Regulamin świadczenia usług PayLane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług PayLane"

Transkrypt

1 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym wynoszącym zł. Akceptant przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wyposażoną w zdolność prawną, który sprzedaje towary lub świadczy usługi za pośrednictwem Internetu i który zawarł z PayLane Umowę. Bramka Płatnicza oznacza funkcjonującą aplikację, która jest powiązana z centrami autoryzacyjnymi, bankami i innymi instytucjami finansowymi i która pozwala na przekazywanie danych do systemów informatycznych tych instytucji w celu zrealizowania internetowych transakcji płatniczych (takich jak: płatności kartą kredytową, płatności MOTO i on-line, bankowe przelewy internetowe) inicjowanych przez Klientów. Chargeback - obciążenie zwrotne, czyli zakwestionowanie przez Klienta Płatności dokonanej przy użyciu karty kredytowej, skierowane do Instytucji pośredniczącej będącej wystawcą tej karty lub jej operatorem. Dzień roboczy oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Instytucja Pośrednicząca instytucja, która pośredniczy w przekazaniu przez Klienta środków płatniczych do PayLane w celu realizacji Płatności na rzecz Akceptanta, w szczególności banki, agenci rozliczeniowi, podmioty prowadzące systemy płatności, Organizacje Kart Kredytowych typu Visa MasterCard, American Express, JCB, Diners Club, instytucje pieniądza elektronicznego, etc. Klient podmiot, który dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta na jego stronie internetowej. Konto Akceptanta oznacza podstronę systemu informatycznego PayLane przypisaną do Akceptanta, do której uzyskuje on dostęp za pośrednictwem strony internetowej https://merchant.paylane.com wyłącznie z użyciem poprawnego identyfikatora i hasła; Konto Akceptanta stanowi jednocześnie księgowy rachunek rozliczeniowy oraz obszar administracyjny, który umożliwia Akceptantowi zarządzanie danymi związanymi z Płatnościami oraz komunikowanie się PayLane z Akceptantem. W ramach Konta Akceptanta mogą być tworzone subkonta dla upoważnionych przez Akceptanta osób, umożliwiające dostęp do obszaru administracyjnego Konta. Bramka Płatnicza oraz Konto Akceptanta określane będą łącznie Usługami. Płatność spełnienie przez Klienta na rzecz Akceptanta świadczenia pieniężnego za pośrednictwem Bramki Płatniczej tytułem zapłaty za towary usługi oferowane przez Akceptanta. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług PayLane. Refund zwrot środków na rzecz Klienta inicjowany przez Akceptanta. Reversal zwrot dokonanej Płatności zainicjowany przez Klienta lub Instytucję Pośredniczącą, w szczególności w związku z brakiem zgody Klienta na dokonanie Płatności, cofnięciem uprzednio wyrażonej zgody, niezgodnością danych Klienta lub rachunku płatniczego. Resale ponowna Płatność (przy płatnościach kartą płatniczą, poprzez PayPal, direct debit) zainicjowana przez Akceptanta poprzez Bramkę Płatniczą na podstawie identyfikatora transakcji z pierwotnej Płatności Klienta, podczas której Klient wyraził zgodę na kolejne Płatności. Rezerwa Krocząca (ang. rolling reserve) określony procent środków zgromadzonych na Koncie Akceptanta wyłączonych z możliwości dysponowania nimi przez Akceptanta przez określony czas celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń PayLane lub Instytucji Pośredniczącej względem Akceptanta. Umowa zawarta pomiędzy Akceptantem a PayLane umowa ramowa o świadczenie usług Bramki Płatniczej. Zasady Organizacji Kart aktualnie obowiązujące zasady w Visa Europe, MasterCard, American Express, JCB lub Diners Club, mające zastosowanie do Akceptanta w przypadku wyboru przez niego kanału płatności poszczególnymi kartami płatniczymi i włączeniu go do systemu płatniczego kart płatniczych. 2. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad współpracy między Akceptantem a PayLane w zakresie korzystania przez Akceptanta z Usług umożliwiających Akceptantowi przyjmowanie Płatności od Klientów za towary lub usługi nabyte przez nich przez stronę internetową Akceptanta. 2. PayLane oświadcza, że Usługi nie stanowią czynności bankowych, zaś Konto Akceptanta nie stanowi rachunku płatniczego. 3. PayLane oświadcza, że wdrożył procedury dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 4. PayLane oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do Bramki Płatniczej oraz stron internetowych PayLane oraz że są one wolne od wad fizycznych i prawnych. 3. Usługi PayLane 1. Usługi PayLane polegają na przyjmowaniu od Klientów na rzecz Akceptanta Płatności za pośrednictwem Instytucji Pośredniczących. Listę kanałów płatności udostępnianych Akceptantowi w ramach Usługi Strony określają w Umowie. 2. W ramach Usług PayLane w szczególności: a. umożliwia korzystanie z Bramki Płatniczej w formie usługi dostępnej poprzez przeglądarkę internetową w modelu SaaS (Software-as-a-Service), w tym: i. udostępnia dwie metody integracji strony internetowej Akceptanta z Bramką Płatniczą, poprzez umożliwienie przekierowania Klienta za pośrednictwem Bramki Płatniczej ze strony internetowej Akceptanta na stronę internetową PayLane, na której znajduje się bezpieczny formularz secure form lub umożliwienie przesłania wszystkich danych wprowadzonych przez Klienta na stronie internetowej Akceptanta do systemu PayLane za pośrednictwem API PayLane; ii. umożliwia Akceptantowi: 1. przesyłanie danych transakcji (dostarczonych przez Klienta) z systemów PayLane do odpowiedniej Instytucji Pośredniczącej, która następnie umożliwia przetworzenie płatności (np. w przypadku płatności kartą kredytową lub polecenia zapłaty) lub; 2. przekierowanie Klienta na stronę internetową odpowiedniej Instytucji Pośredniczącej, która umożliwia dokonanie płatności internetowej (np. w przypadku polecenia przelewu lub giropay); Jeśli zlecenie płatnicze Klienta nie zostanie odrzucone przez właściwą Instytucję Pośredniczącą Płatność zostanie zarejestrowana na Koncie Akceptanta, a następnie przekazana na właściwy rachunek płatniczy Akceptanta, w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie oraz Umowie. b. zakłada Akceptantowi Konto Akceptanta; Konto to pozwala na rejestrowanie informacji o zgromadzonych środkach pochodzących z Płatności zrealizowanych z wykorzystaniem Bramki Płatniczej, a także zarządzanie i administrowanie danymi transakcyjnymi, w tym: podgląd list przeprowadzonych transakcji, list autoryzacji i błędów sprzedaży, list różnych rodzajów zwrotu środków: Refundów, Reversali i Chargebacków; składanie poleceń realizacji Refundów i Resale i; korzystanie z wirtualnego terminala do transakcji MOTO; podgląd statystyk Konta Akceptanta; ustanawianie czarnej listy dla transakcji, których Akceptant

2 2 nie chce akceptować; wgląd do informacji pozwalających na oszacowanie ryzyka transakcji w skali od 1 do 10; wgląd do statystyk ryzyka (stosunek Refundów do udanych transakcji), c. umożliwia Akceptantowi przyjmowanie Płatności z wykorzystaniem różnych kanałów płatności, typu płatności kartą płatniczą, direct debit, giropay, PayPal, ideal, internetowe przelewy bankowe, sofortuberweisung. 3. PayLane zakłada Konto Akceptanta dla Akceptanta i dostarcza mu stosowny identyfikator i hasła do subkont, identyfikator i hasło do API oraz inne dane potrzebne do obsługi formularza secure form. Akceptant ma obowiązek dbać, by jego identyfikator i hasła pozostawały poufne, w szczególności nie może udostępniać ich osobom nieuprawnionym. 4. Udostępniane Usługi działają prawidłowo w przeglądarkach internetowych Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox, Safari, Chrome i Opera. 5. Dostęp do Usług może być zmieniony, zawieszany częściowo lub w całości w niezbędnym zakresie w przypadkach uzasadniających podjęcie takich działań, m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności środowiska Usług, w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa, na potrzeby napraw, konserwacji, wprowadzenia niezbędnych adaptacji, zmian i rozbudowy oprogramowania lub aplikacji, podjęcia działań mających na celu zlokalizowanie i usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług. Przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usługi w przypadkach wyżej wskazanych uznaje się za zgodne z i dopuszczalne w ramach Umowy i nie rodzą odpowiedzialności PayLane względem Akceptanta. Wyłączywszy przypadki zawieszenia Usługi wynikającej z niezaplanowanych i niemożliwych do przewidzenia zakłóceń Usług, PayLane będzie informowało Akceptanta o zawieszeniu Usług ze stosownym wyprzedzeniem. W miarę możliwości wszelkie prace konserwacyjne będą prowadzone w godzinach nocnych. 4. Prawa i obowiązki PayLane 1. PayLane zobowiązuje się do: a. zapewnienia Akceptantowi dostępu do Usług przez okres trwania Umowy - na zasadach określonych w Regulaminie, w tym poprzez dostarczenie identyfikatora i haseł; b. bieżącego informowania Akceptanta o przyjętych Płatnościach na rzecz Akceptanta, w szczególności poprzez Konto Akceptanta; c. przekazywania na wskazany przez Akceptanta rachunek płatniczy zgromadzonych na jego rzecz środków z tytułu poprawnie zrealizowanych Płatności za pośrednictwem Bramki Płatniczej; d. przekazania Akceptantowi wszelkich niezbędnych informacji do skutecznego zintegrowania jego strony internetowej z Bramką Płatniczą, w tym w zakresie umieszczenia odpowiednich logo oraz znaków PayLane oraz Instytucji Pośredniczących, a także do zapewnienia wsparcia technicznego w tym zakresie. 2. PayLane ma prawo żądać od Akceptanta w każdym czasie przekazania informacji oraz dokumentów dotyczących Akceptanta, jego działalności oraz podmiotów z nim powiązanych, a także umożliwienia przeprowadzenia wizytacji siedziby lub miejsca prowadzenia działalności Akceptanta przez PayLane lub Instytucję Pośredniczącą, w celu realizacji obowiązków wynikających z Umowy, przepisów prawa oraz zasad zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Akceptant obowiązany jest dostarczyć informacje i dokumenty lub umożliwić wizytację, o których mowa powyżej, niezwłocznie i na każde żądanie PayLane, w szczególności poprzez przesłanie faksem, pocztą lub dostarczenie w jakikolwiek inny sposób określonych dokumentów identyfikacyjnych, a także umożliwienie wstępu przedstawicieli PayLane do pomieszczeń Akceptanta. W przypadku uchylania się przez Akceptanta od udostępnienia powyższych informacji lub dokumentów PayLane uprawnione będzie do zawieszenia świadczenia Usług bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności względem Akceptanta. 3. PayLane ma prawo żądać od Akceptanta potwierdzenia, że Akceptant dostarczył towar lub zrealizował usługę, za które została dokonana Płatność. 4. PayLane ma prawo składać Akceptantowi oświadczenia za pośrednictwem Konta Akceptanta w formie stosownych komunikatów. Oświadczenie złożone w tej formie staje się skuteczne z chwilą jego umieszczenia w Koncie Użytkownika. Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym podpunkcie, nie dotyczy oświadczeń PayLane w sprawach rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy oraz zawierania aneksów do Umowy. 5. Prawa i obowiązki Akceptanta 1. Akceptant zobowiązuje się: a. korzystać z Usług zgodnie z obowiązującym prawem, Umową, Regulaminem oraz Polityką Prywatności PayLane dostępną pod adresem b. regularnie przeglądać i kontrolować Płatności inicjowane przy wykorzystaniu Bramki Płatniczej i niezwłocznie powiadamiać PayLane o podejrzeniach nieautoryzowanej aktywności, w szczególności nieautoryzowanej Płatności lub nieprawidłowo dokonanej transakcji płatniczej; c. umieścić na swojej stronie internetowej logotyp PayLane, będący jednocześnie odnośnikiem do głównej strony Bramki Płatniczej, i utrzymać taki stan rzeczy przez okres obowiązywania Umowy; d. umieszczenia na swojej stronie internetowej logo Instytucji Pośredniczących oraz systemów płatności, których kanały płatności Akceptant wybrał do przyjmowania Płatności; e. utrzymywać swoją stronę internetową i połączenie z Internetem oraz terminowo i z należytą starannością realizować wszystkie zamówienia na towary lub usługi przez siebie sprzedane; f. w sposób bezpieczny zbierać, przechowywać i przekazywać stosowne informacje na temat transakcji i Klientów, chronić dostępu do takich informacji i stosować się do wytycznych PayLane w zakresie podejmowania działań mających zapewnić bezpieczeństwo i spójność Usług. 2. Akceptant upoważnia PayLane do przyjmowania Płatności od Klientów na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Bramki Płatniczej oraz Instytucji Pośredniczącej, w celu przekazania ich przez PayLane Akceptantowi. Akceptant ustala z Klientem w umowie moment wykonania przez Klienta świadczenia pieniężnego względem Akceptanta. 3. Akceptant zobowiązuje się nie przyjmować Płatności od Klienta przed realizacją świadczenia na jego rzecz, chyba że Klient wyraził zgodę na otrzymanie świadczenia przedpłaconego, a Akceptant niezwłocznie poinformował Klienta o terminie realizacji świadczenia. 4. Akceptant ma obowiązek prowadzenia swojej strony internetowej zintegrowanej z Bramką Płatniczą w przynajmniej jednym języku europejskim oraz utrzymywania na niej następujących informacji: a. nazwę (w tym nazwę potocznie używaną) Akceptanta oraz dane teleadresowe, w tym dokładny adres siedziby oraz jego oddziałów i numer telefonu, b. szczegółowy opis towarów oraz usług oferowanych przez Akceptanta poprzez swoją stronę internetową, c. politykę ochrony danych osobowych Klientów Akceptanta, w tym informację o przekazywaniu danych osobowych Klientów do PayLane w związku z realizacją Płatności, d. regulamin dostawy towarów lub świadczenia usług przez Akceptanta zawierający informację, iż Płatności dokonywane kanałami Płatności ustalonymi w Umowie są przetwarzane przez PayLane, oraz określający: zasady dostawy towarów/usług, zasady zwrotu towarów, zwrotu środków za zamówione towary/usługi w przypadku uznania reklamacji

3 3 Klienta, procedurę reklamacyjną w tym dane kontaktowe (adres lub numer telefonu) do biura obsługi klienta, e. wszelkie inne informacje wymagane przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi świadczenia usług drogą elektroniczną, sprzedażą na odległość, prawem konsumenckim. 5. Akceptant ma obowiązek niezwłocznego informowania PayLane o wszelkich zmianach dotyczących przedmiotu działalności Akceptanta, formy prawnej, adresu, danych bankowych, rodzaju towarów/usług przez niego oferowanych, zmianach w strukturze właścicielskiej Akceptanta. Akceptant ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez PayLane lub Instytucje Pośredniczące w wyniku zaniechania niezwłocznego przekazania PayLane informacji o powyższych zmianach. 6. W przypadku otrzymania przez Akceptanta od PayLane danych osobowych Klienta, Akceptant może wykorzystać te dane wyłącznie w celu realizacji zobowiązania wynikającego z Płatności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (np. zgoda Klienta, żądanie uprawnionych organów państwowych). 7. Akceptant zobowiązany jest do przechowywania dokumentów potwierdzających zrealizowaną transakcję stanowiącej podstawę Płatności oraz wszystkich innych dokumentów związanych z transakcją (kosztorysy, faktury, dowody dostarczenia itp.) przez okres co najmniej 2 lat od daty Płatności oraz ich niezwłocznego dostarczenia na każde żądanie PayLane. Postanowienie to obowiązuje również po rozwiązaniu Umowy. 6. Zakazane praktyki 1. Zabrania się Akceptantowi podejmowania następujących działań i praktyk: a. używanie Usług PayLane w sposób, który narusza obowiązujące przepisy prawa lub narusza prawa osób trzecich; w szczególności Usługi nie mogą być wykorzystywane do sprzedaży towarów lub usług, których sprzedaż jest zabroniona przez prawo, których zawartość jest nieetyczna, narusza prawa osób trzecich, zawiera instrukcje tworzenia broni, bomb lub innych materiałów wybuchowych lub w przypadku, gdy ich sprzedaż jest reglamentowana, a Akceptant nie posiada odpowiedniej licencji (zezwolenia); b. sublicencjonowanie, wynajmowanie, oddawanie w leasing lub inne oddawanie do korzystania którejkolwiek części Usług osobom trzecim; c. dostarczanie informacji, które są fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd; d. odmowa lub uchylanie się od potwierdzenia swojej tożsamości lub jakiejkolwiek informacji dostarczonej PayLane; e. usiłowanie nielegalnego czerpania zysków z dwóch źródeł, w szczególności poprzez odebranie lub próbę odebrania środków zarówno od PayLane, jak i Instytucji Pośredniczącej za tę samą transakcję; f. prowadzenie działalności lub wykorzystywanie Usług w sposób, który może skutkować reklamacjami, sporami, Chargebackami, opłatami, karami i innymi obciążeniami dla PayLane, Akceptanta lub osób trzecich; g. korzystanie z Usług w sposób, który zasadnie może być uznany za naruszający Zasady Organizacji Kart; h. podejmowanie działań, które mogą narazić PayLane na ryzyko kredytowe, ryzyko oszustwa lub nagły wzrost ryzyka (oceniane według procedur przyjętych w PayLane w oparciu o dostępne dla niego informacje); i. dopuszczanie, by korzystanie z Usług narażało PayLane na ryzyko niedotrzymania obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; j. podejmowanie działań mających na celu poznanie fragmentów lub całości kodu źródłowego PayLane; k. podejmowanie jakichkolwiek działań, w efekcie których strona internetowa PayLane lub dowolna inna część infrastruktury PayLane będzie obciążana w nieuzasadniony lub nieproporcjonalnie duży sposób. 2. Akceptant zobowiązuje się wykorzystywać Usługi do przyjmowania Płatności wyłącznie za towary lub usługi należące do tych kategorii, które zostały zgłoszone do PayLane i przez niego zaakceptowane oraz są oferowane przez Akceptanta na stronach internetowych zgłoszonych PayLane. 3. Zakazane jest umieszczanie na stronach internetowych Akceptanta służących do przyjmowania Płatności treści, które byłyby niezgodne z przepisami prawa lub które zostały zakazane przez Instytucję Pośredniczącą. Przykładowa lista zakazanych treści dostępna jest na stronie internetowej PayLane. 7. Płatności 1. PayLane stwierdziwszy poprawność dokonania Płatności przez Klienta informuje automatycznie Akceptanta o tej Płatności umieszczając stosowny komunikat w Koncie Akceptanta. Akceptant zobowiązuje się nie zgłaszać żadnych roszczeń względem Klientów w związku z udostępnieniem przez PayLane Płatności Akceptantowi z opóźnieniem. 2. Płatność potwierdzona przez PayLane nie może być samodzielnie anulowana przez Klienta lub Akceptanta. 3. Środki zgromadzone na Koncie Akceptanta udostępniane są do wypłaty Akceptantowi na zasadach oraz w trybie określonych w Umowie, nie wcześniej jednak niż z chwilą otrzymania tych środków przez PayLane na własny rachunek bankowy. 4. Wszelkie prowizje i opłaty należne PayLane z tytułu Usług na rzecz Akceptanta będą automatycznie odejmowane od kwot z transakcji wpływających na Konto Akceptanta. PayLane nie pobiera żadnych opłat od Klientów Akceptanta. 5. W przypadku, gdy środki na Koncie Akceptanta są niewystarczające do pobrania wszystkich należnych PayLane opłat i prowizji, Akceptant dokona płatności na rachunek bankowy PayLane wskazany na fakturze wystawionej przez PayLane w terminie wskazanym na tej fakturze, nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia faktury. 6. Wszelkie opłaty i prowizje pobrane przez PayLane potwierdzane są fakturą wystawianą przez PayLane. Akceptant wyraża zgodę na otrzymywanie od PayLane faktur w formie elektronicznej. Faktury umieszczane są w odpowiedniej zakładce Konta Akceptanta w ustalonych w Umowie terminach wypłaty środków z Płatności. 7. Wszelkie zlecenia płatnicze, których realizacja wymaga przewalutowania, wykonywane są z zastosowaniem kursów wymiany (kupna lub sprzedaży) z Tabeli kursów walut PayLane obowiązujących w PayLane w momencie przyjęcia zlecenia wypłaty do realizacji przez PayLane. Tabela kursów walut PayLane dostępna jest w Koncie Akceptanta. 8. Łączna suma środków przeznaczonych do wypłaty Akceptantowi widoczna jest w Koncie Akceptanta. 9. Wszelkie zwroty środków na rzecz Klientów z tytułu danej Płatności, podlegają następującym zasadom: a. za zwroty środków odpowiada wyłącznie Akceptant, w tym również w zakresie dodatkowych opłat lub kar związanych z ich realizacją pobieranych przez PayLane lub Instytucje Pośredniczące; dotyczy to w szczególności opłat za Refund, reversali lub Chargeback; b. prowizje i opłaty pobrane przez PayLane w związku ze zrealizowaniem Płatności, która następnie została poddana procedurze zwrotu, nie są zwracane Akceptantowi; c. w przypadku zgłoszenia przez Klienta roszczenia o zwrot środków z danej Płatności, PayLane niezwłocznie

4 4 poinformuje Akceptanta o tym fakcie oraz wskaże uzasadnienie przedstawione przez Instytucję Pośredniczącą; d. Akceptant ma obowiązek ściśle współpracować z PayLane (niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni udzielać stosownych informacji i przedkładać wymagane dokumenty) w celu wyjaśnienia okoliczności związanych ze zwrotem środków z tytułu danej Płatności. e. zwrot środków z tytułu danej Płatności następuje tym samym kanałem płatności, którym Płatność była pierwotnie dokonana; f. wszelkie zwroty środków, jakie PayLane zrealizuje na rzecz Akceptanta, skutkować będą odpowiednim zmniejszeniem kwoty środków zgromadzonych na Koncie Akceptanta. Jeśli środki pieniężne z tytułu transakcji objętej zwrotem środków zostały już wypłacone Akceptantowi, odpowiednia suma zostanie odjęta z kolejnej wypłaty. Jeśli środki przeznaczone do kolejnej wypłaty okażą się niewystarczające, by pokryć koszt związany ze zwrotem środków, wówczas Akceptant zobowiązany będzie do zapłaty pozostałej kwoty na podstawie faktury wystawionej przez PayLane w terminie wskazanym na tej fakturze (nie krótszym jednak niż 7 dni), z zastrzeżeniem podpunktu g) poniżej. PayLane zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku nieotrzymania zapłaty należności w terminie wskazanym w fakturze. g. PayLane ma prawo odmówić realizacji polecenia zwrotu środków z tytułu Płatności (za wyjątkiem Chargebacku), o czym obowiązane jest powiadomić Akceptanta, jeśli: i) Akceptant nie posiada dostatecznych środków w Koncie Akceptanta na pokrycie kosztów realizacji zwrotu środków, lub ii) realizacja zwrotu środków wiązałaby się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami niewspółmiernymi do kwoty zwracanych środków. 10. PayLane nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji dyspozycji wypłaty, jeżeli wynikają one ze zdarzeń powstałych po złożeniu przez PayLane polecenia przelewu, innych zdarzeń niezależnych od PayLane, zwłaszcza jeśli wynikają z przyczyn leżących po stronie Akceptanta (np. podanie przez Akceptanta nieprawidłowych lub niepełnych danych do realizacji wypłaty). 8. Postanowienia szczególne dotyczące płatności kartą płatniczą 1. W przypadku wyboru przez Akceptanta kanału płatności kartami płatniczymi, PayLane udostępni ten kanał płatności po zaakceptowaniu Akceptanta oraz zgłoszonych przez niego stron internetowych przez PayLane oraz odpowiednie Instytucje Pośredniczące objęte systemem płatności właściwym dla kart płatniczych, które Akceptant będzie akceptował. Każda dodatkowa strona internetowa Akceptanta, z wykorzystaniem której mają być przyjmowane Płatności kartami płatniczymi podlega procedurze akceptacji przewidzianej w niniejszym ustępie. 2. Akceptant przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Instytucje Pośredniczące mają prawo do odmowy przyjęcia Akceptanta do systemu płatności kartą płatniczą, lub zażądania wyłączenia go z tego systemu w każdym czasie i z dowolnego powodu, w szczególności w przypadku oceny, iż działalność Akceptanta narażona jest na wysoki poziom chargebacków, Akceptant narusza Zasady Organizacji Kart lub obowiązujące przepisy, posiada niedostateczną płynność finansową lub dopuszcza się praktyk oszukańczych. 3. Akceptant obowiązany jest przestrzegać Zasad Organizacji Kart, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa płatności i minimalizowania ryzyka wystąpienia Chargebacków, dozwolonych treści na stronach internetowych, korzystania ze znaków towarowych Instytucji Pośredniczących. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Zasad Organizacji Kart a niniejszym Regulaminem lub Umową, postanowienia Zasad Organizacji Kart mają pierwszeństwo. Akceptant przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że Organizacje Kart Kredytowych mogą w każdym czasie zmienić postanowienia Zasad Organizacji Kart, a także zakazać Akceptantowi, pod rygorem wyłączenia z systemu płatności kartami płatniczymi, prowadzenia określonej działalności, która w ocenie Organizacji Kart Kredytowych może naruszać lub grozić naruszeniem praw tych Organizacji, w tym ich reputacji, lub w inny sposób negatywnie oddziaływać na integralność systemu płatności lub ochronę informacji poufnych Organizacji Kart Kredytowych. Akceptant zobowiązuje się powstrzymywać od jakichkolwiek działań, które mogłyby ograniczyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez Organizacje Kart Kredytowych z przysługujących im praw. 4. Akceptant obowiązany jest przestrzegać następujących reguł dotyczących przyjmowania płatności kartą płatniczą: a. zakazane jest ponowne inicjowanie danej Płatności kartą płatniczą, jeśli była ona uprzednio odrzucona przez Instytucję Pośredniczącą, z wyłączeniem przypadków przewidzianych w Zasadach Organizacji Kart; b. zakazane jest przyjmowanie Płatności kartami płatniczymi za towary lub usługi, które nie są oferowane przez Akceptanta na jego własny rachunek i w ramach jego przedmiotu działalności, które są sprzedawane na zlecenie osoby trzeciej lub które są dostarczane/świadczone przez różnych dostawców; w szczególności Akceptant nie może składać dyspozycji rozliczenia jedną Płatnością sprzedaży jego własnych towarów lub usług wraz z transakcjami sprzedaży towarów lub usług innych dostawców, w tym również będących podmiotami powiązanymi z Akceptantem (zakaz cross-sellingu); c. oferta handlowa Akceptanta nie może sprawiać wrażenia, że Organizacje Kart Kredytowych są dostawcami towarów lub usług oferowanych przez Akceptanta, d. zakazane jest dyskryminowanie płatności kartą płatniczą oraz Klientów korzystających z tej formy płatności, w szczególności poprzez nakładanie dodatkowych opłat z tytułu płatności kartą płatniczą, lub żądania dodatkowych zabezpieczeń; e. zakazane jest przyjmowanie Płatności kartą płatniczą tytułem spłaty udzielonej przez Akceptanta pożyczki, zwrotu płatności gotówkowej dokonanej przez Akceptanta, spłaty nieściągalnego długu lub czeku, który nie jest honorowany; f. zakazane jest żądanie od Klientów dokonujących płatności kartą płatniczą dodatkowych informacji, które nie są niezbędne do realizacji świadczenia; g. zakazane jest ustalanie minimalnego lub maksymalnego limitu wartości transakcji dla płatności kartą płatniczą; h. zakazane jest akceptowanie tzw. transakcji dzielonych, tj. przyjmowanie zapłaty za towar lub usługę kilkoma oddzielnymi Płatnościami; i. Akceptant może oferować możliwość dokonywania Płatności tylko w tych walutach i tymi kartami płatniczymi, które zostały zaakceptowane przez PayLane i zostały objęte Umową; j. zakazane jest żądanie od Klienta zrzeczenia się prawa do kwestionowania Płatności kartą płatniczą; k. Akceptant ma obowiązek informowania Klientów dokonujących Płatności kartą płatniczą o walucie rozliczeń, wszelkich pobieranych przezeń opłatach, w tym za dostawę, opakowanie, podatki; jeżeli Akceptant oferuje możliwość dokonywania cyklicznych Płatności kartą płatniczą (tzw. recurring payments) za towary lub usługi, obowiązany jest dodatkowo wyjaśnić na swojej stronie internetowej, w jaki sposób można anulować on-line takie cykliczne zamówienia na towary/usługi; Akceptant obowiązany jest zaniechać inicjowania cyklicznych Płatności, jeśli Klient anuluje cykliczne zamówienia; l. w przypadku gdy strony internetowe lub usługi Akceptanta są udostępniane na okres testowy, Akceptant ma obowiązek

5 5 informowania Klienta w odpowiednim czasie, kiedy okres testowy się kończy i kiedy powstaje obowiązek uiszczania płatności, jak również wskazania, w jaki sposób Klient może zrezygnować z usługi. m. po złożeniu zamówienia przez Klienta oraz udanej autoryzacji Płatności kartą płatniczą Akceptant obowiązany jest poinformować o tym Klienta pisemnie lub w formie elektronicznej zgodnie z otrzymanym od PayLane komunikatem; n. Akceptant ma obowiązek spełniać wymogi bezpieczeństwa określone przez Payment Card Industry Data Security Standards; w szczególności Akceptant obowiązany jest zapewnić odpowiednie szyfrowanie danych karty płatniczej podczas ich wysyłki; więcej informacji w tym zakresie można uzyskać na stronie o. zakazane jest przetwarzanie, udostępnianie lub sprzedawanie danych związanych z kartami płatniczymi przez Akceptanta; p. Akceptant ma obowiązek ściśle współpracować z PayLane oraz Instytucjami Pośredniczącymi, w tym z Visa oraz MasterCard, w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z realizowanymi na rzecz Akceptanta Płatnościami kartą płatniczą, w tym w szczególności reklamacjami z nimi związanymi. W ramach tego obowiązku Akceptant zobowiązuje się w szczególności niezwłocznie i na każde żądanie PayLane lub Instytucji Pośredniczącej udzielać niezbędnych informacji i dostarczać dokumenty dotyczące danej transakcji płatniczej oraz umowy, z której ta płatność wynika oraz dowodów zrealizowania świadczenia, za które dana Płatność była dokonana; 5. Akceptant zobowiązany jest nie akceptować płatności kartą płatniczą, jeśli ma uzasadnione podejrzenia, że karta płatnicza jest wykorzystywana przez osobę nieuprawnioną lub Płatność jest dokonywana niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dla realizacji celów niezgodnych z prawem. 6. PayLane ma prawo do odmowy realizacji danej Płatności kartą płatniczą, o czym niezwłocznie poinformuje Akceptanta, jeśli: a. właściwa Instytucja Pośrednicząca odmówiła autoryzacji Płatności, w szczególności w przypadku nieważności karty płatniczej, zastrzeżenia Karty płatniczej, braku możliwości uzyskania autoryzacji Płatności lub uzyskania odmowy autoryzacji lub negatywnego wyniku autentykacji 3DS, wykrycia podczas procesu monitoringu, że Płatność może mieć charakter oszukańczy, lub b. w ocenie PayLane realizacja tej Płatności przekracza dopuszczalny w PayLane poziom ryzyka transakcji. 7. W przypadku przekroczenia przez Akceptanta dopuszczalnych przez odpowiednią Instytucję Pośredniczącą procentowych limitów Chargebacków oraz braku podstaw do sądzenia, że Akceptant może skutecznie zakwestionować te Chargebacki lub nie podejmuje żadnych działań w celu ich skutecznego zakwestionowania PayLane uprawnione jest do podjęcia wszelkich działań w imieniu Akceptanta w celu zminimalizowania negatywnych skutków tych Chargebacków, w szczególności poprzez zainicjowanie Refundu bez ponoszenia odpowiedzialności względem Akceptanta z tego tytułu. Powyższe uprawnienie nie wyłącza uprawnień PayLane określonych w punkcie 13. Regulaminu. 8. PayLane ma prawo żądania wprowadzenia przez Akceptanta w wyznaczonym przez PayLane terminie stosownych zmian na stronie internetowej Akceptanta celem zapewnienia zgodności Akceptanta z wymogami Zasad Organizacji Kart. Zaniechanie wprowadzenia zmian przez Akceptanta uprawnia PayLane do rozwiązania z Akceptantem Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 9. Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Akceptanta z odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego korzystania z Usług PayLane oraz z tytułu Płatności dokonanych przed rozwiązaniem Umowy, w szczególności z tytułu Chargebacków i kosztów ich obsługi, nawet jeśli zostały zgłoszone po rozwiązaniu Umowy. 10. Akceptant przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż kanał płatności kartami płatniczymi w następujących przypadkach podlega automatycznemu wyłączeniu bez ponoszenia przez PayLane odpowiedzialności z tego tytułu: a. W sytuacjach opisanych w ust. 2 powyżej, b. Instytucja Pośrednicząca uczestnicząca w realizowaniu na rzecz Akceptanta Płatności kartami płatniczymi, których kanały płatności akceptuje Akceptant, utraci licencję umożliwiającą jej obsługę Płatności kartami płatniczymi lub przestanie być członkiem systemu płatności kart płatniczych właściwego dla kanału płatności wybranego przez Akceptanta; 9. Pomoc i procedura reklamacyjna 1. Akceptantowi przydziela się dedykowanego konsultanta, który zapewni mu stosowną pomoc przy korzystaniu z Usług. PayLane zapewnia wsparcie również za pośrednictwem e- maila: oraz telefonu: Jeśli Akceptant chce uzyskać pomoc od PayLane, zobowiązany jest podać nazwę Konta Akceptanta lub własną nazwę / imię i nazwisko oraz adres . PayLane nie odpowiada na anonimowe prośby o pomoc. PayLane zapewnia, że konsultanci PayLane będą odpowiadali bez nieuzasadnionej zwłoki. Zwykle odpowiedź następuje w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. 3. PayLane rozpatruje reklamacje Akceptantów dotyczące Płatności oraz wspiera Akceptanta i udziela mu stosownych informacji w rozpatrywaniu reklamacji Klientów dotyczących Płatności. 4. Reklamacje zgłasza się na następujących zasadach: a. wszelkie reklamacje należy wysyłać na adres b. w przypadku reklamacji co do prawidłowości funkcjonowania Bramki Płatniczej Akceptant ma obowiązek złożenia reklamacji niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od momentu powzięcia wiadomości o nieprawidłowości lub chwili, z którą z łatwością mógł ją powziąć; w przypadku reklamacji co do danej Płatności (Płatność nieautoryzowana, niezrealizowana lub nienależycie zrealizowana) reklamację należy zgłosić nie później niż w ciągu 3 dni od umieszczenia informacji o Płatności w Koncie Akceptanta; c. każda reklamacja powinna zawierać: nazwę Akceptanta, nazwę Klienta, adres i opis problemu. PayLane nie odpowiada na anonimowe reklamacje; d. w przypadku gdy wyjaśnienie reklamacji wymaga udzielenia dodatkowych informacji lub przekazania dokumentów Akceptant zobowiązany jest do ich przekazania PayLane bez zbędnej zwłoki na jego żądanie. 5. PayLane rozstrzyga reklamacje w ciągu 30 dni od ich złożenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 6. PayLane nie rozstrzyga reklamacji związanych z nienależytym wykonaniem przez Akceptanta umów, w związku z którymi dokonana została Płatność. 10. Ochrona danych PayLane dokłada wszelkich starań, by zapewnić najwyższą jakość oraz stopień bezpieczeństwa i poufności przekazywanych informacji. PayLane spełnia wymogi bezpieczeństwa określone przez PCI. PayLane nie odpowiada jednak za wykorzystanie lub ujawnienie danych osobowych lub firmowych pozyskanych na drodze nielegalnego lub nieautoryzowanego dostępu do systemów PayLane lub kontrahentów czy partnerów PayLane. Szczegółowy zakres polityki PayLane w zakresie ochrony danych znajduje się w Polityce Prywatności PayLane pod adresem: oraz w Umowie zawartej z Akceptantem.

6 6 11. Własność intelektualna 1. PayLane, paylane.com, paylane.co.uk, paylane.eu, paylane.pl, paylane.de są znakami towarowymi lub usługowymi oraz domenami PayLane lub podmiotów z nim powiązanymi. Znaki te nie mogą być używane w połączeniu z produktami lub usługami osób trzecich w żaden sposób, który może być mylący dla klientów i potencjalnych klientów ani w żaden sposób, który dyskredytuje którykolwiek podmiot wchodzący w skład Grupy PayLane lub usługi przez nie świadczone. Znaki te mogą być wykorzystywane przez Akceptanta wyłącznie w zakresie określonym w ust. 2 poniżej. 2. PayLane udziela Akceptantowi, bez dodatkowego wynagrodzenia, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji do używania znaku towarowego PayLane w celu informowania swoich Klientów oraz użytkowników jego strony internetowej o podjętej współpracy z PayLane oraz o możliwości dokonywania płatności przy pomocy Bramki Płatniczej. Licencja udzielona jest na okres obowiązywania Umowy. 3. Zabrania się bez pisemnej zgody PayLane sprzedaży, licencjonowania, wynajmowania, modyfikowania, dystrybuowania, reprodukowania, transmitowania, publikowania, adaptowania, publicznego prezentowania lub tworzenia prac z wykorzystaniem materiałów lub treści, które PayLane udostępnia na swojej stronie internetowej lub w ramach Usług. 4. Akceptant pobierając zastrzeżone prawem autorskim materiały umieszczone przez PayLane w jego Koncie Akceptanta (obejmuje to również raporty transakcji), nie nabywa żadnych praw do takich materiałów. Akceptant nie może w żaden sposób modyfikować tych materiałów, w szczególności zmieniać ani usuwać informacji o autorstwie, znaku towarowego (usługowego), objaśnień ani tego typu zastrzeżeń prawnych. 5. Akceptant udziela PayLane bez dodatkowego wynagrodzenia na okres obowiązywania Umowy niewyłącznej licencji na używanie, prezentowanie i kopiowanie logo Akceptanta wyłącznie w celach marketingu usług PayLane. 6. Akceptant przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że znaki towarowe Instytucji Pośredniczących stanowią ich wyłączną własność i zobowiązuje się nie kwestionować tego prawa. Instytucje Pośredniczące mogą w każdym czasie, bez uprzedzenia i z dowolnej przyczyny zakazać Akceptantowi używania ich znaków towarowych lub nakazać zmianę sposobu ich wykorzystywania. 12. Odpowiedzialność 1. PayLane nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie danych transakcyjnych dotyczących Płatności do serwerów PayLane. Akceptant jest całkowicie odpowiedzialny za bezpieczeństwo przesyłu danych do serwerów PayLane, ich poprawność oraz właściwy format danych. W przypadku utraty danych po ich dostarczeniu przez Akceptanta do PayLane, PayLane nie ponosi odpowiedzialności za te szkody, które wynikają z faktu, iż Akceptant lub osoba trzecia przez niego upoważniona nie wykonała kopii zapasowej tych danych w systemach Akceptanta przed wysyłką, pod warunkiem iż wykonanie kopii zapasowej było dopuszczalne zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami odpowiednich Instytucji Pośredniczących. 2. PayLane nie gwarantuje sfinalizowania Płatności Klientów; nie gwarantuje też, że Instytucja Pośrednicząca sfinalizuje Płatność. Akceptant zgadza się ponosić ryzyko związane z takimi Płatnościami oraz zwolni PayLane z odpowiedzialności w tym zakresie. 3. PayLane nie jest stroną umowy pomiędzy Akceptantem a Klientem ani umowy pomiędzy Klientem a Instytucją Pośredniczącą i nie odpowiada za należyte wykonanie zobowiązań przez którykolwiek z tych podmiotów. W szczególności PayLane nie ponosi odpowiedzialności za towary i usługi oferowane przez Akceptanta ani za treści zawarte na jego stronie internetowej. 4. Akceptant ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich zwrotów środków, o których mowa w punkcie 7 ust. 9 Regulaminu, roszczeń, opłat, kar oraz innych kosztów poniesionych przez PayLane w związku z korzystaniem przez Akceptanta z Usług lub naruszeniem przez niego postanowień Umowy. Akceptant zobowiązuje się zwrócić PayLane wszystkie wydatki z tytułu wyżej opisanej odpowiedzialności. 5. PayLane nie odpowiada za szkodę osoby trzeciej, w tym Klientów, jeżeli wynikła ona w związku z naruszeniem któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub Umowy przez Akceptanta. 6. Usługi i wszystkie ich funkcje, a także strona internetowa PayLane, oferowane są w stanie takim, w jakim się znajdują (ang. AS IS ). Zobowiązania PayLane ograniczone są jedynie do tych, które wyszczególnione zostały w Regulaminie oraz Umowie. 7. PayLane nie przyznaje gwarancji żadnego rodzaju, ani wyrażonej bezpośrednio, ani dorozumianej, zarówno w odniesieniu do Usług, jak i strony internetowej PayLane oraz treści w niej zawartych. 8. Strony zgodnie postanawiają, że w zakresie dozwolonym prawem, wyłączona jest odpowiedzialność PayLane za wszelkie szkody pośrednie, utracone korzyści, czyste straty finansowe, utratę wizerunku, wynikające lub związane z wykonywaniem przez PayLane (lub osoby, za które odpowiada) zobowiązań wynikających z Umowy oraz Regulaminu. 9. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w Regulaminie oraz Umowie są skutecznie niezależnie od natury czy przyczyny roszczeń lub żądań Akceptanta, w tym, bez ograniczeń, z tytułu naruszenia zobowiązań umownych, odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych. 10. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie swoich obowiązków, jeżeli wynikły one z działania siły wyższej lub innych zdarzeń, których dana strona nie mogła przewidzieć i na które nie miała wpływu. 13. Zabezpieczenie transakcji, blokowanie środków 1. W celu zabezpieczenia wszelkich istniejących lub przyszłych, w tym warunkowych i ograniczonych w czasie, roszczeń PayLane względem Akceptanta wynikających z Umowy, w szczególności roszczeń pieniężnych dotyczących Chargebacków oraz kar i dodatkowych opłat nałożonych przez Instytucje Pośredniczące, Akceptant ustanawia na rzecz PayLane umowne prawo zastawu finansowego na wszelkich wierzytelnościach pieniężnych Akceptanta względem PayLane z tytułu Płatności zrealizowanych przez Klientów na rzecz Akceptanta. PayLane wyraża zgodę na ustanowienie powyższego prawa zastawu. Zastaw finansowy podlega następującym zasadom: a. PayLane może zaspokoić wymienione powyżej roszczenia o zapłatę z przedmiotu zastawu z chwilą, gdy staną się one wymagalne; b. zaspokojenie z przedmiotu zastawu następuje poprzez potrącenie kwot wierzytelności pieniężnych PayLane względem Akceptanta ze zgromadzonych środków na Koncie Akceptanta, c. w przypadku zrealizowania przez PayLane uprawnienia z zastawu finansowego PayLane niezwłocznie poinformuje Akceptanta o kwocie dokonanego potrącenia oraz, jeśli suma objęta zastawem finansowym nie wystarcza na zaspokojenie roszczeń PayLane, o kwocie, jaką Akceptant musi dodatkowo uiścić na rzecz PayLane i terminie zapłaty; d. nadwyżka środków objętych przedmiotem zastawu nad kwotą wierzytelności PayLane wobec Akceptanta podlega wypłacie na ogólnych zasadach określonych w Regulaminie i Umowie;

7 7 e. zastaw finansowy na danych środkach pieniężnych trwa do momentu wypłaty tych środków Akceptantowi lub zaspokojenia przez PayLane z przedmiotu zastawu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 2. PayLane ma prawo ustanowienia Rezerwy Kroczącej na środkach zgromadzonych na koncie Akceptanta. Wielkość Rezerwy Kroczącej oraz szczegółowe zasady jej ustanawiania i rozwiązywania określa Umowa. 3. W przypadku zgłoszenia przez Klienta roszczenia, w tym żądania zwrotu środków, w związku z dokonaną Płatnością, PayLane uprawnione jest zablokować środki znajdujące się na Koncie Akceptanta w zakresie niezbędnym do pokrycia pełnej kwoty tego roszczenia. Nałożenie takiej blokady nie ogranicza możliwości wypłaty zgromadzonych środków znajdujących się na Koncie innych niż sporna kwota. 4. Jeśli PayLane będzie miało powody, aby sądzić, że Akceptant (lub osoba trzecia działająca na jego rzecz lub za jego przyzwoleniem) dopuszcza się zakazanych praktyk, o których mowa w punkcie 6. Regulaminu, lub podejmuje inne działania, które narażają PayLane lub osoby trzecie, w szczególności Instytucje Pośredniczące, na ryzyko roszczeń, Chargebacków, Refundów, opłat lub kar, bądź sytuacja finansowa Akceptanta uległa istotnemu pogorszeniu, PayLane będzie uprawnione do podjęcia następujących działań bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności względem Akceptanta: a. zablokowanie Konta Akceptanta, Usług lub którąkolwiek ich część; b. zablokowanie Konta Akceptanta i nałożenie blokady na wszystkie lub część środków zgromadzonych na tym Koncie na zasadach określonych w ust. 5. poniżej (Akceptant każdorazowo będzie informowany o zastosowaniu blokady); c. zwiększenie poziomu Rezerwy Kroczącej ponad określony w Umowie (w przypadku uznania przez PayLane na podstawie zgromadzonych informacji, że ryzyko związane z Kontem Akceptanta jest wyższe od dopuszczalnego w PayLane); d. wprowadzenie dodatkowych limitów związanych z przyjmowaniem Płatności przez PayLane na rzecz Akceptanta; e. odmowa realizacji jakiejkolwiek Płatności, zwłaszcza w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do legalności transakcji stanowiącej podstawę tej Płatności lub co do legalności samej Płatności; f. zażądanie dodatkowych informacji lub dokumentów od Akceptanta; g. rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 5. Zablokowanie środków Akceptanta zgromadzonych na jego Koncie Akceptanta może nastąpić w przypadku uzasadnionej konieczności w celu ochrony PayLane lub Akceptanta przed ryzykiem odpowiedzialności. Obejmuje to w szczególności przypadki ryzyka odpowiedzialności: a. w związku z Płatnościami realizowanymi kartą kredytową lub debetową, przy których ryzyko trwać może co najmniej do czasu upływu terminu na wykonanie przez tych Klientów operacji typu Chargeback (poziom ryzyka oceniany jest według uznania PayLane i zależny jest od rodzaju towarów lub usług oferowanych przez Akceptanta oraz okresu dostawy towaru lub realizacji usługi); b. w związku z niewypłacalnością Akceptanta; c. w związku ze zgłoszeniem przez Akceptanta utraty, kradzieży lub uzyskania w inny sposób przez osoby trzecie identyfikatora lub hasła Akceptanta. 6. Środki Akceptanta, które zostały zablokowane lub objęte Rezerwą Kroczącą, zostają oznaczone w saldzie Konta Akceptanta jako oczekujące. Środki te nie podlegają wypłacie przez oznaczony czas. Środki te nie są wykorzystywane przez PayLane w żaden sposób sprzeczny z ustawą o usługach płatniczych. 7. PayLane zwalnia zablokowane środki, gdy uzna, że ryzyko związane z transakcją lub ryzyko związane z Akceptantem lub jego działalnością minęło. Akceptant zobowiązuje się ściśle współpracować z PayLane w celu ustalenia czy powyższe ryzyko przestało występować, w szczególności poprzez podanie niezbędnych informacji oraz dokumentów, których żądanie jest uzasadnione w danych okolicznościach sprawy. 8. Jeżeli Akceptant kwestionuje decyzję PayLane o zablokowaniu środków, może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W tym przypadku sporne środki pozostają zablokowane przez okres do 9 miesięcy od daty rozwiązania Umowy. Zarządzając ryzykiem związanym z obsługą Płatności Akceptanta PayLane może również ograniczyć kwotę, którą Akceptant może wypłacić lub zmienić terminy wypłaty środków lub wymagać, by Akceptant przedstawił PayLane inne formy zabezpieczenia ew. zobowiązań Akceptanta względem PayLane lub osób trzecich. 14. Obowiązywanie Umowy 1. Okres obowiązywania Umowy określa ta Umowa. 2. W przypadku, gdy Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie musi być dostarczone drugiej stronie na piśmie, pod rygorem nieważności. 3. Akceptant może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, za pisemnym zawiadomieniem PayLane o tym fakcie, jeśli PayLane narusza postanowienia Umowy i nie usunie tych naruszeń w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania od Akceptanta w tym przedmiocie. 4. PayLane może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym powiadamiając Akceptanta na piśmie, jeżeli: a. Akceptant naruszy istotne postanowienia Umowy lub Regulaminu, w tym w szczególności obowiązki i zakazy określone w punkcie 5. ust. 4-6 Regulaminu, punkcie 6. Regulaminu oraz w przypadkach określonych w punkcie 8. ust. 2 i 6 lub punktu 11 ust. 4 Regulaminu; b. którakolwiek Płatność zrealizowana na rzecz Akceptanta zostanie uznana za kwalifikującą się do jej zarejestrowania w rozumieniu przepisów o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; c. Akceptant lub osoba przez niego upoważniona w sposób nieuprawniony ingeruje w integrację strony internetowej Akceptanta z Bramką Płatniczą; d. Akceptant, któremu udostępniony został kanał płatności kartami płatniczymi, naruszył Zasady Organizacji Kart; e. Akceptant korzysta z logo PayLane oraz innych znaków towarowych PayLane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu. 5. Umowa może być rozwiązana przez PayLane ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnego zawiadomienia Akceptanta w przypadku stwierdzenia zagrożenia upadłością, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wszczęcie likwidacji Akceptanta lub wszczęcia w stosunku do Akceptanta postępowania naprawczego. 6. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze stron nie zwalnia Akceptanta z obowiązku określonego w punkcie 8. ust. 7 Regulaminu, a PayLane z obowiązku w zakresie wypłaty środków zgromadzonych na Koncie Akceptanta, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej oraz punktu 13 ust. 8 Regulaminu. 7. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron w trakcie prowadzenia przez PayLane postępowania wyjaśniającego, w tym w szczególności w związku z oceną ryzyka Akceptanta lub ewentualną odpowiedzialnością z tytułu Refundów, Reversali, Chargebacków, kar, lub innych roszczeń Klientów lub Instytucji Pośredniczących, PayLane może zablokować środki zgromadzone na Koncie Akceptanta przez okres 9 miesięcy od momentu rozwiązania Umowy, w celu zabezpieczenia siebie lub osób trzecich przed ryzykiem tej odpowiedzialności

8 8 (prawo zatrzymania). Jeżeli w okresie biegu terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie, istnieje uzasadnione podejrzenie, że Organizacja Kart lub inna Instytucja Pośrednicząca uczestnicząca w systemie kart płatniczych nałoży na PayLane karę lub opłatę z powodu naruszenia przez Akceptanta postanowień Umowy, w szczególności Zasad Organizacji Kart, środki mogą zostać zablokowane na okres do 12 miesięcy od daty rozwiązania Umowy. 8. Akceptant przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że pozostaje odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania związane z Kontem Akceptanta i jego działalnością, nawet po jego zamknięciu. 15. Postanowienia końcowe 1. Do Umowy wyłącza się stosowanie przepisów działu II oraz przepisów art. 35, art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2 5, art. 47, art. 48, art. 51 oraz art ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 2. PayLane ma prawo zmienić Regulamin, Politykę Prywatności, rozwijać i modyfikować Bramkę Płatniczą oraz Konto Akceptanta w dowolnym czasie bez uprzedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy takie modyfikacje lub zmiany będą potrzebne, by zachować zgodność z obowiązującym prawem lub zasadami i regułami Instytucji Pośredniczących. 3. Jeśli PayLane podejmie decyzję o zmianie Regulaminu, umieści nową wersję tego dokumentu w Koncie Akceptanta. Zaktualizowana wersja wejdzie w życie z chwilą jej umieszczenia w Koncie Akceptanta lub późniejszej dacie wskazanej przez PayLane. Jeśli PayLane uzna, że planowane zmiany mają charakter istotny, poinformuje o tym Akceptanta przynajmniej 7 dni przed wprowadzeniem takich zmian w życie. 4. Akceptant wyraża zgodę, że kontynuując korzystanie z Usług po jednostronnej zmianie Regulaminu lub Polityki przez PayLane, akceptuje jednocześnie w całości te dokumenty w nowym brzmieniu. W przypadku braku akceptacji zmian przez Akceptanta, ma prawo złożyć swój sprzeciw w ciągu kolejnych 7 dni. Złożenie sprzeciwu przez Akceptanta skutkuje wypowiedzeniem Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 5. Akceptant nie może bez uprzedniej pisemnej zgody PayLane przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy. 6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 7. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby PayLane. 8. Regulamin wraz z Polityką Prywatności oraz Umową, stanowi całość porozumienia między PayLane a Akceptantem oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia, porozumienia, oświadczenia i uzgodnienia (w odniesieniu do przedmiotu Umowy). 9. Żadne z postanowień Regulaminu oraz Umowy nie kreuje stosunku pełnomocnictwa, relacji pracodawca-pracownik lub joint-venture między stronami.

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Definicje: Centrum Komputerowe - specjalnie zaadoptowane pomieszczenie wykorzystywane przez SUPERMEDIA do świadczenia Usługi w rozumieniu 1 ust. 1 Dane dostępowe

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano 17/06/2014

Zaktualizowano 17/06/2014 Zaktualizowano 17/06/2014 Zasady i warunki Język angielski, w którym napisana została niniejsza Umowa, jest językiem kontrolnym. Jakiekolwiek tłumaczenia lub inne wersje językowe (w tym tłumaczenie na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo