NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE POZWALAJĄCE EFEKTYWNIE I BEZPIECZNIE ZDALNIE ZARZĄDZAĆ OBIEKTAMI WALKI ELEKTRONICZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE POZWALAJĄCE EFEKTYWNIE I BEZPIECZNIE ZDALNIE ZARZĄDZAĆ OBIEKTAMI WALKI ELEKTRONICZNEJ"

Transkrypt

1 NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE POZWALAJĄCE EFEKTYWNIE I BEZPIECZNIE ZDALNIE ZARZĄDZAĆ OBIEKTAMI WALKI ELEKTRONICZNEJ Jarosław MILEWSKI*, Robert MATYSZKIEL*, Bogusław GROCHOWINA*, Paweł KANIEWSKI,* Piotr MOJSKI**, *WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI ul. Warszawska 22 A, ZEGRZE ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI I WALKI ELEKTRONICZNEJ ** BRUGG KABEL AG Klosterzelgstrasse 28, CH-5201 Brugg Streszczenie: Współczesny Zautomatyzowany System Walki Elektronicznej (ZSWE) składa się z szeregu elementów, których zadaniem jest sprostanie rosnącym wymaganiom radio-elektronicznego pola walki. Elementy te obejmują obiekty dowodzenia, analizy operacyjnej i technicznej, nasłuchu, namierzania oraz zakłócania. Na podstawie informacji o namierzonym źródle emisji i danych z analizy techniczno operacyjnej wypracowana zostaje decyzja i rozkaz ewentualnego zakłócania. Decyzja ta zostaje przesłana do elementu wykonawczego, tj. do stacji zakłócających. Zakłócanie radiowe prowadzone w ramach systemu WE oprócz zamierzonego efektu może mieć także negatywne kierunki oddziaływania, z których najważniejszym jest oddziaływanie na własny system WE. Z tego względu we współczesnym podsystemie zakłócania stosuje się przedsięwzięcia organizacyjne i techniczne mające na celu zminimalizowanie negatywnych (ubocznych) skutków jego funkcjonowania. W artykule skupiono się głównie na przedsięwzięciach technicznych stosowanych w celu ograniczenia negatywnego skutku oddziaływania zakłócania radiowego, jakim jest ujawnienie miejsca lokalizacji własnych źródeł emisji sygnałów. Przedstawiono dwie koncepcje zdalnego sterowania obiektami WE oraz omówiono rolę elementów automatyki w procesie sterowania obiektami. Zagadnienia te mają szczególne znaczenie w systemach walki elektronicznych pracujących w zakresie częstotliwości KF (1 30 MHz), które cechują się wysoką mocą promieniowanych sygnałów zakłócających. 1. WPROWADZENIE Do głównych zadań systemu walki elektronicznej należy rozpoznanie, przechwyt, namierzanie, lokalizacja oraz zakłócanie emisji radiowych. Na podstawie informacji o namierzonym źródle emisji i danych z analizy techniczno operacyjnej wypracowana zostaje decyzja o zakłóceniu, która zostaje następnie przesłana do elementu wykonawczego tj. do podsystemu zakłócania, w skład którego wchodzą stacje zakłócające. Zakłócenia radiowe prowadzone w ramach systemu WE oprócz zamierzonego efektu mogą powodować negatywne skutki oddziaływania. Pierwszym, jest oddziaływanie na Strona 1 z 12

2 własny system WE, drugim oddziaływanie na otoczenie tego systemu. Przyczyn negatywnego oddziaływania można poszukiwać zarówno w niewłaściwym wykorzystaniu urządzeń zakłócających (np. błędy proceduralne lub nieumiejętne zarządzanie obiektami podsystemu zakłócającego), jak również w niewłaściwych parametrach technicznych oferowanych przez urządzenia zakłócające (np. emisje zakłócające o nieprecyzyjnie ustalonych parametrach, niedokładne filtrowanie, itp.). Do negatywnych skutków oddziaływania zakłócania radiowego na własny system WE należy zaliczyć przede wszystkim ujawnienie miejsca lokalizacji urządzeń zakłócających, a po rozpoznaniu przez przeciwnika powiązań informacyjnych, ujawnienie struktury i lokalizacji pozostałej części systemu WE. Kolejnym negatywnym skutkiem oddziaływania zakłócania radiowego jest utrudnienie pracy pozostałych podsystemów WE, np. podsystemu łączności, nasłuchu lub namierzania. Świadomość istnienia ww. zagrożeń powoduje, że we współczesnym podsystemie zakłócania stosuje się przedsięwzięcia organizacyjne i techniczne mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków jego funkcjonowania. Dodatkowo sama architektura systemu WE (sposób rozwinięcia elementów), wewnętrzne i zewnętrzne powiązania informacyjne oraz obowiązujące procedury funkcjonowania całego systemu zmierzają do stworzenia skutecznych narzędzi zarządzania zagrożeniami. W artykule skupiono się głównie na przedsięwzięciach technicznych stosowanych w celu ograniczenia negatywnego skutku oddziaływania zakłócania radiowego, jakim jest ujawnienie miejsca lokalizacji własnych źródeł emisji sygnałów. Zagadnienie to ma szczególne znaczenie w systemach walki elektronicznych pracujących w zakresie częstotliwości KF (1 30 MHz), które cechują się wysoką mocą promieniowanych sygnałów zakłócających. 2. PODSYSTEM ZAKŁÓCEŃ W skład podsystemu zakłóceń systemu walki elektronicznej wchodzą stacje zakłóceń wykonywane zazwyczaj w formie zabudowy specjalistycznej dedykowanego pojazdu kołowego lub gąsienicowego. Stacje zakłóceń przeznaczone są do zwalczania środków radiowych przeciwnika poprzez realizację w sposób zautomatyzowany procesu zakłócania radiowego. Do podstawowych funkcji stacji zakłóceń zautomatyzowanego systemu WE należy: Prowadzenie zakłócania emisji radiowych zgodnie z otrzymanymi zadaniami, w tym w sposób automatyczny. Utrzymanie łączności z podsystemem dowodzenia w celu odbioru rozkazów zakłócania, powiadomień, alarmów, przekazywania meldunków oraz innych informacji związanych z realizacją zadań i utrzymaniem stacji w gotowości do działania. Prowadzenie rozpoznania radiowego z wykorzystaniem odbiorników i systemów antenowych będących na wyposażeniu stacji zakłóceń. Uruchomienie zakłóceń, poza efektami pożądanymi, skutkuje w obecnych realiach szybkim wykryciem przez przeciwnika źródła emisji sygnału i ujawnieniem miejsca jego lokalizacji, a w warunkach bojowych także zniszczeniem obiektu. Z uwagi na oczekiwaną skuteczność prowadzonych zakłóceń, stacje zakłóceń powinny być rozwijane w odpowiednio wybranych lokalizacjach. Dla wyższych zakresów częstotliwości jest to rejon oddalony o pojedyncze kilometry od ugrupowania przeciwnika. Zwiększa to ryzyko bezpośredniego oddziaływania na obiekty zakłócające i niesie przede wszystkim poważne zagrożenie dla ich załóg. Uwzględniając powyższe, podstawowym sposobem wykonywania zadań przez podsystem zakłóceń powinna być praca automatyczna realizowana w sposób zdalny z obiektu Strona 2 z 12

3 dowodzenia. Zwiększa się w ten sposób efektywność wykorzystania systemu WE, ale także bezpieczeństwo operatorów stacji zakłóceń, którzy wykorzystują miejsca pracy oddalone od anten nadajnika. Sterowanie pojedynczą stacją lub ich grupą oraz nadzór nad prawidłowym działaniem urządzeń może odbywać się z własnych stanowisk pracy zabudowanych w dedykowanych obiektach lub ze stanowiska wynośnego rozwijanego w bezpiecznej odległości od stacji zakłóceń. Niemniej jednak w procesie projektowania obiektów zakłócających oraz opracowując model ich operacyjnego wykorzystania tryb zdalnego sterowania i nadzoru należy traktować jako podstawowy scenariusz pracy. 3. WYNOŚNE STANOWISKO STEROWANIA W stacjach zakłóceń zautomatyzowanego systemu walki elektronicznej zdolność do zachowania maksymalnej funkcjonalności obiektu w trybie zdalnego sterowania jest kluczowa z uwagi na opisane wcześniej zagrożenia. Możliwość zdalnego sterowania stacjami zakłóceń należy rozpatrywać uwzględniając dwie koncepcje jego realizacji: 1. Zdalne sterowanie obiektem przy rozdzieleniu funkcji nadajnika zakłóceń od funkcji sterowania tym nadajnikiem. 2. Zdalne sterowanie obiektem przy wykorzystaniu rozwijanego doraźnie wynośnego stanowiska sterowania (wynosu). Wykorzystanie wynośnego stanowiska sterowania (WSS) jest najprostszym rozwiązaniem zdalnego sterowania obiektem. Praktycznie może obejmować stanowisko pracy tworzone na bazie komputera przenośnego dołączane do obiektu za pomocą np. linii kablowej. Przykładową konfigurację wynosu przedstawiono na Rys. 1. W tym przypadku połączenie ze stacją zakłóceń realizowane jest z wykorzystaniem modemów kablowych i kablowej linii transmisyjnej PKL o przepływności do 2Mbit/s. Do zapewnienia poprawnej pracy wynosu niezbędne jest wyposażenie stacji zakłóceń w następujące elementy: dwa modemy kablowe jeden w stacji zakłóceń i jeden w WSS; kabel PKL; komputer przenośny; terminal zapewniający łączność foniczną WSS ze stacją zakłóceń lub innymi obiektami systemu WE; akumulatory główne i zapasowe umożliwiające pracę urządzeń wynosu; ładowarki akumulatorów WSS. Strona 3 z 12

4 Sieć lokalna Ethernet Ethernet Modem kablowy PKL Tablica Przyłączy Akumulator zapasowy laptopa Akumulator zapasowy +24V Stacja Zakłóceń Ładowarka akumulatora laptopa Ładowarka akumulatora +24V PKL Modem kablowy WSS Ethernet Ethernet Terminal VoIP +24V +24V Laptop Akumulator Rys. 1 Przykładowa konfiguracja Wynośnego Stanowiska Sterowania W przestawionej konfiguracji zasilanie Wynośnego Stanowiska Sterowania realizowane jest za pomocą akumulatorów. Zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności doprowadzenia zasilania oddzielnym przewodem ze stacji zakłóceń. Wadą jest konieczność posiadania akumulatorów zapasowych i ładowarek w celu zapewnienia ciągłości pracy wynosu. Nie bez znaczenia jest również fakt, że tak zbudowany Wynos posiada dodatkowe okablowanie własne, które w warunkach polowych może ulegać uszkodzeniom. Realizacja łączności pomiędzy stacją zakłóceń i Wynośnym Stanowiskiem Sterowania za pomocą połączenia kablowego w postaci Polowego Kabla Lekkiego (PKL) posiada następujące cechy: mała masa kabla pozwala załodze w prosty sposób rozwinąć odcinki na bezpieczną odległość od elementów nadawczych; do transmisji danych pomiędzy stacją zakłóceń i WSS niezbędne jest wykorzystanie pary modemów kablowych; ograniczona szybkości transmisji danych (do 2 Mb/s); niska odporność kabla PKL na zakłócenia elektromagnetyczne; niska odporność mechaniczna kabla PKL. W celu wyeliminowania ograniczeń wynikających z realizacji wynosu w oparciu o cechy wymienione wyżej należy poszukiwać rozwiązania umożliwiającego: zwiększenie przepustowości łącza zestawianego pomiędzy obiektem i WSS; zapewnienie możliwości zasilania urządzeń WSS bez potrzeby wykorzystywania akumulatorów jako źródeł zasilania zasadniczego; poprawę ergonomii WSS. Strona 4 z 12

5 Jednym ze sposobów wyeliminowania ograniczeń wynikających z zastosowania WSS przedstawionego na Rys. 1 jest jego realizacja w oparciu o hybrydowy kabel zawierający zarówno żyły światłowodowe, jak i żyły zasilające. Proponowana zmiana bazowałaby więc na wykorzystaniu wzmocnionego kabla hybrydowego zawierającego zarówno żyły światłowodowe, jak i żyły zasilające wszystkie elementy WSS. Rozwiązanie wymagałoby dodatkowo zastosowania (Rys. 2): w stacji zakłóceń i WSS integratorów (media konwerterów) umożliwiających dołączenie kabli Ethernet i zasilających do kabla hybrydowego; w stacji zakłóceń zasilacza przeznaczonego do zasilenia integratora i komputera przenośnego w WSS. Rys. 2 Zmodyfikowana konfiguracja Wynośnego Stanowiska Sterowania Proponowane rozwiązanie zmodyfikowanego WSS cechuje się następującymi zaletami w stosunku do rozwiązania z Rys. 1: zapewnia komunikację pomiędzy stacją zakłóceń i WSS z szybkością 1Gbit/s. Jest to rozwiązanie perspektywiczne umożliwiające implementację dowolnych dodatkowych usług/funkcjonalności wymagających do realizacji szybkiego łącza Ethernet; poprawia bezpieczeństwa przesyłanych informacji pomiędzy stacją zakłóceń i WSS; umożliwia wyeliminowanie z WSS kłopotliwych w eksploatacji akumulatorów, akumulatorów zapasowych i ładowarek; wykorzystuje kabel o zdecydowanie większej odporności na uszkodzenia w porównaniu do kabla PKL i PKŚ; usprawnia proces przygotowania do pracy i uruchomienia WSS. Strona 5 z 12

6 Prototyp takiego Wynośnego Stanowiska Sterowania został wykonany w oparciu o elementy dostarczone przez firmę BRUGG. Zestaw obejmuje: Terminal komputerowy w formie tabletu (procesor Intel i7) z ekranem dotykowym 12 spełniający wymagania wojskowe MIL-STD-810G i MIL-STD-461F. Terminal został zamontowany w dedykowanym opakowaniu oraz zintegrowany z komponentami zasilającymi i konwerterem przetwarzającym sygnał optyczny na elektryczny (RJ BaseT). Zastosowane złącze hybrydowe umożliwia użycie koncentrycznych kabli hybrydowych BRUpowerfield lub BRUpowermil. Rozwiązanie to daje gwarancję szybkiego uzyskania połączenia integrującego linie zasilające wraz z liniami transmisji danych. Rys. 3 Prototyp takiego Wynośnego Stanowiska Sterowania w oparciu o elementy firmy BRUGG Kabel hybrydowy BRUpowermil o długości kilkuset metrów przewidziany do dołączania ww. terminala komputerowego do stacji zakłóceń. Kabel posiada 4 włókna światłowodowe umieszczone w stalowej nierdzewnej rurce wypełnionej żelem oraz dwa miedziane przewody koncentryczne do przesyłu energii elektrycznej. Kabel posiada dodatkowo dwuwarstwową powłokę zewnętrzną o zwiększonej odporności na ścieranie oraz wzmocnienie drutami stalowymi zewnętrznej warstwy miedzi. Kabel spełnia wymagania norm IEC oraz MIL-STD-810F. Konwerter przetwarzający sygnał elektryczny 1000BaseT na optyczny wraz z elementami systemu zasilania przewidziany do montażu w stacji zakłóceń udostępniający złącze dla kabla hybrydowego oraz złącze RJ BaseT do dołączenia do sieci wewnętrznej stacji. Wykonane dotychczas badania zmodyfikowanego WSS potwierdzają wysoką jakość produktu oraz zachowanie wymaganych parametrów w zakresie jakości usług QoS (Quality of Service). W toku badań stwierdzono: Połączenie zestawiane z wykorzystaniem zmodyfikowanego wynosu i kabla hybrydowego cechuje się wysoką stabilnością i brakiem przerw w łączności. Łączność z WSS uzyskiwana jest natychmiast po włączeniu zasilania integratora Strona 6 z 12

7 w sterowanym obiekcie. Zmierzona przepływność oferowana przez zestaw urządzeń WSS jest bardzo wysoka i średnio wynosi co najmniej kilkaset Mb/s. W rzeczywistości przepływność ograniczana jest przez urządzenia sieciowe obiektu sterowanego, a nie WSS. Opóźnienie transmisji pakietów w całym mierzonym przedziale czasu wynosiło poniżej 1ms, co gwarantuje realizację wszystkich usług z najwyższym poziomem QoS. Obserwowane zmiany opóźnienia (jitter) były niewielkie i nie wpływały na realizację usług. Zastosowany kabel hybrydowy charakteryzuje się wysoką odpornością na narażenia mechaniczne, zachowując jednak wysoką sprężystość wpływającą na sposób jego rozwijania. Przedstawiona koncepcja stanowiska wynośnego rozwijanego w bezpiecznej odległości od stacji zakłóceń dobrze wpisuje się w całokształt przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zminimalizowanie zagrożeń dla podsystemu zakłóceń. Wynośne Stanowisko Sterowania w opisanej konfiguracji jest najprostszym i jednocześnie skutecznym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa załogi obiektu, dla którego w obecnych realiach czas funkcjonowania od momentu wygenerowania zakłóceń do chwili zniszczenia może być bardzo krótki. 4. KONCEPCJA PODZIAŁU STACJI ZAKŁÓCAJĄCEJ Wykorzystywane w systemach walki elektronicznej stacje zakłóceń obejmują zazwyczaj klimatyzowany obiekt kontenerowy, często wraz z przyczepą zawierającą zespół zasilania i wyposażenie dodatkowe. Są to więc konstrukcje ukierunkowane na pracę załogi w obiekcie pomimo założenia operacyjnego, że załoga w warunkach bojowych może w niej nie przebywać. Do dyspozycji załogi w takim przypadku oddaje się Wynośne Stanowisko Sterowania z jednoczesnym wymaganiem jego wykorzystania nawet w trakcie pracy w zakresie niskich i wysokich temperatur, występujących opadów, silnego wiatru itp. Takie rozwiązanie może sprawiać trudności w warunkach bojowych. Przy projektowaniu podsystemu zakłócania ZSWE należy wziąć pod uwagę koncepcję polegającą na rozdzieleniu funkcji nadajnika zakłóceń od funkcji sterowania tym nadajnikiem. Zmiana ta spowodowałaby konieczność budowy (Rys. 4): 1. Klimatyzowanego obiektu (pojazdu) przeznaczonego dla załogi wraz z wyposażeniem wykorzystywanym podczas współpracy z innymi elementami systemu WE oraz wyposażeniem sterującym nadajnikiem zakłóceń (bez samego nadajnika). W takim ujęciu obiekt powinien zawierać: stanowiska pracy załogi, środki do łączności z przełożonym, urządzenia sieciowe, urządzenia utajniające, środki do łączności z nadajnikiem zakłóceń, podsystem zasilania i inne niezbędne wyposażenie dodatkowe. 2. Nadajnika zakłóceń (autonomicznego kontenera) zawierającego urządzenia niezbędne do generacji sygnałów zakłócających (odbiorniki wymaganego zakresu częstotliwości i odbiornik GPS, wzbudnik sygnałów zakłócających, wzmacniacz mocy) oraz urządzenia wspierające ich pracę: zespoły prądotwórcze i wewnętrzne elementy zasilania, system chłodzenia wzmacniacza mocy, system ogrzewania i chłodzenia kontenera (klimatyzacji), elementy łączności z obiektem sterującym. Strona 7 z 12

8 Nadajnik zakłóceń (autonomiczny kontener) Układ chłodzenia wzmacniacza + klimatyzacja kontenera Układ zasilania GPS + sygnał wzorcowy Odbiorniki wymaganego zakresu częstotliwości Wzmacniacz mocy Wzbudnik Nadajnik zakłóceń (autonomiczny kontener) Nadajnik zakłóceń (autonomiczny kontener) Agregaty prądotwórcze Urządzenia łączności i sterowania Połączenie przewodowe lub bezprzewodowe Nadajnik zakłóceń (autonomiczny kontener) Sterowanie nadajnikami zakłóceń (samochód osobowoterenowy) Urządzenia łączności Do przełożonego Układ klimatyzacji pojazdu Układ zasilania Zautomatyzowane Miejsce Pracy Agregaty prądotwórcze Zautomatyzowane Miejsce Pracy Rys. 4 Koncepcja rozdziału sterowania stacją zakłóceń od nadajnika zakłóceń Rozwiązanie takie zdecydowanie poprawiłoby funkcjonalność i niezawodność podsystemu zakłócania WE poprzez: Możliwość natychmiastowego dołączania stosunkowo prostych, autonomicznych (bezobsługowych) kontenerów do jednego obiektu sterującego ich pracą. Możliwość dołączania do jednego obiektu sterującego nadajnikami większej liczby nadajników zakłóceń o takiej samej lub różnej funkcjonalności. Oddalenie nadajnika/nadajników zakłóceń od stanowisk sterowania. Brak konieczności przydziału indywidualnych załóg do każdego nadajnika zakłóceń. Zminimalizowanie skutków oddziaływania zakłócania radiowego na własny system WE poprzez ograniczenie ujawnienia miejsca lokalizacji obiektów sterujących urządzeniami zakłócającymi i w efekcie utrudnienie możliwości rozpoznania przez przeciwnika powiązań informacyjnych, struktury i lokalizacji pozostałej części naszego systemu WE. W przypadku budowy podsystemu zakłóceń WE w oparciu o opisaną koncepcję rozdzielenia funkcji sterowania od nadajników zakłóceń zaleca się dodatkowo uwzględnić, opracowaną w Wojskowym Instytucie Łączności, koncepcję poprawy efektywności prowadzenia zakłóceń. Koncepcja zakłada wykonywanie w sposób ciągły obiektowej i systemowej oceny efektywności zakłócania, bez zwiększania obciążenia zadaniami podsystemu wykrywania i namierzania emisji, co w efekcie pozwala na wypracowanie Strona 8 z 12

9 w sposób dynamiczny optymalnych decyzji do zakłócania na podstawie zdefiniowanych kryteriów. Możliwość synchronicznego uruchamiania kilku nadajników zakłóceń zdecydowanie wpływa na poprawę efektywności działania podsystemu zakłóceń. 5. ELEMENTY AUTOMATYKI W STEROWANIU OBIEKTAMI WE Zdalne sterowanie obiektami powinno umożliwiać zarządzanie wszystkimi urządzeniami, w jakie wyposażona jest aparatownia. Dotyczy to zarówno urządzeń łączności, komputerów, urządzeń specjalistycznych (wzbudnik stacji zakłócającej), ale także pozostałych elementów zapewniających: Zasilanie główne i zapasowe obiektu. Utrzymanie wymaganych warunków pracy urządzeń (temperatura i wilgotność powietrza, temperatura czynnika roboczego zapewniającego chłodzenie wzmacniaczy mocy stacji zakłócającej). Niezawodne funkcjonowanie wszystkich wymienionych elementów jest podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania obiektu, a w przypadku stacji zakłócających podstawowym warunkiem skutecznego jej działania. W przypadku takiego obiektu jak stacja zakłócająca problematyka utrzymania niezawodności jest złożona, z uwagi na ilość urządzeń/systemów cechujących się wysokim poborem mocy: wzmacniacz mocy sygnału zakłócającego; system chłodzenia wzmacniacza mocy; system ogrzewania i klimatyzacji obiektu. Jednym z krytycznych czynników wpływających na pracę stacji jest możliwość wyłączenia napięcia zasilania przez elementy zabezpieczenia. Przyczyną wyłączeń mogą być udary prądowe powodowane głównie przez jednoczesne włączenie np. nadajnika zakłóceń, kompresora systemu chłodzenia i kompresora klimatyzacji kontenera. Z tego względu, w przypadku potrzeby zapewnienia zdalnego sterowania obiektem niedopuszczalne jest, aby wymienione wyżej urządzenia/systemy włączane i wyłączane były w sposób nieskoordynowany, zgodnie z autonomicznymi algorytmami ich funkcjonowania. O ile w przypadku pracy załogi w obiekcie ogólną funkcję koordynacyjną działania wymienionych urządzeń realizuje operator, który ustala początkowy moment włączenia lub wyłącza urządzenia w zależności od potrzeb, o tyle w przypadku zdalnego sterownia, funkcje zarządzania muszą być realizowane automatycznie z wykorzystaniem dostępnych na rynku elementów automatyki. W przypadku, gdy operator znajduje się w stacji zakłócającej, ewentualna przerwa w pracy spowodowana np. awarią zasilania jest krótka (szybka reakcja załogi i ponowne załączenie urządzeń). Należy zauważyć, że w przypadku obsługi stacji z Wynośnego Stanowiska Sterowania wyłączenia wynikające ze stosowania nieoptymalnych rozwiązań w budowie obiektu, nie są możliwe do bezzwłocznego usunięcia, a przerwy mogą trwać wiele minut. Aby uzyskać wyższy poziom niezawodności obiektu konieczne jest zintegrowanie obsługi wymienionych urządzeń, co pozwoli: zapobiegać sytuacji jednoczesnego włączenia urządzeń powodujących udary prądowe, zmniejszyć pobór mocy poprzez optymalizację wykorzystania tych urządzeń. Doświadczenia zebrane podczas badań i eksploatacji obiektów WE pokazują, że na rynku funkcjonują obecnie rozwiązania techniczne z dziedziny automatyki przemysłowej, które doskonale wpisują się w omawianą problematykę sterowania urządzeniami/systemami. Dostępnych jest szereg mikroprocesorowych sterowników spełniających klimatyczne Strona 9 z 12

10 i mechaniczne wymagania nakładane na sprzęt wojskowy, które potrafią równocześnie obsługiwać nawet kilkaset parametrów odpowiadających stanom poszczególnych wejść, wyjść, czujników, urządzeń. Pozwala to w zasadzie w sposób nieograniczony integrować obsługę wszystkich elementów obiektu, zarządzać nimi w prosty sposób i co najważniejsze w przypadku potrzeby zdalnego sterowania obiektem, udostępniać na zewnątrz informacje odnośnie aktualnego stanu urządzeń. Przykładem takiego rozwiązania jest specjalizowany sterownika mikroprocesorowy pco 3 firmy CAREL przedstawiony na Rys. 5. Do komunikacji z zewnętrznym systemem zarządzania sterownik pco 3 wykorzystuje moduł interfejsu pco Web. Rys. 5 Sterownik mikroprocesorowy pco 3 firmy CAREL Moduł pco Web dołączony do sieci LAN udostępnia następujące funkcje: Serwer Web przeznaczony do sprawdzenia i zmiany stanu sterownika pco 3 przy wykorzystaniu komputera, w którym uruchomiona jest przeglądarka sieciowa. Możliwe jest dodanie stron WWW zaprojektowanych przez użytkownika. Logger (Archiwizator) przeznaczony do zapisu w pamięci trwałej wartości wybranych zmiennych sterownika pco 3. Plik z zapisanymi zmiennymi może być skopiowany do komputera z wykorzystaniem przeglądarki sieciowej. Wykresy funkcja ta umożliwia wyświetlenie na ekranie dołączonego komputera, za pomocą przeglądarki sieciowej, przebiegów czasowych wybranych zmiennych archiwizowanych przez Logger. umożliwia wysłanie poczty po zajściu zaprogramowanego w sterowniku pco 3 zdarzenia (alarm, przekroczenie wartości progowej) lub w ustalonym momencie czasu. Załączniki poczty, zawierające wartości wybranych zmiennych mają format xml. FTP PUSH umożliwia wysłanie pliku xml zawierającego wartości wybranych zmiennych do odpowiednio skonfigurowanego komputera w sytuacjach jak dla funkcji . Przesłanie realizowane jest z wykorzystaniem protokółu FTP. SNMPv1&v2 zapewnia dostęp do modułu z komputera, w którym funkcjonuje oprogramowanie oparte na protokóle SNMP. Moduł może wysyłać programowalne pakiety TRAP i INFORM. Serwer FTP umożliwia kopiowanie plików danych lub stron WWW z/do modułu metodą przeciągania i upuszczania ikon. 6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI Zakłócanie radiowe prowadzone w ramach systemu WE oprócz zamierzonego efektu posiada także negatywne kierunki oddziaływania, z których najważniejszym jest Strona 10 z 12

11 oddziaływanie na własny system WE. Z tego względu przy projektowaniu, budowie i wykorzystaniu zautomatyzowanego systemu WE stosuje się szereg rozwiązań zabezpieczających niwelujących opisane w artykule skutki negatywne. Do działań zabezpieczających o charakterze organizacyjnym zaliczyć można między innymi: oddalenie elementów podsystemu zakłóceń od pozostałych elementów systemu WE; wykorzystanie mechanizmów szacowania efektywności zakłóceń jako podstawy do zmiany lokalizacji poszczególnych stacji zakłóceń; wykorzystanie zaawansowanych procedur obliczeniowych dla zagwarantowania efektywnego zakłócania przy wykorzystaniu optymalnej liczby stacji zakłócających i minimalnego poziomu mocy zakłóceń promieniowanych; skrócenie czasu zakłóceń do niezbędnego minimum. Do działań zabezpieczających o charakterze technicznym zaliczyć można między innymi: tryb pracy automatycznej prowadzonej w sposób zdalny z obiektu dowodzenia/sterowania. W wyniku ograniczenia czasu przetwarzania komend w obiektach emitujących zakłócenia (likwidacja czynnika osobowego) zwiększa się w ten sposób efektywność wykorzystania systemu WE; kierunkową emisję sygnałów zakłócających; stosowanie wielu poziomów mocy emisji zakłóceń; staranny dobór rodzajów zakłócania i sygnałów zakłócających do charakterystyk pracy obiektów i sygnałów przez nie emitowanych. Część z ww. rozwiązań musi być uwzględniana już na etapie projektowania systemu WE, pozostałe wymagają odpowiedniej organizacji pracy systemu. Wszystkie jednak wiążą się z odpowiednim funkcjonowaniem stanowisk pracy lub wydzielonych obiektów przewidzianych do zarządzania obiektami zakłócającymi. Jednym z ważniejszych aspektów budowy podsystemu zakłócania WE jest optymalizacja pracy zdalnego sterowania w postaci Wynośnych Stanowisk Sterowania lub obiektów sterujących nadajnikami zakłócającymi W artykule wskazano także na konieczność wykorzystywania w obiektach WE mikroprocesorowych sterowników integrujących obsługę urządzeń w zakresie sterowania i monitorowania ich pracy. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań można uodpornić te obiekty na zagrożenia związane z zasilaniem oraz poprawić ich bilans energetyczny. 7. LITERATURA P.KANIEWSKI, R.MATYSZKIEL, A.WORONOWICZ, B.GROCHOWINA, J.MILEWSKI: Koncepcja poprawy efektywności zakłóceń na podstawie spostrzeżeń i testów wybranych urządzeń WE. KNTWE Strona internetowa i oferta firmy Brugg: Strona internetowa firmy CARELL: Informacje o systemie walki elektronicznej PRZEBIŚNIEG: przebi%c5%9bnieg. Informacje o systemie walki elektronicznej KAKTUS: W.TARCZYŃSKI, A.ŻUREK: Wpływ wyładowań atmosferycznych na pracę urządzeń automatyki zabezpieczeniowej i telemechaniki, Ogólnopolska Konferencja Strona 11 z 12

12 Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce, Jachranka, , str K. MALON, J. ŁOPATKA, Demonstrator programowalnej stacji zakłóceń, Konferencja KNTWE J.ŁOPATKA, R.CHĘCIŃSKI, A.KASZUBA, R.KRAWCZAK: Inteligenta kontrola łączności przeciwnika z wykorzystaniem bezzałogowej platformy lądowej dromader. Biuletyn WAT Vol. LXII, Nr 3, Strona 12 z 12

PODSYSTEM ZAKŁÓCEŃ ZAUTOMATYZOWANEGO SYSTEMU WALKI ELEKTRONICZNEJ - DOŚWIADCZENIA I ZALECENIA

PODSYSTEM ZAKŁÓCEŃ ZAUTOMATYZOWANEGO SYSTEMU WALKI ELEKTRONICZNEJ - DOŚWIADCZENIA I ZALECENIA SYSTEMY ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ PISZ 23 25 LISTOPADA 2010 KNTWE 10 PODSYSTEM ZAKŁÓCEŃ ZAUTOMATYZOWANEGO SYSTEMU WALKI ELEKTRONICZNEJ - DOŚWIADCZENIA I ZALECENIA Bogusław GROCHOWINA, Paweł KANIEWSKI,

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI KLASYFIKACJA SIECI wielkość -odległość między najdalej położonymi węzłami sieć lokalna (LAN - Local Area Network) o zasięgu do kilku kilometrów sieć miejska

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI mjr dr inż. Robert URBAN kpt. mgr inż. Kamil WILGUCKI mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego Charakterystyka systemu W ramach systemu TEO oferowana jest rodzina zabezpieczeń dedykowanych dla różnych pól rozdzielni prądu stałego

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCY KAKTUS Praca rozwojowa pod nazwą Zautomatyzowany system rozpoznawczo-zakłócający była realizowana przez konsorcjum WIŁ-WAT w

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK OCHRONY OBWODOWEJ

CZUJNIK OCHRONY OBWODOWEJ CZUJNIK OCHRONY OBWODOWEJ www.stekopsa.pl CZUJNIK OCHRONY OBWODOWEJ Czujnik HF400 jest urządzeniem przeznaczonym do ochrony obwodowej obiektów. Jego działanie opiera się na wykrywaniu zakłóceń pola elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności Projekt: Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP Autor:

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 27 stycznia 2014 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 27 stycznia 2014 r. ZAMAWIAJĄCY EBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Bronisława Czecha 59 04-555 Warszawa TRYB ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zapytanie ofertowe Warszawa, 27 stycznia 2014 r. 1. Postępowanie nie podlega przepisom

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY SYSTEM DO STRZELAŃ SYTUACYJNYCH typ USS- 1 6 z obrotnicami tarcz typu WP (WRÓG- PRZYJACIEL WP i WP-O) sterownikiem komputerowym i

UNIWERSALNY SYSTEM DO STRZELAŃ SYTUACYJNYCH typ USS- 1 6 z obrotnicami tarcz typu WP (WRÓG- PRZYJACIEL WP i WP-O) sterownikiem komputerowym i UNIWERSALNY SYSTEM DO STRZELAŃ SYTUACYJNYCH typ USS- 1 6 z obrotnicami tarcz typu WP (WRÓG- PRZYJACIEL WP i WP-O) sterownikiem komputerowym i pulpitem ręcznym, wersja 04.10.03 Karta informacyjna ( w aktualizacji)

Bardziej szczegółowo

NODA System Zarządzania Energią

NODA System Zarządzania Energią STREFA sp. z o.o. Przedstawiciel i dystrybutor systemu NODA w Polsce NODA System Zarządzania Energią Usługi optymalizacji wykorzystania energii cieplnej Piotr Selmaj prezes zarządu STREFA Sp. z o.o. POLEKO:

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

CJAM 100 Miniaturowa radiostacja zagłuszająca

CJAM 100 Miniaturowa radiostacja zagłuszająca CJAM 100 Miniaturowa radiostacja zagłuszająca CJAM 100 to miniaturowa radiostacja zagłuszająca, pozwalająca na zakłócanie komunikacji w sieci komórkowej na małych obszarach. Wystarczy nacisnąć przycisk,

Bardziej szczegółowo

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r.

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r. 130000.ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia 19.04.2013 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Inteligentna automatyka budynkowa

Inteligentna automatyka budynkowa Inteligentna automatyka budynkowa Co to jest Fibaro? FIBARO to pierwszy na świecie tak funkcjonalny inteligentny system zarządzania budynkiem. FIBARO to nowoczesne, bezprzewodowe połączenie urządzeń domowych

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia

System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia Netcon 100 został opracowany w celu monitorowania i sterowania sieciami średniego napięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2

Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2 Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2 str. 1 1. Instalacja linii komunikacyjnej. 1.1 Komunikacja pomiędzy oprawami a modułami podrzędnymi realizowana jest poprzez dodatkowy przewód komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L1 BUDOWA TERMOSTATU ELEKTRONICZNEGO

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L1 BUDOWA TERMOSTATU ELEKTRONICZNEGO ĆWICZENIE LABORATORYJNE AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L1 BUDOWA TERMOSTATU ELEKTRONICZNEGO Wersja: 2013-07-27-1- 1.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest samodzielna

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-3713136, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

Telezabezpieczenia w systemie elektroenergetycznym. Urz dzenie telesterowania RL64D

Telezabezpieczenia w systemie elektroenergetycznym. Urz dzenie telesterowania RL64D Telezabezpieczenia w systemie elektroenergetycznym Urządzenie Urz dzenie telesterowania RL64D PRZEZNACZENIE Urządzenie przeznaczone jest do realizacji cyfrowych kanałów transmisyjnych dla potrzeb zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) II Warstwa fizyczna sieci PROFIBUS DP (wersja 1401)

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) II Warstwa fizyczna sieci PROFIBUS DP (wersja 1401) Spis treści Dzień 1 I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) I-3 PROFIBUS pozycja na rynku I-4 PROFIBUS odniósł ogromny sukces, ale I-5 Typowe podejście do diagnostyki oraz działań prewencyjnych

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA W MODULE TAKTYCZNYM SYSTEMU KAKTUS

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA W MODULE TAKTYCZNYM SYSTEMU KAKTUS SYSTEMY ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ PISZ 23 25 LISTOPADA 2010 KNTWE 10 ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA W MODULE TAKTYCZNYM SYSTEMU KAKTUS Paweł KANIEWSKI, Janusz ROMANIK, Kamil WILGUCKI, Bogusław GROCHOWINA,

Bardziej szczegółowo

Tracker TK103-2B+ lokalizator samochodowy GPS z pilotem

Tracker TK103-2B+ lokalizator samochodowy GPS z pilotem Tracker TK103-2B+ lokalizator samochodowy GPS z pilotem Cena: 269.99 zł Tracker TK103-2B+ lokalizator samochodowy Urządzenie GPS pozwala w łatwy i efektowny sposób monitorować prędkość i położenie pojazdu.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-4242588, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

CALLNET - oprogramowanie

CALLNET - oprogramowanie KARTY KATALOGOWE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Oprogramowanie Callnet-serwer Aplikacja Callnet-serwer pracuje na komputerze połączonym z centralami cyfrowymi PS24-C lub magistralą cyfrową z konwerterami

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 3. Wytyczne dla dostaw usługi Internetu szerokopasmowego INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5

PAKIET NR 3. Wytyczne dla dostaw usługi Internetu szerokopasmowego INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 PAKIET NR 3 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw usługi Internetu szerokopasmowego 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Obszar Informatyki

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Podręcznik użytkownika Certyfikacja Deklaracja FCC Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemu komunikacji głosowej dla UGV (Unmanned Ground Vehicle - Krótka specyfikacja

Wymagania systemu komunikacji głosowej dla UGV (Unmanned Ground Vehicle - Krótka specyfikacja Wymagania systemu komunikacji głosowej dla UGV (Unmanned Ground Vehicle - Bezzałogowy Pojazd Naziemny) Krótka specyfikacja WP nr 6 Strona 1 Spis treści 1 ZAKRES 3 1.1 IDENTYFIKACJA 3 1.2 Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze 2 Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 Instalacja dająca poczucie bezpieczeństwa Pełna ochrona na miarę potrzeb Centrala

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

FIBARO SYSTEM od podstaw

FIBARO SYSTEM od podstaw Inteligentna Inteligentna automatyka automatyka budynkowa budynkowa FIBARO SYSTEM od podstaw Co to jest Fibaro? FIBARO to pierwszy na świecie tak funkcjonalny inteligentny system zarządzania budynkiem.

Bardziej szczegółowo

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Podstawowa konfiguracja systemu Prezentowany system służy do nadzoru dyspozytorskiego w służbach wykorzystujących grupy pojazdów operujących w obszarze

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat. PL 221679 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221679 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396076 (51) Int.Cl. G08B 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Program do monitorowania i diagnostyki działania sieci CAN. Temat pracy: Temat Gdańsk Autor: Łukasz Olejarz

Praca dyplomowa. Program do monitorowania i diagnostyki działania sieci CAN. Temat pracy: Temat Gdańsk Autor: Łukasz Olejarz Temat Gdańsk 30.06.2006 1 Praca dyplomowa Temat pracy: Program do monitorowania i diagnostyki działania sieci CAN. Autor: Łukasz Olejarz Opiekun: dr inż. M. Porzeziński Recenzent: dr inż. J. Zawalich Gdańsk

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ES-CTI2 Jednostka Sterująca 2.4GHz Wytyczne Instalacyjne

SYSTEM ES-CTI2 Jednostka Sterująca 2.4GHz Wytyczne Instalacyjne SYSTEM ES-CTI2 Jednostka Sterująca 2.4GHz Wytyczne Instalacyjne Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Połączenia w systemie centralnego nadzoru ES-CTI2 2.4Ghz... 3 3. Oprzewodowanie... 4 4. Połączenie bezprzewodowe...

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009 SYGNALIZATOR WJAZDU SW-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1 Mokronos Dolny, wrzesień 2009 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1... 2 Ostrzeżenia....

Bardziej szczegółowo

Modularny system I/O IP67

Modularny system I/O IP67 Modularny system I/O IP67 Tam gdzie kiedyś stosowano oprzewodowanie wielożyłowe, dziś dominują sieci obiektowe, zapewniające komunikację pomiędzy systemem sterowania, urządzeniami i maszynami. Systemy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE BROKERA CZĘSTOTLIWOŚCI JAKO ELEMENTU KOORDYNOWANEGO DOSTĘPU DO WIDMA W SIŁACH ZBROJNYCH RP

WYKORZYSTANIE BROKERA CZĘSTOTLIWOŚCI JAKO ELEMENTU KOORDYNOWANEGO DOSTĘPU DO WIDMA W SIŁACH ZBROJNYCH RP WYKORZYSTANIE BROKERA CZĘSTOTLIWOŚCI JAKO ELEMENTU KOORDYNOWANEGO DOSTĘPU DO WIDMA W SIŁACH ZBROJNYCH RP dr inż. Marek SUCHAŃSKI, m.suchanski@wil.waw.pl dr inż. Paweł KANIEWSKI, p.kaniewski@wil.waw.pl

Bardziej szczegółowo

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 2 PRO-2000 INTERNET Copyright by: Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej MikroB S.A., Ostrzeszów 2005 Windows, Internet Explorer, IIS są znakami firmowymi

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2100 SZYBKI START

TELEFON GXP2100 SZYBKI START TELEFON GXP2100 SZYBKI START 1. Opis GXP2100 to cztero-profilowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 180-x90 pikseli. Aparat charakteryzuje się wsparciem

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master

Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master PROX 4k jest urządzeniem zapewniającym autoryzowany dostęp do pomieszczeń biurowych, magazynowych oraz mieszkalnych. Kontrola dostępu

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063 Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ EUKALIPTUS ZEG-E PRZEZNACZENIE Koncentrator komunikacyjny Eukaliptus przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad

Bardziej szczegółowo

www.zamelcet.com Bezprzewodowy System Sterowania exta free exta free www.zamelcet.com

www.zamelcet.com Bezprzewodowy System Sterowania exta free exta free www.zamelcet.com Bezprzewodowy System Sterowania EXTA FREE to propozycja bezprzewodowego (radiowego) systemu sterowania pracą urządzeń elektrycznych w instalacjach domowych, biurowych i częściowo przemysłowych. System

Bardziej szczegółowo

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac Dzięki najnowszym propozycjom TP-LINK routerom Archer C2 i Archer D7 oraz karcie sieciowej Archer T4U, możesz cieszyć się z zalet transmisji danych

Bardziej szczegółowo

153,36 PLN brutto 124,68 PLN netto

153,36 PLN brutto 124,68 PLN netto TP-LINK ROUTER ARCHER C2 AC750 750MBPS WI-FI 2,4/5GHZ 153,36 PLN brutto 124,68 PLN netto Producent: TP-LINK Dwupasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy AC750 - Obsługa standardu 802.11ac - nowej generacji

Bardziej szczegółowo

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 1 z 11 Terminal GPRS Albatross S6 Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 2 z 11 Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Montaż Terminala GPRS w wersji S6.1 (pojazd bez instalacji CAN)... 5 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

SETEBOS-2S. Centralka kontrolno-pomiarowa Ethernet/GSM/RS232/485/IO/TH z funkcjami sterowania automatyką. funkcjonalności.

SETEBOS-2S. Centralka kontrolno-pomiarowa Ethernet/GSM/RS232/485/IO/TH z funkcjami sterowania automatyką. funkcjonalności. Centralka kontrolno-pomiarowa Ethernet/GSM/RS232/485/IO/TH z funkcjami sterowania automatyką Funkcjonalność Urządzenie w swojej podstawowej funkcjonalności jest centralką kontrolno-pomiarową przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

system inteligentne sterowanie oświetleniem

system inteligentne sterowanie oświetleniem system inteligentne sterowanie oświetleniem Wprowadzenie: LightASSIST to system inteligentnego sterowania oświetleniem. Dedykowane, niezwykle intuicyjne rozwiązanie, które umożliwia dodatkową redukcję

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole.

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole. Ireneusz Gąsiewski Zastosowanie Access Pointa w szkole. Spis treści: 1. Wstęp;...str.3 2. Sieć internetowa; str.3 3. Access Point;..str.4 4. Budowa szkolnej sieci;.. str.6 5. Zakończenie;.str.9 6. Bibliografia;..str.10

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

5R]G]LDï %LEOLRJUDğD Skorowidz

5R]G]LDï %LEOLRJUDğD Skorowidz ...5 7 7 9 9 14 17 17 20 23 23 25 26 34 36 40 51 51 53 54 54 55 56 57 57 59 62 67 78 83 121 154 172 183 188 195 202 214... Skorowidz.... 4 Podręcznik Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................................................................... 9 1.1. Podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych................................................

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy MERKURY to uniwersalny nadajnik GSM z wbudowanym modemem do nadawania i odbierania sygnałów SMS. Może służyć do wysyłania informacji o stanie podłączonych do niego urządzeń i systemów oraz do zdalnego

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

Info. Linia Kwiecień

Info. Linia Kwiecień Witam, oto InfoLinia, dotycząca produktów Hirschmanna. InfoLinia ma za zadanie dostarczać najbardziej aktualnych informacji o produktach Hirschmann Electronics GmbH, Oddziału Automatyka i Systemy Sieciowe.

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA RADIOLINII - INWESTYCJA W NIEZAWODNOŚĆ WIATRAKA

INSTALACJA RADIOLINII - INWESTYCJA W NIEZAWODNOŚĆ WIATRAKA INSTALACJA RADIOLINII - INWESTYCJA W NIEZAWODNOŚĆ WIATRAKA Informacje z wiatraka za pomocą radiolinii Monitoring pracy wiatraka Elektrownie wiatrowe bezsprzecznie wymagają monitoringu. Dla maksymalizacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych...

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... W dobie innowacyjnych technologii i nieustannie rosnącego zapotrzebowania na szybką, niezawodną transmisję danych nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie dużego obiektu handlowego (hipermarketu) System ADAP KOOL. Opracował: Mateusz

Bardziej szczegółowo

Opcje Standardowa WiFi PM+ PM+/WiFi GPRS PM+/GPRS Licznik

Opcje Standardowa WiFi PM+ PM+/WiFi GPRS PM+/GPRS Licznik Years Maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej 2000 kwp Opcjonalne Powermanagement i regulacja cos fi Prezentacja graficzna oraz obsługa na kolorowym, dotykowym wyświetlaczu TFT oraz przejrzysty wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine

Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine Sani Ronen Director of Marketing, Biała Księga Stycznia 2013 Wprowadzenie Istnieją dwie metody implementacji

Bardziej szczegółowo

System przesyłu danych z elektrociepłowni Zofiówka

System przesyłu danych z elektrociepłowni Zofiówka System przesyłu danych z elektrociepłowni Zofiówka Stanisław Wideł Szkoła Komputerowa Impuls Szkoła Komputerowa Impuls, www.ipnet.pl, sekretariat@ipnet.pl 1 Co to jest system monitorowania stanu dynamiki

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROZPROSZONA I ZINTEGROWANA

WERSJA ROZPROSZONA I ZINTEGROWANA WERSJA ROZPROSZONA I ZINTEGROWANA WERSJA ROZPROSZONA Przemysłowy Alarm Gazowy System central PAG 8 lub PAG 8P (wersja z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym), połączonych w sieć z jednostką PC przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej Załącznik nr 2 Opis sieci teleinformatycznej 1. Założenia techniczne Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma pełnić rolę wydajnego, zintegrowanego szkieletu komunikacyjnego dla wielu systemów projektowanych

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Fritz!Box 6820 LTE w Play za 1 zł

GSMONLINE.PL. Fritz!Box 6820 LTE w Play za 1 zł GSMONLINE.PL Fritz!Box 6820 LTE w Play za 1 zł 2016-05-17 Fritz!Box 6820 LTE Niemiecka firma AVM wprowadziła na rynek polski nowy router FRITZ!Box 6820 LTE. Router dostępny jest w ofercie PLAY (do końca

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 grudzień 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 grudzień 2016 TV PRZEMYSŁOWA > monitoring IP > routery > Model : - Producent : TP-LINK Prędkość transmisji do 300Mb/s zapewnia płynny przekaz danych wrażliwych na zakłócenia (np. transmisja wideo w jakości HD)

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM DOSTĘPU BEZPRZEWODOWEGO - POTENCJAŁ I PERSPEKTYWY

PODSYSTEM DOSTĘPU BEZPRZEWODOWEGO - POTENCJAŁ I PERSPEKTYWY PODSYSTEM DOSTĘPU BEZPRZEWODOWEGO - POTENCJAŁ I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA NA RZECZ SYSTEMÓW WSPARCIA DOWODZENIA ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI, p.kaniewski@wil.waw.pl kpt. mgr inż. Janusz ROMANIK, j.romanik@wil.waw.pl

Bardziej szczegółowo

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Monitorowanie temperatury i wilgotności z kalkulacją punktu rosy lub wielopunktowe zewnętrzne monitorowanie temperatury Sterowanie 4 (8) wyjściami typu relay

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 2 585 Poz. 8 6. 57,0 66,0 GHz 40 dbm e.i.r.p. oraz gęstość mocy 13 dbm/mhz e.i.r.p. 25 dbm e.i.r.p. oraz gęstość mocy -2 dbm/mhz e.i.r.p. b) w aneksie nr 6 dodaje się poz. 12 w brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK

Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK Informacje o produkcie Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK Cena : 267,48 zł (netto) 329,00 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Adres: Miejski Zarząd Nieruchomości, Dział Eksploatacyjno-Techniczny Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Przepisy i normy związane Obowiązuje od 15 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profilowanie ruchu sieciowego w systemie GNU/Linux

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profilowanie ruchu sieciowego w systemie GNU/Linux Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ferliński Nr albumu: 187386 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Wersja z dnia: 2017-08-21 Spis treści Opis... 3 1. Zasady bezpieczeństwa... 3 Instalacja... 3 Użytkowanie...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Rev: 1.0.0 7106500686 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Katedra Mechatroniki. Koncepcja przyłączania mikroinstalacji prosumenckich (gniazd) do laboratorium ilabepro

Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Katedra Mechatroniki. Koncepcja przyłączania mikroinstalacji prosumenckich (gniazd) do laboratorium ilabepro 1 Koncepcja przyłączania mikroinstalacji prosumenckich (gniazd) do laboratorium ilabepro 2 W ramach opracowania realizowana jest: Indywidualna diagnoza wybranych gniazd pod względem możliwości ich podłączenia

Bardziej szczegółowo