Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne."

Transkrypt

1

2 Karty P³atnicze w Polsce Andrzej Bury W ARSZAWA 2002

3 Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Za bro nio ne jest ko pio wa nie, prze twa rza nie i roz po wszech nia nie w jakim kol wiek ce lu oraz po sta ci bez pi sem nej zgo dy au to ra i wy daw cy. Wy daw nic two Ce De Wu oraz au tor do ło ży li wszel kich sta rań, aby treści za war te w ni niej szej pu bli ka cji by ły kom plet ne i rze tel ne. Nie bio rą jed nak od po wie dzial no ści za ich wy ko rzy sta nie ani za zwią za ne z tym ewen tu al ne na ru sze nie praw au tor skich oraz za skut ki dzia łań wy ni kłe z wy ko rzy sta nia in for ma cji za war tych w książ ce. Projekt okładki: Agnieszka Natalia Bury DTP: CeDeWu Sp. z o.o. Wydanie V papierowe, zmienione i zaktualizowane, Warszawa ISBN Wydanie I elektroniczne, Warszawa 2013 ISBN Wy daw ca: CeDeWu Sp. z o.o Warszawa, ul. Żurawia 47/49 Redakcja wydawnictwa: (4822) lub 22 Fax: (4822) Księgarnia Ekonomiczna Warszawa, ul. Żurawia 47 Tel.: (4822) Fax: (4822) Ekonomiczna Księgarnia Internetowa

4 3 Spis treœci Wprowadzenie Podstawowe informacje o kartach p³atniczych Opis karty Wydawcy kart p³atniczych Wa noœæ kart p³atniczych Typy kart p³atniczych Karty kredytowe Karty debetowe Karty charge Karty pre-paid Combined cards Op³aty i prowizje Karty magnetyczne, mikroprocesorowe i wirtualne Karty wyposa one w pasek magnetyczny Karty mikroprocesorowe Karty wirtualne Systemy kart p³atniczych Miêdzynarodowe systemy kart p³atniczych American Express Diners Club Europay/MasterCard Struktura organizacji MasterCard Europay w Polsce Produkty System rozliczeñ

5 Technologie przysz³oœci JCB VISA Struktura i organizacja VISA w Polsce Produkty Technologie przysz³oœci Krajowe systemy kart bankowych Polcard PBK Styl Krajowe systemy p³atniczych kart handlowych LUKAS Bank SA Cetelem Polska Expansion SA Finplus Karty dla klientów indywidualnych Banki wydaj¹ce karty w Polsce Karty masowe dla ka dego Karty bankomatowe i elektroniczne karty debetowe Karty debetowe Karty charge Karty kredytowe Karty dla osób niepe³noletnich i studentów Karty dla osób o wysokich dochodach Karty T&E Karty p³atnicze dla firm Karty bankowe Karty T&E

6 5 5. Liczba wydanych kart Liczba wydanych kart na œwiecie Liczba wydanych kart w Polsce Akceptacja kart p³atniczych Akceptacja kart w bankomatach Informacje ogólne Œwiat Polska Akceptacja w punktach handlowo-us³ugowych Informacje ogólne Œwiat Polska Kto mo e zostaæ akceptantem kart p³atniczych Autoryzacja karty Urz¹dzenia s³u ¹ce do rozliczania transakcji kartami Centra autoryzacyjno-rozliczeniowe w Polsce Oferta centrów autoryzacyjno-rozliczeniowych Zatrzymanie karty Akceptacja kart w Internecie Bezpieczeñstwo zakupów w Internecie Oferta polskich centrów autoryzacji Kupowanie towarów w Internecie Ubezpieczenia Bezpieczeñstwo kart p³atniczych Numer PIN Podpis

7 Numer karty Odpowiedzialnoœæ klienta w przypadku kradzie y lub zastrze enia karty Awaryjne numery telefonów polskich banków Rekomendacje Rekomendacje oferty banków dla klientów indywidualnych Rekomendacje produktów dla klientów indywidualnych Rekomendacje produktów dla klientów instytucjonalnych Literatura

8 7 Wykaz tabel i wykresów Karty bankomatowe dla klientów indywidualnych Elektroniczne karty debetowe dla klientów indywidualnych Karty debetowe dla klientów indywidualnych Karty charge dla klientów indywidualnych Karty kredytowe dla klientów indywidualnych Elektroniczne karty debetowe dla m³odzie y Karty dla klientów o wysokich dochodach Karty debetowe dla firm Karty charge dla firm Liczba wydanych kart i wartoœæ transakcji najwiêkszych na œwiecie systemów kart p³atniczych Liczba wydanych kart Maestro i VISA Electron na œwiecie Liczba wydanych kart MasterCard i VISA na œwiecie Liczba wydanych kart przez Europay i VISA w Europie Liczba wydanych kart w Polsce wed³ug organizacji Karty bankomatowe i VISA dla klientów indywidualnych w Polsce Karty EC/MC i Polcard dla klientów indywidualnych w Polsce Karty typu business wydawane przez polskie banki Liczba bankomatów na œwiecie wed³ug organizacji Liczba bankomatów EuroCard/MasterCard i VISA wed³ug regionów Liczba bankomatów w poszczególnych pañstwach Europy wed³ug akceptacji kart danej organizacji Liczba bankomatów w Polsce wed³ug akceptacji kart danej organizacji Akceptacja kart w bankomatach wed³ug banków w Polsce Akceptacja kart najwiêkszych systemów p³atniczych na œwiecie

9 8 Sieæ punktów akceptuj¹cych karty Maestro i VISA Electron na œwiecie Sieæ punktów akceptuj¹cych karty EuroCard/MasterCard i VISA w poszczególnych pañstwach Europy Sieæ punktów akceptuj¹cych karty w Polsce wed³ug organizacji Iloœæ i wartoœæ przetworzonych transakcji w Polsce w latach Sieæ punktów akceptuj¹cych karty w Polsce wed³ug centrów autoryzacji Odpowiedzialnoœæ klienta w przypadku kradzie y karty wed³ug banków w Polsce Awaryjne numery telefonów polskich banków

10 9 Wprowadzenie Karty bankowe stanowi¹ nieod³¹czny element rzeczywistoœci w Polsce. Zak³adaj¹c konto osobiste klient jest pytany o to, czy chce posiadaæ kartê p³atnicz¹. Debetowa karta elektroniczna zast¹pi³a praktycznie kartê bankomatow¹ i sta³a siê standardem. W rêkach Polaków na koniec 2001 roku znajdowa³o siê ponad 13,5 mln kart. Akceptowa³o je ponad jednostek us³ugowych i prawie 6100 bankomatów. Karty coraz czêœciej s¹ akceptowane na równi z gotówk¹. Prognozuje siê, e do 2003 roku w Polsce karty posiadaæ bêdzie ponad 14 mln Polaków, a sieæ bankomatów zwiêkszy siê do 7500 sztuk. Posiadanie karty p³atniczej nie jest ju dziœ tylko oznak¹ presti u, czy zaufania banku. W dobie masowego korzystania z us³ug bankowych staje siê koniecznoœci¹, pozwala nie tylko w pe³ni wykorzystywaæ œ rodki zgromadzone na rachunku bankowym, ale tak e unikaæ k³opotów zwi¹zanych z kolejkami przy okienkach kasowych w banku. Dziœ w³aœcicielem karty bankowej mo e staæ siê praktycznie ka dy. Banki oferuj¹ karty dla osób niepe³noletnich, dla studentów, dla osób bez sta³ych lub udokumentowanych dochodów. Coraz szersza oferta kart adresowana jest równie do osób o wysokich dochodach i firm. W ostatnim okresie banki poszerzaj¹ swoj¹ ofertê o karty wirtualne i elektroniczn¹ portmonetkê. W ofercie banków mo na znaleÿæ równie coraz wiêcej kart kredytowych.

11 10 Przewodnik zawiera podstawowe informacje o kartach p³atniczych oraz ofertê polskich banków dla klientów indywidualnych i firm. Zosta³ y one uzupe³nione o dane statystyczne dotycz¹ce punktów akceptacji kart p³atniczych w Polsce i na œwiecie oraz statystykê bankomatów akceptuj¹cych karty poszczególnych banków i organizacji w Polsce. Z uwagi na to, e karty p³atnicze, tak jak pieni¹dz i ka da cenna rzecz czasami kusz¹ przestêpców, polecam równie zapoznanie siê z siódmym rozdzia³em ksi¹ ki Bezpieczeñstwo kart p³atniczych. Nale y bowiem pamiêtaæ, e z kradzie ¹ karty mog¹ siê wi¹zaæ znacznie wiêksze straty, ni w przypadku kradzie y gotówki lub czeków. Jako, e posiadacze kart p³atniczych staj¹ siê niestety ofiarami przestêpstw, warto zapoznaæ siê z innego rodzaju zabezpieczeniami, a mianowicie ofert¹ ubezpieczeñ oferowanych przez wydawców kart, której to sprawie poœwiêcono w niniejszej ksi¹ ce odrêbny rozdzia³. Ostatni rozdzia³ publikacji Rekomendacje, zawiera wskazania banków oraz produktów bankowych. Na rekomendacje g³ówny wp³yw mia³y op³aty i prowizje produktów kartowych oraz zakres ich akceptacji. Warunkiem koniecznym do uzyskania rekomendacji by³o bezpieczeñstwo klienta w przypadku kradzie y karty p³atniczej i przejêcie przez bank odpowiedzialnoœci najpóÿniej od momentu zg³oszenia tego faktu przez klienta oraz ubezpieczenie karty. Andrzej Bury

12 11 1 Podstawowe Informacje o kartach p³atniczych W literaturze trudno jest znaleÿæ jednoznaczne informacje co do pierwszych pomys³odawców kart p³atniczych. Najczêœciej jako pierwsze firmy, które wprowadzi³y do obiegu karty wymieniane s¹ korporacje General Petroleum Corporation of California (obecnie Mobil Oil) i Western Union (kompania telegraficzna). Ówczesne karty mia³y formê papierowych ksi¹ eczek, metalowych p³ytek czy papierowych talonów. By³a to nowatorska, jak na tamte czasy, forma bezgotówkowego kredytu kupieckiego. Wydatki dokonywane przez w³aœciciela takiej karty p³atniczej by³y odnotowywane np. w specjalnej ksi¹ eczce. Ksi¹ eczka ta dawa³a jej posiadaczowi mo liwoœæ zakupu towarów Pierwsze karty p³atnicze zosta³y wydane we wszystkich punktach danej korporacji. W³aœciciel takiej ksi¹ eczki na pocz¹tku XX wieku (bezgotówkowego kredytu) regulowa³ p³atnoœci w ustalonym w umo- Zjednoczonych w Stanach wie terminie. Obecnie w podobny

13 12 KARTY P ATNICZE W POLSCE sposób rozliczane s¹ p³atnoœci du- ych klientów na bezobs³ugowych Pierwsza organizacja stacjach benzynowych, kiedy to pracownicy danej firmy przez ca³y mie- utworzona 28 lutego kart p³atniczych zosta³a si¹c tankuj¹ bezynê u ywaj¹c kart, 1950 roku. By³ ni¹ Diners Club. a firma otrzymuje zbiorcze obci¹ enie, np. po dwóch tygodniach czy na koniec miesi¹ca. W Polsce tego typu karty niebankowe (zwane inaczej kartami konsumenckimi) oferuj¹ obecnie swoim klientom zagraniczne i polskie sieci paliw np. Shell czy PKN Orlen. Analizuj¹c historiê rozwoju kart p³atniczych na œwiecie mo na stwierdziæ, e ich ewolucja sprowadza³a siê do: rozszerzenia zasiêgu akceptowalnoœci karty, poprzez wzajemne akceptowanie kart wydawanych przez ró ne banki i organizacje w ich placówkach, bankomatach i punktach handlowo-us³ugowych, rozszerzenia funkcji oferowanych przez karty, usprawnienia procesu rozliczania kart, zwiêkszenia bezpieczeñstwa obiegu kart, rozszerzenie mo liwoœci wykorzystania kart (ju nie tylko bankomaty i punkty handlowo-us³ugowe a np. p³atnoœci w Internecie, p³atnoœci z wykorzystaniem telefonii bezprzewodowej). Istnieje wiele podzia³ów kart p³atniczych (ang. payments plastic cards). Ich podstawowym wyró nikiem jest mo liwoœæ zap³aty w akceptuj¹cej je sieci punktów handlowych i us³ugowych. Wydawane karty s¹ adresowane do ró nych grup klientów. Generalnie wydawane karty p³atnicze mo na podzieliæ na: karty masowe w³aœcicielem takiej karty mo e zostaæ praktycznie ka dy,

14 13 karty dla klientów o wy szych dochodach karty typu Gold, karty presti owe karty dla klientów o specjalnym statusie materialnym lub spo³ecznym, karty klubowe karty, których uzyskanie wi¹ e siê z cz³onkostwem w danej instytucji, organizacji, czêsto po³¹czone jest ono z wy szym statusem materialnym, karty firmowe (typu bussines) wydawane dla firm. W wielu krajach potocznie zamiast okreœlenia karta p³atnicza u ywa siê karta kredytowa (ang. credit card). Ma to podstawy w historii kart p³atniczych, bowiem pierwsze karty p³atnicze emitowane w Stanach Zjednoczonych by³y kartami kredytowymi. W ostatnich latach jednak na masow¹ skalê wydawane s¹ elektroniczne karty obci¹ eniowe, które w znacznej czêœci zast¹pi³y czeki. O mo liwoœci zakupów przy pomocy karty informuj¹ odpowiednie oznaczenia, które znajduj¹ siê najczêœciej na drzwiach wejœciowych punktów handlowo-us³ugowych i placówek bankowych oraz na froncie bankomatów.

15 14 KARTY P ATNICZE W POLSCE 1.1. Opis karty Wszytskie emitowane karty p³atnicze musz¹ byæ wykonane z plastyku i posiadaæ okreœlone elementy. Standardowe wymiary kart zosta³y okreœlone w 1985 roku przez ISO (International Organization for Standarization). Reguluje je akt ISO 7810 Identification cards physical characteristics. Wed³ug tej standaryzacji karty powinny posiadaæ nastêpuj¹ce wymiary: 53,98 mm wysokoœæ, 85,6 mm szerokoœæ, 0,76 mm gruboœæ. Pierwsza cyfra rozpoczynaj¹ca numer karty (MII Major Industry Identifier) identyfikuje rodzaj wydaw- Ka da karta p³atnicza ma nadany numer. Standardy i zasady wydawania kart ureguluwane zosta³y przez akt ISO 7812 Numbering system and registration procedur for issuer identifiers. Przewiduje on, e pierwsze szeœæ cyfr wyt³oczonych lub wydrukowanych na karcie stanowi numer identyfikacyjny wydawcy karty (Issuer Identification Number INN), zwany czêsto tak e numerem identyfikacyjnym banku (Bank Identification Number BIN). Nastêpny cz³on numeru karty to PAN (podstawowy numer rachunku Primary Account Number). Numer ten niekoniecznie musi byæ numerem konta klienta i mo e byæ nadawany przez bank jako drugorzêdny numer rachunku. Ostatni cz³on numeru karty stanowi liczba kontrolna. standaryzacja kompleksowa kart p³atniczych zosta³a okreœlona dopiero 1985 roku

16 15 cy karty. Reguluje j¹ norma ISO, wed³ug której rezerwacja obejmuje nastêpuj¹ce bran e: 0 ISO/TC 68 i inne, 1 linie lotnicze, 2 linie lotnicze i inne, 3 karty klubowe T&E, 4 banki/instytucje finansowe, 5 banki/instytucje finansowe, 6 sieci handlowe i banki, 7 sieci sprzeda y paliw, 8 telekomunikacja i inne, KARTY P ATNICZE MOG MIEÆ DOWOLN SZATÊ GRAFICZN, KTÓR Z REGU Y USTALA BANK WYDAWCA Pocz¹tkowa cyfra 9 zarezerwowana jest do wykorzystania przez poszczególne pañstwa dla celów lokalnych. Stosowane s¹ tu odmienne zasady numeracji. Otó 3 nastêpne cyfry po cyfrze 9 stanowi¹ identyfikator kraju (country code) zdefiniowany przez normê ISO 3166, a pozosta³e cyfry s¹ definiowane wed³ug narodowych standardów. Na awersie karty znajduj¹ siê: cechy systemów (logo, hologram organizacji), logo banku, numer karty (numer organizacji i banku, numer karty lub numer konta oraz cyfra kontrolna), imiê i nazwisko w³aœciciela (okaziciela) karty, okres wa noœci karty, oznaczenie zasiêgu karty (lokalna b¹dÿ miêdzynarodowa), typ karty, opcjonalnie zdjêcie w³aœciciela (okaziciela) karty, opcjonalnie mikroprocesor.

17 16 KARTY P ATNICZE W POLSCE Karty, które mog¹ byæ u ywane tylko w œ rodowisku elektronicznym mog¹ mieæ dodatkowy napis Electronic use only. Karty przeznaczone do rozliczeñ tylko w œ rodowisku elektronicznym s¹ p³askie i nie posiadaj¹ adnych wyt³oczeñ. W przypadku kart, które mog¹ byæ akceptowane w punktach wyposa onych w urz¹dzenia mechaniczne numer karty, data wa noœci karty, typ karty, dane w³aœciciela karty, s¹ wyt³oczone na karcie. Najczêœciej awers karty ma indywidualn¹ szatê graficzn¹ okreœlan¹ przez bank-wydawcê karty. Wyj¹tek stanowi¹ tu standardowe karty organizacji American Express i Diners Club, których szata graficzna jest œciœle okreœlona. Na rewersie karty standardowo umieszcza siê: pasek magnetyczny z naniesionymi danymi, pasek do podpisu (z dodatkowymi zabezpieczeniami charakterystycznymi dla danego systemu kart p³atniczych), informacje od wystawcy (czyj¹ w³asnoœci¹ jest karta, co robiæ w przypadku zagubienia), opcjonalnie zdjêcie posiadacza karty. Karty wybranych organizacji posiadaj¹ na rewersie hologram i logo systemu.

18 Wydawcy kart p³atniczych Wydawane karty p³atnicze mo na podzieliæ na: karty bankowe wydawane przez banki, karty niebankowe wydawane przez instytucje klubowe, sieci handlowe, sieci stacji benzynowych czy firmy telekomunikacyjne. W wielu krajach prawo pozwala na udzielanie kredytów tylko instytucjom, które otrzyma³y licencjê bankow¹. W tych krajach instytucje niebankowe wydaj¹c karty p³atnicze (zwykle s¹ to karty kredytowe) musz¹ wspó³pracowaæ z bankami. Karty p³atnicze wydawane s¹ przez: 1. Instytucje klubowe (np. Diners Club, American Express), na karcie znajduje siê logo instytucji klubowej. 2. Banki (karty bankowe): w³asne karty banku na karcie znajduje siê logo banku lub jego systemu kart p³atniczych (np. karty bankomatowe), karty wydawane w ramach miêdzynarodowych systemów p³atniczych (np. VISA, EuroCard/MasterCard), na karcie znajduje siê logo miêdzynarodowego systemu p³atniczego i logo banku, karty wydawane na zasadzie licencji (franczyzy) z instytucjami klubowymi (np. Diners Club, American Express), na karcie znajduje siê logo instytucji klubowej i banku (np. karta Millennium American Express wydawana przez Millennium BIG BG). 3. Sieci handlowe, instytucje poœrednictwa finansowego, stacje paliw czy firmy telekomunikacyjne na karcie znajduje siê logo sieci handlowej, instytucji poœrednictwa finansowego, czy te innego wydaw-

19 18 KARTY P ATNICZE W POLSCE cy karty. W przypadku, gdy w wydaniu karty poœredniczy instytucja bankowa na karcie mo e znajdowaæ siê jej logo. Karty sieci handlowych, sieci paliw zazwyczaj powi¹zane s¹ z programami promocyjnymi i rabatowymi. Karty sieci handlowych maj¹ najczêœciej zasiêg lokalny. Karty miêdzynarodowych koncernów paliwowych czêsto maj¹ szerszy zasiêg, obejmuj¹cy kraje w których dana firma posiada stacje benzynowe. Programy wspólnych znaków handlowych Instytucje klubowe i banki oferuj¹ programy wspólnych znaków handlowych (co-branded). Taka karta p³atnicza mo e byæ sygnowana logiem firmy wspó³pracuj¹cej z bankiem. Karty co-branded mog¹ byæ wydawane: dla pracowników firmy uczestnicz¹cej w programie, dla klientów firmy uczestnicz¹cej w programie (np. karta Pekao LOT Voyage, WBK Idea Profit). Zwykle taka karta wi¹ e siê z ró nego rodzaju programami promocyjnymi i rabatowymi na towary, us³ugi oferowane przez firm ê uczestnicz¹c¹ w programie lub przez inne firmy, które akceptuj¹ dan¹ kartê na specjalnych zasadach. Programy pokrewieñstwa kart Programy pokrewieñstwa kart (ang. affinity) zosta³y wprowadzone po raz pierwszy w USA. Z czasem popularnoœæ zyska³y równie w krajach europejskich. W programach tych, oprócz banku lub organizacji wydaj¹cej karty, uczestniczy zazwyczaj oragnizacja o charakterze non-profit np. organizacja charytatywna, grupa hobbystyczna, stowarzyszenie zawodowe czy klub sportowy.

20 19 Karty w programie affinity nie s¹ kartami masowymi. Sprzedawane s¹ tylko cz³onkom okreœlonej grupy. W wiêkszoœci przypadków banki nie nastawiaj¹ siê na wysokie zyski z ich wydawania. Firmuj¹ca tak¹ kartê organizacja otrzymuje, np. czêœæ op³aty rocznej za wydanie karty lub czêœæ z op³at za przeprowadzane za jej pomoc¹ transakcje. Natomiast posiadacze takiej karty dziêki jej u ywaniu wspieraj¹ np. ulubiony klub sportowy, czy organizacjê charytatywn¹. Karty wydawane przez banki i instytucje klubowe maj¹ œciœle okreœlone numery pocz¹tkowe: 30, 306, 308, 36, 38 Diners Club 3069, 3088, 31, 3337, 3528 JCB 33, 37 American Express 4 VISA 5 Mastercard (farktycznie emitowane s¹ karty z pocz¹tkowymi numerami 51 56).

21 20 KARTY P ATNICZE W POLSCE 1.3. Wa noœæ kart p³atniczych Ka da karta p³atnicza ma okreœlon¹ wa noœæ. Zale y ona od: obszaru honorowania karty, zakresu funkcji jakie mo e spe³niaæ karta, terminu wa noœci karty. Zasiêg Karty p³atnicze charakteryzuj¹ siê ró nym obszarem honorowania karty. Jest on uzale niony od wydawcy karty. Generalnie karty p³atnicze mog¹ mieæ zasiêg: miêdzynarodowy wa ne na ca³ym œwiecie (s¹ sygnowane logo miêdzynarodowych systemów p³atniczych lub organizacji klubowych), krajowy karty s¹ wa ne tylko na terenie kraju, w którym zosta- ³y wydane (mog¹ byæ sygnowane logo miêdzynarodowych lub krajowych systemów p³atniczych); zdarza siê, e s¹ to karty w³asne banku, lokalny wa ne jedynie na wyznaczonym terenie, na którym s¹ akceptowane np. teren dzia³ania banku-wystawcy karty, ograniczony, np. do placówek danej sieci handlowej, czy grupy firm akceptuj¹cych dan¹ kartê). Funkcje kart p³atniczych Karty p³atnicze posiadaj¹ dwie podstawowe mo liwoœci: 1. Zap³aty za towary i us³ugi w punktach handlowo-us³ugowych. W ostatnich latach, wraz z rozwojem OBECNIE PRAKTYCZNIE WSZYTKIE KARTY BANKOWE DAJ MO LIWOŒÆ WYP ATY GOTÓWKI I ZAKUPÓW BEZGOTÓWKOWYCH

22 21 technologicznym sieci akceptacji powsta³o wyraÿne rozró nienie na W POLSCE KARTÊ karty akceptowane w punktach handlowo-us³ugowych wyposa onych MIN TERMIN WA NOŒCI P ATNICZ KTÓREJ w tradycyjne urz¹dzenia (tzw. imprintery), elektroniczne terminale NALE Y ZWRÓCIÆ DO BANKU-WYDAWCY KARTY POS, a tak e terminale akceptuj¹ce karty wyposa one w mikroprocesor. Kolejnym typem p³atnoœci kartami za towary i us³ugi, wraz z rozwojem globalnej sieci staje siê Internet. Tu akceptowane s¹ g³ównie karty wypuk³e oraz nowy typ kart karty wirtualne (czêsto mo na p³aciæ nimi równie za zamówienia sk³adane telefonicznie lub za poœrednictwem poczty). 2. Wyp³aty gotówki z bankomatów (w placówkach bankowych), a tak e przeprowadzanie innych operacji bankowych. Przeprowadzanie innych operacji bankowych przy pomocy karty w bankomatach jest uzale nione od typu bankomatów posiadanych przez dany bank i systemu informatycznego. Mog¹ to byæ, m.in. nastêpuj¹ce operacje: sprawdzenie stanu konta w³aœciciela karty, wydruk historii z danego konta, zmiana numeru PIN karty, wp³ata gotówkowa, wydruk i wydawanie czeków, realizacja czeku, wykonanie polecenia przelewu, wymiana walut, wystawienie czeków podró niczych, do³adowanie elektronicznej portmonetki, zamawianie innych us³ug i produktów danego banku.

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne.

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Za bro nio ne jest ko pio wa nie, prze twa rza nie i roz po wszech nia nie

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach

Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach Czy bank wymaga wyceny? Kto organizuje proces wyceny? Podmiot dokonujący wyceny Strona ponosząca koszty wyceny Koszt wyceny Alior Wycena

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking Kredyty i karty kredytowe z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 4 grudnia 2013 r. Kredyty 1. Kredyt odnawialny Lp.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Typy Kredytów Bankowych

Typy Kredytów Bankowych Typy Kredytów Bankowych Kredyt Rodzaje kredytów Kredyt obrotowy Kredyt inwestycyjny Kredyt dyskontowy Kredyt lombardowy Kredyt kart kredytowych Kredyt hipoteczny Rodzaje kredytów Procedura kredytowa Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Dodatkowe informacje:

Zadanie. Dodatkowe informacje: Zadanie Jesteś Managerem spółki produkującej obuwie Ze względu na Twoją zaawansowaną wiedzę z tematyki rachunkowości zostałeś poproszony o pomoc nowemu księgowemu przy ujęciu w księgach rachunkowych poniższych

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Sztuka inteligentnych zakupów

Sztuka inteligentnych zakupów Sztuka inteligentnych zakupów Inteligentne zakupy Polaków. Jak korzystamy Badanie: z kart płatniczych? Jak korzystamy z kart płatniczych? Raport z badania Deutsche Bank PBC zrealizowanego przez Instytut

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Rachunki rozliczeniowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA BIZNES PLUS MOJA FIRMA NON-PROFIT WSPÓLNOTA AGRO 1.

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Materiał dydaktyczny dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych

Materiał dydaktyczny dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych Materiał dydaktyczny dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych PANIE ZAPŁACIŁY GOTÓWKĄ PANI ZAPŁACIŁA KARTĄ PŁATNICZĄ PRACUJĄC ZARABIAMY PIENIĄDZE PIENIĄDZE TRAFIAJĄ DO BANKU BANK WYDAJE KARTY PŁATNICZE

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH Załącznik nr 1 do ZW Nr A/41/PBD/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. Załącznik nr 1 do ZW Nr A/31/PBD/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. z późniejszymi zmianami. ` TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały nr 58/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 maja 2016r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 04.10.2013r. ZMIANA I - Uchwała Nr 21Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 16.05.2014r. ZMIANA II - Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco:

Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco: Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco: Kasa 4.500 PLN Rachunek bieżący 50.000 PLN Rozrachunki z dostawcami 10.800 PLN Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Otwocki, ul. Górna 13, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7793295 w. 347, faks 022 7793295.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Otwocki, ul. Górna 13, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7793295 w. 347, faks 022 7793295. Otwock: BANKOWA OBSŁUGA BUDśETU POWIATU OTWOCKIEGO, POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INNYCH JEDNOSTEK Numer ogłoszenia: 80680-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 02.11.2015-06.11.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

Za kulisami private banking

Za kulisami private banking Za kulisami private banking Autor: Joanna Ostrowska,Żarówka PR i Marketing 07.10.2010. Osobisty doradca finansowy, concierge organizujący wakacje, platynowa karta kredytowa, oprocentowanie kredytu podlegające

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu:.... Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23 41-940 Piekary Śląskie Wniosek o umorzenie wierzytelności lub udzielenie ulgi

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Ujazd (nazwa organu zlecającego)

Wójta Gminy Ujazd (nazwa organu zlecającego) ...... (pieczęć organizacji pozarządowej*/ (data i miejsce złoŝenia oferty) podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie Zmiany w Podręczniku Realizacji PIS (wersja z dnia 25 sierpnia 2008) (W odniesieniu do wersji z 11 lipca 2008 zatwierdzonej warunkowo przez Bank Światowy w dniu 21 lipca 2008) Strona Wersja zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r. 1 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r. I. Sprawozdanie finansowe 1. Wykorzystanie środków otrzymanych z Urzędu Miasta. Przydzielone środki na wydatki na 2011 rok

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Podstawowa Minimalna Maksymalna W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 2 maja 2016 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 2 maja 2016 r.) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Słomnikach z dnia 27 kwietnia 2016 r. /tekst jednolity/ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or. 0152-21/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 27 października 2010r Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku. 4 zł w formie zlecenia stałego 2 zł. szej lub równej 1.000.000,0zł

Bank Spółdzielczy w Olecku. 4 zł w formie zlecenia stałego 2 zł. szej lub równej 1.000.000,0zł Bank Spółdzielczy w Olecku Rodzaj usług (czynno 2 1 niekomercyjnych działaj 1 1 6 zł niekomercyjnych działaj 1 Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony w BS Olecko od wpłacaj Wypłaty gotówkowe od wypłat

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej... Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pieczęć Wnioskodawcy... (nr akt i data wpływu kompletnego wniosku) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Gmina Siewierz ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Siewierz ZAPYTANIE OFERTOWE Urząd Miasta i Gminy Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz Gmina Siewierz Siewierz, dn. 2014-11-19 S.3052.1.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia publicznego: Bankowa obsługa budżetu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik nr 1 REGULAMIN WYNAGRADZANIA Do Zarządzenia nr 46/2009 Wójta Gminy Miękinia Z dnia 13 maja 2009r. Na podstawie art. 39 ust. l i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. - o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dla Warszawa 6 marca 2014 r. Metodologia badania Metodologia badania Badanie mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo