UCHWAŁA NR XVIII/196/12 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XVIII/196/12 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2012 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII/196/12 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591z późn. zm.), oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.) 1 Przyjmuje się do realizacji na rok 2012 następujące programy zdrowotne, w tym edukacyjne i profilaktyczne: 1. Program szczepień profilaktycznych dzieci w wieku lat 3 i 4, przeciwko pneumokokom do realizacji w terminie kwiecień - grudzień 2012 r. - stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Program szczepień profilaktycznych osób po 65 r. życia przeciwko grypie do realizacji w terminie wrzesień-grudzień 2012 r. stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zdrowy styl odżywiania się program edukacji żywieniowej w Gminie Otwock w 2012 r. - program edukacyjny przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych do realizacji w terminie: kwiecień - czerwiec; wrzesień-grudzień 2012 r., stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2 Uchwala się tryb wyboru Realizatorów zdrowotnych programów edukacyjnych i zdrowotnego programu profilaktycznego na rok 2012 stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 3 Środki na realizację programów zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Otwocka na rok 2012 w Dziale 851, Rozdziale 85195, 4280 w kwotach: 1) zł. dla dzieci 3 i 4 letnich oraz zamieszkałych w Gminie Otwock na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom, 2) zł. dla osób po 65 r. życia zamieszkałych w Gminie Otwock na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie, 3) zł. dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na realizację programu edukacyjnego. 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5

2 Uzasadnienie Zadaniem własnym gminy, w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, jest opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. Niniejsze obowiązki wynikają w szczególności z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Rada Miasta Otwocka podejmuje działania zmierzające do polepszenia stanu zdrowia mieszkańców, za cel priorytetowy stawiając sobie zdrowie dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Opierając się na wytycznych Narodowego Programu Zdrowia na lata oraz mając na uwadze wnioski zgłaszane przez mieszkańców oraz podstawowe zakłady opieki zdrowotnej (POZ), Rada Miasta Otwocka podejmuje uchwałę o wprowadzeniu w roku 2012 jednego programu edukacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży oraz dwóch programów profilaktycznych, stanowiących kontynuację programów zdrowotnych z lat poprzednich, spełniając wymogi cytowanych ustaw oraz wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy.

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/196/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2012 r. Zdrowotny program profilaktyczny: Szczepienia profilaktyczne dzieci w wieku lat 3 i 4, przeciwko pneumokokom 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań gminy, które wynikają z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, Poz z pózn. zm.) jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. 2. Uzasadnienie realizacji programu: Streptococcus pneumoniae, czyli dwoinki zapalenia płuc, pneumokoki jest bakterią, która stanowi jedną z głównych przyczyn występowania zakażeń bakteryjnych u człowieka. Zakażenia pneumokokowi mogą przebiegać pod postacią inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP), która może mieć szczególnie ciężki przebieg u dzieci poniżej 5 roku życia w postaci posocznicy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia płuc z bakteriemią, stawów, kości, wsierdzia lub otrzewnej. Według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), na świecie, na IChP choruje ok. 14,5 mln. dzieci poniżej 5 roku życia, a blisko 1 mln. dzieci rocznie umiera z ich powodu. Według WHO rocznie (badania 2010 r.) w Polsce na inwazyjną chorobę pneumokokowi zapada 25 razy więcej dzieci w porównaniu z badaniami przeprowadzanymi w latach W Polsce nosicielstwo Streptococcus pneumoniae u dzieci w wieku 6 miesiąc życia 5 roku życia wynosi 80-98%, gdzie najwyższe nosicielstwo obserwuje się u dzieci uczęszczających do żłobka lub przedszkola. Metodą ograniczającą rozprzestrzenianie się antybiotykoodpornych szczepów pneumokoków, jest szczepienie dzieci oraz obniżenie częstotliwości podawania antybiotyków. Należy podkreślić, że zakażenia wywołane pneumokokami stanowią wiodącą przyczynę zgonów u dzieci poniżej 5 roku życia wśród infekcji, którym można zapobiegać poprzez szczepienia. W Polsce brak jest masowych refundowanych szczepień przeciwko pneumokokom. Otwock to miasto, posiadające rozbudowaną sieć publicznych placówek oświatowych, na którą składa się: 10 przedszkoli, 6 szkół podstawowych, 4 gimnazja oraz żłobek miejski. Jest gminą dużych skupisk ludzkich, a więc narażoną na rozprzestrzenianie się chorób wywołanych pneumokokami. Stan ten został potwierdzony opinią lekarzy oddziału pediatrycznego Szpitala Rejonowego w Otwocku. Wprowadzenie ww. programu zwiększy dostępność do skutecznej szczepionki i może przyczynić się do poprawy zdrowia lokalnej społeczności. Niniejszy program wpisuje się w założenia Narodowego Programu Zdrowia na lata i jest kontynuacją programu zdrowotnego z roku ubiegłego dla kolejnego rocznika, dzieci urodzonych w 2009 r. 3. Cele programu: 1/Cel ogólny: Poprawa stanu zdrowia dzieci z Otwocka poprzez obniżenie liczby zachorowań mieszkańców Otwocka na choroby wywołane pneumokokami dzięki przeprowadzeniu skutecznych szczepień. 2/ Cele szczegółowe: - edukacja zgłaszających się do programu rodziców w zakresie istniejących zagrożeń ze strony pneumokoków oraz możliwości zapobiegania im, - przebadanie i zaszczepienie jednorazową dawką, w terminie kwiecień-grudzień 2012 r. jak największej liczby dzieci, urodzonych w roku 2009, zamieszkujących na terenie Gminy

4 Otwock, oraz dzieci z rocznika 2008 pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby do końca czerwca 2012 r. - uzyskanie możliwie najwyższej frekwencji, - zmniejszenie liczby zakażeń inwazyjnych posocznic i zapaleń opon mózgowo rdzeniowych, liczby zapaleń płuc i zapaleń ucha środkowego wywoływanych przez bakterie pneumokokowe, zmniejszenie nosicielstwa bakterii pneumokokowych w jamie nosowogardłowej, - zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem w/w schorzeń. 3/ Oczekiwane efekty: - spadek częstości występowania IChP u dzieci zaszczepionych. 4/ Mierniki efektywności: - liczba rodziców, którym przekazano informacje nt zagrożeń ze strony pneumokoków i możliwości zapobiegania im, - liczba dzieci zgłoszonych do programu, - liczba dzieci zaszczepionych w programie. 4. Adresaci programu 1/ Adresatami programu są wszystkie dzieci zamieszkałe w Otwocku i urodzone w 2009 r., również te, które korzystają z placówek znajdujących się poza terenem Otwocka. Dopuszcza się możliwość zaszczepienia dziecka 4 letniego (urodzonego w 2008 r.), które nie skorzystało z programu w roku poprzednim pod warunkiem zgłoszenia przez rodzica takiej potrzeby, realizatorowi działania, do końca czerwca roku w którym realizowany jest program. Wybór dzieci 3 letnich wynika z faktu, iż dla dzieci trzylatki najczęściej posyłane są do przedszkoli, w związku z tym należą do grupy, w której nosicielstwo bakterii pneumokoka jest bardzo wysokie oraz jest to grupa, dla której Minister Zdrowia zaleca przeprowadzenia ww. szczepień. Dodatkowo dzieci w wieku lat trzech otrzymują odporność już po podaniu jednej dawki szczepionki. 2/ Tryb zapraszania do programu: plakaty w ZOZ, tablice ogłoszeniowe, ogłoszenia parafialne, informacja na stronie internetowej gminy, informacja w lokalnej prasie. 5. Opis, organizacja i metody programu Program szczepień będzie realizowany przez ZOZ(y) mający siedzibę w Gminie Otwock, które zostaną wybrane na podstawie ogłoszonego konkursu ofert. Realizatorzy muszą spełniać warunki wykonywania szczepień ochronnych: szczepienia będą przeprowadzane przez wyspecjalizowaną kadrę w odpowiednio wyposażonym punkcie szczepień. W programie zostaną użyte szczepionki przeciwko pneumokokom zarejestrowane i dopuszczone do obrotu w Polsce. W ramach programu szczepieniom zostaną poddane dzieci, które zgłoszą się z rodzicami do siedziby Realizatora Programu. Każde dziecko winno być przebadane w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do podania szczepionki, a następnie zaszczepione szczepionką najnowszej generacji dostępnej w Polsce. Wybór szczepionki będzie dokonany przez realizatora na podstawie opinii lekarza specjalisty w zakresie szczepień wg najnowszej wiedzy medycznej. Realizator jest zobowiązany do udzielenia rodzicom zgłaszającym się do jego siedziby do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zagrożeń płynących ze strony pneumokoków oraz sposobach ich zapobiegania. 6. Koszty i budżet programu Środki na realizacje Programu zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Otwocka na rok 2012 w Dziale 851, Rozdziale 85195, 4280/9 w kwocie ,00 zł. Przewidywany koszt jednostkowy szczepionki wynosi ok. 250,00 zł. Realizator będzie wykonywał program do wyczerpania przyznanych środków.

5 7. Okres realizacji programu: Program będzie realizowany w okresie od kwietnia 2012 r. do 15 grudnia 2012 r. 8. Monitorowanie i ewaluacja: Monitorowanie programu zdrowotnego odbywa się na podstawie comiesięcznych rejestrów dzieci objętych świadczeniami w ramach programu, składanych przez Realizatora. Realizator zobowiązany jest przedstawiać w szczególności następujące informacje: - liczba osób, które zgłosiły chęć udziału w programie w siedzibie Realizatora, - liczba wykonanych szczepień przeciw pneumokokom (za każdy miesiąc realizacji programu), - liczba dzieci z aktywnej listy pacjentów poz realizatora, które będą spełniały kryterium wiekowe programu w roku następującym po roku objętym sprawozdaniem według stanu na koniec roku objętego sprawozdaniem. Ewaluacja: - liczba wydrukowanych materiałów edukacyjnych, - liczba porad udzielonych przez specjalistów, - liczba podmiotów realizujących program, - liczba dzieci zgłoszonych do programu, - liczba dzieci zaszczepionych.

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/196/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2012 r Zdrowotny program profilaktyczny: Szczepienia profilaktyczne osób po 65 r. życia, przeciwko grypie 1.Uzasadnienie realizacji Programu: Grypa to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem grypy, przenoszonego drogą kropelkową. Jest to choroba łatwo rozprzestrzeniająca się i znana ludzkości od stuleci. Fala wielkich zachorowań pojawia się co kilkadziesiąt lat. W XX wieku grypa rozprzestrzeniała się w formie epidemii kilka razy, raz osiągając rozmiar pandemii. Najgroźniejszą była Hiszpanka trwająca 2 lata, wywołana przez ptasi wirus H1N1. Ostatnią pandemią oficjalnie ogłoszoną 11 czerwca 2009 r. była tzw. grypa meksykańska wywołana szczepem AH1N1, która pochłonęła według oficjalnych statystyk 12 tys. ofiar w ludziach, wywołując zarażenia u 850 tysięcy osób. Grypa sama w sobie nie jest choroba groźną, niebezpieczne są natomiast jej powikłania zwłaszcza u osób starszych i małych dzieci. Do najczęstszych powikłań można zaliczyć: zapalenie zatok, zapalenie ucha, zapalenie opon mózgowych, astmę, niewydolność oddechową, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, napady drgawkowe, niewydolność nerek i inne. Epidemie grypy badane są nie tylko w wymiarze zdrowotnym, ale i ekonomicznym, ponieważ powodują ogromne koszty społeczne. Liczba zachorowań jest kontrolowana przez specjalnie do tego powołane organy, a przeciwdziałanie jej osiągnęło wymiar globalny. Szczepienia przeciwko grypie nie są refundowane przez NFZ i nie każda osoba bierna zawodowo, może pozwolić sobie na zakup dodatkowego środka profilaktycznego. Ze względu na swą zjadliwość i szerzący się rozmiar zagrożenia w postaci mnogich powikłań, postanowiono podjąć Program szczepień przeciwko grypie, skierowany do grupy społecznej najbardziej narażonej na tę chorobę, czyli osób po 65 r. życia. Gminę Otwock zamieszkuje ok osób we wskazanym przedziale wiekowym, którego liczebność stanowi ok.14% ogólnej populacji mieszkańców. Niniejszy program jest kontynuacją programu zdrowotnego z roku ubiegłego. 2.Cele programu: Cel ogólny: Obniżenie liczby zachorowań na grypę u osób starszych oraz powikłań odgrypowych poprzez przebadanie i zaszczepienie osób po 65 r. życia przeciw grypie. Cele szczegółowe: - uniknięcie zachorowania, - uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych, - redukcja hospitalizacji, - znacząca redukcja wizyt ambulatoryjnych, - ograniczenie przypadków śmierci wśród osób starszych Oczekiwane efekty: - zmniejszenie ilości zachorowań na grypę - zmniejszenie ilości powikłań po grypowych Mierniki efektywności:

7 - liczba osób, które zgłosiły chęć udziału w programie, - liczba osób zaszczepionych, - liczba osób zaszczepionych, - liczba osób, które nie zachorowały na grypę. 3. Adresaci programu: 1/ Adresatami programu są osoby urodzone w 1947 r. i wcześniej oraz zamieszkujące na terenie Gminy Otwock. 2/ Tryb zapraszania do programu: plakaty w ZOZ, tablice ogłoszeniowe, ogłoszenia parafialne, informacja na stronie internetowej gminy, informacja w lokalnej prasie. 4. Termin realizacji programu: wrzesień-grudzień 2012 r. 5.Opis i Metody Programu: Każda osoba, która ukończyła 65 r. życia (urodzone w 1947 r. i wcześniej), i która zgłosi się do siedziby Realizatora programu winna być przebadana w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do podania szczepionki, a następnie zaszczepiona. Realizator programu zobowiązany będzie do: 1) przygotowanie kampanii informacyjno edukacyjnej na rzecz promocji ww. programu, 2) realizowanie programu w dni powszechne od poniedziałku do piątku, które będzie obejmowało: - konsultacje pielęgniarki, - badanie lekarskie, - wykonanie szczepienia przez pielęgniarkę. 3) monitorowanie realizacji programu prowadzone przez Realizatora, 4) prowadzenie rejestru prowadzonych szczepień wraz z potwierdzeniem uczestników programu o dokonanym szczepieniu (dokumentację zabezpieczyć i archiwizować zgodnie z obowiązującymi przepisami). 6. Monitorowanie i ewaluacja programu: Monitorowanie przebiegu programu prowadzone będzie poprzez zbieranie informacji (danych) dostarczanych przez realizatora/realizatorów zadań, na drodze comiesięcznych sprawozdań. Posłuży ono do wykrycia potencjalnych zagrożeń bądź trudności w realizacji programu, co pomoże w ich wyeliminowaniu oraz skorygowaniu. Kryteria oceny efektywności: - wielkość populacji objętej programem, - liczba osób, które zgłosiły się na szczepienie. Oczekiwane efekty: - zmniejszenie ilości zachorowań na grypę, - zmniejszenie ilości powikłań pogrypowych. 7.Budżet Programu: Środki na realizacje programu zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Otwocka na rok 2012 w Dziale 851, Rozdziale 85195, 4280/9 w kwocie ,00 zł. Realizator będzie wykonywał program do wyczerpania przyznanych środków.

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/196/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2012 r Zdrowotny program edukacyjny: Zdrowy styl odżywiania się program edukacji żywieniowej w Gminie Otwock w 2012 r. 1.Uzasadnienie realizacji Programu W społeczeństwach o najwyższym rozwoju cywilizacyjnym najczęstszą przyczyną chorób i zgonów są choroby wynikające z zaburzeń przemian metabolizmu. Wiele schorzeń cywilizacyjnych uwarunkowanych jest w utrwalonych w dzieciństwie złych nawykach żywieniowych. Żywienie należy do najważniejszych czynników środowiskowych, które wpływają zarówno na rozwój fizyczny dziecka, jaki i jego stan zdrowia czy samopoczucie. Złe postawy żywieniowe wykształcone w dzieciństwie czy młodości mają niekorzystny wpływ na prawidłowy rozwój fizyczny i stan odżywienia. Dzieci w wieku szkolnym łatwiej podlegają różnym oddziaływaniom, ich poglądy są na etapie formowania i są bardziej podatne na zmiany, a co za tym idzie także modyfikację nawyków żywieniowych, dlatego bardzo istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Jednym z głównych błędów żywieniowych jest spożywanie zbyt wielu pokarmów wysokokalorycznych - z dużą zawartością tłuszczów i cukrów prostych, przy niskim spożyciu warzyw, owoców oraz produktów z pełnego ziarna zbóż. W ostatnich latach obserwuje się również inny problem zdrowotny związany z nieracjonalnym odżywianiem się młodzieży, na który składają się: bulimia i anoreksja. Zarówno otyłość jak i znaczna utraty masy ciała dają początek wielu chorobom, a nawet doprowadzają do przedwczesnej śmierci. Podniesienie świadomości dzieci nt. wpływu zbilansowanego posiłku na zdrowie organizmu ludzkiego oraz wyrobienie pozytywnych nawyków żywieniowych, uchroni nasze społeczeństwo od wielu zagrożeń i chorób XXI wieku. Powyższy program został wybrany do realizacji w związku z zauważonym problemem zwiększenia się liczby dzieci z otyłością w otwockich szkołach podczas realizacji programu badań wad postaw przeprowadzonych w maju 2011 r. W badaniach udział wzięło ok dzieci z grupy docelowej 2536 dzieci uczęszczających do otwockich szkół podstawowych. U 652 osób stwierdzono różnego rodzaju odchylenia w postawie, w tym nadwagę w różnym stopniu, co stanowi 36% przebadanej populacji. W kilku przypadkach stwierdzono otyłość z cechami chorobowymi. Jednocześnie ww. program wpisuje się w założenia Narodowego Programu Zdrowia na lata cel operacyjny poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny odsetek ludzi otyłych i z nadwagą stanowi 43% polskiej populacji. 2.Cele programu: 1/Cel ogólny Poszerzenie wiedzy żywieniowej wśród uczniów otwockich szkół. 2/ Cele szczegółowe: - kształtowanie i zmiana nawyków, zachowań żywieniowych, przede wszystkim poprzez zmniejszenie spożycia tłuszczów zwierzęcych i węglowodanów prostych, a zwiększenie

9 spożycia produktów zbożowych, warzyw i owoców, mleka i serów o niskiej zawartości tłuszczu, - kształtowanie umiejętności wyboru wartościowych produktów spożywczych, - propagowanie zdrowego stylu życia, - umiejętność przezwyciężania barier stojących na drodze do zmiany złych nawyków, - umiejętność precyzowania celów zdrowotnych, - ukazanie roli aktywności fizycznej w procesie kontroli masy ciała, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, - systematyczna kontrola wskaźnika BMI dzieci przez pielęgniarki szkolne, - włączenie do ww. programu nauczycieli oraz rodziców przekazanie podstawowej wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia rodzicom. 3/ Oczekiwane efekty: - uczniowie powinni posiąść podstawową wiedzę z zakresu zasad zdrowego żywienia oraz potencjalnych konsekwencji zdrowotnych w przypadku błędów żywieniowych,, - uczniowie zdobędą wiedzę nt istnienia chorób i zagrożeń wywołanych złymi nawykami żywieniowymi oraz problemami metabolicznymi, - zmiana nawyków żywieniowych, - uczniowie będą potrafili obliczać prawidłową masę ciała (BMI) i poznają normy wg płci i wieku, - zwiększenie odsetka dzieci spożywających posiłki w szkole, - kształtowanie umiejętności układania jadłospisu, - umiejętność przygotowywania potraw w sposób eliminujący utratę witamin, - umiejętność przechowywania produktów spożywczych, estetycznego, - umiejętność czytania i rozumienia etykiet znajdujących się na produktach spożywczych. 4/ Mierniki efektywności: - liczba szkół biorących udział w programie, - liczba dzieci objętych programem, - liczba dzieci, które rozumieją i przestrzegają zasad wyboru zdrowych produktów żywieniowych. 3. Adresaci Programu - Adresatami Programu są dzieci i młodzież uczęszczające do szkół podstawowych oraz gimnazjów, dla których organem założycielskim jest Gmina Otwock. Łącznie 3866 dzieci. Program realizowany będzie dla każdego z trzech rejonów Miasta Otwocka, z podziałem na szkoły podstawowe oraz gimnazja: Rejon I: SP Nr 1; Gimnazjum Nr 2, Rejon II: SP Nr 5, SP Nr 6, SP Nr 8; Gimnazjum Nr 1, Rejon III: SP Nr 9, SP Nr 12; Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 4. Granice obwodów szkół określone zostały w Uchwale Rady Miasta Otwocka z dnia 15 marca 1999 r. Nr VIII/46/99. - podjęte działania winny być dostosowane do poszczególnych grup wiekowych (klas), - dzieci i młodzież winna zaakceptować formę przekazywanych treści, dostosowaną w szczególności do wieku i umiejętności psychoruchowych, - podjęte działania powinny być możliwe do wykonania w przewidzianym do realizacji czasie, miejscu oraz danych zasobach pieniężnych i ludzkich, - w podjęte działania należy włączyć także nauczycieli oraz rodziców, w związku z faktem iż rodzina ma duży wpływ a zachowania żywieniowe dzieci poprzez przekazywanie postaw wobec żywności oraz kształtowanie preferencji żywieniowych. 4. Opis, organizacja i metody programu Program edukacyjny będzie realizowany przez ZOZ(y) mający siedzibę w Gminie Otwock, które zostaną wybrane na podstawie ogłoszonego konkursu ofert. Realizator zobowiązany jest

10 do prowadzenia dokumentacji realizacji programu w oparciu o wymogi zawarte w umowie. Przedstawiony program winien przebiegać w postaci regularnych spotkań z uczniami wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem założycielskim jest Gmina Otwock, w trakcie, których będą odbywać się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z wykorzystaniem fachowej pomocy terapeutów/specjalistów oraz materiałów, narzędzi typu: wykłady, pogadanki, formy graficzne, filmy, indywidualne rozmowy, konkursy, ćwiczenia i pokazy, gry, zabawy, testy, materiały edukacyjne. Realizator zobowiązany będzie do zaproszenia do udziału w programie także rodziców zainteresowanych ww. problematyką. Po zakończeniu programu Realizator sporządzi szczegółowe sprawozdanie z wykonania programu. 5. Koszty i budżet programu Środki na realizacje Programu zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Otwocka na rok 2012 w Dziale 851, Rozdziale 85195, 4280/9 w kwocie ,00 zł. 6. Okres realizacji programu: Program będzie realizowany od chwili podpisania umowy do 15 grudnia 2012 r. (w trakcie trwania roku szkolnego). 7. Sposób oceny Programu Po zakończeniu realizacji Programu, zostanie on poddany ocenie w celu jego użyteczności i ewentualnych propozycji dla przyszłych działań. Zastosowane zostaną metody jakościowoilościowe takie jak: obserwacja, oraz jakościowe typu: wywiad, przeprowadzone w formie bezpośredniej (pytania o zachowania, wiedzę, umiejętności).

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/196/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2012 r Tryb wyboru Realizatorów profilaktycznych programów edukacyjnych i zdrowotnego programu profilaktycznego. 1.Podstawa prawna Realizacja programów odbędzie się na zasadzie wyboru Realizatorów programów, na mocy z art. 48 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.) w drodze konkursu ofert przeprowadzonego przez Prezydenta Miasta Otwocka w jego siedzibie. 2.Budżet programów Środki na realizację Programów zostały zabezpieczone w budżecie Miasta na rok 2012 w Dziale 851, Rozdziale 85195, 4280 w wysokości: zł na program edukacyjny oraz zł na zdrowotne programy profilaktyczne. Na podstawie danych statystycznych będących w posiadaniu Urzędu Miasta Otwocka ustalono, że na terenie Gminy Otwock zamieszkuje ok. 450 dzieci urodzonych w 2009 r., do których skierowany jest Program szczepień profilaktycznych dzieci w wieku lat 3 i 4 przeciwko pneumokokom, ok osób urodzonych w 1947 r. i wcześnie, do których skierowany jest Program szczepień profilaktycznych dla osób po 65 r. życia przeciwko grypie. Program edukacyjny realizowany będzie natomiast dla liczby 3866 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem założycielskim jest Gmina Otwock. Programy szczepień będą realizowane do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków. 3. Ogłoszenie konkursu ofert Prezydent Miasta Otwocka ogłosi w swojej siedzibie przeprowadzenie konkursu ofert: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, oraz na stronie internetowej co najmniej na 15 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Warunki przystąpienia do konkursu -na realizację Program szczepień profilaktycznych dzieci w wieku lat 3 i 4 przeciwko pneumokokom mogą zgłaszać się podmioty, które spełniły następujące warunki: mogą wykonywać szczepienia ochronne dzieci, posiadają wyspecjalizowaną kadrę i zdolność finansową umożliwiającą realizację programu oraz punkt szczepień na terenie Gminy Otwock wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedstawiły program do realizacji zgodny z odpowiednimi celami programowymi zawartymi w załączniku do uchwały, zaoferowały optymalną cenę świadczenia. - na realizację Programu szczepień profilaktycznych osób po 65 r. życia przeciwko grypie mogą zgłaszać się podmioty, które spełniły następujące warunki: mogą wykonywać szczepienia ochronne dorosłych, posiadają wyspecjalizowaną kadrę i zdolność finansową umożliwiającą realizację programu oraz punkt szczepień na terenie Gminy Otwock wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedstawiły program do realizacji

12 zgodny z odpowiednimi celami programowymi zawartymi w załączniku do uchwały, zaoferowały optymalną cenę świadczenia. Głównym kryterium wyboru Realizatora w przypadku programu zdrowotnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie jest najniższa cena. -na realizację programu edukacyjnego: Zdrowy styl odżywiania się program edukacji żywieniowej w Gminie Otwock w 2012 r. mogą zgłaszać się podmioty, które spełniły następujące warunki: podpisały z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakty na udzielanie świadczeń w ramach medycyny szkolnej, posiadają wyspecjalizowaną kadrę oraz zdolność finansową umożliwiającą realizację programów, przedstawiły program do realizacji zgodny z odpowiednimi celami programowymi zawartymi w załącznikach do uchwały, zaoferowały optymalną cenę świadczenia, przedstawiły realizację programu zgodnie z podziałem na rejony. 5.Ocena i wybór Realizatora Oferty będą podlegały weryfikacji formalnej oraz merytorycznej zgodnej z założeniami i celami Programów. Głównym kryterium wyboru Realizatora w przypadku programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom i grypie jest koszt przeprowadzenia programu. Głównym kryterium wyboru Realizatora w przypadku programu edukacyjnego Zdrowy styl odżywiania się program edukacji żywieniowej w Gminie Otwock w 2012 r. jest koszt przeprowadzenia programu oraz opracowanie programu dla rejonu/rejonów, o których mowa w załączniku Nr 3 do uchwały. 6. Powołanie Komisji Konkursowej Prezydent Miasta Otwocka powoła Komisję Konkursową, do wyboru Realizatora programów, odrębnym Zarządzeniem. 7. Postanowienia końcowe Po wyborze Realizatora Programu Miasto Otwock zobowiązane jest do niezwłocznego zawarcia umowy na realizację programów. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, w zakresie działu II ( art k. c.).

Przewodniczący Rady Miasta mgr Dariusz Kołodziejczyk

Przewodniczący Rady Miasta mgr Dariusz Kołodziejczyk UCHWAŁA NR LII/416/10 RADY MIASTA OTWOCKA w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2010 o tytule Program szczepień profilaktycznych osób po 65 r. życia przeciwko grypie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/350/13 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 26 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR XXXII/350/13 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 26 marca 2013 roku UCHWAŁA NR XXXII/350/13 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/32/11 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 29 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR V/32/11 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 29 marca 2011 r. UCHWAŁA NR V/32/11 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/537/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 03 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/537/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 03 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/537/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zdrowotnego program szczepień profilaktycznych dzieci wieku 3 i 4 lat przeciwko pneumokokom na 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/355/10 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 30 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLVI/355/10 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 30 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XLVI/355/10 RADY MIASTA OTWOCKA w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom. PROJEKT Uchwala nr. UCHWAL y BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpł. 2012-10- 1 5 Rady Miasta Katowice z dnia. BRM....... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/332/2013

UCHWAŁA Nr XXXIII/332/2013 UCHWAŁA Nr XXXIII/332/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie realizacji w 2013 roku Programu profilaktycznego przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci po 2 r.ż.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 321/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 września 2013 roku

Uchwała Nr 321/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 września 2013 roku Uchwała Nr 321/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 września 2013 roku w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Józefowa z grupy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 27/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 27/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku UCHWAŁA Nr 27/VII/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Józefowa z grupy szczególnego

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/377/14 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2014

UCHWAŁA NR XLII/377/14 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2014 UCHWAŁA NR XLII/377/14 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2014 Na podstawie art 18 ust. 1 w zwiazku z art. 7 ust.1 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów polityki zdrowotnej na rok 2015

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów polityki zdrowotnej na rok 2015 UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów polityki zdrowotnej na rok 2015 Na podstawie art 18 ust. 1 w zwiazku z art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 16 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 16 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 194/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 lipca 2016 roku

UCHWAŁA NR 194/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 lipca 2016 roku UCHWAŁA NR 194/VII/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 50 roku życia Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie, dla mieszkańców Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII164 /2008 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008 roku Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII164 /2008 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008 roku Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci UCHWAŁA Nr XXVII/164/2008 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 9 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 9 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/61/15 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/61/15 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/61/15 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych realizowanych na terenie Miasta Otwocka w 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/538/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 03 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/538/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 03 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/538/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zdrowotnego programu edukacyjnego z zakresu zapobiegania otyłości wśród dzieci i młodzieży od 6 do

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat na lata

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat na lata w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programów polityki zdrowotnej oraz ustalenia regulaminu jej pracy i szczegółowych warunków konkursu. Program

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 136/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 marca 2016 roku

Uchwała Nr 136/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 marca 2016 roku Uchwała Nr 136/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art.7 ust.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Załącznik do Uchwały Nr 67/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013 roku PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Autor programu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 2 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 2 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2016 r. Projekt Numer druku... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej - Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/2/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR VI/2/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR VI/2/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego na 2017 rok "Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób od 60 roku życia" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia r. Projekt z dnia 21 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego na 2017 rok "Szczepienia ochronne przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr 28/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku Uchwała Nr 28/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 50 roku

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2016 2020

Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2016 2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programów polityki zdrowotnej oraz ustalenia regulaminu jej pracy i szczegółowych warunków konkursu. Program

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/73/2013. z dnia 25 listopada 2013 roku. Rady Gminy Bodzechów

Uchwała Nr XLIV/73/2013. z dnia 25 listopada 2013 roku. Rady Gminy Bodzechów Uchwała Nr XLIV/73/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku Rady Gminy Bodzechów w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie,,programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2018, dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA - SZCZEPIENIA trzeba edukować rodziców!

KAMPANIA - SZCZEPIENIA trzeba edukować rodziców! KAMPANIA - SZCZEPIENIA trzeba edukować rodziców! http:///aktualnosci/kampania-szczepienia-trzeba-edukowac-rodzicow,1058 Strona 1 http:///aktualnosci/kampania-szczepienia-trzeba-edukowac-rodzicow,1058 Strona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Policach

UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Policach UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Policach z dnia Projekt w sprawie realizacji w 2012 roku przez gminę Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/184/2012 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 2018, dotycz ą cego

UCHWAŁA NR XXVII/184/2012 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 2018, dotycz ą cego UCHWAŁA NR XXVII/184/2012 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 2018, dotycz ą cego szczepie ń profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r.

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień 24-30 kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień Inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization). Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na znaczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie realizacji Programu Polityki Zdrowotnej dla Gminy Grębocice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 66/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Marian Patrzałek NZOZ PROMED Kielce

dr n. med. Marian Patrzałek NZOZ PROMED Kielce Szczepienia dzieci przeciw pneumokokom i ich skutki populacyjne na przykładzie społeczności Kielc dr n. med. Marian Patrzałek NZOZ PROMED Kielce Szczepienia ochronne dla ludności Kielc -szczepienia p/grypie

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE Koordynator profilaktyki : mgr piel. Anna Karczewska CELE: zwiększanie świadomości pacjenta na temat szczepionek przeciwko grypie zapobieganie zachorowań na grypę zapobieganie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/106/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 22 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/106/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 22 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/106/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciw grypie na lata 2015-2018 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/289/16 RADY GMINY MIELNO. z dnia 2 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/289/16 RADY GMINY MIELNO. z dnia 2 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/289/16 RADY GMINY MIELNO z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i promocji zdrowia na lata 2014-2020 realizowanego przez Gminę Mielno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/100/16 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/100/16 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/100/16 RADY GMINY MIELNIK z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2016 pn. Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r.

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. W sprawie: przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2014-2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/183/2012 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata , dotycz ą cego

UCHWAŁA NR XXVII/183/2012 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata , dotycz ą cego UCHWAŁA NR XXVII/183/2012 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 2018, dotycz ą cego szczepie ń profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 70 roku życia

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 70 roku życia UCHWAŁA Nr XLVI/300/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 roku powiatowego programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ?

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? ZDOBĄDŹ INFORMACJE! ZASZCZEP SIĘ! ZDOBĄDŹ OCHRONĘ! SZCZEPIONKA PRZECIW GRYPIE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH ŁODZIAN PRZECIW GRYPIE W 2011 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH ŁODZIAN PRZECIW GRYPIE W 2011 r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 684 /VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 maja 2011 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH ŁODZIAN PRZECIW GRYPIE W

Bardziej szczegółowo

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne 1. Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! jest edukacja w zakresie trwałego

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 61/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. o projekcie programu polityki

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 III EDYCJA I. CEL GŁÓWNY: Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. II.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1851/2012

Zarządzenie Nr 1851/2012 Zarządzenie Nr 1851/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Płocka Płock 2016

Urząd Miasta Płocka Płock 2016 Urząd Miasta Płocka Płock 2016 Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka Program realizowany jest od 2008 roku. 1. Adresaci programu: 2008 rok, dzieci mieszkające

Bardziej szczegółowo

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r.

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 74/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 9 kwietnia 2014 r. Zasady finansowania realizacji zadania ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 12 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 12 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 12 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2017-2019 UCHWAŁA NR XXXVII/./2016 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R U m o w y. Szczepienia ww. grupy dzieci finansowane są ze środków Ministerstwa Zdrowia.

W Z Ó R U m o w y. Szczepienia ww. grupy dzieci finansowane są ze środków Ministerstwa Zdrowia. W Z Ó R U m o w y zawarta w dniu.. października 2015r. pomiędzy Gminą Tarnobrzeg z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Kościuszki 32, reprezentowaną przez: Pana Grzegorza Kiełba - Prezydenta Miasta Tarnobrzega

Bardziej szczegółowo

Opiekuńczo Wychowawczych w Bochni oraz Rodzinnego Domu Dziecka.

Opiekuńczo Wychowawczych w Bochni oraz Rodzinnego Domu Dziecka. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/182/08 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26. czerwca 2008 r. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieży z grup największego ryzyka

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 30/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. o projekcie programu polityki

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 77/2016 z dnia 17 maja 2016 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/24/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/24/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/24/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC w sprawie profilaktycznych programów zdrowotnych Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2015 roku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 55/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr 55/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr 55/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i

Bardziej szczegółowo

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez:

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez: W dniach 22-26 kwietnia obchodzimy, już po raz IX, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR LIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata

Bardziej szczegółowo

Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C. na terenie powiatu kluczborskiego

Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C. na terenie powiatu kluczborskiego Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego Okres realizacji programu: program wieloletni Autorzy programu: Iwona

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 159/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 lutego 2016 roku

Uchwała Nr 159/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 lutego 2016 roku Uchwała Nr 159/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. Zwiększenie dostępności do świadczeń okulistycznych osobom powyżej 50 roku

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016

Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016 Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/671/2012 z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016 Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata

Bardziej szczegółowo

GRYPA. Jak zapobiec zakażeniom grypy? m. st. Warszawie. Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w

GRYPA. Jak zapobiec zakażeniom grypy? m. st. Warszawie. Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl GRYPA Jak zapobiec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. w sprawie programów polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2016 roku

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. w sprawie programów polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2016 roku Projekt z dnia 7 stycznia 2016 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Bolesławiec. Druk Nr XVII/.../2016/a UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia... 2016 r. w sprawie programów polityki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Zdrowie na widelcu Program promocji zdrowia w Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu na rok / ds. promocji zdrowia Anna Gwóźdź Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice KONKURS OFERT na realizację zadania wynikającego z Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Katowicach w 2014 roku pn.: Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO( HPV )

PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO( HPV ) Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2012 r. Nr XVIII/98/2012 PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO( HPV ) W GMINIE POLANICA-ZDRÓJ

Bardziej szczegółowo

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneumoniae Bakteria Streptococcus pneumoniae jest Gram (+) dwoinką i należy do najgroźniejszych bateryjnych patogenów człowieka. Odpowiedzialna jest za szereg chorób inwazyjnych o wysokiej

Bardziej szczegółowo

PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH

PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH 2010-2016 CO WARTO WIEDZIEĆ O GRYPIE Każdego roku na całym świecie zaraża się 5-10% populacji osób dorosłych i 20-30%dzieci Wirusy grypy ludzkiej łatwiej

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIA DOŻYWIANIA DZIECI I ZAPEWNIANIA POSIŁKU OSOBOM TEGO POZBAWIONYM

WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIA DOŻYWIANIA DZIECI I ZAPEWNIANIA POSIŁKU OSOBOM TEGO POZBAWIONYM Załącznik do Uchwały nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIA DOŻYWIANIA DZIECI I ZAPEWNIANIA POSIŁKU OSOBOM TEGO POZBAWIONYM POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA NA LATA 2014

Bardziej szczegółowo

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych Uniknięcie negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych

Bardziej szczegółowo

Szczepienia to najbardziej skuteczna metoda zapobiegania chorobom zakaźnym

Szczepienia to najbardziej skuteczna metoda zapobiegania chorobom zakaźnym Jacek Wysocki prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego. Szczepienia ochronne w przypadku wielu chorób wirusowych są jedną skuteczną bronią, żeby im zapobiegać. Jednak ich siły wciąż nie doceniają

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY DZWONEK. Program edukacyjny opracowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych Nie!

PIERWSZY DZWONEK. Program edukacyjny opracowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych Nie! PIERWSZY DZWONEK Program edukacyjny opracowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych Nie! Dla meningokoków Idea programu edukacyjnego Na zakażenie meningokokami narażeni

Bardziej szczegółowo

r Vlp/. 2012-09- '1 2

r Vlp/. 2012-09- '1 2 to PROJEKT UCHWAL y Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. I BIURO RADY MIASTA KATOWICE f;'.:.;~_i r Vlp/. 2012 09 '1 2 BRM w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). PROJEKT Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. UCHWAL y I BIURO RADY MIASTA KATOWICE \' [,;1pl. 2012-10- 1 5 I ;.._--------... ; ~r vị ---- -J w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIV/53/2014. z dnia 28 lipca 2014 roku. Rady Gminy Bodzechów

Uchwała Nr LIV/53/2014. z dnia 28 lipca 2014 roku. Rady Gminy Bodzechów Uchwała Nr LIV/53/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku Rady Gminy Bodzechów w sprawie przyjęcia Gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia w mieście Katowice

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia w mieście Katowice KONKURS OFERT na realizację zadania wynikającego z Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Katowicach w 2014 roku pn.: Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. w sprawie programów zdrowotnych Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2013 roku

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. w sprawie programów zdrowotnych Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2013 roku Projekt Druk Nr XXXI/.../12a UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia... 2012 r. w sprawie programów zdrowotnych Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2013 roku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Zdrowotnego ZDROWA GMINA na lata 2015-2016 oraz udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach

Raport z ewaluacji programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach Projekt,,Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Raport z ewaluacji programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

I. Opis Programu: 1. Przesłanki dla realizacji Programu:

I. Opis Programu: 1. Przesłanki dla realizacji Programu: Program Nr 9: Program profilaktyki zakaŝeń pneumokokowych i meningokokowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uczęszczających do Ŝłobków i przedszkoli samorządowych, zlokalizowanych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA IV EDYCJI PROGRAMU PROFILAKTYCZO EDUKACYJNEGO TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

ZAŁOŻENIA IV EDYCJI PROGRAMU PROFILAKTYCZO EDUKACYJNEGO TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 ZAŁOŻENIA IV EDYCJI PROGRAMU PROFILAKTYCZO EDUKACYJNEGO TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy ze Stowarzyszeniem Polska Federacja Producentów Żywności w roku

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

GRYPA JAK ZAPOBIEC ZAKAŻENIOM GRYPY?

GRYPA JAK ZAPOBIEC ZAKAŻENIOM GRYPY? Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21,, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl GRYPA JAK ZAPOBIEC ZAKAŻENIOM GRYPY?

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/146/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/146/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/146/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Żywca na 2017-2020 Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5, art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/155/2012 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.

UCHWAŁA NR XIX/155/2012 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. UCHWAŁA NR XIX/155/2012 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. w sprawie uchwalenia na lata 2013-2015 programu zdrowotnego pod nazwą Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Zakażeń Wirusami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2014 2020

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2014 2020 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2014 2020 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIW PNEUMOKOKOM

PROFILAKTYKA PRZECIW PNEUMOKOKOM PROFILAKTYKA PRZECIW PNEUMOKOKOM Koordynator profilaktyki : mgr piel. Anna Karczewska CELE: Zmniejszenie zapadalności i umieralności na inwazyjne choroby pneumokokowe wśród dzieci. Zmniejszenie chorobowości

Bardziej szczegółowo

Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego

Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego Witold Tomaszewski Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego DEFINICJE Program Polityki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 9 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 9 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie : przyjęcia realizacji wieloletniego programu osłonowego pomocy społecznej Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla

Bardziej szczegółowo

Program własny Wiem, że zdrowo jem promujący zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia w Publicznym Gimnazjum im. Leszka Deptuły w Wadowicach Górnych

Program własny Wiem, że zdrowo jem promujący zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia w Publicznym Gimnazjum im. Leszka Deptuły w Wadowicach Górnych Program własny Wiem, że zdrowo jem promujący zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia w Publicznym Gimnazjum im. Leszka Deptuły w Wadowicach Górnych Opracowała: mgr inż. Anna Zając 1 1. Wstęp Program własny

Bardziej szczegółowo