B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A."

Transkrypt

1 B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 9 luty 2017 r. Nr 2 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Poz. 2 str. - Uchwała Nr 98/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R 1) 2

2 str. 2 1/2 Uchwała Nr 98/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 7 luty 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1) Na podstawie 15 ust. 2 Statutu Spółki oraz 9 ust. 1 pkt 23 Regulaminu Zarządu, po rozpatrzeniu wniosku Biura Eksploatacji Centrali Spółki Nr IES /17 z dnia 1 lutego 2017 r., Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zarządza, co następuje: 1. W Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1), stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 18/2007 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 lipca 2007 r. ze zmianami, wprowadza następujące zmiany: 1) 3 ust. 15 otrzymuje brzmienie: 15. Bocznica kolejowa to wyznaczona przez zarządcę infrastruktury droga kolejowa, połączona bezpośrednio lub pośrednio z linią kolejową, służąca do wykonywania czynności ładunkowych, utrzymaniowych lub postoju pojazdów kolejowych albo przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej. ; 2) w 14: a) ust. 4 na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu: Szczegółowe warunki dokonywania oględzin technicznych określa przewoźnik kolejowy w przepisach wewnętrznych., b) ust. 6 tiret 5 otrzymuje brzmienie: informacje o znajdowaniu się w składzie pociągu wagonów z towarem niebezpiecznym lub/i towarem niebezpiecznym wysokiego ryzyka (TWR) podając ich liczbę i numery UN przewożonego towaru lub/i przesyłki nadzwyczajnej, podając numer uzyskanej zgody na przewóz przesyłki nadzwyczajnej będącej jednocześnie zarządzeniem przewozu przesyłki nadzwyczajnej (adres cztery) w komunikacji międzynarodowej lub krajowej, bądź zarządzenia przewozu przesyłki nadzwyczajnej (adres cztery), ; 3) w 18 ust. 4 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: Za większy spadek uważa się spadek miarodajny większy od 15 na długości co najmniej 1000 m lub spadek większy od 10 na długości większej niż 5 km. ; 4) w 29: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Na szlakach z wieloodstępową (samoczynną) blokadą liniową semafory odstępowe są nieobsługiwane, a sygnały ukazują się na nich samoczynnie. Pod względem liczby wskazań sygnałowych (stawności) blokady te są dwustawne (poprzedzone tarczami ostrzegawczymi do semaforów odstępowych) oraz trzy- i czterostawne (bez tarcz ostrzegawczych do semaforów odstępowych). Sygnały te są zależne od stanu zajętości odstępu, znajdującego się za tym semaforem. W wieloodstępowej (samoczynnej) blokadzie liniowej: 1) dwustawnej - odstęp nie może być krótszy niż podwójna długość drogi hamowania ustalona dla danej linii, a światło zielone ciągłe oznacza, że co najmniej

3 str. 3 jeden odstęp blokowy za semaforem (patrząc w kierunku jazdy pociągu) nie jest zajęty. Ostatni semafor odstępowy nie pełni roli tarczy ostrzegawczej, dlatego wskazania tego semafora uzależnione są tylko od stanu niezajętości toru osłanianego odstępu; 2) trzystawnej - odstęp nie może być krótszy od przyjętej dla danej linii drogi hamowania, a światło zielone ciągłe oznacza, że co najmniej dwa odstępy blokowe za semaforem (patrząc w kierunku jazdy pociągu) nie są zajęte; 3) czterostawnej - odstęp (za wyjątkiem odstępu pomiędzy ostatnim semaforem odstępowym i semaforem wjazdowym) nie może być krótszy od połowy drogi hamowania przyjętej dla danej linii, a światło zielone ciągłe oznacza, że co najmniej trzy odstępy blokowe za semaforem (patrząc w kierunku jazdy) nie są zajęte. Odstęp pomiędzy ostatnim semaforem odstępowym i semaforem wjazdowym nie może być krótszy od przyjętej dla danej linii drogi hamowania, a sygnał zezwalający na ostatnim semaforze wieloodstępowej (samoczynnej) blokady liniowej trzystawnej i czterostawnej, spełniającym funkcje tarczy ostrzegawczej, może ukazać się wówczas, gdy wjeżdżający pociąg wjedzie poza miejsce niebezpieczne za semaforem wjazdowym, na semaforze wjazdowym wyświetli się sygnał Stój i odstęp chroniony tym semaforem samoczynnym nie będzie zajęty. Szlaki wyposażone w wieloodstępową (samoczynną) dwustawną blokadę liniową należy odpowiednio oznaczyć w wewnętrznym rozkładzie jazdy pociągów. Jeżeli na posterunku zapowiadawczym są urządzenia do przełączania semaforów odnoszących się do torów głównych zasadniczych na działanie samoczynne dla przejazdu pociągów, to dyżurny ruchu może przełączyć je na samoczynność dla pociągów przejeżdżających po tych torach, jeżeli nie ma przeszkód do jazdy. Nastawienie urządzeń na samoczynność semaforów nie zwalnia dyżurnego ruchu od śledzenia i regulowania ruchu pociągów. Samoczynność semaforów wolno wyłączyć wówczas, gdy na żadnym odcinku drogi przebiegu, sygnalizowanej semaforami przełączonymi na samoczynność, nie znajduje się żaden pociąg i gdy co najmniej dwa odcinki zbliżania na planie świetlnym nie wykazują zajętości. W razie grożącego niebezpieczeństwa, sygnał zezwalający na semaforze należy natychmiast zmienić na sygnał Stój., b) ust. 4 pkt 3 lit. b) otrzymuje brzmienie: b) o nieważności sygnałów na samoczynnych semaforach odstępowych, a na wieloodstępowej (samoczynnej) dwustawnej blokadzie liniowej dodatkowo o nieważności sygnałów na tarczach ostrzegawczych,, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 4a. Przed wyprawieniem pociągu na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny na szlak wyposażony w wieloodstępową (samoczynną) dwustawną blokadę liniową, należy wprowadzić telefoniczne zapowiadanie pociągów, po otrzymaniu potwierdzenia przyjazdu do następnego posterunku zapowiadawczego ostatniego wyprawionego pociągu i zawiadomić prowadzącego pojazd kolejowy o okolicznościach określonych w ust. 4 pkt 3.,

4 str. 4 d) ust. 10 pkt 2: po lit. b) dodaje się lit. ba) w brzmieniu: ba) w razie wyprawiania pociągu na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny na szlak wyposażony w wieloodstępową (samoczynną) dwustawną blokadę liniową (ust. 4a),, lit. c) otrzymuje brzmienie: c) w razie nie nastawienia się sygnału Stój na semaforze posterunku następczego, ; 5) 30 ust. 18 zdanie pierwsze do dwukropka otrzymuje brzmienie: 18. W razie niedziałania lub nieprawidłowego działania urządzeń srk do czasu usunięcia usterki urządzeń lub wprowadzenia miejscowej obsługi sterowanych posterunków ruchu należy postępować na szlakach z wieloodstępową (samoczynną) blokadą liniową w sposób określony w 29 ust. 4 i 4a, a na szlakach z jednoodstępową (półsamoczynną) automatyczną blokadą liniową w sposób określony w 28 ust. 16 pkt 2, z zachowaniem następujących zasad: ; 6) 35 ust. 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 5) lokomotywy luzem do usunięcia skutków awarii (defektów) lokomotyw w pociągach. ; 7) 36 ust. 7 pkt 7 lit. f otrzymuje brzmienie: f) wyrazy przyjechał do nazwa posterunku zapowiadawczego o godz. min. odnośnie telefonicznego potwierdzenia przyjazdu ostatniego pociągu, wyprawionego przed rozpoczęciem telefonicznego zapowiadania pociągów ( 28 ust. 21, 29 ust. 4 i 4a), ; 8) 52 ust. 17 otrzymuje brzmienie: 17. Po przejeździe pociągu po torze lewym (w kierunku przeciwnym do zasadniczego) ze szlaku z jednokierunkową wieloodstępową (samoczynną) blokadą liniową należy pierwszemu pociągowi, wyprawionemu po torze prawym (w kierunku zasadniczym), przekazać rozkaz pisemny informujący o nieważności sygnałów na samoczynnych semaforach odstępowych, a na szlakach wyposażonych w wieloodstępową (samoczynną) dwustawną blokadę liniową również o nieważności sygnałów na tarczach ostrzegawczych, i o potrzebie ostrożnej jazdy od ostatniego semafora odstępowego (ze wskaźnikiem W 18). ; 9) 53 ust. 11 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 6) o unieważnieniu sygnałów na semaforach i tarczach ostrzegawczych posterunków następczych wyłączonych z udziału w prowadzeniu ruchu ( 57 ust. 4 pkt 28), ; 10) 56 ust. 35 otrzymuje brzmienie: 35. Drużyny pociągów wyprawianych na szlak z zamkniętym i wyłączonym z udziału w prowadzeniu ruchu posterunkiem należy zawiadomić rozkazem pisemnym S o: 1) zamknięciu i wyłączeniu z udziału w prowadzeniu ruchu posterunku następczego, 2) unieważnieniu sygnałów na semaforach i tarczach ostrzegawczych zamkniętych i wyłączonych z udziału w prowadzeniu ruchu posterunków następczych, 3) unieważnieniu sygnałów na semaforach wieloodstępowej (samoczynnej) blokady liniowej, a na szlakach wyposażonych w wieloodstępową (samoczynną) dwustawną blokadę liniową również o nieważności sygnałów na tarczach ostrzegawczych, 4) ograniczeniach prędkości wskazanych w ust. 34. ;

5 str. 5 11) w 57: a) ust. 4: pkt 14 otrzymuje brzmienie: 14) polecenie zatrzymania pociągu, nie mającego rozkładowego postoju, na stacji w okolicznościach wskazanych w 47 ust. 3 i 4, ; pkt 23 otrzymuje brzmienie: 23) informację o tym, że w czasie prowadzenia ruchu pociągów w odstępach posterunków następczych ( 29 ust. 4 i 4a) sygnały na samoczynnych semaforach odstępowych są nieważne, a na szlakach wyposażonych w wieloodstępową (samoczynną) dwustawną blokadę liniową również o nieważności sygnałów na tarczach ostrzegawczych, ; pkt 28 otrzymuje brzmienie: 28) informację o zamknięciu i wyłączeniu z udziału w prowadzeniu ruchu posterunku(ów) następczego(ych), unieważnieniu sygnałów na semaforach posterunków następczych wyłączonych z udziału w prowadzeniu ruchu, unieważnieniu sygnałów na semaforach wieloodstępowej (samoczynnej) blokady liniowej, a na szlakach wyposażonych w wieloodstępową (samoczynną) dwustawną blokadę liniową również o nieważności sygnałów na tarczach ostrzegawczych, ograniczeniach prędkości w obrębie zamkniętych i wyłączonych z udziału w prowadzeniu ruchu posterunków następczych ( 56 ust. 35), ; b) ust. 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 7) informację o wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego po torze szlaku dwutorowego przy czynnych obu torach szlakowych, jeżeli blokada liniowa nie jest do tego przystosowana; informację tę otrzymuje drużyna pociągu wyprawianego na tor szlakowy lewy (w kierunku przeciwnym do zasadniczego), po którym wprowadzono ruch dwukierunkowy, ; c) ust. 20 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) w ust. 4 pkt 17 które mogą wydać sąsiednie czynne posterunki zapowiadawcze. ; 12) 62 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. W czasie jazdy pociągu po innym torze niż ten, dla którego opracowano wewnętrzny rozkład jazdy, nie wolno przekraczać podanej w wewnętrznym rozkładzie jazdy pociągów maksymalnej prędkości dla danego pociągu oraz prędkości drogowej dla odcinka danego toru. ; 13) w 63: a) ust. 7 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: W razie otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieważności sygnałów na samoczynnych semaforach odstępowych, a na szlakach wyposażonych w wieloodstępową (samoczynną) dwustawną blokadę liniową również o nieważności sygnałów na tarczach ostrzegawczych, należy od miejsca znajdowania się ostatniego semafora odstępowego (ze wskaźnikiem W 18) spodziewać się, że semafor wjazdowy może wskazywać sygnał Stój i należy zachować ostrożność jazdy. ; b) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 10. Prowadzący pojazd kolejowy pociągu zatrzymanego na szlaku przed samoczynnym semaforem odstępowym, wskazującym sygnał Stój bądź białe światło lub sygnał wątpliwy, albo gdy semafor ten jest nieoświetlony, powinien uruchomić pociąg, jeżeli z pojazdu trakcyjnego nie widać pociągu lub innej przeszkody do jazdy na przednim odstępie i powinien jechać na widoczność z prędkością nieprzekraczającą 20 km/h i tak ją regulować,

6 str. 6 14) w 83: aby mógł w każdej chwili zatrzymać pociąg w razie nagłego zauważenia przeszkody. W tym przypadku jazda pociągu na widoczność obowiązuje do czasu minięcia przez czoło pociągu semafora wskazującego sygnał zezwalający na jazdę. W przypadku, gdy ostatni semafor wieloodstępowej (samoczynnej) blokady liniowej wskazuje sygnał Stój i jeżeli nie ukaże się sygnał zezwalający na jazdę, pociąg po zatrzymaniu się, powinien jechać dalej z prędkością nieprzekraczającą 20 km/h do semafora wjazdowego, o ile nie ma widocznej przeszkody do jazdy. Prędkość ta obowiązuje do czasu minięcia semafora wjazdowego wskazującego sygnał zezwalający na jazdę. Wyjazd pociągu na szlak z wieloodstępową (samoczynną) trzy- lub czterostawną blokadą liniową na podstawie sygnału zastępczego, rozkazu pisemnego doręczonego drużynie pociągowej lub przekazanego za pomocą urządzeń łączności powinien odbywać się według zasady jazdy na widoczność, przy czym prędkość jazdy nie może przekraczać 20 km/h; jazda pociągu na widoczność obowiązuje do czasu minięcia przez czoło pociągu semafora wskazującego sygnał zezwalający na jazdę, o ile prowadzący pojazd kolejowy nie otrzymał rozkazu pisemnego z informacją, że sygnały na samoczynnych semaforach odstępowych są nieważne ( 31 ust. 2 pkt 3). Wyjazd pociągu na szlak z wieloodstępową (samoczynną) dwustawną blokadą liniową na podstawie sygnału zastępczego lub rozkazu pisemnego następuje według postanowień 29 ust. 4a. ; a) ust. 25 pkt 1: lit. c otrzymuje brzmienie: c) poleca oznakowanie tego przejazdu lub przejścia znakiem drogowym B 20 Stop z tabliczką rogatka uszkodzona lub sygnalizacja uszkodzona, ; lit. d otrzymuje brzmienie: d) poleca podniesienie drągów rogatek przejazdowych przez pracownika obsługi technicznej, ; b) ust. 25 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: d) jeżeli brak jest osoby uprawnionej do lokalnej obsługi danego przejazdu lub przejścia, ogranicza prędkość jazdy czoła pociągu po torze zamkniętym do 20 km/h na długości równej szerokości tego przejazdu lub przejścia polecając wielokrotne podawanie sygnału dźwiękowego Rp1 Baczność. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1) podlega opublikowaniu w formie tekstu ujednoliconego na stronie internetowej Spółki z możliwością wydruku. 3. Nadzór nad realizacją uchwały powierza Dyrektorowi Biura Eksploatacji Centrali Spółki.

7 str Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia, a zmiany wchodzą w życie 90 dni po opublikowaniu w Biuletynie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr IES /16 Rozdzielnik: A, B Opracował: Waldemar Bujnowski Nr tel Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. /-/

8 str. 8 Wydawca: Redakcja: Centrala PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Zarządu Wydział organizacji i obsługi organów Spółki Warszawa, ul. Targowa 74 tel. (0-22) jest przeznaczony dla komórek organizacyjnych Centrali Spółki, jednostek organizacyjnych Spółki, przewoźników kolejowych oraz innych kontrahentów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Nr 7 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. str. Poz. 22 - Uchwała 887/2016 Zarządu PKP Polskie

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 12 kwietnia 2017 r. Nr 6 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Poz. 7 str. - Uchwała Nr 434/2017 Zarządu PKP Polskie

Bardziej szczegółowo

Rozkazy pisemne podawane drużynie trakcyjnej przez dyżurnych ruchu Do czego służą te rozkazy? (wyciąg z instrukcji ruchu R1) ZA POMOCĄ ROZKAZU

Rozkazy pisemne podawane drużynie trakcyjnej przez dyżurnych ruchu Do czego służą te rozkazy? (wyciąg z instrukcji ruchu R1) ZA POMOCĄ ROZKAZU Rozkazy pisemne podawane drużynie trakcyjnej przez dyżurnych ruchu Do czego służą te rozkazy? (wyciąg z instrukcji ruchu R1) ZA POMOCĄ ROZKAZU SZCZEGÓLNEGO "O" WYDAJE SIĘ DRUŻYNIE POCIĄGOWEJ NASTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 09 grudnia 2015 r. Nr 18 ZARZĄDZENIA ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Str. Poz. 25 - Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr 5 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz. 17 Poz. 18 str. - Uchwała

Bardziej szczegółowo

III. ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU

III. ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU III. ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Przykład zadania praktycznego do tematu: Wykonanie projektu realizacji określonego zakresu prac związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Na linii dwutorowej znajdują się

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Nr 11 ZARZĄDZENIA ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Poz. - Zarządzenie Nr 22/2015 Zarządu z dnia 19 maja 2015

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA. Rozdział 1 Przepisy ogólne

PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA. Rozdział 1 Przepisy ogólne PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA Rozdział 1 Przepisy ogólne 140. 1. Szczegółowe zasady i warunki prowadzenia ruchu i sygnalizacji na liniach metra określa zarządca infrastruktury. 2. Karta próby hamulca

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 28 czerwca 2017 r. Nr 8 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Poz. 9 str. - Uchwała Nr 654/2017 Zarządu PKP Polskie

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowe postanowienia odnośnie prowadzenia ruchu pociągów na odcinku zpr:

1. Szczegółowe postanowienia odnośnie prowadzenia ruchu pociągów na odcinku zpr: I. ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO 1. Szczegółowe postanowienia odnośnie prowadzenia ruchu pociągów na odcinku zpr: 1.1 Ruch pociągów na odcinku zdalnego sterowania zpr Opole Zachodnie prowadzi dwóch

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 Ir-1a Warszawa, 2014 rok

Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 Ir-1a Warszawa, 2014 rok Załącznik Nr 737/2014 do zarządzenia Nr 29/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16.09.2014 r. Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 Ir-1a

Bardziej szczegółowo

Ir-1a. Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziomu 1. Warszawa, 2016 rok

Ir-1a. Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziomu 1. Warszawa, 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 329/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 r. Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 Ir-1a Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Nr 8 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 str. - Uchwała Nr 1174/2016

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Załącznik nr 1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Sekcja Eksploatacji (Stempel) Egz.... R EGULAMIN TECHNICZNY... posterunku ruchu / odcinka zpr... skrót

Bardziej szczegółowo

Tymczasowa instrukcja prowadzenia ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ETCS poziomu 1. Ir-1a

Tymczasowa instrukcja prowadzenia ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ETCS poziomu 1. Ir-1a Załącznik do zarządzenia Nr 23/2011 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 lipca 2011 r. Tymczasowa instrukcja prowadzenia ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ETCS poziomu 1 Ir-1a Warszawa,

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 22 sierpnia 2017 r. Nr 9 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Poz. 11 str. - Uchwała Nr 838/2017 Zarządu PKP Polskie

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 25 lutego 2016 r. Nr 2 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Str. Poz. 3 Uchwała Nr 124 /2016 z dnia 9 lutego 2016 r.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów Oznaczenie kwalifikacji: A.44 Wersja arkusza:

Bardziej szczegółowo

66. Regulamin obsługi bocznicy szlakowej

66. Regulamin obsługi bocznicy szlakowej 66. Regulamin obsługi bocznicy szlakowej 1. Nazwa bocznicy Górażdże CEMENT S.A. w Choruli Bocznica eksploatowana jest na podstawie Regulaminu pracy bocznicy kolejowej ważnego od dnia 07.05.2004r. 2. Położenie

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Nr 8 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 str. - Uchwała Nr 1174/2016

Bardziej szczegółowo

Ie-4 (WTB-E10) Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Warszawa, 2017 rok

Ie-4 (WTB-E10) Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Warszawa, 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 838/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 8 sierpnia 2017 r. Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-4 (WTB-E10) wprowadzona Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Aby móc używać technologii ABC wraz z BM1, BM2 i BM3 potrzebujesz dekoderów lokomotyw z serii GOLD lub innych obsługujących technologię ABC.

Aby móc używać technologii ABC wraz z BM1, BM2 i BM3 potrzebujesz dekoderów lokomotyw z serii GOLD lub innych obsługujących technologię ABC. Instrukcja do BM 3 (Przetłumaczył Piotr Maciejewski na podstawie instrukcji firmy Lenz) Układy ABC: BM 1, BM 2, BM 3 mogą być używane wyłącznie z Digital plus by Lenz lub innymi systemami, o ile spełniają

Bardziej szczegółowo

Uregulowania w zakresie prowadzenia ruchu przez granicę państwową 2. Przepisy ruchu Strona Przepisy ruchu

Uregulowania w zakresie prowadzenia ruchu przez granicę państwową 2. Przepisy ruchu Strona Przepisy ruchu Strona 21 (Postanowienia różniące się od przepisów sąsiednich zarządców infrastruktury kolejowej i ewentualne specjalne uregulowania w kolejowym ruchu granicznym, które obowiązują dla wszystkich przejść

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 18 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 18 lutego 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 lutego r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 2 marca

Bardziej szczegółowo

Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-4 (WTB-E10)

Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-4 (WTB-E10) Załącznik do zarządzenia Nr 1/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 stycznia 2014 r. Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-4 (WTB-E10) Warszawa, 2014 rok zamieszczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1) Warszawa, 2015 r.

Instrukcja. o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1) Warszawa, 2015 r. Załącznik do zarządzenia Nr 22/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 maja 2015 r. Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1) Tekst ujednolicony wg stanu na dzień 09 maja 2017 r.

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 24 marca 2016 r. Nr 3 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Str. Poz. 6 - Uchwała Nr 174 /2016 Zarządu z dnia 2 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

67. Regulamin obsługi posterunku ruch zamkniętego dla czynności technicznych Komprachcice

67. Regulamin obsługi posterunku ruch zamkniętego dla czynności technicznych Komprachcice 67. Regulamin obsługi posterunku ruch zamkniętego dla czynności technicznych Komprachcice 1. Posterunek ruchu zamknięta dla czynności technicznych Komprachcice. położona jest w km 6.609 szlaku jednotorowego,

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte. Uchwałą Nr 261/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 marca 2017 r.

Tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte. Uchwałą Nr 261/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 marca 2017 r. Załącznik do Uchwały Nr 261/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 marca 2017 r. Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 Ir-1b Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Nr 8 ZARZĄDZENIA ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Poz. 10 - Zarządzenie Nr 16/2015 Zarządu PKP Polskie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sygnalizacji Ie-1 (E-1)

Instrukcja sygnalizacji Ie-1 (E-1) Załącznik do zarządzenia Nr 16/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 kwietnia 2015 r. Instrukcja sygnalizacji Ie-1 (E-1) wprowadzona Zarządzeniem Nr 16/2007 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 14 kwietnia 2014 r. Nr 04 ZARZĄDZENIA ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Str. Poz. 08 - Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 01 kwietnia

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 28 października 2015 r. Nr 17 ZARZĄDZENIA ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Str. Poz. 22 Poz. 23 - Zarządzenie Nr 43/2015

Bardziej szczegółowo

25. Postanowienia nie objęte treścią poprzednich działek

25. Postanowienia nie objęte treścią poprzednich działek 25. Postanowienia nie objęte treścią poprzednich działek 1. Wjazd, wyjazd i przejazd ciężkich pojazdów pomocniczych. Dla wjazdu, wyjazdu i przejazdu ciężkich pojazdów pomocniczych z i do stacji należy

Bardziej szczegółowo

Ir-1b. Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziomu 2. Warszawa, 2015 rok

Ir-1b. Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziomu 2. Warszawa, 2015 rok Załącznik do zarządzenia Nr 9/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 marca 2015 r. Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 Ir-1b Warszawa,

Bardziej szczegółowo

JEDNOODSTĘPOWA (PÓŁSAMOCZYNNA) BLOKADA LINIOWA typu Eap-94

JEDNOODSTĘPOWA (PÓŁSAMOCZYNNA) BLOKADA LINIOWA typu Eap-94 ul. Naftowa 17, 41-200 SOSNOWIEC tel. +48 32 2934 485; +48 606 243 151 sp.zoo@pphu-mgrot.pl, www.pphu-mgrot.pl JEDNOODSTĘPOWA (PÓŁSAMOCZYNNA) BLOKADA LINIOWA WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE P.P.H.U. Maciej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie projektu banalizacji szlaku Stalowa Wola Rozwadów - Stalowa Wola Południe linii Nr 68 Lublin-Przeworsk OPIS TECHNICZNY

Wykonanie projektu banalizacji szlaku Stalowa Wola Rozwadów - Stalowa Wola Południe linii Nr 68 Lublin-Przeworsk OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 1.1 Zlecenie nr TZ/GR/838/VIII/17/Solidarności zawarte pomiędzy INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 145 M, 39-400

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania rozkładowego czasu przejazdu pociągów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir-21

Zasady przygotowania rozkładowego czasu przejazdu pociągów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir-21 Załącznik do zarządzenia Nr 5/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 stycznia 2012 r. Zasady przygotowania rozkładowego czasu przejazdu pociągów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir-21

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, Warszawa

R E G U L A M I N. PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, Warszawa Egz. Nr 6 R E G U L A M I N PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa Stacja Paliw w Węglińcu Bocznica przy stacji Węgliniec 1 2 3 Numer

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 11 GRUDNIA 2016 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej PROJEKT (w.2) CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 15 GRUDNIA 2013 R. I. Stawki jednostkowe opłaty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sygnalizacji Ie-1 (E-1) Warszawa, 2007 rok

Instrukcja sygnalizacji Ie-1 (E-1) Warszawa, 2007 rok Załącznik do zarządzenia Nr 16/2007 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. Instrukcja sygnalizacji Ie-1 (E-1) Warszawa, 2007 rok Regulacja wewnętrzna spełnia wymagania określone

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr.../2014 w dniu.. Instrukcja. o sygnalizacji TR-05

Załącznik nr 1 do Uchwały nr.../2014 w dniu.. Instrukcja. o sygnalizacji TR-05 Załącznik nr 1 do Uchwały nr.../2014 w dniu.. Instrukcja o sygnalizacji TR-05 Warszawa 2014 Regulacje wewnętrzne spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA MASZYNISTÓW ORAZ KANDYDATÓW NA MASZYNISTÓW KOLEJE MAZOWIECKIE KM SP. Z O.O. DĄBROWA GÓRNICZA,

OŚRODEK SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA MASZYNISTÓW ORAZ KANDYDATÓW NA MASZYNISTÓW KOLEJE MAZOWIECKIE KM SP. Z O.O. DĄBROWA GÓRNICZA, OŚRODEK SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA MASZYNISTÓW ORAZ KANDYDATÓW NA MASZYNISTÓW KOLEJE MAZOWIECKIE KM SP. Z O.O. DĄBROWA GÓRNICZA, 11.05.2017 DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE SZKOLENIA MASZYNISTÓW NA ZE POJAZDU TRAKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji DZIAŁ I

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji DZIAŁ I Dziennik Ustaw z 9 września 2005 Nr 172 poz. 1444 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (zm: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia..r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia..r. PROJEKT 12.12.2013 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia..r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 13 GRUDNIA 2015 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Ir-1 (R-1)

Instrukcja. Ir-1 (R-1) Załącznik do zarządzenia Nr 22/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 maja 2015 r. Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1) Tekst ujednolicony wg stanu na dzień 13 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik transportu kolejowego 311[38]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik transportu kolejowego 311[38] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik transportu kolejowego 311[38] 1 2 3 Oceniane były następujące elementy pracy egzaminacyjnej: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1)

Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1) Tekst ujednolicony uwzględniający: - Tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr 176/2008 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 kwietnia 2008r., uwzględniający:

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 7

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 7 CENNIK stawek minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1520 mm na rozkład jazdy 2017/2018 Warszawa 2017 Strona 1 z 7 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII POWIADAMIANIE DRUśYN POCIĄGOWYCH I MANEWROWYCH. 57 Rozkazy pisemne

Rozdział VIII POWIADAMIANIE DRUśYN POCIĄGOWYCH I MANEWROWYCH. 57 Rozkazy pisemne Rozdział VIII POWIADAMIANIE DRUśYN POCIĄGOWYCH I MANEWROWYCH 57 Rozkazy pisemne 1. O potrzebie zachowania szczególnej ostroŝności lub ograniczenia prędkości jazdy, o zezwoleniu na jazdę w szczególnych

Bardziej szczegółowo

22 Ogólne zasady prowadzenia ruchu pociągów na szlaku

22 Ogólne zasady prowadzenia ruchu pociągów na szlaku Rozdział IV PROWADZENIE RUCHU POCIĄGÓW NA SZLAKU 22 Ogólne zasady prowadzenia ruchu pociągów na szlaku 1. Na szlaku dwutorowym pociągi powinny kursować po torze prawym, patrząc w kierunku jazdy pociągu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w systemie ERTMS/ETCS Ie-30

Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w systemie ERTMS/ETCS Ie-30 Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2014. r. Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w systemie ERTMS/ETCS Ie-30 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX JAZDA POCIĄGÓW. 60 Zezwolenie na wyjazd, wjazd lub przejazd pociągu

Rozdział IX JAZDA POCIĄGÓW. 60 Zezwolenie na wyjazd, wjazd lub przejazd pociągu Rozdział IX JAZDA POCIĄGÓW 60 Zezwolenie na wyjazd, wjazd lub przejazd pociągu 1. śaden pociąg nie moŝe wyjechać ze stacji, wjechać na stację ani przejechać przez stację lub inny posterunek następczy i

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu kolejowego

Infrastruktura transportu kolejowego Infrastruktura transportu kolejowego Wykład 4 Rozjazdy kolejowe. Urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Infrastruktura zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń srk. Rozjazdy torowe Rozjazd jest konstrukcją

Bardziej szczegółowo

r r r r r r r.

r r r r r r r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 13.12.2015 Przepis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania, wydawania i prowadzenia Dodatku 1 do wewnętrznego rozkładu jazdy

Instrukcja sporządzania, wydawania i prowadzenia Dodatku 1 do wewnętrznego rozkładu jazdy Załącznik do Uchwały Nr 1113 /2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 listopada 2016 r. Instrukcja sporządzania, wydawania i prowadzenia Dodatku 1 do wewnętrznego rozkładu jazdy Ir-23 Tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik do Uchwały Nr 1011/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 października 2017 r. REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Ie-1 (E-1) PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Warszawa 2007

INSTRUKCJA. Ie-1 (E-1) PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Warszawa 2007 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-1 (E-1) INSTRUKCJA SYGNALIZACJI Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki i Telekomunikacji, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa tel. (+48 22)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. prowadzenia ruchu pociągów na szlaku. granicznym między stacjami. Jagodin (Lwowskich Państwowych Dróg. Kolejowych)-

INSTRUKCJA. prowadzenia ruchu pociągów na szlaku. granicznym między stacjami. Jagodin (Lwowskich Państwowych Dróg. Kolejowych)- INSTRUKCJA prowadzenia ruchu pociągów na szlaku granicznym między stacjami Jagodin (Lwowskich Państwowych Dróg Kolejowych)- Dorohusk (PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie) 2012 rok 1. DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

24 września 2007 r r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 15 grudnia r. 6 kwietnia 2009 r. 1 stycznia r.

24 września 2007 r r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 15 grudnia r. 6 kwietnia 2009 r. 1 stycznia r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 24 września Przepis

Bardziej szczegółowo

Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Wygląd Znaczenie Objaśnienie Wygląd Znaczenie Objaśnienie ruchu w obu kierunkach Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Kolejowych Poziom bezpieczeństwa Na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami w jednym poziomie z perspektywy Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Czy na rondzie o dwóch pasach ruchu wolno wyprzedzać? Wyjaśnienie UPoRD Art. 24. Pkt. 7. "Zabrania się wyprzedzania pojazdu

Bardziej szczegółowo

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r.

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 24 września 2007

Bardziej szczegółowo

Białystok,

Białystok, Białystok, 09.11.2017 Przejazd kolejowo-drogowy skrzyżowanie linii kolejowej z drogą kołową w jednym poziomie Przejazd kolejowo-drogowy Art. 28. pkt 1. Prawa o Ruchu Drogowym: Kierujący pojazdem, zbliżając

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 360 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 23 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 360 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 23 stycznia 2015 r. DZENNK USTAW RZECZYPOSPOLTEJ POLSKEJ Warszawa, dnia 1 marca 2015 r. Poz. 30 OBWESZCZENE MNSTRA NFRASTRUKTURY ROZWOJU 1) z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW USTEREK TOROWYCH NA ZAKŁÓCENIA RUCHU KOLEJOWEGO 1

WPŁYW USTEREK TOROWYCH NA ZAKŁÓCENIA RUCHU KOLEJOWEGO 1 A R C H I W U M I N S T Y T U T U I N Ż Y N I E R I I L Ą D O W E J Nr 25 ARCHIVES OF INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERING 2017 WPŁYW USTEREK TOROWYCH NA ZAKŁÓCENIA RUCHU KOLEJOWEGO 1 Przemysław BRONA, Robert

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany tutorial tworzenia tras do symulatora Maszyna EU07-424. by Wasyl

Zaawansowany tutorial tworzenia tras do symulatora Maszyna EU07-424. by Wasyl Zaawansowany tutorial tworzenia tras do symulatora Maszyna EU07-424 by Wasyl Ostatnia aktualizacja: 05.09.2007 Spis treści czyli co jest a czego jeszcze nie ma :) 1. Zdarzenia 2. AI 3. Załącznik A 1. Zdarzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2) 347 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2) Na podstawie art. 22b ust. 21 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBIEKTU BOCZNICY KOLEJOWEJ SZCZECIŃSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN OBIEKTU BOCZNICY KOLEJOWEJ SZCZECIŃSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. REGULAMIN OBIEKTU BOCZNICY KOLEJOWEJ SZCZECIŃSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. Opracował: Jerzy Madej Firma Handlowo-Usługowa NETKOL Zatwierdził: Tomasz Ziółkowski Dyrektor Działu Eksploatacji Źródeł

Bardziej szczegółowo

1999 NR 43 POZ. 430 Z PÓŹN. ZM.)

1999 NR 43 POZ. 430 Z PÓŹN. ZM.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 2 MARCA 1999 R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. 1999 NR 43 POZ. 430 Z

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik transportu kolejowego 311[38]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik transportu kolejowego 311[38]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 18 Strona 2 z 18 Strona 3 z 18 Strona 4 z 18 Oceniane były następujące elementy pracy egzaminacyjnej: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia do projektu realizacji prac wynikające z treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O SPORZĄDZANIU REGULAMINÓW TECHNICZNYCH. Ir - 3

INSTRUKCJA O SPORZĄDZANIU REGULAMINÓW TECHNICZNYCH. Ir - 3 INSTRUKCJA O SPORZĄDZANIU REGULAMINÓW TECHNICZNYCH Ir - 3 Warszawa 2014 rok Regulacja wewnętrzna spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. Nr

Bardziej szczegółowo

Ir-2 (R-7) INSTRUKCJA DLA PERSONELU OBSŁUGI RUCHOWYCH POSTERUNKÓW TECHNICZNYCH

Ir-2 (R-7) INSTRUKCJA DLA PERSONELU OBSŁUGI RUCHOWYCH POSTERUNKÓW TECHNICZNYCH Ir-2 (R-7) INSTRUKCJA DLA PERSONELU OBSŁUGI RUCHOWYCH POSTERUNKÓW TECHNICZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 PODSTAWA, ZAKRES I OBOWIĄZYWANIE INSTRUKCJI 1.Instrukcję o prowadzeniu ruchu pociągów opracowano

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez:

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez: PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Wniosek podmiotu zainteresowanego zawarciem umowy licencyjnej (np. użytkownika bocznicy, przewoźnika kolejowego,etc.)

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja projektu

Lokalizacja projektu Lokalizacja projektu ERTMS Europejski System Sterowania Pociągiem Przełomowa technologia na polskich torach ETCS + GSM-R = ERTMS ETCS Europejski System Sterowania Pociągiem: pozwala na przekazywanie bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE. Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Droga jednojezdniowa

PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE. Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Droga jednojezdniowa PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Obszar niezabudowany Autostrada Droga ekspresowa dwujezdniowa Droga ekspresowa jednojezdniowa

Bardziej szczegółowo

Nadzór Prezesa UTK w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych

Nadzór Prezesa UTK w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych Arkadiusz Komorowski inspektor w Oddziale Terenowym w Katowicach Robert Kuchmacz starszy inspektor w Oddziale Terenowym w Katowicach Warszawa, 6 listopada 2015 r. Analiza bezpieczeństwa na przejazdach

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sygnalizacji kolejowej Le 1

Instrukcja sygnalizacji kolejowej Le 1 2 Instrukcja sygnalizacji kolejowej Le 1 Regulacja wewnętrzna spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 16, poz. 94 z późniejszymi zmianami) w zakresie

Bardziej szczegółowo

C E N N I K OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ

C E N N I K OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ Infra SILESIA S.A. ul. Kłokocińska 51 44-251 Rybnik C E N N I K OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ Infra SILESIA S.A. NA RRJP 2017/2018 Wstęp: Niniejszy cennik opłat zawiera

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja kolejowa

Sygnalizacja kolejowa Sygnalizacja kolejowa Michał Frelek, LTK 19.01.2011 Rodzaje sygnalizatorów Sygnalizatory przytorowe kształtowe stosujemy w liniach niezelektryfikowanych, przy budowie urządzeń tymczasowych oraz przy przebudowie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE r r r r.

WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE r r r r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 13.12.2015 Przepis

Bardziej szczegółowo

Kolejność prac przy budowie scenerii

Kolejność prac przy budowie scenerii Kolejność prac przy budowie scenerii SPIS TREŚCI 1. Wybór scenerii 2 2. Plan izolacji dla stacji z pulpitem SCS 2 3. Budowanie układu torowego w TD2 2 4. Wstawianie semaforów, tarcz, wykolejnic 3 5. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 2 Z081 81 Znak ten (linia ciągła): A. rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu, Tak B. rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu, Nie C. zezwala na przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu. Nie Z082

Bardziej szczegółowo

Ie-20. Instrukcja obsługi komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 2015 rok

Ie-20. Instrukcja obsługi komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 2015 rok Załącznik 5 do uchwały Nr 497/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 czerwca 2015 r. Instrukcja obsługi komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

Ie 2 (E 3) INSTRUKCJA

Ie 2 (E 3) INSTRUKCJA PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie 2 (E 3) INSTRUKCJA o telefonicznej przewodowej łączności ruchowej Warszawa 2004 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki i Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia

PROCEDURA Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia S t r o n a 1 z 8 PROCEDURA P/16 Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia S t r o n a 2 z 8 Spis treści: 1. Cel procedury 2. Przedmiot procedury 3. Odpowiedzialność i uprawnienia 4. Opis przebiegu

Bardziej szczegółowo

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 1. Nazwa bocznicy: Śląsko Dąbrowski Zakład Spółki Sekcja Eksploatacji Taboru Trakcyjnego Jaworzno Szczakowa 2. Położenie bocznicy: 1) bocznica odgałęzia się na

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ogólne - nazwy obiektów

Wytyczne ogólne - nazwy obiektów autor dokumentu: Paweł Okrzesik wersja dokumentu: 2015.11.10, robocza Wytyczne ogólne - nazwy obiektów Powiązania obiektów w różnych modułach symulacji wykonywane są zasadniczo na podstawie ich nazw, przy

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu kolejowego

Infrastruktura transportu kolejowego Infrastruktura transportu kolejowego Wykład 3 Zasady kształtowania geometrii linii kolejowych. Sieć kolejowa. Klasyfikacja i funkcje punktów eksploatacyjnych sieci. Trasowanie linii kolejowej Trasowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla dyspozytora zarządcy infrastruktury kolejowej Ir-13 (R-23)

Instrukcja dla dyspozytora zarządcy infrastruktury kolejowej Ir-13 (R-23) Załącznik do zarządzenia Nr 5/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 lutego 2015 r. Instrukcja dla dyspozytora zarządcy infrastruktury kolejowej Ir-13 (R-23) Warszawa, 2015 Właściciel:

Bardziej szczegółowo