Badanie internetowej aktywności informacyjnej w wybranych rodzajach biznesu internetowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie internetowej aktywności informacyjnej w wybranych rodzajach biznesu internetowego"

Transkrypt

1 Raport z badań Badanie internetowej aktywności informacyjnej w wybranych rodzajach biznesu internetowego Autor: Marcin Krzesaj Badanie zrealizowano ze środków na naukę w latach jako projekt badawczy promotorski nr NN pt.: Wpływ internetowej aktywności informacyjnej na konkurencyjność w wybranych rodzajach biznesu internetowego pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Adama Czerwińskiego. OPOLE, 2011 r.

2 Spis treści Wstęp... 3 Cel i zakres badania internetowej aktywności informacyjnej... 3 Metodyka badań... 5 Charakterystyka próby badawczej... 6 Charakterystyka zmiennych wpływających na pozyskiwanie i przekazywanie informacji Podsumowanie Spis rysunków Rysunek 1. Procentowy udział przedsiębiorstw o różnym okresie prowadzenia działalności w badanej próbie, n= Rysunek 2. Procentowy udział przedsiębiorstw pod względem wielkości, n= Rysunek 3. Procentowy udział przedsiębiorstw pod względem wielkości prowadzących: a) działalność gospodarczą wyłącznie w Internecie; b) działalność tradycyjną oraz w Internecie... 8 Rysunek 4. Główne grupy, do których kierowały oferty badane przedsiębiorstwa, n=185 (przedsiębiorstwa wybierały maksymalnie 2 odpowiedzi)... 9 Rysunek 5. Liczebność przedsiębiorstw w grupach realizujących poszczególne modele biznesu internetowego, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) Rysunek 6. Ranking funkcji witryny w przedsiębiorstwie, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) Rysunek 7. Ranking metod promocji witryny WWW, n=185 (pytanie wielokrotnego wyboru) Rysunek 8. Ranking systemów informatycznych wykorzystywanych w badanych przedsiębiorstwach, n=185 (pytanie wielokrotnego wyboru) Rysunek 9. Ranking stopnia wykorzystania działań służących do pozyskiwania informacji z wtórnych źródeł informacji, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) Rysunek 10. Ranking stopnia wykorzystania metod do bezpośredniego zbierania informacji z pierwotnych źródeł informacji, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) Rysunek 11. Ranking stopnia wykorzystania badań marketingowych w badanych przedsiębiorstwach, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) Rysunek 12. Ranking stopnia wykorzystania usług internetowych w działalności przedsiębiorstwa, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) Rysunek 13. Ranking natężenia przepływu informacji z wykorzystaniem usług internetowych stosowanych w działalności przedsiębiorstw, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) Rysunek 14. Ranking stopnia wykorzystania narzędzi służących do wyszukiwania informacji w Internecie, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) Rysunek 15. Ranking poziomu udostępnianych informacji na witrynie internetowej przedsiębiorstw, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) Rysunek 16. Ranking rodzajów pozyskiwanych informacji z witryn konkurentów, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) Rysunek 17. Ranking stopnia wykorzystania narzędzi i technologii ochrony danych, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) Rysunek 18. Ranking stopnia wykorzystania działań/form promocji w badanych przedsiębiorstwach, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) Rysunek 19. Ranking wysokości kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwa, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) Rysunek 20. Metody stosowane w celu zatrzymania klienta i/lub partnerów, n=185 (pytanie wielokrotnego wyboru)

3 Wstęp Żyjemy w czasach, w których obserwujemy ciągły przyrost ilości informacji w różnych obszarach działalności człowieka poczynając od życia prywatnego, poprzez pracę, kulturę, a na gospodarce kończąc. Raport firmy IDC (ang. International Data Corporation) pt. The Diverse and Exploding Digital Universe: An Updated Forecast of Worldwide Information Growth Through 2011 prezentuje badania ilości i zróżnicowania informacji cyfrowej tworzonej oraz kopiowanej na całym świecie. Według autorów tego raportu cyfrowy wszechświat w 2007 roku miał wielkość 281 EB (eksabajtów trylion bajtów) 1. Już tylko połowa informacji we wszechświecie cyfrowym wiąże się z indywidualnymi działaniami człowieka, np.: wykonywanie rozmów cyfrowych, wysyłanie poczty elektronicznej. Drugą połowę stanowi tzw. cień cyfrowy, czyli są to informacje generowane pasywnie przez człowieka w trakcie tworzenia informacji cyfrowej. Do tego rodzaju informacji pozostawionych przez użytkowników Internetu należą, np.: informacje w postaci historii przeglądanych stron WWW, informacje zawarte w historii zakupów w sklepach internetowych, czy zapytania w wyszukiwarkach internetowych. Rośnie znaczenie Internetu, który określony jest zarówno mianem medium informacji jak i źródła pozyskiwania, przekazywania oraz wymiany informacji. Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu korzystają z możliwości pozyskania informacji dotyczącej zachowań, upodobań i preferencji użytkowników sieci. Cel i zakres badania internetowej aktywności informacyjnej Głównym celem badania było scharakteryzowanie i pomiar internetowej aktywności informacyjnej podmiotów działającym w biznesie internetowym. W literaturze naukowej pozyskiwanie oraz przekazywanie informacji określają pojęcie aktywności informacyjnej, które rozumiane jest jako aktywne działanie podmiotów, mające na celu zwiększenie zasobów wiedzy własnej lub innych podmiotów 2. Podobny pogląd, co K.P. Kass, wyraża S. Forlicz, który dodatkowo 1 Szacowana ilość informacji we wszechświecie cyfrowym do roku 2011 osiągnie wielkość prawie 1,8 ZB (zettabajtów tryliard bajtów), co oznacza 10-krotny wzrost w ciągu 5 lat. 2 K.P Kaas, Marktinformationen: Screening und Signaling unter Partneren und Rivalen, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 61,

4 zauważa, że oprócz pozyskiwania i przekazywania informacji następuje jej wymiana 3. Badania konkurentów, rynku, czy konsumentów to niektóre z przykładów działań służących do zaopatrywania się w informacje przez podmioty gospodarcze. Z kolei aktywne przekazywanie informacji zwiększa dostępność informacji na temat przedsiębiorstw, między innymi w obszarach: reklamy, ujawniania jakości oferowanych produktów, fałszywych sygnałów mających na celu zmylenie konkurentów. Do realizacji tak sformułowanego celu badania konieczna stała się analiza zjawisk zachodzących w wielu obszarach aktywności informacyjnej przedsiębiorstw w Internecie. Oto one: źródła informacji (pierwotne i wtórne) wykorzystywane przez te podmioty, narzędzia i usługi internetowe służące do realizacji procesów przekazywania i pozyskiwania informacji, sposoby realizacji form przekazywania i pozyskiwania informacji wykorzystywane w Internecie, techniki pozyskiwania i przekazywania informacji związane z witryną WWW, wewnętrzne zasoby informacyjne. Tak ogólnie przedstawiony cel badania i problem badawczy wymagał odpowiedzi na szereg następujących pytań szczegółowych podproblemów: 1. Jakie są formy przekazywania i pozyskiwania informacji wykorzystywane przez podmioty prowadzące działalność w Internecie? 2. Jakie są źródła informacji wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w biznesie internetowym? 3. W jaki sposób przebiegają procesy przekazywania i pozyskiwania informacji w środowisku wirtualnym? 4. Jakie narzędzia i usługi internetowe używane są w tych procesach? 5. Jakie techniki pozyskiwania i przekazywania informacji związane z witryną WWW są stosowane przez przedsiębiorstwa w Internecie? Do spodziewanych rezultatów wynikających z działań w ramach aktywności informacyjnej w Internecie należy zaliczyć między innymi: pozyskanie większej ilości 3 zob. S. Forlicz, Informacja w biznesie, PWE, Warszawa 2008, s.16. 4

5 informacji niż na tradycyjnym rynku, zaostrzenie konkurencji w danej branży przez obniżenie barier wejścia czy obniżenie kosztów prowadzenia działalności. Podmiot badań stanowią przedsiębiorstwa internetowe działające na obszarze Polski (posiadające witrynę internetową oraz reprezentujące określony model biznesu internetowego), a przedmiotem badań jest internetowa aktywność informacyjna tych podmiotów. Należy podkreślić, że wyniki badań są ograniczone ze względu na reprezentatywność próby. Metodyka badań Badania empiryczne zrealizowano przy pomocy kwestionariusza ankietowego umieszczonego na stronie Narzędzie to stworzono na podstawie autorskiego modelu internetowej aktywności informacyjnej w biznesie internetowym 4. Model ten obejmuje następujące elementy: źródła informacji w Internecie (pierwotne i wtórne), narzędzia i usługi internetowe służące do realizacji procesów przekazywania i pozyskiwania informacji w Internecie, sposoby realizacji form przekazywania i pozyskiwania informacji wykorzystywane w Internecie, techniki pozyskiwania i przekazywania informacji związane z informacyjne przedsiębiorstwa. witryną WWW oraz wewnętrzne zasoby Badanie przeprowadzono na celowo dobranej grupie badawczej podmiotów rynkowych. Wyboru przedsiębiorstw do grupy badawczej dokonano w oparciu o najpopularniejszy w Polsce katalog stron internetowych: katalog.onet.pl. Wybór katalogu stron internetowych jako źródła informacji o zakresie działalności przedsiębiorstwa oraz adresie strony WWW został podyktowany wiarygodnością informacji tam umieszczanych (ocena dokonywana przez ludzi). Pierwszym kryterium doboru było posiadanie przez przedsiębiorstwo własnej witryny WWW. Drugim kryterium było ustalenie, czy witryna służy do prowadzenia działalności i jaki jest model biznesowy tej działalności. W badanej próbie przedsiębiorstwa realizują następujące modele biznesowe: brokerski, reklamowy, 4 Model zaprezentowano w publikacji: M. Krzesaj, Badanie poziomu internetowej aktywności informacyjnej podmiotów w biznesie internetowym, Uniwersytet Rzeszowski, 2011 (w druku). 5

6 pośrednika informacyjnego, kupiecki, producenta, sieci afiliowanej, subskrypcyjny, taryfowy 5. Badanie przeprowadzone zostało na podstawie wybranych 50 podkatalogów (z trzech kategorii tematycznych: Firmy wg branż, Internet i komputery oraz Biznes i ekonomia ) zawierających 7546 podmiotów w okresie maj-czerwiec W efekcie zebrano 185 kwestionariuszy ankietowych, co oznacza zwrotność 2,45%. Wśród 7546 wysłanych zaproszeń do wzięcia udziału w badaniu 347 nie dotarło do adresatów, co stanowi 4,6% udziału (powód: problemy techniczne lub podany błędny w katalogu). Jedną z głównych przyczyn tak niskiej zwrotności była duża liczba pytań zawartych w kwestionariuszu (tak ocenili to sami respondenci). Przedsiębiorstwa udzielały odpowiedzi na pytania kwestionariusza ankietowego związane z internetową aktywnością informacyjną. Uzyskane odpowiedzi pozwoliły scharakteryzować zagadnienie przekazywania i pozyskiwania informacji. Badanie zrealizowano ze środków na naukę w latach jako projekt badawczy promotorski nr NN pt.: Wpływ internetowej aktywności informacyjnej na konkurencyjność w wybranych rodzajach biznesu internetowego pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Adama Czerwińskiego. Charakterystyka próby badawczej Wyznaczając hierarchie ważności odpowiedzi respondentów na pytania jednokrotnego wyboru, posłużono się wartością średnią liczbowych ocen (wag) dla n=185 odpowiedzi, przy czym pięciostopniową skalę Likerta przekształcono na skalę liczbową według schematu: bardzo często 4, często 3, czasami 2, bardzo rzadko 1, nigdy 0 lub dla ocen (wag): bardzo wysokie 5, wysokie 4, przeciętne 3, niskie 2, bardzo niskie 1. W pytaniach wielokrotnego wyboru na rysunkach prezentowana jest suma wskazań odpowiedzi udzielanych przez respondentów. 5 Dokładny opis modeli można odnaleźć w publikacji: M. Krzesaj, Konfiguracja wartości a modele biznesu internetowego, w: Społeczeństwo informacyjne. Wizje i determinanty rozwoju, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

7 Wśród przedsiębiorstw biorących udział w badaniu najliczniejszą grupę stanowią przedsiębiorstwa prowadzące działalność 1 3 lat (38%) lat ich odsetek wyniósł 35%, lat 13%, a powyżej 15 lat 14% 6 rysunek 1. Rysunek 1. Procentowy udział przedsiębiorstw o różnym okresie prowadzenia działalności w badanej próbie, n=185 Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez respondentów, a dotyczących ilości zatrudnionych osób, dokonano podziału na cztery kategorie wielkości przedsiębiorstw. Miarą wielkości przedsiębiorstwa była liczba zatrudnionych pracowników, a wyróżnione kategorie to: mikroprzedsiębiorstwo (zatrudniające poniżej 10 pracowników), przedsiębiorstwo małe (zatrudniające poniżej 50 pracowników), przedsiębiorstwo średnie (zatrudniające poniżej 250 pracowników) oraz przedsiębiorstwo duże (zatrudniające 250 i więcej pracowników). 6 Przyjmując rok 1995 za początek ogólnodostępnego Internetu w Polsce, można założyć, że badane przedsiębiorstwa prowadzące działalność dłużej niż 15 lat stanowią przedsiębiorstwa sprzed ery Internetu. 7

8 Rysunek 2. Procentowy udział przedsiębiorstw pod względem wielkości, n=185 W badanej próbie przedsiębiorstw największy udział procentowy stanowią mikroprzedsiębiorstwa (74%), a najmniejszy przedsiębiorstwa duże (4%) (rysunek 2). Rysunek 3. Procentowy udział przedsiębiorstw pod względem wielkości prowadzących: a) działalność gospodarczą wyłącznie w Internecie; b) działalność tradycyjną oraz w Internecie a) n=36 b) n=149 Wśród 185 przedsiębiorstw 36 (19%) zadeklarowało prowadzenie działalności wyłącznie w Internecie, a 149 przedsiębiorstw określiło swoją formę działalności jako mieszaną (81%). W grupie przedsiębiorstw prowadzących działalność wyłącznie w Internecie mikroprzedsiębiorstwa mają największy udział procentowy 81% (rysunek 3 a)), podczas gdy w grupie przedsiębiorstw prowadzących działalność tradycyjną oraz w Internecie odsetek ten jest już mniejszy (72%) (rysunek 3 b)). Z kolei procentowy udział przedsiębiorstw małych i średnich prowadzących działalność tylko 8

9 w Internecie wyniósł odpowiednio 11% i 3% i był mniejszy w stosunku do grupy przedsiębiorstw prowadzących działalność mieszaną odpowiednio: 17% i 6%. Ze względu na możliwe relacje pomiędzy przedsiębiorstwami a otoczeniem: B2B, B2C i B2G, badane podmioty najczęściej kierują swoje oferty do: przedsiębiorstw 159, klientów indywidualnych 128, administracji publicznej 26 (rysunek 4). Rysunek 4. Główne grupy, do których kierowały oferty badane przedsiębiorstwa, n=185 (przedsiębiorstwa wybierały maksymalnie 2 odpowiedzi) Rysunek 5 ilustruje liczebność przedsiębiorstw w ośmiu grupach modeli biznesowych. Najliczniejsze grupy reprezentują model producenta 41,1% oraz model kupiecki 25,4%. Model subskrypcyjny wykazało 2,7%, a model sieci afiliowanej zaledwie 1,1% respondentów. W poszczególnych modelach biznesowych reprezentacja próby badawczej odniesiona do populacji wyniosła: 8,16% taryfowy, 4,88% sieci afiliowanej, 4,24% producenta, 3,29% brokera, 2,33% kupiecki, 2,19% subskrypcyjny, 1,98% pośrednika informacyjnego oraz 0,78% reklamowy. 9

10 Rysunek 5. Liczebność przedsiębiorstw w grupach realizujących poszczególne modele biznesu internetowego, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) Rysunek 6. Ranking funkcji witryny w przedsiębiorstwie, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) 10

11 Rysunek 6 przedstawia ranking funkcji realizowanych przez witrynę przedsiębiorstwa. W badanej próbie witryna internetowa najczęściej pełniła funkcję prezentacyjną. Na drugim miejscu plasuje się funkcja promocji marki, a na trzecim komunikacji z konsumentami/klientami. Dopiero na piątej pozycji znalazła się funkcja sprzedaży produktów. Na dalszych pozycjach znalazła się funkcja komunikacji z partnerami handlowymi i pracownikami wewnątrz przedsiębiorstwa oraz funkcja witryny jako narzędzia badań marketingowych. Rysunek 7 przedstawia hierarchię metod promocji witryny internetowej w opinii respondentów. Wśród metod promocji witryny pierwsze miejsce zajęła rejestracja stron WWW w wyszukiwarkach internetowych 140 odpowiedzi. Drugie miejsce zajęła rejestracja stron w katalogach stron internetowych 134, a trzecie optymalizacja kodu HTML pod kątem wyszukiwarek 118. Dalsze pozycje zajmują w kolejności: reklama internetowa 116, wymiana linków 93, optymalizacja dokumentów nietekstowych 73 i PR 55. Rysunek 7. Ranking metod promocji witryny WWW, n=185 (pytanie wielokrotnego wyboru) Rysunek 8 przedstawia ranking systemów informatycznych wykorzystywanych w badanych przedsiębiorstwach. Respondenci wskazują na systemy ewidencyjnotransakcyjne jako stosowane najczęściej. Na dalszych pozycjach znajdują się niewielkie aplikacje klasy CMS, CRM, które obejmują wybrany obszar działalności przedsiębiorstwa. Dopiero na ostatniej pozycji znalazły się zintegrowane systemy klasy MRP/ERP, co można tłumaczyć zastosowaniem ich przez duże przedsiębiorstwach (obejmują swoim zasięgiem 11

12 większość obszarów działalności przedsiębiorstwa) oraz niską liczebnością dużych podmiotów w badanej próbie (4%). Popularność wskazanych systemów informatycznych zależna jest także od wysokości kosztów wdrażania oraz funkcjonowania systemów. Koszty wdrażania oraz funkcjonowania systemów informatycznych znalazły się na trzeciej pozycji w rankingu wysokości kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwa (patrz dalej rysunek 19). Rysunek 8. Ranking systemów informatycznych wykorzystywanych w badanych przedsiębiorstwach, n=185 (pytanie wielokrotnego wyboru) Charakterystyka zmiennych wpływających na pozyskiwanie i przekazywanie informacji Do czołowych działań służących pozyskiwaniu informacji z wtórnych źródeł wskazywanych przez respondentów zaliczyć należy: monitorowanie zawartości stron (średnia ocen 2,78), obserwacja reklamy obcej (2,56) oraz śledzenie publikacji elektronicznych (2,33) rysunek 9. Wysoka wartość średnich ocen wskazuje na duże znaczenie wyżej wymienionych działań. 12

13 Rysunek 9. Ranking stopnia wykorzystania działań służących do pozyskiwania informacji z wtórnych źródeł informacji, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) Wśród metod służących do bezpośredniego zbierania informacji pierwsze miejsce zajmuje śledzenie ruchu na własnej witrynie WWW przedsiębiorstwa (2,83). W czołówce znajduje się monitorowanie zachowań użytkowników danej witryny (2,42) oraz obserwacje podczas kontaktu z klientami (2,15) rysunek 10. Istotne znaczenie mają również formularze rejestracyjne (1,78). Pozostałe metody pozyskiwania informacji ze źródeł pierwotnych mają mniejsze znaczenie (od 1,45 monitorowanie dyskusji internetowych do 0,57 zogniskowany wywiad grupowy). Śledzenie ruchu na własnej witrynie WWW oraz monitorowanie zachowań użytkowników wskazuje na znajomość wśród badanych podmiotów odpowiednich metod eksploracji danych Web oraz narzędzi analizy danych, np. Google Analytics. Respondenci przykładają większą wagę do automatycznych metod dających obiektywny wynik. 13

14 Rysunek 10. Ranking stopnia wykorzystania metod do bezpośredniego zbierania informacji z pierwotnych źródeł informacji, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) Wśród siedmiu rodzajów badań marketingowych respondenci wskazali badania opinii/postaw klientów jako stosowane najczęściej (2,41) rysunek 11. Na drugim miejscu znalazło się badanie reklamy (2,22). Średnie wartości wag pozostałych rodzajów badań znalazły się w przedziale od 1,9 badania udziału i konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku do 1,96 badań na potrzeby strategii marketingowej. Badania reklamy sąsiadują z badaniami udziału i konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku, co oznacza, że respondenci przywiązują do tych zagadnień jednakową wagę. 14

15 Rysunek 11. Ranking stopnia wykorzystania badań marketingowych w badanych przedsiębiorstwach, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) Rysunek 12. Ranking stopnia wykorzystania usług internetowych w działalności przedsiębiorstwa, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) 15

16 Zdecydowanie największą popularnością wśród usług internetowych stosowanych przez przedsiębiorstwa cieszy się poczta elektroniczna (3,85). Na drugim miejscu plasują się usługi hostingowe (2,71), a na trzecim komunikatory internetowe (2,45) rysunek 12. Internetowe usługi badawcze zajęły odległe miejsce w rankingu stopnia wykorzystania usług internetowych w działalności przedsiębiorstwa. Można stąd wyciągnąć wniosek, że wysoki stopień wykorzystania badań marketingowych (rysunek 11) oznacza realizację badań przez przedsiębiorstwa we własnym zakresie. Interesujące wyniki przedstawia rysunek 13 obrazujący natężenie przepływu informacji z wykorzystaniem usług internetowych. W działalności badanych przedsiębiorstw tego rodzaju przepływ informacji ukierunkowany jest głównie na jej wymianę (4,01). Wśród respondentów wyższa jest ocena wagi przekazywania informacji dotyczącej przedsiębiorstwa niż pozyskiwania informacji z otoczenia przedsiębiorstwa. Różnica średnich wag pomiędzy przekazywaniem i pozyskiwaniem wynosi zaledwie 0,19. Można zatem uznać, że natężenie informacji przekazywanej i dotyczącej przedsiębiorstwa jest równoważne natężeniu informacji pozyskiwanych z otoczenia przedsiębiorstwa. Ukierunkowanie na wymianę pokazuje, że respondenci są nastawieni na współpracę informacyjną z klientami, dostawcami i instytucjami. Rysunek 13. Ranking natężenia przepływu informacji z wykorzystaniem usług internetowych stosowanych w działalności przedsiębiorstw, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) 16

17 Kolejna grupa pytań pozwoliła przeanalizować stopień wykorzystania narzędzi służących do wyszukiwania informacji w Internecie (rysunek 14.). Zdecydowanym liderem wśród narzędzi są wyszukiwarki internetowych stron WWW (3,86). Drugie miejsce zajmują wyszukiwarki multimedialne (2,25) a trzecie katalogi stron WWW (1,89). Najistotniejszą rolę odgrywają wyszukiwarki internetowe różnica średnich wartości pomiędzy wyszukiwarkami a katalogami stron wynosi aż 1,97. Rysunek 14. Ranking stopnia wykorzystania narzędzi służących do wyszukiwania informacji w Internecie, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) Niska ocena zastosowania precyzyjnych narzędzi takich, jak: tematyczne wyszukiwarki stron (1,81) czy wyszukiwarki adresowe (1,54) może wskazywać na brak potrzeby stosowania takich narzędzi (potrzebne informacje pozyskiwane są za pomocą innych narzędzi). Do najczęściej udostępnianych informacji na witrynie internetowej należą informacje o zakresie oferty (4,12) oraz informacje opisujące sprzedawane produkty (3,9) (rysunek 15.). Dopiero na trzecim miejscu znalazły się informacje o cenach oferowanych 17

18 produktów (3,1), co może oznaczać obawę sprzedawców przed monitorowaniem ich cen przez konkurentów oraz niechęć udostępniania ich potencjalnym klientom. Wysoką pozycję zajęły inne informacje (2,97), co może wynikać ze zbyt ogólnej konstrukcji pytania. Wśród sposobów wzbogacania witryny o dodatkowe informacje oraz pozwalających na interakcje ze strony użytkowników witryny znalazły się: opinie użytkowników (2,21) oraz recenzje ekspertów (1,83) (badane przedsiębiorstwa coraz bardziej doceniają tego rodzaju działania). Rysunek 15. Ranking poziomu udostępnianych informacji na witrynie internetowej przedsiębiorstw, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) Rysunek 16 przedstawia ranking pozyskiwanych informacji z witryn konkurentów. Pozyskiwane informacje o ofercie z witryn konkurentów, podobnie jak informacje udostępniane przez przedsiębiorstwa, należały do najczęściej wybieranych odpowiedzi przez respondentów (3,68). Drugie miejsce wśród pozyskiwanych informacji zajmują informacje o cenach oferowanych produktów (3,6). Tak wysoki wynik potwierdza chęć 18

19 posiadania informacji o cenach konkurencyjnych produktów. Dość wysoka jest również ocena poziomu pozyskiwanych informacji związanych z mocnymi (3,56) i słabymi (3,46) stronami przedsiębiorstw konkurencyjnych, a także informacji pozwalających określić działania marketingowe (3,36). Rysunek 16. Ranking rodzajów pozyskiwanych informacji z witryn konkurentów, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) Stopień bezpieczeństwa witryny zależy od funkcji, jaką witryna pełni w danym przedsiębiorstwie. Witryny pełniące rolę głównie prezentacyjną przedsiębiorstwa lub funkcję promocji marki nie wymagają uwierzytelnienia ani kolejnego etapu następującego po autentyfikacji, czyli autoryzacji (proces przydzielenia praw dostępu do zasobów i usług). Przedsiębiorstwa, których witryna internetowa ma przede wszystkim funkcję polegającą na sprzedaży produktów lub komunikacji z partnerami handlowymi, są zobligowane do zapewnienia wysokiego stopnia ochrony prywatności jak i bezpiecznej transmisji danych. 19

20 Ocena stopnia wykorzystania narzędzi i technologii ochrony danych wskazuje na bezpieczeństwo poczty elektronicznej (2,95) jako głównego obszaru ochrony rysunek 17, co koreluje z pierwszą pozycją tej usługi w rankingu usług internetowych rysunek 12. Ochrona prywatności (2,68) oraz technologie bezpiecznej transmisji danych (2,42) znalazły się odpowiednio na drugim i trzecim miejscu. Wśród udzielanych odpowiedzi podpis elektroniczny znalazł się na ostatnim miejscu (0,85), co wskazuje że respondenci nie doceniają jeszcze jego wagi. Rysunek 17. Ranking stopnia wykorzystania narzędzi i technologii ochrony danych, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) Rozsyłanie oferty za pomocą poczty elektronicznej to najczęściej stosowana forma promocji w badanych przedsiębiorstwach (rysunek 18). Drugie i trzecie miejsce w tych ocenach zajmuje odpowiednio reklama w wyszukiwarkach (1,95) oraz reklama na witrynie WWW przedsiębiorstwa (1,95). Wymianę linków (1,66) a także elektroniczne biuletyny 20

21 (1,64) należy zaliczyć do działań dość często wykorzystywanych w badanych przedsiębiorstwach. Rysunek 18. Ranking stopnia wykorzystania działań/form promocji w badanych przedsiębiorstwach, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) Rysunek 19 ukazuje wyraźny podział ocen respondentów dotyczących wysokości kosztów poniesionych przez nich na dwie grupy. Do pierwszej należą koszty związane z: usługami internetowymi (3,01), promocją w Internecie (2,97) oraz wdrażaniem i funkcjonowaniem systemów informatycznych (2,94), które oceniane są jako dość wysokie. Do drugiej grupy ocenianej jako mniej niż przeciętne należą koszty związane z: zastosowaniem narzędzi służących do wyszukiwania informacji w Internecie (2,26), pozyskiwaniem informacji z wtórnych źródeł informacji w Internecie (2,14) oraz z metodami służącymi do pozyskiwania informacji z pierwotnych źródeł informacji w Internecie (2,13). W badanej próbie można stwierdzić wpływ środowiska sieciowego na zrównanie kosztów związanych z przeprowadzaniem badań w Internecie, z kosztami pozyskiwania informacji już istniejących w Internecie. 21

22 Rysunek 19. Ranking wysokości kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwa, n=185 (pytanie jednokrotnego wyboru) Rysunek 20. Metody stosowane w celu zatrzymania klienta i/lub partnerów, n=185 (pytanie wielokrotnego wyboru) 22

23 Zatrzymanie klienta i/lub strategicznych partnerów przez uniemożliwienie im migracji do konkurencji związane jest najczęściej z: programami lojalnościowymi, zaufaniem, dominującym standardem, kastomizacją oraz personalizacją. Przedsiębiorstwa jako najczęściej stosowaną metodę wybrały personalizację (73) rysunek 20. Na drugim miejscu znalazła się kastomizacja (68), a na trzecim zaufanie (55). Programy lojalnościowe wskazały 39 przedsiębiorstwa a dominujący standard 38. Tak więc, część badanych przedsiębiorstw stosuje metody pozwalające na wykorzystanie efektu zamknięcia 7. Podsumowanie Zdefiniowany w badaniu obszar internetowej aktywności informacyjnej pozwolił na określenie zmiennych wpływających na pozyskiwanie i przekazywanie informacji. Na podstawie przedstawionej charakterystyki próby badawczej można pokazać wizerunek przedsiębiorstwa biorącego udział w badaniu. Jest to mikroprzedsiębiorstwo prowadzące działalność tradycyjną oraz w Internecie w okresie od roku do 3 lat. Najczęściej zachodzącymi interakcjami pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem w Internecie są relacje typu B2B oraz B2C. Przedsiębiorstwo to najczęściej realizuje model producenta, w którym witryna internetowa pełni rolę prezentacyjną. Główną metodą promocji witryny WWW jest jej rejestracja w wyszukiwarkach internetowych. Najczęściej stosowanym systemem informatycznym jest system ewidencyjno-transakcyjny. 7 Efekt zamknięcia jest jednym ze źródeł tworzenia wartości w biznesie internetowym. 23

24 Bibliografia 1. Krzesaj M., Aktywność informacyjna podmiotów w wirtualnych przestrzeniach ICDT, w: Problemy Społeczeństwa Informacyjnego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin Krzesaj M., Aktywność informacyjna podmiotów w środowisku wirtualnym, w: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów Krzesaj M., Konfiguracja wartości a modele biznesu internetowego, w: Społeczeństwo informacyjne. Wizje i determinanty rozwoju, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów Krzesaj M., Internetowa aktywność informacyjna a źródła informacji dostępne w Internecie, w: E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Szczecin 2010; Seria - Ekonomiczne Problemy Usług nr Krzesaj M., Aktywność informacyjna przedsiebiorstw w biznesie internetowym metodyka oraz wyniki badań, Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywny rozwoju i ograniczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Szczecin 2011; Seria - Ekonomiczne Problemy Usług nr Krzesaj M., Badanie poziomu internetowej aktywności informacyjnej podmiotów w biznesie internetowym, Uniwersytet Rzeszowski, 2011 (w druku). 24

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH.

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Badania (ankieta internetowa) przeprowadzone w 2004 roku na grupie

Bardziej szczegółowo

Część I Formułowanie celów i organizacja badań

Część I Formułowanie celów i organizacja badań Spis treści Wstęp Część I Formułowanie celów i organizacja badań 1. Przedmiot i etapy badań marketingowych 1.1. Istota, przesłanki i użyteczność badań marketingowych 1.1.1. Definicja i cele badań 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 5 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Ograniczenia wtórnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

e-commerce pod szczęśliwą gwiazdką 2011 badanie Shoper

e-commerce pod szczęśliwą gwiazdką 2011 badanie Shoper Raport z badania przeprowadzonego przez Shoper e-commerce pod szczęśliwą gwiazdką Edycja II Shoper - lider wśród dostawców oprogramowania sklepów internetowych, zrealizował badanie mające na celu poznanie

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

SEO z pomysłem. dla leroymerlin.pl

SEO z pomysłem. dla leroymerlin.pl SEO z pomysłem dla leroymerlin.pl Wyzwania: wzrost przychodu z niebrandowych organicznych wyników wyszukiwania o przynajmniej 7% rok do roku; zwiększenie liczby wizyt w serwisie z poziomu organicznych

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Czynniki kształtujące poziom aktywności informacyjnej w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw działających w Internecie

Czynniki kształtujące poziom aktywności informacyjnej w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw działających w Internecie dr inż. Marcin Krzesaj Zakład Ekonomiki Informacji, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski Czynniki kształtujące poziom aktywności informacyjnej w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw działających

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur 2012 Własny e-biznes - od pomysłu przez rozwój na rynku lokalnym po plany ekspansji zagranicznej - na przykładzie startupów e-biznesowych AIP w Olsztynie Radosław Mazur Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska.

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska. RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP Katarzyna Szady Sylwia Tłuczkiewicz Marta Sławińska Karolina Sugier Badanie koordynował: Dr Marek Angowski Lublin 2012 I. Metodologia

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa

REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa Projekt finansowany przez Unię Europejską REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa Valdas Kazlauskas NOWOCZESNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO NAUKI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH Biała

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego Patronat branżowy Efekt ROPO Efekt ROPO (ang. Research Online Purchase Offline) polega na realizowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Ogólne informacje na temat badania 30 50 Krajów Pytań Liczba klientów 24 000 11 000 500 EMEIA W 2014 roku firma doradcza EY przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów (2014.11.25)

Prezentacja dla inwestorów (2014.11.25) Prezentacja dla inwestorów (2014.11.25) Technologia wykorzystywana przez dużych w służbie małych i średnich firm ² Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) w Polsce to 1.859.211 firm! ² Ponad 6 mln Polaków

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie działalności marketingowej PRACA PROJEKTOWA I JEJ KONCEPCJA

Doskonalenie działalności marketingowej PRACA PROJEKTOWA I JEJ KONCEPCJA Doskonalenie działalności marketingowej PRACA PROJEKTOWA I JEJ KONCEPCJA Praca projektowa Praca projektowa ma być rozwiązaniem problemu (marketingowego) Wykonanie prezentacji Odbiór i ocena Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KONTAKT DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE.

KONTAKT DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE. DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE. Odbiorcy znajdą w piśmie informacje o usługach i technologiach niezbędnych w

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014.

Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014. Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014. Piotr Popowski Partner. Lider Grupy Performance Improvement w Dziale Rynków Finansowych EY.

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

DR ANNA MIOTK, PBI/IEMID UKSW

DR ANNA MIOTK, PBI/IEMID UKSW IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NAUKA O INFORMACJI W OKRESIE ZMIAN, 16 MAJA 2017, WARSZAWA DR ANNA MIOTK, PBI/IEMID UKSW BADANIA AUDYTORIÓW MEDIOWYCH JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI POZWALAJĄCEJ PODEJMOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja rynku B2B

Digitalizacja rynku B2B Digitalizacja rynku B2B Cyfrowe platformy zakupowe Podsumowanie raportu Aleo i Deloitte Światowy rynek B2B e-commerce rośnie w tempie ponad 18%, aby osiągnąć wartość prawie 7 bln $ w 2020 r. 6,7 bln $

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO - Karol Wnukiewicz Pino Brunch - 26 marca 2009 Agenda Wstęp SEM a SEO Strategie i założenia Wybór słów kluczowych Techniczne aspekty budowy strony

Bardziej szczegółowo

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż Marketing sieciowy Marketing sieciowy zwany również marketingiem wielopoziomowym jest formą dystrybucji towarów i usług, która nie korzysta z tradycyjnych miejsc zakupu i powszechnej reklamy. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Autorzy: Olaf Flak, Grzegorz Głód www.konkurencyjniprzetrwaja.pl 1. Charakterystyka próby badawczej W przeprowadzonym Barometrze Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl

Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl Data publikacji dokumentu: 1 czerwca 2014 Spis treści 1 Wstęp...2 2 Definicje...2 2.1 Administrator...2 2.2 Cookies...2 2.3 Cookies Administratora

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Ogólnopolski projekt wsparcia przedsiębiorstw w walce ze skutkami spowolnienia gospodarczego Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Założenia projektu Gospodarka szybko się zmienia

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.10.2015 r. Opracowanie sygnalne Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. Przedsiębiorstwa Od 2012 r. odsetek dużych przedsiębiorstw posiadających dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015 WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index PRCH Marketing Club 26 marca 2015 AGENDA 1. Badanie ankietowe roli marketingu cyfrowego w działaniach marketingowych

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_7. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_7. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_7 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis)

INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis) 1 INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis) 2 DLA KOGO? Projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka Cel badania Celem badania było dokonanie analizy potencjału

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Anna Kasprzyk Mariusz Giemza Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych)

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych) Pozycjonowanie stron to najpopularniejsza obecnie metoda promocji serwisów www w Internecie. Obejmuje szereg działań dokonywanych wobec określonej strony internetowej. Prowadzą one do tego, aby po wpisaniu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DIAGNOZY POTRZEB BIZNESOWYCH

FORMULARZ DIAGNOZY POTRZEB BIZNESOWYCH Załącznik nr 1 do umowy nr /372/PKIII/2013 z dnia... FORMULARZ DIAGNOZY POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach projektu Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bazą danych

Zarządzanie bazą danych -1- Kampania SMS Kampanie SMS to bardzo efektywne narzędzie marketingu bezpośredniego. Łączy w sobie prostotę i zwięzłość przekazu wraz z niemal stu procentową pewnością odebrania i przeczytania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT INTERNETU. Wyniki badań bezpośrednichczęść

ANALIZA SWOT INTERNETU. Wyniki badań bezpośrednichczęść ANALIZA SWOT INTERNETU. Wyniki badań bezpośrednichczęść II. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Badanie (ankieta internetowa) wykonane w roku 2004, grupa respondentów:

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Rzeszów, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Rzeszów, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Rzeszów, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, października 2013 r.

Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, października 2013 r. Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, 24-25 października 2013 r. Po pierwsze Primo! Doświadczenia z wdrożenia mgr Martyna Darowska Biblioteka Główna Politechnika

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Analiza umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego

Raport z badania Analiza umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego Raport z badania Analiza umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego Charakterystyka regionu oraz działalność międzynarodowa firm z województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe i PR w polskich firmach w 2013 roku

Działania marketingowe i PR w polskich firmach w 2013 roku Działania marketingowe i PR w polskich firmach w 2013 roku Marcin Rzepka Kierownik Działu Badań Adam Sanocki Account Director Spis treści WSTĘP... 3 GŁÓWNE WNIOSKI... 4 METODOLOGIA... 4 SZCZEGÓŁOWE WYNIKI...

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Dane osobowe Ilekroć mowa jest o Danych Osobowych, rozumie się to Dane Użytkownika, pozyskane przez Usługodawcę z następujących źródeł:: a. Zapytanie b. Wniosek Pożyczkowy (uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Bogdan Klepacki, Agata Pierścianiak Poziom wiedzy ubezpieczeniowej rolników indywidualnych województwa podkarpackiego

Bogdan Klepacki, Agata Pierścianiak Poziom wiedzy ubezpieczeniowej rolników indywidualnych województwa podkarpackiego Bogdan Klepacki, Agata Pierścianiak Poziom wiedzy ubezpieczeniowej rolników indywidualnych województwa podkarpackiego Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 16, 68-74 2004 68 Acta Scientifica Academiae

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do zapytania ofertowego zgodne z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu nr WND- POIG.08.01.00-14-198/12 pt.: Planujemy budowę - Stworzenie kompleksowego

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu zarabianieskuteczne.pl

Polityka prywatności serwisu zarabianieskuteczne.pl Polityka prywatności serwisu zarabianieskuteczne.pl Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod adresem 'zarabianieskuteczne.pl', akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni!

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! www.stronaw3dni.pl Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! W pakiecie: + indywidualny projekt + wersja mobilna + domena i hosting na rok gratis! od 1299 zł 989 zł netto ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 6 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Rodzaje badań bezpośrednich Porównanie

Bardziej szczegółowo

Analiza badań Instytutu Doradztwa Sp. z o.o. na potrzeby konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS

Analiza badań Instytutu Doradztwa Sp. z o.o. na potrzeby konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS W dniach 21-3.1.213 r. Instytut Doradztwa Sp. z o.o. przeprowadził analizę rynkową MMSP z branży budowlanej z obszaru RP. Badania miały formę diagnozy potrzeb firm budowlanych i identyfikacji kierunków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Polityka Cookies. 1. Co to jest plik cookie? 2. Dlaczego korzystamy z Plików Cookies? 3. Z jakich rodzajów Plików Cookies korzystamy?

Polityka Cookies. 1. Co to jest plik cookie? 2. Dlaczego korzystamy z Plików Cookies? 3. Z jakich rodzajów Plików Cookies korzystamy? Polityka s Niniejsza polityka cookies ( Polityka s ) określa, w jaki sposób, z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej, działający w ramach Polskiego

Bardziej szczegółowo

Moduł ankiet. Kompleksowe rozwiązanie e-mail marketingowe

Moduł ankiet. Kompleksowe rozwiązanie e-mail marketingowe Moduł ankiet Kompleksowe rozwiązanie e-mail marketingowe WPROWADZENIE System SARE udostępnia moduł umożliwiający przeprowadzanie zaawansowanych badań internetowych. Dostępne w ramach systemu narzędzie,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług:

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług: USŁUGI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ PROJEKTU UTYLITARNA PLATFORMA SPOŁECZNOŚCIOWA

Bardziej szczegółowo

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Przyglądając się rynkowi farmaceutycznemu w Polsce możemy zauważyć, że jest to jedna z lepiej zwymiarowanych i opisanych

Bardziej szczegółowo