ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. OkreÊla si podstaw programowà: 1) wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddzia ów przedszkolnych w szko ach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, stanowiàcà za àcznik nr 1 do rozporzàdzenia; 2) kszta cenia ogólnego dla: a) szkó podstawowych, stanowiàcà za àcznik nr 2 do rozporzàdzenia, b) uczniów z upoêledzeniem umys owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szko ach podstawowych i gimnazjach, stanowiàcà za- àcznik nr 3 do rozporzàdzenia, c) gimnazjów i szkó ponadgimnazjalnych, których ukoƒczenie umo liwia uzyskanie Êwiadectwa dojrza oêci po zdaniu egzaminu maturalnego, stanowiàcà za àcznik nr 4 do rozporzàdzenia, d) zasadniczych szkó zawodowych, stanowiàcà za àcznik nr 5 do rozporzàdzenia, e) szkó policealnych, stanowiàcà za àcznik nr 6 do rozporzàdzenia, f) szkó specjalnych przysposabiajàcych do pracy dla uczniów z upoêledzeniem umys owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepe nosprawnoêciami sprz onymi, stanowiàcà za àcznik nr 7 do rozporzàdzenia. 2. Przepisy rozporzàdzenia nie dotyczà kszta cenia dzieci i m odzie y z upoêledzeniem umys owym w stopniu g bokim. 3. Podstaw programowà wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddzia ów przedszkolnych w szko ach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, okreêlonà w za àczniku nr 1 do niniejszego rozporzàdzenia, stosuje si, poczàwszy od roku szkolnego 2009/ ) Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia em administracji rzàdowej oêwiata i wychowanie, na podstawie 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz i Nr 235, poz Podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla szkó podstawowych, okreêlonà w za àczniku nr 2 do niniejszego rozporzàdzenia, stosuje si, poczàwszy od roku szkolnego 2009/2010, w klasach I szko y podstawowej. 2. W pozosta ych klasach szko y podstawowej, do zakoƒczenia cyklu kszta cenia w tej szkole, stosuje si dotychczasowà podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla szkó podstawowych, okreêlonà w za- àczniku nr 2 do rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z póên. zm. 3) ), z zastrze- eniem ust W zale noêci od potrzeb i mo liwoêci szko y podstawowej, w roku szkolnym 2009/ /2014 w klasach IV VI szko y podstawowej, w których stosuje si dotychczasowà podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla szkó podstawowych, dyrektor szko y, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, mo e postanowiç o stosowaniu dla przedmiotów: j zyk obcy nowo ytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy programowej kszta cenia ogólnego dla szkó podstawowych, okreêlonej w za àczniku nr 2 do niniejszego rozporzàdzenia. 5. Podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla uczniów z upoêledzeniem umys owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szko ach podstawowych i gimnazjach, okreêlonà w za àczniku nr 3 do niniejszego rozporzàdzenia, stosuje si, poczàwszy od roku szkolnego 2009/ Podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla gimnazjów, okreêlonà w za àczniku nr 4 do niniejszego rozporzàdzenia, stosuje si, poczàwszy od roku szkolnego 2009/2010, w klasach I gimnazjum. 2. W pozosta ych klasach gimnazjum, do zakoƒczenia cyklu kszta cenia w tej szkole, stosuje si dotychczasowà podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla gimnazjów, okreêlonà w za àczniku nr 2 do rozporzàdzenia, o którym mowa w 4 ust. 2, z zastrze- eniem ust W zale noêci od potrzeb i mo liwoêci gimnazjum, w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 w klasach II i III gimnazjum, w których stosuje si dotychczasowà podstaw programowà kszta cenia ogólne- 3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta y og oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041, z 2005 r. Nr 19, poz. 165, z 2006 r. Nr 228, poz. 1669, z 2007 r. Nr 157, poz i Nr 171, poz oraz z 2008 r. Nr 159, poz. 992.

2 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 go dla gimnazjów, dyrektor szko y, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, mo e postanowiç o stosowaniu dla przedmiotów: j zyk obcy nowo ytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy programowej kszta cenia ogólnego dla gimnazjów, okreêlonej w za àczniku nr 4 do niniejszego rozporzàdzenia Podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla szkó ponadgimnazjalnych, których ukoƒczenie umo liwia uzyskanie Êwiadectwa dojrza oêci po zdaniu egzaminu maturalnego, okreêlonà w za àczniku nr 4 do niniejszego rozporzàdzenia, stosuje si : 1) poczàwszy od roku szkolnego 2012/2013, w klasach I liceum ogólnokszta càcego, liceum profilowanego i technikum; 2) poczàwszy od roku szkolnego 2015/2016, w klasach I uzupe niajàcego liceum ogólnokszta càcego i technikum uzupe niajàcego. 2. W pozosta ych klasach szkó wymienionych w ust. 1, do zakoƒczenia cyklu kszta cenia w tych szko- ach, stosuje si dotychczasowà podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla tych szkó, okreêlonà w za àczniku nr 4 do rozporzàdzenia, o którym mowa w 4 ust. 2, z zastrze eniem ust W zale noêci od potrzeb i mo liwoêci szko y ponadgimnazjalnej, poczàwszy od roku szkolnego 2009/2010, we wszystkich klasach liceum ogólnokszta càcego, liceum profilowanego i technikum, w których stosuje si dotychczasowà podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla tych szkó, dyrektor szko y, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, mo e postanowiç o stosowaniu dla przedmiotów: j zyk obcy nowo ytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy programowej kszta cenia ogólnego dla tych szkó, okreêlonej w za àczniku nr 4 do niniejszego rozporzàdzenia Podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla zasadniczych szkó zawodowych, okreêlonà w za àczniku nr 5 do niniejszego rozporzàdzenia, stosuje si, poczàwszy od roku szkolnego 2012/2013, w klasach I zasadniczej szko y zawodowej. 2. W pozosta ych klasach zasadniczej szko y zawodowej, do zakoƒczenia cyklu kszta cenia w tej szkole, stosuje si dotychczasowà podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla zasadniczych szkó zawodowych, okreêlonà w za àczniku nr 5 do rozporzàdzenia, o którym mowa w 4 ust. 2, z zastrze eniem ust W zale noêci od potrzeb i mo liwoêci zasadniczej szko y zawodowej, poczàwszy od roku szkolnego 2009/2010, we wszystkich klasach zasadniczej szko y zawodowej, w których stosuje si dotychczasowà podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla zasadniczych szkó zawodowych, dyrektor szko y, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, mo- e postanowiç o stosowaniu dla przedmiotów: j zyk obcy nowo ytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy programowej kszta cenia ogólnego dla zasadniczych szkó zawodowych, okreêlonej w za àczniku nr 5 do niniejszego rozporzàdzenia. 9. Podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla szkó policealnych, okreêlonà w za àczniku nr 6 do niniejszego rozporzàdzenia, stosuje si, poczàwszy od roku szkolnego 2009/ Podstaw programowà kszta cenia ogólnego dla szkó specjalnych przysposabiajàcych do pracy dla uczniów z upoêledzeniem umys owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepe nosprawnoêciami sprz onymi, okreêlonà w za- àczniku nr 7 do niniejszego rozporzàdzenia, stosuje si, poczàwszy od roku szkolnego 2009/ Traci moc rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z póên. zm. 4) ). 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. Minister Edukacji Narodowej: K. Hall 4) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta y og oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041, z 2005 r. Nr 19, poz. 165, z 2006 r. Nr 228, poz. 1669, z 2007 r. Nr 157, poz i Nr 171, poz oraz z 2008 r. Nr 159, poz. 992.

3 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Za àczniki do rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (poz. 17) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIA ÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKO ACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Za àcznik nr 1

4 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

5 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

6 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

7 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

8 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

9 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓ PODSTAWOWYCH Za àcznik nr 2

10 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

11 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

12 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

13 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

14 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

15 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

16 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

17 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

18 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

19 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

20 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

21 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

22 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

23 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

24 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

25 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

26 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

27 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

28 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

29 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

30 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

31 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

32 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

33 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

34 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

35 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

36 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

37 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

38 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

39 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

40 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

41 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

42 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

43 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

44 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

45 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

46 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

47 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

48 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

49 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

50 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

51 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

52 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

53 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

54 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

55 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

56 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

57 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

58 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

59 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

60 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

61 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

62 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

63 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

64 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

65 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

66 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

67 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

68 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Za àcznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOÂLEDZENIEM UMYS OWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKO ACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH

69 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

70 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

71 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

72 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

73 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Za àcznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO CZENIE UMO LIWIA UZYSKANIE ÂWIADECTWA DOJRZA OÂCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO

74 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

75 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

76 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

77 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

78 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

79 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

80 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

81 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

82 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

83 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

84 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

85 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

86 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

87 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

88 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

89 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

90 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

91 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

92 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

93 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

94 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

95 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

96 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

97 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

98 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

99 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

100 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

101 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

102 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

103 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

104 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

105 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

106 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

107 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

108 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

109 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

110 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

111 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

112 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

113 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

114 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

115 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

116 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

117 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

118 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

119 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

120 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

121 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

122 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

123 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

124 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

125 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

126 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

127 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

128 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

129 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

130 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

131 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

132 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

133 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

134 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

135 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

136 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

137 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

138 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

139 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

140 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

141 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

142 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

143 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

144 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

145 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

146 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

147 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

148 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

149 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

150 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

151 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

152 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

153 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

154 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

155 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

156 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

157 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

158 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

159 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

160 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

161 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

162 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

163 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

164 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

165 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

166 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

167 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

168 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

169 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

170 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

171 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

172 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

173 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

174 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

175 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

176 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

177 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

178 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

179 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

180 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

181 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

182 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

183 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

184 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

185 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

186 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

187 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

188 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

189 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

190 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

191 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

192 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

193 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

194 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

195 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

196 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

197 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

198 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

199 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

200 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

201 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

202 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

203 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

204 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

205 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

206 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

207 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

208 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

209 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

210 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

211 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

212 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

213 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

214 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

215 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

216 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

217 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

218 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

219 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

220 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

221 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

222 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

223 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

224 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

225 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

226 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

227 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

228 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

229 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

230 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

231 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

232 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

233 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

234 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

235 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

236 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

237 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

238 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

239 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

240 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

241 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

242 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

243 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

244 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

245 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

246 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

247 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

248 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

249 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

250 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

251 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

252 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

253 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

254 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

255 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

256 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

257 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

258 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

259 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

260 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

261 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

262 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

263 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

264 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

265 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

266 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

267 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

268 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

269 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

270 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

271 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

272 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

273 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

274 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

275 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

276 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

277 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

278 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

279 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

280 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

281 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

282 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

283 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

284 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

285 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

286 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

287 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

288 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

289 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

290 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

291 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

292 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

293 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

294 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

295 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

296 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

297 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

298 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

299 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

300 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

301 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

302 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

303 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

304 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

305 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

306 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

307 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

308 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

309 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

310 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

311 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

312 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

313 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

314 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

315 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

316 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

317 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

318 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

319 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

320 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

321 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

322 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

323 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

324 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

325 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

326 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

327 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Za àcznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA ZASADNICZYCH SZKÓ ZAWODOWYCH

328 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

329 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

330 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

331 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

332 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

333 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

334 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

335 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

336 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

337 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

338 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓ POLICEALNYCH Za àcznik nr 6

339 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

340 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

341 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

342 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Za àcznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓ SPECJALNYCH PRZYSPOSABIAJÑCYCH DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOÂLEDZENIEM UMYS OWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA UCZNIÓW Z NIEPE NOSPRAWNOÂCIAMI SPRZ ONYMI

343 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

344 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

345 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

346 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

347 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

348 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

349 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.08.30 13:34:54 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 9271 Poz. 860 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 124 9271 Poz. 860 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 124 9271 Poz. 860 860 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r. 439 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kszta cenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 116 7584 Poz. 1093 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 10 czerwca 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 116 7584 Poz. 1093 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 10 czerwca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 116 7584 Poz. 1093 1093 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 10 czerwca 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szko ach publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 54 4789 Poz. 442 442 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 marca 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szko ach publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 kwietnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 Na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póên. zm. ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Ustala

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 10 wrzeênia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 10 wrzeênia 2002 r. 1320 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 10 wrzeênia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów Êwiadectw, dyplomów paƒstwowych i innych druków szkolnych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 175 9276 Poz. 1086 1086 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiàzkowego rocznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 142 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 12 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 142 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 12 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 15 865 Poz. 142 142 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szko ach publicznych. Na podstawie art. 22 ust.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 356 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 marca 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 356 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 marca 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 49 2082 Poz. 356 356 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urzàdzeniami Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 626 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dziennik Ustaw Nr Poz. 626 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Dziennik Ustaw Nr 61 4403 Poz. 626 626 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szko ach publicznych. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 kwietnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 kwietnia 2006 r. 527 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów mo e przekazywaç osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nieb dàcym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 10 378 Poz. 80 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie post powania przy korzystaniu z pomocy obcego paƒstwa w dochodzeniu okreêlonych nale noêci pieni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 235 13545 Poz. 1614 1614 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów mo e przekazywaç

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 191 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2006 r. w karcie badaƒ do celów sanitarno-epidemiologicznych

Dziennik Ustaw Nr Poz. 191 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2006 r. w karcie badaƒ do celów sanitarno-epidemiologicznych Dziennik Ustaw Nr 25 1074 Poz. 191 191 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badaƒ do celów sanitarno-epidemiologicznych Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Dziennik Ustaw Nr 130 8759 Poz. 1196 1196 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 187 13208 Poz. 1342 1342 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 paêdziernika 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 paêdziernika 2002 r. 1430 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 paêdziernika 2002 r. w sprawie wykroczeƒ, za które policjanci sà uprawnieni do nak adania grzywien w drodze mandatu karnego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaêwiadczenia o zu ytym sprz cie

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaêwiadczenia o zu ytym sprz cie Dziennik Ustaw Nr 122 8981 Poz. 1017 1017 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaêwiadczenia o zu ytym sprz cie Na podstawie art. 50 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

Radom 10 styczeń 2012

Radom 10 styczeń 2012 Radom 10 styczeń 2012 Liceum ogólnokształcące Szkoła podstawowa Technikum/Liceum zawodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum uzupełniające Liceum uzupełniające Źrodło. Opracowanie autora Liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 168 8705 Poz. 1197 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 wrzeênia 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr 168 8705 Poz. 1197 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 wrzeênia 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 168 8705 Poz. 1197 1197 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 wrzeênia 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesy ania oraz rodzajów podpisu elektronicznego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 9 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 15 1050 Poz. 69 69 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 54 4805 Poz. 443 443 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzajàcych spe nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 8 kwietnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 8 kwietnia 2004 r. 1198 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów Êwiadectw, dyplomów paƒstwowych i innych druków szkolnych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2007 r. 1051 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie okreêlenia wzorów zaêwiadczeƒ do àczanych do wniosku o wpis spó dzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sàdowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 7 maja 2007 r. Nr 79

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 7 maja 2007 r. Nr 79 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2007 r. Nr 79 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 533 Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od Êrodków transportowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD).

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD). 2027 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD). Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 94 7151 Poz. 784 784 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokoêci nale nej op aty produktowej dla sprz tu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz i ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 grudnia 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz i ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 230 16261 Poz. 2306 i 2307 Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrze- Ênia 2001 r. o rybo ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarzàdza si,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1289 Poz. 213 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Na podstawie art. 36 ust. 14

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 13 paêdziernika 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 13 paêdziernika 2005 r. 1770 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 13 paêdziernika 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzàcych agencje zatrudnienia oraz informacji sk adanych przez agencje zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 sierpnia 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 sierpnia 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 155 7988 Poz. 1110 1110 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 13 774 Poz. 125 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 29 stycznia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 13 774 Poz. 125 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 29 stycznia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 13 774 Poz. 125 125 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty o. oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty o. oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty o oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206). L istopad 2011 Cel zwiększenie skuteczności ci i efektywności systemu kształcenia

Bardziej szczegółowo

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia em administracji rzàdowej

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia em administracji rzàdowej 795 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roêlin i zwierzàt, wymagajàcych ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 5 paêdziernika 2006 r. Nr 180

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 5 paêdziernika 2006 r. Nr 180 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 paêdziernika 2006 r. Nr 180 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1324 Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie okreêlenia wzoru oraz szczegó-

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 153 10815 Poz. 1618 1618 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Na podstawie art. 4 ust. 3a

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 10 paêdziernika 2005 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 10 paêdziernika 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 212 14168 Poz. 1769 1769 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 10 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie najwy szych dopuszczalnych st eƒ i nat eƒ czynników

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 kwietnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 kwietnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 Na podstawie art. 3b 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. W rozporzàdzeniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. 1692 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró nicowania stopy procentowej sk adki na ubezpieczenie spo eczne z tytu u wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu Dziennik Ustaw Nr 168 9022 Poz. 1043 1043 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 2 60 Poz. 19 i 20

Dziennik Ustaw Nr 2 60 Poz. 19 i 20 Dziennik Ustaw Nr 2 60 Poz. 19 i 20 b) w pkt 6 wyrazy szko y zawodowej zast puje si wyrazami szko y prowadzàcej kszta cenie zawodowe, c) skreêla si pkt 7; 5) w 5 w ust. 1: a) w pkt 1 po wyrazach szko y

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalnoêci wojskowych

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalnoêci wojskowych Dziennik Ustaw Nr 216 17075 Poz. 1678 1678 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalnoêci wojskowych Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 26 1473 Poz. 232 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 26 1473 Poz. 232 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 26 1473 Poz. 232 232 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkó publicznych oraz przechodzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 152 10299 Poz. 1476 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 sierpnia 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 152 10299 Poz. 1476 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 sierpnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 152 10299 Poz. 1476 1476 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie okreêlenia wzoru zg oszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 4 listopada 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 4 listopada 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 11 stycznia 2005 r. Nr 5

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 11 stycznia 2005 r. Nr 5 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2005 r. Nr 5 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 32 Ministra Ârodowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunków hodowli i utrzymywania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 182 12672 Poz. 1880 i 1881

Dziennik Ustaw Nr 182 12672 Poz. 1880 i 1881 Dziennik Ustaw Nr 182 12672 Poz. 1880 i 1881 2) w za àczniku do rozporzàdzenia: a) po pkt 34 dodaje si pkt 34a i 34b w brzmieniu: 34a) Kierunek lekarsko-dentystyczny 34b) Kosmetologia, b) po pkt 35 dodaje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzeênia 2009 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego 2)

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzeênia 2009 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego 2) Dziennik Ustaw Nr 145 11406 Poz. 1184 1184 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzeênia 2009 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego 2) Na podstawie art. 89 ust. 5 pkt 2 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. 1914 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okreêlenia niektórych wzorów oêwiadczeƒ, deklaracji i informacji podatkowych obowiàzujàcych w zakresie podatku dochodowego od

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 81 6507 Poz. 682 682 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzàcego zak ad przetwarzania zu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 lipca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 lipca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 114 8702 Poz. 952 952 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu gronowego i wina gronowego

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty Rzeszów, 2007 02-14 w Rzeszowie ul.grunwaldzka 15, 35 959 Rzeszów, WNP/Z.421/2/07

Kuratorium Oświaty Rzeszów, 2007 02-14 w Rzeszowie ul.grunwaldzka 15, 35 959 Rzeszów, WNP/Z.421/2/07 Kuratorium Oświaty Rzeszów, 2007 02-14 w Rzeszowie ul.grunwaldzka 15, 35 959 Rzeszów, WNP/Z.421/2/07 Szanowni Państwo Dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla młodzieży i dorosłych w województwie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

ROZPORZ DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ROZPORZ DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r. Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 2 34 Poz. 10 i 11 wschodnim i w linii prostej poprzez punkt 06000383 dochodzi do punktu 06000382. W punkcie 06000382 granica za amuje si w kierunku po udniowo-wschodnim i przez punkt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków 350 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 16 kwietnia z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarzàdza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 12 listopada 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 12 listopada 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 196 14504 Poz. 1520 1520 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez stra e gminne (miejskie)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848

Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848 Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848 7) Przychody z tytu u pokrycia niedoboru ; informacje o wielkoêci przychodów: a) z rachunku rezerwowego b) ze Êrodków towarzystwa c) ze Êrodków cz Êci podstawowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 583 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 lutego 2005 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 583 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 lutego 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 67 4561 Poz. 583 583 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporzàdzania informacji oraz gromadzenia i udost pniania danych o sieci dróg publicznych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2005 r. Nr 72 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 marca 2005 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2005 r. Nr 72 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 marca 2005 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2005 r. Nr 72 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE 642 Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 80 5462 Poz. 727 i 728 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 czerwca 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 80 5462 Poz. 727 i 728 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 czerwca 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 80 5462 Poz. 727 i 728 727 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równowa nika mieszkaniowego,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 104 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 104 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 17 948 Poz. 104 104 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegajàcych si o uprawnienie do sporzàdzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274

Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274 Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274 3. Przep yw wody dla jednego sitka natryskowego powinien wynosiç co najmniej 40 l na osob. 4. W pomieszczeniu masa u przy stanowisku do masa u instaluje si umywalk,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne 1989 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy Dziennik Ustaw Nr 262 18447 Poz. 2606 i 2607 wego zakresu pomiarowego NO (w parze wodnej) powinno byç obliczone w nast pujàcy sposób: i zarejestrowane jako De. Dla spalin silnika o zap onie samoczynnym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne. 1987 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 184 13797 Poz. 1437 1437 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezb dnych do sporzàdzania bilansu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 1516

Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 1516 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 1516 UCHWAŁA Nr XLIX/1403/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie wyłączenia niektórych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagaƒ dla làdowisk

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagaƒ dla làdowisk 1791 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagaƒ dla làdowisk Na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w ebie od strony làdu

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w ebie od strony làdu Dziennik Ustaw Nr 222 17523 Poz. 1764 1764 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w ebie od strony làdu Na podstawie art. 45 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 grudnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 grudnia 2004 r. 2743 ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó owego trybu post powania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeƒ oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 199 13762 Poz. 1949 i 1950 c) choroby trzustki upoêledzajàce jej czynnoêç wydzielniczà, d) przepukliny brzuszne, e) inne choroby uk adu pokarmowego upoêledzajàce 9) choroby uk adu moczowo-p

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 lipca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 lipca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 182 12704 Poz. 1885 1885 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru u Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 247 12560 Poz. 1816 1816 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzajàcych odr bnie odzysk i odr bnie recykling 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5411 Poz. 789 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granic Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 198 13932 Poz. 2041 2041 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoêci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr Poz. 322 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 13 kwietnia 2004 r.

Monitor Polski Nr Poz. 322 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 13 kwietnia 2004 r. Monitor Polski Nr 18 758 Poz. 322 322 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie og oszenia decyzji Ministra Kultury o udzieleniu i o cofni ciu zezwoleƒ na podj cie dzia alnoêci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 grudnia 2002 r. 1779 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodnoêci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. Na podstawie art. 10 ust. 7 pkt

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 892 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 29 czerwca 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 892 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 29 czerwca 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 128 9494 Poz. 892 892 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie minimalnych wymagaƒ dla stacji demonta u oraz sposobu demonta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 173 9168 Poz. 1072 1072 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. w sprawie orzeczeƒ i opinii wydawanych przez zespo y orzekajàce dzia ajàce w publicznych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i wyzwania uczenia się przez całe życie

Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i wyzwania uczenia się przez całe życie DEPARTAMNET KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i wyzwania uczenia się przez całe życie. Cele modernizacji kształcenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 250 17944 Poz. 1874 i 1875 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 250 17944 Poz. 1874 i 1875 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 grudnia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 250 17944 Poz. 1874 i 1875 1874 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadawania uprawnieƒ i licencji zawodowych w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 153 10815 Poz. 1618 1618 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Na podstawie art. 4 ust. 3a

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 czerwca 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 czerwca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 150 10605 Poz. 1585 i 1586 4) zapewniç m om zaufania udzia w opracowywaniu meldunków o nastrojach i dyscyplinie; 5) zapewniç m om zaufania, dziekanom i przewodniczàcemu Konwentu udzia

Bardziej szczegółowo

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała Nr 89/2010 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo