Międzynarodowy Port Lotniczy im.jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowy Port Lotniczy im.jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Międzynarodowy Port Lotniczy im.jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. Załącznik nr 1 Wykonawca, wyłoniony w procedurze udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonej w trybie negocjacji z ogłoszeniem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), sprawować będzie funkcję Inwestora Zastępczego dla Projektu Przygotowanie i kompleksowa realizacja wybranych Zadań Inwestycyjnych wskazanych w planie inwestycyjnym Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. na lata , oraz świadczył inne usługi w związku z tymi Zadaniami Inwestycyjnymi związane z procedurami udzielania zamówień publicznych, przygotowaniem i weryfikacją niezbędnych materiałów i dokumentacji technicznej, nadzorem inwestorskim, rozliczaniem inwestycji oraz pełnieniem czynności inżyniera kontraktu. I. Informacje o Zadaniach Inwestycyjnych Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. zawartych w Wyciągu z Planu Inwestycyjnego MPL na lata : 1. Kluczowe zadania Inwestycyjne w części LANDSIDE ujęte w planie Międzynarodowego Portu Lotniczego na lata (pozycja nr 6 i nr 17 w planie inwestycyjnym): 1.1 Rozbudowa i przebudowa istniejącego terminalu pasażerskiego Kraków- Balice (T4) inwestycja obejmująca rozbudowę i przebudowę terminalu wraz z przyłączeniami zewnętrznej infrastruktury technicznej oraz kładką komunikującą terminal z parkingiem wielopoziomowym i przystankiem kolei aglomeracyjnej (pozycja nr 6 w planie inwestycyjnym). Zamawiający jest w posiadaniu projektu budowlanego, który stanowił załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę (w marcu/kwietniu 2012 roku planowany jest odbiór kompletnego projektu wykonawczego wraz z przedmiarami robót, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi). Zamawiający uzyskał ostateczną decyzję o Pozwoleniu na budowę wspólną dla rozbudowy i przebudowy terminalu oraz budowy i przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego, zatwierdzającą również przedłożony projekt budowlany. 1.2 Budowa i przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego (pozycja nr 17 w planie inwestycyjnym). Zamawiający jest w posiadaniu projektu budowlanego, który stanowił załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę oraz projektu wykonawczego będącego w trakcie zatwierdzania. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji Zamawiający uzyskał ostateczną decyzję o Pozwoleniu na budowę wspólną dla rozbudowy i przebudowy terminalu oraz budowy i przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego zatwierdzającą również przedłożony projekt budowlany. W marcu/kwietniu 2012 roku planowany jest Strona 1 z 9

2 odbiór kompletnego projektu wykonawczego wraz z przedmiarami robót, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi. Dla przedmiotowych w/w inwestycji Zamawiający posiada zintegrowaną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych oraz decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2. Kluczowe zadania Inwestycyjne w części AIRSIDE ujęte w planie Międzynarodowego Portu Lotniczego na lata (pozycja nr 8, nr 9, nr 11 i nr 13 w planie inwestycyjnym): 2.1 Przebudowa dróg kołowania Alfa i Golf (pozycja nr 8 w planie inwestycyjnym). Zamawiający dla realizacji przedmiotowej Inwestycji posiada decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych oraz decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W marcu/kwietniu 2012 roku planowany jest odbiór kompletnego projektu wykonawczego wraz z przedmiarami robót, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi. Zamawiający nie uzyskał jeszcze decyzji o Pozwoleniu na budowę. 2.2 Rozbudowa płaszczyzn w części północno-wschodniej (pozycja nr 9 w planie inwestycyjnym). Zamawiający dla realizacji przedmiotowej Inwestycji posiada decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych oraz decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W marcu/kwietniu 2012 roku planowany jest odbiór kompletnego projektu wykonawczego wraz z przedmiarami robót, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi. Zamawiający nie uzyskał jeszcze decyzji o Pozwoleniu na budowę. 2.3 Poszerzenie drogi kołowania Charlie (pozycja nr 11 w planie inwestycyjnym). Zamawiający dla realizacji przedmiotowej Inwestycji posiada decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych oraz decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W marcu/kwietniu 2012 roku planowany jest odbiór kompletnego projektu wykonawczego wraz z przedmiarami robót, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi. Zamawiający nie uzyskał jeszcze decyzji o Pozwoleniu na budowę Przebudowa dróg kołowania Bravo i Fokstrot (pozycja nr 13 w planie inwestycyjnym). Zamawiający dla realizacji przedmiotowej Inwestycji posiada decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Zamawiający nie posiada decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zamawiający jest w posiadaniu projektu budowlanego. Inwestycja realizowana będzie w formule Zaprojektuj i Wybuduj. 3. Poszerzenie płyty postojowej przy BAT Zadanie Inwestycyjne nr 9a w Planie Inwestycyjnym:. Zamawiający dla realizacji przedmiotowej Inwestycji posiada decyzję o zwolnieniu z konieczności Strona 2 z 9

3 uzyskiwania decyzji środowiskowej. Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W kwietniu 2012 roku planowany jest odbiór kompletnego projektu wykonawczego wraz z przedmiarami robót, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi. 4. Remont drogi startowej - Zadanie Inwestycyjne nr 12 w Planie Inwestycyjnym: Zamawiający planuje zlecić opracowanie Raportu Oddziaływania w/w inwestycji na środowisko oraz przeprowadzenie przetargu na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 5. Podwyższenie kategorii lotniska na kierunku 25 - Zadanie Inwestycyjne nr 15 w planie inwestycyjnym:. Celem realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone są obecnie przez Zamawiającego rozmowy z firmą konsultingową mające sprecyzować zakres prac koniecznych do jej realizacji. Szczegółowy opis zakresu koniecznych do wykonania działań podany zostanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Budowa przystanku kolejowego - Zadanie Inwestycyjne nr 16 w planie inwestycyjnym. Inwestycja posiada decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. W miesiącu marzec/kwiecień 2012 roku planowany jest odbiór kompletnego projektu wykonawczego wraz z przedmiarami robót, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi. 7. Odprowadzanie wód opadowych z terenu lotniska - Zadanie Inwestycyjne nr 20 w planie inwestycyjnym:. Zamawiający posiada decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 8. Budowa hangaru dla samolotu B Zadanie Inwestycyjne nr 22a w planie inwestycyjnym: Zamawiający planuje przeprowadzenie przetargu na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w kwietniu 2012 roku. 9. Budowa stacji paliw - Zadanie Inwestycyjne nr 36 w planie inwestycyjnym: Zamawiający celem wykonania przedmiotowej inwestycji w styczniu 2012 roku zlecił opracowanie wariantowej koncepcji projektowej. 10. Budowa wodociągu - Zadanie Inwestycyjne nr 33 w planie inwestycyjnym:. Inwestycja realizowana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA z siedzibą w Krakowie. inwestycja posiada decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 11. Budowa kanalizacji - Zadanie Inwestycyjne nr 34 w planie inwestycyjnym:. Inwestycja realizowana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA z siedzibą w Krakowie. Inwestycja posiada decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Strona 3 z 9

4 II. Przedmiotem zamówienia są usługi i czynności, odpowiednio dla każdego zadania inwestycyjnego lub jego określonego elementu, obejmujące w szczególności: całościowe (kompleksowe), przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, nadzorowanie (kontrolę), kierowanie i rozliczeniem Inwestycji w imieniu Zamawiającego, zastępowanie i doradzanie Zamawiającemu w całym procesie inwestycyjnym, począwszy realizacji i dokumentacji postępowań, podpisania umów z Wykonawcami, aż do wykonania uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi w okresie trwania umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego, między innymi: 1. Etap przed rozpoczęciem czynności i prac: 1.1 opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji inwestycji, 2. Etap po rozpoczęciu czynności i prac: 2.1 Zarządzanie kontraktem, organizacja procedur przetargowych, w tym szacowanie wartości zamówień, przygotowanie ogłoszeń i SIWZ, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień do SIWZ i odpowiedzi w procedurze odwoławczej, protokółów z postępowań, umów w oparciu o zawarte w SIWZ wzory, weryfikacja i nadzór nad bieżącymi pracami projektowymi wraz z załącznikami do dokumentacji projektowej i kosztorysowej, oraz czynnościami i robotami budowlano-montażowymi, a w szczególności: ustanowienie weryfikatorów i inspektorów nadzoru we wszystkich branżach projektowych i budowlanych występujących w obiektach, czy zadaniach inwestycyjnych, ze wskazaniem głównego inspektora nadzoru koordynatora, weryfikacja wszystkich materiałów i elementów niezbędnych do wykonania pełnej dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, uczestnictwo w przekazaniu Wykonawcom terenu inwestycji oraz terenu pod zaplecze inwestycji, wyegzekwowanie od Wykonawców zapewniania ochrony i ubezpieczania inwestycji oraz mienia w sposób uzgodniony z Zamawiającym, wyegzekwowanie od Wykonawców bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych oraz przyległej powierzchni, w szczególności takiego prowadzenia prac aby nie zakłócały one funkcjonowania właścicielom sąsiednich nieruchomości, jak i innych zadań inwestycyjnych czy ich części, wyegzekwowanie od Wykonawców prawidłowej obsługi geodezyjnej i geologicznej, a w koniecznych przypadkach również archeologicznej, nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji inwestycji, pobranie Dziennika budowy z Wydziału Architektury, weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych, itp. przedstawionych przez Wykonawców, bieżąca kontrola harmonogramów Wykonawców oraz podwykonawców prac pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania prac oraz ich terminowości, kontrola właściwej koordynacji prac, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków technicznoorganizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych prac i całego zadania, itp., prowadzenie dokumentacji dotyczącej podwykonawców, tj. zgłoszenia podwykonawców przez Wykonawców, wyrażenie zgody (lub sprzeciwu) na zatrudnienie podwykonawcy po konsultacji i Strona 4 z 9

5 akceptacji decyzji w tym zakresie przez Zamawiającego, archiwizacja kopii umów z podwykonawcami, bieżąca kontrola zgodności wykonania czynności i prac z zatwierdzoną koncepcją, czy też programem funkcjonalnoużytkowym, dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, przepisami prawa, Polskimi Normami, oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz dokonywanie odbiorów częściowych i odbiorów robót zanikających, przy czym przystąpienie do odbiorów musi nastąpić w terminach wynikających z umowy z Wykonawcami, nie dłuższych niż 14 dni roboczych, sprawdzenie ewentualnych projektów/rysunków, kosztorysów, w tym zamiennych i rysunków warsztatowych, itp wydawanie Wykonawcom, w tym też głównemu projektantowi, kierownikowi robót lub kierownikom prac poleceń, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, błędów, niezgodności, etc., wykonania prób lub badań, a także odkrywek, wstrzymanie prac w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z obowiązującymi przepisami lub projektem, czy też innymi dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego, prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonywanych czynności i prac, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu rozwiązań i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania lub niezgodnych z przepisami lub projektem bądź zaleceniami Zamawiającego, z uwzględnieniem wymogów technologicznych i funkcjonalnych montowanych urządzeń, dokumentowanie czynności i prac, w tym prowadzenie identyfikacji czynności projektowych etc., prac podlegających zakryciu metodą fotograficzną (cyfrową), która polega na bieżącym dokumentowaniu każdej czynności przed jej zakryciem i która stanowi dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie prac, monitorowanie listy ewentualnych dostaw inwestorskich i dopilnowanie złożenia zamówień w odpowiednim czasie tak, aby nie kolidowały z aktualnym harmonogramem czynności i prac, koordynacja prac, czynności i robót poszczególnych Wykonawców różnych zadań inwestycyjnych, ustalanie zakresu ewentualnych czynności i prac zamiennych i/lub dodatkowych, opracowanie protokołów konieczności wykonywania tych czynności i prac z odpowiednim uzasadnieniem w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego oraz sprawdzenie wycen dodatkowych/różnicowych, przeprowadzanie odbioru dokumentacji, jej załączników, czynności i prac zanikających (ulegających zakryciu) i odbiorów częściowych (etapowych), uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów, organizowanie, prowadzenie i protokołowanie regularnych spotkań co najmniej raz na dwa tygodnie z Zamawiającym, Wykonawcami i podwykonawcami oraz innymi uczestnikami realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu czynności i prac, ich jakości, harmonogramów Wykonawców i podwykonawców prac, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeniami i uzgodnieniami właściwych organów oraz Strona 5 z 9

6 przepisami normatywnymi, wpływem czynników zewnętrznych na realizację inwestycji, opracowanie i wdrożenie systemu odbioru wykonywanych czynności i prac z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologicznoinstalacyjnych, dostarczenia kompletu świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbiorowych, gwarancji, itp., kontrola podlegającego montażowi ruchomego wyposażenia dostarczanego przez Wykonawców, także w zakresie zgodności ze standardem określonym w dokumentacji, organizowanie i dokonywanie odbiorów końcowych wykonanych dokumentacji, czynności i prac przy udziale Zamawiającego, przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz list ewentualnych wad i usterek z terminem oraz nadzorowaniem ich usunięcia, nadzór nad rozruchem poszczególnych systemów instalacyjnych w celu sprawdzenia zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną i sprawdzenie ich wzajemnego współdziałania, nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad i usterek oraz koordynacja zwolnień zatrzymanych kwot i zabezpieczeń dotyczących należytego wykonania umowy, łącznie z okresem rękojmi, przygotowanie dokumentów koniecznych do dokonania odbioru końcowego wykonanych usług, dostaw i robót, potwierdzenie gotowości przedmiotu umowy z Wykonawcami do odbioru końcowego, sprawdzenie przygotowanej przez Wykonawców dokumentacji powykonawczej, skompletowanie instrukcji p.poż, sieci i urządzeń, w tym w szczególności obsługi automatyki klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, węzła cieplnego, stacji trafo, instalacji alarmowych i monitorujących oraz innych obsługiwanych przez system BMS, skompletowanie dokumentów zamontowanego wyposażenia i urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje, kopie umów zawartych przez Wykonawców z dostawcami urządzeń w zakresie bieżącej konserwacji i eksploatacji oraz ewentualnych napraw gwarancyjnych itp.), wystąpienie do Zamawiającego z wnioskiem o powołanie komisji odbioru końcowego, następnie powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i przeprowadzenie procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu dla poszczególnych zadań inwestycyjnych bądź również określonych ich zakresów, czy etapów, koordynowanie odbiorów specjalistycznych - Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, UDT, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, opinii kominiarskich, MPEC, MPWiK, ZE i innych wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów, przekazanie wykonanych czynności i prac Zamawiającemu wraz z kompletem wymaganych dokumentów w tym dokumentacji powykonawczej, opiniowanie projektów ewentualnych aneksów lub umów dodatkowych do umowy z Wykonawcami, przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych robót budowlanomontażowych i zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń, Strona 6 z 9

7 jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy w okresie obowiązywania umowy, pomoc Zamawiającemu w zakresie realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji w okresie obowiązywania umowy. 2.2 Kontrola kosztów inwestycji i rozliczenie inwestycji. Kontrola kosztów dotyczy wszystkich faz realizacji inwestycji. Z tego względu Wykonawca jest zobowiązany do opracowania procedur dotyczących raportowania, monitorowania, kontroli kosztów i wydatków dotyczących inwestycji i poszczególnych zadań, a w szczególności: weryfikacji harmonogramów i kosztorysów złożonych przez Wykonawców, analizy wraz z potwierdzeniem zasadności wniosków płatności dla Wykonawców i/lub ich podwykonawców, sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym, współpraca z Zamawiającym w celu ustalenia kwalifikowalności kosztów zgodnie z aktualnymi wytycznymi dla projektów realizowanych w ramach środków UE, weryfikacji jakościowej dokumentacji projektowej, źródeł zakupów, parametrów i zgodności z projektem materiałów i urządzeń montowanych i instalowanych przez Wykonawców, kontroli prawidłowości wystawianych faktur oraz przesłanek do ich wystawienia, zakresu i kwoty, na zasadach określonych w umowie z Wykonawcą, naliczaniu kar umownych dla Wykonawców i przekazywanie danych Zamawiającemu w celu ich egzekwowania, ustalaniu podstaw i wysokości obniżenia należności Wykonawcom, np. z tytułu obniżenia jakości robót, wykonaniu rozliczeń końcowych i dokonanie ich uzgodnień z Wykonawcami i/lub podwykonawcami robót przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, rozliczeniu końcowym wykonanych zadań inwestycyjnych, innych obowiązków mogących wyniknąć z umowy z Wykonawca. 2.3 Dodatkowo w fazie wykonawstwa kontrola polegająca w szczególności na przeprowadzaniu audytów budowy, której ostatnim etapem jest sporządzenie raportu końcowego dla każdego z zadań inwestycyjnych, przy czym jako kryteria jakości przyjmuje się: Polskie normy techniczne, Polskie przepisy odbiorowe, Polskie Prawo Budowlane wraz z odnośnymi przepisami, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, Uznane reguły sztuki projektowej i budowlanej Jako dodatkowy wyznacznik jakości należy przyjąć normy DIN, EN i inne międzynarodowe, które zostały wskazane przez Zamawiającego i były podstawą wykonania koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji projektowej z załącznikami, technicznej lub opisu technicznego robót, itp. odpowiednio dla poszczególnych zadań inwestycyjnych czy ich zakresów. 2.4 Audyt dokumentacji odpowiednio dla poszczególnych zadań inwestycyjnych czy ich zakresów, gdzie kontroli będzie podlegać w szczególności: Koncepcja, Program funkcjonalno-użytkowy, Strona 7 z 9

8 2.4.3 Projekt budowlany, plan sytuacyjny, pozwolenie na budowę, Opis techniczny dla każdej branży, Obliczenia właściwe dla każdej branży, Dokumentacja wykonawcza i detale, Karty katalogowe i dane techniczne dobranych materiałów i urządzeń, Opisy wykończenia i wyposażenia pomieszczeń, Dokumentacja powykonawcza. 2.5 Kontrola dokumentacji odpowiednio dla poszczególnych zadań inwestycyjnych czy ich zakresów ma na celu: sprawdzenie kompletności, sprawdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami i normami, a następnie założeniami, koncepcją programem funkcjonalnoużytkowym, z udzielonym pozwoleniem na budowę, sprawdzenie poprawności przyjętych rozwiązań, sprawdzenie wykonalności zamierzonych usług, czynności, prac, dostaw i robót. 3. Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur Unii Europejskiej i procedur krajowych, 4. Reprezentacja, wsparcie Zamawiającego i zastępstwo procesowe w występowaniu przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących zobowiązań umownych wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Powyższe obowiązki Wykonawca zobowiązany jest wykonywać do czasu prawomocnego zakończenia wszystkich ewentualnych postępowań sądowych. III. Wymagania specjalne: 1) Wymagana jest ścisła koordynacja pomiędzy realizacją Kontraktów na roboty na poszczególne inwestycje a niezakłóconą, czynną pracą portu lotniczego. 2) Inwestor zastępczy powinien posiadać wysoko wykwalifikowany personel. Ponadto powinien zaangażować zespół ekspertów posiadających multidyscyplinarną wiedzę inżynierską, zdolny do wykonania swoich obowiązków, jako Inspektorów Nadzoru zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane. 3) Inwestor zastępczy powinien ocenić swoje własne potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji robót i zatrudnić cały niezbędny personel wymagany do efektywnej i skutecznej realizacji Umowy. 4) Inwestor zastępczy powinien wyposażyć swój zespół ekspertów i inspektorów w niezbędne wsparcie i techniczną pomoc innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwej realizacji niniejszego zamówienia i Kontraktów na Roboty. 5) Inwestor zastępczy powinien również wybrać i wynająć innych ekspertów w takiej ilości i specjalnościach, aby zapewnić sprawną realizację zadań stojących przed Inwestorem zastępczym. IV. Zakres pomocy zapewnianej przez Zamawiającego: Zamawiający dostarczy Inwestorowi zastępczemu niezbędną dokumentację, obejmującą: 1) wnioski o wsparcie przedsięwzięcia w ramach pozyskiwania środków na finansowanie inwestycji z funduszy unijnych, 2) decyzje administracyjne pozwalające na realizację Kontraktu, będące w posiadaniu Zamawiającego 3) inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt, Strona 8 z 9

9 4) informacje o umowach cywilnoprawnych i znanych uwarunkowaniach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację Kontraktu. Strona 9 z 9

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki Inwestora zastępczego: Etap I weryfikacja dokumentacji projektowej najpóźniej do czasu ogłoszenia przetargów

Obowiązki Inwestora zastępczego: Etap I weryfikacja dokumentacji projektowej najpóźniej do czasu ogłoszenia przetargów Załącznik nr 1 ZAKRES OBOWIĄZKÓW INWESTORA ZASTĘPCZEGO DLA PROJEKTU PN. OCHRONA WÓD ZBIORNIKA WODY PITNEJ DLA AGLOMERACJI GÓRNEGO ŚLĄSKA POPRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW ETAP I ZADANIE 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

ZAKRES CZYNNOŚCI INWESTORA ZASTĘPCZEGO

ZAKRES CZYNNOŚCI INWESTORA ZASTĘPCZEGO ZAKRES CZYNNOŚCI INWESTORA ZASTĘPCZEGO Załącznik nr 1 do SIWZ w realizacji inwestycji p.n. Budowa Budynku Szpitala (w ramach rozbudowy istniejącego) w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgicznego,

Bardziej szczegółowo

Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji

Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji załącznik nr 2 do SIWZ nr BI I 323/01/11 Opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia: Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do specyfikacji Miasto Żywiec 34-300 Żywiec, Rynek 2 tel.: (33) 475-42-00, fax.:(33) 475-42-02 strona internetowa: www.zywiec.pl Regon - 072182539 NIP : 553-25-10-885 OBOWIĄZKI INŻYNIERA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik Nr 3 do Umowy Część 2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Obowiązki Inspektora Nadzoru w fazie realizacji inwestycji:

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Obowiązki Inspektora Nadzoru w fazie realizacji inwestycji: Parafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy Latowicz, dnia 11 września 2014 r. ul. Rynek 10 05-334 Latowicz tel./fax 25 752 11 75 NIP 8221714742 REGON 040120530 Zapytanie ofertowe na zadanie realizowane w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE... 2 2. ZAKRES USŁUGI... 2 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU INŻYNIERA... 4 4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJĄCEGO... 5 5. RAPORTY...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr ND-4/2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie Ofertowe nr ND-4/2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zapytanie Ofertowe nr ND-4/2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, określona we

Bardziej szczegółowo

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych poprzez kulturę. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury I. Określenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia :

Załącznik nr 1a do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia : Opis przedmiotu zamówienia : Załącznik nr 1a do SIWZ "Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa Systemu Zarządzania Ruchem (zwane dalej SZR) w Lublinie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA PROJEKTU PRZEBUDOWA ULICY WAWERSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY OGRODOWEJ DO ULICY WERBENY W JÓZEFOWIE 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi Rozbudową budynku szpitala z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Opis i cel Inwestycji 1 1.1. Inwestycja pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Garwolinie jest wspófinansowana ze środków Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 wzór umowy U M O W A NR./2009

Załącznik Nr 6 wzór umowy U M O W A NR./2009 U M O W A NR./2009 Załącznik Nr 6 wzór umowy na : pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniami biurowymi przy Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO

W Z Ó R. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO W Z Ó R ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu... w Turku, pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta dnia... roku..., zwana dalej Umową, pomiędzy: Parafią Rzymsko-Katolicką pw.... z siedzibą i adresem w miejscowości.-..., ul.... NIP...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr INW Zawarta w dniu r. w Lubieniu Kujawskim pomiędzy Gminą Lubień Kujawski reprezentowaną przez :

WZÓR. UMOWA nr INW Zawarta w dniu r. w Lubieniu Kujawskim pomiędzy Gminą Lubień Kujawski reprezentowaną przez : WZÓR UMOWA nr INW..2016 Zawarta w dniu r. w Lubieniu Kujawskim pomiędzy Gminą Lubień Kujawski reprezentowaną przez : Pana Marka Wilińskiego - Burmistrza Lubienia Kujawskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Umowa Nr - projekt

Załącznik nr 6. Umowa Nr - projekt Załącznik nr 6 Umowa Nr - projekt Zawarta w dniu...2011 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 27 65000, REGON 690581399,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę poniżej euro.

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę poniżej euro. Węgierska Górka 28.02.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę poniżej 30 000 euro. Wójt Gminy Węgierska Górka zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z INFRASTTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ w postępowaniu nr Ba/3/2011 Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ w postępowaniu nr Ba/3/2011 Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ w postępowaniu nr Ba/3/2011 Opis przedmiotu zamówienia Definicje 1) Obiekt obiekt budowlany w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz wszelkie urządzenia lub instalacje mu towarzyszące, do wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Grzmięca, dn r. Zamawiający: Brodnicki Park Krajobrazowy Grzmięca Pokrzydowo ZAPYTANIE OFERTOWE

Grzmięca, dn r. Zamawiający: Brodnicki Park Krajobrazowy Grzmięca Pokrzydowo ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Brodnicki Park Krajobrazowy Grzmięca 10 87-312 Pokrzydowo Grzmięca, dn. 31.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Brodnicki Park Krajobrazowy z siedzibą w Grzmięcy, zwraca się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 19 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: robota budowlana usługa dostawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ST-IV 3421/10a/2010

UMOWA NR ST-IV 3421/10a/2010 UMOWA NR ST-IV 3421/10a/2010 zawarta w dniu. w Kołobrzegu pomiędzy: 1) Powiatem Kołobrzeskim Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu z siedzibą przy ulicy Pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie Strona 1/5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nadzór inwestorski nad realizacją zadania Budowa sali sportowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA PEŁNIENIA FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO. nad zadaniem:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA PEŁNIENIA FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO. nad zadaniem: Załącznik nr 1 do SIWZ 271.2.2017 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: USŁUGA PEŁNIENIA FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO nad zadaniem: Budowa kanalizacji sanitarnej w Ząbrowie wraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ EURO NR ZADANIA NR ZBP

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ EURO NR ZADANIA NR ZBP OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 209 000 EURO NR ZADANIA NR ZBP.271.1.3.2016 I. Zamawiający: Gmina Piława Górna W imieniu której działa Burmistrz Piławy Górnej ul. Piastowska 69 58-240 Piława

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy

Załącznik nr 5 do umowy Załącznik nr 5 do umowy Pragmatyka Nadzoru Inwestorskiego 1. W trakcie prowadzenia robót prowadzony jest nadzór inwestorski w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci,

Bardziej szczegółowo

w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach.

w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach. Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU (SZO) w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach. 1. WSTĘP Zadanie pn. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Sekcja Inwestycji Katowice, dn.06.06.2012r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Wzór UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO Wzór UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta dnia... w..., pomiędzy: Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła w Lębork, ul. Basztowa 8, 84-300 Lębork zwaną w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Spółka Wodno-Ściekowa Prosna ul. Nowy Świat 2a 62-800 Kalisz Adres do korespondencji: Kuchary 52, 63-322 Gołuchów tel.: 62 76 96 600 fax: 62 76 96 602 e-mail: sekretariat@prosna.com.pl Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. a firmą:. NIP.. z siedzibą:..., wpisaną do rejestru... pod nr..., prowadzonego przez..., reprezentowaną przez: 1. p..., 2. p...

Projekt umowy. a firmą:. NIP.. z siedzibą:..., wpisaną do rejestru... pod nr..., prowadzonego przez..., reprezentowaną przez: 1. p..., 2. p... Załącznik nr 5 do siwz Projekt umowy Nr 2012 W dniu... 2012r. w Białobrzegach, pomiędzy: Gminą Białobrzegi, NIP 798-14-58-304 z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi ul.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017

Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017 Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017 Kraków, 27.02.2014 Plan prezentacji 1. Przychody spółki, koszty spółki i wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminasadkowice.pl Sadkowice: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania - budowa stacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5

ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5 ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski dotyczy zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5 Zamawiający : Gmina Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Kontraktu

Załącznik do Kontraktu ZAŁACZNIK DO KONTRAKTU 1 Załącznik nr 1 do Kontraktu Załącznik do Kontraktu Kontrakt: Wykonanie robót budowlanych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice związanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO INW.271.2.1.2017 Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego Wzór umowy UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy Gminą Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości euro

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości euro 271.3.2015.PP Kampinos, dnia 8 stycznia 2015 r. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU:,,BUDOWA INSTALACJI ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN Z KOTŁA NR 9 (POIŚ DZIAŁANIE 4.5) ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012 Wybór inżyniera kontraktu dla zabudowy instalacji

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 336796-2012 z dnia 2012-09-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Boguszów- Gorce 1) Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie Nadzoru Inżynierskiego podczas realizacji robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1 Ogólny zakres usług Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi wykonywane przez Inżyniera Kontraktu obejmujące zarządzanie i nadzór, we współpracy z Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

"ELPOS GPON. SIEĆ SZEROKOPASMOWA NGA DOJLIDY GÓRNE - JUCHNOWIEC DOLNY" (WND-RPPD /12)

ELPOS GPON. SIEĆ SZEROKOPASMOWA NGA DOJLIDY GÓRNE - JUCHNOWIEC DOLNY (WND-RPPD /12) Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego SPECYFIKACJA ZAKRESU ZADAŃ, KOMPETENCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI INŻYNIERA KONTRAKTU projektu "ELPOS GPON. SIEĆ SZEROKOPASMOWA NGA DOJLIDY GÓRNE - JUCHNOWIEC DOLNY" (WND-RPPD.04.01.00-20-013/12)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DZS/9/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. OPIS PROJEKTU 1. Celem projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.41.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=209246&rok= Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 209298-2012 z dnia r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Krasnobród Adres strony

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. Strona 1 z 5

UMOWA NR /2015. Strona 1 z 5 UMOWA NR /2015 W dniu.r. w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (Biuletyn Informacji Publicznej)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (Biuletyn Informacji Publicznej) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wokis.bydgoszcz.com (Biuletyn Informacji Publicznej) Bydgoszcz: Nadzór Inwestorski dla zadania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym

Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym P R O J E C T & C O N S T R U C T I O N M A N A G E M E N T Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym J e ś l i p r i o r y t e t y K l i e n t ó w n i e są naszymi p r i o r y t e t a m i, n i e

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta dnia... roku..., zwana dalej Umową, pomiędzy: Gminą Pasym, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, NIP: 7451841521 reprezentowaną przez : Cezarego

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E C E N O W E

Z A P Y T A N I E C E N O W E Urząd Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45 05-822 Milanówek Nazwa Wykonawcy ulica numer budynku, numer lokalu kod pocztowy miejscowość Znak sprawy: I.271.27.2014 Z A P Y T A N I E C E N O W E o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Gmina Orneta: Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Ornecie.

Gmina Orneta: Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Ornecie. ZP 271.01.2012 Orneta, 20.02.2012r. Gmina Orneta: Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Ornecie. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

U M O W A - projekt o pełnienie nadzoru inwestorskiego

U M O W A - projekt o pełnienie nadzoru inwestorskiego Załącznik nr 2 U M O W A - projekt o pełnienie nadzoru inwestorskiego Zawarta w dniu...r. w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Przedmiot umowy.

U M O W A NR Przedmiot umowy. U M O W A NR 2012 W dniu... pomiędzy Gminą Dopiewo mającą siedzibę w Dopiewie przy ul. Leśnej 1c, NIP 777-31-33-416, REGON 631258738 reprezentowaną przez Wójta Gminy Dopiewo mgr Zofię Dobrowolską, zwaną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres obowiązków WYKONAWCY - inspektora nadzoru.

Szczegółowy zakres obowiązków WYKONAWCY - inspektora nadzoru. Załącznik nr 1 do Umowy Nr. z dnia na wykonywanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego: Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1do SIWZ DOA-ZP.V.271.4.2014 1) Główny kod CPV: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 71-24-70-00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 2) Dodatkowe kody CPV*: 71-24-80-00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron ZAŁĄCZNIK NR 2.5. DO KONTRAKTU: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW RON Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa dostawy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych nr.../u/zp/2013

Wzór Umowa dostawy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych nr.../u/zp/2013 Wzór Umowa dostawy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych nr.../u/zp/2013 Zawarta w dniu... 2013 roku w Krakowie, pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3 Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Umowa na przygotowanie i obsługę inwestycji

Umowa na przygotowanie i obsługę inwestycji Załącznik nr 5 Umowa na przygotowanie i obsługę inwestycji Umowa zawarta w dniu.....w......, pomiędzy: Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Leżajsk, reprezentowanym przez ks. Artura

Bardziej szczegółowo

a... prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą...z siedzibą w...przy ul...,..., zwaną dalej Wykonawcą,

a... prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą...z siedzibą w...przy ul...,..., zwaną dalej Wykonawcą, Projekt umowy na nadzór inwestorski W dniu... pomiędzy Gminą Dopiewo mającą siedzibę w Dopiewie przy ul. Leśnej 1c, NIP 777-31-33-416, REGON 631258738 reprezentowaną przez Wójta Gminy Dopiewo mgr Zofię

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Wałcz ul. Bydgoska 50 tel./fax:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Wałcz ul. Bydgoska 50 tel./fax: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu 78-600 Wałcz ul. Bydgoska 50 tel./fax: 67 250 01 87 e-mail: rektorat@pwsz.eu http://www.pwsz.eu ROZPOZNANIE CENOWE Zamawiający rozpoczął procedurę postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./. o pełnienie funkcji inspektora nadzoru. reprezentowaną przez.

UMOWA NR./. o pełnienie funkcji inspektora nadzoru. reprezentowaną przez. UMOWA NR./. o pełnienie funkcji inspektora nadzoru zawarta w dniu.. roku w pomiędzy GMINĄ SZELKÓW: adres siedziby Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków NIP 7571416453 zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

IV. Zakres tematyczny kontroli poprawności realizacji zadań wykonywanych z zaangażowaniem środków dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa

IV. Zakres tematyczny kontroli poprawności realizacji zadań wykonywanych z zaangażowaniem środków dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-kontroli/zeszyty-metodyczno-inf/zeszyt-nr-1-2006-rok/3310,rozdzial-iv-zakres-tematyczn y-kontroli-poprawnosci-realizacji-zadan-wykonywanych.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej na pełnieniu roli usługi Inżyniera Kontraktu w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa

Bardziej szczegółowo

4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j)

4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j) U M O W A Nr 2015/IZP.KIR.R/ WZÓR zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz zwaną dalej Zleceniodawcą a /zapis w zależności od formy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do umowy

Załącznik nr I do umowy Załącznik nr I do umowy Przedmiot i zakres usług świadczonych przez Wiodącego Inspektora Nadzoru dla Projektu: Budowa Stacji Uzdatniania Wody Szopy w Karczowiskach Górnych gmina Gronowo Elbląskie 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Strona 1 z 8 Warszawa: WYKONANIE CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH NA PEŁNIENIU FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO WRAZ Z KOMPLEKSOWYM NADZOREM INWESTORSKIM NAD REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO: ADAPTACJA I PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Województwo Warmińsko - Mazurskie SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Województwo Warmińsko - Mazurskie SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ WRP.271.4.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Niniejszy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia reguluje obowiązki i zakres usług wykonawcy (zwanego dalej Inżynierem Kontraktu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO

PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO zawartej w dniu.......................... w Seceminie pomiędzy: Gminą Secemin z siedzibą 29-145 Secemin, ul. Struga 2, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Słupsk w imieniu i na rzecz której działa Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk

Gmina Miejska Słupsk w imieniu i na rzecz której działa Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3 w imieniu i na rzecz której działa Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk o g ł a s z a przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 do umowy nr

ZAŁĄCZNIK 1 do umowy nr ZAŁĄCZNIK 1 do umowy nr ZAKRES OBOWIĄZKÓW, ZADAŃ I CZYNNOŚCI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI INWESTORA ZASTĘPCZEGO w realizacji przedsięwzięcia pn. Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEROSZÓW 58 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 e-mail: urzad@mieroszow.pl tel.: 0 74 84 94 300, fax: 0 74 84 94 323

GMINA MIEROSZÓW 58 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 e-mail: urzad@mieroszow.pl tel.: 0 74 84 94 300, fax: 0 74 84 94 323 GMINA MIEROSZÓW 58 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 e-mail: urzad@mieroszow.pl tel.: 0 74 84 94 300, fax: 0 74 84 94 323 GPIiOŚ.271.21.2015 Mieroszów, dnia 27.07.2015 r. Zapytanie ofertowe Nadzór inwestorski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca zamówienia o wartości netto poniżej 30 000.

Informacja dotycząca zamówienia o wartości netto poniżej 30 000. Zwoleń 04.05.2015r. I. Zamawiający: Gmina Zwoleń Adres: Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń www.zwolen.pl e mail: przetargi@zwolen.pl tel. 048 676 22 10, fax 048 676 24 18 Informacja

Bardziej szczegółowo

Umowa na świadczenie usługi Inżyniera Kontaktu

Umowa na świadczenie usługi Inżyniera Kontaktu Załącznik nr 6 Umowa na świadczenie usługi Inżyniera Kontaktu Umowa zawarta w dniu.....w......, pomiędzy: Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Leżajsk, reprezentowanym przez ks. Artura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice.

Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice. Zał. nr. do umowy nr. OPIS TECHNICZNY Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice. Opracował: Jolanta Kołodziej-Kurasz Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RI..., zwanym w dalszej treści umowy Inwestorem Zastępczym,

UMOWA nr RI..., zwanym w dalszej treści umowy Inwestorem Zastępczym, Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013. Załącznik nr. do SIWZ - wzór umowy UMOWA nr RI. zawarta w dniu. r. pomiędzy pomiędzy Miastem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 zawarta w dniu...2012 roku pomiędzy: Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, reprezentowanym przez: dr Huberta Czachowskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA na pełnieniu nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zał nr 4 do SIWZ

UMOWA NR... Zał nr 4 do SIWZ Zał nr 4 do SIWZ UMOWA NR... o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wiązowna z siedzibą 05-462 Wiązowna ul. Lubelska 59, NIP..., Regon... reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA ZAMÓWIENIA: Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.01.271.7.13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 1. Definicje Terminologia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego Kontraktu jest świadczenie usług przez Wykonawcę, działającego jako Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia Przebudowa instalacji magazynowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2013. zwanym dalej Zleceniobiorcą lub Inspektorem nadzoru w imieniu którego działa:

UMOWA NR../2013. zwanym dalej Zleceniobiorcą lub Inspektorem nadzoru w imieniu którego działa: UMOWA NR../2013 W dniu 25 marca 2013r. w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac budowlanych i konserwatorskich na Ruinach Zamku w Rytrze

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac budowlanych i konserwatorskich na Ruinach Zamku w Rytrze FE.271/P.2.2017 Rytro, 21.09.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Rytro, w imieniu Zamawiającego - Gminy Rytro, Rytro 265, 33-343 Rytro zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: Pełnienie

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ Bełchatów, dn. 30.12.2010 r. Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI INŻYNIER KONTRAKTU

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI INŻYNIER KONTRAKTU ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI INŻYNIER KONTRAKTU Rola i zadania inżyniera kontraktu Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późn. zmianami Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczestników procesu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Opracował: Sprawdził: Kwiecień 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Opis

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : RI Zawarta w dniu w Mińsku Mazowieckim pomiędzy:

UMOWA NR : RI Zawarta w dniu w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: UMOWA NR : RI.271.3...2017 RO.032...2017.RU Zawarta w dniu..2017 w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR FE Wzór-

UMOWA NR FE Wzór- UMOWA NR FE.271.1.5.2017 - Wzór- zawarta w dniu.2017 r., w Lesku pomiędzy: Powiatem Leskim, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1) Starosta Leski:

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. Wykonanie zagospodarowania Placu Rynek wielki i ulicy Radomskiej oraz

Szydłowiec: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. Wykonanie zagospodarowania Placu Rynek wielki i ulicy Radomskiej oraz Szydłowiec: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. Wykonanie zagospodarowania Placu Rynek wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego w Szydłowcu w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O NADZÓR INWESTORSKI NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI

UMOWA O NADZÓR INWESTORSKI NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI Załącznik nr 2 do SIWP UMOWA O NADZÓR INWESTORSKI NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI zawarta w Wałbrzychu w dniu.. 2015 r. pomiędzy INVEST-PARK DEVELOPMENT Spółką z o.o. mającą siedzibę w Polsce, województwo dolnośląskie,

Bardziej szczegółowo