5. Dostosowanie struktur organizacyjnych i wyposaŝenia FOC do potrzeb zwalczania lokalnych zagroŝeń. Zmiany przekazać do szczebla nadrzędnego. 4. W zakresie planowania i ratownictwa 6. Aktualizacja planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na szczeblu. 7. Wykonanie zestawienia FOC za 2006r. i przesłanie do szczebla nadrzędnego: - gminy 8. Opracowanie minnego Programu Mobilizacji ospodarki w zakresie OC. Dyrektor Szpitala Pow. Wg oddzielnego planu 9. Aktualizacja procedury przygotowania i dystrybucji jodu stabilnego na wypadek zdarzenia radiacyjnego. 10.Aktualizacja planów ewakuacji osób z zakładów słuŝby zdrowia na wypadek zagroŝeń terrorystycznych. Dyr. Wydz. Zdrowia, Dyrektor PSPR SPZ, Dyrektor Szpitala Powiat. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 9 z 14

10 Lp ZADA WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. UWAI 1.-Udział w treningu wojewódzkiego SWA nt. Realizacja zadań SWA w czasie wystąpienia zagroŝeń pokoju i wojny. 50% dwa, da 26, W zakresie wykrywania zagroŝeń i alarmowania 2. Aktualizacja aktów prawnych regulujących strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania SWA i SWO. 3. Aktualizacja bazy danych SWA. Opracowanie sprawozdań dotyczących organizacji SWA na terenie miny, oraz przekazanie do szczebla nadrzędnego. 4. Przeglądy techniczne i bieŝąca konserwacja systemów alarmowych. 5. Powiatowe treningi SWA / głośna próba syren. po 50%, dwa, da Według własnych planów Testowanie sprawności stanu technicznego scentralizowanych systemów alarmowych. Raz na tydzień Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 10 z 14

11 Lp ZADA WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. UWAI 1. Narady szkoleniowo rozliczeniowe z realizacji zadań pracowników OC powiatów. 2. Narady szkoleniowo rozliczeniowe z realizacji zadań pracowników OC miast i gmin. I. ODPRAWY METODYCZNO-SZKOLENIOWE Dyrektor WZK Pracownicy OC Szef OC powiatu Pracownik OC gminy II. ĆWICZE, TRENINI, SZKOLE 1 1. Szkolenie instruktaŝowe do ćwiczeń i treningów OC nt. Zasady przygotowania i prowadzenia ćwiczęń i treningów OC. Opracowanie dokumentacji. Dyrektor WZK W zakresie szkolenia 2. Obserwacja kompleksowe ćwiczenie zgrywające OC powiatu mieleckiego nt. Realizacja i koordynacja zadań ochrony ludności po wystąpieniu katastrof lądowych i ataku terroru. 3. Szkolenie instruktaŝowe do powiatowego i gminnych ćwiczeń zgrywających OC. Uzgodnienie dokumentacji do ćwicz. 4. Szkolenie podstawowe i doskonalące FOC. 5. Szkolenie instruktorów obrony cywilnej. OC gminy 6. Szkolenie komendantów formacji obrony cywilnej W ciągu całego roku wg. prog. szkol. szkół i oś. szkol. PSP W ciągu całego roku wg. prog. szkol. szkół i oś. szkol. PSP 7.Udział lub obserwacja ćwiczeniach ZR: - miasto Mielec, miasto i gmina Radomyśl Wielki, gminy Mielec, Borowa, Czermin, awłuszowice, Wadowice nt. Ewakuacja ludności z terenów zagroŝonych powodzią. - miasta i gminy powiatu mieleckiego nt. Procedury zwalczania ptasiej grypy ZR ZR Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 11 z 14

12 Lp ZADA WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. UWAI 8. Kompleksowe ćwiczenia OC miast i gmin. Szefowie OC miast i gmin wg. Planów Szefów OC miast i gmin. III. SZKOLENIE KURSOWE 6. W zakresie szkolenia 1. Szkolenie kursowe z zakresu ochrony ludności: - Starostowie, Prezydenci Miast, - Pracownicy starostwa ds. OC - Burmistrzowie, Wójtowie, Pracownicy gmin OC - Komendanci FOC 2. Szkolenie kursowe z zakresu ochrony ludności dla starostów, wicestarostów i przewodniczących rad powiatu, pracowników ds. OC starostw, wójtów, burmistrzów i przewodniczących rad gmin, pracowników ds. OC miast i gmin, pracowników ds. ochrony dóbr kultury CS PSP Częstochowa wytypowane osoby Szkoła Aspirantów PSP Kraków wytypowane osoby Program szkoleń posiada CS PSP Częstochowa tel. (0-34) Program szkoleń posiada SA. PSP Kraków tel. (0-12) W zakresie upowszechniania Obrony Cywilnej 1.Współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie upowszechniania problematyki ochrony ludności w ramach organizowanych ćwiczeń, szkoleń oraz sytuacji kryzysowych. 2. Upowszechnienie problematyki bezpieczeństwa cywilnego na obszarze gminy, w tym popularyzacja poradnika Bezpieczeństwo i Ja 3. Informowanie społeczeństwa o sposobach zachowania w sytuacjach kryzysowych (huragan, mrozy, powodzie, poŝary, awarie). 4. Upowszechnienie problematyki ochrony ludności wśród dzieci i młodzieŝy szkolnej, przez organizacje VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Zapobieganie poŝarom. Krakowski Janusz Krakowski Janusz Dyrektorzy szkół biorących udział w konkursie 13 P 4 W 15 CN Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 12 z 14

13 Lp ZADA WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. UWAI 1. Uzgodnienie stanów ewidencyjnych sprzętu OC z powiatem. Dyrektor WZK Dziekan Józef Pracownicy OC gmin 2. Opracowanie sprawozdań w zakresie stanu sprzętu i wyposaŝenia OC gminy z uwzględnieniem rotacji sprzętu i przesłanie danych do szczebla nadrzędnego. Dyrektor WZK Dziekan Józef Pracownicy OC gmin 8. W zakresie zaopatrzenia materiałowo - technicznego 3. Wybrakowanie sprzętu OC nieprzydatnego do dalszej eksploatacji. 4. Zabezpieczenie przedsięwzięć szkoleniowych obrony cywilnej w sprzęt specjalistyczny i środki pozoracji. 5. Przyjęcie i ewidencja sprzętu OC przekazanego przez WZK PUW i PZRK 6. Przeklasyfikowanie sprzętu OC. Dyrektor WZK Komisja wojewódzka Pracownick OC miny Dyrektor 7. BieŜąca konserwacja sprzętu OC. wg oddzielnego planu 8. Okresowe przeglądy i konserwacja sprzętu OC. wg oddzielnego planu Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 13 z 14

14 Lp ZADA WSPÓŁ I kw. II kw. III kw. IV kw. UWAI 9. W zakresie inŝynieryjno - technicznym 1. Aktualizacja i uzgadnianie gminnych programów funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. 2. Rozpoznanie konstrukcji budowlanych obiektów naraŝonych na szczególne zagroŝenie. Adam Kesler 10. W zakresie finansowania i inwestycji 1. Wykonanie sprawozdań z realizacji wydatków za 2005r. 2. Opracowanie planu wydatków finansowych na 2006r. 3. Opracowanie danych do projektu budŝetu na 2007r. 11. W zakresie kontroli 1. Kontrole realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej: 1) PROBLEMOWE: -, Przecław, Komisja Szefa OC Powiatu Pracownicy OC miast i gmin Prz Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/06 Wójta miny- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 luty 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Strona 14 z 14

Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej KALENDARZOWY PLAN

Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej KALENDARZOWY PLAN Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej ZATWIERDZAM : ( - ) mgr inŝ Janusz Magoń Załącznik Nr do zarządzenia Nr8/007 Szefa OC Miasta- Burmistrza Miasta Przeworska

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ NA 2010 R.

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ NA 2010 R. Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej ZATWIERDZAM : Załącznik Nr Zarządzenia Nr /00 Szefa OC Miasta- Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 0.0.00r. SZEF OBRONY

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ GMINY LEŻAJSK NA 2013 ROK

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ GMINY LEŻAJSK NA 2013 ROK ZATWIERDZAM Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Szefa Obrony Cywilnej Szef Obrony Cywilnej Leżajsk Krzysztof Sobejko W ó j t KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU.

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2010 z dnia 29.12.2010 r. I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Głównym zadaniem w 2010 roku było w zakresie: 1. W zakresie zarządzania kryzysowego: Monitorowanie zdarzeń

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA RZESZOWA PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ MIASTA RZESZOWA NA 2011 ROK

URZĄD MIASTA RZESZOWA PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ MIASTA RZESZOWA NA 2011 ROK URZĄD MIASTA RZESZOWA Załącznik do Zarządzenia Nr14 /2011 z dnia 26 styczeń 2011r. Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ PREZYDENT MIASTA RZESZOWA Egz. Nr... Tadeusz FERENC PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 4 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 4 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.80.2015 Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia podstawowych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr KR.120.28.2014 Burmistrza Woźnik z dnia 24 lutego 2014 roku URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU WROCŁAW 2013 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ GMINY MALECHOWO W 2010 ROKU.

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ GMINY MALECHOWO W 2010 ROKU. U R Z Ą D G M I N Y W M A L E C H O W I E ZATWIERDZAM WÓJT GMINY MALECHOWO (- ) Jan Szlufik KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ GMINY MALECHOWO W 2010 ROKU.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r. Wytyczne Wójta Gminy Harasiuki - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 26 marca 2013 r. w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, I OBRONY CYWILNEJ GMINY ŁUKTA NA 2011 ROK

KALENDARZOWY PLAN W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, I OBRONY CYWILNEJ GMINY ŁUKTA NA 2011 ROK Załącznik nr 2 zarządzenia nr 75/2010 z dnia 29.12..2010 r. KALENDARZOWY PLAN W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, I OBRONY CYWILNEJ GMINY ŁUKTA NA 2011 ROK OPRACOWAŁ obronnych i Andrzej KOSSOWSKI ŁUKTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO. z dnia 19 stycznia 2017 roku. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO. z dnia 19 stycznia 2017 roku. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 174.2017 WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r. Na podstawie art. 2 oraz art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6/10 Wójta Gminy Chorkówka Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 23 lutego 2010 roku

Zarządzenie nr 6/10 Wójta Gminy Chorkówka Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 23 lutego 2010 roku Zarządzenie nr 6/10 Wójta Gminy Chorkówka Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Chorkówka w 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA

PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ URZĘDU GMINY LIMANOWA SO.5551..01 ZATWIERDZAM : -/Wójt Gminy Limanowa inż. Władysław Pazdan/- PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,

Bardziej szczegółowo

RADOM 2011 ROK 1. W ZAKRESIE NORMATYWNO-PRAWNYM I ORGANIZACYJNYM. Dyrektor WBiZK UM,

RADOM 2011 ROK 1. W ZAKRESIE NORMATYWNO-PRAWNYM I ORGANIZACYJNYM. Dyrektor WBiZK UM, RADOM 2011 ROK lp I II III IV V VI VII VIII I I II 1. W ZAKRESIE NORMATYWNO-PRAWNYM I ORGANIZACYJNYM 1 Analiza struktur organizacyjnych, planów i procedur współdziałania administracji samorządowej, służb,

Bardziej szczegółowo

W 2015 roku zadania były ukierunkowane przede wszystkim na:

W 2015 roku zadania były ukierunkowane przede wszystkim na: Na podstawie art.17 ust. 4 pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2012 r., poz.461), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SE MG BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO. z dnia 5 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR SE MG BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO. z dnia 5 lutego 2014 r. ZARZĄDZENE NR SE.0050.18.2014.MG BURMSTRZA LDZBARKA WARMŃSKEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie: realizacji zadań obrony cywilnej w m. Lidzbark Warmiński w 2014r. Na podstawie art. 17 ust.7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PN.III.6352.3.2012.ES ZATWIERDZAM MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO do działań publicznej słuŝby zdrowia podległej Samorządowi

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Pełnomocnik jest przełoŝonym pracowników pionu ochrony informacji niejawnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZINIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU

URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZINIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZINIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU WYTYCZNE BURMISTRZA ŚWIEBODZINA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY DO DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ROKU 2016 ŚWIEBODZIN

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 14 ust. 7-12 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 25 lutego 2013 roku WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE Załącznik do Zarządzenia Nr KR.120.21.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 03 lutego 2015 roku URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 122/08 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 14 lutego 2008 r. I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SZEF ZESPOŁU GMINNEGO Wójt Gminy Zarszyn ZASTĘPCA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY TRZEBIECHÓW W 2013 ROKU

KALENDARZOWY DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY TRZEBIECHÓW W 2013 ROKU Załącznik Nr*"l zarządzenia Nr 000.1..201 a Gminy Trzebiechów z dnia 0stycznia 201r. ZATWIERDZAM WÓJT GMINY TRZEBIECHÓW SZEF OBRONYTTYWII^EJ GMINY KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 18/2016 a Słubic z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Słubice w 2016 r Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

4. Za opracowanie planu obrony cywilnej odpowiada organ obrony cywilnej określonego szczebla (powiatu lub gminy).

4. Za opracowanie planu obrony cywilnej odpowiada organ obrony cywilnej określonego szczebla (powiatu lub gminy). WYTYCZNE SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA - WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej powiatów i gmin. Na podstawie art.17, ust.6 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2008 roku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.05.2008r REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin. Na podstawie art. 17 ust. 6

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W RADOMIU ZATWIERDZAM SZEF OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK Uzgodniono. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ OBRONY CYWILNEJ na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2016 roku

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ OBRONY CYWILNEJ na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2016 roku Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/206 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 4 stycznia 206 r. KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ OBRONY CYWILNEJ na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA RADOMIA

REGULAMIN MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA RADOMIA ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA RADOMIA Załącznik Nr 1 do Zarządzania Nr 1235/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30czerwca 2008 r. (-) Andrzej Kosztowniak REGULAMIN MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRUPSKI MŁYN OC. 5551.1.2012 WYTYCZNE WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W GMINIE KRUPSKI MŁYN

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ GMINY MALECHOWO W 2011 ROKU.

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ GMINY MALECHOWO W 2011 ROKU. U R Z Ą D G M I N Y W M A L E C H O W I E RO. 5556.1.2011 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY MALECHOWO Jan Szlufik Malechowo, dnia 08 lutego 2011 KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania Miejskiego systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach oraz Miejskiego systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewn trznego lub zewn trznego zagro enia bezpiecze

INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewn trznego lub zewn trznego zagro enia bezpiecze INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr SK WÓJTA GMINY KOLSKO SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 10 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr SK WÓJTA GMINY KOLSKO SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 10 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr SK.0050.173.2013 WÓJTA GMINY KOLSKO SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania o

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 05 STYCZNIA 2012 roku.

WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 05 STYCZNIA 2012 roku. ZARZĄDZENIE Nr 4/12 WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 05 STYCZNIA 2012 roku. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Świętajno w 2012 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015 URZĄD GMINY LELKOWO STANOWISKO DS OBRONY CYWILNEJ i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z A T W I E R D Z A M Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 16 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Lelkowo

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia listopada 2011 r. LLO 4101 21-02/2011 P/11/083 Pan Jacek WALCZAK Prezydent Miasta Sieradza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWI MAZOWIECKIEJ BIURO ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK KIEROWNIK BIURA ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E SZEFA OBRONY CYWILNEJ BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

W Y T Y C Z N E SZEFA OBRONY CYWILNEJ BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 4 stycznia 2016 r. W Y T Y C Z N E SZEFA OBRONY CYWILNEJ BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK I. CEL I ZAMIAR DZIAŁANIA W

Bardziej szczegółowo

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 3 stycznia 2014 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2014 roku przez Wójta Gminy oraz jednostki organizacyjne wykonujących

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji zadań wykonywanych w 2016 r. w zakresie obrony cywilnej (ochrony ludności), zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

Ocena realizacji zadań wykonywanych w 2016 r. w zakresie obrony cywilnej (ochrony ludności), zarządzania kryzysowego i spraw obronnych. WYTYCZNE Burmistrza Miasta Nowego Targu - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 17 lutego 2017 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.40.2017 do realizacji zadań zakresie realizacji zadań obrony cywilnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r.

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W... SŁUPSK styczeń str. 1 str. 2 CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 171/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2008 r. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 42/2009 z dnia 21.12.2009 r. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 OPRACOWAŁ Inspektor ds. i OC Andrzej KOSSOWSKI ŁUKTA 2010 CZĘŚĆ I OPISOWA Plan obronnego

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Starostwo Powiatowe w Nowym Targu WB-VII.431.1.2014 PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO 1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu (34-400 Nowy Targ ul. Bolesława Wstydliwego 14)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego.

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego. CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (art. 10 i art. 11) Centra zarządzania ministrów i centralnych organów administracji rządowej (art. 13 ust. 1 i 2) Wojewódzkie centra zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2015 r. Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia... 2015 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZŁOCIENIEC z dnia 31 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 64/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZŁOCIENIEC z dnia 31 lipca 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 64/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZŁOCIENIEC z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Złocieńcu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r. ZARZĄDZENIE NR 258/2013 A GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN URZĄD GMINY DUBENINKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN zamierzeń obronnych Gminy DUBENINKI na rok 2016 -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działając

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 16 lutego 2015 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2015 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie opracowania planów obrony cywilnej gminy. Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku

WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku ZATWIERDZAM. 5561.2.2013 WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku I. Zasady wykonywania zadań obronnych w Gminie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Alwernia z dnia r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Alwernia z dnia r. WO.5535.38.2014 Zarządzenie Nr 0050.73.2014 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 14.05.2014 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza.

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA

ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta w Chęcinach Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/08 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22 września 2008r.

Zarządzenie Nr 43/08 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22 września 2008r. Zarządzenie Nr 43/08 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22 września 2008r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego i obrony cywilnej na temat Kierowanie i koordynowanie działań

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.01.2016r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie opracowania "Planu Obrony Cywilnej Gminy Oświęcim"

Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Oświęcim Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie opracowania "Planu Obrony Cywilnej Gminy Oświęcim" Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08 STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

ZARZĄDZENIE NR 19/08 STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU ZARZĄDZENIE NR 19/08 STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego, kompleksowego ćwiczenia zgrywającego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 488/2008 Burmistrza Maszewa z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 488/2008 Burmistrza Maszewa z dnia 26 sierpnia 2008 r. Zarządzenie Nr 488/2008 Burmistrza Maszewa z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie organizacji, zadań oraz zasad działania systemu wykrywania zagroŝeń i alarmowania ludności na obszarze gminy Maszewo Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA Łańcut, dnia 2013.09.13 ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 51 /2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 51 /2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 51 /2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e

z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 02 / 10 a Pasłęka z dnia 05 stycznia 2010 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań Miasta i Gminy Pasłęk w 2010 roku. Na podstawie art. 2 oraz art. 19 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 21 października 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Znak: EKO.5560.1.2015.IV

Znak: EKO.5560.1.2015.IV Znak: EKO.5560.1.2015.IV WYTYCZNE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO do szkolenia obronnego organizowanego przez wójtów, burmistrza i przedsiębiorców realizujących zadania obronne w 2015 r. 1. WSTĘP 1.1 Wytyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 3.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust.6 i 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo