Regulamin imprezy Dzień Przyjaźni z MLP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin imprezy Dzień Przyjaźni z MLP"

Transkrypt

1 Regulamin imprezy Dzień Przyjaźni z MLP 1. Organizatorem imprezy pt. Dzień Przyjaźni z MLP ( Impreza ) na zlecenie Hasbro Poland Sp. z o. o. jest firma SG Events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ( Warszawa), przy ul. Stromej 16 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP: ( Organizator ). 2. Impreza zostanie przeprowadzona na terenie Centrum Handlowego Arkadia, przy aleja Jana Pawła II 82, Warszawa, na poziomie 0 tzw. Theatrum od strony głównego wejścia do CH Arkadia w specjalnie wydzielonej strefie ( Strefa Imprezy ) w dniu 30 sierpnia 2015 r.. od godz. 10:00 do godz. 21: Strefa Imprezy podzielona jest na następujące miejsca: a) Wejście do Strefy Imprezy, b) Stoiska Zabaw c) Magiczna Scena d) Wyjście ze Strefy Imprezy 4. W Imprezie mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci, które mają ukończone 3 lata i nie ukończyły 9 lat ( Uczestnik ). Uczestnik wchodzi do Strefy Imprezy za okazaniem wydrukowanego biletu na określoną turę. Uczestnik wchodzi do Strefy Imprezy z jednym rodzicem bądź pełnoletnim opiekunem prawnym. W przypadku wątpliwości co do wieku dziecka przedstawiciel Organizatora może poprosić rodzica lub pełnoletniego opiekuna prawnego o dokument potwierdzający wiek dziecka. Rodzic lub pełnoletni opiekun prawny zobowiązani są powiadomić przedstawiciela Organizatora o chorobach lub zachowaniach Uczestników mogących mieć wpływ na jego zdrowie i bezpieczeństwo, jak również na innych Uczestników. 5. W Strefie Imprezy jednorazowo może znajdować się od osób (dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi) jednocześnie. 6. Rodzic lub pełnoletni opiekun prawny oświadczają, że dziecko zgłaszane przez niego do udziału w Imprezie jest samodzielne i potrafi m.in. same załatwiać potrzeby fizjologiczne w toalecie. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika konieczności załatwienia potrzeby fizjologicznej rodzic lub pełnoletni opiekun prawny ma obowiązek zaprowadzić Uczestnika do pobliskiej toalety. 7. Rodzic lub pełnoletni opiekun prawny akceptując regulamin oświadczają, iż zgłaszają Uczestnika na własną odpowiedzialność biorąc za Uczestnika pełną odpowiedzialność. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb porządkowych tj. Straż Miejska lub Policja, w przypadku pozostawienia Uczestnika bez opieki rodzica lub pełnoletniego opiekuna prawnego po zakończeniu czasu / 30 min/ przebywanie w Strefie Imprezy dla danej tury wejść, na którą Uczestnik został zarejestrowany Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestnika przebywającego w Strefie Imprezy bądź poza Strefą Imprezy. 8. Formularz zgłoszeniowy na Imprezę dostępny jest on-line w dniach od 10 sierpnia 2015 roku do wyczerpania miejsc na poszczególnych turach Imprezy. Bilet uprawnia do wejścia na określoną turę Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego regulowania przepływu Uczestników podyktowanego względami bezpieczeństwa, co może spowodować przesunięcia czasowe w wejściach do Strefy Imprezy. 9. Przy rejestracji Uczestnika na Imprezę, która pozwala wygenerować bilet on-line, rodzic lub pełnoletni opiekun prawny Uczestnika wyraża następujące zgody:

2 a) zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych Uczestników i ich rodziców lub pełnoletnich opiekunów prawnych przez Hasbro Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ( Warszawa), przy ul. Waliców 11 na potrzeby realizacji Imprezy Dzień Przyjaźni z MLP m.in. rejestracji, potwierdzenia, udziału w Imprezie zgoda obowiązkowa; b) zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku rodzica/pełnoletniego opiekuna prawnego oraz Uczestnika przez firmę Hasbro Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będącą zezwoleniem na rozpowszechnianie publiczne, udostępnianie, w tym w sieci Internet, wykorzystywanie wizerunku utrwalonego na fotografiach oraz filmach wykonanych w ramach dokumentacji, potrzeb reportażowych oraz marketingowych Hasbro Poland Sp. z o.o. w czasie trwania Imprezy Dzień Przyjaźni z MLP, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych szczegóły pkt. 29 niniejszego Regulaminu zgoda obowiązkowa. 10. Administratorem zebranych danych osobowych jest firma Hasbro Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-851), ul. Waliców 11. W związku z organizacją Imprezy przez podmiot trzeci na zlecenie Hasbro Poland Sp. z.o.o., Poland Sp. z.o.o. powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników i ich rodziców lub opiekunów prawnych w zakresie określonym w odrębnej umowie z SG Events Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, ( Warszawa), przy ul. Stromej 16A. 11. Osoby, którym nie udało się zarejestrować udziału w Imprezie podczas zapisów on-line nadal mogą wziąć udział w Imprezie. W dniu Imprezy w zależności od dostępności miejsc będzie istniała możliwość dodatkowego wejścia. Organizator przewiduje dodatkowe miejsca w Strefie Imprezy dla osób, które z jakichś powodów nie mogły dokonać rejestracji on-line. Organizator zastrzega sobie prawo do dopełnienia każdej grupy przebywającej w Strefie Imprezy liczbą osób niezagrażającą bezpieczeństwu Uczestników Imprezy, tym samym powodując wydłużenie czasu oczekiwania w kolejce. 12. Wejście do Strefy Imprezy możliwe jest od godz. 10:00 maksymalnie do godz. 20: Podczas Imprezy Uczestnicy będą mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanych Stoisk Zabaw z My Little Pony, wspólnie wziąć udział w przygotowanej animacji scenicznej. 14. Na terenie Strefy Imprezy Uczestnicy Imprezy pozostają pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów prawnych. Przedstawiciele Organizatora w tym animatorzy i hostessy nie ponoszą odpowiedzialności za Uczestników Imprezy. 15. Czas przebywania Uczestnika na terenie Strefy Imprezy jest ograniczony i wynosi maksymalnie 30 minut. Po zakończeniu animacji scenicznej Uczestnicy oraz rodzice lub pełnoletni opiekunowie prawni śledząc przebieg akcji będę poinformowani o zakończeniu sesji oraz konieczności opuszczenia Strefy Imprezy przez Prowadzącego i/lub animatorów/hostessy/. Rodzic lub pełnoletni opiekun prawny wraz z Uczestnikiem zobowiązany jest do opuszczenia Strefy Imprezy i tym samym udostępnienia miejsca kolejnym Uczestnikom i oczekującym. W przypadku nieopuszczenia Strefy Imprezy zgodnie z wyznaczoną godziną przez rodzica lub pełnoletniego opiekuna prawnego z Uczestnikiem, Organizator poinformuje służby porządkowe. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia niezbędnych środków w celu opuszczenia Strefy Imprezy przez rodzica lub pełnoletniego opiekuna prawnego oraz Uczestnika. 16. Wstęp na teren Strefy Imprezy jest bezpłatny i przysługuje wyłącznie Uczestnikom Imprezy wraz z jednym z rodziców lub pełnoletnich opiekunów prawnych. 17. Wstęp na teren Strefy Imprezy ma prawo rodzic lub pełnoletni opiekun prawny nie będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy możliwości wejścia do Strefy Imprezy rodzica lub pełnoletniego opiekuna prawnego w przypadku podejrzenia, że zaistniała opisana wyżej sytuacja. Odmowa taka jest jednoznaczna z brakiem możliwości wejścia do Strefy Imprezy zarejestrowanego Uczestnika w

3 przypadku braku rodzica lub pełnoletniego opiekuna prawnego spełniającego powyższe warunki. 18. Uczestnicy wchodzący na teren Strefy Imprezy otrzymają na wejściu pieczątkę postawioną na nadgarstku, która będzie potwierdzeniem wejścia do Strefy Imprezy. 19. Uczestnik ma prawo udziału podczas Imprezy wyłącznie w jednej turze trwającej 30 minut, zakończonej konkursem. 20. Uczestnik wchodząc na teren Strefy Imprezy musi zdjąć odzież wierzchnią oraz wszelkie przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie i pozostawić je osobie, pozostającej poza Strefą Imprezy. 21. Niezależnie od postanowień pkt. 20 powyżej Uczestnik, wchodząc na teren Strefy Imprezy, powinien przekazać osobie pozostającej poza Strefą Imprezy wszelkie wartościowe przedmioty. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie ww. przedmiotów. 22. Zabronione jest wnoszenie i spożywanie na terenie Strefy Imprezy jedzenia, jak również zabronione jest picie napojów. 23. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, materiałów niebezpiecznych pożarowo, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 24. Niezależnie od postanowień powyżej zakazane jest wprowadzenia psów i innych zwierząt na teren Strefy Imprezy. 25. Uczestnik, który podczas zabawy w Strefie Imprezy nie będzie stosował się do poleceń przedstawiciela Organizatora zostanie poproszony o opuszczenie Strefy Imprezy, po uprzednim zawiadomieniu rodzica lub pełnoletniego opiekuna prawnego a jeśli to okaże się nieskuteczne powiadomione zostaną służby porządkowe. 26. Osoby w wieku poniżej 3 lat lub powyżej 9 roku życia nie będą wpuszczane na teren Strefy Imprezy, ale mogą skorzystać z atrakcji wokół Strefy Imprezy. 27. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania w Strefie Imprezy osobom: a) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki i substancje, b) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy. 28. Każdy Uczestnik może przebywać na terenie Strefy Imprezy nie dłużej niż 30 minut. 29. Przebieg wydarzeń w Strefie Imprezy będzie rejestrowany za pomocą kamer video i aparatów fotograficznych przez przedstawicieli Organizatora, a rodzic lub pełnoletni opiekun prawny przy rejestracji Uczestnika wyraża zgodę na rejestrację audio- video oraz fotograficzną Imprezy oraz na rozpowszechnianie przez Hasbro Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowanego podczas trwania Imprezy materiału audio video oraz materiału fotograficznego w celach informacyjnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Przy rejestracji Uczestnika na Imprezę rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku rodzica/opiekuna prawnego oraz Uczestnika przez firmę Hasbro Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i zezwala Hasbro Poland Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie publiczne, udostępnianie, w tym w sieci Internet, wizerunku utrwalonego na fotografiach oraz filmach wykonanych w czasie trwania Imprezy Dzień Przyjaźni z MLP, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w celach reportażowych oraz marketingowych. 30. Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z poniższym harmonogramem ( Harmonogram ): 09:45 21:05 Otwarcie Recepcji i Rejestracja Uczestników na poszczególne tury w Strefie Imprezy

4 09:45 10:00 Otwarcie recepcji, pierwsza rejestracja 10:00 10:00 Start Imprezy 10:00-10:25 - I tura Uczestników 10:25-10:35 - Przerwa na wejście II grupy 10:35 11:00 - II tura Uczestników 11:00-11:10 - Przerwa na wejście III grupy dzieci 11:10-11:35 - III tura Uczestników 11:35-11:45 - Przerwa na wejście IV grupy dzieci 11:45 12:10 - IV tura Uczestników 12:10-12:20 - Przerwa na wejście V grupy dzieci 12:20-12:45 - V tura Uczestników 12:45-12:55 - Przerwa na wejście VI grupy dzieci 12:55 13:20 - VI tura Uczestników 13:20-13:30 - Przerwa na wejście VII grupy dzieci 13:30 13:55 - VII tura Uczestników 13:55-14:05 - Przerwa na wejście VIII grupy dzieci 14:05-14:30 - VIII tura Uczestników 14:30-14:40 - Przerwa na wejście IX grupy 14:40 15:05 - IX tura Uczestników 15:05-15:15 - Przerwa na wejście X grupy dzieci 15:15-15:40 - X tura Uczestników 15:40-15:50 - Przerwa na wejście XI grupy dzieci 15:50 16:15 - XI tura Uczestników 16:15-16:25 - Przerwa na wejście XII grupy dzieci 16:25-16:50 - XII tura Uczestników 16:50-17:00 - Przerwa na wejście XIII grupy dzieci 17:00 17:25 - XIII tura Uczestników 17:25-17:35 - Przerwa na wejście XIV grupy dzieci 17:35 18:00 - XIV tura Uczestników 18:00 18:10 - Przerwa na wejście XV grupy dzieci 18:10 18:35 - XV tura Uczestników 18:35-18:45 - Przerwa na wejście XVI grupy 18:45 19:10 - XVI tura Uczestników 19:10-19:20 - Przerwa na wejście XVII grupy dzieci 19:20-19:45 - XVII tura Uczestników 19:45 19:55 - Przerwa na wejście XVIII grupy dzieci 19:55 20:20 - XVIII tura grupy dzieci 20:20 20:30 - Przerwa na wejście XIX grupy dzieci 20:30 20:55 - XIX tura grupy dzieci Zakończenie Imprezy i zamknięcie Strefy Imprezy 20:55-21: Przy większej liczbie chętnych Uczestników przedstawiciel Organizatora ma prawo odmówić dopuszczenia ich do uczestnictwa w danym momencie trwania Imprezy i zaprosić do niego w terminie późniejszym. 32. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania Imprezy. 33. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności zobowiązani są stosować się do poleceń przedstawicieli Organizatora oraz przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

5 34. Zakazane jest niszczenie nośników reklamowych urządzeń, sprzętu, zabawek znajdujących się na terenie Strefy Imprezy oraz wynoszenie poza teren Strefy Imprezy zabawek dostępnych w Stoiskach Zabaw. 35. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z zabawek dostępnych w Stoiskach Zabaw zgodnie z ich przeznaczeniem. 36. Uczestnicy Imprezy znajdujący się w Strefie Imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń służby porządkowej powołanej przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie służby porządkowej posiadają identyfikatory w postaci przypinek umieszczonych w widocznym miejscu zawierających napis Organizator. 37. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do informowania Organizatora lub służby porządkowej o każdym zagrożeniu zdrowia, życia lub mienia, które będzie miało miejsce podczas trwania Imprezy. 38. Rodzic i/lub pełnoletni opiekun prawny Uczestnika Imprezy odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi przez Uczestnika, innym uczestnikom Imprezy i osobom trzecim oraz te skutkujące zniszczeniem mienia CH Arkadia, Organizatora, Uczestników Imprezy lub osób trzecich. 39. Organizator wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu, działa poprzez swoich pracowników, pracowników koncesjonowanej ochrony stanowiących służbę porządkową. 40. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie oraz w gablocie w Recepcji na terenie Strefy Imprezy, a także będzie udostępniany do wglądu na ustne życzenie przekazane przedstawicielom Organizatora. Organizatorami wskazanymi do udostępnienia Regulaminu na życzenie są Miranda Kaźmierczak, Michał Maroń legitymujące się odpowiednimi identyfikatorami. Wzory zgód: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych moich i Uczestnika w celach związanych z udziałem w Imprezie pt. Dzień Przyjaźni z MLP przez Hasbro Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Waliców 11, Warszawa, która jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 1182).Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne i mam prawo do wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego, jak i Uczestnika Imprezy przez firmę Hasbro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Waliców 11, Warszawa poprzez publiczne rozpowszechnienie i udostępnienie, w tym w sieci Internet, wizerunku utrwalonego na fotografiach oraz filmach wykonanych podczas Imprezy Dzień Przyjaźni z MLP, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach reportażowych oraz marketingowych

" Czad Festiwal 2015"

 Czad Festiwal 2015 REGULAMIN IMPREZY pod nazwą: " Czad Festiwal 2015" Arena Park. Events & Sports, Straszęcin 258, 27 30.08.2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: "Regulaminem") został wydany

Bardziej szczegółowo

2. Przebywanie na Imprezie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Przebywanie na Imprezie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. REGULAMIN IMPREZY Kings On Ice obowiązujący w dniu 28.02.2015 na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie w ramach projektu Zimowy Narodowy ( Regulamin ) Regulamin zostanie udostępniony bezpośrednio na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERENU I IMPREZY. European Rover Challenge 2015. odbywającej się w dniach 5-6.09.2015. na terenie

REGULAMIN TERENU I IMPREZY. European Rover Challenge 2015. odbywającej się w dniach 5-6.09.2015. na terenie REGULAMIN TERENU I IMPREZY European Rover Challenge 2015 odbywającej się w dniach 5-6.09.2015 na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu k. Chęcin 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWIEDZANIA CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

REGULAMIN ZWIEDZANIA CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu REGULAMIN ZWIEDZANIA CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY 1 Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu (zwane dalej Centrum ) jest miejską instytucją kultury organizowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Gra gra miejska Warsaw Startup Game prowadzona na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD TYTUŁEM PIŁKARSKI DIAMENT

REGULAMIN KONKURSU POD TYTUŁEM PIŁKARSKI DIAMENT REGULAMIN KONKURSU POD TYTUŁEM PIŁKARSKI DIAMENT zwanego dalej Konkursem, organizowanego przez: Pawła Rafała Ziętarę oraz Piotra Labogę, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą Hapticathon w ramach którego prowadzony będzie

Bardziej szczegółowo

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life 1. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 4. Promowanie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo