USTAWA. z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA. z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych"

Transkrypt

1 2781 USTAWA z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz i Nr 273, poz. 2703) wprowadza si nast pujàce zmiany: 1) po rozdziale 8 dodaje si rozdzia 8a w brzmieniu: Rozdzia 8a Pomoc materialna dla uczniów Art. 90b. 1. Uczniowi przys uguje prawo do pomocy materialnej ze Êrodków przeznaczonych na ten cel w bud ecie paƒstwa lub bud ecie w aêciwej jednostki samorzàdu terytorialnego. 2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia ró nic w dost pie do edukacji, umo liwienia pokonywania barier dost pu do edukacji wynikajàcych z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a tak e wspierania edukacji uczniów zdolnych.

2 Dziennik Ustaw Nr Poz Pomoc materialna przys uguje: 1) uczniom szkó publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó publicznych dla m odzie y i dla doros ych oraz s uchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów j zyków obcych i kolegiów pracowników s u b spo- ecznych do czasu ukoƒczenia kszta cenia, nie d u ej jednak ni do ukoƒczenia 24 roku ycia; 2) wychowankom publicznych i niepublicznych oêrodków umo liwiajàcych dzieciom i m odzie y, o których mowa w art. 16 ust. 7, a tak e dzieciom i m odzie y upoêledzonym umys owo ze sprz onymi niepe nosprawnoêciami realizacj odpowiednio obowiàzku szkolnego i obowiàzku nauki do czasu ukoƒczenia realizacji obowiàzku nauki. 4. Âwiadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2, przys ugujà równie : 1) uczniom szkó niepublicznych nieposiadajàcych uprawnieƒ szkó publicznych dla m odzie y i dla doros ych do czasu ukoƒczenia realizacji obowiàzku nauki, 2) s uchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów j zyków obcych do czasu ukoƒczenia kszta cenia, nie d u ej jednak ni do ukoƒczenia 24 roku ycia. Art. 90c. 1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 2. Âwiadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym sà: 1) stypendium szkolne; 2) zasi ek szkolny. 3. Âwiadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym sà: 1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiàgni cia sportowe; 2) stypendium Prezesa Rady Ministrów; 3) stypendium ministra w aêciwego do spraw oêwiaty i wychowania; 4) stypendium ministra w aêciwego do narodowego. 4. Uczniowi mo e byç przyznana jednoczeênie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym. Art. 90d. 1. Stypendium szkolne mo e otrzymaç uczeƒ znajdujàcy si w trudnej sytuacji materialnej, wynikajàcej z niskich dochodów na osob w rodzinie, w szczególnoêci gdy w rodzinie tej wyst puje: bezrobocie, niepe nosprawnoêç, ci ka lub d ugotrwa a choroba, wielodzietnoêç, brak umiej tnoêci wype niania funkcji opiekuƒczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak e gdy rodzina jest niepe na lub wystàpi o zdarzenie losowe, z zastrze- eniem ust Stypendium szkolne mo e byç udzielane uczniom w formie: 1) ca kowitego lub cz Êciowego pokrycia kosztów udzia u w zaj ciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczajàcych poza zaj cia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a tak e udzia u w zaj ciach edukacyjnych realizowanych poza szko à; 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególno- Êci zakupu podr czników. 3. Przepis ust. 2 stosuje si odpowiednio do wychowanków oêrodków, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2, oraz s uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów j zyków obcych i kolegiów pracowników s u b spo ecznych. 4. Stypendium szkolne mo e byç udzielane uczniom szkó ponadgimnazjalnych oraz s uchaczom kolegiów, o których mowa w ust. 3, tak e w formie ca kowitego lub cz Êciowego pokrycia kosztów zwiàzanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. 5. Stypendium szkolne mo e byç tak e udzielone w formie Êwiadczenia pieni nego, je eli organ przyznajàcy stypendium uzna, e udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2, a w przypadku uczniów szkó ponadgimnazjalnych tak e w formie, o której mowa w ust. 4, nie jest mo liwe, natomiast w przypadku s uchaczy kolegiów, o których mowa w ust. 3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2 i 4, nie jest celowe. 6. Stypendium szkolne mo e byç udzielone w jednej lub kilku formach jednoczeênie. 7. Miesi czna wysokoêç dochodu na osob w rodzinie ucznia uprawniajàca do ubiegania si o stypendium szkolne nie mo e byç wi ksza ni kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo- ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz i Nr 273, poz. 2703).

3 Dziennik Ustaw Nr Poz Miesi czna wysokoêç dochodu, o której mowa w ust. 7, jest ustalana na zasadach okreêlonych w art. 8 ust ustawy, o której mowa w ust. 7, z tym e do dochodu nie wlicza si Êwiadczeƒ pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i Stypendium szkolne nie mo e byç ni sze miesi cznie ni 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z póên. zm. 1) ) i nie mo e przekraczaç miesi cznie 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych. 10. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie d u szy ni od wrzeênia do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku s uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów j zyków obcych i kolegiów pracowników s u b spo ecznych na okres nie d u szy ni od paêdziernika do czerwca w danym roku szkolnym. 11. Je eli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne mo e byç realizowane w okresach innych ni miesi czne lub jednorazowo, z tym e wartoêç stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie mo e przekroczyç àcznie dwudziestokrotnoêci kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych, a w przypadku s uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów j zyków obcych i kolegiów pracowników s u b spo ecznych osiemnastokrotnoêci kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych. 12. Stypendium szkolne nie przys uguje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze Êrodków publicznych, z zastrze eniem ust Uczeƒ, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze Êrodków publicznych, mo e otrzymaç stypendium szkolne w wysokoêci, która àcznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze Êrodków publicznych nie przekracza dwudziestokrotno- Êci kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 1) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz i Nr 192, poz o Êwiadczeniach rodzinnych, a w przypadku s uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów j zyków obcych i kolegiów pracowników s u b spo ecznych osiemnastokrotnoêci kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych. Art. 90e. 1. Zasi ek szkolny mo e byç przyznany uczniowi znajdujàcemu si przejêciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 2. Zasi ek szkolny mo e byç przyznany w formie Êwiadczenia pieni nego na pokrycie wydatków zwiàzanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezale nie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 3. WysokoÊç zasi ku szkolnego nie mo e przekroczyç jednorazowo kwoty stanowiàcej pi ciokrotnoêç kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych. 4. O zasi ek szkolny mo na ubiegaç si w terminie nie d u szym ni dwa miesiàce od wystàpienia zdarzenia uzasadniajàcego przyznanie tego zasi ku. Art. 90f. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka ych na terenie gminy, kierujàc si celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym okreêla w szczególnoêci: 1) sposób ustalania wysokoêci stypendium szkolnego w zale noêci od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okolicznoêci, o których mowa w art. 90d ust. 1; 2) formy, w jakich udziela si stypendium szkolnego w zale noêci od potrzeb uczniów zamieszka ych na terenie gminy; 3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 4) tryb i sposób udzielania zasi ku szkolnego w zale noêci od zdarzenia losowego. Art. 90g. 1. Szko a mo e udzielaç stypendium za wyniki w nauce lub za osiàgni cia sportowe. 2. Stypendium za wyniki w nauce mo e byç przyznane uczniowi, który uzyska wysokà Êrednià ocen w okresie (semestrze) poprzedzajàcym okres (semestr), w którym przyznaje si to stypendium, a stypendium za osiàgni cia

4 Dziennik Ustaw Nr Poz sportowe mo e byç przyznane uczniowi, który uzyska wysokie wyniki we wspó zawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej mi dzyszkolnym. 3. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiàgni cia sportowe uczeƒ mo e ubiegaç si nie wczeêniej ni po ukoƒczeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szko- y, z zastrze eniem ust. 4 i Stypendium za wyniki w nauce nie udziela si uczniom klas I III szko y podstawowej oraz uczniom klasy IV szko y podstawowej do ukoƒczenia pierwszego okresu nauki. 5. Stypendium za osiàgni cia sportowe nie udziela si uczniom klas I III szko- y podstawowej. 6. Dyrektor szko y powo uje w szkole komisj stypendialnà. 7. Ârednià ocen, o której mowa w ust. 2, ustala komisja stypendialna, po zasi gni ciu opinii rady pedagogicznej i samorzàdu uczniowskiego. 8. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiàgni cia sportowe wychowawca klasy sk ada do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swojà opinià dyrektorowi szko y. 9. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiàgni cia sportowe jest wyp acane raz w okresie (semestrze). 10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiàgni cia sportowe nie mo e przekroczyç kwoty stanowiàcej dwukrotnoêç kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych. WysokoÊç stypendium ustala dyrektor szko y, po zasi gni ciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzàcym szko. 11. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiàgni cia sportowe przyznaje dyrektor szko y, po zasi gni ciu opinii rady pedagogicznej, w ramach Êrodków przyznanych przez organ prowadzàcy na ten cel w bud ecie szko y. 12. Przepisy ust. 1 3 i 6 11 stosuje si odpowiednio do kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium j zyków obcych i kolegium pracowników s u b spo ecznych, z tym e wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiàgni cia sportowe sk ada s uchacz. Art. 90h. 1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów mo e byç przyznane uczniowi szko y dla m odzie y, której ukoƒczenie umo liwia uzyskanie Êwiadectwa dojrza oêci. 2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje si uczniowi, który otrzyma promocj z wyró nieniem, uzyskujàc przy tym najwy szà w danej szkole Êrednià ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskujàc w niej najwy sze wyniki, a w pozosta ych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje si jednemu uczniowi danej szko y na okres od wrzeênia do czerwca w danym roku szkolnym. 4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów. Art. 90i. 1. Stypendium ministra w aêciwego do spraw oêwiaty i wychowania mo e byç przyznane uczniowi szko y publicznej dla m odzie y lub szko y niepublicznej o uprawnieniach szko y publicznej dla m odzie y, uzyskujàcemu wybitne osiàgni cia edukacyjne, w szczególnoêci: 1) laureatowi mi dzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliêcie olimpiady przedmiotowej o zasi gu ogólnopolskim lub turnieju; 2) laureatowi konkursu na prac naukowà, organizowanego przez instytucj naukowà lub stowarzyszenie naukowe; 3) uczniowi szko y ponadgimnazjalnej uzyskujàcemu najwy sze wyniki w nauce wed ug indywidualnego programu lub toku nauki; 4) uczniowi uczestniczàcemu w zaj ciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie przepisów w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zaj ciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zaj ç; 5) uczniowi, który uzyska wysokie wyniki we wspó zawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub mi dzynarodowym. 2. Stypendium ministra w aêciwego do spraw oêwiaty i wychowania przyznaje minister w aêciwy do spraw oêwiaty i wychowania. 3. Minister w aêciwy do spraw oêwiaty i wychowania og asza na stronach internetowych w aêciwego ministerstwa

5 Dziennik Ustaw Nr Poz liczb stypendiów oraz wysokoêç stypendium w ka dym roku szkolnym. Art. 90j. 1. Stypendium ministra w aêciwego do narodowego mo e byç przyznane uczniowi szko y artystycznej prowadzàcej kszta cenie w zawodzie artystycznym. 2. Stypendium ministra w aêciwego do narodowego mo e byç przyznane uczniowi, który uzyska w okresie (semestrze) bardzo dobrà Êrednià ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz uczniowi laureatowi mi dzynarodowego lub krajowego konkursu artystycznego. 3. Stypendium ministra w aêciwego do narodowego mo e byç przyznane nie wczeêniej ni po ukoƒczeniu pierwszego roku nauki w danym typie szko y artystycznej i nie cz Êciej ni raz w roku. 4. Stypendium ministra w aêciwego do narodowego przyznaje minister w a- Êciwy do narodowego. 5. Minister w aêciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego og asza na stronach internetowych w aêciwego ministerstwa liczb stypendiów oraz wysokoêç stypendium w ka dym roku szkolnym. Art. 90k. Rada Ministrów okreêli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoêç stypendium Prezesa Rady Ministrów, a tak e szczegó owy sposób i tryb przyznawania i wyp acania stypendiów, o których mowa w art. 90c ust. 3 pkt 2 4, uwzgl dniajàc udzia organów szko y oraz kuratora oêwiaty w procesie wy aniania kandydatów do stypendiów oraz terminy sk adania wniosków o przyznanie stypendium. Art. 90l. Osoby fizyczne i osoby prawne inne ni jednostki samorzàdu terytorialnego, przyznajàce ze Êrodków w asnych uczniom stypendia za wyniki w nauce lub za osiàgni cia sportowe, na warunkach i w trybie okreêlonych w ustalonym przez siebie regulaminie, mogà ubiegaç si o zatwierdzenie tego regulaminu przez ministra w aêciwego do spraw oêwiaty i wychowania. Art. 90m. 1. Âwiadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 2. Do za atwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów rada gminy nie mo e upowa niç oêrodka pomocy spo ecznej. Art. 90n. 1. W sprawach Êwiadczeƒ pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje si decyzje administracyjne. 2. Âwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym sà przyznawane na: 1) wniosek rodziców albo pe noletniego ucznia, po zasi gni ciu opinii odpowiednio dyrektora szko y, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium j zyków obcych, kolegium pracowników s u b spo- ecznych lub oêrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2; 2) wniosek odpowiednio dyrektora szko y, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium j zyków obcych, kolegium pracowników s u b spo ecznych lub oêrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt Âwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogà byç równie przyznawane z urz du. 4. Wniosek o przyznanie Êwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególnoêci: 1) imi i nazwisko ucznia i jego rodziców; 2) miejsce zamieszkania ucznia; 3) dane uzasadniajàce przyznanie Êwiadczenia pomocy materialnej, w tym zaêwiadczenie o wysokoêci dochodów, z zastrze eniem ust. 5; 4) po àdanà form Êwiadczenia pomocy materialnej innà ni forma pieni na. 5. W przypadku ubiegania si o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze Êwiadczeƒ pieni nych z pomocy spo ecznej, zamiast zaêwiadczenia o wysokoêci dochodów przedk ada si zaêwiadczenie o korzystaniu ze Êwiadczeƒ pieni nych z pomocy spo ecznej. 6. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego sk ada si do dnia 15 wrze- Ênia danego roku szkolnego, a w przypadku s uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów j zyków obcych i kolegiów pracowników s u b spo ecznych do dnia 15 paêdziernika danego roku szkolnego. 7. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolne-

6 Dziennik Ustaw Nr Poz go mo e byç z o ony po up ywie terminu, o którym mowa w ust. 6. Art. 90o. 1. Rodzice ucznia otrzymujàcego stypendium szkolne sà obowiàzani niezw ocznie powiadomiç organ, który przyzna stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowi y podstaw przyznania stypendium szkolnego. 2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do pe noletniego ucznia. 3. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do dyrektora szko y, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium j zyków obcych, kolegium pracowników s u b spo ecznych lub oêrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2, w przypadku gdy dyrektor poweêmie informacj o ustaniu przyczyn, które stanowi y podstaw przyznania stypendium szkolnego. 4. Stypendium szkolne wstrzymuje si albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowi y podstaw przyznania stypendium szkolnego. 5. Nale noêci z tytu u nienale nie pobranego stypendium szkolnego podlegajà Êciàgni ciu w trybie przepisów o post powaniu egzekucyjnym w administracji. 6. WysokoÊç nale noêci podlegajàcej zwrotowi oraz termin zwrotu tej nale noêci ustala si w drodze decyzji administracyjnej. 7. W przypadkach szczególnych, zw aszcza je eli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w ca oêci lub w cz Êci stanowi by dla osoby zobowiàzanej nadmierne obcià enie lub te niweczy by skutki udzielanej pomocy, w aêciwy organ mo e odstàpiç od àdania takiego zwrotu. Art. 90p. 1. Udzielanie Êwiadczeƒ pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem w asnym gminy. 2. Udzielanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiàgni cia sportowe w: 1) publicznych szko ach, kolegiach nauczycielskich, nauczycielskich kolegiach j zyków obcych i kolegiach pracowników s u b spo ecznych prowadzonych przez jednostki samorzàdu terytorialnego jest zadaniem w asnym tych jednostek; 2) publicznych szko ach prowadzonych przez organy nieb dàce jednostkami samorzàdu terytorialnego oraz szko- ach niepublicznych o uprawnieniach szkó publicznych jest zadaniem organów prowadzàcych te szko y. Art. 90r. 1. Na dofinansowanie Êwiadczeƒ pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotacj celowà z bud etu paƒstwa. 2. Dotacji, o której mowa w ust. 1, udziela minister w aêciwy do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra w aêciwego do spraw oêwiaty i wychowania. 3. Minister w aêciwy do spraw oêwiaty i wychowania, po zasi gni ciu opinii reprezentacji jednostek samorzàdu terytorialnego, okreêli, w drodze rozporzàdzenia, terminy przekazywania dotacji, o której mowa w ust. 1, gminom oraz sposób ustalania wysokoêci tej dotacji, uwzgl dniajàc w szczególno- Êci: 1) wskaênik dochodów podatkowych na jednego mieszkaƒca w gminie; 2) liczb dzieci w wieku od 6 do 18 lat, zameldowanych na terenie gminy na pobyt sta y; 3) stosunek liczby osób, którym przyznano zasi ek okresowy, o którym mowa w art. 36 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej, do liczby osób zameldowanych na terenie gminy na pobyt sta y. 4. Na finansowanie zasi ków szkolnych w danej gminie przeznacza si nie wi cej ni 5 % kwoty dotacji, o której mowa w ust. 1. Art. 90s. 1. Stypendia za wyniki w nauce lub za osiàgni cia sportowe sà finansowane z dochodów jednostek samorzàdu terytorialnego, z zastrze eniem ust Szko y publiczne prowadzone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne ni jednostki samorzàdu terytorialnego otrzymujà Êrodki na przyznanie stypendiów za wyniki w nauce lub za osiàgni cia sportowe w ramach dotacji, o której mowa w art. 80 ust Szko y niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych otrzymujà Êrodki na przyznanie stypendiów za wyniki w nauce lub za osiàgni cia sportowe w ramach dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 2a i W szko ach publicznych prowadzonych przez w aêciwych ministrów stypendia za wyniki w nauce lub za osiàgni cia sportowe sà finansowane z bud etu paƒstwa z cz Êci, których dysponentami sà w aêciwi ministrowie.

7 Dziennik Ustaw Nr Poz Publiczne szko y artystyczne prowadzone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne ni jednostki samorzàdu terytorialnego otrzymujà Êrodki na przyznanie stypendiów za wyniki w nauce lub za osiàgni cia sportowe z bud etu paƒstwa w ramach dotacji, o której mowa w art. 80 ust Niepubliczne szko y artystyczne o uprawnieniach szkó publicznych otrzymujà Êrodki na przyznanie stypendiów za wyniki w nauce lub za osiàgni cia sportowe z bud etu paƒstwa w ramach dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 4b i 4c. 7. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest finansowane z bud etu paƒstwa, a stypendium ministra w aêciwego do spraw oêwiaty i wychowania oraz stypendium ministra w aêciwego do narodowego sà finansowane z bud etu paƒstwa z cz Êci, których dysponentami sà odpowiednio minister w a- Êciwy do spraw oêwiaty i wychowania oraz minister w aêciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Art. 90t. 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego mogà tworzyç regionalne lub lokalne programy: 1) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m odzie y; 2) wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m odzie y. 2. Na realizacj programów, o których mowa w ust. 1, jednostki samorzàdu terytorialnego przeznaczajà Êrodki w asne. 3. Jednostki samorzàdu terytorialnego mogà tworzyç programy, o których mowa w ust. 1, we wspó pracy z organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alnoêci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz i Nr 210, poz. 2135). Art. 90u. 1. Rada Ministrów mo e przyjàç rzàdowy program albo programy majàce na celu: 1) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i m odzie y oraz innych grup spo ecznych; 2) wspieranie powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów, o których mowa w art. 90t ust. 1 pkt 1, tworzonych przez jednostki samorzàdu terytorialnego lub organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alnoêci po ytku publicznego i o wolontariacie; 3) wspieranie powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów, o których mowa w art. 90t ust. 1 pkt 2, tworzonych przez jednostki samorzàdu terytorialnego lub organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alnoêci po ytku publicznego i o wolontariacie; 4) wspomaganie tworzenia warunków do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami. 2. Na wspó finansowanie programów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, jest przyznawana dotacja celowa, po zapewnieniu udzia u Êrodków w asnych jednostki samorzàdu terytorialnego lub organizacji, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alnoêci po ytku publicznego i o wolontariacie, albo pozyskania przez t jednostk lub organizacj Êrodków z innych êróde, na realizacj tworzonego przez jednostk samorzàdu terytorialnego lub organizacj regionalnego lub lokalnego programu. 3. Na wspó finansowanie programów, o których mowa w ust. 1, mogà byç przeznaczane publiczne Êrodki wspólnotowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206). 4. W przypadku przyj cia programu albo programów, o których mowa w ust. 1, Rada Ministrów okreêli, w drodze rozporzàdzenia, odpowiednio: 1) szczegó owe warunki udzielania pomocy dzieciom i m odzie y oraz innym grupom spo ecznym obj tym programem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, formy i zakres tej pomocy oraz tryb post powania w tych sprawach, uwzgl dniajàc w szczególnoêci przedsi wzi cia sprzyjajàce eliminowaniu barier edukacyjnych, a tak e osoby i grupy osób uprawnione do pomocy; 2) szczegó owe warunki dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, warunki, jakie muszà spe niç te programy, podmioty dokonujàce oceny programów oraz udzia Êrodków w asnych niezb dnych do ubiegania si o udzielenie dofinansowania, a tak e sposób i tryb wyboru programów, którym zostanie udzie-

8 Dziennik Ustaw Nr Poz ) uchyla si art. 91 i 91a. lone dofinansowanie, uwzgl dniajàc w szczególnoêci potrzeby edukacyjne na danym obszarze, osiàgni cia uczniów, w tym w szczególnoêci wyniki ze sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, a w przypadku ubiegania si o dofinansowanie przez jednostk samorzàdu terytorialnego tak e udzia nak adów na oêwiat w bud ecie tej jednostki; 3) szczegó owe warunki dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, warunki, jakie muszà spe niç te programy, podmioty dokonujàce oceny programów oraz udzia Êrodków w asnych niezb dnych do ubiegania si o udzielenie dofinansowania, a tak e sposób i tryb wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie, uwzgl dniajàc w szczególnoêci potrzeby i mo liwoêci edukacyjne uczniów, ich osiàgni cia, baz dydaktycznà niezb dnà do realizacji programu, przygotowanie kadry pedagogicznej i warunki materialne uczniów; 4) szczegó owe warunki, formy i tryb wspomagania tworzenia warunków do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, uwzgl dniajàc w szczególnoêci tworzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla uczniów. ; Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póên. zm. 2) ) w art. 21 w ust. 1 pkt 40b otrzymuje brzmienie: 40b) stypendia dla uczniów i studentów, których wysokoêç i zasady udzielania zosta y okreêlone 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz i Nr 228, poz oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz i Nr 281, poz w uchwale organu stanowiàcego jednostki samorzàdu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o dzia alnoêci po ytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udost pnianych do publicznej wiadomoêci za pomocà internetu, Êrodków masowego przekazu lub wyk adanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dost pnych do wysokoêci nieprzekraczajàcej miesi cznie kwoty 380 z, z zastrze eniem ust. 10,. Art Uczniowie, którym do dnia 31 grudnia 2004 r. przyznano Êwiadczenia pomocy materialnej, zachowujà te Êwiadczenia w dotychczasowej wysoko- Êci do koƒca okresu, na jaki zosta y przyznane. 2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r. uczniom uprawnionym do ubiegania si o stypendium szkolne na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, mogà byç sk adane do dnia 31 stycznia 2005 r. 3. Stypendium szkolne przyznane na wniosek, o którym mowa w ust. 2, mo e byç udzielone za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. 4. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego mo e byç z o ony po up ywie terminu, o którym mowa w ust. 2. Art Do wniosków dotyczàcych pomocy materialnej z o onych i nierozpatrzonych do dnia wejêcia w ycie niniejszej ustawy stosuje si przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy. 2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, dotyczàce pomocy materialnej o charakterze socjalnym sà przekazywane do gminy w aêciwej ze wzgl du na miejsce zamieszkania ucznia do dnia 31 stycznia 2005 r. Art. 5. W terminie 3 miesi cy od dnia wejêcia w ycie ustawy rady gminy uchwalà regulamin udzielania pomocy materialnej, o którym mowa w art. 90f ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy. Art. 6. Dzieci by ych pracowników paƒstwowych przedsi biorstw gospodarki rolnej uczàce si w szko- ach ponadgimnazjalnych, które w dniu wejêcia w ycie niniejszej ustawy otrzymujà stypendia przyznane przez Agencj NieruchomoÊci Rolnych, zachowujà te stypendia do dnia 30 czerwca 2005 r. Stypendia te wyp aca Agencja NieruchomoÊci Rolnych. Art. 7. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów (DZ.U z 2004roku, Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Art. 90b. 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8a (16) Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział 8a (16) Pomoc materialna dla uczniów Rozdział 8a (16) Pomoc materialna dla uczniów Art. 90b. 1. (17) Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, budżecie właściwej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

USTAWA z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 16 grudnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8a (247) Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział 8a (247) Pomoc materialna dla uczniów Rozdział 8a (247) Pomoc materialna dla uczniów Art. 90b. 1. (248) Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów Art. 90b. Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczo-nych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Stypendia. ustawie z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., z 1943 ze zm.)

Stypendia. ustawie z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., z 1943 ze zm.) Stypendia ustawie z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., z 1943 ze zm.) Art. 90c. Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8a (424) Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział 8a (424) Pomoc materialna dla uczniów Dz.U.2004.256.2572 ustawa z dnia 7 września 1991 r. Sejm System oświaty. Rozdział 8a (424) Pomoc materialna dla uczniów Art. 90b. 1. (425) Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

... ... PREZYDENT MIASTA RADOMIA

... ... PREZYDENT MIASTA RADOMIA Data wpływu, pieczęć instytucji i podpis osoby przyjmującej wniosek Radom, dnia...r. PREZYDENT MIASTA RADOMIA WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO - na okres od września 04 r. do 30 czerwca 05 r.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r w sprawie zmiany uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastko

Regulamin. w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastko Załącznik do uchwały Nr 39/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku, z dnia 29 maja 2009 roku Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastko I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy Wójt Gminy Czorsztyn...... (miejscowość i data) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy Nazwisko i imię PESEL Adres zamieszkania Telefon do kontaktu Dane osobowe ucznia/słuchacza Nazwisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu zgierskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 4 198 Poz. 17 17 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 kwietnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 Na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póên. zm. ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Ustala

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ............ (adresat) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i imię Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń) 2. Dane o uczniu. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie. Wystąpienie pokontrolne. Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie. Wystąpienie pokontrolne. Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów P/10/074 LKR-4101-22-03/2010/2011 Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015

Wyprawka szkolna 2015 Wyprawka szkolna 2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/15 RADY MIASTA HAJNÓWKA. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/43/15 RADY MIASTA HAJNÓWKA. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/43/15 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy. Uchwała Nr Rady Gminy Bojszowy z dnia 2013r. w sprawie jęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojszowy Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY GMINY POKÓJ z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w Gminie Pokój oraz upoważnienia Kierownika

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 10 378 Poz. 80 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie post powania przy korzystaniu z pomocy obcego paƒstwa w dochodzeniu okreêlonych nale noêci pieni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na konferencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelec Wójt Gminy Kościelec ul. Turecka 7/3 62-604 Kościelec WNIOSEK o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 294/XXVIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2005 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 294/XXVIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2005 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJA UCHWAŁA Nr 294/XXVIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UC H W A Ł A Nr XIV/114/04 RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 czerwca 2004 roku

UC H W A Ł A Nr XIV/114/04 RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 czerwca 2004 roku UC H W A Ł A Nr XIV/114/04 RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród Gminy Kowalewo Pomorskie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015

Wyprawka szkolna 2015 Wyprawka szkolna 2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA/INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 na terenie Gminy Błonie

INSTRUKCJA/INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 na terenie Gminy Błonie INSTRUKCJA/INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 na terenie Gminy Błonie (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. dz.u. z 2004 r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

I. Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową:

I. Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową: WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2015/2016 Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 1. Wniosek należy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic ...... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej miejscowość, data... miejscowość, ulica... poczta... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic Proszę o przyznanie na okres... pomocy socjalnej w formie: 1. stypendium

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 lipiec 2008r

Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 lipiec 2008r Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 lipiec 2008r w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 116 7584 Poz. 1093 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 10 czerwca 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 116 7584 Poz. 1093 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 10 czerwca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 116 7584 Poz. 1093 1093 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 10 czerwca 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szko ach publicznych

Bardziej szczegółowo

1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów

1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów Załącznik do Uchwały Nr XVIII/206/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. Wniosek do Wójta Gminy Dobrcz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od... 20... r. do.............. 20... r. dla ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami Nazwisko i Imię wnioskodawcy Data wpływu do szkoły DOCHÓD (wypełnia ZJO) m-czny na 1 os. w rodzinie Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. Wyprawka szkolna można skorzystać z pomocy na dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/387/2010 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 29 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LII/387/2010 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 29 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LII/387/2010 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

z dnia. 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

z dnia. 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Projekt z dnia 17 maja 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia. 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów Burmistrz Leżajska przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Stypendium

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Regulamin określa: rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uprawnionych do uzyskania pomocy, warunki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 175 9276 Poz. 1086 1086 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiàzkowego rocznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie Podka wersja: UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 22 marca 2005 r.

Przyjęcie Podka wersja: UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 22 marca 2005 r. Podka.2005.109.1805 24-01-2007 zm. Podka.2007.1.19 1 Przyjęcie Podka.2005.109.1805 wersja: 24-01-2007-09-04-2007 UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 626 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dziennik Ustaw Nr Poz. 626 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Dziennik Ustaw Nr 61 4403 Poz. 626 626 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szko ach publicznych. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna.

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna. Gmina Łapy Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna. I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w Gminie Łapy będzie udzielana uczniom: 1) rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Wnioski złożone po r. nie będą rozpatrywane (art. 90n pkt 6

Wnioski złożone po r. nie będą rozpatrywane (art. 90n pkt 6 Wnioski o stypendium szkolne przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych (pok. nr 9 i 10) w terminie od 01.09.2016r. do 15.09.2016r. z dokumentami o dochodach za miesiąc sierpień

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wołomin w roku szkolnym 2014/2015

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wołomin w roku szkolnym 2014/2015 Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wołomin w roku szkolnym 2014/2015 Zasady udzielania pomocy: Od dnia 1 września 2014 r. nastąpi

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2013 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wrocław, dnia 4 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2013 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 lipca 2013 r. Poz. 4093 UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2013 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe ucznia / słuchacza

Dane osobowe ucznia / słuchacza Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV /355 / 09 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 lipca 2009 r. Wniosek do Wójta Gminy Lubicz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 01.09. 2011 r. do 30.06.2012 r. dla ucznia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r. OrS.4431.9.2015.AP P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego do realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVIII/128/2005 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2005 roku. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Uchwała nr XXVIII/128/2005 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2005 roku. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Uchwała nr XXVIII/128/2005 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. Miejsce urodzenia. W roku szkolnym 200.../200...jestem uczniem / wychowankiem / klasy... Słuchaczem roku...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. Miejsce urodzenia. W roku szkolnym 200.../200...jestem uczniem / wychowankiem / klasy... Słuchaczem roku... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/204/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 marca 2005r. 1.Dane osobowe ucznia /słuchacza/ wychowanka Nazwisko Imiona Imię ojca Imię

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Dziennik Ustaw Nr 130 8759 Poz. 1196 1196 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... /...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... /... Pieczęć szkoły i data wpływu wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... /... I. INFORMACJE O UCZNIU 1. Wnioskodawca (naleŝy zaznaczyć stawiając znak X) RODZIC PEŁNOLETNI UCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIV/545/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 26 lutego 2014 r.

Uchwała Nr LIV/545/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 26 lutego 2014 r. Uchwała Nr LIV/545/2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania, wysokości oraz trybu rozliczania i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 13 774 Poz. 125 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 29 stycznia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 13 774 Poz. 125 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 29 stycznia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 13 774 Poz. 125 125 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE

ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE Regulamin opracowany na podstawie: Ustawa a systemie oświaty (OSO) z dnia 7 IX 1991r. (Dz.U. 2004/256/2572, 273/2703. 281/2781, 2005/17/141, 94/788. 122/1020, 131/1091, 167/1400, 249/2104, 2006/144/1043,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo