UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1

2 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE O STUDIACH 2

3 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia: Wskazanie dziedzin (nauki lub sztuki) i dyscyplin (naukowych lub artystycznych), do których odnoszą się efekty kształcenia: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI STACJONARNE, NIESTACJONARNE MAGISTER NAUKI SPOŁECZNE NAUKI EKONOMICZNE NAUKI O ZARZĄDZANIU 1. Wskazanie związku z misją uczelni i jej strategią rozwoju: Wypracowana i realizowana na kierunku zarządzanie koncepcja kształcenia, zgodna jest z misją i strategią rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także odpowiada strategicznym celom kształcenia Wydziału Ekonomii i Zarządzania, które określono na podstawie rozpoznania potrzeb i możliwości wewnętrznych Wydziału oraz uwarunkowań zewnętrznych. Strategia Rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego została zatwierdzona Uchwałą Senatu nr 67 Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku, w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata Określona w niej misja nadaje kierunek działań realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne i dydaktyczne Uczelni. Daje podstawę do zdefiniowania celów szczegółowych dla poszczególnych podmiotów i struktur, również WEZ. W misji UZ przyjmuje się, że Uczelnia jest integralną częścią regionu. Jej funkcjonowanie zwiększa zasadniczo możliwość rozwoju, daje szansę społeczności lokalnej, przedsiębiorcom, podmiotom społecznym, czy organizacjom pozarządowym na sprostanie wymagającej konkurencji. Określone w misji UZ, a identyfikowane przez WEZ cele, to: wyrównywanie szans regionu i jego mieszkańców w rozwoju, wzmacnianie jego potencjału intelektualnego, gospodarczego i artystycznego poprzez kształcenie najwyższej jakości kadr oraz prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych. Jego zadaniem jest przygotowanie wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami naszego regionu, Polski i zjednoczonej Europy a przez to podwyższanie jakości życia mieszkańców Polski, a w szczególności województwa lubuskiego. Uniwersytet Zielonogórski wspiera rozwój kraju poprzez badania naukowe, doradztwo oraz wzmacnia dobrobyt jego mieszkańców poprzez kształcenie młodzieży z uboższych terenów, która może korzystać z najnowszych zdobyczy nauki, techniki i kultury. Zadaniem uczelni jest przygotowanie wykształconych i świadomych swej roli w Polsce i Europie obywateli. Misją Uniwersytetu Zielonogórskiego jest budowanie pozytywnych relacji z krajowym i światowym środowiskiem naukowym, gospodarczym oraz artystycznym, przez to wpływanie na 3

4 pozytywny wizerunek regionu i Polski. Uniwersytet Zielonogórski jest organizacją niwelującą bariery i uprzedzenia etniczne, religijne, narodowościowe, kulturowe, poglądowe, wynikające z niepełnosprawności oraz wzmacniającą postawy moralne i patriotyczne wśród członków jej społeczności (Strategia Rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego do 2020 roku przyjęta Uchwałą Senatu 19 grudnia 2012). Program nauczania i sposób realizacji kształcenia na kierunku zarządzanie nie tylko odpowiada celom, określonym w misji i strategii UZ i wewnętrznej Wydziału, ale jest gwarantem zwiększenia szans i możliwości absolwentów na rynku pracy. Daje możliwość dostosowania treści i metod dydaktycznych do dynamicznie zmieniających się potrzeb społeczno-gospodarczych. WEZ realizuje strategię odpowiadającą zapotrzebowaniu społecznemu i gospodarczemu regionu. Podkreślona w misji i strategii Wydziału integracja ze środowiskiem gospodarczym i społecznym, pozwala na osiągnięcie efektywności działania i skuteczną reakcję na zapotrzebowanie rynku. Podstawę do tak sformułowanego wniosku stanowić może, utrzymujące się od długiego już czasu, duże zainteresowanie kształceniem na oferowanych na WEZ kierunkach studiów. Śledzenie karier zawodowych wielu absolwentów zarządzanie dowodzi, że wiedza, umiejętności praktyczne, zinternalizowane normy i sposoby funkcjonowania w środowisku społecznym i pracy, zdobyte podczas studiów, pozwalają na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Uznać można, że studenci i absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku zarządzanie, ich wiedza, umiejętności i postawy oraz podejmowane decyzje, mają i będą miały kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju i regionu. Strategia WEZ jest spójna ze strategią Uniwersytetu Zielonogórskiego, a jednocześnie uwzględnia specyfikę studiów realizowanych na Wydziale oraz prowadzonych badań. Strategia Rozwoju Wydziału Ekonomii i Zarządzania, podobnie jak Strategia Rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego, bazuje na postanowieniach procesu bolońskiego, uznając zdefiniowany tam system wartości za właściwy. Dodatkowo w merytoryczny zakres kształcenia na kierunku zarządzanie wpisuje się działalność kół naukowych, wśród których można wyróżnić: - Koło Naukowe Zarządzania (opiekun: prof. UZ dr hab. inż. Karolina Mazur, Zakład Mikroekonomii i Polityki Społecznej); - Koło Naukowe Logistyki (opiekun: prof. UZ dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, Zakład Logistyki); - Koło Naukowe Eko-Zarządzanie (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, opiekun koła: dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko, Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną); - Koło Naukowe Negocjacji i Komunikowania NiK (opiekun: dr inż. Patrycja Łychmus, Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji); - Koło Naukowe Manager (opiekun: dr inż. Wiesław Danielak, Zakład Zarządzania Strategicznego i Marketingu); - Koło Naukowe Zarządzanie Projektami (opiekun: dr Sławomir Kotylak, Zakład Zarządzania Strategicznego i Marketingu); - Koło Naukowe Etycznego Biznesu (opiekun: dr Brygida Cupiał, Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną); 4

5 - Koło Naukowe Coachingu Psychologicznego (opiekun naukowy: prof. UZ dr hab. Tatiana Rongińska, opiekunowie koła: dr Anna Góralewska Słońska, mgr Joanna Kubicka Jakuczyn. - Koło Naukowe Project Management, działa przy Zakładzie Zarządzania Strategicznego i Marketingu, od lutego 2012r. Struktura organizacyjna koła: Mateusz Deroń (prezes), Marek Juckiewicz (wiceprezes), Kacper Damecki (sekretarz), Lech Sawicki (skarbnik). Działalność studentów w kołach naukowych jest szansą na organizację seminariów i spotkań z praktykami życia gospodarczego, a ponadto stwarza platformę do współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami, którzy w przyszłości mogą stać się pracodawcami absolwentów kierunku. Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania są organizowane cykliczne wykłady gościnne. Prelegentami są przedstawiciele praktyki oraz nauki. Uczestnictwo studentów w wykładach jest fakultatywne. Prowadzona na Wydziale tematyk badań własnych i statutowych jest ściśle powiązana z kierunkiem Zarządzanie. Rezultaty badań są prezentowane i upowszechniane w trakcie konferencji i seminariów, w których aktywnie uczestniczą pracownicy Wydziału. Upowszechniane są one również w licznych publikacjach, co pozwala na ich pomnażanie. Na Wydziale dochowuje się wierności tradycji i zwyczajom akademickim, czerpie z nich w sytuacjach nieuregulowanych prawnie, a swoje cele i zadania wypełnia z poszanowaniem ludzkiej godności. Program kształcenia na kierunku zarządzanie realizuje misję kształcenia studentów w oparciu o wiedzę i najnowsze badania w obszarze nauk społecznych. Proces edukacyjny jest organizowany z poszanowaniem zasady spójności kształcenia i badań naukowych oraz prawa studiujących do swobodnego rozwijania ich zamiłowań i indywidualnych uzdolnień, poprzez umożliwienie im kształtowania im swojej ścieżki edukacyjnej, wyboru przedmiotów i uczestniczenie w pracach kół naukowych. Program jest opracowany zgodnie z zaleceniami wynikającymi z udziału Uczelni w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Wydział Ekonomii i Zarządzania jest uczelnią otwartą zarówno na najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne, jak i na zapotrzebowanie społeczne dotyczące usług edukacyjnych realizowanych w duchu służby na rzecz dobra wspólnego z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych młodzieży niepełnosprawnej. Do zadań edukacyjnych Wydziału, obok kształcenia studentów, należy również kształcenie ustawiczne prowadzone zarówno w formie studiów podyplomowych jak i w formie cyklicznych wykładów i seminariów popularyzujących najnowsze osiągnięcia z zakresu zarządzania. Kształcenie kadry naukowej Wydziału odbywa się poprzez stymulowanie aktywności zawodowej i naukowej pracowników, owocujące zdobywaniem kolejnych stopni i tytułów naukowych oraz wzmożoną aktywnością w samodzielnej pracy naukowej. Propagowanie nowych osiągnięć naukowych odbywa się poprzez prowadzenie seminariów naukowych organizację konferencji naukowych jak również publikacje rezultatów badań prowadzonych w ramach prac Wydziału. Wydział Ekonomii i Zarządzania, realizując cele i zadania związane z kształceniem, wychowaniem studentów, pomnażaniem osiągnięć naukowych i promowaniem tychże osiągnięć na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym oraz szeroko pojętej współpracy z 5

6 różnorodnymi instytucjami: naukowymi, kulturalnymi, społecznymi, czy też działającymi w sferze biznesu, koordynuje i bierze udział w projektach naukowo-badawczych. Uniwersytet kieruje się w swojej działalności zasadami zgodnymi z Kartą Uniwersytetów Europejskich. 2. Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez absolwentów: Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i prowadzą do tytułu magistra. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie otrzymujący tytuł magistra, posiada specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk komplementarnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiada specjalistyczną wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz sprawnie formułuje opinie na temat problemów zarządzania. Absolwent posiada umiejętności w zakresie wykorzystywania wiedzy w praktyce: krytycznej analizy, formułowania sądów, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych oraz strategicznych. Jest przygotowany do czynnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym na rynku lokalnym i globalnym. Studia drugiego stopnia przygotowują absolwenta do zajmowania funkcji kierowniczych i eksperckich w gospodarce w kraju i za granicą, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, a także w sektorze finansów, bankowości, ubezpieczeń, konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych sprawnie komunikuje się z otoczeniem. Jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz do kontynuacji kształcenia przez całe życie (stypendia, studia podyplomowe, kursy, staże). Udział pracodawców w kształtowaniu koncepcji kształcenia uwzględniony jest procesie prowadzenia praktyk oraz w kształtowaniu programu specjalności. Student wybiera specjalność, której ukończenie poszerzy jego kompetencje zawodowe: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Absolwent kierunku Zarządzanie specjalność Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-ekonomiczno- społecznych. Posiada umiejętności rozumienia ścisłego opisu zjawisk występujących w organizacjach z otoczeniem, korzystania w praktyce z nowoczesnych metod zarządzania oraz technicznych systemów wspomagania menagera. Absolwent potrafi założyć własny biznes, kierować działalnością przedsiębiorstwa i przeprowadzać analizę efektywności funkcjonowania biznesu. W szczególności posiada umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności. Potrafi gromadzić, przetwarzać, analizować, oceniać oraz komunikować się i przekazywać informacje. Absolwent trafnie formułuje cele i plany działań operacyjnych i strategicznych, sprawnie podejmuje decyzje, pozyskuje i analizuje informacje rynkowe doboru i motywowania pracowników w budowania i utrzymywania relacji z klientem. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). 6

7 Menedżer personalny Specjalność Menedżer Personalny jest propozycją dla tych wszystkich, którzy będą pracować z ludźmi. Student tej specjalności projektuje systemy zarządzania kadrami w organizacjach, a w szczególności potrafi przeprowadzić rekrutację, selekcję i adaptacje pracowników. Samodzielnie projektuje systemy motywacyjne, w tym systemy wynagradzania pracowników, projektuje i wykorzystuje w praktyce organizacji systemy zarządzania szkoleniami, planuje rozwój pracowników i kariery zawodowe, opracowuje i wykorzystuje systemy oceniania pracowników, potrafi stwarzać odpowiednia warunki dla zarządzania wiedzą w organizacjach i buduje organizacje uczące się. Finanse, bankowość i ubezpieczenia we współczesnej gospodarce Absolwent specjalności Finanse, bankowość i ubezpieczenia we współczesnej gospodarce pogłębia wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń gospodarczych oraz zasad funkcjonowania sektora bankowego w Polsce i na świecie. Ponadto posiada wiedzę na temat sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, definiuje rodzaje ryzyka, rozumie zasady funkcjonowania współczesnego systemu bankowego, posiada wiedzę na temat ubezpieczeń jako finansowego instrumentu zarządzania ryzykiem we współczesnej gospodarce, zna zasady i metody prognozowania zjawisk gospodarczych. Absolwent posiada następujące umiejętności: posiada umiejętność sporządzania i czytania sprawozdań finansowych oraz jego analiz, umie wybrać i zastosować metodę wyceny przedsiębiorstwa i zastosować ją do wyceny, potrafi podejmować decyzje dotyczące zarządzania ryzykiem, posiada umiejętność identyfikacji i oceny ryzyka w przedsiębiorstwie, potrafi analizować problemy i zdarzenia w obszarze bankowości operacyjnej, posiada umiejętność wyboru metody prognozowania w zależności od charakteru zjawiska. Zarządzanie logistyczne Specjalność ta przygotuje do pracy w obszarze zarządzania logistycznego oraz zapoznaje z narzędziami informatycznymi niezbędnymi w procesie podejmowania decyzji logistycznych. Przedstawia praktyczne aspekty zarządzania logistycznego usprawniające funkcjonowanie organizacją. Pozwala na poznanie współczesnych trendów rozwojowych oraz roli logistyki na tle innych sfer zarządzania. Program specjalności obejmuje wieloaspektowe problemy m.in. z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw, systemów logistycznych dystrybucji, controllingu logistycznego, automatycznej identyfikacji danych, gospodarki magazynowej i zapasami. W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę z zakresu racjonalnego zarządzania zasobami materialnymi i informacjami z nimi związanymi, w oparciu o praktyczne narzędzia i metody z zakresu rachunku kosztów, zarządzania logistycznego, nowoczesnych systemów informatycznych. Absolwent będzie samodzielnie wykonywać projekty, które dadzą mu możliwość rozwinięcia własnego potencjału intelektualnego. Zdobędzie wiedzę i umiejętności aby zaplanować działalność w zakresie logistyki na każdym szczeblu łańcucha dostaw, procesów wytwórczych i odbioru, od zaopatrzenia w surowce i materiały, przez realizację procesu produkcyjnego aż do dystrybucji do ostatecznego odbiorcy. W trakcie studiów absolwent zdobędzie kompetencje społeczne w zakresie pracy w grupie oraz rozwiązywania problemów gospodarczych. Będzie przygotowany do pełnienia funkcji na stanowisku specjalisty ds. logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstw logistycznych, centrach logistycznych, firmach doradczych, jednostkach administracji publicznej. 7

8 Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych Treści programowe specjalności Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych mają na celu rozwój wiedzy, kreatywności i kompetencji osób poszukujących pracy i zatrudnionych w organizacjach publicznych i społecznych. Stanowią szansę zatrudnienia w tych organizacjach oraz tworzenia własnych lub we współpartnerstwie. Absolwent tej specjalności może realizować różnorodne zadania przypisane do sektora publicznego i społecznego. Jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach pozarządowych, w instytucjach zarządzających finansami publicznymi oraz finansowanych ze środków publicznych. Specjalność przygotowuje absolwentów do podjęcia przedsiębiorczych działań w zakresie samodzielnych firm o profilu społecznym i gospodarczym w oparciu o środki publiczne i unijne. Absolwent specjalności zdobędzie wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie pozyskiwania środków i zarządzania projektami. Pozna zasady funkcjonowania sektora publicznego w paradygmacie zrównoważonego rozwoju i budowania konkurencyjności organizacji. Zdobędzie wiedzę z zakresu funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym w organizacjach. Pozna marketingowe uwarunkowania sukcesu organizacji oraz organizacyjne i prawne uwarunkowania budowania partnerstw: publiczno społecznych i publiczno prywatnych. Zarządzanie projektami Zakres tematyczny specjalności jest zgodny z kluczowymi obszarami wiedzy wiodących na świecie standardów, norm i metodyk zarządzania projektami. W ramach specjalności student nabędzie wiedzę o zarządzaniu projektami małymi, średnimi i dużymi, a także będzie miał możliwość usystematyzowania posiadanych jak i nabycia nowych doświadczeń praktycznych. Po zakończeniu studiów, student rozumie istotę projektu i zarządzania projektem. Zna podstawowe metodyki zarządzania projektami, pojęcia, modele i obszary problemowe oraz procesy zarządzania projektami. Zna i stosuje metody, techniki i narzędzia zarządzania projektem. Jest przygotowany do kierowania projektami małymi i średnimi niezależnie od sektora i branży. Jest przygotowany także do pełnienia roli członka zespołu projektowego w projektach dużych. Potrafi skutecznie komunikować się i funkcjonować w zespole projektowym, rozumiejąc i wcielając się w różne role. Na bazie zdobytej wiedzy i zgromadzonych doświadczeniach jest przygotowany do samodzielnego kształcenia się w zawodzie kierownika projektu, a także zdobywania certyfikatów potwierdzających nabyte kompetencje. 3. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydatów) zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia: Warunkiem podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie jest uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia w obszarze nauk społecznych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ramach Kwalifikacji. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie musi posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. W szczególności powinien posiadać następujące kompetencje: ma podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa, 8

9 posiada umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania w praktyce, analizuje zasoby wewnętrzne przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia, potrafi opracować, wdrożyć i monitorować strategie, dokonuje oceny i formułuje cele dla działań strategicznych w jednostkach administracji publicznej oraz instytucjach non-profit na potrzeby rynku regionalnego, potrafi samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku, posiada umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Kandydat, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia nie uzyskał części w kompetencji, może podjąć studia, jeśli uzupełnienie braków kompetencji może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. 4. Zasady rekrutacji Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które mają tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny, o ile szczegółowe zasady rekrutacji dla kierunku na wydziale nie stanowią inaczej. Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji za przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu i za zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia. Kierunek ukończonych studiów jest zgodny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym). Kierunek ukończonych studiów jest pokrewny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to kierunek ukończonych studiów inny niż wybrany kierunek studiów drugiego stopnia i został określony w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku na wydziale. Za kierunki zgodne uważa się kierunki: zarządzanie oraz zarządzanie i marketing, a za kierunki pokrewne: ekonomia, informatyka i ekonometria, finanse i bankowość, rachunkowość i finanse, logistyka, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji. Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego. Szczegółowe zasady rekrutacji przyjęte uchwałą Senatu UZ na określony rok akademicki są podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Uczelni w zakładce Rekrutacja. II. EFEKTY KSZTAŁCENIA Podstawę prawną do opracowania efektów kształcenia na kierunku zarządzanie, na studiach drugiego stopnia stanowią: 9

10 Rozporządzenie MNiSW z 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dziennik Ustaw Nr 179; Załączniki 1 i 2 do rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 roku, w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Dziennik Ustaw Nr 253; 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kod efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 Efekty kształcenia Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie absolwent: WIEDZA Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk o zarządzaniu, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystuje wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla zarządzania Identyfikuje i wyjaśnia w świetle współczesnych ujęć teoretycznych ekonomiczne i zarządcze skutki różnic kulturowych w skali organizacji i regionów Zna współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między systemami gospodarczymi i przedsiębiorstwami Zna w sposób pogłębiony metody i techniki pozyskiwania danych oraz modelowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości Student zna zasady, które należy uwzględnić w negocjacjach. Charakteryzuje różne style negocjacji Zna wybrane problemy współczesnej gospodarki i biznesu w świetle dorobku i poglądów autorytetów z ekonomii i zarządzania Student identyfikuje i nazywa czynniki wewnętrzne i zewnętrzne warunkujące zachowanie człowieka w organizacji. Objaśnia zależność między uwarunkowaniami osobowościowymi, a funkcjonowaniem jednostki w środowisku pracy Wyjaśnia istotę i dynamikę współczesnych systemów gospodarczych i politycznych oraz ich współzależności, integrując wiedzę z ekonomii i zarządzania w obszarze studiów społecznych Zna znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu i wskazuje na jej przejawy w praktyce Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Odniesienie do efektów obszarowych S2A_W01 S2A_W11 S2A_W01 S2A_W03 S2A_W02 S2A_W03 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W01 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W01 S2A_W02 S2A_W03 S2A_W11 10

11 K_W12 Zna aspekty prawne funkcjonowania organizacji na rynku krajowym i międzynarodowym SA2_W07 K_W13 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu określonej specjalności SA2_W07 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 UMIEJĘTNOŚCI Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych i ekonomicznych w obszarze zjawisk i procesów zachodzących na rynku, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów zarządzania Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów organizacyjnych Stosuje w pracy lub nauce wiedzę z określonego obszaru nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych (w powiązaniu ze specjalnością) Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień z zakresu zarządzania z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku zarządzania, jak i innych dyscyplin naukowych Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, stosuje argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi Sprawnie posługuje się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych Generuje oryginalne rozwiązania złożonych problemów zarządzania i prognozuje przebieg ich rozwiązywania oraz przewiduje skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych Samodzielnie podejmuje działalność gospodarczą i doradczą w zakresie tworzenia nowych podmiotów Uczestniczy w procesach podejmowania decyzji strategicznych oraz proponuje procedury rozstrzygnięcia z wykorzystaniem zaawansowanych metod, koncepcji i narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji Posługuje się przepisami prawa krajowego oraz europejskiego w zakresie działalności gospodarczej w celu uzasadniania konkretnych działań i decyzji S2A_U01 S2A_U02 S2A_U06 S2A_U10 S2A_U09 S2A_U10 S2A_U02 S2A_U03 S2A_U05 S2A_U06 S2A_U04 S2A_U07 S2A_U06 S2A_U10 S2A_U04 S2A_U07 S2A_U05 K_U11 Projektuje zmiany w organizacji i zarządza zmianami S2A_U06 K_U12 Dobiera i zarządza zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich S2A_U06 S2A_U10 11

12 K_U13 K_U14 Interpretuje wybrane problemy współczesnej gospodarki i biznesu w świetle dorobku i poglądów autorytetów ekonomii i zarządzania Wykorzystuje specjalistyczną wiedzę do organizowania działań związanych z wybraną specjalnością S2A_U09 S2A_U06 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08 K_K09 KOMPETENCJE SPOŁECZNE Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie zarządzania; angażuje się we współpracę; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce kierowniczej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych Jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i w organizacjach Jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów Jest gotowy do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów integracyjnych w Europie i globalizacji w świecie Jest przygotowany do samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem różnorodnych i trudno dostępnych źródeł informacji S2A_K01 S2A_K01 S2A_K04 S2A_K04 S2A_K05 S2A_K04 S2A_K05 S2A_K07 S2A_K02 S2A_K03 S2A_K01 S2A_K05 S2A_K05 K_K10 Przestrzega i propaguje etyczne postawy w pracy S2A_K06 K_K11 Jest przygotowany podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach kryzysowych S2A_K06 S2A_K01 12

13 2. Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia z komentarzami Efekty kształcenia studiów drugiego stopnia dla kierunku Zarządzanie pokrywają w 100% efektów wzorcowych dla tego kierunku. 13

14 III. PROGRAM STUDIÓW 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 ECTS. 2. Liczba semestrów: Opis poszczególnych modułów kształcenia Program studiów uwzględnia wszystkie moduły przedmiotów gwarantujące osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Kierunkowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych realizowane są przez następujące moduły przedmiotów: moduł podstawowy, wybieralny, wybieralny specjalnościowy, dyplomowy i zajęć ogólnouczelnianych. Kierunkowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na studiach drugiego stopnia realizowane są przez następujące moduły przedmiotów: moduł podstawowy, wybieralny, wybieralny specjalnościowy, dyplomowy i zajęć ogólnouczelnianych. 1. Moduł podstawowy obowiązkowy dla wszystkich studentów. Moduł podstawowy obejmuje: 15 przedmiotów, w ramach, których realizowane jest 450 godzin, za które student może uzyskać 53 punkty ECTS. Moduł podstawowy obejmuje przedmioty podstawowe dla kierunku zarządzanie, w tym także przedmioty obejmujące zagadnienia z dyscyplin uzupełniających, takich jak ekonomia, prawo, psychologia, socjologia, statystyka matematyczna oraz rachunkowość. 2. Moduł wybieralny. Moduł wybieralny obejmujący 10 przedmiotów do wyboru. W ramach przedmiotów wybieralnych student realizuje 150 godzin, za które może uzyskać 15 punktów ECTS. Efekty kształcenia w tym module umożliwiają studentowi rozszerzenie wiedzy z modułu podstawowego w obszarach szczególnie interesujących studenta. 3. Moduł wybieralny specjalnościowy. Moduł wybieralny - specjalnościowy oferuje studentom 9-13 przedmiotów w ramach wybranej przez studenta specjalności, za które student może uzyskać 18 punktów ECTS. Na studiach drugiego stopnia student wybiera jedną z pięciu specjalności. Celem wprowadzenia modułu specjalnościowego jest umożliwienie studentom uzyskania efektów kształcenia w obszarze wybranych subdyscyplin zarządzania. 4. Moduł dyplomowy (magisterski). Moduł dyplomowy (magisterski) student realizuje przez cztery semestry studiów. Moduł ten obejmuje 30 godzin proseminarium i 180 godzin seminarium na studiach stacjonarnych oraz 27 godzin proseminarium i 171 godzin seminarium na studiach niestacjonarnych, za które student może uzyskać 32 punkty ECTS. W zakresie modułu dyplomowego student przygotowuje pracę dyplomową. Student może wybierać prowadzącego seminarium dyplomowe (magisterskie) spośród grona pracowników wskazanych przez Radę Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Student decydując się na wybór prowadzącego seminarium opiera 14

15 się na zainteresowaniach naukowych prowadzących seminaria. Praca dyplomowa powinna stanowić samodzielną pracę studenta, kończącą cykl dydaktyczny. 5. Moduł zajęć ogólnouczelnianych. W module zajęć ogólnouczelnianych student realizuje minimum 2 punkty ECTS na dowolnie wybranych zajęciach ogólnouczelnianych. Student ma możliwość skorzystania z oferty przygotowanej w ramach macierzystego wydziału lub innych wydziałów, na dowolnie wybranym kierunku studiów. Pełny opis przedmiotów wchodzących w skład modułów Katalog przedmiotów dla kierunku Zarządzanie, studia drugiego stopnia stanowi część II.B niniejszego dokumentu. 4. Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia, form zajęć i sprawdzianów. Przedmioty realizowane w programie studiów magisterskich mogą kończyć się egzaminem, zaliczeniem z oceną lub zaliczeniem bez oceny w zależności od formy zajęć. Tryb, zasady zaliczania, egzaminowania oraz odwołania od oceny proponowanej przez prowadzącego zajęcia określa Regulamin Studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zgodnie z Regulaminem Studiów ( 26) na Uniwersytecie Zielonogórskim stosuje się następującą skalę ocen: celujący (5.0), bardzo dobry (5.0), dobry plus (4.5), dobry (4.0), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3.0), niedostateczny (2.0). Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia studentów odnosi się do konkretnych form zajęć. Egzaminy i kolokwia zaliczeniowe mogą odbywać się w formie ustnej bądź pisemnej (forma pisemna może przyjmować postać sprawdzianu wiedzy opisowego lub testu z wiedzy jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru). Szczegółowy opis metod weryfikowania efektów kształcenia dla konkretnych form zajęć jest wskazany w ich opisie, warto zaznaczyć, że student podlega ocenie i weryfikacji efektów kształcenia przez cały czas trwania nauki. Studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku zarządzanie kończą się napisaniem przez studenta pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz egzaminem dyplomowym. Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy stanowią sprawdzian osiągnięcia przez studenta wszystkich zakładanych efektów kształcenia. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych planem studiów oraz przygotowanie pracy dyplomowej. Praca dyplomowa powinna mieć charakter badawczy, projektowy lub biznes planu. Przygotowanie pracy dyplomowej powinno ukształtować umiejętności dyplomanta w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych np.: poszukiwania materiałów źródłowych w istniejących opracowaniach, diagnozowania i oceny problemu w badanej organizacji, identyfikacji i analizowania zachodzących zjawisk społeczno-ekonomicznych, prawno-organizacyjnych i ekologicznych, stosowania warsztatu badawczego, prowadzenia logicznego toku wywodów oraz posługiwania się precyzyjnym językiem. Praca dyplomowa powinna spełniać wymagania formalne w zakresie: samodzielnego wykonania przez studenta pod kierunkiem promotora. Powinna zawierać tłumaczenie: strony tytułowej na język angielski. Praca dyplomowa podlega recenzji przez promotora i recenzenta. Dziekan wyznacza termin egzaminu dyplomowego, jeżeli dostarczone zostały: pozytywne recenzje promotora i recenzenta, zdjęcia oraz wymagane dokumenty zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego. W przypadku istotnej rozbieżności w ocenie pracy lub negatywnej oceny recenzenta, Dziekan wyznacza dodatkowego 15

16 recenzenta. Jeśli ocena drugiego recenzenta jest również negatywna, to student jest kierowany na powtarzanie semestru. Negatywnie oceniona praca dyplomowa nie może być przedstawiona ponownie. Komisja egzaminu dyplomowego składa się z: przewodniczącego komisji nauczyciela akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, członków komisji w tym promotora, recenzenta pracy dyplomowej oraz innych osób powołanych przez Dziekana Wydziału. W trakcie egzaminu dyplomowego (magisterskiego) dyplomant: odpowiada, na co najmniej dwa pytania wybrane losowo z zestawu zagadnień obowiązujących w danym roku akademickim na prowadzonym kierunku, dokonuje prezentacji pracy dyplomowej a także odpowiada na pytania zadane przez promotora lub recenzenta. Zestaw zagadnień, z którego dyplomant losuje dwa, powinien być podany do wiadomości studentów na wydziałowej tablicy ogłoszeń oraz wydziałowej stronie internetowej na miesiąc przed terminem egzaminu dyplomowego. 5. Matryca efektów kształcenia Z uwagi na rozmiar dokumentu, matrycę efektów kształcenia zamieszczono w załączniku. 6. Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia, form zajęć i sprawdzianów. Wydział Ekonomii i Zarządzania stosuje różnorodne sposoby weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Przedmioty realizowane w programie studiów drugiego stopnia mogą kończyć się egzaminem, zaliczeniem z oceną lub zaliczeniem bez oceny w zależności od formy zajęć. Tryb, zasady zaliczania, egzaminowania oraz odwołania od oceny proponowanej przez prowadzącego zajęcia określa Regulamin Studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zgodnie z Regulaminem Studiów ( 26) na Uniwersytecie Zielonogórskim stosuje się następującą skalę ocen: celujący (5.0), bardzo dobry (5.0), dobry plus (4.5), dobry (4.0), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3.0), niedostateczny (2.0). Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia studentów odnosi się do konkretnych form zajęć. Egzaminy i kolokwia zaliczeniowe mogą odbywać się w formie ustnej bądź pisemnej (forma pisemna może przyjmować postać sprawdzianu wiedzy opisowego lub testu z wiedzy jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru). Szczegółowy opis metod weryfikowania efektów kształcenia dla konkretnych form zajęć jest wskazany w ich opisie. Studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku zarządzanie kończą się napisaniem przez studenta pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz egzaminem dyplomowym. Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy stanowią sprawdzian osiągnięcia przez studenta wszystkich zakładanych efektów kształcenia. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych planem studiów oraz przygotowanie pracy dyplomowej. Praca dyplomowa powinna mieć charakter badawczy, projektowy lub biznes planu. Przygotowanie pracy dyplomowej powinno ukształtować umiejętności dyplomanta w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych np.: poszukiwania materiałów źródłowych w istniejących opracowaniach, diagnozowania i oceny problemu w badanej organizacji, identyfikacji i analizowania zachodzących zjawisk społeczno-ekonomicznych, prawno-organizacyjnych i ekologicznych, stosowania warsztatu badawczego, prowadzenia logicznego toku wywodów oraz posługiwania się precyzyjnym językiem. 16

17 Praca dyplomowa powinna spełniać wymagania formalne w zakresie: samodzielnego wykonania przez studenta pod kierunkiem promotora. Powinna zawierać tłumaczenie: strony tytułowej na język angielski oraz spisu treści i streszczenia na wybrany język obcy spośród: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego. Praca dyplomowa jest oceniana przez promotora i recenzenta. Dziekan wyznacza termin egzaminu dyplomowego, jeżeli dostarczone zostały: pozytywne recenzje promotora i recenzenta, zdjęcia oraz wymagane dokumenty zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego. W przypadku istotnej rozbieżności w ocenie pracy lub negatywnej oceny recenzenta, Dziekan wyznacza dodatkowego recenzenta. Jeśli ocena drugiego recenzenta jest również negatywna, to student jest kierowany na powtarzanie semestru. Negatywnie oceniona praca dyplomowa nie może być przedstawiona ponownie. Komisja egzaminu dyplomowego składa się z: przewodniczącego komisji, członków komisji w tym promotora, recenzenta pracy dyplomowej oraz innych osób powołanych przez Dziekana Wydziału. W trakcie egzaminu dyplomowego (magisterskiego) dyplomant: odpowiada na co najmniej dwa pytania wybrane losowo z zestawu zagadnień obowiązujących w danym roku akademickim na prowadzonym kierunku, dokonuje prezentacji pracy dyplomowej a także odpowiada na pytania zadane przez promotora lub recenzenta. Zestaw zagadnień, z którego dyplomant losuje dwa, powinien być podany do wiadomości studentów na wydziałowej tablicy ogłoszeń oraz wydziałowej stronie internetowej na miesiąc przed terminem egzaminu dyplomowego. IV. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW 1. Minimum kadrowe (z określonymi przyporządkowaniami poszczególnych osób do dyscyplin naukowych lub artystycznych i obszarów kształcenia oraz w przypadku studiów o profilu praktycznymopisem doświadczeń zawodowych). Minimum kadrowe dla kierunku studiów zarządzanie Lp. Nazwisko i imię Tytuł/stopień naukowy Graczyk Magdalena Kluge Paul Dieter Saniuk Sebastian Stankiewicz Janina Witkowski Krzysztof Eulalia Skawińska Mazur Karolina prof. dr hab. inż. dr hab. dr hab. inż. prof. dr hab. inż. dr hab. inż. prof. dr hab. dr hab. inż. Dziedzina/dyscyplina nauki nauk technicznych, w zakresie inżynierii i zarządzania środowiskiem nauki ekonomiczne w zakresie ekonomii nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, nauk technicznych w zakresie inżynierii produkcji nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, nauk technicznych w zakresie inżynierii produkcji ekonomia środowiskowa, mikroekonomia nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu 17

18 8 Michal Balog dr hab. nauki techniczne 9 nauki ekonomiczne w zakresie Świadek Arkadiusz dr hab. ekonomii 10 Straka Martin dr hab. nauki techniczne 11 Zellmer Gernot dr hab. nauki ekonomiczne 12 nauki ekonomiczne w zakresie Skalik Jan prof. dr hab. ekonomii 13 Krawczyk Stanisław prof. dr hab. nauki ekonomiczne Bortnowska Hanna Danielak Wiesław Jedrzejczak-Gas Janina Kułyk Piotr Łychmus Patrycja Michałowska Mariola Moczulska Marta Relich Marcin Seiler Bartosz Szudra Paweł Śnihur Janusz Stankiewicz Dariusz Wysocki Robert Ważna Lilianna dr inż. dr inż. dr dr inż. dr inż. dr inż. dr dr inż. dr dr dr dr dr dr nauki ekonomiczne w zakresie nauk o zarządzania nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu nauki ekonomiczne w zakresie ekonomii nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii nauki ekonomiczne w zakresie nauk o zarządzaniu nauki ekonomiczne w zakresie nauk o zarządzaniu nauki ekonomiczne w zakresie nauki o zarządzaniu nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii i makroekonomii nauki ekonomiczne w zakresie nauk o zarządzaniu nauki ekonomiczne w zakresie nauk o zarządzaniu nauki ekonomiczne w zakresie nauk o zarządzaniu 2. Proporcja liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do liczby studiujących Współczynnik wg rozporządzenia 1 1:160 Liczba studentów studiów stacjonarnych Stosunek liczby nauczycieli akademickich, stanowiących minimum kadrowe dla danego kierunku studiów, do liczby studentów na tym kierunku nie może być mniejszy niż: 1:160 dla kierunków studiów w obszarze nauk społecznych (Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenie studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, Dz. U. Nr 243, Poz. 1445). 18

19 Liczba studentów studiów niestacjonarnych 252 Liczba nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum na kierunku zarządzanie (studia 2. Stopnia) 27 Proporcja 615/27=1:20 3. WYJAŚNIENIA I UZASADNIENIA 1. Sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych W ramach międzynarodowej współpracy (w ramach programu Erasmus) Wydział Ekonomii i Zarządzania współpracuje z jednostkami zagranicznymi takimi jak: Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus Senftenberg (Niemcy), Uniwersytet w Kaiserslautern (Niemcy), Hochschule Wismar (Niemcy), Instituto Politecnico de Lisboa (Portugalia), Slovenska Technicka Univerzita v Bratislave (Słowacja), Technicka Univerzita v Kosicach (Słowacja), Yasar Universitesi (Turcja), Yalova Üniversitesi(Turcja), University of Pisa (Włochy) Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilznie (Czechy). 2. Sposób uwzględniania wyników monitorowania karier absolwentów Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego realizuje program Absolwent Extra, którego celem jest promocja najlepszych absolwentów UZ oraz stanowi zalążek bazy danych dla pracodawców poszukujących najlepszych pracowników do swoich firm. Aktualnie Biuro Karier UZ przygotowuje kompleksowy uczelniany projekt monitorowania karier absolwentów i uwzględniania rezultatów w doskonaleniu jakości kształcenia na wszystkich wydziałach. Na wydziale Ekonomii i Zarządzania funkcjonuje Ankieta Absolwenta dostępna na stronie wydziału 3. Udokumentowania dla studiów stacjonarnych że co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie (studia drugiego stopnia) obejmują łącznie 1095 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni z udziałem prowadzącego zajęcia. Liczba punktów ECTS uzyskanych w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego wynosi 70. Na studiach niestacjonarnych studenci realizują 60% godzin zajęć przewidzianych na studiach stacjonarnych. Na obu formach studiów studenci korzystają z konsultacji z prowadzącym zajęcia. Informacja o godzinach konsultacji jest dostępna w zwyczajowo przyjętym miejscu (drzwi gabinetów) oraz na stronie internetowej wydziału. Dokumentami świadczącymi o tym, że połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich są przede wszystkim plany zajęć generowane przy pomocy oprogramowania dziekanat, system posiada możliwość wygenerowania rejestru odbytych zajęć w przyporządkowanych dla nich salach oraz wymagane obowiązkowo listy obecności studentów. 19

20 4. Udokumentowanie, ze program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% ECTS Program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze większym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie. Moduł wybieralny obejmuje 15 punktów ECTS, co stanowi 12% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji. Wybrany przedmiot ogólnouczelniany obejmuje 2 punkty ECTS (1%). Moduł wybieralny specjalnościowy obejmuje 18 punktów ECTS, co stanowi 15% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji. Ponadto moduł dyplomowy zawiera 32 punkty ECTS, tj. 26,6%. 5. Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi (np. lista osób spoza wydziału biorących udział w pracach programowych lub konsultujących program kształcenia) W procesie kształtowania i aktualizacji koncepcji kształcenia na kierunku zarządzanie uczestniczyli zarówno interesariusze wewnętrzni, jak i zewnętrzni. Wydział Ekonomii i Zarządzania ma sprecyzowaną listę głównych interesariuszy. Interesariuszami zewnętrznymi są m.in. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze, Urząd Miasta w Zielone Górze, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Zielonej Górze, SAS Sp. z o. o., SEVEN sp. z o. o. w Zielonej Górze, Perceptus sp. z o. o. w Zielonej Górze, Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej. Do interesariuszy wewnętrznych należą studenci i pracownicy, natomiast wśród interesariuszy zewnętrznych są przedstawiciele rynku pracy, samorządu terytorialnego, stowarzyszeń zawodowych i absolwenci kierunków ekonomia. Wykaz interesariuszy zewnętrznych, w tym instytucjonalnych, ustala Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia. Przedstawiciele praktyki uczestniczą w przygotowaniu programów kształcenia, proponują nowe formy oferty edukacyjnej oraz prowadzą zajęcia dydaktyczne na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. W roku akademickim 2013/14 zaplanowano powołanie Wydziałowej Rady Konsultacyjnej ds. Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym. Rada pełnić będzie rolę gremium opiniodawczo-konsultacyjnego i uczestniczyć będzie w procesie doskonalenia programu studiów, corocznie formułując swoje wnioski odnośnie wymaganych przez pracodawców kompetencji, wiedzy i umiejętności absolwentów kierunku zarządzanie. Wnioski te będą uwzględniane przy projektowaniu zmian w programie studiów czy określaniu tematyki prac dyplomowych. 20

21 PLANY STUDIÓW STACJONARNYCH Z PODZIAŁEM NA SPECJALNOŚCI 21

22 22

23 23

24 Grupa przedmiotów ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS Uniwersytet Zielonogórski Uchwała Rady Wydziału z dn Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów: Zarządzanie Plan studiów stacjonarnych II stopnia (2-letnich) Nazwa przedmiotów 2013/ /2015 Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 w ćw l/p E w ćw l/p E w ćw l/p E w ćw l/p E Ogółem w ćw l/p E PP Makroekonomia PK Rachunkow ość zarządcza PK Przedsiębiorczość PP Etyka w zarządzaniu PK Logistyka PW Wykład monograficzny PW Organizacja systemów produkcyjnych PP Statystyka matematyczna PP Zarządzanie strategiczne PW Negocjacje w biznesie/ Team building PK Psychologia zarządzania PW Zarządzanie w iedzą PW Przedmiot ogólnouczelniany PK Koncepcje zarządzania PW Strategie marketingow e na rynku międzynarodow ym/ Public relations PP Praw o cyw ilne PW Analiza rynku PW Przedmiot fakultatyw ny PK Badania operacyjne PK Zarządzanie procesami zmian PW Wspomaganie procesów decyzyjnych/ Operacje połączone PW Zarządzanie w ielokulturow ością/ Polityka gospodarcza Specjalność: Menadżer personalny PW Proseminarium PW Seminarium PW Wspóczesny menadżer personalny, sylw etka, funkcje PW Wykład monograficzny specjalnościow y PW Profesjonalizacja doboru pracow ników PW Współczesne metody doskonalenia pracow ników PW System motyw ow ania w organizacji PW Praw o pracy PW Budow anie relacji poprzez komunikow anie się PW Polityka oceniania pracow ników PW Rynek pracy z perspektyw y przedsiębiorcy Praca dyplomow a Suma całkow ita Razem liczba godzin Liczba godzin w tygodniu PP - Przedmioty z zakresu treści podstawowych wskazane przez minima i standardy kształcenia PK - Przedmioty z zakresu treści kierunkowych wskazane przez minima i standardy kształcenia PW - Przedmioty wybieralne 24

25 25

26 Grupa przedmiotów ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS Uniwersytet Zielonogórski Uchwała Rady Wydziału z dn Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów: Zarządzanie Plan studiów stacjonarnych II stopnia (2-letnich) Nazwa przedmiotów 2013/ /2015 Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 w ćw l/p E w ćw l/p E w ćw l/p E w ćw l/p E Ogółem w ćw l/p E PP Makroekonomia PK Rachunkow ość zarządcza PK Przedsiębiorczość PP Etyka w zarządzaniu PK Logistyka PW Wkład monograficzny PW Organizacja systemów produkcyjnych PP Statystyka matematyczna PP Zarządzanie strategiczne PW Negocjacje w biznesie/ Team building PK Psychologia zarządzania PW Zarządzanie w iedzą PW Przedmiot ogólnouczelniany PK Koncepcja zarządzania PW Strategie marketingow e na rynku międzynarodow ym/ Public relations PP Praw o cyw ilne PW Analiza rynku PW Przedmiot fakultatyw ny PK Badania operacyjne PK Zarządzanie procesami zmian PW Wspomaganie procesów decyzyjnych/ Operacje połączone PW Zarządzanie w ielokulturow ością/ Polityka gospodarcza Specjalność: Zarządzanie projektami PW Proseminarium PW Seminarium PW Wykład monograficzny specjalnościow y PW Zarządzanie integracją projektu (PM cycle & integration) PW Zarządzanie zakresem, czasem i kosztami (scope, time & cost) PW Narzędzia IT w zarządzaniu projektem (MS Project & p2w are planner suite) PW Zarządzanie jakością i miarami w projekcie (quality & metrics & KPI's) PW Zarządzanie zespołem projektow ym (human resource) PW Procesy w ytw órcze i logistyczne w projekcie PW Zarządzanie komunikacją i interesariuszami (communications & stakeholders) PW Zarządzanie ryzykiem i zmianami w projekcie (risk and change) Praca dyplomow a Suma całkow ita Razem liczba godzin Liczba godzin w tygodniu PP - Przedmioty z zakresu treści podstawowych wskazane przez minima i standardy kształcenia PK - Przedmioty z zakresu treści kierunkowych wskazane przez minima i standardy kształcenia PW - Przedmioty wybieralne 26

27 27

28 PLANY STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Z PODZIAŁEM NA SPECJALNOŚCI 28

29 29

30 30

31 Grupa przedmiotów ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS Uniwersytet Zielonogórski Uchwała Rady Wydziału z dn Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów: Zarządzanie Plan studiów niestacjonarnych II stopnia (2-letnich) Nazwa przedmiotów 2013/ /2015 Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 w ćw l/p E w ćw l/p E w ćw l/p E w ćw l/p E Ogółem w ćw l/p E PP Makroekonomia PK Rachunkow ość zarządcza PK Przedsiębiorczość PP Etyka w zarządzaniu PK Logistyka PK Wykład monograficzny PK Organizacja systemów produkcyjnych PP Statystyka matematyczna PP Zarządzanie strategiczne PK Negocjacje w biznesie/ Team building PK Psychologia zarządzania PW Zarządzanie w iedzą PW Przedmiot ogólnouczelniany PK Koncepcje zarządzania PW Strategie marketingow e na rynku międzynarodow ym/ Public relations PP Praw o cyw ilne PW Analiza rynku PW Przedmiot fakultatyw ny PK Badania operacyjne PK Zarządzanie procesami zmian PK Wspomaganie procesów decyzyjnych/ Operacje połączone PW Zarządzanie w ielokulturow ością/ Polityka gospodarcza PW Proseminarium PW Seminarium PW Wykład monograficzny specjalnościow y PW Wspóczesny menadżer personalny, sylw etka, funkcje PW Profesjonalizacja doboru pracow ników PW Współczesne metody doskonalenia pracow ników PW System motyw ow ania w organizacji PW Praw o pracy PW Budow anie relacji poprzez komunikow anie się PW Polityka oceniania pracow ników PW Rynek pracy z perspektyw y przedsiębiorcy Praca magisterska Suma całkow ita Specjalność: Menadżer personalny Razem liczba godzin Liczba godzin w tygodniu PP - Przedmioty z zakresu treści podstawowych wskazane przez minima i standardy kształcenia PK - Przedmioty z zakresu treści kierunkowych wskazane przez minima i standardy kształcenia PW - Przedmioty wybieralne 31

32 32

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Po ukończeniu studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2012/2013 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych

Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra..

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie POZIOM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla Podyplomowych Studiów Menedżerskich prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 4 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom Profil Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego Liczba semestrów 6 Obszary

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Menedżer sportu i turystyki Nazwa studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia. Menedżer sportu i turystyki Nazwa studiów podyplomowych Załącznik Nr 1 do uchwały Nr AR001-5-X/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 października 2013 roku Opis efektów kształcenia Menedżer sportu i turystyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna Załącznik 3 do Uchwały Nr 496 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE O MODULE. Status: obowiązkowy. Całkowita liczba godzin pracy własnej studenta: Do KOORDYNATOR MODUŁU

1. INFORMACJE OGÓLNE O MODULE. Status: obowiązkowy. Całkowita liczba godzin pracy własnej studenta: Do KOORDYNATOR MODUŁU 1. INFORMACJE OGÓLNE O MODULE Nazwa (tytuł) modułu: Metodologiczny zaawansowany Kierunek studiów: Psychologia Specjalność/specjalizacja (jeśli dotyczy): Poziom studiów: I, II, studia jednolite magisterskie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Lp. K_W01 K_W02 K_W06 K_W08 K_W09 Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych zna terminologię używaną w pedagogice a w szczególności w oraz jej zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03 Załącznik nr 3 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH Nazwa

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE Studia I stopnia Obszar nauk: nauki społeczne Profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW Załącznik nr 2 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość Załącznik do uchwały nr 550 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Mechanicznym OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/210/14/15 WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA 1 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku studiów i kod

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku studiów i kod Załącznik do Uchwały nr 126/2011Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011r 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów dla programu. Nazwa kierunku studiów i kod Fizyka programu wg USOS WMP-FI-3 Poziom Studia trzeciego

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Informatyka i Ekonometria POZIOM

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o utworzenie nowej specjalności. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń

Wniosek o utworzenie nowej specjalności. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Wniosek o utworzenie nowej specjalności na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń 1. Proponowana specjalność w ramach prowadzonego kierunku studiów: Finanse i prawo zatrudnienia w biznesie 2. Prowadzony kierunek

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 16 listopada 2011 r. Nr 9 Poz. 204 ZARZĄDZENIE NR 44 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I. Efekty kształcenia 1. Ogólne efekty kształcenia - absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWETA: Absolwent ma WIEDZĘ: dotyczącą

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo