NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJWYśSZA IZBA KONTROLI"

Transkrypt

1 Kraków, dnia czerwca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE Kraków, ul. Łobzowska 67 (012) , , fax (012) P/08/074 LKR /08 Jego Magnificencja Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wystąpienie pokontrolne NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 30 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701), zwanej dalej ustawą o NIK, kontrolę organizacji i finansowania studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (poprzednio Akademii Ekonomicznej) w latach akademickich od 2005/2006 do 2007/2008 (semestr zimowy). W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 8 maja 2008 r. i omówione na naradzie pokontrolnej w dniu 15 maja 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Rektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. Ustalenia kontroli NIK pozwalają na wyraŝenie pozytywnej oceny w zakresie organizacji i finansowania studiów podyplomowych w badanym okresie. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają następujące uwagi i oceny szczegółowe: 1. W kontrolowanym okresie organizację studiów podyplomowych regulowały m.in.: Uchwała nr 25/2006 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zasad tworzenia studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz wprowadzenia regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zarządzenie 1

2 nr R 014/01/2000 z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie nadania Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania regulaminu studiów podyplomowych MBA i MBA(PA) 1, regulaminu studiów podyplomowych oraz studiów pomaturalnych, zmienione następnie Zarządzeniem R-014/29/2001 z dnia 12 lipca 2001 r. oraz Zarządzenie nr R-014/35/2000 z dnia 2 października 2000 roku w sprawie zasad organizacji i prowadzenia studiów podyplomowych. Senat Uczelni nie uchwalił w formie odrębnego aktu prawnego wytycznych dla wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni, określonych w art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym 2, tj. m.in. w zakresie kształcenia w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy w ramach studiów podyplomowych. JednakŜe brak ten UEK zrekompensował określając w powyŝszej Uchwale Nr 25/2006 zasady tworzenia takich studiów. 2. Kontrolą NIK objęto 28 studiów podyplomowych, tj. 21 % z 131 odbywających się w Uczelni w kontrolowanym okresie. Spośród badanych 28 studiów 15 zostało zorganizowanych przez jednostki pozawydziałowe Uczelni, tj. Krakowską Szkołę Biznesu (zwaną dalej KSB, która do października 2007 r. funkcjonowała pod nazwą: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie) i Małopolską Szkołę Administracji Publicznej, zwane dalej Szkołami. Wszystkie zbadane przez Izbę studia podyplomowe mieściły się w zakresie prowadzonych przez Uniwersytet kierunków studiów. 3. Izba nie wnosi uwag do sposobu ustalania programów stanowiących podstawę kształcenia na studiach. Programy poszczególnych studiów zostały zatwierdzone odpowiednio przez Radę Programową Szkoły (KSB), Radę Wydziału Zarządzania Jakością, Radę Wydziału Finansów bądź przez Radę Programową Studium Skarbowości, powołanego przez Uczelnię we współpracy z Izbą Skarbową w Krakowie przy Katedrze Finansów Wydziału Finansów. Część programów studiów stanowiła załącznik do umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi w celu przeprowadzenia studiów podyplomowych, i tak np. z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie ( Akademia Dziedzictwa ) czy z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa Oddział w Częstochowie ( Skarbowość ). 1 Master of Business Administration, MBA (Public Administration). 2 Dz. U. Nr 164, poz ze zm. 2

3 Programy studiów podyplomowych Szacowanie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz Zarządzanie nieruchomościami uwzględniały wymogi, określone w Komunikatach Ministra Infrastruktury 3 z dnia 23 grudnia 2004 r. i w Komunikatach Ministra Budownictwa 4 z dnia 20 czerwca 2007 r. Programy studiów podyplomowych zaliczonych przez Uczelnię do studiów o charakterze kwalifikująco doskonalącym zawierały m.in. zagadnienia objęte egzaminem sprawdzającym kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych W ocenie Izby za dobrą praktykę naleŝy uznać powołanie w KSB koordynatora ds. jakości kształcenia, do którego obowiązków naleŝała przede wszystkim ocena poziomu procesu dydaktycznego studiów podyplomowych organizowanych w Szkole, ocena działalności organizacyjnej studiów podyplomowych oraz przeprowadzanie wśród słuchaczy ankiet oceniających poziom merytoryczny i organizacyjny zajęć. 5. W latach z tytułu prowadzenia studiów podyplomowych Uczelnia osiągnęła łącznie przychody w wysokości ,6 tys. zł, co stanowiło 5,7 % łącznej sumy przychodów z działalności operacyjnej. Koszty z tego tytułu wyniosły w badanym okresie ,2 tys. zł, co stanowiło 3,8 % łącznych kosztów działalności operacyjnej Uczelni. NIK nie wnosi uwag do sposobu ewidencji i rozliczania przez Uczelnię kosztów studiów podyplomowych. Zgodnie z obowiązującymi w Uczelni Zasadami (polityką) rachunkowości koszty, a w tym takŝe koszty studiów podyplomowych, ewidencjonowane były na kontach zespołu 4 (koszty według rodzajów) i na kontach zespołu 5 (koszty według typów działalności). Analityka do konta 500 (koszty bezpośrednie działalności dydaktycznej) była prowadzona w podziale na jednostki organizacyjne, tj. wydziały, katedry, jednostki międzywydziałowe i jednostki pozawydziałowe. Koszty ogólne Uczelni, gromadzone na koncie 551, były rozliczane na poszczególne rodzaje działalności, w tym na studia podyplomowe prowadzone przez Szkoły i na studia podyplomowe prowadzone w katedrach. 3 Komunikaty w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie: pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Dz. Urz. MI z 2004 r. Nr 23, poz. 251), szacowania nieruchomości (Dz. Urz. MI z 2004 r. Nr 23, poz. 253). 4 Komunikaty w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie: pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Dz. Urz. MB z 2007 r. Nr 3, poz. 15), zarządzania nieruchomościami (Dz. Urz. MB z 2007 r. Nr 3, poz. 17), szacowania nieruchomości (Dz. Urz. MB z 2007 r. Nr 3, poz. 16). 5 Dz. U. Nr 120, poz ze zm. 3

4 6. Izba pozytywnie ocenia sposób uregulowania przez Uczelnię zasad ustalania odpłatności za studia podyplomowe oraz sposób określania wysokości tych odpłatności. Rektor w swych zarządzeniach ustalił w roku akademickim 2005/2006 tryb pobierania opłat za uczestnictwo w studiach podyplomowych. W latach akademickich 2006/2007 i 2007/2008 (semestr zimowy) kwestie odpłatności za studia podyplomowe regulowały postanowienia Regulaminu odpłatności związanych z procesem kształcenia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Uchwała Senatu z dnia 24 kwietnia 2006 r.) i Uchwała Senatu w sprawie zasad tworzenia studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz wprowadzenia regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (z dnia 29 maja 2006 r.). Wysokości opłat za poszczególne studia były określane zarządzeniami Rektora w sprawie wysokości opłat związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych i zarządzeniami Rektora powołującymi dane studia, a w przypadku studiów podyplomowych organizowanych we współpracy z innymi podmiotami postanowieniami zawartych w tym zakresie umów. Ponadto na pozytywną ocenę Izby zasługują działania podjęte przez Uczelnię w zakresie ujednolicenia zasad kalkulowania kosztów studiów podyplomowych. W trakcie kontroli NIK, tj. w dniu 14 kwietnia 2008 r., Rektor Uczelni wydał Zarządzenie w sprawie zasad opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad rozliczania, w którym wskazano m.in., Ŝe studia podyplomowe działają na zasadzie samofinansowania, według programu oraz kosztorysu zaakceptowanego przez Radę Wydziału, ich kosztorys wymaga zatwierdzenia przez prorektora właściwego ds. kształcenia oraz uzyskania kontrasygnaty kwestora, kosztorys ma być sporządzany jako składnik projektu studiów podyplomowych oraz po zakończeniu studiów - kosztorys wynikowy. Obowiązek ten nie dotyczy Szkół, które rozliczają się z całokształtu swojej działalności. 7. Izba nie wnosi uwag w zakresie kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia w ramach zbadanych studiów podyplomowych oraz lokalizacji zajęć. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Uczelni zawierały dane dotyczące studiów podyplomowych, a w szczególności informacje o cenie, programie i wykładowcach. 8. Kontrola NIK stwierdziła brak w aktach sześciu studiów podyplomowych organizowanych przez KSB dokumentów potwierdzających posiadanie przez słuchaczy wyŝszego wykształcenia. Dotyczyło to łącznie 13 uczestników studiów podyplomowych 4

5 Zarządzanie nieruchomościami, Rachunkowość i Finanse dla początkujących, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Rachunkowość i Finanse dla zaawansowanych. Dyrektor Szkoły wyjaśnił, Ŝe osoby nie przedkładające dokumentu poświadczającego posiadanie wyŝszego wykształcenia są przyjmowane na studia podyplomowe, jednakŝe mają one obowiązek przedłoŝyć powyŝsze dokumenty pod rygorem nie dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej lub nie wydania dokumentów ukończenia studiów podyplomowych. Izba zwraca jednak uwagę na normę zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym, która stanowi, iŝ studia podyplomowe przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyŝszych. Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego Pan Rektor ma prawo zgłosić do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie umotywowane zastrzeŝenia w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. W związku z odstąpieniem od formułowania wniosków pokontrolnych Delegatura NIK w Krakowie nie oczekuje odpowiedzi na powyŝsze wystąpienie. Otrzymują: 1) Adresat 2) Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK 3) Akta kontroli 5

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej Opole, dnia 26 lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/112 LOP-41005-2-2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Marian Cichosz KGP 4101-05-04/2013 P/13/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/058 realizacja inwestycji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-02-01/2012 P/12/184 Warszawa, dnia 4 stycznia 2013r. Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R - 14/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-4/1/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI Informacja o wynikach kontroli OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH MARZeC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku DO-0130/96/2013 Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku DO-0130/18/2013 Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych Na podstawie art. 66 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym I. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego jest wyłącznym uprawnieniem

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-Pi.431.1.11.2012.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub

Bardziej szczegółowo