ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA"

Transkrypt

1 Nr przetargu: ŚOT/7/3.3/2011 Katowice, 22 sierpnia 2011r. ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ul. Mickiewicza 29, Katowice NIP : Tel : , fax. : adres REGULAMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DWUETAPOWEGO w trybie przepisów ustawy z dnia r. kodeks cywilny tj. w szczególności 70 1 kc do 70 5 kc. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) NA: WYKONANIE I DOSTAWĘ CYFROWEGO KOMPONENTU ŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Z ELEMENTAMI WYPOSAŻENIA CYFROWEGO DLA PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL , Działanie 3.3 System informacji turystycznej 1

2 ZAWARTOŚĆ REGULAMINU PRZETARGU SPIS TREŚCI Część I Część II Część III Warunki przetargu Wstępny opis przedmiotu przetargu Istotne postanowienia umowy (Wstępny wzór kontraktu) 2

3 CZĘŚĆ I REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DWUETAPOWEGO NA: WYKONANIE I DOSTAWĘ CYFROWEGO KOMPONENTU ŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Z ELEMENTAMI WYPOSAŻENIA CYFROWEGO DLA PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WARUNKI PRZETARGU 3

4 SPIS TREŚCI I CZĘŚCI: 1. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA PRZETARGU TERMINOLOGIA INFORMACJA O PRZETARGU PRZEDMIOT PRZETARGU OFERTA WSTĘPNA ORAZ OFERTA KOŃCOWA - WARUNKI FORMALNE OFERTY WSTĘPNEJ I KOŃCOWEJ ORAZ WARUNKI UDZIAŁU JAKIE MUSI SPEŁNIĆ OFERENT SKŁADAJĄCY OFERTĘ WSTĘPNĄ ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MUSI PRZEDSTAWIĆ OFERENT SKŁADAJĄC OFERTĘ WSTĘPNĄ WADIUM WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY WSTĘPNEJ ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT WSTĘPNYCH ORAZ MIEJSCA OTWARCIA OFERT OSTATECZNYCH TRYB OTWARCIA OFERT TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY KRYTERIA I TRYB OCENY OFERT. ZASADY WYBORU OFERENTÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO DRUGIEGO ETAPU PRZETARGU DO SKŁADANIA OFERT OSTATECZNYCH ODRZUCENIE OFERTY I UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH KONTRAKTU INNE WAŻNE POSTANOWIENIA KOŃCOWE 30 4

5 1. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA PRZETARGU. ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ul. Mickiewicza 29, Katowice NIP : Tel : , fax. : adres 2. TERMINOLOGIA. Na potrzeby niniejszego REGULAMINU za : Organizatora przetargu uważa się Śląską Organizację Turystyczną; Oferenta - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która składa ofertę w niniejszym przetargu w celu zawarcia umowy na przedmiot przetargu, za oferenta uważa się również dwa lub więcej w/w podmiotów wspólnie składających ofertę w ramach konsorcjum; Regulamin uważa się niniejszy Regulamin przetargu wykonanie i dostawę cyfrowego komponentu Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej z elementami wyposażenia cyfrowego dla Punktów Informacji Turystycznej, stanowiący warunki przetargu; PIT uważa się Punkt Informacji Turystycznej; Oferta uważa się ofertę wstępną oraz ostateczną, użycie w Regulaminie określenia oferta oznacza, iż zapisy te mają zastosowanie zarówno do oferty wstępnej jak i ostatecznej; Oferta wstępna uważa się ofertę składaną w pierwszym etapie przetargu, zawierająca dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków przetargu oraz Koncepcję metodologii realizacji przedmiotu przetargu ; Oferta ostateczna uważa się ofertę składaną w drugim etapie przetargu, zawierającą cenę wykonania przedmiotu przetargu oraz prezentację wskazanych w Regulaminie przykładowych produktów końcowych, które będą wykorzystane w trakcie realizacji przedmiotu przetargu. Ponadto na potrzeby REGULAMINU wprowadza się następujące terminy: Kontrakt oznacza umowę w rozumieniu obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w szczególności ustawy Kodeks Cywilny zawartą na podstawie złożonej przez oferenta w niniejszym przetargu oferty; Konsorcjum oznacza dwóch lub większą liczbę oferentów wspólnie ubiegających się o zawarcie Kontraktu ; Partner Oferent wchodzący w skład Konsorcjum; 5

6 Pełnomocnik przedstawiciel Oferenta umocowany przez Oferenta/wszystkich Partnerów do jego/ich reprezentowania w niniejszym przetargu albo reprezentowania w przetargu i zawarcia Kontraktu; Wzór kontraktu uważa się wstępny wzór kontraktu oraz ostateczny wzór kontraktu, użycie w Regulaminie określenia wzór kontraktu oznacza, iż zapisy te mają zastosowanie zarówno do wstępnego wzoru kontraktu, jak i ostatecznego wzoru kontraktu; Wstępny wzór kontraktu uważa się istotne postanowienia umowy, jakie zawierać będzie kontrakt podpisany z oferentem, którego oferta ostateczna zostanie wybrana w przetargu, który przedstawiany jest Wykonawcom na I etapie przetargu; Ostateczny wzór kontraktu uważa się dokładną treść kontraktu, który zostanie podpisany z oferentem, którego oferta ostateczna zostanie wybrana w przetargu, przedstawiany Wykonawcom na II etapie przetargu wraz z zaproszeniem do składania ofert ostatecznych. 3. INFORMACJA O PRZETARGU Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego dwuetapowego zgodnie z ustawą Kodeks cywilny tj. w szczególności na podstawie art k.c. do art k.c. W pierwszym (I) etapie przetargu, w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na podstawie treści Regulaminu zawierającego wstępny opis przedmiotu przetargu oferenci w terminie wskazanym przez Organizatora przetargu składają oferty wstępne o treści wskazanej w niniejszym Regulaminie, celem wykazania spełniania warunków udziału w przetargu wraz z Koncepcją metodologii realizacji przedmiotu przetargu. Do drugiego (II) etapu zostaną zaproszeni oferenci, którzy spełniają warunki udziału w przetargu celem złożenia oferty ostatecznej, z tym że maksymalna liczba zaproszonych oferentów do drugiego etapu wynosi 3 oferentów. Jeżeli liczba oferentów, którzy spełniają warunki udziału przetargu w I etapie jest większa niż 3 to Organizator przetargu zaprasza do złożenia oferty ostatecznej tylko 3 oferentów, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania warunków przetargu zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu oraz najwyższe oceny przedstawionej Koncepcji metodologii realizacji przedmiotu przetargu. Jeżeli liczba oferentów, którzy spełniają warunki przetargu jest mniejsza niż 3 Organizator przetargu zaprasza do składania ofert ostatecznych wszystkich oferentów spełniających warunki przetargu. Wraz z zaproszeniem do II Etapu i składania ofert ostatecznych Organizator Przetargu przekaże oferentom szczegółowy opis przedmiotu przetargu oraz właściwy wzór kontraktu. Dla ważności przetargu wystarczający jest udział jednego oferenta w obu etapach przetargu W postępowaniu zostanie wybrany Oferent, którego oferta spełnia wymogi formalne i przedstawi najkorzystniejszą ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu Przetarg na wykonanie i dostawę cyfrowego komponentu Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej z elementami wyposażenia cyfrowego dla Punktów Informacji Turystycznej poprzedza się ogłoszeniem zamieszonym na stronie internetowej organizatora przetargu, w prasie ogólnopolskiej oraz wysłaniem informacji o ogłoszonym przetargu do co najmniej 3 potencjalnych oferentów W ogłoszeniu zamieszcza się następujące informacje : a) dane identyfikacyjne organizatora przetargu, b) ogólne dane o przedmiocie przetargu, 6

7 c) termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert wstępnych, d) miejsce i sposób udostępnienia warunków przetargu Regulaminu przetargu, e) wysokość wadium oraz termin i sposób jego uiszczenia Ogłoszenie oraz Regulamin przetargu mogą być zmienione lub odwołane na podstawie decyzji Organizatora przetargu w każdym czasie przekazanej oferentom poprzez odpowiednią informację zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora przetargu Organizator przetargu dokonuje rozstrzygnięcia przetargu przez komisję przetargową powołaną przez Organizatora przetargu Komisja przetargowa składa się z co najmniej 3 osób powołanych przez Organizatora przetargu. Komisja przetargowa może mieć odmienny skład na każdym z etapów przetargu Komisja przetargowa sprawdza spełnienie warunków formalnych ofert, warunków udziału oferentów w przetargu oraz dokonuje innych czynności celem sprawdzenia prawidłowości złożonej oferty, odrzuca oferty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnia przetarg Z czynności Komisji przetargowej sporządzany jest protokół (protokoły), który zawiera : a) termin i miejsce przetargu, b) oznaczenie przedmiotu przetargu, c) oznaczenie podmiotów, które złożyły oferty w przetargu, ze wskazaniem tych które spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie i które ich nie spełniają, d) wskazanie oferentów zaproszonych do II etapu przetargu/wskazanie najkorzystniejszej oferty wybranej w przetargu lub unieważnienie przetargu i przyczyny unieważnienia przetargu, e) dane identyfikacyjne podmiotu, który złożył najkorzystniejszą ofertę, f) imiona i nazwiska członków komisji przetargowej wraz ze wskazaniem osoby przewodniczącego komisji Regulamin przetargu zostanie umieszczony na stronie internetowej Organizatora przetargu wraz z ogólnym opisem przedmiotu przetargu oraz wstępnym wzorem kontraktu. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu wraz z ostatecznym wzorem Kontraktu, jaki zostanie zawarty w wyniku niniejszego przetargu zostanie przekazany oferentom zaproszonym do składania ofert ostatecznych Wszelkie rozliczenia związane z niniejszym przetargiem dokonywane będą w PLN Oferent może zwrócić się do Organizatora przetargu o wyjaśnienie Regulaminu Przetargu w terminie do 5 dni przed terminem składania ofert, po rygorem odmowy wyjaśnienia. Organizator przetargu jest zobowiązany udzielić wyjaśnień na prawidłowo złożone zapytania, w terminie 2 dni od ich otrzymania Organizator przetargu zamieści treść zapytania i wyjaśnienia na swojej stronie internetowej Udzielając wyjaśnień Organizator przetargu nie ujawni źródła zapytania W uzasadnionych przypadkach Organizator przetargu może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszego Regulaminu. Dokonaną w ten sposób modyfikację Organizator przetargu zamieści na stronie internetowej. Modyfikacja 7

8 może zostać dokonana poprzez udzielenie odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści Regulaminu Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla oferentów Organizator przetargu może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszego Regulaminu. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Organizator przetargu zamieści na swojej stronie internetowej Osobą upoważnioną przez Organizatora przetargu do kontaktowania się z Oferentami jest w szczególności Pani Agnieszka Sikorska Dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej (Kierownik Projektu Śląski System Informacji Turystycznej). tel. nr: ; fax.: PRZEDMIOT PRZETARGU Przedmiotem niniejszego przetargu jest wykonanie i dostawa cyfrowego komponentu Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej z elementami wyposażenia cyfrowego dla Punktów Informacji Turystycznej zgodnie ze Specyfikacją techniczną, w ilości w niej wskazanej szczegółowo opisanej w Części II Regulaminu Wstępny opis przedmiotu przetargu. Uszczegółowiona/uzupełniona Część II Regulaminu zostanie przekazana oferentom zaproszonym do składania ofert ostatecznych wraz z tym zaproszeniem Przedmiotem przetargu jest między innymi : A) Zakup i wdrożenie technologii internetowych wskazanych poniżej : 1. Serwery (zewnętrzne datacenter) a) Serwery obsługujące funkcjonalności portalu internetowego i jego składników, planowanych do uruchomienia w ramach projektu. b) Mechanizmy zarządzania i kontroli oraz skalowania wydajności. c) Zamawiający dopuszcza zarówno serwery dedykowane jak i systemy zwirtualizowane (z właściwym dla projektu poziomem wydajności). 2. Bezpieczeństwo platformy internetowej (sprzęt i oprogramowanie): a) Wdrożenie mechanizmów inteligentnego wykrywania zdarzeń niebezpiecznych i niepożądanych, tak aby zapewnić bezpieczeństwo danych na serwerach na poziomie treści i integralności. 3. Rozbudowa portalu slaskie.travel, obejmująca w szczególności: a) Modyfikacja na poziomie bazy danych, do poziomu zapewniającego wdrożenie; b) Mechanizmy generowania statystyk na poziomie pozyskiwanych z serwisu informacji oraz wykorzystania zasobów serwerowych, infokiosków, hotspotów, itp.; pełna statystyka, generowanie raportów pozwalających na podejmowanie decyzji rozwojowych portalu; c) Zautomatyzowany sposób prezentacji treści, tak, aby był właściwie wyświetlany zarówno na tradycyjnych komputerach, jak i infokioskach czy urządzeniach mobilnych; d) Zastosowanie mechanizmów wspomagających pracę osób niepełnosprawnych; 8

9 e) Mechanizmy serwera pośredniczącego dla prezentacji danych w infokioskach, hotspotach i komputerach ogólnodostępnych; f) Zaawansowany pulpit zarządzania i aktualizacji (właściwy dla poziomu uprawnień). 4. Synchronizacja do stron obszarów lokalnych Informacji Turystycznej: a) Zautomatyzowane dwukierunkowe przekazywanie informacji pomiędzy serwerami, w stopniu umożliwiającym jednokrotne wprowadzenie informacji i powielenie jej w innych serwisach. 5. Elementy funkcjonalne rozbudowanego portalu: a) Platforma społecznościowa: Konta użytkowników, indywidualne profile oraz katalogowanie zasobów i interaktywny udział w rozwoju portalu, możliwość integracji z kontami Facebook. b) System komunikacji SMS: Dostęp do wybranych informacji za pośrednictwem technologii SMS; Możliwość aktualizacji/aktywacji wybranych sekcji w profilu użytkownika za pośrednictwem SMS. c) Forum, galeria: Rozbudowa obecnych funkcjonalności forum i galerii; Powiązanie z portalem społecznościowym; d) Badanie opinii: Możliwość uruchamiania badań opinii (o atrakcjach, szlakach, itp.); Powiązanie z forum i galerią; Powiązanie z portalem społecznościowym. e) Geolokalizacja GPS obiektów i tras, dodatkowe formy prezentacji: Uruchomienie parametryzacji GPS dla obiektów turystycznych w bazie danych; Uruchomienie parametryzacji geolokalizacyjnej tras w bazie danych; Uruchomienie parametryzacji funkcjonalnych i praktycznych obiektów i tras; Gromadzenie informacji o współrzędnych w układzie trójwymiarowym; Gromadzenia informacji o obiektach i trasach w formie komunikatów głosowych; Funkcje eksportów i importów tras oraz obiektów; Integracja z platformą społecznościową, forum i galerią; Mechanizmy synchronizacji z popularnymi, dostępnymi na rynku systemami nawigacji; Prezentacja zgromadzonych danych w technologii rozszerzonej rzeczywistości. f) Wizualizacje obiektów i tras: Podłączenie podkładu mapowego i prezentacja punktów i tras na mapie (2D); Prezentacja wybranych atrakcji w formie zdjęć panoramicznych i fotografii sferycznej 360/180 o ; Prezentacja wybranych atrakcji w formie wektorowego obrazu 3D; Prezentacja profili tras w układzie 2D oraz 3D; 6. Wprowadzenie danych do systemu: a) Inwentaryzacja i wprowadzenie informacji o walorach (atrakcjach): Aktualizacja obecnie posiadanej bazy o walorach i atrakcjach o dane geolokalizacyjne; 9

10 Wprowadzenie do bazy danych informacji o kolejnych atrakcjach i obiektach; Dodanie komentarzy głosowych do wybranych atrakcji; Dodanie prezentacji sferycznej 360/180 o do wybranych atrakcji; Dodanie wizualizacji wektorowej 3D dla wybranych atrakcji. b) Wprowadzenie tras (śladów GPS): Rejestracja i wprowadzenie do portalu przebiegu tras wycieczek (w różnych kategoriach: piesza, rowerowa, samochodowa, itd.). c) System wspomagania decyzji: Zaawansowana wyszukiwarka ze szczegółowym systemem filtrów; Analiza selektywna i wybór oczekiwanych atrakcji lub tras; Integracja z portalem społecznościowym, forum i galerią. B) Zakup i wdrożenie technologii intranetowych 1. Platforma wymiany danych dla Partnerów projektu. a) Serwer dedykowany obsługa funkcjonalności portalu i jego składników, dostęp wyłącznie dla Partnerów (wyłącznie połączenia szyfrowane). b) Bezpieczeństwo (sprzęt i oprogramowanie) zaawansowana ochrona dostępu na poziomie serwera, ochrona danych na poziomie punktów IT (sieć i systemy). c) Portal Intranetowy Raportowanie i sprawozdawczość Partnerów IT (w tym prowadzenie statystyk ruchu turystycznego i innych), Generowanie statystyk dotyczących realizacji zadań, Pulpit managera dla ŚOT (w tym raporty progów), Mechanizm generowania ankiet i badań statystycznych, Mechanizmy przypomnień o konieczności wypełnienia ankiety / sprawozdania, Automatyczne cykliczne generowanie raportów i wysyłanie ich do ŚOT, Baza zdjęć i multimediów do użytku wewnętrznego, System zamówień i ewidencji materiałów Informacji Turystycznej i promocji, Inne elementy centralnego monitorowania zastosowane w projekcie we współpracy z dostarczonym sprzętem. C) Zakup oraz wdrożenie wyposażenia informatycznego i elektronicznego dla Punktów Informacji Turystycznej, rodzajowo wg wykazu (wykaz ilościowy zawiera odrębny załącznik): 1. System bezpieczeństwa sieciowego (integrujący każdy PIT z systemem centralnym). 2. Infokiosk wewnętrzny wolnostojący. 3. Infokiosk zewnętrzny naścienny. 4. Infokiosk zewnętrzny wolnostojący. 5. Urządzenia dostępowe sieci bezprzewodowej. 6. Telefonia IP (z rozbudową struktury połączeń telefonicznych w PIT). 7. Przenośne urządzenie nawigacyjne GPS. 8. Audioprzewodnik (audioguide). 10

11 4.3. Dostawa, transport i montaż elementów przedmiotu przetargu nastąpi do lokalizacji wskazanych w szczegółowo w Części II Regulaminu i odpowiednim do niego załączniku, z tym, że do każdego z punktów dostawa obejmuje szczegółowe elementy wyposażenia wskazane w Części II Regulaminu zawierające zestawienie ilościowe wraz z adresami lokalizacji do których ma nastąpić dostawa Dostawa wyposażenia nastąpi pod adresy wskazane w Załączniku Nr ŚOT zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach zmianę adresu dostarczenia/wykonania przedmiotu przetargu Termin wykonania umowy : do r. 5. OFERTA WSTĘPNA ORAZ OFERTA KOŃCOWA - WARUNKI FORMALNE OFERTY WSTĘPNEJ I KOŃCOWEJ ORAZ WARUNKI UDZIAŁU JAKIE MUSI SPEŁNIĆ OFERENT SKŁADAJĄCY OFERTĘ WSTĘPNĄ ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MUSI PRZEDSTAWIĆ OFERENT SKŁADAJĄC OFERTĘ WSTĘPNĄ Pisemne oferty na przetarg należy składać w siedzibie Organizatora przetargu pod adresem: Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, Katowice w zamkniętych kopertach, opatrzonych dopiskiem Przetarg na wykonanie i dostawę cyfrowego komponentu Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej z elementami wyposażenia cyfrowego dla Punktów Informacji Turystycznej nr przetargu ŚOT/7/3.3/2011. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Oferenta. Ofertę wstępną należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub zgodnie z nim, a ofertę ostateczną wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu lub zgodnie z nim Oferta złożona po terminie wskazanym w ogłoszeniu zostanie złożona w aktach postępowania bez rozpatrywania, tak jak oferta złożona w terminie, ale co do której wadium wpłynęło po terminie wskazanym w Regulaminie. Oferta powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału w przetargu na dzień składania ofert wskazany w niniejszym Regulaminie, i dotyczy to również przedstawiania dokumentów oraz składania oświadczeń w trybie uzupełnienia oferty Oferent składający ofertę winien wykazać się składając ofertę posiadaniem odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie stanowiącym przedmiot przetargu tj.: a) wykazać się w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem przetargu wykonaniem co najmniej 2 (dwóch) projektów związanych z produkcją oprogramowania, przy czym: (i) co najmniej 1 (jeden) realizowany projekt jako portal publicznie dostępny, z zasobami których treść wymagała zgromadzenia danych rozproszonych przynajmniej w skali terytorialnej województwa, o wartości kontraktu nie mniejszej niż 300 tys. zł brutto; oraz (ii) przynajmniej 1 (jeden) projekt stanowiący platformę pracy grupowej dla wielu rozproszonych geograficznie placówek (z centralnym serwerem przetwarzającym dane) o wartości kontraktu nie mniejszej niż 150 tys. zł brutto b) wykazać się w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem przetargu wykonaniem co najmniej 1 (jednego) projektu stanowiącego realizację systemów transmisji, 11

12 łączących wiele (przynajmniej 20) rozproszonych geograficznie lokalizacji z jednym punktem centralnym sieci; przy czym połączenia zrealizowane zostały poprzez publiczną sieć Internet z wykorzystaniem ruchu szyfrowanego (VPN); z zastrzeżeniem, iż po zakończeniu projekt umożliwił funkcjonowanie organizacyjne jednostek w oparciu o scentralizowany system przetwarzania danych dla organizacji min. 100 osób, o wartości kontraktu nie mniejszej niż zł brutto; c) wykazać się w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem przetargu wykonaniem co najmniej 2 (dwóch) projektów obejmującego wdrożenie oraz produkcyjną konfigurację centralnego systemu składowania i przetwarzania danych, na kwotę co najmniej 100 tys. zł brutto każdy, d) wykazać się w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem przetargu wykonaniem co najmniej 4 (czterech) projektów obejmujących wdrożenie oraz produkcyjną konfigurację bezprzewodowego systemu audioprzewodników na ekspozycje stałe (obecnie funkcjonujące) instytucji prowadzących działalność kulturalną lub/i turystyczną (tj. muzea, galerie, obiekty sakralne, miasta), w tym: (i) co najmniej 2 (dwa) projekty obejmujące dostawę, instalację i uruchomienie bezprzewodowego systemu audioprzewodników, przygotowanie przez Wykonawcę tras zwiedzania, napisanie scenariuszy, ich tłumaczenia oraz nagrania, gdzie automatyczne wyzwalanie narracji zastosowano dla co najmniej połowy eksponatów/obiektów, o wartości minimum zł brutto każde; oraz (ii) co najmniej 1 (jeden) projekt obejmujący dostawę, instalację i uruchomienie bezprzewodowego systemu audioprzewodników, gdzie co najmniej połowa nagrań do obiektów wyzwalana jest w oparciu o nawigację GPS, o wartości minimum zł brutto; oraz (iii) co najmniej 1 (jeden) projekt obejmujący opracowanie tras, napisanie scenariuszy i przygotowanie nagrań lektorskich w języku polskim, angielskim, niemieckim i czeskim, e) wykazać się w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem przetargu wykonaniem co najmniej 3 (trzech) projektów obejmujących wykonanie spacerów wirtualnych o podobnym charakterze i zakresie do przedmiotu zapytania, opisanego szczegółowo w cz. II Regulaminu, o wartości min zł brutto każdy. f) wykazać się w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem przetargu wykonaniem co najmniej dostawy/usługi w następującym zakresie: (i) przynajmniej 2 zamówienia w ramach odrębnych umów, obejmujące swoim zakresem dostawę infokiosków o wartości zł brutto każde, (ii) przynajmniej 2 zamówienia w ramach odrębnych umów, obejmujące swoim zakresem dostawę hot-spotów, o wartości zł brutto każde, (iii) przynajmniej 2 zamówienia w ramach odrębnych umów, obejmujące swoim zakresem dostawę zewnętrznych infokiosków wraz z doprowadzeniem sieci energetycznej i logicznej niezbędnej do uruchomienia infokiosków, o wartości zł brutto każde; g) wykazać się dysponowaniem profesjonalnym, wytłumionym studio spełniającym wymagania realizacji z pkt 5.3. d) Regulaminu. 12

13 h) wykazać się dysponowaniem co najmniej 5-cio osobowym zespołem ekspertów, który w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed ogłoszeniem przetargu pracował jako zespół przy co najmniej jednym projekcie polegającym na wytworzeniu systemu dostępnego dla użytkowników przez Internet; przy wartości kontraktu na kwotę min. 300 tys. zł brutto (Kompetencje zespołu powinny być udokumentowane w zakresie oferowanych technologii w tym tworzenia aplikacji i z zakresu wykorzystywanych języków programowania. i) wykazać się dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w zakresie wyznaczania tras zwiedzania i opracowywania dla nich scenariuszy, tłumaczenia tekstów na języki obce oraz lektorami. Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają co najmniej następujące wymagania: (i) osoba/y (lub zespół osób) wyznaczające trasy i opracowujące scenariusze posiadają wykształcenie wyższe oraz opracowały na ekspozycje stałe (obecnie funkcjonujące)/obiekty instytucji prowadzących działalność kulturalną lub/i turystyczną (tj. muzea, galerie, obiekty sakralne, miasta) co najmniej 5 scenariuszy do audioprzewodników o minimalnej długości słów każdy; oraz (ii) osoba/y opracowujące scenariusze w językach obcych są native speakerami (język scenariusza jest ich językiem ojczystym) i opracowały lub tłumaczyły co najmniej 1 scenariusz do audioprzewodników na ekspozycje stałe (obecnie funkcjonujące)/obiekty dla instytucji prowadzących działalność kulturalną lub/i turystyczną; oraz (iii) korektor/rzy tłumaczeń są zawodowymi tłumaczami i tłumaczyli lub robili korektę co najmniej 1 scenariusza do audioprzewodników na ekspozycje/obiekty dla instytucji prowadzących działalność kulturalną lub/i turystyczną; oraz (iv) lektorzy: są native speakerami (język nagrania jest ich językiem ojczystym), posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie oraz zrealizowali co najmniej 1 nagranie w roli przewodnika (do audioprzewodnika); oraz (v) osoba/y opracowujące komentarz metodą audiodeskrypcji dla osób niewidomych posiadają udokumentowane przeszkolenie z wykonywania audiodeskrypcji oraz zrealizowały co najmniej 2 opisy tą metodą. j) wykazać się dysponowaniem osób odpowiedzialnych za realizację uruchomienia systemu infokiosków: (i) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie prac montażowych i kontrolno- pomiarowych (świadectwo kwalifikacyjne do 1 kv), oraz dokumenty uprawnień budowlanych kierownika budowy; oraz (ii) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie prac montażowych i kontrolno-pomiarowych (świadectwo kwalifikacyjne do 1 kv); oraz (iii) co najmniej 2 (dwoma) osobami z wyższym wykształceniem informatycznym - posiadającymi certyfikaty firm, których technologie będą zastosowane w projekcie 13

14 z doświadczeniem we wdrażaniu systemu PIAP, w tym 1 osoba z doświadczeniem we wdrażaniu systemu PIAP o wartości brutto co najmniej zł. k) wskaże jako osoby zdolne do wykonania zamówienia, co najmniej 2 osoby, z których każda posiada doświadczenie w zakresie projektowania i realizacji wirtualnych spacerów internetowych wykonanych na poziomie podobnym do wskazanego w cz. II Regulaminu. l) wykażę się dysponowaniem minimum 1 osobą posiadającą doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów informatycznych, których przedmiotem była co najmniej jedna dostawa sprzętu komputerowego w metodologii Prince2, IPMA lub innej równoważnej oraz posiadającą certyfikat wydany przez niezależną instytucję certyfikującą z metodyki Prince2 lub IPMA-D lub innej równoważnej. (w przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie ww. warunków tj. spełnianie go przez jednego, kilku lub wszystkich Partnerów Konsorcjum). Organizator przetargu wyklucza całkowicie udział podwykonawców lub podmiotów trzecich, o których mowa w pkt 5.23 Regulaminu w części przedmiotu przetargu obejmującego wykonanie prac programistycznych w ramach portalu internetowego i intranetowego. W pozostałym zakresie Organizator dopuszcza udział podwykonawców oraz podmiotów trzecich, o których mowa w pkt 5.23 Regulaminu. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym w Regulaminie w zakresie infokiosków Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą wstępną: m) Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym deklaracja zgodności Oferowanego sprzętu musi spełniać normę CE. Wykonawca musi dołączyć do oferty deklarację zgodności sprzętu z normą bezpieczeństwa CE należy przez to rozumieć certyfikat wydany przez upoważnioną instytucję certyfikującą lub oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że oferowane wyroby są zgodne z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 204 poz. 2087) n) Certyfikatu ISO 9001 dla producenta sprzętu, wykonawcy oraz firmy serwisującej lub inne zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań producenta z normami jakościowymi (do oferty należy załączyć potwierdzoną kopię certyfikatu wystawioną przez jednostkę akredytowaną w Polskim Centrum Akredytacji), o) Certyfikatu ISO systemu zarządzania środowiskiem dla producenta sprzętu, wykonawcy oraz firmy serwisującej lub inne zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań producenta z normami 14

15 jakościowymi (do oferty należy załączyć potwierdzoną kopię certyfikatu wystawioną przez jednostkę akredytowaną w Polskim Centrum Akredytacji), p) Dokumentu potwierdzającego, że firma serwisująca posiada autoryzację producenta, q) Oświadczenie producenta jednostki centralnej infokiosku o gwarancji na części i robociznę oraz o dostępności części zamiennych do oferowanego modelu infokiosku przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków Oferenci zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych dostaw/usług oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu przetargu wraz z informacją o kwalifikacjach i doświadczeniu tych osób (CV) według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Regulaminu oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie, tj. dostarczyć do każdej z nich referencje oraz że osoby wchodzące w skład zespołu spełniają wymagania określone w Regulaminie przetargu tj. dostarczyć odpowiednie certyfikaty oraz potwierdzenie lub referencje należytego wykonania wymaganych prac wymaganych w Regulaminie oraz uzyskania pozytywnej certyfikacji producenta. Przedkładane dokumenty, jak również wykaz wykonanych dostaw potwierdzające, że wykonane przez Oferentów dostawy zostały wykonane należycie, powinny zawierać, co najmniej: wskazanie, że Oferent składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował dostawy/projekty, których dokumenty dotyczą, wskazanie podmiotu, na rzecz którego zrealizowane były dostawy/projekty, wskazanie zakresu dostawy/projektu, wskazanie wartości dostawy/projektu, wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), wskazanie miejsca wykonania, opinię podmiotu, na rzecz którego realizowane były dostawy/projekt stwierdzającą, że dostawy/projekt zostały wykonane należycie (dokument typu referencje); w tym zakresie Zamawiający nie akceptuje faktur lub/i protokołów odbioru jako dokumentów równoważnych. Ponadto każdy dokument referencyjny (lub jego kopię) należy opisać w sposób wskazujący jednoznacznie na punkt(y) i podpunkt(y) Regulaminu, którego (których) dotyczy Oferent składający ofertę wstępną winien wykazać się składając ofertę wstępną, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Oferent musi spełniać następujące warunki (w przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. spełnianie go przez jednego, kilku lub wszystkich Partnerów Konsorcjum) a) posiadać w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, średni roczny obrót rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimum 3 mln PLN; W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Oferent zobowiązany jest przedłożyć rachunek zysków i strat, a w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres; 15

16 b) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 PLN ; W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Oferent zobowiązany jest przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Oferent posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie przez Oferenta środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej łącznie w wymaganej wysokości; c) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum ,00 PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Oferent musi złożyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym, iż polisa ta jest opłacona. Polisa OC winna obejmować działalność Wykonawcy związaną z realizacją kontraktu informatycznego, w tym dostawę i instalację sprzętu, wykonanie okablowania i infrastruktury, stworzenie, dostarczenie oraz wdrożenie systemu informatycznego Oferta wstępna powinna zawierać w szczególności : a) szczegółowe określenie oferenta imię i nazwisko, dokładny adres, a w przypadku przedsiębiorcy - firmę oraz siedzibę, a ponadto NIP, REGON, nr KRS, nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oferenta (w przypadku Konsorcjum dane wszystkich Partnerów); b) aktualny (tj. nie starszy niż 6 miesięcy licząc od ustalonej przez Organizatora Przetargu daty składania ofert) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oferenta, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej z uwidocznionymi nazwiskami osób reprezentujących (w przypadku Konsorcjum dokumenty dotyczące wszystkich Partnerów); W/w odpis lub zaświadczenie powinno być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - dodatkowo pełnomocnictwo w oryginale lub odpisie notarialnie poświadczonym za zgodność, do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta; c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego ( tj. nie starszą niż 6 miesięcy licząc od ustalonej przez Organizatora Przetargu daty składania ofert), potwierdzającą iż oferent jeżeli jest osobą fizyczną, lub wspólnicy spółki jawnej, partnerzy i członkowie zarządu spółki partnerskiej, komplementariusze w spółkach komandytowej i komandytowo akcyjnej oraz członkowie zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych oraz osoby zarządzające innymi podmiotami nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (w przypadku Konsorcjum dokumenty dotyczące wszystkich Partnerów); 16

17 d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego ( tj. nie starszą niż 6 miesięcy licząc od ustalonej przez Organizatora Przetargu daty składania ofert), potwierdzającą iż wobec Oferenta jako podmiotu zbiorowego nie został orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; e) aktualne ( tj. nie starsze niż 3 miesiące licząc od ustalonej przez Organizatora Przetargu daty składania ofert) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (w przypadku Konsorcjum dokumenty dotyczące wszystkich Partnerów); f) oświadczenie oferenta o tym, że oferent zapoznał się z Regulaminem przetargu, przyjmuje jego treść do wiadomości i stosowania oraz nie wnosi do niego zastrzeżeń (w przypadku Konsorcjum oświadczenia podpisane przez wszystkich Partnerów); g) dowód wpłaty wadium, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (w przypadku Konsorcjum całe wadium wpłaca jeden z Partnerów); h) referencje i inne dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt niniejszego Regulaminu oraz wykaz wykonanych dostaw i posiadanego zespołu wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadaną wiedzę i doświadczenie członków zespołu (w przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. dokumenty potwierdzające że jeden, kilku lub wszyscy Partnerzy Konsorcjum spełniają ten warunek); i) rachunek zysków i strat, a w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.4.a) (w przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. dokumenty potwierdzające że jeden, kilku lub wszyscy Partnerzy Konsorcjum spełniają ten warunek); j) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Oferent posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie przez Oferenta środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej łącznie w wymaganej wysokości potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.4.b) (w przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. dokumenty potwierdzające że jeden, kilku lub wszyscy Partnerzy Konsorcjum spełniają ten warunek); k) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym, iż polisa ta jest opłacona, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.4.c) (w przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. dokumenty potwierdzające że jeden, kilku lub wszyscy Partnerzy Konsorcjum spełniają ten warunek); l) zaparafowany wstępny wzór umowy na wykonanie i dostawę cyfrowego komponentu Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej z elementami wyposażenia cyfrowego dla Punktów Informacji Turystycznej o treści stanowiącej Część III Regulaminu 17

18 ( w przypadku Konsorcjum wystarczające jest podpisanie umowy przez osoby reprezentujące Konsorcjum zgodnie z przedstawionym pełnomocnictwem wraz z ofertą); m) Koncepcję metodologii realizacji przedmiotu przetargu, która powinna zawierać następujące elementy: (i) Opis metodyczny sposobu organizacji zespołów projektowych i zarządzania w projekcie; (ii) Opis techniczny proponowanych rozwiązań, z przedstawieniem wykazu producentów i modeli oferowanego sprzętu (w przypadku sprzętu objętego hostingiem, wystarczające jest podanie parametrów technicznych serwerów rzeczywistych lub wirtualizowanych). W ramach opracowania zostaną przedstawione również oferowane urządzenia w zakresie struktury połączeń w projekcie, wraz z pełnym opisem funkcjonalnym ich uruchomienia i z uwzględnieniem przyłączenia do systemu pozostałych oferowanych urządzeń. Należy tu także opisać zasady przepływu informacji w projekcie w oparciu o oferowane systemy (dotyczy to wszystkich poziomów dostawy od centralnego systemu serwerowego, poprzez sieci PIT, WiFi, Infokioski, do urządzeń mobilnych); (iii) Schemat blokowy struktury logicznej portalu slaskie.travel, odwzorowujący wymagania Zamawiającego wg wizji produkcyjnej programistów Oferenta (w szczególności zaś poszczególne funkcjonalności i ich miejsce w logicznej strukturze portalu); (iv) Harmonogram roboczy prac projektowych, zawierający prognozowane nakłady pracy potrzebne do wykonania poszczególnych zadań. Harmonogram powinien zawierać szczegółowo rozpisane zadania jednostkowe przewidziane do wykonania wraz z przypisanymi osobami z imienia i nazwiska (co najmniej na poziomie managera zespołu); Materiały oprócz wersji drukowanej, należy załączyć do oferty również na płycie CD w wersji elektronicznej, edycyjnej możliwej do odczytania w MS Office 2010 Pro, przy czym harmonogram powinien być dostarczony w wersji zgodnej z MS Projekt 2010 Pro. Schematy powinny być dostarczone w wersji możliwej do odczytania w MS Office 2010 Pro / MS Visio n) Materiał musi zawierać oświadczenie, iż oferent zezwala Organizatorowi przetargu na wykorzystanie danych i informacji, pomysłów czy innych elementów koncepcji przedstawionych w ofercie w celu ewentualnego uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia w II etapie Przetargu, a tym samym przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanego materiału koncepcyjnego, obejmującego prawo do rozporządzania pracą poprzez rozpowszechnianie lub wprowadzanie do pamięci, czy też wykorzystanie ich elementów oraz modyfikacji na potrzeby projektu Śląski System Informacji Turystycznej. Oferent nie będzie żądał od Organizatora przetargu żadnego wynagrodzenia z tego tytułu, nawet jeżeli jego oferta nie zostanie wybrana w przetargu Oferta ostateczna powinna zostać złożona według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu oraz powinna zawierać w szczególności : a) dokumenty wskazane w zaproszeniu do składania oferty ostatecznej, b) podpisany ostateczny wzór umowy na wykonanie i dostawę cyfrowego komponentu Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej z elementami wyposażenia cyfrowego dla Punktów Informacji Turystycznej o treści przedstawionej wraz z zaproszeniem 18

19 do składania oferty ostatecznej (w przypadku Konsorcjum wystarczające jest podpisanie umowy przez osoby reprezentujące Konsorcjum zgodnie z przedstawionym pełnomocnictwem wraz z ofertą); c) cenę, za którą oferent wykona przedmiot przetargu, d) prezentację, szczegółowo opisaną w Regulaminie i Załączniku nr 6 do Regulaminu, wskazanych w Regulaminie przykładowych produktów końcowych, które będą wykorzystane w trakcie realizacji przedmiotu przetargu Ocena spełniania formalnie przedstawionych powyżej warunków oferty ostatecznej zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia. Nie spełnienie któregokolwiek formalnego warunku określonego w Regulaminie skutkuje odrzuceniem oferty Oferenci wspólnie składający ofertę w Przetargu powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy oferenci mogą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym przetargu albo reprezentowania ich w przetargu i zawarcia Kontraktu. Wszelka korespondencja prowadzona będzie w takich przypadku wyłącznie z Pełnomocnikiem, jeżeli taki został ustanowiony. W sytuacji nie ustanowienia Pełnomocnika ofertę i wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą podpisują osoby reprezentujące Partnerów. To samo tyczy się poświadczania za zgodność dokumentów składanych w przetargu Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym Regulaminie Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta (oferentów wspólnie składających ofertę). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny oferenta(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania oferenta(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Organizator przetargu dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Organizatora przetargu Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu. Oferta powinna mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania oferenta upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 19

20 określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Organizatora przetargu (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane Wszelkie miejsca w ofercie, w których Oferent naniósł poprawki lub zmiany do wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Oferenta (Partnerów) za zgodność z oryginałem kopii, za wyjątkiem tych których Organizator przetargu żąda w oryginale lub w odpisie poświadczonym notarialnie za zgodność z oryginałem. Oświadczenia winny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa Pożądane jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty Oferent może zastrzec w ofercie, iż Organizator Przetargu nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Oferent winien podjąć niezbędne działania zmierzające do zachowania poufności informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa poprzez złożenie ich wraz z ofertą w dodatkowej zamkniętej kopercie opisanej jako część oferty złożonej w przetargu nr ŚOT/7/3.3/2011 stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku braku zabezpieczenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w sposób wyżej opisany, pomimo wskazana w treści oferty iż określone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa informacje te nie będą traktowane przez Organizatora przetargu jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa nie może zostać podniesione w stosunku do nazwy i adresu oferenta, ceny oferty, terminu wykonania umowy, okresu gwarancji oraz warunków płatności, które zawsze będą ujawniane przez Organizatora Przetargu. Ponadto Organizator przetargu ma prawo dokonać oceny, czy wskazane informacje, co do których Oferent zastrzegł tajemnicę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jeżeli stwierdzi, iż takimi informacjami nie są to ma prawa dokonać ich ujawnienia Organizator przetargu może wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty lub nieprawidłowo złożone dokumenty tylko raz i oferent ma tylko 3 dni na uzupełnienie oferty. Nie uzupełnienie oferty w tym terminie skutkuje również utratą wadium. Organizator może powtórnie wezwać do uzupełnienia oferty jeżeli zostaną stwierdzone inne braki oferty niż uzupełnione lub do których uzupełnienia wzywał Organizator przetargu Organizator przetargu dopuszcza w celu wykazania spełniania warunków udziału w Przetargu określonych w pkt. 5.3 h)-q) Regulaminu przetargu poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niż Oferent, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. W przypadku pozostałych warunków Oferent musi spełniać je samodzielnie lub łącznie wraz z członkami konsorcjum. W przypadku, gdy Oferent w celu wykazania spełniania warunków udziału w Przetargu będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niż 20

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice Katowice, 15 marca 2013 r. ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice NIP : 9542494931 Tel : 0048 32 207 2071, fax. : 0048 32 207 2072 www.silesia-sot.pl, adres e-mail: info@silesia-sot.pl,

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9 OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie ogłasza pierwszy etap przetargu na wybór Wykonawcy zamówienia pn. Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Murowana Goślina: Obsługa notarialna Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka obejmująca czynności

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Przetargu

Specyfikacja Przetargu załącznik do zaproszenia Specyfikacja Przetargu Przedmiot zamówienia: roboty budowlane i instalacyjne polegające na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części podziemnej budynku z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

projektowej i skablowanie dwutorowej linii napowietrznej 110kV S-149/S-151 relacji: R-112 Pilczyce - R-

projektowej i skablowanie dwutorowej linii napowietrznej 110kV S-149/S-151 relacji: R-112 Pilczyce - R- Page 1 of 6 Wrocław: 01320 - Opracowanie dokumentacji projektowej i skablowanie dwutorowej linii napowietrznej 110kV S-149/S-151 relacji: R-112 Pilczyce - R-114 Leśnica R-144 Długa na odcinku od R-112

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 1 O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Składając wniosek w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU Załącznik do ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych pn. Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla Schroniska PTTK na Leskowcu oraz dla Schroniska PTTK na Starych Wierchach....

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Murowana Goślina: Druk materiałów promocyjnych na cele działań turystycznych Związku Międzygminnego -Puszcza Zielonka-. Numer ogłoszenia: 248048-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:314579-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 2010/S 206-314579 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY a FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego adaptacji poddasza budynku głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu do pełnienia funkcji wystawienniczych i użytkowych.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywany termin rozpoczęcia prac: kwiecień/maj 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywany termin rozpoczęcia prac: kwiecień/maj 2017 r. GRUPA HOTELI WAM Sp. z o.o. 31-048 Kraków ul. Św. Gertrudy 26-29 REGON 356882180, NIP 6762278406 Kraków, dnia 04.04.2017 r. znak pisma: GHW/ZI/KJM-13/04/17 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Page 1 of 5 Iłża: Zaprojektowanie i budowa sieci bezprzewodowej z dostawą sprzętu komputerowego, usługami serwisowymi i dostępu do Internetu oraz przeszkoleniem uczestników projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) NAZWA I ADRES: Instytut Biocybernetyki

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: WNP ; (N7I /2015)

Postępowanie nr: WNP ; (N7I /2015) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: WNP (N7I /2014)

Postępowanie nr: WNP (N7I /2014) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 kodeksu cywilnego w przedmiocie: dostawa własnym transportem artykułów spożywczych wg określonych grup. Załącznik nr 4 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM [pieczątka firmowa] Załącznik nr 1 do Instrukcji NzO-1/11/IM... dnia... I. DANE OFERENTA WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM 1. Pełna nazwa:... 2. Przedstawiciel Wykonawcy 1

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ Targi Kielce S.A. Ul. Zakładowa 1 25-672 Kielce Woj. Świętokrzyskie Tel. (041) 3651222 Fax. (041) 3456261 www.targikielce.pl/przetargi e-mail: jamrozik.d@targikielce.pl kawecki.p@targikielce.pl Kielce

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-33/

Załącznik Nr 1 A/R-33/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę altany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Przetargu

Specyfikacja Przetargu załącznik do zaproszenia Specyfikacja Przetargu Przedmiot zamówienia: Projekt i realizacja aranżacji klubu nocnego o pow. ok. 520 m2 w Hotelu INTERFERIE Medical SPA przy ul. Uzdrowiskowej 15, 72-600 Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres)

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Postępowanie nr GZOS/261/23/11 Załącznik nr 1... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Nr faksu/adres e-mail NIP: ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Przewóz uczniów

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. Warunki udziału w postępowaniu. O dzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jelenia Góra, 30.11.2016r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Mieszkaniowa ZWIĄZKOWIEC ul. Kiepury 53 58 506 Jelenia Góra zwana dalej w specyfikacji Zamawiającym. II.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 INSTYTUT JASKRY I CHORÓB OKA 00-415 Warszawa, ul. Okrąg 1a Warszawa, dnia 28.04.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 W związku z realizacją przez Instytut Jaskry Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. I. Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia przetargu.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. I. Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia przetargu. Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. Zaproszenie Polskiego Związku Hodowców Koni do składania ofert na dostarczenie i wdrożenie serwisu ogłoszeniowego wspierającego sprzedaż koni polskiej hodowli. I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: EDF Polska S.A. z siedzibą przy ul. Złotej 59, Warszawa Polska

Zamawiający: EDF Polska S.A. z siedzibą przy ul. Złotej 59, Warszawa Polska Osoba kontaktowa Wykonawcy: Adres do korespondencji: Telefon:..... Faks:..... e-mail:. 1 / 7 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W ROKOWANIACH Z OGŁOSZENIEM dotyczy postępowania na:, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: EDF Polska S.A. z siedzibą przy ul. Złotej 59, Warszawa Polska

Zamawiający: EDF Polska S.A. z siedzibą przy ul. Złotej 59, Warszawa Polska 1 / 7 Osoba kontaktowa Wykonawcy: Adres do korespondencji: Telefon:..... Faks:..... e-mail:. WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH Z OGŁOSZENIEM dotyczy postępowania na:, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI Kraków 07.07.2015 r. SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI w sprawie wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2015-01-23 10:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kamionkawielka.pl Kamionka Wielka: Zaprojektowanie i wykonanie studni

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji wodoszczelnej tarasów oraz remontu elewacji budynku technicznego Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 179791-2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

Bardziej szczegółowo

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl 1 z 5 2016-07-20 11:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kędzierzyn-Koźle: Wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu w latach: 2008-2011. Numer ogłoszenia: 161847-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo