UPRAWNIENIA WYDZIAŁÓW DO PROWADZENIA STUDIÓW NA OKREŚLONYM KIERUNKU, POZIOMIE I PROFILU KSZTAŁCENIA 17 LISTOPADA 2017 SPRAWOZDANIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UPRAWNIENIA WYDZIAŁÓW DO PROWADZENIA STUDIÓW NA OKREŚLONYM KIERUNKU, POZIOMIE I PROFILU KSZTAŁCENIA 17 LISTOPADA 2017 SPRAWOZDANIE"

Transkrypt

1 17 LISTOPADA 2017 UPRAWNIENIA WYDZIAŁÓW DO PROWADZENIA STUDIÓW NA OKREŚLONYM KIERUNKU, POZIOMIE I PROFILU KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I EWALUACJI UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa, bud. 21 pok. 118,

2 Spis treści Wykaz skróconych nazw wydziałów Cel i przebieg weryfikacji Wyniki weryfikacji Uprawnienia do nadawania stopni naukowych Warunki prowadzenia studiów na określonych profilach Podsumowanie... 7 Załączniki

3 Wykaz skróconych nazw wydziałów WBNS Wydział Biologii i Nauk o Środowisku WFCh Wydział Filozofii Chrześcijańskiej WMP Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych WNHiS Wydział Nauk Historycznych i Społecznych WNH Wydział Nauk Humanistycznych WNP Wydział Nauk Pedagogicznych WPiA Wydział Prawa i Administracji WPK Wydział Prawa Kanonicznego WSR Wydział Studiów nad Rodziną WT Wydział Teologiczny 2

4 1. Cel i przebieg weryfikacji Weryfikacja uprawnień wydziałów do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia została przeprowadzona przez Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji (OBJKiE) na polecenie prorektor ds. kształcenia w związku z koniecznością dostosowania warunków prowadzenia studiów do przepisów prawnych, w tym: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U poz. 1842; dalej: ustawa), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U poz. 1596; dalej: rozporządzenie), Uchwały Nr 2/2017 Senatu UKSW z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów studiów doktoranckich, a także planów i programów studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń (dalej: uchwała). Zgodnie z ustawą podstawowa jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić studia o profilu ogólnoakademickim i praktycznym, jeżeli: posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze i dziedzinie kształcenia związanych z kierunkiem studiów (art. 11 ust. 1), posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze i dziedzinie kształcenia związanych z kierunkiem studiów (art. 11 ust. 3 pkt 1a-b), Jeżeli wydział nie ma uprawnień do nadawania stopni naukowych, może uzyskać uprawnienia do prowadzenia studiów: o profilu praktycznym (art. 11 ust. 3 pkt 2a), o profilu ogólnoakademickim, jeżeli: studia uzyskały co najmniej pozytywną ocenę PKA, wydział zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej ośmiu nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, dla których uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy, reprezentujących dziedzinę nauki związaną z danym kierunkiem studiów, wydział prowadzi badania naukowe w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów (art. 11 ust. 3 pkt 2b). Na podstawie rozporządzenia i uchwały zdefiniowano warunki, które musi spełnić wydział, aby prowadzić studia na określonym profilu, takie jak elementy programu kształcenia, liczba punktów ECTS, minimum kadrowe i proporcja liczby nauczycieli akademickich do liczby studentów. 3

5 27 października 2017 r. wydziały zostały poproszone o wypełnienie karty dla każdego prowadzonego kierunku studiów (załącznik 1), w której należało zaznaczyć, czy wydział ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz czy spełnia warunki prowadzenia studiów określone odpowiednio dla profili ogólnoakademickiego i praktycznego. Do 15 listopada otrzymano karty z dziewięciu wydziałów (załącznik 2). W przypadku wątpliwości weryfikowano poprawność udzielonych odpowiedzi z dostępnymi informacjami, a wnioski przedstawiono w podsumowaniu. 4

6 2. Wyniki weryfikacji 2.1. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych Z 36 kierunków studiów prowadzonych na UKSW zdecydowana większość ma profil ogólnoakademicki i większość wydziałów może prowadzić studia o tym profilu ze względu na posiadane uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora. Uwagi do kart kierunków wypełnionych przez wydziały: WNHiS spełnia wymogi prowadzenia na profilu ogólnoakademickim: studiów na kierunku archeologia, ponieważ ma uprawnienia do doktoryzowania w dziedzinie nauk humanistycznych (chociaż w karcie kierunku zaznaczono inaczej), studiów na kierunku ekonomia menedżerska, ponieważ 55% efektów kształcenia zdefiniowanych dla tego kierunku pochodzi z obszaru nauk społecznych, dziedzina nauk społecznych, w której wydział ma prawo do doktoryzowania 1, studiów na kierunku praca socjalna, ponieważ 91% efektów kształcenia zdefiniowanych dla tego kierunku pochodzi z obszaru nauk społecznych, dziedzina nauk społecznych, w której wydział ma prawo do doktoryzowania, studiów na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym, ponieważ większość efektów kształcenia zdefiniowanych dla tego kierunku pochodzi z obszaru nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, w którym wydział ma prawo do doktoryzowania. Wśród wydziałów, które nie mają uprawnień do nadawania stopni naukowych w obszarach i dziedzinach kształcenia związanych z kierunkiem studiów, trzy spełniają wymogi art. 11 ust. 3 pkt 2b ustawy i mogą prowadzić studia na profilu ogólnoakademickim. Dotyczy to kierunków: biologia (WBNS), nauki o rodzinie (WSR), ochrona środowiska (WFCh). Do wyjaśnienia pozostaje kwestia studiów na kierunku religioznawstwo, ponieważ wydział przypisał im profil ogólnoakademicki, chociaż WT nie ma uprawnień do nadawania stopni 1 Informacja na temat kierunkowych efektów kształcenia dostępna na stronie: ( ). 5

7 naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych ani nie spełnia wszystkich wymogów art. 11 ust. 3 pkt 2b ustawy (kierunek nie był wizytowany przez PKA). Wydziały nie mają uprawnień do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna I st. (WT), ekonomia (WNHiS), inżynieria środowiska (WBNS), stosunki międzynarodowe (WPiA) Warunki prowadzenia studiów na określonych profilach Z deklaracji niektórych wydziałów wynika, że istnieją studia prowadzone na UKSW, które nie spełniają na 31 października 2017 r. warunku odpowiedniej proporcji liczby nauczycieli do liczby studentów. Są to studia prowadzone na kierunkach: biologia (I, II st.), historia sztuki (I, II st.), ochrona dóbr kultury i środowiska (I st.), socjologia (I, II st.), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I, II st.), religioznawstwo (I st.), teologia (jednolite magisterskie). Jednak dane uzyskane z Działu Kształcenia wskazują, że na wszystkich kierunkach jest zatrudniona odpowiednia liczba nauczycieli. W karcie kierunku praca socjalna nie udzielono odpowiedzi na jedno z pytań o minimum kadrowe i proporcję liczby nauczycieli do liczby studentów, ale na wydziale uzyskano informacje, że wszystkie warunki prowadzenia studiów na tym kierunku są spełnione. 6

8 3. Podsumowanie Senat UKSW może stwierdzić dostosowanie do wymagań art. 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym profilu i programów kształcenia studiów I stopnia na kierunkach: Administracja (profil ogólnoakademicki O), Archeologia (O), Bezpieczeństwo wewnętrzne (O), Biologia (O), Człowiek w cyberprzestrzeni (O), Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (profil praktyczny P), Europeistyka (O), Filologia (O), Filologia polska (O), Filozofia (O), Historia (O), Historia sztuki (O), Inżynieria środowiska (P), Kulturoznawstwa (O), Muzeologia (O), Nauki o rodzinie (O), Ochrona dóbr kultury i środowiska (O), Ochrona środowiska (O), Pedagogika (O), Pedagogika specjalna (O), Politologia (O), Praca socjalna (O), Socjologia (O), Zarządzanie dziedzictwem kulturowym (O). Senat UKSW może stwierdzić dostosowanie do wymagań art. 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym profilu i programów kształcenia studiów II stopnia na kierunkach: Administracja (O), Archeologia (O), Bezpieczeństwo wewnętrzne (O), Biologia (O), 7

9 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (O), Ekonomia menedżerska (O), Europeistyka (O), Filologia (O), Filologia polska (O), Filozofia (O), Historia (O), Historia sztuki (O), Inżynieria środowiska (P), Kulturoznawstwa (O), Nauki o rodzinie (O), Ochrona środowiska (O), Pedagogika (O), Politologia (O), Psychologia (O), Socjologia (O). Senat UKSW może stwierdzić dostosowanie do wymagań art. 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym profilu i programów kształcenia studiów jednolitych magisterskich na kierunkach: Psychologia (O), Prawo (O), Prawo kanoniczne (O), Teologia (O). Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia poniższych kierunków: Religioznawstwo (I st.), Ekonomia (I st.), Stosunki międzynarodowe (I i II st.), oraz wszystkich kierunków na WMP. 8

10 Uprawnienia wydziałów do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia stan na 31 X 2017 r. Lp. Kierunek Profil (I, II st., mgr) 1. Administracja O + 2. Archeologia O + 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne O + 4. Biologia O + Uprawnienia* 5. Chemia brak odp. brak odp. 6. Człowiek w cyberprzestrzeni O + 7. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I st. P + II st. O + 8. Ekonomia O - 9. Ekonomia menedżerska O Europeistyka O Filologia O Filologia polska O Filozofia O Fizyka brak odp. brak odp. 15. Historia O Historia sztuki O Informatyka brak odp. brak odp. 18. Inżynieria środowiska P Kulturoznawstwo O Matematyka brak odp. brak odp. 21. Muzeologia O Nauki o rodzinie O Ochrona dóbr kultury i środowiska O Ochrona środowiska O Pedagogika O Pedagogika specjalna O Politologia O Praca socjalna O Prawo O Prawo kanoniczne O Psychologia O Religioznawstwo?? 33. Socjologia O Stosunki międzynarodowe O Teologia O Zarządzanie dziedzictwem kulturowym O + * + spełnia, - nie spełnia 9

11 Załączniki 10

12 Załącznik 1 Karta kierunku studiów Nazwa wydziału: Wpisz nazwę wydziału Nazwa kierunku: Wpisz nazwę kierunku Uprawnienia wydziału Zaznacz krzyżykiem, które uprawnienia posiada wydział 1. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarach kształcenia oraz dziedzinach nauki związanych z danym kierunkiem studiów 2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarach kształcenia i dziedzinach związanych z danym kierunkiem studiów 3. Brak uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego i doktora reprezentujących dziedzinę nauki związaną z kierunkiem studiów 3.1. Pozytywna lub wyróżniająca ocena PKA 3.2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy min. 8 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub będących osobami, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego 3.3. Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów Wybierz właściwy poziom i profil kształcenia dla danego kierunku i zaznacz krzyżykiem TAK, jeśli wydział spełnia warunki prowadzenia studiów, lub NIE, jeśli nie spełnia warunków prowadzenia studiów na 31 października 2017 r. Poziom studia I stopnia studiów: Profil praktyczny studiów: 1. Warunek prowadzenia Program kształcenia przewiduje min. 3-miesięczne (40 godz./tydz.) praktyki studiów na kierunku o zawodowe u pracodawcy profilu praktycznym 2. Realizacja zajęć praktycznych 3. Punkty ECTS za zajęcia praktyczne Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym są prowadzone: w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów przez osoby, z których większość posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią odpowiadające zakresowi prowadzonych zajęć Student uzyskuje 51% ECTS za realizację zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym, służących zdobywaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych: 6 sem. 92 ECTS/180 ECTS 7 sem. (inż.) 107 ECTS/210 ECTS 4. Minimum kadrowe Minimum kadrowe stanowią nauczyciele akademiccy: zatrudnieni nie później niż na początku semestru prowadzący w danym roku akademickim zajęcia w wymiarze min. 60 godz. dydaktycznych (mgr, dr, dr hab., prof.) posiadający dorobek naukowy w obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia, wskazanemu dla kierunku studiów, w zakresie dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia określone dla tego kierunku, lub posiadający doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia dla których UKSW to podstawowe miejsce pracy Minimum kadrowe dla tego kierunku, profilu i stopnia stanowi min. 1 profesor/doktor hab. i min. 5 doktorów (filologia włoska i klasyczna: min. 2 profesorów/doktorów hab. i min. 4 doktorów) 2 Tak Nie 2 Wydział może zaliczyć do minimum kadrowego w miejsce profesora lub doktora habilitowanego dwie osoby ze stopniem doktora i ze znacznym doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią, które są zatrudnione na uczelni na min. 1/4 etatu. Liczba tych osób nie może przekroczyć 50% liczby osób zaliczonych do minimum kadrowego w grupie pracowników ze stopniem doktora, doktora habilitowanego i profesora. Wydział może zaliczyć do minimum kadrowego w miejsce doktora dwie osoby z tytułem magistra i ze znacznym doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią, które są zatrudnione na uczelni na min. 1/4 etatu. Liczba tych osób nie może przekroczyć 50% liczby osób zaliczonych do minimum kadrowego w grupie pracowników ze stopniem doktora, doktora habilitowanego i profesora. 11

13 5. Proporcja liczby nauczycieli zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów Poziom studia I stopnia studiów: Profil ogólnoakademicki studiów: 1. Warunek prowadzenia studiów na kierunku o profilu ogólnoakadem. 2. Punkty ECTS za zajęcia związane z badaniami Proporcja liczby nauczycieli zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów jest nie mniejsza niż 1:60 (filologia włoska i klasyczna: 1:50) Wydział prowadzi badania naukowe w dziedzinie nauki związanej z kierunkiem studiów i zapewnia studentom tego kierunku co najmniej przygotowanie do prowadzenia badań Student uzyskuje 51% ECTS za realizację zajęć związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki związanej z tym kierunkiem, służących zdobywaniu pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych: 6 sem. 92 ECTS/180 ECTS 7 sem. (inż.) 107 ECTS/210 ECTS 3. Minimum kadrowe Minimum kadrowe stanowią nauczyciele akademiccy: zatrudnieni nie później niż na początku semestru prowadzący w danym roku akademickim zajęcia w wymiarze min. 30 godz. ( dr hab. prof.) lub 60 godz. dydaktycznych (mgr, dr) posiadający dorobek naukowy w obszarach wiedzy odpowiadających obszarowi kształcenia, wskazanemu dla kierunku studiów, w zakresie dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia określone dla tego kierunku dla których UKSW to podstawowe miejsce pracy Minimum kadrowe dla tego kierunku, profilu i stopnia stanowi min. 3 profesorów/doktorów hab. i min. 6 doktorów (filologia włoska i klasyczna: 2 profesorów/doktorów hab., 4 doktorów) 4. Proporcja liczby nauczycieli do liczby Proporcja liczby nauczycieli do liczby studentów jest nie mniejsza niż 1:60 (filologia włoska i klasyczna: 1:50) studentów Poziom studia II stopnia studiów: Profil studiów: praktyczny 1. Warunek prowadzenia studiów na kierunku o profilu praktycznym 2. Realizacja zajęć praktycznych 3. Punkty ECTS za zajęcia praktyczne Program kształcenia przewiduje 3-miesięczne (40 godz./tydz.) praktyki zawodowe u pracodawcy Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym są prowadzone: w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów przez osoby, z których większość posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią odpowiadające zakresowi prowadzonych zajęć Student uzyskuje 51% ECTS za realizację zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym, służących zdobywaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych: 4 sem. (po lic.) 61 ECTS/120 ECTS 3 sem. (po inż.) 46 ECTS/90 ECTS 4. Minimum kadrowe Minimum kadrowe stanowią nauczyciele akademiccy: zatrudnieni nie później niż na początku semestru prowadzący w danym roku akademickim zajęcia w wymiarze min. 60 godz. dydaktycznych (mgr, dr, dr hab., prof.) posiadający dorobek naukowy w obszarach wiedzy odpowiadających obszarowi kształcenia, wskazanemu dla kierunku studiów, w zakresie dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia określone dla tego kierunku, lub posiadający doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia dla których UKSW/PAN/instytut badawczy to podstawowe miejsce pracy Minimum kadrowe dla tego kierunku, profilu i stopnia stanowi min. 6 profesorów/doktorów hab. i min. 6 doktorów (filologia włoska i klasyczna: min. 4 profesorów/doktorów hab. i min. 5 doktorów) 3 3 Wydział może zaliczyć do minimum kadrowego w miejsce profesora lub doktora habilitowanego dwie osoby ze stopniem doktora i ze znacznym doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią, które są zatrudnione na uczelni na min. 1/4 etatu. Liczba tych osób nie 12

14 5. Proporcja liczby nauczycieli zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów Poziom studia II stopnia studiów: Profil ogólnoakademicki studiów: 1. Warunek prowadzenia studiów na kierunku o profilu ogólnoakadem. 2. Punkty ECTS za zajęcia związane z badaniami Proporcja liczby nauczycieli zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów jest nie mniejsza niż 1:60 (filologia włoska i klasyczna: 1:50) Wydział prowadzi badania naukowe w dziedzinie nauki związanej z kierunkiem studiów i zapewnia studentom tego kierunku udział w badaniach Student uzyskuje 51% ECTS za realizację zajęć związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki związanej z tym kierunkiem, służących zdobywaniu pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych: 4 sem. (po lic.) 61 ECTS/120 ECTS 3 sem. (po inż.) 46 ECTS/90 ECTS 3. Nauczyciele akademiccy Minimum kadrowe stanowią nauczyciele akademiccy: zatrudnieni nie później niż na początku semestru prowadzący w danym roku akademickim zajęcia w wymiarze min. 30 godz. (dr hab., prof.) lub 60 godz. dydaktycznych (mgr, dr) posiadający dorobek naukowy w obszarach wiedzy odpowiadających obszarowi kształcenia, wskazanemu dla kierunku studiów, w zakresie dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia określone dla tego kierunku dla których UKSW/PAN/instytut badawczy to podstawowe miejsce pracy Minimum kadrowe dla tego kierunku, profilu i stopnia stanowi min. 6 profesorów/doktorów hab. i min. 6 doktorów (filologia włoska i klasyczna: min. 4 profesorów/doktorów hab. i min. 5 doktorów) 4. Proporcja liczby nauczycieli zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów Proporcja liczby nauczycieli zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów jest nie mniejsza niż 1:60 (filologia włoska i klasyczna: 1:50) Poziom studia jednolite magisterskie studiów: Profil praktyczny studiów: 1. Warunek prowadzenia studiów na kierunku o profilu praktycznym 2. Realizacja zajęć praktycznych 3. Punkty ECTS za zajęcia praktyczne Program kształcenia przewiduje 3-miesięczne (40 godz./tydz.) praktyki zawodowe u pracodawcy Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym są prowadzone: w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów przez osoby, z których większość posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią odpowiadające zakresowi prowadzonych zajęć Student uzyskuje 51% ECTS za realizację zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym, służących zdobywaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych: 10 sem. 153 ECTS/300 ECTS 12 sem. 184 ECTS/360 ECTS 4. Minimum kadrowe Minimum kadrowe stanowią nauczyciele akademiccy: zatrudnieni nie później niż na początku semestru prowadzący w danym roku akademickim zajęcia w wymiarze min. 60 godz. dydaktycznych (mgr, dr, dr hab., prof.) posiadający dorobek naukowy w obszarach wiedzy odpowiadających obszarowi kształcenia, wskazanemu dla kierunku studiów, w zakresie dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia określone dla tego kierunku, lub posiadający doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia dla których UKSW/PAN/instytut badawczy to podstawowe miejsce pracy może przekroczyć 50% liczby osób zaliczonych do minimum kadrowego w grupie pracowników ze stopniem doktora, doktora habilitowanego i profesora. Wydział może zaliczyć do minimum kadrowego w miejsce doktora dwie osoby z tytułem magistra i ze znacznym doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią, które są zatrudnione na uczelni na min. 1/4 etatu. Liczba tych osób nie może przekroczyć 50% liczby osób zaliczonych do minimum kadrowego w grupie pracowników ze stopniem doktora, doktora habilitowanego i profesora. 13

15 Minimum kadrowe dla tego kierunku, profilu i stopnia stanowi min. 6 profesorów/doktorów hab. i min. 8 doktorów 4 5. Proporcja liczby nauczycieli zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów Proporcja liczby nauczycieli zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów jest nie mniejsza niż 1:60 Poziom studia jednolite magisterskie studiów: Profil ogólnoakademicki studiów: 1. Warunek prowadzenia studiów na kierunku o profilu ogólnoakadem. 2. Punkty ECTS za zajęcia związane z badaniami Wydział prowadzi badania naukowe w dziedzinie nauki związanej z kierunkiem studiów i zapewnia studentom udział w badaniach Student uzyskuje 51% ECTS za realizację zajęć związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki związanej z tym kierunkiem, służących zdobywaniu pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych: 10 sem. 153 ECTS/300 ECTS 12 sem. 184 ECTS/360 ECTS 3. Nauczyciele akademiccy Minimum kadrowe stanowią nauczyciele akademiccy: zatrudnieni nie później niż na początku semestru prowadzący w danym roku akademickim zajęcia w wymiarze min. 30 godz. (dr hab., prof.) lub 60 godz. dydaktycznych (mgr, dr) posiadający dorobek naukowy w obszarach wiedzy odpowiadających obszarowi kształcenia, wskazanemu dla kierunku studiów, w zakresie dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia określone dla tego kierunku dla których UKSW/PAN/instytut badawczy to podstawowe miejsce pracy Minimum kadrowe dla tego kierunku, profilu i stopnia stanowi min. 6 profesorów/doktorów hab. i min. 8 doktorów 4. Proporcja liczby nauczycieli zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów Proporcja liczby nauczycieli zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów jest nie mniejsza niż 1:60 4 Wydział może zaliczyć do minimum kadrowego w miejsce profesora lub doktora habilitowanego dwie osoby ze stopniem doktora i ze znacznym doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią, które są zatrudnione na uczelni na min. 1/4 etatu. Liczba tych osób nie może przekroczyć 50% liczby osób zaliczonych do minimum kadrowego w grupie pracowników ze stopniem doktora, doktora habilitowanego i profesora. Wydział może zaliczyć do minimum kadrowego w miejsce doktora dwie osoby z tytułem magistra i ze znacznym doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią, które są zatrudnione na uczelni na min. 1/4 etatu. Liczba tych osób nie może przekroczyć 50% liczby osób zaliczonych do minimum kadrowego w grupie pracowników ze stopniem doktora, doktora habilitowanego i profesora. 14

16 Załącznik 2 Zestawienie odpowiedzi udzielonych przez wydziały w kartach kierunków Legenda Kategoria/wypełnienie Skrót/symbol Objaśnienie Uprawnienia dr hab. uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze i dziedzinie kształcenia związanych z kierunkiem studiów dr uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze i dziedzinie kształcenia związanych z kierunkiem studiów brak brak uprawnień do nadawania stopni naukowych PKA prowadzone na kierunku studia uzyskały co najmniej pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej kadra wydział zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej ośmiu nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, dla których uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy, reprezentujących dziedzinę nauki związaną z danym kierunkiem studiów badania Wydział prowadzi badania naukowe w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów +/- + ma uprawnienia/spełnia warunki - nie ma uprawnień/nie spełnia warunków Poziom (studiów) I st. studia pierwszego stopnia II st. studia drugiego stopnia mgr studia jednolite magisterskie Profil (studiów) O ogólnoakademicki P praktyczny Warunki (prowadzenia studiów profil ogólnoakademicki) Warunki (prowadzenia studiów profil praktyczny) 1 Badania wydział prowadzi badania naukowe w dziedzinie nauki związanej z kierunkiem studiów i zapewnia studentom tego kierunku co najmniej przygotowanie do prowadzenia badań 2 Punkty ECTS za zajęcia związane z badaniami - Student uzyskuje 51% ECTS za realizację zajęć związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki związanej z tym kierunkiem, służących zdobywaniu pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych (6 sem. 92 ECTS/180 ECTS; 7 sem. inż. 107 ECTS/210 ECTS) 3.1 Minimum kadrowe stanowią nauczyciele akademiccy: - zatrudnieni nie później niż na początku semestru - prowadzący w danym roku akademickim zajęcia w wymiarze min. 30 godz. ( dr hab. prof.) lub 60 godz. dydaktycznych (mgr, dr) - posiadający dorobek naukowy w obszarach wiedzy odpowiadających obszarowi kształcenia, wskazanemu dla kierunku studiów, w zakresie dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia określone dla tego kierunku - dla których UKSW to podstawowe miejsce pracy 3.2 Minimum kadrowe dla tego kierunku, profilu i stopnia stanowi min. 3 profesorów/doktorów hab. i min. 6 doktorów (filologia włoska i klasyczna: 2 profesorów/doktorów hab., 4 doktorów 4 Proporcja liczby nauczycieli do liczby studentów proporcja liczby nauczycieli do liczby studentów jest nie mniejsza niż 1:60 (filologia włoska i klasyczna: 1:50) 1 Praktyki program kształcenia przewiduje min. 3-miesięczne (40 godz./tydz.) praktyki zawodowe u pracodawcy 2 Realizacja zajęć praktycznych zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym są prowadzone: - w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej - w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów - przez osoby, z których większość posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią odpowiadające zakresowi prowadzonych zajęć 3 Punkty ECTS za zajęcia praktyczne - Student uzyskuje 51% ECTS za realizację zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym, służących zdobywaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (6 sem. 92 ECTS/180 ECTS; 7 sem. inż. 107 ECTS/210 ECTS) 4.1 Minimum kadrowe minimum kadrowe stanowią nauczyciele akademiccy: - zatrudnieni nie później niż na początku semestru - prowadzący w danym roku akademickim zajęcia w wymiarze min. 60 godz. dydaktycznych (mgr, dr, dr hab., prof.) - posiadający dorobek naukowy w obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia, wskazanemu dla kierunku studiów, w zakresie dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia określone dla tego kierunku, lub posiadający doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia - dla których UKSW to podstawowe miejsce pracy 4.2 Minimum kadrowe dla tego kierunku, profilu i stopnia stanowi min. 1 profesor/doktor hab. i min. 5 doktorów (filologia włoska i klasyczna: min. 2 profesorów/doktorów hab. i min. 4 doktorów) 5 Proporcja liczby nauczycieli zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów proporcja liczby nauczycieli zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów jest nie mniejsza niż 1:60 (filologia włoska i klasyczna: 1:50) - wydział nie prowadzi studiów (I lub II stopnia) - brak danych

17 Lp. Wydział Kierunek Uprawnienia +/- Poziom Profil Warunki +/- 1. WBNS Biologia dr hab. - I st. O dr - II st. O 1 + brak PKA + kadra + badania Inżynieria środowiska dr hab. - I st. P dr - II st. P 1 + brak PKA - Kadra badania WFCh Filozofia dr hab. + I st. O 1 + dr + II st. O 1 + Ochrona środowiska dr hab. - I st. O 1 + dr - brak PKA + II st. O 1 + kadra + badania + Psychologia dr hab. + mgr O 1 + dr + 3. WMP Chemia 1

18 Fizyka Informatyka Matematyka 4. WNH Filologia dr hab. + I st. O 1 + dr + II st. O 1 + Filologia polska dr hab. + I st. O 1 + dr + II st. O 1 + Kulturoznawstwo dr hab. - I st. O 1 + dr - brak PKA + II st. O 1 + kadra + badania + Muzeologia dr hab. + I st. O 1 + dr + II st. 5. WNHiS Archeologia dr hab. - I st. O 1 + 2

19 dr - brak PKA - II st. O 1 + kadra - badania + Bezpieczeństwo wewnętrzne dr hab. + I st. O 1 + dr + II st. O 1 + Ekonomia dr hab. - I st. O 1 + dr - brak PKA - kadra - badania + II st. Ekonomia menedżerska dr hab. - I st. dr - brak PKA - II st. O 1 + kadra - badania + Europeistyka dr hab. + I st. O 1 + dr + II st. O Historia dr hab. + I st. O 1 + 3

20 dr + II st. O Historia sztuki dr hab. + I st. O dr + II st. O Ochrona dóbr kultury i środowiska dr hab. + I st. O dr + II st. Politologia dr hab. + I st. O 1 + dr + II st. O 1 + Praca socjalna dr hab. - I st. O 1 + dr Brak odp. 4 Brak odp. brak PKA - II st. kadra - badania + Socjologia dr hab. + I st. O 1 + 4

21 4 - dr + II st. O Zarządzanie dziedzictwem kulturowym dr hab. - I st. O 1 + dr - brak PKA - II st. O 1 + kadra - badania + 6. WNP Pedagogika dr hab. - I st. O 1 + dr + II st. O 1 + Pedagogika specjalna dr hab. - I st. O 1 + dr + II st. 7. WPiA Administracja dr hab. + I st. O 1 + dr + II st. O 1 + 5

22 Człowiek w cyberprzestrzeni dr hab. + I st. O 1 + dr + II st. Prawo dr hab. + mgr O 1 + dr + Stosunki międzynarodowe dr hab. - I st. O 1 + dr - brak PKA - II st. O 1 + kadra - badania + 8. WPK Prawo kanoniczne dr hab. + mgr O 1 + dr + 9. WSR Nauki o rodzinie dr hab. - I st. O 1 + dr - brak PKA + II st. O 1 + kadra + badania WT Dziennikarstwo i komunikacja społeczna dr hab. - I st. O P 1 + 6

23 dr - II st. O 1 + brak PKA + kadra + badania Religioznawstwo dr hab. - I st. O dr - II st. brak PKA - kadra + badania + Teologia dr hab. + mgr O 1 + dr

24

UCHWAŁA Nr 36/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 36/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA Nr 36/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe w roku akademickim 2014/2015 Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Progi punktowe w roku akademickim 2014/2015 Stypendium rektora dla najlepszych studentów Warszawa, 8 grudnia 2014 r. Progi punktowe w roku akademickim 2014/2015 Stypendium rektora dla najlepszych studentów Wydział Kierunek Rok studiów Stawka 375 zł Stawka 575 zł Wydział Biologii i Nauk Biologia

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe w roku akademickim 2013/2014 Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Progi punktowe w roku akademickim 2013/2014 Stypendium rektora dla najlepszych studentów Warszawa, 10 grudnia 2013 r. Progi punktowe w roku akademickim 2013/2014 Stypendium rektora dla najlepszych studentów Wydział Kierunek Rok studiów Stawka 350 zł Stawka 550 zł Wydział Biologii i Nauk Biologia

Bardziej szczegółowo

Zapisy w aktach prawnych dotyczące profilu ogólnoakademickiego i praktycznego

Zapisy w aktach prawnych dotyczące profilu ogólnoakademickiego i praktycznego Dostosowanie programów kształcenia do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie profilu ogólnoakademickiego i praktycznego Zapisy w aktach prawnych dotyczące profilu ogólnoakademickiego i

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) 1) WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU: Biologia Inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy

Bardziej szczegółowo

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU biologia inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 49/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r. UCHWAŁA Nr 49/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich,

Bardziej szczegółowo

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU biologia inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii 1 Polityka kadrowa Politykę kadrową realizuje dziekan wraz z dyrektorami

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku Uchwała Nr 102/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr 41/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR BR-0161-I-41/2013 Zarządzenie Nr 41/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr 80/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

przez właściwą Radę Samorządu.

przez właściwą Radę Samorządu. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/15/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie dokumentacji i szczegółowego harmonogramu dostosowania profili i programów

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i art. 99 ust. 1 pkt 1,

Bardziej szczegółowo

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. Spis treści Warunki i tryb przyjmowania na studia stacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne

I. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 79 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WNIOSEK O UTWORZENIE KIERUNKU STUDIÓW/ POZIOMU/PROFILU KSZTAŁCENIA/FORMY STUDIÓW I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym (założenia projektu zmian Ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym) Posiedzenie Senatu Akademickiego 20

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach wyższych. według stanu w dniu 30 XI 2011 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach wyższych. według stanu w dniu 30 XI 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Numer identyfikacyjny - REGON 00000195600000

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.243.1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14384 Poz. 1445 1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 430/01/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 295 ZARZĄDZENIE Nr 133 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wysokości czesnego

Bardziej szczegółowo

Raport Raport z samooceny z samooceny. wydziałów wydziałów

Raport Raport z samooceny z samooceny. wydziałów wydziałów OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I EWALUACJI UKSW Raport Raport z samooceny z samooceny wydziałów wydziałów 2015 2013 Na podstawie Na podstawie badań ankietowych sprawozdań podstawowych podstawowych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r.

UCHWAŁA NR 51/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. UCHWAŁA NR 51/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2002/2003 Senat UKSW uchwalił następujące zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Posiedzenie Senatu UWM w Olsztynie

PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Posiedzenie Senatu UWM w Olsztynie PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Cele nowelizacji: 1. System potwierdzania kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego - ułatwienie do studiów wyższych osobom dojrzałym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 3 października 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 3 października 2014 r. Dz.U.2014.1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu. SOCJOLOGIA studia doktoranckie (WS-R-SO) 2013/14 wg USOS

Nazwa kierunku studiów i kod programu. SOCJOLOGIA studia doktoranckie (WS-R-SO) 2013/14 wg USOS Nazwa kierunku studiów i kod programu SOCJOLOGIA studia doktoranckie (WS-R-SO) 2013/14 wg USOS Poziom kształcenia Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Praktyczny profil kształcenia oferta dydaktyczna Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Sulechowie. Sulechów, 2015.03.31

Praktyczny profil kształcenia oferta dydaktyczna Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Sulechowie. Sulechów, 2015.03.31 Praktyczny profil kształcenia oferta dydaktyczna Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Sulechowie Sulechów, 2015.03.31 Kierunki 1. Administracja 2. Energetyka 3. Ogrodnictwo 4. Technologia żywności i żywienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 30/2016/XXIV z 7 grudnia 2016 r.

Uchwała Senatu PG nr 30/2016/XXIV z 7 grudnia 2016 r. Uchwała Senatu PG nr 30/2016/XXIV z 7 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla Rad Wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.2016.1596 z dnia 2016.09.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 października 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów

z dnia 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów Projekt z dnia 1 sierpnia 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 września 2016 r. Poz. 1596 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

Magnificencje, Szanowni Rektorzy,

Magnificencje, Szanowni Rektorzy, DSW.ZLS.6031.2.2014 Warszawa, 13 listopada 2014 r. Magnificencje, Szanowni Rektorzy, od dnia 1 października br. obowiązuje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz

Bardziej szczegółowo

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 18/2012 z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA Załącznik do uchwały nr 42/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Bardziej szczegółowo

za rok akademicki 2014/2015 wg stanu na r. obszar kształcenia / dziedzina / dyscyplina - zgodnie z tytuł zawodowy nadawany absolwentom

za rok akademicki 2014/2015 wg stanu na r. obszar kształcenia / dziedzina / dyscyplina - zgodnie z tytuł zawodowy nadawany absolwentom Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - System Informacji o Szkolnictwie Wyższym - POL-on Uniwersytet Wrocławski EN-1 Sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia: niestacjonarne Wysłać:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wydział Biologii OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ratalna semestralna roczna biologia (I stopień) 650,00 zł 2 4 biologia (II stopień) 650,00 zł

Bardziej szczegółowo

2. Termin składania podań w Dziekanacie Wydziału Teologii upływa 10 września 2014 r.

2. Termin składania podań w Dziekanacie Wydziału Teologii upływa 10 września 2014 r. Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć i planowanej liczby miejsc dla drugiego kierunku studiów na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

3 Wykaz dokumentów do wniosku

3 Wykaz dokumentów do wniosku Procedura składania wniosku o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 Przepisy ogólne Warunki, jakie musi spełniać

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. na studia w roku akademickim 2016/2017 * przedmiot kierunkowy ** studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds.

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 1. ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p. zm.),

DEFINICJE. 1. ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p. zm.), UCHWAŁA NR 436 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 9 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 201 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 30 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 28/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 30 stycznia 2017 r. Uchwała nr 28/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 47 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 47 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 47 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 48/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 48/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 48/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 03.03.2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach wyższych oraz sporządzania

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. w sprawie: zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej. Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku Załącznik do Zarządzenia nr R.021.103.16 Podstawy prawne: Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie

Bardziej szczegółowo

50 0,68 5 Biotechnologia (stacjonarne I stopnia) 90 1,58 6

50 0,68 5 Biotechnologia (stacjonarne I stopnia) 90 1,58 6 Liczba osób na miejsce Rekrutacja na rok akademicki 2011/2012 I stopień i jednolite magisterskie Lp. Kierunek Miejsc Kandydaci na miejsce 1 Administracja (niestacjonarne I 100 0,21 2 Administracja (stacjonarne

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 2014 r.

M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 2014 r. Projekt z dnia 8 sierpnia 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku

Bardziej szczegółowo

Monitoring środowiskowy i mediacje konfliktach ekologicznych

Monitoring środowiskowy i mediacje konfliktach ekologicznych Dokumentacja związana z programem studiów podyplomowych Monitoring środowiskowy i mediacje konfliktach ekologicznych prowadzonych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej (Instytut Ekologii i Bioetyki) Nazwa

Bardziej szczegółowo

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. Informacje na temat punktów ECTS w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie Wyższym, w rozporządzeniach do tego aktu wykonawczego, oraz w dokumentach uniwersyteckich. Wykaz dokumentów, które traktują

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku

Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku w sprawie struktury programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

KARTA SAMOOCENY JEDNOSTKI

KARTA SAMOOCENY JEDNOSTKI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 51 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2013 r. w roku akademickim... KARTA SAMOOCENY JEDNOSTKI Jednostka... 1. Czy jednostka posiada strategię rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 1 SPIS TREŚCI

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 1 SPIS TREŚCI Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 1 SPIS TREŚCI UKSW w Warszawie Uniwersytet dla ludzi otwartych na wyzwania... 3 Kierunki, które możesz studiować... 5 Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Punkty Kwota Rok Wydział Kierunek Poziom Forma 18,24 500 1 Wydział Filologiczny filologia drugiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Studia stacjonarne Typ studiów Limit osób studiujących pierwszy Limit dla osób studiujących drugi lub kolejny Razem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: Postanowienia ogólne Wytyczne dla Rad Wydziałów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w zakresie projektowania i ustalania programów kształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE UCZELNIANEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

REKOMENDACJE UCZELNIANEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA REKOMENDACJE UCZELNIANEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dotyczące profili i programów kształcenia Biuro ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Rekomendacje Uczelnianego Zespołu ds.

Bardziej szczegółowo

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia Przyporządkowanie kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do obszarów kształcenia oraz wykaz dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych, lub artystycznych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku 75.0200.47.2016 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku studiów i kod

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku studiów i kod Załącznik do Uchwały nr 126/2011Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011r 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów dla programu. Nazwa kierunku studiów i kod Fizyka programu wg USOS WMP-FI-3 Poziom Studia trzeciego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r.

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r. Uchwała nr 2/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r.

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail:dop@kul.lublin.pl Znak: ROP-0101-62/13 Lublin,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Nr 1. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE Nr 1. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 139 OBWIESZCZENIE Nr 1 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za drugi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Uchwała Nr 104/2015 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/0 z czerwca 0 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 0/0 z 5 kwietnia 0 r. w sprawie zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych

Bardziej szczegółowo