UCHWAŁA NR V/32/11 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 29 marca 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR V/32/11 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 29 marca 2011 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR V/32/11 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591z późn. zm.), oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.) 1 Przyjmuje się do realizacji na rok 2011 następujące programy zdrowotne, w tym edukacyjne i profilaktyczne: 1. Program szczepień profilaktycznych dzieci w wieku lat 3 i 4, przeciwko pneumokokom do realizacji w terminie kwiecień - grudzień 2011 r. - stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Program szczepień profilaktycznych osób po 65 r. życia przeciwko grypie do realizacji w terminie wrzesień-grudzień 2011 r. stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Otwock w roku 2011 do realizacji w terminie kwiecień - grudzień 2011 r. - stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Program profilaktyki chorób układu krążenia oraz chorób towarzyszących - cukrzyca - program edukacyjny przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych do realizacji w terminie: kwiecień - czerwiec; wrzesień-grudzień 2011 r., stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 2 Uchwala się tryb wyboru Realizatorów zdrowotnych programów edukacyjnych i zdrowotnego programu profilaktycznego na rok 2011 stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 3 Środki na realizację programów zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Otwocka na rok 2011 w Dziale 851, Rozdziale 85195, 4280 w kwotach: 1) zł. dla dzieci urodzonych w 2008 r. i zamieszkałych w Gminie Otwock na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom, 2) zł. dla osób po 65 r. życia zamieszkałych w Gminie Otwock na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie, 3) zł. dla dziewczynek urodzonych w 1997 r. i zamieszkałych w Gminie Otwock na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV, 4) zł. dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na realizację programu edukacyjnego. 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kudlicki

2 Uzasadnienie Zadaniem własnym gminy, w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, jest opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. Niniejsze obowiązki wynikają w szczególności z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Rada Miasta Otwocka podejmuje działania zmierzające do polepszenia stanu zdrowia mieszkańców, za cel priorytetowy stawiając sobie zdrowie dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Opierając się na wytycznych Narodowego Programu Zdrowia na lata oraz mając na uwadze wnioski zgłaszane przez mieszkańców oraz podstawowe zakłady opieki zdrowotnej (POZ), Rada Miasta Otwocka podejmuje uchwałę o wprowadzeniu w roku 2011 jednego programu edukacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży oraz trzech programów profilaktycznych, z czego dwa stanowią kontynuację programów zdrowotnych z lat poprzednich (szczepienia przeciw pneumokokom kontynuacja programu z lat 2007, 2009 i 2010 oraz szczepienia przeciwko grypie kontynuacja programu z 2010 r.), spełniając wymogi cytowanych ustaw oraz wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 marca 2011 r.

3 Zdrowotny program profilaktyczny: Szczepienia profilaktyczne dzieci w wieku lat 3 i 4, przeciwko pneumokokom 1.Uzasadnienie realizacji programu: Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia, zakażenia pneumokokami są jedną z głównych przyczyn zachorowalności i umieralności dzieci na świecie. Co roku w wyniku chorób wywołanych pneumokokami umiera od 700 tysięcy do miliona dzieci na świecie. W Polsce, ponad 60% dzieci uczęszczających do żłobków jest nosicielami pneumokoków. Bakterie pneumokokowe mogą wywołać: posocznicę (sepsę), ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, choroby które pozostawiają trwałe uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Metodą ograniczającą rozprzestrzenianie się antybiotykoopornych szczepów pneumokoków, jest szczepienie dzieci oraz obniżenie częstotliwości podawania antybiotyków. Otwock to miasto, posiadające rozbudowaną sieć publicznych placówek oświatowych, na którą składa się: 10 przedszkoli, 6 szkół podstawowych, 4 gimnazja oraz żłobek miejski. Jest gminą dużych skupisk ludzkich, a więc narażoną na rozprzestrzenianie się chorób wywołanych pneumokokami. Stan ten został potwierdzony opinią lekarzy oddziału pediatrycznego Szpitala Rejonowego w Otwocku. Niniejszy program jest kontynuacją programu zdrowotnego z roku ubiegłego dla kolejnego rocznika, dzieci urodzonych w 2008 r. 2.Cele programu: 1/Cel ogólny: Obniżenie liczby zachorowań mieszkańców Otwocka na choroby wywołane pneumokokami. 2/ Cele szczegółowe: Przebadanie i zaszczepienie w terminie kwiecień-grudzień 2011 dzieci, urodzonych w roku 2008, zamieszkujących na terenie Gminy Otwock, których populacja wynosi 480 osób oraz dzieci z rocznika 2007 pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby do końca czerwca 2011 r. 3.Adresaci programu Adresatami programu są dzieci zamieszkałe w Otwocku i urodzone w 2008 r., również te, które korzystają z placówek znajdujących się poza terenem Otwocka. Dopuszcza się możliwość zaszczepienia dziecka 4 letniego (urodzonego w 2007 r.), które nie skorzystało z programu w roku poprzednim pod warunkiem zgłoszenia przez rodzica takiej potrzeby, realizatorowi działania, do końca czerwca roku w którym realizowany jest program. 4.Opis i metody programu Każde dziecko zgłoszone do siedziby Realizatora Programu winno być przebadane w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do podania szczepionki, a następnie zaszczepione szczepionką najnowszej generacji dostępnej w Polsce. 5.Budżet programu Środki na realizacje Programu zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Otwocka na rok 2011 w Dziale 851, Rozdziale 85195, 4280 w kwocie ,00 zł. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/32/11

4 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 marca 2011 r. Zdrowotny program profilaktyczny: Szczepienia profilaktyczne osób po 65 r. życia, przeciwko grypie 1.Uzasadnienie realizacji Programu: Grypa to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem grypy, przenoszonego drogą kropelkową. Jest to choroba łatwo rozprzestrzeniająca się i znana ludzkości od stuleci. Fala wielkich zachorowań pojawia się co kilkadziesiąt lat. W XX wieku grypa rozprzestrzeniała się w formie epidemii kilka razy, raz osiągając rozmiar pandemii. Najgroźniejszą była Hiszpanka trwająca 2 lata, wywołana przez ptasi wirus H1N1. Ostatnią pandemią oficjalnie ogłoszoną 11 czerwca 2009 r. była tzw. grypa meksykańska wywołana szczepem AH1N1, która pochłonęła według oficjalnych statystyk 12 tys. ofiar w ludziach, wywołując zarażenia u 850 tysięcy osób. Grypa sama w sobie nie jest choroba groźną, niebezpieczne są natomiast jej powikłania zwłaszcza u osób starszych i małych dzieci. Do najczęstszych powikłań można zaliczyć: zapalenie zatok, zapalenie ucha, zapalenie opon mózgowych, astmę, niewydolność oddechową, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, napady drgawkowe, niewydolność nerek i inne. Epidemie grypy badane są nie tylko w wymiarze zdrowotnym, ale i ekonomicznym, ponieważ powodują ogromne koszty społeczne. Liczba zachorowań jest kontrolowana przez specjalnie do tego powołane organy, a przeciwdziałanie jej osiągnęło wymiar globalny. Szczepienia przeciwko grypie nie są refundowane przez NFZ i nie każda osoba bierna zawodowo, może pozwolić sobie na zakup dodatkowego środka profilaktycznego. Ze względu na swą zjadliwość i szerzący się rozmiar zagrożenia w postaci mnogich powikłań, postanowiono podjąć Program szczepień przeciwko grypie, skierowany do grupy społecznej najbardziej narażonej na tę chorobę, czyli osób po 65 r. życia. Gminę Otwock zamieszkuje ok osób we wskazanym przedziale wiekowym, którego liczebność stanowi ok.14% ogólnej populacji mieszkańców. Niniejszy program jest kontynuacją programu zdrowotnego z roku ubiegłego. 2.Cele programu: Cel ogólny: Obniżenie liczby zachorowań na grypę u osób starszych oraz powikłań odgrypowych poprzez przebadanie i zaszczepienie osób po 65 r. życia przeciw grypie. 3. Adresaci programu: Adresatami programu są osoby urodzone w 1946 r. i wcześniej oraz zamieszkujące na terenie Gminy Otwock. 4. Termin realizacji programu: sierpień-grudzień 2011 r. 5.Opis i Metody Programu:

5 Każda osoba, która ukończyła 65 r. życia (urodzone w 1946 r. i wcześniej), i która zgłosi się do siedziby Realizatora programu winna być przebadana w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do podania szczepionki, a następnie zaszczepiona. 6. Monitorowanie i ewaluacja programu: Monitorowanie przebiegu programu prowadzone będzie poprzez zbieranie informacji (danych) dostarczanych przez realizatora/realizatorów zadań, na drodze comiesięcznych sprawozdań. Posłuży ono do wykrycia potencjalnych zagrożeń bądź trudności w realizacji programu, co pomoże w ich wyeliminowaniu oraz skorygowaniu. Kryteria oceny efektywności: - wielkość populacji objętej programem, - liczba osób, które zgłosiły się na szczepienie. Oczekiwane efekty: - zmniejszenie ilości zachorowań na grypę, - zmniejszenie ilości powikłań pogrypowych. 7.Budżet Programu: Środki na realizacje programu zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Otwocka na rok 2011 w Dziale 851, Rozdziale 85195, 4280 w kwocie ,00 zł. Realizator będzie wykonywał program do wyczerpania przyznanych środków.

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/32/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 marca 2011 r. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Otwock w roku Uzasadnienie realizacji programu: Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV Human Papillomavirus) stanowi duży problem kliniczny i epidemiologiczny na całym świecie. Na świecie ok. 630 mln. ludzi jest zakażona wirusem HPV. Większość zakażeń HPV przebiega bezobjawowo. Istnieje ponad 100 typów wirusa HPV, a najbardziej niebezpieczne mogą wywołać m.in. raka szyjki macicy, raka pochwy, sromu, odbytu. Szacuje się, że każdego roku ok kobiet na całym świecie zapada na raka szyjki macicy, a z nich umiera z tego powodu. W Polsce corocznie kobiet dowiaduje się o chorobie, a prawie umiera. Szczepienia przeciwko HPV nie są refundowane przez NFZ i są stosunkowo drogie, więc nie każdy, może pozwolić sobie na zakup dodatkowego środka profilaktycznego. Ze względu na niepokojący wzrost zachorowań coraz młodszych kobiet oraz fakt, iż szczepienia przeciwko zakażeniu HPV są obiecującym i zalecanym w wielu krajach sposobem prewencji pierwotnej raka szyjki macicy i innych raków związanych z zakażeniem HPV, postanowiono podjąć Program edukacyjny oraz szczepień przeciwko HPV. Skierowany jest on do grupy społecznej dziewczynek w wieku 13 lat, gdyż najwłaściwszym ze względu na skuteczność działania szczepionki przedziałem wiekowym, jest wiek między 11 a 13 rokiem życia. Gminę Otwock zamieszkuje ok. 180 dziewczynek we wskazanym wieku. W ostatnich latach stwierdzono duże zainteresowanie szczepieniami przeciwko HPV ze strony rodziców dziewczynek w wieku gimnazjalnym zamieszkujących Otwock (zgłoszenia do: Urzędu Miasta Otwocka, POZ-y), co dodatkowo przyczyniło się do podjęcia niniejszych działań profilaktycznych. Należy jednak podkreślić, iż najkorzystniejszym rozwiązaniem zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i populacyjnym jest połączenie programów badań przesiewowych i szczepień, dlatego niniejszy program został wzbogacony także o aspekt edukacyjny. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wprowadzenie Programu jest możliwość zaszczepienia populacji przy cenie o połowę niższej w stosunku do komercyjnych stawek proponowanych osobom prywatnym/fizycznym. 2. Cele programu: 1/Cel ogólny: Obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy wśród mieszkanek Miasta Otwocka spowodowanych wirusem HPV. 2/ Cele szczegółowe: 1. Zaszczepienie przeciw wirusowi HPV o najlepszym spektrum działania w roku obowiązywania programu wszystkich uczennic klas pierwszych gimnazjów otwockich zamieszkałych na terenie Gminy Otwock a uczęszczających do gminnych szkół. 2. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej wśród nastolatek w kwestii zachorowalności na raka szyjki macicy, raka sromu, pochwy i brodawkom płciowym. 3. Ugruntowanie postaw dziewcząt w okresie dojrzewania poprzez nabywanie wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych, w tym podkreślenie roli wykonywania badań cytologicznych. 4. Ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dziewcząt.

7 5. Podniesienie świadomości zdrowotnej młodych dziewcząt, ich rodziców oraz przekonanie do wczesnej konsultacji medycznej w przypadku występowania niepokojących objawów. 6. Wypromowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży szkolnej. 7. Podniesienie poziomu świadomości społecznej, w kwestii badań profilaktycznych. 3. Sposób realizacji programu: 1. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród dziewcząt objętych programem oraz ich rodziców. 2. Przeprowadzenie szczepień rocznika 1997 r. dziewcząt uczęszczających do 1 klas gimnazjów otwockich. 3. Program realizowany jest na terenie Gminy Otwock. Osoby z populacji objętej programem zostaną zaproszone do wzięcia udziału w jego realizacji. 4. Szczepienia będą dobrowolne, zawsze za zgodą rodziców, którzy zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowani w wyczerpujący sposób. W szkołach objętych programem na terenie Gminy będą rozdawane, podczas zebrań rodziców, deklaracje o dobrowolnym przystąpieniu danego dziecka do Programu. 5. Szczepionka podawana jest 3 krotnie. 6. Realizator Programu, wyłoniony w drodze udzielonego zamówienia publicznego, zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji realizacji Programu w oparciu o wymogi określone w umowie. 4. Adresaci programu: Program adresowany jest do uczennic otwockich gimnazjów, zamieszkałych na terenie Otwocka i urodzonych w 1997 r. Nie wyklucza się możliwości zaszczepienia dziewczynek uczęszczających do klas VI szkół podstawowych i spełniających warunek zamieszkiwania na terenie Otwocka. 5. Opis i metody programu Każda dziewczynka zgłoszona do siedziby Realizatora Programu winna być przebadana w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do podania szczepionki, a następnie zaszczepiona szczepionką trzykrotnie, w określonym w umowie odstępie czasowym. 6. Monitorowanie i ewaluacja programu Monitorowanie przebiegu programu prowadzone będzie poprzez zbieranie informacji (danych) dostarczanych przez realizatora/realizatorów zadań, na drodze comiesięcznych sprawozdań. Posłuży ono do wykrycia potencjalnych zagrożeń bądź trudności w realizacji programu, co pomoże w ich wyeliminowaniu oraz skorygowaniu. Kryteria oceny efektywności: - liczba zorganizowanych w szkołach spotkań edukacyjnych dla dziewczynek i ich rodziców, - liczba osób biorących udział w ww. spotkaniach, - wielkość populacji objętej programem, - liczba dziewczynek, które zgłosiły się na szczepienie. - liczba dziewczynek, które przyjęły niepełną liczbę dawek szczepionki (mniej niż 3 szczepionki, - liczba dziewczynek, które przyjęły pełną liczbę dawek szczepionki (3 szczepionki) Oczekiwane efekty: - zaszczepienie co najmniej 40% przewidzianej populacji, - zwiększenie świadomości na temat skutków zakażenia wirusem HPV oraz możliwości zapobiegania im.

8 7. Czas realizacji programu: Kwiecień-grudzień 2011 r. 8. Budżet Programu: Środki na realizacje programu zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Otwocka na rok 2011 w Dziale 851, Rozdziale 85195, 4280 w kwocie ,00 zł. Realizator będzie wykonywał program do wyczerpania przyznanych środków.

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/32/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 marca 2011 r. Zdrowotny program edukacyjny: Program profilaktyki chorób układu krążenia oraz chorób towarzyszących - cukrzyca. 1. Uzasadnienie realizacji programu: Choroby układu krążenia stanowią jeden z największych problemów współczesnej medycyny. Stanowią ok. 50% wszystkich zgonów w Polsce. Badania epidemiologiczne wskazują, że w Polsce występuje wysokie ryzyko występowania chorób sercowo-naczyniowymi (co piąty przypadek dotyczy osób przed 65 rokiem życia). Ponad połowa Polaków prowadzi niezdrowy tryb życia, stosuje niewłaściwą dietę, pali papierosy, nie stosuje żadnych form aktywności fizycznej, prowadzi stresujący tryb życia. Ważnym problemem są też choroby towarzyszące takie jak cukrzyca (1,8 mln Polaków chorych) i nadwaga bądź otyłość (50% dorosłych i 16% dzieci). Aby skutecznie zapobiegać chorobom układu krążenia, niezbędna jest wiedza oraz odpowiednia motywacja do przestrzegania podstawowych zasad zdrowego stylu życia już od najmłodszych lat, aby nie powielać znanego (złego) stylu życia rodziców, a wyrabiać i utrwalać prozdrowotne nawyki. Poprzez edukację w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia oraz chorób towarzyszących skierowanych do uczniów otwockich szkół, wpływamy również na zdrowie całych rodzin. 2. Cele programu: 1/ Cel ogólny: Program ma na celu zmniejszenie zapadalności na choroby sercowo-naczyniowe w wieku dojrzałym poprzez skuteczną edukację i wyrobienie postaw prozdrowotnych w wieku szkolnym oraz podniesienie świadomości młodego społeczeństwa w zakresie możliwości uniknięcia zagrożeń związanych z chorobami układu sercowo naczyniowego i towarzyszącymi oraz zrozumienie przyczyn powstawania oraz możliwości i sposobów zapobiegania tym chorobom poprzez dostarczenie usystematyzowanej wiedzy w tym zakresie dostosowanej do wieku docelowej grupy. 2/ Cele szczegółowe: a) Kształtowanie postaw i świadomości potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia (dieta, aktywność fizyczna, wpływ stresu), uświadomienie istnienia zależności pomiędzy zbilansowaną dietą a zdrowiem oraz ukazanie konsekwencji zdrowotnych, b) Zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego żywienia, c) Uświadomienie roli, jaką pełni aktywność fizyczna w naszym życiu, d) Wdrożenie zasady indywidualnej odpowiedzialności za własne zdrowie (rola świadomego wyboru), e) Uświadomienie występowania zależności między żywieniem w dzieciństwie, a występowaniem chorób w wieku dojrzałym, f) Dostarczenie podstawowej wiedzy na temat chorób układu krążenia oraz chorób towarzyszących, g) Przeniesienie zdobytej w szkole wiedzy do środowiska rodzinnego, h) Program realizowany będzie dla każdego z trzech rejonów Miasta Otwocka, z podziałem na szkoły podstawowe oraz gimnazja: Rejon I: SP Nr 1; Gimnazjum Nr 2, Rejon II: SP Nr 5, SP Nr 6, SP Nr 8; Gimnazjum Nr 1, Rejon III: SP Nr 9, SP Nr 12; Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 4.

10 Granice obwodów szkół określone zostały w Uchwale Rady Miasta Otwocka z dnia 15 marca 1999 r. Nr VIII/46/99. i) Podjęte działania powinny być dostosowane do wieku, percepcji i szczegółowych oczekiwań i zainteresowań dzieci i młodzieży j) Realizacja Programu winna przebiegać w ustalonym okresie, tj. w roku 2011 w miesiącach marzec-czerwiec, wrzesień-grudzień. 3/ Oczekiwane efekty: a) Podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat racjonalnego modelu życia oraz chorób układu krążenia i chorób towarzyszących, b) Zwiększenie odsetka uczniów, którzy spożywają zdrowe posiłki zarówno w domu, jak i w szkole, c) Zwiększenie zainteresowania wśród uczniów spędzaniem aktywnie czasu oraz uprawianiem sportów, d) Wykształcenie u dzieci i młodzieży nawyku dbania o zdrowe żywienie, e) Zmiana stylu życia nie tylko wśród dzieci, ale także wśród ich rodzin, 4/ Mierniki efektywności odpowiadające celom programu: a) Liczba dzieci i młodzieży biorąca udział w programie, b) Ilość rodzin, którym zostanie przekazana przez uczniów wiedza zdobyta w szkole, c) Zmiana postaw prozdrowotnych dzieci i ich rodzin. 3. Adresaci programu: Adresatami Programu są dzieci i młodzież uczęszczające do szkół podstawowych oraz gimnazjów, dla których organem założycielskim jest Gmina Otwock. Liczba uczniów objętych programem na dzień r osób (w tym 2536 uczniów Szkół Podstawowych i 1252 uczniów Gimnazjów) 4. Opis i metody programu: Przedstawiony program winien przebiegać w postaci regularnych spotkań z uczniami, w trakcie, których będą odbywać się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z wykorzystaniem fachowej pomocy terapeutów/specjalistów oraz materiałów, narzędzi typu: rekwizyty, filmy, ulotki, konkursy, ćwiczenia i pokazy, gry, zabawy, testy, nagrody dla najaktywniejszych. 5. Monitorowanie i ewaluacja: Po zakończeniu realizacji Programu, zostanie on poddany ocenie w celu jego użyteczności i ewentualnych propozycji dla dalszych działań. Zastosowane zostaną metody jakościowo-ilościowe takie jak: obserwacja oraz jakościowe typu: wywiad, przeprowadzone w formie bezpośredniej (pytania o zachowania, wiedzę, umiejętności). 6. Budżet Programu: Środki na realizacje programu zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Otwocka na rok 2011 w Dziale 851, Rozdziale 85195, 4280 w kwocie ,00 zł.

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/32/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 marca 2011 r.. Tryb wyboru Realizatorów profilaktycznych programów edukacyjnych i zdrowotnego programu profilaktycznego. 1.Podstawa prawna Realizacja programów odbędzie się na zasadzie wyboru Realizatorów programów, na mocy z art. 48 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.) w drodze konkursu ofert przeprowadzonego przez Prezydenta Miasta Otwocka w jego siedzibie. 2.Budżet programów Środki na realizację Programów zostały zabezpieczone w budżecie Miasta na rok 2011 w Dziale 851, Rozdziale 85195, 4280 w wysokości: zł na program edukacyjny oraz zł na zdrowotne programy profilaktyczne. Na podstawie danych statystycznych będących w posiadaniu Urzędu Miasta Otwocka ustalono, że na terenie Gminy Otwock zamieszkuje ok. 450 dzieci urodzonych w 2008 r., do których skierowany jest Program szczepień profilaktycznych dzieci w wieku lat trzech przeciwko pneumokokom, ok osób urodzonych w 1945 r. i wcześnie, do których skierowany jest Program szczepień profilaktycznych dla osób po 65 r. życia przeciwko grypie oraz ok. 450 dziewczynek w wieku lat 13, do których skierowany jest Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Otwock w roku Program edukacyjny realizowany będzie natomiast dla liczby 3788 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem założycielskim jest Gmina Otwock, 3. Ogłoszenie konkursu ofert Prezydent Miasta Otwocka ogłosi w swojej siedzibie przeprowadzenie konkursu ofert: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, oraz na stronie internetowej co najmniej na 15 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Warunki przystąpienia do konkursu -na realizację Program szczepień profilaktycznych dzieci w wieku lat 3 i 4 przeciwko pneumokokom mogą zgłaszać się podmioty, które spełniły następujące warunki: mogą wykonywać szczepienia ochronne dzieci, posiadają wyspecjalizowaną kadrę i zdolność finansową umożliwiającą realizację programu oraz punkt szczepień na terenie Gminy Otwock wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedstawiły program do realizacji zgodny z odpowiednimi celami programowymi zawartymi w załączniku do uchwały, zaoferowały optymalną cenę świadczenia. - na realizację Programu szczepień profilaktycznych osób po 65 r. życia przeciwko grypie mogą zgłaszać się podmioty, które spełniły następujące warunki: mogą wykonywać szczepienia ochronne dorosłych, posiadają wyspecjalizowaną kadrę i zdolność finansową umożliwiającą realizację programu oraz punkt szczepień na terenie Gminy Otwock wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedstawiły program do realizacji zgodny z odpowiednimi celami programowymi zawartymi w załączniku do uchwały,

12 zaoferowały optymalną cenę świadczenia. Głównym kryterium wyboru Realizatora w przypadku programu zdrowotnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie jest najniższa cena. - na realizację Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Otwock w roku 2011 mogą zgłaszać się podmioty, które spełniły następujące warunki: mogą wykonywać szczepienia ochronne dzieci i młodzieży, posiadają wyspecjalizowaną kadrę i zdolność finansową umożliwiającą realizację programu oraz punkt szczepień na terenie Gminy Otwock wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedstawiły program do realizacji zgodny z odpowiednimi celami programowymi zawartymi w załączniku do uchwały, zaoferowały optymalną cenę świadczenia. Głównym kryterium wyboru Realizatora w przypadku programu zdrowotnych szczepień profilaktycznych przeciwko HPV jest najniższa cena przy zabezpieczeniu, że dana szczepionka działa także na choroby współistniejące taki ja np. rak sromu, pochwy. -na realizację programu edukacyjnego: Program profilaktyki chorób układu krążenia oraz chorób towarzyszących - cukrzyca mogą zgłaszać się podmioty, które spełniły następujące warunki: podpisały z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakty na udzielanie świadczeń w ramach medycyny szkolnej, posiadają wyspecjalizowaną kadrę oraz zdolność finansową umożliwiającą realizację programów, przedstawiły program do realizacji zgodny z odpowiednimi celami programowymi zawartymi w załącznikach do uchwały, zaoferowały optymalną cenę świadczenia, przedstawiły realizację programu zgodnie z podziałem na rejony. 5.Ocena i wybór Realizatora Oferty będą podlegały weryfikacji formalnej oraz merytorycznej zgodnej z założeniami i celami Programów. Głównym kryterium wyboru Realizatora w przypadku programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom i grypie jest koszt przeprowadzenia programu. Głównym kryterium wyboru Realizatora w przypadku programu szczepień profilaktycznych przeciwko HPV jest koszt przeprowadzenia programu przy zabezpieczeniu, że dana szczepionka działa także na choroby współistniejące taki ja np. rak sromu, pochwy. Głównym kryterium wyboru Realizatora w przypadku programu edukacyjnego Program profilaktyki chorób układu krążenia oraz chorób towarzyszących - cukrzyca jest koszt przeprowadzenia programu oraz opracowanie programu dla rejonu/rejonów, o których mowa w załączniku Nr do uchwały. 6. Powołanie Komisji Konkursowej Prezydent Miasta Otwocka powoła Komisję Konkursową, do wyboru Realizatora programów, odrębnym Zarządzeniem. 7. Postanowienia końcowe Po wyborze Realizatora Programu Miasto Otwock zobowiązane jest do niezwłocznego zawarcia umowy na realizację programów. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, w zakresie działu II ( art k. c.).

Przewodniczący Rady Miasta mgr Dariusz Kołodziejczyk

Przewodniczący Rady Miasta mgr Dariusz Kołodziejczyk UCHWAŁA NR LII/416/10 RADY MIASTA OTWOCKA w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2010 o tytule Program szczepień profilaktycznych osób po 65 r. życia przeciwko grypie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/355/10 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 30 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLVI/355/10 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 30 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XLVI/355/10 RADY MIASTA OTWOCKA w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/377/14 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2014

UCHWAŁA NR XLII/377/14 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2014 UCHWAŁA NR XLII/377/14 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2014 Na podstawie art 18 ust. 1 w zwiazku z art. 7 ust.1 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów polityki zdrowotnej na rok 2015

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów polityki zdrowotnej na rok 2015 UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów polityki zdrowotnej na rok 2015 Na podstawie art 18 ust. 1 w zwiazku z art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/350/13 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 26 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR XXXII/350/13 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 26 marca 2013 roku UCHWAŁA NR XXXII/350/13 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/196/12 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/196/12 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/196/12 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/73/2013. z dnia 25 listopada 2013 roku. Rady Gminy Bodzechów

Uchwała Nr XLIV/73/2013. z dnia 25 listopada 2013 roku. Rady Gminy Bodzechów Uchwała Nr XLIV/73/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku Rady Gminy Bodzechów w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/537/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 03 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/537/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 03 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/537/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zdrowotnego program szczepień profilaktycznych dzieci wieku 3 i 4 lat przeciwko pneumokokom na 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

r Vlp/. 2012-09- '1 2

r Vlp/. 2012-09- '1 2 to PROJEKT UCHWAL y Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. I BIURO RADY MIASTA KATOWICE f;'.:.;~_i r Vlp/. 2012 09 '1 2 BRM w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r.

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. W sprawie: przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2014-2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie, dla mieszkańców Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 27/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 27/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku UCHWAŁA Nr 27/VII/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Józefowa z grupy szczególnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 321/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 września 2013 roku

Uchwała Nr 321/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 września 2013 roku Uchwała Nr 321/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 września 2013 roku w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Józefowa z grupy

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). PROJEKT Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. UCHWAL y I BIURO RADY MIASTA KATOWICE \' [,;1pl. 2012-10- 1 5 I ;.._--------... ; ~r vị ---- -J w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIV/53/2014. z dnia 28 lipca 2014 roku. Rady Gminy Bodzechów

Uchwała Nr LIV/53/2014. z dnia 28 lipca 2014 roku. Rady Gminy Bodzechów Uchwała Nr LIV/53/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku Rady Gminy Bodzechów w sprawie przyjęcia Gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO( HPV )

PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO( HPV ) Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2012 r. Nr XVIII/98/2012 PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO( HPV ) W GMINIE POLANICA-ZDRÓJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 136/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 marca 2016 roku

Uchwała Nr 136/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 marca 2016 roku Uchwała Nr 136/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art.7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 maja 2013 r.

Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 maja 2013 r. Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 194/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 lipca 2016 roku

UCHWAŁA NR 194/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 lipca 2016 roku UCHWAŁA NR 194/VII/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 50 roku życia Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015 Autor programu: Miasto Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce 1 I. Opis problemu zdrowotnego Rak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA / /2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA / /2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY UCHWAŁA Nr / /2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015 2018, realizowanego przez Gminę Opalenica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/190/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 22 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/190/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 22 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/190/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusani brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Załącznik do Uchwały Nr 67/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013 roku PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Autor programu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016 Okres realizacji: wrzesień 2013 czerwiec 2016 Autor programu: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11,16,18 w Gminie Trzebnica na lata 2014-2016

Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11,16,18 w Gminie Trzebnica na lata 2014-2016 Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11,16,18 w Gminie Trzebnica na lata 2014-2016 Wstęp Samorząd Gminy wykonuje zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 24 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 24 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV w Gminie Nowy Targ na lata 2015-2017. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 409/XXXIX/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą "Program

UCHWAŁA NR 409/XXXIX/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą Program UCHWAŁA NR 409/XXXIX/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na

Bardziej szczegółowo

PILOTAŻOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ZAGNAŃSK NA LATA 2013-2017

PILOTAŻOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ZAGNAŃSK NA LATA 2013-2017 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013 roku PILOTAŻOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ZAGNAŃSK NA LATA 2013-2017 Autor

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom. PROJEKT Uchwala nr. UCHWAL y BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpł. 2012-10- 1 5 Rady Miasta Katowice z dnia. BRM....... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 16 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 16 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/538/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 03 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/538/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 03 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/538/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zdrowotnego programu edukacyjnego z zakresu zapobiegania otyłości wśród dzieci i młodzieży od 6 do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/212/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/212/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/212/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2017. Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok - kontynuacja programu zdrowotnego w latach

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok - kontynuacja programu zdrowotnego w latach Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok - kontynuacja programu zdrowotnego w latach 2015-2016 Okres realizacji: 2015-2016 Autor programu: Gmina Miasta

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/479/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2016 r. PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ PN.: PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto

Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto * Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto już na początku ubiegłego roku. Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia r. Projekt z dnia 29 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2016 r. Projekt Numer druku... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej - Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII164 /2008 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008 roku Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII164 /2008 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008 roku Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci UCHWAŁA Nr XXVII/164/2008 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/61/15 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/61/15 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/61/15 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych realizowanych na terenie Miasta Otwocka w 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 2 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 2 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV.102.2016 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Płocka Płock 2016

Urząd Miasta Płocka Płock 2016 Urząd Miasta Płocka Płock 2016 Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka Program realizowany jest od 2008 roku. 1. Adresaci programu: 2008 rok, dzieci mieszkające

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE WILKÓW NA LATA

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE WILKÓW NA LATA Załącznik do uchwały Nr 14 Rady Gminy w Wilkowie z dnia..2014 r. GMINA WILKÓW PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE WILKÓW NA LATA 2013-2015 Wilków 2013 1 Program obejmuje

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice KONKURS OFERT na realizację zadania wynikającego z Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Katowicach w 2014 roku pn.: Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 9 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 9 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/155/2012 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.

UCHWAŁA NR XIX/155/2012 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. UCHWAŁA NR XIX/155/2012 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. w sprawie uchwalenia na lata 2013-2015 programu zdrowotnego pod nazwą Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Zakażeń Wirusami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/332/2013

UCHWAŁA Nr XXXIII/332/2013 UCHWAŁA Nr XXXIII/332/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie realizacji w 2013 roku Programu profilaktycznego przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci po 2 r.ż.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/184/2012 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 2018, dotycz ą cego

UCHWAŁA NR XXVII/184/2012 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 2018, dotycz ą cego UCHWAŁA NR XXVII/184/2012 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 2018, dotycz ą cego szczepie ń profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2017"

UCHWAŁA NR w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2017 ItADA w MIKJfiIA KOLE ~., &:.~.f2.rf..~~/ Projekt złożony prze V Burmistrza Miasta Koła SP.0006.4.2017 UCHWAŁA NR.2017 RADY MIESJKIEJ z dnia W KOLE 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie realizacji Programu Polityki Zdrowotnej dla Gminy Grębocice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie przyjecia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV 6,11,16 i 18) w Gminie Wolsztyn na lata 2014-2017"

Uchwała w sprawie przyjecia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV 6,11,16 i 18) w Gminie Wolsztyn na lata 2014-2017 Uchwała w sprawie przyjecia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV 6,11,16 i 18) w Gminie Wolsztyn na lata 2014-2017" Uchwała nr XLI/383/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/2/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR VI/2/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR VI/2/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego na 2017 rok "Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób od 60 roku życia" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia r. Projekt z dnia 21 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego na 2017 rok "Szczepienia ochronne przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr 28/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku Uchwała Nr 28/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 50 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Policach

UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Policach UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Policach z dnia Projekt w sprawie realizacji w 2012 roku przez gminę Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY Rodziców uczniów. klas VII na spotkanie

ZAPRASZAMY Rodziców uczniów. klas VII na spotkanie ZAPRASZAMY Rodziców uczniów klas VII na spotkanie PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) ósma edycja 2017-2018 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu Dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/106/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 22 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/106/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 22 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/106/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciw grypie na lata 2015-2018 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2016 2020

Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2016 2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programów polityki zdrowotnej oraz ustalenia regulaminu jej pracy i szczegółowych warunków konkursu. Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/147/2016 RADY GMINY TERESIN. z dnia 28 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR XXIII/147/2016 RADY GMINY TERESIN. z dnia 28 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR XXIII/147/2016 RADY GMINY TERESIN z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu zdrowotnego dla mieszkańców Gminy Teresin na lata 2017-2020 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/282/2013 RADY GMINY TERESIN. z dnia 19 listopada 2013 roku

UCHWAŁA NR XXXVII/282/2013 RADY GMINY TERESIN. z dnia 19 listopada 2013 roku UCHWAŁA NR XXXVII/282/2013 RADY GMINY TERESIN z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu zdrowotnego dla mieszkańców Gminy Teresin na lata 2013-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018 Załącznik do Uchwały Nr LXV/661/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2014r. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018 I. Opis problemu zdrowotnego Wirus

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 70 roku życia

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 70 roku życia UCHWAŁA Nr XLVI/300/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 roku powiatowego programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/ 165 /2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 28 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/ 165 /2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 28 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/ 165 /2016 RADY GMINY BIERAWA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu szczepień profilaktycznych przeciw HPV na lata 2017-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku

Bardziej szczegółowo

1 Uwagi wstępne. 2 Zasady przygotowania oferty

1 Uwagi wstępne. 2 Zasady przygotowania oferty Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 248 / 2014 Burmistrza Wolsztyna z dnia 3 października 2014 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, 6 grudnia 2013 r. Warszawa, 6 grudnia 2013 r. Rak szyjki macicy to poważny problem Rak szyjki macicy w Polsce Codziennie 10 kobiet słyszy: Ma Pani raka szyjki macicy. Niestety 5 z nich umiera, bo zgłosiły się zbyt późno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 55/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr 55/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr 55/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE Koordynator profilaktyki : mgr piel. Anna Karczewska CELE: zwiększanie świadomości pacjenta na temat szczepionek przeciwko grypie zapobieganie zachorowań na grypę zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Za okres od.. do. Część I. Sprawozdanie merytoryczne

Za okres od.. do. Część I. Sprawozdanie merytoryczne Załącznik Nr 1 do umowy na realizację Programu zdrowotnego Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015-2017 w 2015

Bardziej szczegółowo

Projekt Nr 8/XXII. Uchwała Nr XXII/ /2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2016 roku

Projekt Nr 8/XXII. Uchwała Nr XXII/ /2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2016 roku Projekt Nr 8/XXII Uchwała Nr XXII/ /2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie: przyjęcia Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Ożarowice w zakresie profilaktyki zakażeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/289/16 RADY GMINY MIELNO. z dnia 2 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/289/16 RADY GMINY MIELNO. z dnia 2 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/289/16 RADY GMINY MIELNO z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i promocji zdrowia na lata 2014-2020 realizowanego przez Gminę Mielno

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat podjętych działań w związku z inicjatywą Radnych Rady Miasta Kościerzyna dotyczącą prowadzenia rutynowych szczepień przeciw HPV

Informacja na temat podjętych działań w związku z inicjatywą Radnych Rady Miasta Kościerzyna dotyczącą prowadzenia rutynowych szczepień przeciw HPV Informacja na temat podjętych działań w związku z inicjatywą Radnych Rady Miasta Kościerzyna dotyczącą prowadzenia rutynowych szczepień przeciw HPV Opracowanie: Dyrektor Biura Placówek Oświatowych Alicja

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R U m o w y. Szczepienia ww. grupy dzieci finansowane są ze środków Ministerstwa Zdrowia.

W Z Ó R U m o w y. Szczepienia ww. grupy dzieci finansowane są ze środków Ministerstwa Zdrowia. W Z Ó R U m o w y zawarta w dniu.. października 2015r. pomiędzy Gminą Tarnobrzeg z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Kościuszki 32, reprezentowaną przez: Pana Grzegorza Kiełba - Prezydenta Miasta Tarnobrzega

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016

Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016 Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/671/2012 z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016 Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV. Urząd Miejski w Koszalinie Wydział Kultury i Spraw Społecznych, Referat Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia

Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV. Urząd Miejski w Koszalinie Wydział Kultury i Spraw Społecznych, Referat Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV Urząd Miejski w Koszalinie Wydział Kultury i Spraw Społecznych, Referat Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 1 1. Opis problemu zdrowotnego Problem zdrowotny Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie,,programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2018, dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY DZWONEK. Program edukacyjny opracowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych Nie!

PIERWSZY DZWONEK. Program edukacyjny opracowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych Nie! PIERWSZY DZWONEK Program edukacyjny opracowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych Nie! Dla meningokoków Idea programu edukacyjnego Na zakażenie meningokokami narażeni

Bardziej szczegółowo

Oferujemy dwa rodzaje szczepionek przeciwko pneumokokom: 1. Przeznaczoną dla dzieci od 2 roku życia i dorosłych.

Oferujemy dwa rodzaje szczepionek przeciwko pneumokokom: 1. Przeznaczoną dla dzieci od 2 roku życia i dorosłych. 1. Pneumokoki Zakażenia pneumokokowe to infekcje wywołane przez bakterię Streptococcus pneumoniane, potocznie nazywane pneumokokami. Najczęstszymi inwazyjnymi chorobami spowodowanymi pneumokokami są: pneumokokowe

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 138/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. o projekcie programu Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/204/13 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2013.

UCHWAŁA NR XXIX/204/13 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2013. UCHWAŁA NR XXIX/204/13 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

.......................................

....................................... CZĘŚĆ II FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMU: 1. Oferent (pełna nazwa) 2. Adres, kod pocztowy, telefon i fax oferenta 3. Nazwisko i imię dyrektora instytucji (telefon kontaktowy) 4. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Uwagi wstępne

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Uwagi wstępne Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 70/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV w mieście Koninie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/103/12 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2012.

UCHWAŁA NR XVII/103/12 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2012. UCHWAŁA NR XVII/103/12 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH

PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH 2010-2016 CO WARTO WIEDZIEĆ O GRYPIE Każdego roku na całym świecie zaraża się 5-10% populacji osób dorosłych i 20-30%dzieci Wirusy grypy ludzkiej łatwiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE BRWINÓW NA LATA 2014-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE BRWINÓW NA LATA 2014-2018 Załącznik do Uchwały nr LV.605.2014 z dnia 23 lipca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE BRWINÓW NA LATA 2014-2018 Autor programu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/204/15 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/204/15 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/204/15 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/320/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/320/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/320/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC w sprawie programów polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2017 roku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 887 UCHWAŁA NR V/23/15 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 18 marca 2015 r.

Białystok, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 887 UCHWAŁA NR V/23/15 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 18 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 887 UCHWAŁA NR V/23/15 RADY GMINY MIELNIK z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/183/2012 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata , dotycz ą cego

UCHWAŁA NR XXVII/183/2012 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata , dotycz ą cego UCHWAŁA NR XXVII/183/2012 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 2018, dotycz ą cego szczepie ń profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na realizację następujących programów zdrowotnych w roku 2015:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na realizację następujących programów zdrowotnych w roku 2015: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2015 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 25 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na realizację następujących programów zdrowotnych w roku 2015: Program szczepień

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 66/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Szczepienia to najbardziej skuteczna metoda zapobiegania chorobom zakaźnym

Szczepienia to najbardziej skuteczna metoda zapobiegania chorobom zakaźnym Jacek Wysocki prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego. Szczepienia ochronne w przypadku wielu chorób wirusowych są jedną skuteczną bronią, żeby im zapobiegać. Jednak ich siły wciąż nie doceniają

Bardziej szczegółowo

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ?

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? ZDOBĄDŹ INFORMACJE! ZASZCZEP SIĘ! ZDOBĄDŹ OCHRONĘ! SZCZEPIONKA PRZECIW GRYPIE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

GRYPA. Jak zapobiec zakażeniom grypy? m. st. Warszawie. Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w

GRYPA. Jak zapobiec zakażeniom grypy? m. st. Warszawie. Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl GRYPA Jak zapobiec

Bardziej szczegółowo

Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego

Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego Witold Tomaszewski Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego DEFINICJE Program Polityki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo