Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw Na podstawie art. 138j 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. poz. 2330) załączniki nr 1 4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 4 do niniejszego rozporządzenia. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej finanse publiczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2 Dziennik Ustaw 2 Poz. 349 Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. (poz. 349) Załącznik nr 1 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) mocodawcy PPS-1 Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania: PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE 2. Kolejny nr egz. / ogółem liczba egzemplarzy1) / Art. 138e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), zwanej dalej ustawą. Mocodawca (podatnik, płatnik, inkasent, spadkobierca, następca prawny, osoba trzecia, wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej lub ogólnej, inny podmiot udzielający pełnomocnictwa szczególnego) albo pełnomocnik. Organ podatkowy właściwy w sprawie. A. ORGAN, PODMIOT SKŁADAJĄCY PEŁNOMOCNICTWO 2) 3. Organ, do którego jest składane pełnomocnictwo 4. Podmiot składający pełnomocnictwo (zaznaczyć właściwe kwadraty): 1 mocodawca 2. pełnomocnik 3) 3. dalszy pełnomocnik 3) 4. adwokat 3) 5. radca prawny 3) 6. doradca podatkowy 3) B. DANE MOCODAWCY B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE * - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. podmiot niebędący osobą fizyczną 2. osoba fizyczna 6. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię ** 7. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) **4) 8. Rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innego numeru identyfikacyjnego4) 9. Numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość **4) 10. Zagraniczny numer identyfikacyjny4) 11. Kraj wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego, wymienionego w poz. 8, 9 lub 10 4) 12. Kod kraju wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego wymienionego w poz. 114) B.2. ADRES SIEDZIBY * / AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA ** 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta B.3. DANE KONTAKTOWE 5) 23. Telefon 24. Faks Adres elektroniczny 6) 27. Adres elektroniczny na portalu podatkowym C. OŚWIADCZENIE MOCODAWCY ALBO PEŁNOMOCNIKA 7) 1. Oświadczam, że do działania w sprawie wskazanej w części E upoważniam osobę wymienioną w części D Możliwość udzielenia dalszego pełnomocnictwa 8) tak nie 28. Nazwisko 29. Pierwsze imię 30. Stanowisko / Funkcja 9) 31. Podpis 28. Nazwisko 29. Pierwsze imię 30. Stanowisko / Funkcja 9) 31. Podpis 28. Nazwisko 29. Pierwsze imię 30. Stanowisko / Funkcja 9) 31. Podpis 32. Data (dzień - miesiąc - rok) 33. Uwierzytelnienie odpisu pełnomocnictwa przez pełnomocnika wskazanego w poz. 3410) 34. Podpis pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym (uwierzytelniającego udzielone mu pełnomocnictwo) 35. Data uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa (dzień - miesiąc - rok) i miejsce jego sporządzenia PPS-1(2) 1/2

3 Dziennik Ustaw 3 Poz. 349 POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. D. DANE PEŁNOMOCNIKA UPOWAŻNIONEGO DO DZIAŁANIA W SPRAWIE WSKAZANEJ W CZĘŚCI E 2) D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 36. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 37. Numer wpisu na listę adwokatów, radców prawnych lub doradców podatkowych 38. Nazwisko 39. Pierwsze imię 40. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)4) 41. Rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innego numeru identyfikacyjnego4) 42. Numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość4) 43. Zagraniczny numer identyfikacyjny4) 44. Kraj wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego, wymienionego w poz. 41, 42 lub 434) 45. Kod kraju wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego wymienionego w poz. 444) 46. Pełnomocnik do doręczeń w sprawie wskazanej w części E11) tak D.2. ADRES PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ W KRAJU 14) 49. Kraj POLSKA 47. Adres elektroniczny 6), 12) 48. Adres elektroniczny na portalu podatkowym 13) 50. Województwo 51. Powiat 52. Gmina 53. Ulica 54. Nr domu 55. Nr lokalu 56. Miejscowość 57. Kod pocztowy 58. Poczta D.3. DANE KONTAKTOWE 5) 59. Telefon 60. Faks 61. E. ZAKRES PEŁNOMOCNICTWA SZCZEGÓLNEGO 62. Wskazanie sprawy podatkowej lub innej sprawy należącej do właściwości organu podatkowego lub wskazanie zakresu do działania w sprawie podatkowej lub innej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego. F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 15) 63. Informacja o opłacie skarbowej (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. Dołączono dowód zapłaty 2. Dowód zapłaty zostanie dołączony nie później niż w ciągu 3 dni 64. Nie podlega opłacie skarbowej / zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie (należy wskazać podstawę prawną) 1. załącznik 16) 65. Inne załączniki 1) Wypełnia się w przypadku złożenia więcej niż jednego egzemplarza druku PPS-1 dla jednego pełnomocnictwa szczególnego. 2) Na formularzu PPS-1 może być zgłoszone także dalsze pełnomocnictwo szczególne. W takim przypadku dane dalszego pełnomocnika należy wskazać w części D. Pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym, udzielając dalszego pełnomocnictwa, wypełnia poz. 28, 29 i 31 w części C, wpisując swoje nazwisko, pierwsze imię i składając podpis. 3) Pełnomocnik/dalszy pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym zaznacza w poz. 4 odpowiednio kwadrat nr 2 lub 3 oraz ) Wypełnia się w przypadku nierezydenta nieposiadającego polskiego identyfikatora podatkowego (N P lub numer PESEL). 5) Wypełnienie części B 3 i D.3 nie jest obowiązkowe. 6) Adres elektroniczny oznacza adres w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ podatkowy (np. epuap). 7) Ustanowienie pełnomocnictwa szczególnego wywiera skutek od dnia zawiadomienia organu podatkowego (art. 138i 2 ustawy). 8) Złożenie tego oświadczenia jest obowiązkowe. Oświadczenie składa się przez zaznaczenie kwadratu. 9) Poz. 30 wypełnia się, gdy pełnomocnictwo jest udzielane przez osobę prawną lub jednostkę niemającą osobowości prawnej. W przypadku reprezentacji wieloosobowej (powyżej 3 osób) pozostałych uprawnionych do reprezentowania i ustanowienia pełnomocnika należy wymienić w dodatkowym formularzu PPS-1. 10) W poz. 33 zamieszcza się oświadczenie o zgodności składanego odpisu pełnomocnictwa z oryginałem dokumentu. 11) Ustanawiając więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania lub ustanawiając pełnomocnika ogólnego oraz szczególnego w tej samej sprawie, strona wskazuje organowi jednego z nich jako pełnomocnika do doręczeń (art. 138g ustawy). Wskazanie pełnomocnika do doręczeń następuje przez zaznaczenie kwadratu. 12) Wypełnienie poz. 47 jest obowiązkowe w przypadku zgłoszenia pełnomocnika (dalszego pełnomocnika) będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym. Doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego (art ustawy). Wypełnienie poz. 47 jest obowiązkowe w przypadku nierezydenta nieposiadającego identyfikatora podatkowego, jeśli nie wskazał w części D 2. adresu do doręczeń w kraju (art i 2a ustawy). Na potrzeby procedury szczególnej, o której mowa w art. 89 ust. 1h 1j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) (VAT-Refund) pełnomocnik szczególny będący nierezydentem nieposiadającym adresu do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numeru PESEL może wskazać adres poczty elektronicznej. Wypełnienie poz. 47 przez mocodawcę, który zgłosił pełnomocnika szczególnego niebędącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym, oznacza wniesienie o doręczenie pełnomocnikowi pism w sprawie wskazanej w części E za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 144a 1 pkt 2 ustawy). 13) Wypełnienie poz. 48 nie jest obowiązkowe, z tym że z wykorzystaniem portalu podatkowego będą załatwiane sprawy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. poz. 2287, z późn. zm.). 14) Adres do doręczeń w kraju rozumie się przez to adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 15) Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827). Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć do niego dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnioną kopię, nie później niż w ciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. 16) Zaznaczyć kwadrat w przypadku pełnomocnictwa, którego złożenie jest zwolnione od opłaty skarbowej, ponieważ mocodawcą jest osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa i przy składaniu pełnomocnictwa zostanie przedstawione (załączone) zaświadczenie potwierdzające ten fakt. PPS-1(2) 2/2

4 Dziennik Ustaw 4 Poz. 349 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) mocodawcy Załącznik nr 2 PPD-1 Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania: PEŁNOMOCNICTWO DO DORĘCZEŃ 2. Kolejny nr egz. / ogółem liczba egzemplarzy 1) / Art. 138f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja poda kowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), zwanej dalej ustawą. Mocodawca (podatnik, płatnik, inkasent, spadkobierca, następca prawny, osoba trzecia, wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej lub ogólnej, inny podmiot udzielający pełnomocnictwa do doręczeń) albo pełnomocnik. Organ podatkowy właściwy w sprawie. A. ORGAN, PODMIOT SKŁADAJĄCY PEŁNOMOCNICTWO DO DORĘCZEŃ 2) 3. Organ, do którego jest składane pełnomocnictwo 4. Podmiot składający pełnomocnictwo (zaznaczyć właściwe kwadraty): 1.mocodawca 2. pełnomocnik 3) 3. dalszy pełnomocnik 3) 4. adwokat 3) 5. radca prawny 3) 6. doradca podatkowy 3) B. DANE MOCODAWCY B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE * - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. podmiot niebędący osobą fizyczną 2. osoba fizyczna 6. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię ** 7. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) **4) 8. Rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innego numeru identyfikacyjnego 4) 9. Numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość **4) 10. Zagraniczny numer identyfikacyjny4) 11. Kraj wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego, wymienionego w poz. 8, 9 lub 104) 12. Kod kraju wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego wymienionego w poz. 114) B.2. ADRES SIEDZIBY * / AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA ** 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta B.3. DANE KONTAKTOWE 5) 23. Telefon 24. Faks Adres elektroniczny6) 27. Adres elektroniczny na portalu podatkowym C. OŚWIADCZENIE MOCODAWCY ALBO PEŁNOMOCNIKA 7) 1. Oświadczam, że do doręczania pism w sprawie wskazanej w części E upoważniam osobę wymienioną w części D. 2. Możliwość udzielenia dalszego pełnomocnictwa do doręczeń 8) tak nie Nazwisko 29. Pierwsze imię 30. Stanowisko / Funkcja 9) 31. Podpis 28. Nazwisko 29. Pierwsze imię 30. Stanowisko / Funkcja 9) 31. Podpis 28. Nazwisko 29. Pierwsze imię 30. Stanowisko / Funkcja 9) 31. Podpis 32. Data (dzień - miesiąc - rok) 33. Uwierzytelnienie odpisu pełnomocnictwa przez pełnomocnika wskazanego w poz ) 34. Podpis pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym (uwierzytelniającego udzielone mu pełnomocnictwo) 35. Data uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa (dzień - miesiąc - rok) i miejsce jego sporządzenia PPD-1(2) 1/2

5 Dziennik Ustaw 5 Poz. 349 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. D. DANE PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ 2) D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 36. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 37. Numer wpisu na listę adwokatów, radców prawnych lub doradców podatkowych 38. Nazwisko 39. Pierwsze imię 40. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)4) 41. Rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innego numeru identyfikacyjnego4) 42. Numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość4) 43. Zagraniczny numer identyfikacyjny4) 44. Kraj wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego, wymienionego w poz. 41, 42 lub 43 4) 45. Kod kraju wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego wymienionego w poz. 44 4) 46. Adres elektroniczny 6), 11) 47. Adres elektroniczny na portalu podatkowym12) D.2. ADRES PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ W KRAJU 13) 48. Kraj POLSKA 49. Województwo 50. Powiat 51. Gmina 52. Ulica 53. Nr domu 54. Nr lokalu 55. Miejscowość 56. Kod pocztowy 57. Poczta D.3. DANE KONTAKTOWE 5) 58. Telefon 59. Faks 60. E. ZAKRES PEŁNOMOCNICTWA DO DORĘCZEŃ 61. Wskazanie sprawy podatkowej lub innej sprawy należącej do właściwości organu F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 14) 62. Informacja o opłacie skarbowej (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. Dołączono dowód zapłaty 2. Dowód zapłaty zostanie dołączony nie później niż w ciągu 3 dni 63. Nie podlega opłacie skarbowej / zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie (należy wskazać podstawę prawną) 1. Załącznik 15) 64. Inne załączniki 1) Wypełnia się w przypadku złożenia więcej niż jednego egzemplarza druku PPD-1 dla jednego pełnomocnictwa do doręczeń. 2) Na formularzu PPD-1 może być zgłoszone także dalsze pełnomocnictwo do doręczeń. W takim przypadku dane dalszego pełnomocnika, należy wskazać w części D. Pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym, udzielając dalszego pełnomocnictwa, wypełnia poz. 28, 29 i 31 w części C, wpisując swoje nazwisko, pierwsze imię i składając podpis. 3) Pełnomocnik/dalszy pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym zaznacza w poz. 4 odpowiednio kwadrat nr 2 lub 3 oraz ) Wypełnia się w przypadku nierezydenta nieposiadającego polskiego identyfikatora podatkowego (N P lub PESEL). 5) Wypełnienie części B.3 i D.3 nie jest obowiązkowe. 6) Adres elektroniczny oznacza adres w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ (np. epuap). 7) Ustanowienie pełnomocnictwa do doręczeń wywiera skutek od dnia zawiadomienia organu (art. 138i 2 w związku z art. 138f 4 ustawy). 8) Złożenie tego oświadczenia jest obowiązkowe. Oświadczenie składa się przez zaznaczenie kwadratu. 9) Poz. 30 wypełnia się, gdy pełnomocnictwo do doręczeń jest udzielane przez osobę prawną lub jednostkę niemającą osobowości prawnej. W przypadku reprezentacji wieloosobowej (powyżej 3 osób) pozostałych uprawnionych do reprezentowania i ustanowienia pełnomocnika należy wymienić w dodatkowym formularzu PPD-1. 10) W poz. 33 zamieszcza się oświadczenie o zgodności składanego odpisu pełnomocnictwa z oryginałem dokumentu. 11) Wypełnienie poz. 46 jest obowiązkowe w przypadku zgłoszenia pełnomocnika (dalszego pełnomocnika) będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym. Doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego (art ustawy). Wypełnienie poz. 46 jest obowiązkowe w przypadku nierezydenta nieposiadającego identyfikatora podatkowego, jeśli nie wskazał w sekcji D.2. adresu do doręczeń w kraju (art i 2a ustawy). Na potrzeby procedury szczególnej, o której mowa w art. 89 ust. 1h 1j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) (VAT-Refund) pełnomocnik szczególny będący nierezydentem nieposiadającym adresu do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numeru PESEL może wskazać adres poczty elektronicznej. Wypełnienie poz. 46 przez mocodawcę, który zgłosił pełnomocnika do doręczeń niebędącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym, oznacza wniesienie o doręczenie pełnomocnikowi pism w sprawie wskazanej w części E za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 144a 1 pkt 2 ustawy). 12) Wypełnienie poz. 47 nie jest obowiązkowe, z tym że z wykorzystaniem portalu podatkowego będą załatwiane sprawy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. poz. 2287, z późn. zm.). 13) Adres do doręczeń w kraju rozumie się przez to adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 14) Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827). Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć do niego dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnioną kopię, nie później niż w ciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. 15) Zaznaczyć kwadrat w przypadku pełnomocnictwa, którego złożenie jest zwolnione od opłaty skarbowej, ponieważ mocodawcą jest osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa i przy składaniu pełnomocnictwa zostanie przedstawione (załączone) zaświadczenie potwierdzające ten fakt. PPD-1(2) 2/2

6 Dziennik Ustaw 6 Poz. 349 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) mocodawcy albo pełnomocnika OPS-1 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE / ODWOŁANIU / WYPOWIEDZENIU PEŁNOMOCNICTWA SZCZEGÓLNEGO Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania: 2. Kolejny nr egz. / ogółem liczba egzemplarzy 1) / Art. 138e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), zwanej dalej ustawą. Mocodawca (podatnik, płatnik, inkasent, spadkobierca, następca prawny, osoba trzecia wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej lub ogólnej, inny podmiot, który ustanowił pełnomocnika szczególnego) albo pełnomocnik. Organ podatkowy właściwy w sprawie. A. ORGAN, PODMIOT SKŁADAJĄCY ZAWIADOMIENIE I CEL SKŁADANIA ZAWIADOMIENIA 2) 3. Organ, do którego jest składane zawiadomienie 4. Osoba składająca zawiadomien e (zaznaczyć właściwe kwadraty): 1.mocodawca 2. pełnomocnik 3) 3. dalszy pełnomocnik 3) 4. adwokat 3) 5. radca prawny 3) 6. doradca podatkowy 3) 5. Cel złożenia zawiadomienia (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. odwołanie pełnomocnictwa 2. wypowiedzenie pełnomocnictwa 3. zmiana pełnomocnictwa B. DANE MOCODAWCY B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE * - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. podmiot niebędący osobą fizyczną 7. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię ** 2. osoba fizyczna Załącznik nr 3 8. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 9. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) ** 4) 10. Rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innego numeru identyfikacyjnego 4) 11. Numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość ** 4) 12. Zagraniczny numer identyfikacyjny 4) 13. Kraj wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego, wymienionego w poz. 10, 11 lub 12 4) 14. Kod kraju wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego wymienionego w poz. 13 4) B.2. ADRES SIEDZIBY * / AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA ** 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat 18. Gmina 19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 22. Miejscowość 23. Kod pocztowy 24. Poczta B.3. DANE KONTAKTOWE 5) 25. Telefon 26. Faks Adres elektroniczny 6) 29. Adres elektroniczny na portalu podatkowym C. DANE PEŁNOMOCNIKA, KTÓREGO ZAKRES PEŁNOMOCNICTWA ZOSTAŁ ZMIENIONY / ODWOŁYWANEGO / WYPOWIADAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWO C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 30. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 31. Numer wpisu na listę adwokatów, radców prawnych lub doradców podatkowych 32. Nazwisko 33. Pierwsze imię 34. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 4) 35. Rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innego numeru identyfikacyjnego 4) 36. Numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość 4) 37. Zagraniczny numer identyfikacyjny 4) 38. Kraj wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego, wymienionego w poz. 35, 36 lub 37 4) 39. Kod kraju wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego wymienionego w poz. 38 4) 40. Adres elektroniczny 6), 7) 41. Adres elektroniczny na portalu podatkowym 8) OPS-1(2) 1/2

7 Dziennik Ustaw 7 Poz. 349 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. C.2. ADRES PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ W KRAJU 9) 42. Kraj POLSKA 43. Województwo 44. Powiat 45. Gmina 46. Ulica 47. Nr domu 48. Nr lokalu 49. Miejscowość 50. Kod pocztowy 51. Poczta C.3. DANE KONTAKTOWE 5) 52. Telefon 53. Faks ), 10) D. ZAWIADOMIENIE O ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA SZCZEGÓLNEGO 55. Zawiadamiam, że z dniem odwołuję pełnomocnictwo szczególne udzielone osobie wymienionej w części C / zostałem odwołany z funkcji pełnomocnika szczególnego. 2), 10) E. ZAWIADOMIENIE PEŁNOMOCNIKA O WYPOWIEDZENIU PEŁNOMOCNICTWA SZCZEGÓLNEGO 56. Zawiadamiam, że z dniem wypowiadam pełnomocnictwo szczególne udzielone przez osobę wymienioną w części B 11) 57. (zaznaczyć właściwy kwadrat): Zawiadamiam, że zostałem zwolniony przez mocodawcę z obowiązku działania za stronę w ciągu dwóch tygodni od wypowiedzenia (art. 138i 3 ustawy) 1. tak 2. nie 2), 10) F. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ZAKRESU PEŁNOMOCNICTWA SZCZEGÓLNEGO 58. Zawiadamiam, że z dniem zmieniam zakres pełnomocnictwa szczególnego. 59. Wskazanie zmienionego zakresu udzielonego pełnomocnictwa szczególnego G. PODPIS MOCODAWCY WYMIENIONEGO W CZĘŚCI B. ALBO PEŁNOMOCNIKA SZCZEGÓLNEGO Nazwisko 61. Imię 62. Stanowisko / Funkcja 12) 63. Podpis Nazwisko 61. Imię 62. Stanowisko / Funkcja 12) 63. Podpis 60. Nazwisko 61. Imię 62. Stanowisko / Funkcja 12) 63. Podpis 64. Data (dzień - miesiąc - rok) 65. Uwierzytelnienie odpisu zawiadomienia o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa przez pełnomocnika wskazanego w poz ) 66. Podpis pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym (uwierzytelniającego zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa) 67. Data uwierzytelnienia odpisu zawiadomienia (dzień - miesiąc - rok) i miejsce jego sporządzenia 1) Wypełnia się w przypadku złożenia więcej niż jednego egzemplarza druku OPS-1 dla jednego zawiadomienia. 2) Na formularzu OPS-1 może być zgłoszone także zawiadomienie o zmianie, odwołaniu i wypowiedzeniu dalszego pełnomocnictwa szczególnego. W takim przypadku dane dalszego pełnomocnika należy wskazać w części C. 3) Pełnomocnik/dalszy pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym zaznacza w poz. 4 odpowiednio kwadrat nr 2 lub 3 oraz ) Wypełnia się w przypadku nierezydenta nieposiadającego polskiego identyfikatora podatkowego (NIP lub numer PESEL). 5) Wypełnienie części B.3 i C.3. nie jest obowiązkowe. 6) Adres elektroniczny oznacza adres w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ podatkowy (np. epuap). 7) Wypełnienie poz. 40 jest obowiązkowe w przypadku zgłoszenia pełnomocnika (dalszego pełnomocnika) będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym. Doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego (art ustawy). Wypełnienie poz. 40 jest obowiązkowe w przypadku nierezydenta nieposiadającego identyfikatora podatkowego, jeśli nie wskazał w części C.2. adresu do doręczeń w kraju (art I 2a ustawy). Na potrzeby procedury szczególnej, o której mowa w art. 89 ust. 1h 1j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) (VAT-Refund) pełnomocnik szczególny będący nierezydentem nieposiadającym adresu do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numeru PESEL może wskazać adres poczty elektronicznej. Wypełnienie poz. 40 przez mocodawcę, który zgłosił pełnomocnika niebędącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym, oznacza wniesienie o doręczenie pełnomocnikowi (dalszemu pełnomocnikowi) pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 144a 1 pkt 2 ustawy). 8) Wypełnienie poz. 41 nie jest obowiązkowe, z tym że z wykorzystaniem portalu podatkowego będą załatwiane sprawy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. poz. 2287, z późn. zm.). 9) Adres do doręczeń w kraju rozumie się przez to adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 10) Zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa szczególnego wywiera skutek od dnia zawiadomienia organu podatkowego (art. 138i 2 ustawy). 11) Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, który wypowiedział pełnomocnictwo, obowiązany jest działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie od wypowiedzenia, chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku (art. 138i 3 ustawy). 12) Poz. 62 wypełnia się, gdy zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego jest składane przez osobę prawną lub jednostkę niemającą osobowości prawnej. W przypadku reprezentacji wieloosobowej (powyżej 3 osób) pozostałych uprawnionych do zmiany / odwołania pełnomocnika należy wymienić w dodatkowym formularzu OPS-1. 13) W poz. 65 zamieszcza się oświadczenie o zgodności składanego odpisu zawiadomienia o zmianie, odwołaniu, wypowiedzeniu pełnomocnictwa z oryginałem dokumentu. OPS-1(2) 2/2

8 Dziennik Ustaw 8 Poz. 349 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) mocodawcy albo pełnomocnika Załącznik nr 4 OPD-1 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE / ODWOŁANIU / WYPOWIEDZENIU PEŁNOMOCNICTWA DO DORĘCZEŃ Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania: 2. Kolejny nr egz. / ogółem liczba egzemplarzy 1) / Art. 138f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), zwanej dalej ustawą. Mocodawca (podatnik, płatnik, inkasent, spadkobierca, następca prawny osoba trzecia wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej lub ogólnej inny podmiot, który ustanowił pełnomocnika) albo pełnomocnik. Organ podatkowy właściwy w sprawie. A. ORGAN, PODMIOT SKŁADAJĄCY ZAWIADOMIENIE I CEL SKŁADANIA ZAWIADOMIENIA 2) 3. Organ, do którego jest składane zawiadomienie 4. Osoba składająca zawiadomienie (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1.mocodawca 2. pełnomocnik 3) 3. dalszy pełnomocnik 3) 4. adwokat 3) 5. radca prawny 3) 6. doradca podatkowy 3) 5. Cel złożenia zawiadomienia (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. odwołanie pełnomocnictwa 2. wypowiedzenie pełnomocnictwa 3. zmiana pełnomocnictwa B. DANE MOCODAWCY B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE * - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. podmiot niebędący osobą fizyczną 7. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię ** 2. osoba fizyczna 8. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 9. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) ** 4) Rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innego numeru identyfikacyjnego4) 11. Numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość **4) 12. Zagraniczny numer identyfikacyjny 4) 13. Kraj wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego, wymienionego w poz. 10, 11 lub 124) 14. Kod kraju wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego wymienionego w poz. 134) B.2. ADRES SIEDZIBY * / AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA ** 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat 18. Gmina 19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 22. Miejscowość 23. Kod pocztowy 24. Poczta B.3. DANE KONTAKTOWE 5) 25. Telefon 26. Faks Adres elektroniczny6) 29. Adres elektroniczny na portalu podatkowym C. DANE PEŁNOMOCNIKA, KTÓREGO ZAKRES PEŁNOMOCNICTWA ZOSTAŁ ZMIENIONY / ODWOŁYWANEGO / WYPOWIADAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWO C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 30. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 31. Numer wpisu na listę adwokatów, radców prawnych lub doradców podatkowych 32. Nazwisko 33. Pierwsze imię 34. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)4) Rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innego numeru identyfikacyjnego4) 36. Numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość4) 37. Zagraniczny numer identyfikacyjny4) 38. Kraj wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego, wymienionego w poz. 35, 36 lub 374) 39. Kod kraju wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego wymienionego w poz. 384) 40. Adres elektroniczny 6), 7) 41. Adres elektroniczny na portalu podatkowym 8) OPD-1(2) 1/2

9 Dziennik Ustaw 9 Poz. 349 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. C.2. ADRES PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ W KRAJU 9) 42. Kraj POLSKA 43. Województwo 44. Powiat 45. Gmina 46. Ulica 47. Nr domu 48. Nr lokalu 49. Miejscowość 50. Kod pocztowy 51. Poczta C.3. DANE KONTAKTOWE 5) 52. Telefon 53. Faks ), 10) D. ZAWIADOMIENIE O ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA DO DORĘCZEŃ 55. Zawiadamiam, że z dniem odwołuję pełnomocnictwo do doręczeń udzielone osobie wymienionej w części C / zostałem odwołany z funkcji pełnomocnika do doręczeń. 2), 10) E. ZAWIADOMIENIE PEŁNOMOCNIKA O WYPOWIEDZENIU PEŁNOMOCNICTWA DO DORĘCZEŃ 56. Zawiadamiam, że z dniem wypowiadam pełnomocnictwo do doręczeń udzielone przez osobę wymienioną w części B 11) 57. (zaznaczyć właściwy kwadrat): Zawiadamiam, że zostałem zwolniony przez mocodawcę z obowiązku działania za stronę w ciągu dwóch tygodni od wypowiedzenia (art. 138i 3 ustawy) 1. tak 2. nie 2), 10) F. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ZAKRESU PEŁNOMOCNICTWA DO DORĘCZEŃ 58. Zawiadamiam, że z dniem zmieniam zakres pełnomocnictwa do doręczeń. 59. Wskazanie zmienionego zakresu udzielonego pełnomocnictwa do doręczeń. G. PODPIS MOCODAWCY WYMIENIONEGO W CZĘŚCI B ALBO PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ Nazwisko 61. Imię 62. Stanowisko / Funkcja 12) 63. Podpis Nazwisko 61. Imię 62. Stanowisko / Funkcja 12) 63. Podpis 60. Nazwisko 61. Imię 62. Stanowisko / Funkcja 12) 63. Podpis 64. Data (dzień - miesiąc - rok) 65. Uwierzytelnienie odpisu zawiadomienia o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa przez pełnomocnika wskazanego w poz ) 66. Podpis pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym (uwierzytelniającego zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa) 67. Data uwierzytelnienia odpisu zawiadomienia (dzień - miesiąc - rok) i miejsce jego sporządzenia 1) Wypełnia się w przypadku złożenia więcej niż jednego egzemplarza druku OPD-1 dla jednego zawiadomienia. 2) Na formularzu OPD-1 może być zgłoszone także zawiadomienie o zmianie, odwołaniu i wypowiedzeniu dalszego pełnomocnictwa do doręczeń. W takim przypadku dane dalszego pełnomocnika należy wskazać w części C. 3) Pełnomocnik/dalszy pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym zaznacza w poz. 4 odpowiednio kwadrat nr 2 lub 3 oraz ) Wypełnia się w przypadku nierezydenta nieposiadającego polskiego identyfikatora podatkowego (NIP lub numer PESEL). 5) Wypełnienie części B.3 i C.3. nie jest obowiązkowe. 6) Adres elektroniczny oznacza adres w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ podatkowy (np. epuap). 7) Wypełnienie poz. 40 jest obowiązkowe w przypadku zgłoszenia pełnomocnika (dalszego pełnomocnika) będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym. Doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego (art ustawy). Wypełnienie poz. 40 jest obowiązkowe w przypadku nierezydenta nieposiadającego identyfikatora podatkowego, jeśli nie wskazał w części C.2. adresu do doręczeń w kraju (art i 2a ustawy). Na potrzeby procedury szczególnej, o której mowa w art. 89 ust. 1h 1j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) (VAT-Refund) pełnomocnik szczególny będący nierezydentem nieposiadającym adresu do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numeru PESEL może wskazać adres poczty elektronicznej. Wypełnienie poz. 40 przez mocodawcę, który zgłosił pełnomocnika niebędącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym, oznacza wniesienie o doręczenie pełnomocnikowi (dalszemu pełnomocnikowi) pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 144a 1 pkt 2 ustawy). 8) Wypełnienie poz. 41 nie jest obowiązkowe, z tym że z wykorzystaniem portalu podatkowego będą załatwiane sprawy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. poz. 2287, z późn. zm.). 9) Adres do doręczeń w kraju rozumie się przez to adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 10) Zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa do doręczeń wywiera skutek od dnia zawiadomienia organu podatkowego (art. 138i 2 w związku z art. 138f 4 ustawy). 11) Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, który wypowiedział pełnomocnictwo, obowiązany jest działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie od wypowiedzenia, chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku (art. 138i 3 ustawy). 12) Poz. 62 wypełnia się, gdy zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń jest składane przez osobę prawną lub jednostkę niemającą osobowości prawnej. W przypadku reprezentacji wieloosobowej (powyżej 3 osób) pozostałych uprawnionych do zmiany / odwołania pełnomocnika należy wymienić w dodatkowym formularzu OPD-1. 13) W poz. 65 zamieszcza się oświadczenie o zgodności składanego odpisu zawiadomienia o zmianie, odwołaniu, wypowiedzeniu pełnomocnictwa z oryginałem dokumentu. OPD-1(2) 2/2

10 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw Na podstawie art. 80a 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. poz. 2337) załączniki nr 1 4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 4 do niniejszego rozporządzenia. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej finanse publiczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

11 Dziennik Ustaw 2 Poz. 333 POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT SKŁADAJĄCY PEŁNOMOCNICTWO. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika, płatnika lub inkasenta Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 333) Załącznik nr 1 UPL-1P PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI 2. Kolejny nr egz. / ogółem liczba SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ egzemplarzy 1) Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania: / Art. 80a 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201). Podatnik, płatnik lub inkasent udzielający pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji. Organ podatkowy właściwy w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy, a jeżeli pełnomocnictwo jest składane w formie dokumentu elektronicznego Szef Krajowej Administracji Skarbowej. A. ORGAN PODATKOWY, DO KTÓREGO JEST ADRESOWANE PEŁNOMOCNICTWO 3. Organ podatkowy właściwy w sprawie podatku, którego dana deklaracja dotyczy 2) B. DANE PODATNIKA, PŁATNIKA LUB INKASENTA, KTÓRY USTANAWIA PEŁNOMOCNIKA B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE * - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. Podmiot niebędący osobą fizyczną 5. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię ** 2. Osoba fizyczna B.2. ADRES SIEDZIBY * / AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA ** 6. Kraj 7. Województwo 8. Powiat 9. Gmina 10. Ulica 11. Nr domu 12. Nr lokalu 13. Miejscowość 14. Kod pocztowy 15. Poczta B.3. KONTAKT 3) 16. Telefon 17. Faks 18. C. DANE PEŁNOMOCNIKA UPOWAŻNIONEGO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 19. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 20. Nazwisko 21. Pierwsze imię 22. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 4) 23. Numer i seria paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny 4) 24. Kraj wydania dokumentu 4) 25. Adres elektroniczny 5) C.2. ADRES DO DORĘCZEŃ 26. Kraj 27. Województwo 28. Powiat 29. Gmina 30. Ulica 31. Nr domu 32. Nr lokalu 33. Miejscowość 34. Kod pocztowy 35. Poczta C.3. KONTAKT 6) 36. Telefon 37. Faks ) Wypełnia się w przypadku złożenia więcej niż jednego egzemplarza druku (UPL-1P) dla jednego pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji w postaci papierowej. 2) Jeśli pełnomocnictwo jest składane do więcej niż jednego organu podatkowego, do pełnomocnictwa może być załączona lista organów podatkowych, do których pełnomocnictwo ma być złożone. 3) Wypełnienie części B 3 nie jest obowiązkowe. 4) Wypełnia się w przypadku nierezydenta, który nie posiada identyfikatora podatkowego. W przypadku innego dokumentu potwierdzającego tożsamość podaje się rodzaj tego dokumentu. 5) Wypełnia się obowiązkowo w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, albo w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba, o której mowa w art. 138c 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Przez adres elektroniczny rozumie się adres w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ podatkowy. UPL-1P(1) 1/2

12 Dziennik Ustaw 3 Poz. 333 POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT SKŁADAJĄCY PEŁNOMOCNICTWO. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. D. OKRES OBOWIĄZYWANIA PEŁNOMOCNICTWA 39. Ważne od (dzień - miesiąc - rok) 40. Ważne do (dzień - miesiąc - rok) 7) E. OŚWIADCZENIE PODATNIKA (PŁATNIKA LUB INKASENTA) Oświadczam, że osobę wymienioną w części C upoważniam do podpisywania deklaracji 1 (zaznaczyć właściwy/właściwe kwadrat/y): 8) 41. Dla podatku od towarów i usług 42. Dla podatku dochodowego od osób fizycznych 43. Dla zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych 44. Dla podatku dochodowego od osób prawnych 45. Dla podatku akcyzowego 46. Dla podatku od gier 47. Dla podatku od czynności cywilnoprawnych 48. Dla podatku od spadków i darowizn 49. Dla podatku od nieruchomości 50. Dla podatku od środków transportowych 51. Dla podatku rolnego 52. Dla podatku leśnego 53. Rodzaj deklaracji 9) Rodzaj deklaracji 9) Rodzaj deklaracji 9) Rodzaj deklaracji 9) Rodzaj deklaracji 9) Rodzaj deklaracji 9) Rodzaj deklaracji 9) Rodzaj deklaracji 9) Nazwisko 62. Imię 63. Stanowisko / Funkcja 10) 64. Podpis 11) Nazwisko 66. Imię 67. Stanowisko / Funkcja 10) 68. Podpis 11) 69. Nazwisko 70. Imię 71. Stanowisko / Funkcja 10) 72. Podpis 11) 73. Data (dzień - miesiąc - rok) 74. Uwierzytelnienie odpisu pełnomocnictwa przez pełnomocnika wskazanego w poz Podpis pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym (uwierzytelniającego udzielone mu pełnomocnictwo) 76. Data uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa (dzień - miesiąc - rok) i miejsce jego sporządzenia F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 12) 77. Informacja o opłacie skarbowej (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. Dołączono dowód zapłaty 2. Dowód zapłaty zostanie dołączony nie później niż w ciągu 3 dni 78. Nie podlega opłacie skarbowej / zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie (należy wskazać podstawę prawną) 79. załącznik 13) 6) Wypełnienie pozycji nie jest obowiązkowe. 7) Niewypełnienie poz. 40 oznacza udzielenie pełnomocnictwa bezterminowo. 8) Zaznaczenie kwadratu/kwadratów w poz oznacza, że wszystkie deklaracje w danym podatku są podpisywane przez pełnomocnika. W takim przypadku nie zaznacza się kwadratów w poz ) Należy wskazać tytuł deklaracji, którą będzie podpisywał pełnomocnik. W takim przypadku nie zaznacza się kwadratów w poz ) Poz. 63, 67 i 71 wypełnia się, gdy pełnomocnictwo jest udzielane przez osobę prawną lub jednostkę niemającą osobowości prawnej. W przypadku reprezentacji wieloosobowej (powyżej 3 osób) pozostałych uprawnionych do reprezentowania i ustanowienia pełnomocnika należy wymienić w dodatkowym formularzu (UPL-1P). 11) W przypadku gdy pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym składa uwierzytelniony przez siebie odpis udzielonego mu pełnomocnictwa, w poz. 64, 68 i 72 pełnomocnik ten zamieszcza informację o podpisie złożonym przez udzielającego pełnomocnictwa (art. 138a 4 ustawy Ordynacja podatkowa). 12) Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827). Składający pełnomocnictwo jest obowiązany dołączyć do niego dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnioną kopię, nie później niż w ciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. 13) Zaznaczyć kwadrat w przypadku pełnomocnictwa, którego złożenie jest zwolnione od opłaty skarbowej, ponieważ mocodawcą jest osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa i przy składaniu pełnomocnictwa zostanie przedstawione (załączone) zaświadczenie potwierdzające ten fakt. UPL-1P(1) 2/2

13 Dziennik Ustaw 4 Poz. 333 Załącznik nr 2 POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT SKŁADAJĄCY PEŁNOMOCNICTWO. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika, płatnika lub inkasenta 2. Numer identyfikacyjny podmiotu zagranicznego 1) EU616 UPL-1 PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 3. Kolejny nr egz. / ogółem liczba egzemplarzy 2) Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania: Art. 80a 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201). Podatnik, płatnik, inkasent lub podmiot zagraniczny udzielający pełnomocnictwa 3) do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach ewidencji podatników i płatników albo Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście właściwy w sprawach dotyczących podmiotu zagranicznego, a jeżeli pełnomocnictwo jest składane w formie dokumentu elektronicznego Szef Krajowej Administracji Skarbowej. A. ORGAN PODATKOWY, DO KTÓREGO JEST ADRESOWANE PEŁNOMOCNICTWO Naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach ewidencji podatników i płatników 4) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście 5) B. DANE PODATNIKA, PŁATNIKA, INKASENTA LUB PODMIOTU ZAGRANICZNEGO, KTÓRY USTANAWIA PEŁNOMOCNIKA B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE * - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. podmiot niebędący osobą fizyczną 7. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię ** 2. osoba fizyczna B.2. ADRES SIEDZIBY * / AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA ** Podmiot zagraniczny podaje obowiązkowo kraj i miejscowość. 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 11. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu 15. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta B.3. KONTAKT 6) 18. Telefon 19. Faks 20. C. DANE PEŁNOMOCNIKA UPOWAŻNIONEGO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 21. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 22. Nazwisko 23. Pierwsze imię 24. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 7) 25. Numer i seria paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny 7) 26. Kraj wydania dokumentu 7) 27. Adres elektroniczny 8) 1) Numer identyfikacyjny podmiotu zagranicznego, o którym mowa w art. 132 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). 2) Wypełnia się w przypadku złożenia więcej niż jednego egzemplarza druku (UPL-1) dla jednego pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 3) Niniejsze pełnomocnictwo ma zastosowanie odpowiednio do zgłoszeń, o których mowa w art. 10a ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476, z późn. zm.). 4) Zaznaczyć kwadrat w przypadku, gdy pełnomocnictwo składa podatnik, płatnik lub inkasent. 5) Zaznaczyć kwadrat w przypadku, gdy pełnomocnictwo składa podmiot zagraniczny. 6) Wypełnienie części B.3 nie jest obowiązkowe. 7) Wypełnia się w przypadku nierezydenta, który nie posiada identyfikatora podatkowego. W przypadku innego dokumentu potwierdzającego tożsamość podaje się rodzaj tego dokumentu. UPL-1(6) 1/2

14 Dziennik Ustaw 5 Poz. 333 POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT SKŁADAJĄCY PEŁNOMOCNICTWO. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. C.2. ADRES DO DORĘCZEŃ 28. Kraj 29. Województwo 30. Powiat 31. Gmina 32. Ulica 33. Nr domu 34. Nr lokalu 35. Miejscowość 36. Kod pocztowy 37. Poczta C.3. KONTAKT 9) 38. Telefon 39. Faks 40. D. OKRES OBOWIĄZYWANIA PEŁNOMOCNICTWA 41. Ważne od (dzień - miesiąc - rok) 42. Ważne do (dzień - miesiąc - rok) 10) E. OŚWIADCZENIE PODATNIKA (PŁATNIKA, INKASENTA LUB PODMIOTU ZAGRANICZNEGO) Oświadczam, że osobę wymienioną w części C upoważniam do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej Nazwisko 44. Imię 45. Stanowisko / Funkcja 11) 46. Podpis 12) Nazwisko 48. Imię 49. Stanowisko / Funkcja 11) 50. Podpis 12) 51. Nazwisko 52. Imię 53. Stanowisko / Funkcja 11) 54. Podpis 12) 55. Data (dzień - miesiąc - rok) 56. Uwierzytelnienie odpisu pełnomocnictwa przez pełnomocnika wskazanego w poz Podpis pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym (uwierzytelniającego udzielone mu pełnomocnictwo) 58. Data uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa (dzień - miesiąc - rok) i miejsce jego sporządzenia Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie części IV kolumny 4 pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827). 8) Wypełnia się obowiązkowo w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, albo w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba, o której mowa w art. 138c 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Przez adres elektroniczny rozumie się adres w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ podatkowy. 9) Wypełnienie części C.3 nie jest obowiązkowe. 10) Niewypełnienie poz. 42 oznacza udzielenie pełnomocnictwa bezterminowo. 11) Poz. 45, 49 i 53 wypełnia się, gdy pełnomocnictwo jest udzielane przez osobę prawną lub jednostkę niemającą osobowości prawnej. W przypadku reprezentacji wieloosobowej (powyżej 3 osób) pozostałych uprawnionych do reprezentowania i ustanowienia pełnomocnika należy wymienić w dodatkowym formularzu (UPL-1). 12) W przypadku gdy pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym składa uwierzytelniony przez siebie odpis udzielonego mu pełnomocnictwa, w poz. 46, 50 i 54 pełnomocnik ten zamieszcza informację o podpisie złożonym przez udzielającego pełnomocnictwa (art. 138a 4 ustawy Ordynacja podatkowa). UPL-1(6) 2/2

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2337. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2337. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2337 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Pana Pawła Szałamachy Ministra Finansów

NOTATKA DLA Pana Pawła Szałamachy Ministra Finansów Warszawa, dnia 24 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.265.2015 NOTATKA DLA Pana Pawła Szałamachy Ministra Finansów Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847 Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 353 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 353 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 353 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia r. (poz. ) POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia, o którym mowa w ww. przepisie ustawy Ordynacja podatkowa.

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia, o którym mowa w ww. przepisie ustawy Ordynacja podatkowa. Uzasadnienie Zgodnie z art. 80a 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 343

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 343 Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty

Bardziej szczegółowo

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2)

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia r. (poz. ) POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,

Bardziej szczegółowo

mocodawca, bez potrzeby wyliczania wszystkich podmiotów, które mogą ustanowić pełnomocnika. W sekcji A zmieniono tytuł z Miejsce składania

mocodawca, bez potrzeby wyliczania wszystkich podmiotów, które mogą ustanowić pełnomocnika. W sekcji A zmieniono tytuł z Miejsce składania Uzasadnienie Zmieniane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu

Bardziej szczegółowo

W bloku C.1., C.2. i C.3. należy wskazać dane pełnomocnika, takie jak: dane identyfikacyjne, adres do doręczeń czy dane kontaktowe (nr telefonu, faxu

W bloku C.1., C.2. i C.3. należy wskazać dane pełnomocnika, takie jak: dane identyfikacyjne, adres do doręczeń czy dane kontaktowe (nr telefonu, faxu Uzasadnienie Zgodnie z art. 138j 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2)

WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) zainteresowanego będącego stroną postępowania1) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ. Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej ul. Sixta Bielsko-Biała

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ. Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej ul. Sixta Bielsko-Biała 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2015 r. (poz. ) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-OG Podstawa prawna: Organ,

Bardziej szczegółowo

ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1)

ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) zainteresowanego będącego stroną postępowania 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ. Art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ. Art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreś ić) wnioskodawcy 1) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-OG WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ Podstawa prawna: Art. 14a 1 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ. Art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ. Art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy 1) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-OG WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ Podstawa prawna: Art. 14a 1 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ. Art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ. Art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2015 r. (poz. ) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-OG WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN NUMER KARTY KONTOWEJ PODATNIKA DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2017 pieczątka podatnika Podstawa prawna: art. 6 ust. 9 11 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 144

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 144 Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 144 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz. 1277 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej wraz z projektem aktu wykonawczego.

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej wraz z projektem aktu wykonawczego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-24-09 Druk nr 1695 Warszawa, 11 lutego 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 14

Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 14 Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lipca 2017 r. Poz. 1350 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1)

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2015 r. (poz. ) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 28 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 28 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 443 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnienia do przekazywania informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 417

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 417 Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 417 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług Na podstawie art. 33b ust.

Bardziej szczegółowo

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2)

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy 1) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) Podstawa prawna: Art. 14b 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. (poz....) POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: 1) A. ZAKRES, MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU A.1. RODZAJ SPRAWY (zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2)

ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) zainteresowanego będącego stroną postępowania 1) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 644 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 644 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 644 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 143 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 143 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 143 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2209 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach i dostawach wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych Na podstawie art. 108

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 815 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 5 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 815 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 5 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 815 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 27 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: 1) A. MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU A.1. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Podstawa prawna: Art. 14b 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 950 z dnia 21 sierpnia 2008 r. )

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 950 z dnia 21 sierpnia 2008 r. ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych i oświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/150/12 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 27 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/150/12 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 27 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XX/150/12 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz wzoru deklaracji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 28 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 28 czerwca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 1287 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 179 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 179 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 179 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 udnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

UZ-M WNIOSEK W SPRAWIE UMORZENIA: W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ.

UZ-M WNIOSEK W SPRAWIE UMORZENIA: W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL podatnika (niepotrzebne skreślić) NIP- dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą zarówno osób fizycznych jak i jednostek niebędących osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia

Bardziej szczegółowo

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Załącznik nr 3 do uchwały nr III/28/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości rolnym i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 940 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 940 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 940 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu

Bardziej szczegółowo

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIKWYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. Rok Załącznik nr 7 do Uchwały Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/150/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 18 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/150/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 18 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/150/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wnioskodawcy Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2010 r. (poz....) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 20 UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 20 UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 20 UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 1765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 1765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 1765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji w zakresie

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ORD-IN? A. MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU B. DANE WNIOSKODAWCY A.1. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK A.2. CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU

Jak wypełnić ORD-IN? A. MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU B. DANE WNIOSKODAWCY A.1. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK A.2. CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU Jak wypełnić ORD-IN? Formularz ORD-IN jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych chcących złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Pola jasne wypełnia wnioskodawca,

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu 3. Status WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2. Nr dokumentu 3. Status WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ (niepotrzebne skreślić) 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Art. 14b 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. /. Rady Gminy.

Uchwała Nr. /. Rady Gminy. Projekt Uchwała Nr. /. Rady Gminy. z dnia w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW 1 Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, pola ciemne wypełnia Urząd, wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 1. Numer PESEL/REGON 2. Numer dokumentu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik do Uchwały Nr X/87/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 22.06.2015 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1.. Numer Identyfikatora Podatkowego (NIP lub PESEL) 1) 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/389/2013 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 3 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/389/2013 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 3 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/389/2013 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 12 września 2017 r.

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 12 września 2017 r. Poz. 1757 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego Na podstawie art. 78

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik nr 1 do uchwały Nr 170/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. W 2 określono warunki korzystania z portalu. Warunkiem korzystania z portalu jest:

Uzasadnienie. W 2 określono warunki korzystania z portalu. Warunkiem korzystania z portalu jest: Uzasadnienie Zgodnie z art. 3f 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2355. rozporządzenie. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2355. rozporządzenie. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2355 rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Bardziej szczegółowo

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY Załącznik nr 4 WNIOSKODAWCA/OSOBA SKŁADAJĄCA WNIOSEK WYPEŁNIA ODPOWIEDNIO SEKCJE A, B, C, D, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO, ALBO RĘCZNIE WIELKIMI I DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM ALBO NIEBIESKIM KOLOREM, W SEKCJI

Bardziej szczegółowo

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH 1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL) 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy w Wilkowie z dnia POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 3003 UCHWAŁA NR 0007.XIX.29.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

q 2. Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz q 4. Inny..

q 2. Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz q 4. Inny.. 1. NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) DŚ-1 Podstawa prawna: 2. Nr dokumentu Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach Nr XXXIV/273/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1999

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1999 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1999 Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. (poz. 1999) 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

D-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

D-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY. WYPEŁNIAĆ NA KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer ewidencyjny/kod kreskowy Załącznik do Uchwały Nr XXIX/550/2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2017 r. Poz. 326

Warszawa, dnia 22 lutego 2017 r. Poz. 326 Warszawa, dnia 22 lutego 2017 r. Poz. 326 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II RUDA ŚLĄSKA

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II RUDA ŚLĄSKA POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIAĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217 Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ULGĘ W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

WNIOSEK O ULGĘ W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnika 3. Nr BA 4. Nr sprawy 2. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL małżonka (dotyczy małżonków będących jedną stroną postępowania) WNIOSEK O ULGĘ W SPŁACIE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 1 2. Numer telefonu kontaktowego Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/840/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 6 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 5610 UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r.

Szczecin, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 5610 UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 5610 UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE KAUCJI GWARANCYJNEJ

WNIOSEK W SPRAWIE KAUCJI GWARANCYJNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status VAT-28 Podstawa prawna: Składający: WNIOSEK W SPRAWIE KAUCJI GWARANCYJNEJ Art.105b ust. 1a, 3a i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI. Dzień Miesiąc Rok

DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI. Dzień Miesiąc Rok Załącznik do uchwały nr IX/78/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 13 października 2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DUŻYMI, DRUKOWANYMLITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DO-1 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1089 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1089 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1089 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA. z dnia 10 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA. z dnia 10 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 190 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 190 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 190 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1 2. Numer telefonu kontaktowego (dane nieobowiązkowe) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/126/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/112/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny

UCHWAŁA NR XVI/112/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny UCHWAŁA NR XVI/112/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY WÓLKA. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY WÓLKA. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI.73.2015 RADY GMINY WÓLKA z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI Numer załącznika INFORMACJE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI (wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności więcej niż dwóch współwłaścicieli; wypełnia podmiot składający deklarację o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/256/12 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 10 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/256/12 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 10 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/256/12 RADY MIASTA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Gmina Ulica nr domu / nr lokalu /nr działki (w przypadku nie nadania nr domu) 12. 13. 14.

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Gmina Ulica nr domu / nr lokalu /nr działki (w przypadku nie nadania nr domu) 12. 13. 14. Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/310/13 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/310/13 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/310/13 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/261/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 1 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 1 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2467 UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok)

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok) 1. PESEL: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6. XI 2012 r. 2. NIP: DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO,

ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, KRS-W10 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO,

Bardziej szczegółowo