ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. OkreÊla si podstaw programowà: 1) wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddzia ów przedszkolnych w szko ach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, stanowiàcà za àcznik nr 1 do rozporzàdzenia; 2) kszta cenia ogólnego dla: a) szkó podstawowych, stanowiàcà za àcznik nr 2 do rozporzàdzenia, b) uczniów z upoêledzeniem umys owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szko ach podstawowych i gimnazjach, stanowiàcà za- àcznik nr 3 do rozporzàdzenia, c) gimnazjów i szkó ponadgimnazjalnych, których ukoƒczenie umo liwia uzyskanie Êwiadectwa dojrza oêci po zdaniu egzaminu maturalnego, stanowiàcà za àcznik nr 4 do rozporzàdzenia, d) zasadniczych szkó zawodowych, stanowiàcà za àcznik nr 5 do rozporzàdzenia, e) szkó policealnych, stanowiàcà za àcznik nr 6 do rozporzàdzenia, f) szkó specjalnych przysposabiajàcych do pracy dla uczniów z upoêledzeniem umys owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepe nosprawnoêciami sprz onymi, stanowiàcà za àcznik nr 7 do rozporzàdzenia. 2. Przepisy rozporzàdzenia nie dotyczà kszta cenia dzieci i m odzie y z upoêledzeniem umys owym w stopniu g bokim. 3. Podstaw programowà wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddzia ów przedszkolnych w szko ach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, okreêlonà w za àczniku nr 1 do niniejszego rozporzàdzenia, stosuje si, poczàwszy od roku szkolnego 2009/ ) Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia em administracji rzàdowej oêwiata i wychowanie, na podstawie 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz i Nr 235, poz Podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla szkó podstawowych, okreêlonà w za àczniku nr 2 do niniejszego rozporzàdzenia, stosuje si, poczàwszy od roku szkolnego 2009/2010, w klasach I szko y podstawowej. 2. W pozosta ych klasach szko y podstawowej, do zakoƒczenia cyklu kszta cenia w tej szkole, stosuje si dotychczasowà podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla szkó podstawowych, okreêlonà w za- àczniku nr 2 do rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z póên. zm. 3) ), z zastrze- eniem ust W zale noêci od potrzeb i mo liwoêci szko y podstawowej, w roku szkolnym 2009/ /2014 w klasach IV VI szko y podstawowej, w których stosuje si dotychczasowà podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla szkó podstawowych, dyrektor szko y, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, mo e postanowiç o stosowaniu dla przedmiotów: j zyk obcy nowo ytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy programowej kszta cenia ogólnego dla szkó podstawowych, okreêlonej w za àczniku nr 2 do niniejszego rozporzàdzenia. 5. Podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla uczniów z upoêledzeniem umys owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szko ach podstawowych i gimnazjach, okreêlonà w za àczniku nr 3 do niniejszego rozporzàdzenia, stosuje si, poczàwszy od roku szkolnego 2009/ Podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla gimnazjów, okreêlonà w za àczniku nr 4 do niniejszego rozporzàdzenia, stosuje si, poczàwszy od roku szkolnego 2009/2010, w klasach I gimnazjum. 2. W pozosta ych klasach gimnazjum, do zakoƒczenia cyklu kszta cenia w tej szkole, stosuje si dotychczasowà podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla gimnazjów, okreêlonà w za àczniku nr 2 do rozporzàdzenia, o którym mowa w 4 ust. 2, z zastrze- eniem ust W zale noêci od potrzeb i mo liwoêci gimnazjum, w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 w klasach II i III gimnazjum, w których stosuje si dotychczasowà podstaw programowà kszta cenia ogólne- 3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta y og oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041, z 2005 r. Nr 19, poz. 165, z 2006 r. Nr 228, poz. 1669, z 2007 r. Nr 157, poz i Nr 171, poz oraz z 2008 r. Nr 159, poz. 992.

2 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 go dla gimnazjów, dyrektor szko y, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, mo e postanowiç o stosowaniu dla przedmiotów: j zyk obcy nowo ytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy programowej kszta cenia ogólnego dla gimnazjów, okreêlonej w za àczniku nr 4 do niniejszego rozporzàdzenia Podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla szkó ponadgimnazjalnych, których ukoƒczenie umo liwia uzyskanie Êwiadectwa dojrza oêci po zdaniu egzaminu maturalnego, okreêlonà w za àczniku nr 4 do niniejszego rozporzàdzenia, stosuje si : 1) poczàwszy od roku szkolnego 2012/2013, w klasach I liceum ogólnokszta càcego, liceum profilowanego i technikum; 2) poczàwszy od roku szkolnego 2015/2016, w klasach I uzupe niajàcego liceum ogólnokszta càcego i technikum uzupe niajàcego. 2. W pozosta ych klasach szkó wymienionych w ust. 1, do zakoƒczenia cyklu kszta cenia w tych szko- ach, stosuje si dotychczasowà podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla tych szkó, okreêlonà w za àczniku nr 4 do rozporzàdzenia, o którym mowa w 4 ust. 2, z zastrze eniem ust W zale noêci od potrzeb i mo liwoêci szko y ponadgimnazjalnej, poczàwszy od roku szkolnego 2009/2010, we wszystkich klasach liceum ogólnokszta càcego, liceum profilowanego i technikum, w których stosuje si dotychczasowà podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla tych szkó, dyrektor szko y, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, mo e postanowiç o stosowaniu dla przedmiotów: j zyk obcy nowo ytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy programowej kszta cenia ogólnego dla tych szkó, okreêlonej w za àczniku nr 4 do niniejszego rozporzàdzenia Podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla zasadniczych szkó zawodowych, okreêlonà w za àczniku nr 5 do niniejszego rozporzàdzenia, stosuje si, poczàwszy od roku szkolnego 2012/2013, w klasach I zasadniczej szko y zawodowej. 2. W pozosta ych klasach zasadniczej szko y zawodowej, do zakoƒczenia cyklu kszta cenia w tej szkole, stosuje si dotychczasowà podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla zasadniczych szkó zawodowych, okreêlonà w za àczniku nr 5 do rozporzàdzenia, o którym mowa w 4 ust. 2, z zastrze eniem ust W zale noêci od potrzeb i mo liwoêci zasadniczej szko y zawodowej, poczàwszy od roku szkolnego 2009/2010, we wszystkich klasach zasadniczej szko y zawodowej, w których stosuje si dotychczasowà podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla zasadniczych szkó zawodowych, dyrektor szko y, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, mo- e postanowiç o stosowaniu dla przedmiotów: j zyk obcy nowo ytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy programowej kszta cenia ogólnego dla zasadniczych szkó zawodowych, okreêlonej w za àczniku nr 5 do niniejszego rozporzàdzenia. 9. Podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla szkó policealnych, okreêlonà w za àczniku nr 6 do niniejszego rozporzàdzenia, stosuje si, poczàwszy od roku szkolnego 2009/ Podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla szkó specjalnych przysposabiajàcych do pracy dla uczniów z upoêledzeniem umys owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepe nosprawnoêciami sprz onymi, okreêlonà w za- àczniku nr 7 do niniejszego rozporzàdzenia, stosuje si, poczàwszy od roku szkolnego 2009/ Traci moc rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z póên. zm. 4) ). 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. Minister Edukacji Narodowej: K. Hall 4) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta y og oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041, z 2005 r. Nr 19, poz. 165, z 2006 r. Nr 228, poz. 1669, z 2007 r. Nr 157, poz i Nr 171, poz oraz z 2008 r. Nr 159, poz. 992.

3 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Za àczniki do rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (poz. 17) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIA ÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKO ACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Za àcznik nr 1

4 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

5 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

6 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

7 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

8 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

9 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓ PODSTAWOWYCH Za àcznik nr 2

10 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

11 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

12 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

13 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

14 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

15 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

16 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

17 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

18 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

19 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

20 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

21 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

22 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

23 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

24 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

25 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

26 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

27 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

28 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

29 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

30 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

31 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

32 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

33 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

34 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

35 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

36 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

37 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

38 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

39 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

40 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

41 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

42 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

43 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

44 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

45 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

46 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

47 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

48 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

49 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

50 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

51 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

52 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

53 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

54 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

55 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

56 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

57 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

58 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

59 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

60 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

61 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

62 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

63 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

64 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

65 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

66 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

67 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

68 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Za àcznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOÂLEDZENIEM UMYS OWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKO ACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH

69 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

70 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

71 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

72 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

73 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Za àcznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO CZENIE UMO LIWIA UZYSKANIE ÂWIADECTWA DOJRZA OÂCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO

74 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

75 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

76 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

77 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

78 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

79 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

80 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

81 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

82 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

83 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

84 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

85 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

86 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

87 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

88 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

89 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

90 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

91 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

92 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

93 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

94 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

95 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

96 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

97 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

98 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

99 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

100 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

101 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

102 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

103 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

104 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

105 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

106 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

107 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

108 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

109 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

110 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

111 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

112 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

113 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

114 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

115 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

116 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

117 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

118 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

119 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

120 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

121 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

122 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

123 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

124 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

125 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

126 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

127 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

128 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

129 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

130 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

131 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

132 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

133 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

134 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

135 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

136 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

137 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

138 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

139 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

140 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

141 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

142 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

143 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

144 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

145 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

146 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

147 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

148 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

149 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

150 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

151 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

152 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

153 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

154 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

155 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

156 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

157 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

158 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

159 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

160 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

161 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

162 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

163 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

164 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

165 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

166 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

167 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

168 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

169 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

170 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

171 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

172 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

173 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

174 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

175 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

176 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

177 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

178 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

179 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

180 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

181 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

182 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

183 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

184 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

185 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

186 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

187 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

188 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

189 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

190 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

191 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

192 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

193 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

194 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

195 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

196 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

197 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

198 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

199 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

200 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

201 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

202 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

203 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

204 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

205 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

206 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

207 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

208 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

209 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

210 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

211 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

212 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

213 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

214 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

215 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

216 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

217 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

218 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

219 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

220 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

221 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

222 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

223 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

224 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

225 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

226 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

227 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

228 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

229 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

230 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

231 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

232 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

233 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

234 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

235 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

236 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

237 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

238 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

239 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

240 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

241 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

242 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

243 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

244 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

245 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

246 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

247 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

248 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

249 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

250 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

251 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

252 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

253 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

254 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

255 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

256 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

257 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

258 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

259 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

260 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

261 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

262 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

263 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

264 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

265 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

266 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

267 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

268 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

269 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

270 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

271 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

272 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

273 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

274 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

275 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

276 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

277 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

278 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

279 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

280 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

281 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

282 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

283 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

284 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

285 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

286 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

287 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

288 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

289 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

290 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

291 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

292 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

293 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

294 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

295 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

296 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

297 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

298 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

299 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

300 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

301 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

302 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

303 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

304 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

305 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

306 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

307 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

308 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

309 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

310 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

311 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

312 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

313 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

314 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

315 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

316 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

317 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

318 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

319 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

320 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

321 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

322 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

323 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

324 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

325 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

326 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

327 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Za àcznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA ZASADNICZYCH SZKÓ ZAWODOWYCH

328 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

329 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

330 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

331 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

332 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

333 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

334 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

335 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

336 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

337 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

338 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓ POLICEALNYCH Za àcznik nr 6

339 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

340 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

341 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

342 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Za àcznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓ SPECJALNYCH PRZYSPOSABIAJÑCYCH DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOÂLEDZENIEM UMYS OWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA UCZNIÓW Z NIEPE NOSPRAWNOÂCIAMI SPRZ ONYMI

343 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

344 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

345 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

346 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

347 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

348 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

349 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 12 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 12 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 50 4604 Poz. 400 400 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okreêlenia szkó i wypadków,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 23 1414 Poz. 225 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 23 1414 Poz. 225 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 23 1414 Poz. 225 225 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko y i placówki dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów Dziennik Ustaw Nr 75 5903 Poz. 639 639 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych 1911 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubo

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 169 8796 Poz. 1215 i 1216

Dziennik Ustaw Nr 169 8796 Poz. 1215 i 1216 Dziennik Ustaw Nr 169 8796 Poz. 1215 i 1216 2. Wyroby ceramiczne niespe niajàce wymagaƒ niniejszego rozporzàdzenia mogà byç wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 20 maja

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2014 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 22-31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela)

Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela) Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela) W zakresie dotyczącym czasu pracy nauczycieli, zmianie uległy przede wszystkim niektóre przepisy art. 42 KN. Wchodzą one w życie z

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Poznań 2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres przewodniczący Wojciech Hermeliński sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 4 paÿdziernika 2007 r. Nr 11 DECYZJE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 4 paÿdziernika 2007 r. Nr 11 DECYZJE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 4 paÿdziernika 2007 r. Nr 11 TREŒÆ: Poz.: DECYZJE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: 40 nr 21 z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z dnia 6 lipca 2007 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z dnia 6 lipca 2007 r.) Dz.U.07.121.835 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi i osób sprawujących nadzór nad

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego Zmiany rozporządzeń dotyczących organizacji zajęć wychowania fizycznego pozwalają na planowanie, kształcenia i wychowania poprzez dostosowanie oferty szkoły do możliwości i potrzeb uczniów. Warunkiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 90 poz. 999. USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

Dz.U. 1999 Nr 90 poz. 999. USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 90 poz. 999 USTAWA z dnia 7 października 1999 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224, Nr 84, poz. 455. o języku polskim Parlament Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo