Regulamin świadczenia usług PayLane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług PayLane"

Transkrypt

1 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym wynoszącym zł. Akceptant przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wyposażoną w zdolność prawną, który sprzedaje towary lub świadczy usługi za pośrednictwem Internetu i który zawarł z PayLane Umowę. Bramka Płatnicza oznacza funkcjonującą aplikację, która jest powiązana z centrami autoryzacyjnymi, bankami i innymi instytucjami finansowymi i która pozwala na przekazywanie danych do systemów informatycznych tych instytucji w celu zrealizowania internetowych transakcji płatniczych (takich jak: płatności kartą kredytową, płatności MOTO i on-line, bankowe przelewy internetowe) inicjowanych przez Klientów. Chargeback - obciążenie zwrotne, czyli zakwestionowanie przez Klienta Płatności dokonanej przy użyciu karty kredytowej, skierowane do Instytucji pośredniczącej będącej wystawcą tej karty lub jej operatorem. Dzień roboczy oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Instytucja Pośrednicząca instytucja, która pośredniczy w przekazaniu przez Klienta środków płatniczych do PayLane w celu realizacji Płatności na rzecz Akceptanta, w szczególności banki, agenci rozliczeniowi, podmioty prowadzące systemy płatności, Organizacje Kart Kredytowych typu Visa MasterCard, American Express, JCB, Diners Club, instytucje pieniądza elektronicznego, etc. Klient podmiot, który dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta na jego stronie internetowej. Konto Akceptanta oznacza podstronę systemu informatycznego PayLane przypisaną do Akceptanta, do której uzyskuje on dostęp za pośrednictwem strony internetowej https://merchant.paylane.com wyłącznie z użyciem poprawnego identyfikatora i hasła; Konto Akceptanta stanowi jednocześnie księgowy rachunek rozliczeniowy oraz obszar administracyjny, który umożliwia Akceptantowi zarządzanie danymi związanymi z Płatnościami oraz komunikowanie się PayLane z Akceptantem. W ramach Konta Akceptanta mogą być tworzone subkonta dla upoważnionych przez Akceptanta osób, umożliwiające dostęp do obszaru administracyjnego Konta. Bramka Płatnicza oraz Konto Akceptanta określane będą łącznie Usługami. Płatność spełnienie przez Klienta na rzecz Akceptanta świadczenia pieniężnego za pośrednictwem Bramki Płatniczej tytułem zapłaty za towary usługi oferowane przez Akceptanta. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług PayLane. Refund zwrot środków na rzecz Klienta inicjowany przez Akceptanta. Reversal zwrot dokonanej Płatności zainicjowany przez Klienta lub Instytucję Pośredniczącą, w szczególności w związku z brakiem zgody Klienta na dokonanie Płatności, cofnięciem uprzednio wyrażonej zgody, niezgodnością danych Klienta lub rachunku płatniczego. Resale ponowna Płatność (przy płatnościach kartą płatniczą, poprzez PayPal, direct debit) zainicjowana przez Akceptanta poprzez Bramkę Płatniczą na podstawie identyfikatora transakcji z pierwotnej Płatności Klienta, podczas której Klient wyraził zgodę na kolejne Płatności. Rezerwa Krocząca (ang. rolling reserve) określony procent środków zgromadzonych na Koncie Akceptanta wyłączonych z możliwości dysponowania nimi przez Akceptanta przez określony czas celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń PayLane lub Instytucji Pośredniczącej względem Akceptanta. Umowa zawarta pomiędzy Akceptantem a PayLane umowa ramowa o świadczenie usług Bramki Płatniczej. Zasady Organizacji Kart aktualnie obowiązujące zasady w Visa Europe, MasterCard, American Express, JCB lub Diners Club, mające zastosowanie do Akceptanta w przypadku wyboru przez niego kanału płatności poszczególnymi kartami płatniczymi i włączeniu go do systemu płatniczego kart płatniczych. 2. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad współpracy między Akceptantem a PayLane w zakresie korzystania przez Akceptanta z Usług umożliwiających Akceptantowi przyjmowanie Płatności od Klientów za towary lub usługi nabyte przez nich przez stronę internetową Akceptanta. 2. PayLane oświadcza, że Usługi nie stanowią czynności bankowych, zaś Konto Akceptanta nie stanowi rachunku płatniczego. 3. PayLane oświadcza, że wdrożył procedury dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 4. PayLane oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do Bramki Płatniczej oraz stron internetowych PayLane oraz że są one wolne od wad fizycznych i prawnych. 3. Usługi PayLane 1. Usługi PayLane polegają na przyjmowaniu od Klientów na rzecz Akceptanta Płatności za pośrednictwem Instytucji Pośredniczących. Listę kanałów płatności udostępnianych Akceptantowi w ramach Usługi Strony określają w Umowie. 2. W ramach Usług PayLane w szczególności: a. umożliwia korzystanie z Bramki Płatniczej w formie usługi dostępnej poprzez przeglądarkę internetową w modelu SaaS (Software-as-a-Service), w tym: i. udostępnia dwie metody integracji strony internetowej Akceptanta z Bramką Płatniczą, poprzez umożliwienie przekierowania Klienta za pośrednictwem Bramki Płatniczej ze strony internetowej Akceptanta na stronę internetową PayLane, na której znajduje się bezpieczny formularz secure form lub umożliwienie przesłania wszystkich danych wprowadzonych przez Klienta na stronie internetowej Akceptanta do systemu PayLane za pośrednictwem API PayLane; ii. umożliwia Akceptantowi: 1. przesyłanie danych transakcji (dostarczonych przez Klienta) z systemów PayLane do odpowiedniej Instytucji Pośredniczącej, która następnie umożliwia przetworzenie płatności (np. w przypadku płatności kartą kredytową lub polecenia zapłaty) lub; 2. przekierowanie Klienta na stronę internetową odpowiedniej Instytucji Pośredniczącej, która umożliwia dokonanie płatności internetowej (np. w przypadku polecenia przelewu lub giropay); Jeśli zlecenie płatnicze Klienta nie zostanie odrzucone przez właściwą Instytucję Pośredniczącą Płatność zostanie zarejestrowana na Koncie Akceptanta, a następnie przekazana na właściwy rachunek płatniczy Akceptanta, w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie oraz Umowie. b. zakłada Akceptantowi Konto Akceptanta; Konto to pozwala na rejestrowanie informacji o zgromadzonych środkach pochodzących z Płatności zrealizowanych z wykorzystaniem Bramki Płatniczej, a także zarządzanie i administrowanie danymi transakcyjnymi, w tym: podgląd list przeprowadzonych transakcji, list autoryzacji i błędów sprzedaży, list różnych rodzajów zwrotu środków: Refundów, Reversali i Chargebacków; składanie poleceń realizacji Refundów i Resale i; korzystanie z wirtualnego terminala do transakcji MOTO; podgląd statystyk Konta Akceptanta; ustanawianie czarnej listy dla transakcji, których Akceptant

2 2 nie chce akceptować; wgląd do informacji pozwalających na oszacowanie ryzyka transakcji w skali od 1 do 10; wgląd do statystyk ryzyka (stosunek Refundów do udanych transakcji), c. umożliwia Akceptantowi przyjmowanie Płatności z wykorzystaniem różnych kanałów płatności, typu płatności kartą płatniczą, direct debit, giropay, PayPal, ideal, internetowe przelewy bankowe, sofortuberweisung. 3. PayLane zakłada Konto Akceptanta dla Akceptanta i dostarcza mu stosowny identyfikator i hasła do subkont, identyfikator i hasło do API oraz inne dane potrzebne do obsługi formularza secure form. Akceptant ma obowiązek dbać, by jego identyfikator i hasła pozostawały poufne, w szczególności nie może udostępniać ich osobom nieuprawnionym. 4. Udostępniane Usługi działają prawidłowo w przeglądarkach internetowych Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox, Safari, Chrome i Opera. 5. Dostęp do Usług może być zmieniony, zawieszany częściowo lub w całości w niezbędnym zakresie w przypadkach uzasadniających podjęcie takich działań, m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności środowiska Usług, w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa, na potrzeby napraw, konserwacji, wprowadzenia niezbędnych adaptacji, zmian i rozbudowy oprogramowania lub aplikacji, podjęcia działań mających na celu zlokalizowanie i usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług. Przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usługi w przypadkach wyżej wskazanych uznaje się za zgodne z i dopuszczalne w ramach Umowy i nie rodzą odpowiedzialności PayLane względem Akceptanta. Wyłączywszy przypadki zawieszenia Usługi wynikającej z niezaplanowanych i niemożliwych do przewidzenia zakłóceń Usług, PayLane będzie informowało Akceptanta o zawieszeniu Usług ze stosownym wyprzedzeniem. W miarę możliwości wszelkie prace konserwacyjne będą prowadzone w godzinach nocnych. 4. Prawa i obowiązki PayLane 1. PayLane zobowiązuje się do: a. zapewnienia Akceptantowi dostępu do Usług przez okres trwania Umowy - na zasadach określonych w Regulaminie, w tym poprzez dostarczenie identyfikatora i haseł; b. bieżącego informowania Akceptanta o przyjętych Płatnościach na rzecz Akceptanta, w szczególności poprzez Konto Akceptanta; c. przekazywania na wskazany przez Akceptanta rachunek płatniczy zgromadzonych na jego rzecz środków z tytułu poprawnie zrealizowanych Płatności za pośrednictwem Bramki Płatniczej; d. przekazania Akceptantowi wszelkich niezbędnych informacji do skutecznego zintegrowania jego strony internetowej z Bramką Płatniczą, w tym w zakresie umieszczenia odpowiednich logo oraz znaków PayLane oraz Instytucji Pośredniczących, a także do zapewnienia wsparcia technicznego w tym zakresie. 2. PayLane ma prawo żądać od Akceptanta w każdym czasie przekazania informacji oraz dokumentów dotyczących Akceptanta, jego działalności oraz podmiotów z nim powiązanych, a także umożliwienia przeprowadzenia wizytacji siedziby lub miejsca prowadzenia działalności Akceptanta przez PayLane lub Instytucję Pośredniczącą, w celu realizacji obowiązków wynikających z Umowy, przepisów prawa oraz zasad zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Akceptant obowiązany jest dostarczyć informacje i dokumenty lub umożliwić wizytację, o których mowa powyżej, niezwłocznie i na każde żądanie PayLane, w szczególności poprzez przesłanie faksem, pocztą lub dostarczenie w jakikolwiek inny sposób określonych dokumentów identyfikacyjnych, a także umożliwienie wstępu przedstawicieli PayLane do pomieszczeń Akceptanta. W przypadku uchylania się przez Akceptanta od udostępnienia powyższych informacji lub dokumentów PayLane uprawnione będzie do zawieszenia świadczenia Usług bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności względem Akceptanta. 3. PayLane ma prawo żądać od Akceptanta potwierdzenia, że Akceptant dostarczył towar lub zrealizował usługę, za które została dokonana Płatność. 4. PayLane ma prawo składać Akceptantowi oświadczenia za pośrednictwem Konta Akceptanta w formie stosownych komunikatów. Oświadczenie złożone w tej formie staje się skuteczne z chwilą jego umieszczenia w Koncie Użytkownika. Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym podpunkcie, nie dotyczy oświadczeń PayLane w sprawach rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy oraz zawierania aneksów do Umowy. 5. Prawa i obowiązki Akceptanta 1. Akceptant zobowiązuje się: a. korzystać z Usług zgodnie z obowiązującym prawem, Umową, Regulaminem oraz Polityką Prywatności PayLane dostępną pod adresem b. regularnie przeglądać i kontrolować Płatności inicjowane przy wykorzystaniu Bramki Płatniczej i niezwłocznie powiadamiać PayLane o podejrzeniach nieautoryzowanej aktywności, w szczególności nieautoryzowanej Płatności lub nieprawidłowo dokonanej transakcji płatniczej; c. umieścić na swojej stronie internetowej logotyp PayLane, będący jednocześnie odnośnikiem do głównej strony Bramki Płatniczej, i utrzymać taki stan rzeczy przez okres obowiązywania Umowy; d. umieszczenia na swojej stronie internetowej logo Instytucji Pośredniczących oraz systemów płatności, których kanały płatności Akceptant wybrał do przyjmowania Płatności; e. utrzymywać swoją stronę internetową i połączenie z Internetem oraz terminowo i z należytą starannością realizować wszystkie zamówienia na towary lub usługi przez siebie sprzedane; f. w sposób bezpieczny zbierać, przechowywać i przekazywać stosowne informacje na temat transakcji i Klientów, chronić dostępu do takich informacji i stosować się do wytycznych PayLane w zakresie podejmowania działań mających zapewnić bezpieczeństwo i spójność Usług. 2. Akceptant upoważnia PayLane do przyjmowania Płatności od Klientów na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Bramki Płatniczej oraz Instytucji Pośredniczącej, w celu przekazania ich przez PayLane Akceptantowi. Akceptant ustala z Klientem w umowie moment wykonania przez Klienta świadczenia pieniężnego względem Akceptanta. 3. Akceptant zobowiązuje się nie przyjmować Płatności od Klienta przed realizacją świadczenia na jego rzecz, chyba że Klient wyraził zgodę na otrzymanie świadczenia przedpłaconego, a Akceptant niezwłocznie poinformował Klienta o terminie realizacji świadczenia. 4. Akceptant ma obowiązek prowadzenia swojej strony internetowej zintegrowanej z Bramką Płatniczą w przynajmniej jednym języku europejskim oraz utrzymywania na niej następujących informacji: a. nazwę (w tym nazwę potocznie używaną) Akceptanta oraz dane teleadresowe, w tym dokładny adres siedziby oraz jego oddziałów i numer telefonu, b. szczegółowy opis towarów oraz usług oferowanych przez Akceptanta poprzez swoją stronę internetową, c. politykę ochrony danych osobowych Klientów Akceptanta, w tym informację o przekazywaniu danych osobowych Klientów do PayLane w związku z realizacją Płatności, d. regulamin dostawy towarów lub świadczenia usług przez Akceptanta zawierający informację, iż Płatności dokonywane kanałami Płatności ustalonymi w Umowie są przetwarzane przez PayLane, oraz określający: zasady dostawy towarów/usług, zasady zwrotu towarów, zwrotu środków za zamówione towary/usługi w przypadku uznania reklamacji

3 3 Klienta, procedurę reklamacyjną w tym dane kontaktowe (adres lub numer telefonu) do biura obsługi klienta, e. wszelkie inne informacje wymagane przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi świadczenia usług drogą elektroniczną, sprzedażą na odległość, prawem konsumenckim. 5. Akceptant ma obowiązek niezwłocznego informowania PayLane o wszelkich zmianach dotyczących przedmiotu działalności Akceptanta, formy prawnej, adresu, danych bankowych, rodzaju towarów/usług przez niego oferowanych, zmianach w strukturze właścicielskiej Akceptanta. Akceptant ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez PayLane lub Instytucje Pośredniczące w wyniku zaniechania niezwłocznego przekazania PayLane informacji o powyższych zmianach. 6. W przypadku otrzymania przez Akceptanta od PayLane danych osobowych Klienta, Akceptant może wykorzystać te dane wyłącznie w celu realizacji zobowiązania wynikającego z Płatności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (np. zgoda Klienta, żądanie uprawnionych organów państwowych). 7. Akceptant zobowiązany jest do przechowywania dokumentów potwierdzających zrealizowaną transakcję stanowiącej podstawę Płatności oraz wszystkich innych dokumentów związanych z transakcją (kosztorysy, faktury, dowody dostarczenia itp.) przez okres co najmniej 2 lat od daty Płatności oraz ich niezwłocznego dostarczenia na każde żądanie PayLane. Postanowienie to obowiązuje również po rozwiązaniu Umowy. 6. Zakazane praktyki 1. Zabrania się Akceptantowi podejmowania następujących działań i praktyk: a. używanie Usług PayLane w sposób, który narusza obowiązujące przepisy prawa lub narusza prawa osób trzecich; w szczególności Usługi nie mogą być wykorzystywane do sprzedaży towarów lub usług, których sprzedaż jest zabroniona przez prawo, których zawartość jest nieetyczna, narusza prawa osób trzecich, zawiera instrukcje tworzenia broni, bomb lub innych materiałów wybuchowych lub w przypadku, gdy ich sprzedaż jest reglamentowana, a Akceptant nie posiada odpowiedniej licencji (zezwolenia); b. sublicencjonowanie, wynajmowanie, oddawanie w leasing lub inne oddawanie do korzystania którejkolwiek części Usług osobom trzecim; c. dostarczanie informacji, które są fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd; d. odmowa lub uchylanie się od potwierdzenia swojej tożsamości lub jakiejkolwiek informacji dostarczonej PayLane; e. usiłowanie nielegalnego czerpania zysków z dwóch źródeł, w szczególności poprzez odebranie lub próbę odebrania środków zarówno od PayLane, jak i Instytucji Pośredniczącej za tę samą transakcję; f. prowadzenie działalności lub wykorzystywanie Usług w sposób, który może skutkować reklamacjami, sporami, Chargebackami, opłatami, karami i innymi obciążeniami dla PayLane, Akceptanta lub osób trzecich; g. korzystanie z Usług w sposób, który zasadnie może być uznany za naruszający Zasady Organizacji Kart; h. podejmowanie działań, które mogą narazić PayLane na ryzyko kredytowe, ryzyko oszustwa lub nagły wzrost ryzyka (oceniane według procedur przyjętych w PayLane w oparciu o dostępne dla niego informacje); i. dopuszczanie, by korzystanie z Usług narażało PayLane na ryzyko niedotrzymania obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; j. podejmowanie działań mających na celu poznanie fragmentów lub całości kodu źródłowego PayLane; k. podejmowanie jakichkolwiek działań, w efekcie których strona internetowa PayLane lub dowolna inna część infrastruktury PayLane będzie obciążana w nieuzasadniony lub nieproporcjonalnie duży sposób. 2. Akceptant zobowiązuje się wykorzystywać Usługi do przyjmowania Płatności wyłącznie za towary lub usługi należące do tych kategorii, które zostały zgłoszone do PayLane i przez niego zaakceptowane oraz są oferowane przez Akceptanta na stronach internetowych zgłoszonych PayLane. 3. Zakazane jest umieszczanie na stronach internetowych Akceptanta służących do przyjmowania Płatności treści, które byłyby niezgodne z przepisami prawa lub które zostały zakazane przez Instytucję Pośredniczącą. Przykładowa lista zakazanych treści dostępna jest na stronie internetowej PayLane. 7. Płatności 1. PayLane stwierdziwszy poprawność dokonania Płatności przez Klienta informuje automatycznie Akceptanta o tej Płatności umieszczając stosowny komunikat w Koncie Akceptanta. Akceptant zobowiązuje się nie zgłaszać żadnych roszczeń względem Klientów w związku z udostępnieniem przez PayLane Płatności Akceptantowi z opóźnieniem. 2. Płatność potwierdzona przez PayLane nie może być samodzielnie anulowana przez Klienta lub Akceptanta. 3. Środki zgromadzone na Koncie Akceptanta udostępniane są do wypłaty Akceptantowi na zasadach oraz w trybie określonych w Umowie, nie wcześniej jednak niż z chwilą otrzymania tych środków przez PayLane na własny rachunek bankowy. 4. Wszelkie prowizje i opłaty należne PayLane z tytułu Usług na rzecz Akceptanta będą automatycznie odejmowane od kwot z transakcji wpływających na Konto Akceptanta. PayLane nie pobiera żadnych opłat od Klientów Akceptanta. 5. W przypadku, gdy środki na Koncie Akceptanta są niewystarczające do pobrania wszystkich należnych PayLane opłat i prowizji, Akceptant dokona płatności na rachunek bankowy PayLane wskazany na fakturze wystawionej przez PayLane w terminie wskazanym na tej fakturze, nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia faktury. 6. Wszelkie opłaty i prowizje pobrane przez PayLane potwierdzane są fakturą wystawianą przez PayLane. Akceptant wyraża zgodę na otrzymywanie od PayLane faktur w formie elektronicznej. Faktury umieszczane są w odpowiedniej zakładce Konta Akceptanta w ustalonych w Umowie terminach wypłaty środków z Płatności. 7. Wszelkie zlecenia płatnicze, których realizacja wymaga przewalutowania, wykonywane są z zastosowaniem kursów wymiany (kupna lub sprzedaży) z Tabeli kursów walut PayLane obowiązujących w PayLane w momencie przyjęcia zlecenia wypłaty do realizacji przez PayLane. Tabela kursów walut PayLane dostępna jest w Koncie Akceptanta. 8. Łączna suma środków przeznaczonych do wypłaty Akceptantowi widoczna jest w Koncie Akceptanta. 9. Wszelkie zwroty środków na rzecz Klientów z tytułu danej Płatności, podlegają następującym zasadom: a. za zwroty środków odpowiada wyłącznie Akceptant, w tym również w zakresie dodatkowych opłat lub kar związanych z ich realizacją pobieranych przez PayLane lub Instytucje Pośredniczące; dotyczy to w szczególności opłat za Refund, reversali lub Chargeback; b. prowizje i opłaty pobrane przez PayLane w związku ze zrealizowaniem Płatności, która następnie została poddana procedurze zwrotu, nie są zwracane Akceptantowi; c. w przypadku zgłoszenia przez Klienta roszczenia o zwrot środków z danej Płatności, PayLane niezwłocznie

4 4 poinformuje Akceptanta o tym fakcie oraz wskaże uzasadnienie przedstawione przez Instytucję Pośredniczącą; d. Akceptant ma obowiązek ściśle współpracować z PayLane (niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni udzielać stosownych informacji i przedkładać wymagane dokumenty) w celu wyjaśnienia okoliczności związanych ze zwrotem środków z tytułu danej Płatności. e. zwrot środków z tytułu danej Płatności następuje tym samym kanałem płatności, którym Płatność była pierwotnie dokonana; f. wszelkie zwroty środków, jakie PayLane zrealizuje na rzecz Akceptanta, skutkować będą odpowiednim zmniejszeniem kwoty środków zgromadzonych na Koncie Akceptanta. Jeśli środki pieniężne z tytułu transakcji objętej zwrotem środków zostały już wypłacone Akceptantowi, odpowiednia suma zostanie odjęta z kolejnej wypłaty. Jeśli środki przeznaczone do kolejnej wypłaty okażą się niewystarczające, by pokryć koszt związany ze zwrotem środków, wówczas Akceptant zobowiązany będzie do zapłaty pozostałej kwoty na podstawie faktury wystawionej przez PayLane w terminie wskazanym na tej fakturze (nie krótszym jednak niż 7 dni), z zastrzeżeniem podpunktu g) poniżej. PayLane zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku nieotrzymania zapłaty należności w terminie wskazanym w fakturze. g. PayLane ma prawo odmówić realizacji polecenia zwrotu środków z tytułu Płatności (za wyjątkiem Chargebacku), o czym obowiązane jest powiadomić Akceptanta, jeśli: i) Akceptant nie posiada dostatecznych środków w Koncie Akceptanta na pokrycie kosztów realizacji zwrotu środków, lub ii) realizacja zwrotu środków wiązałaby się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami niewspółmiernymi do kwoty zwracanych środków. 10. PayLane nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji dyspozycji wypłaty, jeżeli wynikają one ze zdarzeń powstałych po złożeniu przez PayLane polecenia przelewu, innych zdarzeń niezależnych od PayLane, zwłaszcza jeśli wynikają z przyczyn leżących po stronie Akceptanta (np. podanie przez Akceptanta nieprawidłowych lub niepełnych danych do realizacji wypłaty). 8. Postanowienia szczególne dotyczące płatności kartą płatniczą 1. W przypadku wyboru przez Akceptanta kanału płatności kartami płatniczymi, PayLane udostępni ten kanał płatności po zaakceptowaniu Akceptanta oraz zgłoszonych przez niego stron internetowych przez PayLane oraz odpowiednie Instytucje Pośredniczące objęte systemem płatności właściwym dla kart płatniczych, które Akceptant będzie akceptował. Każda dodatkowa strona internetowa Akceptanta, z wykorzystaniem której mają być przyjmowane Płatności kartami płatniczymi podlega procedurze akceptacji przewidzianej w niniejszym ustępie. 2. Akceptant przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Instytucje Pośredniczące mają prawo do odmowy przyjęcia Akceptanta do systemu płatności kartą płatniczą, lub zażądania wyłączenia go z tego systemu w każdym czasie i z dowolnego powodu, w szczególności w przypadku oceny, iż działalność Akceptanta narażona jest na wysoki poziom chargebacków, Akceptant narusza Zasady Organizacji Kart lub obowiązujące przepisy, posiada niedostateczną płynność finansową lub dopuszcza się praktyk oszukańczych. 3. Akceptant obowiązany jest przestrzegać Zasad Organizacji Kart, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa płatności i minimalizowania ryzyka wystąpienia Chargebacków, dozwolonych treści na stronach internetowych, korzystania ze znaków towarowych Instytucji Pośredniczących. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Zasad Organizacji Kart a niniejszym Regulaminem lub Umową, postanowienia Zasad Organizacji Kart mają pierwszeństwo. Akceptant przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że Organizacje Kart Kredytowych mogą w każdym czasie zmienić postanowienia Zasad Organizacji Kart, a także zakazać Akceptantowi, pod rygorem wyłączenia z systemu płatności kartami płatniczymi, prowadzenia określonej działalności, która w ocenie Organizacji Kart Kredytowych może naruszać lub grozić naruszeniem praw tych Organizacji, w tym ich reputacji, lub w inny sposób negatywnie oddziaływać na integralność systemu płatności lub ochronę informacji poufnych Organizacji Kart Kredytowych. Akceptant zobowiązuje się powstrzymywać od jakichkolwiek działań, które mogłyby ograniczyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez Organizacje Kart Kredytowych z przysługujących im praw. 4. Akceptant obowiązany jest przestrzegać następujących reguł dotyczących przyjmowania płatności kartą płatniczą: a. zakazane jest ponowne inicjowanie danej Płatności kartą płatniczą, jeśli była ona uprzednio odrzucona przez Instytucję Pośredniczącą, z wyłączeniem przypadków przewidzianych w Zasadach Organizacji Kart; b. zakazane jest przyjmowanie Płatności kartami płatniczymi za towary lub usługi, które nie są oferowane przez Akceptanta na jego własny rachunek i w ramach jego przedmiotu działalności, które są sprzedawane na zlecenie osoby trzeciej lub które są dostarczane/świadczone przez różnych dostawców; w szczególności Akceptant nie może składać dyspozycji rozliczenia jedną Płatnością sprzedaży jego własnych towarów lub usług wraz z transakcjami sprzedaży towarów lub usług innych dostawców, w tym również będących podmiotami powiązanymi z Akceptantem (zakaz cross-sellingu); c. oferta handlowa Akceptanta nie może sprawiać wrażenia, że Organizacje Kart Kredytowych są dostawcami towarów lub usług oferowanych przez Akceptanta, d. zakazane jest dyskryminowanie płatności kartą płatniczą oraz Klientów korzystających z tej formy płatności, w szczególności poprzez nakładanie dodatkowych opłat z tytułu płatności kartą płatniczą, lub żądania dodatkowych zabezpieczeń; e. zakazane jest przyjmowanie Płatności kartą płatniczą tytułem spłaty udzielonej przez Akceptanta pożyczki, zwrotu płatności gotówkowej dokonanej przez Akceptanta, spłaty nieściągalnego długu lub czeku, który nie jest honorowany; f. zakazane jest żądanie od Klientów dokonujących płatności kartą płatniczą dodatkowych informacji, które nie są niezbędne do realizacji świadczenia; g. zakazane jest ustalanie minimalnego lub maksymalnego limitu wartości transakcji dla płatności kartą płatniczą; h. zakazane jest akceptowanie tzw. transakcji dzielonych, tj. przyjmowanie zapłaty za towar lub usługę kilkoma oddzielnymi Płatnościami; i. Akceptant może oferować możliwość dokonywania Płatności tylko w tych walutach i tymi kartami płatniczymi, które zostały zaakceptowane przez PayLane i zostały objęte Umową; j. zakazane jest żądanie od Klienta zrzeczenia się prawa do kwestionowania Płatności kartą płatniczą; k. Akceptant ma obowiązek informowania Klientów dokonujących Płatności kartą płatniczą o walucie rozliczeń, wszelkich pobieranych przezeń opłatach, w tym za dostawę, opakowanie, podatki; jeżeli Akceptant oferuje możliwość dokonywania cyklicznych Płatności kartą płatniczą (tzw. recurring payments) za towary lub usługi, obowiązany jest dodatkowo wyjaśnić na swojej stronie internetowej, w jaki sposób można anulować on-line takie cykliczne zamówienia na towary/usługi; Akceptant obowiązany jest zaniechać inicjowania cyklicznych Płatności, jeśli Klient anuluje cykliczne zamówienia; l. w przypadku gdy strony internetowe lub usługi Akceptanta są udostępniane na okres testowy, Akceptant ma obowiązek

5 5 informowania Klienta w odpowiednim czasie, kiedy okres testowy się kończy i kiedy powstaje obowiązek uiszczania płatności, jak również wskazania, w jaki sposób Klient może zrezygnować z usługi. m. po złożeniu zamówienia przez Klienta oraz udanej autoryzacji Płatności kartą płatniczą Akceptant obowiązany jest poinformować o tym Klienta pisemnie lub w formie elektronicznej zgodnie z otrzymanym od PayLane komunikatem; n. Akceptant ma obowiązek spełniać wymogi bezpieczeństwa określone przez Payment Card Industry Data Security Standards; w szczególności Akceptant obowiązany jest zapewnić odpowiednie szyfrowanie danych karty płatniczej podczas ich wysyłki; więcej informacji w tym zakresie można uzyskać na stronie o. zakazane jest przetwarzanie, udostępnianie lub sprzedawanie danych związanych z kartami płatniczymi przez Akceptanta; p. Akceptant ma obowiązek ściśle współpracować z PayLane oraz Instytucjami Pośredniczącymi, w tym z Visa oraz MasterCard, w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z realizowanymi na rzecz Akceptanta Płatnościami kartą płatniczą, w tym w szczególności reklamacjami z nimi związanymi. W ramach tego obowiązku Akceptant zobowiązuje się w szczególności niezwłocznie i na każde żądanie PayLane lub Instytucji Pośredniczącej udzielać niezbędnych informacji i dostarczać dokumenty dotyczące danej transakcji płatniczej oraz umowy, z której ta płatność wynika oraz dowodów zrealizowania świadczenia, za które dana Płatność była dokonana; 5. Akceptant zobowiązany jest nie akceptować płatności kartą płatniczą, jeśli ma uzasadnione podejrzenia, że karta płatnicza jest wykorzystywana przez osobę nieuprawnioną lub Płatność jest dokonywana niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dla realizacji celów niezgodnych z prawem. 6. PayLane ma prawo do odmowy realizacji danej Płatności kartą płatniczą, o czym niezwłocznie poinformuje Akceptanta, jeśli: a. właściwa Instytucja Pośrednicząca odmówiła autoryzacji Płatności, w szczególności w przypadku nieważności karty płatniczej, zastrzeżenia Karty płatniczej, braku możliwości uzyskania autoryzacji Płatności lub uzyskania odmowy autoryzacji lub negatywnego wyniku autentykacji 3DS, wykrycia podczas procesu monitoringu, że Płatność może mieć charakter oszukańczy, lub b. w ocenie PayLane realizacja tej Płatności przekracza dopuszczalny w PayLane poziom ryzyka transakcji. 7. W przypadku przekroczenia przez Akceptanta dopuszczalnych przez odpowiednią Instytucję Pośredniczącą procentowych limitów Chargebacków oraz braku podstaw do sądzenia, że Akceptant może skutecznie zakwestionować te Chargebacki lub nie podejmuje żadnych działań w celu ich skutecznego zakwestionowania PayLane uprawnione jest do podjęcia wszelkich działań w imieniu Akceptanta w celu zminimalizowania negatywnych skutków tych Chargebacków, w szczególności poprzez zainicjowanie Refundu bez ponoszenia odpowiedzialności względem Akceptanta z tego tytułu. Powyższe uprawnienie nie wyłącza uprawnień PayLane określonych w punkcie 13. Regulaminu. 8. PayLane ma prawo żądania wprowadzenia przez Akceptanta w wyznaczonym przez PayLane terminie stosownych zmian na stronie internetowej Akceptanta celem zapewnienia zgodności Akceptanta z wymogami Zasad Organizacji Kart. Zaniechanie wprowadzenia zmian przez Akceptanta uprawnia PayLane do rozwiązania z Akceptantem Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 9. Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Akceptanta z odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego korzystania z Usług PayLane oraz z tytułu Płatności dokonanych przed rozwiązaniem Umowy, w szczególności z tytułu Chargebacków i kosztów ich obsługi, nawet jeśli zostały zgłoszone po rozwiązaniu Umowy. 10. Akceptant przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż kanał płatności kartami płatniczymi w następujących przypadkach podlega automatycznemu wyłączeniu bez ponoszenia przez PayLane odpowiedzialności z tego tytułu: a. W sytuacjach opisanych w ust. 2 powyżej, b. Instytucja Pośrednicząca uczestnicząca w realizowaniu na rzecz Akceptanta Płatności kartami płatniczymi, których kanały płatności akceptuje Akceptant, utraci licencję umożliwiającą jej obsługę Płatności kartami płatniczymi lub przestanie być członkiem systemu płatności kart płatniczych właściwego dla kanału płatności wybranego przez Akceptanta; 9. Pomoc i procedura reklamacyjna 1. Akceptantowi przydziela się dedykowanego konsultanta, który zapewni mu stosowną pomoc przy korzystaniu z Usług. PayLane zapewnia wsparcie również za pośrednictwem e- maila: oraz telefonu: Jeśli Akceptant chce uzyskać pomoc od PayLane, zobowiązany jest podać nazwę Konta Akceptanta lub własną nazwę / imię i nazwisko oraz adres . PayLane nie odpowiada na anonimowe prośby o pomoc. PayLane zapewnia, że konsultanci PayLane będą odpowiadali bez nieuzasadnionej zwłoki. Zwykle odpowiedź następuje w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. 3. PayLane rozpatruje reklamacje Akceptantów dotyczące Płatności oraz wspiera Akceptanta i udziela mu stosownych informacji w rozpatrywaniu reklamacji Klientów dotyczących Płatności. 4. Reklamacje zgłasza się na następujących zasadach: a. wszelkie reklamacje należy wysyłać na adres b. w przypadku reklamacji co do prawidłowości funkcjonowania Bramki Płatniczej Akceptant ma obowiązek złożenia reklamacji niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od momentu powzięcia wiadomości o nieprawidłowości lub chwili, z którą z łatwością mógł ją powziąć; w przypadku reklamacji co do danej Płatności (Płatność nieautoryzowana, niezrealizowana lub nienależycie zrealizowana) reklamację należy zgłosić nie później niż w ciągu 3 dni od umieszczenia informacji o Płatności w Koncie Akceptanta; c. każda reklamacja powinna zawierać: nazwę Akceptanta, nazwę Klienta, adres i opis problemu. PayLane nie odpowiada na anonimowe reklamacje; d. w przypadku gdy wyjaśnienie reklamacji wymaga udzielenia dodatkowych informacji lub przekazania dokumentów Akceptant zobowiązany jest do ich przekazania PayLane bez zbędnej zwłoki na jego żądanie. 5. PayLane rozstrzyga reklamacje w ciągu 30 dni od ich złożenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 6. PayLane nie rozstrzyga reklamacji związanych z nienależytym wykonaniem przez Akceptanta umów, w związku z którymi dokonana została Płatność. 10. Ochrona danych PayLane dokłada wszelkich starań, by zapewnić najwyższą jakość oraz stopień bezpieczeństwa i poufności przekazywanych informacji. PayLane spełnia wymogi bezpieczeństwa określone przez PCI. PayLane nie odpowiada jednak za wykorzystanie lub ujawnienie danych osobowych lub firmowych pozyskanych na drodze nielegalnego lub nieautoryzowanego dostępu do systemów PayLane lub kontrahentów czy partnerów PayLane. Szczegółowy zakres polityki PayLane w zakresie ochrony danych znajduje się w Polityce Prywatności PayLane pod adresem: oraz w Umowie zawartej z Akceptantem.

6 6 11. Własność intelektualna 1. PayLane, paylane.com, paylane.co.uk, paylane.eu, paylane.pl, paylane.de są znakami towarowymi lub usługowymi oraz domenami PayLane lub podmiotów z nim powiązanymi. Znaki te nie mogą być używane w połączeniu z produktami lub usługami osób trzecich w żaden sposób, który może być mylący dla klientów i potencjalnych klientów ani w żaden sposób, który dyskredytuje którykolwiek podmiot wchodzący w skład Grupy PayLane lub usługi przez nie świadczone. Znaki te mogą być wykorzystywane przez Akceptanta wyłącznie w zakresie określonym w ust. 2 poniżej. 2. PayLane udziela Akceptantowi, bez dodatkowego wynagrodzenia, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji do używania znaku towarowego PayLane w celu informowania swoich Klientów oraz użytkowników jego strony internetowej o podjętej współpracy z PayLane oraz o możliwości dokonywania płatności przy pomocy Bramki Płatniczej. Licencja udzielona jest na okres obowiązywania Umowy. 3. Zabrania się bez pisemnej zgody PayLane sprzedaży, licencjonowania, wynajmowania, modyfikowania, dystrybuowania, reprodukowania, transmitowania, publikowania, adaptowania, publicznego prezentowania lub tworzenia prac z wykorzystaniem materiałów lub treści, które PayLane udostępnia na swojej stronie internetowej lub w ramach Usług. 4. Akceptant pobierając zastrzeżone prawem autorskim materiały umieszczone przez PayLane w jego Koncie Akceptanta (obejmuje to również raporty transakcji), nie nabywa żadnych praw do takich materiałów. Akceptant nie może w żaden sposób modyfikować tych materiałów, w szczególności zmieniać ani usuwać informacji o autorstwie, znaku towarowego (usługowego), objaśnień ani tego typu zastrzeżeń prawnych. 5. Akceptant udziela PayLane bez dodatkowego wynagrodzenia na okres obowiązywania Umowy niewyłącznej licencji na używanie, prezentowanie i kopiowanie logo Akceptanta wyłącznie w celach marketingu usług PayLane. 6. Akceptant przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że znaki towarowe Instytucji Pośredniczących stanowią ich wyłączną własność i zobowiązuje się nie kwestionować tego prawa. Instytucje Pośredniczące mogą w każdym czasie, bez uprzedzenia i z dowolnej przyczyny zakazać Akceptantowi używania ich znaków towarowych lub nakazać zmianę sposobu ich wykorzystywania. 12. Odpowiedzialność 1. PayLane nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie danych transakcyjnych dotyczących Płatności do serwerów PayLane. Akceptant jest całkowicie odpowiedzialny za bezpieczeństwo przesyłu danych do serwerów PayLane, ich poprawność oraz właściwy format danych. W przypadku utraty danych po ich dostarczeniu przez Akceptanta do PayLane, PayLane nie ponosi odpowiedzialności za te szkody, które wynikają z faktu, iż Akceptant lub osoba trzecia przez niego upoważniona nie wykonała kopii zapasowej tych danych w systemach Akceptanta przed wysyłką, pod warunkiem iż wykonanie kopii zapasowej było dopuszczalne zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami odpowiednich Instytucji Pośredniczących. 2. PayLane nie gwarantuje sfinalizowania Płatności Klientów; nie gwarantuje też, że Instytucja Pośrednicząca sfinalizuje Płatność. Akceptant zgadza się ponosić ryzyko związane z takimi Płatnościami oraz zwolni PayLane z odpowiedzialności w tym zakresie. 3. PayLane nie jest stroną umowy pomiędzy Akceptantem a Klientem ani umowy pomiędzy Klientem a Instytucją Pośredniczącą i nie odpowiada za należyte wykonanie zobowiązań przez którykolwiek z tych podmiotów. W szczególności PayLane nie ponosi odpowiedzialności za towary i usługi oferowane przez Akceptanta ani za treści zawarte na jego stronie internetowej. 4. Akceptant ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich zwrotów środków, o których mowa w punkcie 7 ust. 9 Regulaminu, roszczeń, opłat, kar oraz innych kosztów poniesionych przez PayLane w związku z korzystaniem przez Akceptanta z Usług lub naruszeniem przez niego postanowień Umowy. Akceptant zobowiązuje się zwrócić PayLane wszystkie wydatki z tytułu wyżej opisanej odpowiedzialności. 5. PayLane nie odpowiada za szkodę osoby trzeciej, w tym Klientów, jeżeli wynikła ona w związku z naruszeniem któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub Umowy przez Akceptanta. 6. Usługi i wszystkie ich funkcje, a także strona internetowa PayLane, oferowane są w stanie takim, w jakim się znajdują (ang. AS IS ). Zobowiązania PayLane ograniczone są jedynie do tych, które wyszczególnione zostały w Regulaminie oraz Umowie. 7. PayLane nie przyznaje gwarancji żadnego rodzaju, ani wyrażonej bezpośrednio, ani dorozumianej, zarówno w odniesieniu do Usług, jak i strony internetowej PayLane oraz treści w niej zawartych. 8. Strony zgodnie postanawiają, że w zakresie dozwolonym prawem, wyłączona jest odpowiedzialność PayLane za wszelkie szkody pośrednie, utracone korzyści, czyste straty finansowe, utratę wizerunku, wynikające lub związane z wykonywaniem przez PayLane (lub osoby, za które odpowiada) zobowiązań wynikających z Umowy oraz Regulaminu. 9. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w Regulaminie oraz Umowie są skutecznie niezależnie od natury czy przyczyny roszczeń lub żądań Akceptanta, w tym, bez ograniczeń, z tytułu naruszenia zobowiązań umownych, odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych. 10. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie swoich obowiązków, jeżeli wynikły one z działania siły wyższej lub innych zdarzeń, których dana strona nie mogła przewidzieć i na które nie miała wpływu. 13. Zabezpieczenie transakcji, blokowanie środków 1. W celu zabezpieczenia wszelkich istniejących lub przyszłych, w tym warunkowych i ograniczonych w czasie, roszczeń PayLane względem Akceptanta wynikających z Umowy, w szczególności roszczeń pieniężnych dotyczących Chargebacków oraz kar i dodatkowych opłat nałożonych przez Instytucje Pośredniczące, Akceptant ustanawia na rzecz PayLane umowne prawo zastawu finansowego na wszelkich wierzytelnościach pieniężnych Akceptanta względem PayLane z tytułu Płatności zrealizowanych przez Klientów na rzecz Akceptanta. PayLane wyraża zgodę na ustanowienie powyższego prawa zastawu. Zastaw finansowy podlega następującym zasadom: a. PayLane może zaspokoić wymienione powyżej roszczenia o zapłatę z przedmiotu zastawu z chwilą, gdy staną się one wymagalne; b. zaspokojenie z przedmiotu zastawu następuje poprzez potrącenie kwot wierzytelności pieniężnych PayLane względem Akceptanta ze zgromadzonych środków na Koncie Akceptanta, c. w przypadku zrealizowania przez PayLane uprawnienia z zastawu finansowego PayLane niezwłocznie poinformuje Akceptanta o kwocie dokonanego potrącenia oraz, jeśli suma objęta zastawem finansowym nie wystarcza na zaspokojenie roszczeń PayLane, o kwocie, jaką Akceptant musi dodatkowo uiścić na rzecz PayLane i terminie zapłaty; d. nadwyżka środków objętych przedmiotem zastawu nad kwotą wierzytelności PayLane wobec Akceptanta podlega wypłacie na ogólnych zasadach określonych w Regulaminie i Umowie;

7 7 e. zastaw finansowy na danych środkach pieniężnych trwa do momentu wypłaty tych środków Akceptantowi lub zaspokojenia przez PayLane z przedmiotu zastawu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 2. PayLane ma prawo ustanowienia Rezerwy Kroczącej na środkach zgromadzonych na koncie Akceptanta. Wielkość Rezerwy Kroczącej oraz szczegółowe zasady jej ustanawiania i rozwiązywania określa Umowa. 3. W przypadku zgłoszenia przez Klienta roszczenia, w tym żądania zwrotu środków, w związku z dokonaną Płatnością, PayLane uprawnione jest zablokować środki znajdujące się na Koncie Akceptanta w zakresie niezbędnym do pokrycia pełnej kwoty tego roszczenia. Nałożenie takiej blokady nie ogranicza możliwości wypłaty zgromadzonych środków znajdujących się na Koncie innych niż sporna kwota. 4. Jeśli PayLane będzie miało powody, aby sądzić, że Akceptant (lub osoba trzecia działająca na jego rzecz lub za jego przyzwoleniem) dopuszcza się zakazanych praktyk, o których mowa w punkcie 6. Regulaminu, lub podejmuje inne działania, które narażają PayLane lub osoby trzecie, w szczególności Instytucje Pośredniczące, na ryzyko roszczeń, Chargebacków, Refundów, opłat lub kar, bądź sytuacja finansowa Akceptanta uległa istotnemu pogorszeniu, PayLane będzie uprawnione do podjęcia następujących działań bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności względem Akceptanta: a. zablokowanie Konta Akceptanta, Usług lub którąkolwiek ich część; b. zablokowanie Konta Akceptanta i nałożenie blokady na wszystkie lub część środków zgromadzonych na tym Koncie na zasadach określonych w ust. 5. poniżej (Akceptant każdorazowo będzie informowany o zastosowaniu blokady); c. zwiększenie poziomu Rezerwy Kroczącej ponad określony w Umowie (w przypadku uznania przez PayLane na podstawie zgromadzonych informacji, że ryzyko związane z Kontem Akceptanta jest wyższe od dopuszczalnego w PayLane); d. wprowadzenie dodatkowych limitów związanych z przyjmowaniem Płatności przez PayLane na rzecz Akceptanta; e. odmowa realizacji jakiejkolwiek Płatności, zwłaszcza w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do legalności transakcji stanowiącej podstawę tej Płatności lub co do legalności samej Płatności; f. zażądanie dodatkowych informacji lub dokumentów od Akceptanta; g. rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 5. Zablokowanie środków Akceptanta zgromadzonych na jego Koncie Akceptanta może nastąpić w przypadku uzasadnionej konieczności w celu ochrony PayLane lub Akceptanta przed ryzykiem odpowiedzialności. Obejmuje to w szczególności przypadki ryzyka odpowiedzialności: a. w związku z Płatnościami realizowanymi kartą kredytową lub debetową, przy których ryzyko trwać może co najmniej do czasu upływu terminu na wykonanie przez tych Klientów operacji typu Chargeback (poziom ryzyka oceniany jest według uznania PayLane i zależny jest od rodzaju towarów lub usług oferowanych przez Akceptanta oraz okresu dostawy towaru lub realizacji usługi); b. w związku z niewypłacalnością Akceptanta; c. w związku ze zgłoszeniem przez Akceptanta utraty, kradzieży lub uzyskania w inny sposób przez osoby trzecie identyfikatora lub hasła Akceptanta. 6. Środki Akceptanta, które zostały zablokowane lub objęte Rezerwą Kroczącą, zostają oznaczone w saldzie Konta Akceptanta jako oczekujące. Środki te nie podlegają wypłacie przez oznaczony czas. Środki te nie są wykorzystywane przez PayLane w żaden sposób sprzeczny z ustawą o usługach płatniczych. 7. PayLane zwalnia zablokowane środki, gdy uzna, że ryzyko związane z transakcją lub ryzyko związane z Akceptantem lub jego działalnością minęło. Akceptant zobowiązuje się ściśle współpracować z PayLane w celu ustalenia czy powyższe ryzyko przestało występować, w szczególności poprzez podanie niezbędnych informacji oraz dokumentów, których żądanie jest uzasadnione w danych okolicznościach sprawy. 8. Jeżeli Akceptant kwestionuje decyzję PayLane o zablokowaniu środków, może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W tym przypadku sporne środki pozostają zablokowane przez okres do 9 miesięcy od daty rozwiązania Umowy. Zarządzając ryzykiem związanym z obsługą Płatności Akceptanta PayLane może również ograniczyć kwotę, którą Akceptant może wypłacić lub zmienić terminy wypłaty środków lub wymagać, by Akceptant przedstawił PayLane inne formy zabezpieczenia ew. zobowiązań Akceptanta względem PayLane lub osób trzecich. 14. Obowiązywanie Umowy 1. Okres obowiązywania Umowy określa ta Umowa. 2. W przypadku, gdy Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie musi być dostarczone drugiej stronie na piśmie, pod rygorem nieważności. 3. Akceptant może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, za pisemnym zawiadomieniem PayLane o tym fakcie, jeśli PayLane narusza postanowienia Umowy i nie usunie tych naruszeń w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania od Akceptanta w tym przedmiocie. 4. PayLane może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym powiadamiając Akceptanta na piśmie, jeżeli: a. Akceptant naruszy istotne postanowienia Umowy lub Regulaminu, w tym w szczególności obowiązki i zakazy określone w punkcie 5. ust. 4-6 Regulaminu, punkcie 6. Regulaminu oraz w przypadkach określonych w punkcie 8. ust. 2 i 6 lub punktu 11 ust. 4 Regulaminu; b. którakolwiek Płatność zrealizowana na rzecz Akceptanta zostanie uznana za kwalifikującą się do jej zarejestrowania w rozumieniu przepisów o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; c. Akceptant lub osoba przez niego upoważniona w sposób nieuprawniony ingeruje w integrację strony internetowej Akceptanta z Bramką Płatniczą; d. Akceptant, któremu udostępniony został kanał płatności kartami płatniczymi, naruszył Zasady Organizacji Kart; e. Akceptant korzysta z logo PayLane oraz innych znaków towarowych PayLane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu. 5. Umowa może być rozwiązana przez PayLane ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnego zawiadomienia Akceptanta w przypadku stwierdzenia zagrożenia upadłością, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wszczęcie likwidacji Akceptanta lub wszczęcia w stosunku do Akceptanta postępowania naprawczego. 6. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze stron nie zwalnia Akceptanta z obowiązku określonego w punkcie 8. ust. 7 Regulaminu, a PayLane z obowiązku w zakresie wypłaty środków zgromadzonych na Koncie Akceptanta, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej oraz punktu 13 ust. 8 Regulaminu. 7. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron w trakcie prowadzenia przez PayLane postępowania wyjaśniającego, w tym w szczególności w związku z oceną ryzyka Akceptanta lub ewentualną odpowiedzialnością z tytułu Refundów, Reversali, Chargebacków, kar, lub innych roszczeń Klientów lub Instytucji Pośredniczących, PayLane może zablokować środki zgromadzone na Koncie Akceptanta przez okres 9 miesięcy od momentu rozwiązania Umowy, w celu zabezpieczenia siebie lub osób trzecich przed ryzykiem tej odpowiedzialności

8 8 (prawo zatrzymania). Jeżeli w okresie biegu terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie, istnieje uzasadnione podejrzenie, że Organizacja Kart lub inna Instytucja Pośrednicząca uczestnicząca w systemie kart płatniczych nałoży na PayLane karę lub opłatę z powodu naruszenia przez Akceptanta postanowień Umowy, w szczególności Zasad Organizacji Kart, środki mogą zostać zablokowane na okres do 12 miesięcy od daty rozwiązania Umowy. 8. Akceptant przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że pozostaje odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania związane z Kontem Akceptanta i jego działalnością, nawet po jego zamknięciu. 15. Postanowienia końcowe 1. Do Umowy wyłącza się stosowanie przepisów działu II oraz przepisów art. 35, art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2 5, art. 47, art. 48, art. 51 oraz art ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 2. PayLane ma prawo zmienić Regulamin, Politykę Prywatności, rozwijać i modyfikować Bramkę Płatniczą oraz Konto Akceptanta w dowolnym czasie bez uprzedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy takie modyfikacje lub zmiany będą potrzebne, by zachować zgodność z obowiązującym prawem lub zasadami i regułami Instytucji Pośredniczących. 3. Jeśli PayLane podejmie decyzję o zmianie Regulaminu, umieści nową wersję tego dokumentu w Koncie Akceptanta. Zaktualizowana wersja wejdzie w życie z chwilą jej umieszczenia w Koncie Akceptanta lub późniejszej dacie wskazanej przez PayLane. Jeśli PayLane uzna, że planowane zmiany mają charakter istotny, poinformuje o tym Akceptanta przynajmniej 7 dni przed wprowadzeniem takich zmian w życie. 4. Akceptant wyraża zgodę, że kontynuując korzystanie z Usług po jednostronnej zmianie Regulaminu lub Polityki przez PayLane, akceptuje jednocześnie w całości te dokumenty w nowym brzmieniu. W przypadku braku akceptacji zmian przez Akceptanta, ma prawo złożyć swój sprzeciw w ciągu kolejnych 7 dni. Złożenie sprzeciwu przez Akceptanta skutkuje wypowiedzeniem Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 5. Akceptant nie może bez uprzedniej pisemnej zgody PayLane przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy. 6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 7. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby PayLane. 8. Regulamin wraz z Polityką Prywatności oraz Umową, stanowi całość porozumienia między PayLane a Akceptantem oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia, porozumienia, oświadczenia i uzgodnienia (w odniesieniu do przedmiotu Umowy). 9. Żadne z postanowień Regulaminu oraz Umowy nie kreuje stosunku pełnomocnictwa, relacji pracodawca-pracownik lub joint-venture między stronami.

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU W przypadku reklamacji składanych na podstawie Regulaminu pojedynczej transakcji płatniczej: 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje Regulamin Przelewy24 Definicje Akceptant - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY Biuro Obsługi Klienta ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: +48 12 688 2600 Fax :+48 12 688 2699 Email: Hbiuro@dotpay.pl Strona 2 4BSPIS TREŚCI DEFINICJE... 3 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych)

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne,

Bardziej szczegółowo

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Art. 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w zakresie obsługi Płatności dokonywanych drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL Regulamin korzystania z usług Serwisu Transferuj.pl Wersja: 1.1 Marzec 2010 Transferuj.pl jest własnością Brachia S.J. os. Czwartaków 20/32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ZA RACHUNKI W SYSTEMIE SkyCash. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ZA RACHUNKI W SYSTEMIE SkyCash. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ZA RACHUNKI W SYSTEMIE SkyCash Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE 1 W niniejszym regulaminie wskazanym poniżej definicjom nadano następujące znaczenie: 1) Agencja SalesBee Technologies spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA WPŁAT ZA ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM NA STRONIE PRZEZ DOTPAY

REGULAMIN DOKONYWANIA WPŁAT ZA ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM NA STRONIE  PRZEZ DOTPAY REGULAMIN DOKONYWANIA WPŁAT ZA ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM NA STRONIE WWW.MEGAPUNKT.PL PRZEZ DOTPAY SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne Wstęp 1 Zasady działania płatności 2 Dostępność płatności 3 Niewłaściwe

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Załącznik nr 4

Regulamin - Załącznik nr 4 Regulamin - Załącznik nr 4 Zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą Action S.A. a Użytkownikiem Zważywszy, że A. Użytkownik jest operatorem w pełni funkcjonalnego systemu sklepu internetowego dostępnego w

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Płatności dla konta firmowego

Regulamin Płatności dla konta firmowego Regulamin 2013-08-26 Regulamin Płatności dla konta firmowego CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011 802 e-mail:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne Regulamin BlueCash I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.11.199.1175) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium

Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium 1. Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego Regulaminu (dalej jako Regulamin) jest określenie zasad i warunków współpracy pomiędzy Administratorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w zakresie obsługi Płatności dokonywanych drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

3. Warunkiem skorzystania z Usług jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

3. Warunkiem skorzystania z Usług jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu. Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w zakresie obsługi Płatności dokonywanych drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 9 do Umowy Operacyjnej UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń ( Umowa Cesji ) została zawarta w [ ], w dniu [ ], pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji Going.

Regulamin korzystania z aplikacji Going. Regulamin korzystania z aplikacji Going. I. Wstęp 1. Właścicielem serwisu i administratorem danych jest firma Maciej Gastoł MG Software z siedzibą w Krakowie, adres: os. Oświecenia 44/170 31-636 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo